HOTĂRÂRE nr. 161 din 20 februarie 2002
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 159 din 5 martie 2002  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României şi ale art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul 1 Organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale şi principalele atribuţii


  Articolul 1

  (1) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, organ de specialitate al administraţiei publice centrale, aflat în subordinea Guvernului, urmăreşte aplicarea strategiei şi a Programului Guvernului, în vederea promovării politicilor de dezvoltare economică şi socială şi atragerii investiţiilor străine în România, şi elaborează analizele şi prognozele privind dezvoltarea economiei româneşti.
  (2) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei este minister de sinteza şi are personalitate juridică.
  (3) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei are sediul în municipiul Bucureşti, Str. Ministerului nr. 2-4, sectorul 1, şi dispune de spaţii corespunzătoare desfăşurării activităţii sale şi în imobilul din Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5.


  Articolul 2

  Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Ministerul Dezvoltării şi Prognozei îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) funcţia de strategie, prin care se asigura elaborarea strategiilor de dezvoltare economică şi socială pe termen scurt, mediu şi lung, a prognozelor şi studiilor privind echilibrul macroeconomic, sectorial şi regional, precum şi a planurilor economice;
  b) funcţia de reglementare, prin care se asigura elaborarea cadrului normativ pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate;
  c) funcţia de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate;
  d) funcţia de autoritate de stat, prin care se asigura urmărirea şi controlul aplicării reglementărilor din domeniul sau de activitate;
  e) funcţia de administrare, prin care se asigura administrarea şi gestionarea eficienta a bunurilor din patrimoniul sau, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare.


  Articolul 3

  (1) În realizarea funcţiilor ce îi revin Ministerul Dezvoltării şi Prognozei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  A. În domeniul dezvoltării socioeconomice de ansamblu, al dezvoltării regiunilor şi zonelor tarii:
  a) elaborează proiectul Planului naţional de dezvoltare, care conţine strategia naţionala pentru dezvoltare regionala, pe baza strategiilor şi planurilor regionale de dezvoltare, aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala, şi a strategiilor şi programelor sectoriale ale autorităţilor administraţiei publice centrale, precum şi de amenajare a teritoriului, conform planurilor de amenajare a teritoriului naţional, aprobate prin lege. După avizarea Planului naţional de dezvoltare de către Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala îl supune spre aprobare Guvernului şi asigura, pe baza acestuia, coordonarea implementarii politicii naţionale de dezvoltare regionala;
  b) urmăreşte realizarea obiectivelor de coeziune economică şi socială, în scopul diminuării decalajelor în dezvoltarea regiunilor şi zonelor tarii, al intaririi capacităţii competitive a fiecărei regiuni;
  c) asigura coordonarea implementarii politicii naţionale de dezvoltare pe ansamblul tarii, pe regiuni şi zone;
  d) analizează şi propune Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala finanţarea programelor şi proiectelor de dezvoltare regionala; elaborează programe de sprijin al regiunilor pentru a dobândi mijloacele necesare în vederea restructurării, modernizării şi dezvoltării economiilor regionale;
  e) elaborează criteriile, priorităţile şi procedurile necesare în vederea finanţării şi monitorizarii programelor şi proiectelor din domeniul sau de activitate;
  f) asigura managementul financiar şi tehnic al Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regionala şi al fondurilor de tip structural pentru realizarea coeziunii economice şi sociale, alocate României de Uniunea Europeană, în conformitate cu Planul naţional de dezvoltare din domeniul sau de activitate; finanţează programele şi proiectele din domeniul sau de activitate prin încheierea de contracte de finanţare cu agenţiile pentru dezvoltare regionala şi cu alte categorii de beneficiari şi urmăreşte realizarea acestora; derulează programe şi proiecte cu finanţare externa, inclusiv prin înfiinţarea de unităţi de management/coordonare de proiect, potrivit legii;
  g) monitorizează programul şi planul de acţiuni guvernamentale şi face propuneri de soluţii pentru încadrarea în termenele stabilite, în cazul apariţiei tendintei de nerealizare sau în situaţii de criza;
  h) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe în realizarea obiectivelor de cooperare externa a regiunilor de dezvoltare de tip transfrontalier, interregional sau la nivelul euroregiunilor;
  i) reprezintă Guvernul României în relaţia cu Uniunea Europeană şi cu alte organizaţii internaţionale în domeniul sau de activitate, pentru elaborarea şi implementarea de politici de coeziune economică şi socială şi de programe privind dezvoltarea regionala;
  j) colaborează cu organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi cu autorităţi ale administraţiei publice locale la elaborarea politicilor sectoriale privind pregătirea privatizării companiilor/societăţilor naţionale, precum şi a societăţilor comerciale rezultate din reorganizarea regiilor autonome;
  k) colaborează cu organizaţii interne sau internaţionale care sprijină dezvoltarea regionala, cu camerele de comerţ şi industrie şi cu alţi reprezentanţi ai mediilor de afaceri, pentru elaborarea programelor din domeniul sau de activitate;
  l) la solicitarea Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala şi din proprie iniţiativă asigura elaborarea de studii şi analize şi face recomandări privind modul de realizare a obiectivelor din domeniul sau de activitate;
  m) iniţiază, elaborează şi avizează, după caz, împreună cu alte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, proiecte de acte normative şi de acorduri internaţionale în domeniul sau de activitate;
  n) avizează documentaţiile pentru obţinerea de credite şi alte fonduri externe cu garanţia statului sau cu garanţii bancare pentru finanţarea de programe şi proiecte specifice;
  o) propune nominalizarea de către Consiliul Naţional pentru Dezvoltare Regionala şi aprobarea de către Guvern a declarării unor zone defavorizate, pe baza documentaţiilor aprobate de consiliile pentru dezvoltare regionala; analizează situaţia economică şi socială a zonelor economice cu statut special - zone defavorizate, parcuri industriale şi alte asemenea zone declarate potrivit legii; avizează şi supune spre aprobare Guvernului strategia de dezvoltare a acestora;
  p) supune spre aprobare Guvernului programe pentru zonele economice cu statut special - zone defavorizate, parcuri industriale şi alte asemenea zone declarate potrivit legii;
  q) elaborează şi supune spre aprobare Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala programe de dezvoltare regionala pentru susţinerea procesului de postprivatizare;
  r) asigura secretariatul Consiliului Naţional pentru Dezvoltare Regionala;
  s) informează Guvernul cu privire la volumul, structura, evolutiile şi tendintele din domeniul economic; elaborează materiale promotionale, studii şi analize în domeniul sau de activitate;
  t) acţionează pentru îmbunătăţirea şi monitorizarea mediului de afaceri; acorda asistenţa, consultanţa şi prestează servicii în domeniul sau de activitate;
  u) colaborează cu ministerele implicate în activitatea de formare profesională, în vederea elaborării şi urmăririi realizării Planului naţional de formare profesională.
  B. În domeniul promovării investiţiilor:
  a) analizează evoluţia investiţiilor directe în România sub aspectul volumului, structurii şi orientarii geografice, precum şi al posibilităţilor de valorificare a potenţialului şi oportunitatilor oferite de economia românească; elaborează şi răspunde de implementarea strategiilor la nivel naţional pentru atragerea şi promovarea proiectelor de investiţii, în concordanta cu Programul de guvernare şi cu obiectivele politicii de dezvoltare economico-socială a tarii;
  b) elaborează analize comparative privind practicile şi politicile internaţionale din domeniul investiţiilor şi propune Guvernului măsuri de asigurare a competitivitatii climatului investitional în România;
  c) asigura evaluarea periodică a mediului investitional din România şi face propuneri Guvernului pentru îmbunătăţirea şi armonizarea acestuia cu practicile internaţionale, în special cu cele ale Uniunii Europene;
  d) acţionează, împreună cu instituţiile guvernamentale şi neguvernamentale, pentru promovarea pe plan internaţional a proiectelor de investiţii în România, prin abordarea proactiva a mediilor de afaceri internaţionale în scopul atragerii capitalului străin în economia românească;
  e) supune spre aprobare Guvernului măsuri pentru organizarea într-un sistem unitar a activităţilor de promovare şi atragere a investiţiilor străine în România, urmăreşte implicarea instituţiilor guvernamentale cu responsabilităţi în aceste domenii; răspunde pentru serviciile de tip postinvestitie, precum şi pentru informarea Guvernului asupra îmbunătăţirii climatului investitional;
  f) asigură realizarea unei imagini corecte şi pozitive privind climatul investitional, precum şi promovarea proiectelor de investiţii româneşti pe plan internaţional, inclusiv prin intermediul unei pagini de Internet specializate;
  g) realizează materiale de informare şi promovare periodice şi neperiodice, destinate investitorilor străini, pe care le difuzează cu mijloace proprii, precum şi prin intermediul celorlalte instituţii ale statului: Administraţia Prezidentiala, Parlament, ministere, alte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale;
  h) organizează singur sau în colaborare cu alte instituţii guvernamentale şi neguvernamentale, în ţara şi în străinătate, acţiuni promotionale destinate atragerii investitorilor străini: seminarii, conferinţe, mese rotunde, vizite de documentare şi de afaceri şi altele asemenea;
  i) încheie acorduri de colaborare, în condiţiile legii, cu instituţii şi asociaţii internaţionale din domeniul promovării investiţiilor străine;
  j) menţine contacte permanente cu asociaţiile oamenilor de afaceri români şi străini în vederea identificarii eventualelor disfunctionalitati ale mediului de afaceri şi stabilirii de soluţii operative de corectare a acestora;
  k) colaborează cu Departamentul pentru relaţia cu investitorii străini din subordinea primului-ministru în activitatea de atragere şi asistare a proiectelor de investiţii străine cu o valoare de peste 10 milioane dolari S.U.A.;
  l) colaborează cu Ministerul Afacerilor Externe pentru promovarea proiectelor de investiţii prioritare, prezentarea mediului de afaceri, a informaţiilor referitoare la legislaţia în domeniul investiţiilor, legislaţia economico-financiară, precum şi promovarea unei imagini corecte a României prin intermediul reţelei de ambasade din străinătate, direcţiei generale specializate, publicaţiilor destinate atragerii investiţiilor străine şi al paginii de Internet a celor două ministere.
  C. În domeniul prognozei economico-sociale:
  a) elaborează strategii de dezvoltare economică şi socială pe termen scurt, mediu şi lung, în conformitate cu Programul de guvernare;
  b) elaborează prognoze şi studii referitoare la echilibrul macroeconomic, sectorial şi regional; pentru fundamentarea studiilor de prognoza întocmeşte studii privind dezvoltarea ramurilor şi subramurilor, inclusiv pe forme de proprietate; estimeaza potenţialul productiv şi propune soluţii de utilizare a acestuia, corespunzător resurselor, posibilităţilor şi programelor de restructurare, modernizare şi retehnologizare; evalueaza şi certifica, potrivit legii, programele de restructurare elaborate de societăţile comerciale; estimeaza cheltuielile de capital pentru investiţiile totale în economie şi pentru investiţiile publice, pe destinaţii ale acestora; participa la elaborarea propunerilor pentru ierarhizarea priorităţii proiectelor de investiţii publice;
  c) elaborează şi utilizează modelele economico-matematice pentru proiectia formării şi utilizării produsului intern brut, a veniturilor nominale şi reale ale populaţiei, a consumului de mărfuri şi servicii; determina eficienta utilizării factorilor de producţie la nivel macroeconomic;
  d) asigura, împreună cu Institutul Naţional de Statistica, compararea internationala a principalilor indicatori în Sistemul Conturilor Naţionale;
  e) elaborează prognoze referitoare la resursele de muncă, formare profesională şi echilibrul pieţei forţei de muncă; întocmeşte studii şi analize privind unele activităţi cu profil social şi de protecţie socială;
  f) analizează conjunctura economică pe plan mondial şi implicatiile previzibile ale acesteia asupra exportului, importului şi dezvoltării economice a României;
  g) elaborează prognoze privind echilibrul valutar şi relaţiile economice externe, precum şi impactul acestora asupra economiei reale;
  h) analizează efectele politicilor financiare, monetare, valutare şi bugetare asupra economiei reale; efectuează studii privind eficienta utilizării capitalului în economia reală; elaborează prognoze pe baza analizelor efectuate, precum şi analize privind efectele procesului inflationist asupra echilibrelor la nivel macroeconomic;
  i) elaborează şi editează un buletin de informare cuprinzând studii, analize, prognoze proprii, precum şi sinteze referitoare la experienţe, orientări şi previziuni pe plan mondial.
  D. În domeniul integrării europene:
  a) colaborează cu Ministerul Integrării Europene la elaborarea Programului Naţional de Aderare a României (PNA) la Uniunea Europeană, a altor programe care vizează pregătirea pentru aderare şi urmăreşte transpunerea acestora în practica;
  b) stabileşte, împreună cu Ministerul Integrării Europene şi cu Ministerul Finanţelor Publice, în concordanta cu Programul de guvernare, priorităţile de dezvoltare pe baza cărora ministerele vor elabora propuneri de proiecte de finanţare din fondurile de preaderare;
  c) face propuneri pentru armonizarea actelor normative din domeniul dezvoltării şi prognozei cu legislaţia Uniunii Europene, inclusiv a dosarelor de fundamentare şi a documentelor de poziţie pentru negocierile de aderare, în domeniile de activitate ale ministerului;
  d) participa la elaborarea instrumentelor de monitorizare a programelor de dezvoltare în vederea pregătirii României pentru aderarea la Uniunea Europeană;
  e) participa la fundamentarea asistenţei de aderare în domeniul sau de activitate şi asigura monitorizarea utilizării acesteia;
  f) participa, împreună cu Ministerul Integrării Europene şi cu Ministerul Informaţiilor Publice, la elaborarea strategiei de imagine a României în ţările membre ale Uniunii Europene, având ca obiectiv accelerarea procesului de aderare;
  g) informează Ministerul Integrării Europene asupra derulării obiectivelor de integrare din domeniul sau de activitate, prezentând informaţii, date şi alte lucrări solicitate.
  E. În domeniul relaţiilor cu Parlamentul, patronatele, sindicatele şi alte organisme neguvernamentale, pe probleme de dezvoltare şi prognoza:
  a) elaborează proiectele de acte normative din domeniile de activitate ale ministerului, potrivit legii;
  b) susţine proiectele de lege în comisiile permanente şi în cadrul dezbaterilor din plenul celor două Camere ale Parlamentului;
  c) pregăteşte răspunsurile la întrebările şi interpelările adresate de parlamentari, care privesc domeniul de activitate al ministerului;
  d) consulta patronatele, sindicatele şi alte organisme neguvernamentale asupra strategiilor sectoriale de dezvoltare economică şi socială; răspunde solicitărilor acestora pentru identificarea de măsuri privind soluţionarea unor probleme economice cu impact social.
  (2) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei îndeplineşte şi alte atribuţii stabilite prin lege sau prin alte acte normative pentru domeniul sau de activitate, precum şi cele conferite expres sau care decurg din acorduri internaţionale la care România este parte.


  Articolul 4

  (1) În realizarea atribuţiilor sale Ministerul Dezvoltării şi Prognozei colaborează cu celelalte ministere şi autorităţi ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile administraţiei publice locale, precum şi cu patronatele, sindicatele şi alte organisme neguvernamentale.
  (2) Ministerele şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale, precum şi societăţile comerciale la care statul a fost sau este acţionar ori asociat au obligaţia sa pună la dispoziţie Ministerului Dezvoltării şi Prognozei informaţiile pe care acesta le solicita în scopul urmăririi şi evaluării îndeplinirii obiectivelor politicii naţionale de dezvoltare, precum şi al elaborării, actualizării şi monitorizarii strategiilor, programelor de guvernare, planurilor de acţiune şi planurilor de dezvoltare regionala.


  Secţiunea a 2-a Organizarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei


  Articolul 5

  (1) Structura organizatorică a Ministerului Dezvoltării şi Prognozei este prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) În cadrul structurii organizatorice, prin ordin al ministrului se pot constitui servicii, birouri şi alte compartimente.
  (3) Numărul maxim de posturi pentru Ministerul Dezvoltării şi Prognozei este de 290, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului; personalului din cadrul cabinetului ministrului nu i se aplică prevederile legii privind statutul funcţionarului public.
  (4) Statul de funcţii şi structura posturilor pe compartimente, încadrarea personalului, modificarea, suspendarea sau încetarea raporturilor de serviciu ori, după caz, a raporturilor de muncă se aproba prin ordin al ministrului.
  (5) Personalul necesar desfăşurării activităţilor Ministerului Dezvoltării şi Prognozei este numit sau este angajat, după caz, cu respectarea dispoziţiilor legale, în limita numărului maxim de posturi aprobat, ţinându-se seama de competenţa profesională, de nivelul de pregătire, studii de specialitate şi vechime în specialitate.
  (6) Structura organizatorică interna, circuitul documentelor, atribuţiile, sarcinile şi răspunderile personalului din aparatul Ministerului Dezvoltării şi Prognozei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare aprobat prin ordin al ministrului dezvoltării şi prognozei.
  (7) Pe lângă Ministerul Dezvoltării şi Prognozei se constituie Comitetul interministerial pentru armonizarea strategiilor, programelor şi planurilor de acţiuni sectoriale şi regionale, organism consultativ, fără personalitate juridică, condus de ministrul dezvoltării şi prognozei. Ministerele vor fi reprezentate în Comitetul interministerial la nivel de secretar de stat; componenta acestuia se aproba prin decizie a primului-ministru.
  (8) Pe lângă Ministerul Dezvoltării şi Prognozei se constituie Consiliul interministerial de supraveghere, organism consultativ, fără personalitate juridică, condus de ministrul dezvoltării şi prognozei, având ca scop urmărirea realizării Programului de acţiuni şi măsuri pentru promovarea pe plan internaţional a proiectelor de investiţii în România. Ministerele vor fi reprezentate la nivel de secretar de stat, iar componenta Consiliului interministerial de supraveghere se aproba prin decizie a primului-ministru.


  Secţiunea a 3-a Conducerea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei


  Articolul 6

  (1) Conducerea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei se exercită de ministru.
  (2) Ministrul dezvoltării şi prognozei reprezintă ministerul în raporturile cu celelalte autorităţi publice, cu persoanele juridice şi fizice din ţara şi din străinătate.
  (3) Ministrul dezvoltării şi prognozei îndeplineşte, în domeniul de activitate al ministerului, atribuţiile generale prevăzute la art. 53 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor.
  (4) Ministrul dezvoltării şi prognozei îndeplineşte şi alte atribuţii specifice, stabilite prin acte normative.
  (5) Ministrul dezvoltării şi prognozei îşi îndeplineşte atribuţiile ce îi revin folosind aparatul propriu, precum şi prin Institutul Naţional de Statistica, aflat în coordonarea sa directa.
  (6) În exercitarea atribuţiilor ce îi revin ministrul dezvoltării şi prognozei emite ordine şi instrucţiuni, în condiţiile legii.


  Articolul 7

  Ministrul dezvoltării şi prognozei conduce aparatul propriu al ministerului, stabilit prin prezenta hotărâre, numeşte şi eliberează din funcţie personalul acestuia.


  Articolul 8

  Statul de funcţii al Ministerului Dezvoltării şi Prognozei se aproba de ministru, în limita numărului de posturi aprobate prin prezenta hotărâre, în condiţiile legii.


  Articolul 9

  În cazul în care ministrul dezvoltării şi prognozei, din diferite motive, nu îşi poate exercita atribuţiile curente, desemnează secretarul de stat care va exercita aceste atribuţii, instiintandu-l pe primul-ministru despre aceasta.


  Articolul 10

  (1) Ministrul dezvoltării şi prognozei îndeplineşte, conform legii, funcţia de ordonator principal de credite.
  (2) Ministrul dezvoltării şi prognozei poate delega dreptul de semnatura secretarilor de stat, cu excepţia atributiei de ordonator principal de credite, care poate fi delegată numai înlocuitorului de drept, prin ordin al ministrului.
  (3) Ministrul dezvoltării şi prognozei coordonează activitatea Institutului Naţional de Statistica, prevăzut în anexa nr. 2.


  Articolul 11

  (1) Pe lângă ministrul dezvoltării şi prognozei funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului.
  (2) Componenta şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului dezvoltării şi prognozei.
  (3) Colegiul ministerului se întruneşte, la cererea şi sub preşedinţia ministrului, pentru dezbaterea unor probleme privind activitatea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei.


  Articolul 12

  (1) În activitatea de conducere a Ministerului Dezvoltării şi Prognozei ministrul este ajutat de 4 secretari de stat care exercită atribuţiile delegate de către ministru şi de un secretar general, numit în condiţiile legii.
  (2) Secretarul de stat care coordonează activitatea pentru integrare europeană este membru al Comitetului interministerial pentru integrare europeană, fiind subordonat şi ministrului integrării europene.


  Articolul 13

  (1) Secretarul general al Ministerului Dezvoltării şi Prognozei este funcţionar public de cariera, numit pe bază de concurs sau examen, pe criterii de profesionalism.
  (2) Secretarul general îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 49 alin. (2) din Legea nr. 90/2001.
  (3) Secretarul general al Ministerului Dezvoltării şi Prognozei poate îndeplini şi alte însărcinări prevăzute de regulamentul de organizare şi funcţionare a ministerului ori încredinţate de ministrul dezvoltării şi prognozei.


  Articolul 14

  (1) În realizarea atribuţiilor ce îi revin secretarul general este ajutat de un secretar general adjunct.
  (2) Secretarul general adjunct este funcţionar public de cariera, numit pe bază de concurs sau examen, pe criterii de profesionalism, în condiţiile legii.


  Articolul 15

  Salarizarea personalului din aparatul propriu al Ministerului Dezvoltării şi Prognozei se face potrivit legii.


  Articolul 16

  (1) Finanţarea cheltuielilor curente şi de capital ale Ministerului Dezvoltării şi Prognozei se asigura din bugetul de stat; sumele care se aloca anual pentru constituirea Fondului Naţional pentru Dezvoltare Regionala se evidenţiază în mod distinct în bugetul ministerului.
  (2) Ministerul Dezvoltării şi Prognozei se doteaza cu un număr de autoturisme pentru aparatul central, potrivit legii.


  Capitolul 2 Dispoziţii finale


  Articolul 17

  Imobilele, mijloacele fixe şi obiectele de inventar din administrarea, respectiv din dotarea Direcţiei generale de prognoza din cadrul Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţiei Naţionale pentru Dezvoltare Regionala - cu excepţia imobilului din municipiul Bucureşti, str. Poterasi nr. 11, sectorul 4, cu bunurile mobile şi dotările aferente -, transmise pe baza protocolului încheiat cu Ministerul Dezvoltării şi Prognozei, sunt şi rămân în administrarea, respectiv în dotarea acestuia.


  Articolul 18

  În actele normative în vigoare denumirile privind Consiliul de Coordonare Economico-Financiară, Direcţia generală de prognoza din subordinea Ministerului Finanţelor Publice şi Agenţia Naţionala pentru Dezvoltare Regionala se înlocuiesc cu denumirea Ministerul Dezvoltării şi Prognozei.


  Articolul 19

  Anexele nr. 1 şi 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 20

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 16/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Dezvoltării şi Prognozei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 13 din 10 ianuarie 2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul dezvoltării şi prognozei,
  Gheorghe Romeo Leonard Cazan
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca


  Anexa 1


                                               Numărul maxim de posturi = 290
                                             (exclusiv demnitarii şi posturile
                                            aferente cabinetului ministrului)


                     MINISTERUL DEZVOLTĂRII ŞI PROGNOZEI


    ┌─────────────────────┐
    │ Cabinetul │
    │ ministrului ├───┐
    └─────────────────────┘ │
                              │
    ┌─────────────────────┐ │ ┌────────────┐
    │ Compartimentul de │ │ │ │ ┌───────────────────────┐
    │ audit public intern ├───┼──┤ MINISTRU ├───┤ COLEGIUL MINISTERULUI │
    └─────────────────────┘ │ │ │ └───────────────────────┘
                              │ └─────┬──────┘
    ┌─────────────────────┐ │ │ .
    │ Consilier │ │ │ .
    │ diplomatic ├───┤ │ . ╔════════════╗
    └─────────────────────┘ │ │ . ║ Institutul ║
                              │ │ ......... ║ Naţional de║
    ┌─────────────────────┐ │ │ ║ Statistica ║
    │ Corpul de control ├───┤ │ ╚════════════╝
    └─────────────────────┘ │ │
                              │ │
    ┌─────────────────────┐ │ │
    │ Purtător de cuvânt ├───┘ │
    └─────────────────────┘ │
                                       │
                                       │
                                       │
                                       │
            ┌──────────────┬───────────┴───┬──────────────┬───────────────┐
            │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │
            │ │ │ │ │
   ┌────────┴─────┐ ┌─────┴─────┐ ┌──────┴──────┐ ┌─────┴───────┐ ┌─────┴─────┐
   │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │ │ SECRETAR │
   │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ DE STAT │ │ GENERAL │
   │ pentru │ │ pentru │ │ pentru │ │ pentru │ └─────┬─────┘
   │ investiţii │ │ strategii │ │ integrare │ │ relaţia cu │ │
   │ şi │ │ şi │ │ europeană │ │Parlamentul, │ │
   │ dezvoltare │ │ prognoza │ │ │ │patronatele │ ┌─────┴─────┐
   │ regionala │ │ │ │ │ │ şi │ │ Secretar │
   │ │ │ │ │ │ │ sindicatele │ │ general │
   └─┬────┬──────┬┘ └────────┬──┘ └───────┬─────┘ └──────┬──────┘ │ adjunct │
     │ │ └─┐ │ │ │ └─────┬─────┘
     │ └────┐ │ │ │ │ │
  ┌──┴───────┐ │ ┌─┴────────┐ │ │ │ │
  │Direcţia │ │ │ Direcţia │ │ │ │ │
  │generală │ │ │ generală │ │ │ │ │
  │pentru │ │ │ pentru │ │ │ │ │
  │promovarea│ │ │dezvoltare│ │ │ │ │
  │investi- │ │ │regionala │ │ │ │ │
  │tiilor │ │ │ │ │ │ │ │
  └─┬────┬───┘ │ └────┬─────┘ │ │ │ │
    │ │ │ │ │ │ │ │
    ┴ ┴ │ ┌──┬─┴┬──┐ │ ┴ ┴ │
    A B │ D E F G │ M N ┌──┬──┬──┼──┬──┐
               ┴ │ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴ ┴
               C ┌──┼──┬──┬──┐ O P Q R S T
                           ┴ ┴ ┴ ┴ ┴
                           H I J K L

  A = Direcţia pentru promovarea investiţiilor
  B = Direcţia servicii pentru investitori
  C = Direcţia de imbunatatire şi monitorizare a mediului de afaceri
  D = Direcţia Planul Naţional de Dezvoltare
  E = Direcţia pentru programe regionale
  F = Direcţia cooperare transfrontaliera
  G = Direcţia zone asistate
  H = Direcţia strategii şi programe naţionale de dezvoltare
  I = Direcţia evaluării politicilor financiare, monetare şi valutare
  J = Direcţia evaluare şi certificare programe de restructurare
  K = Direcţia echilibre, restructurare şi prognoze sectoriale
  L = Direcţia comerţ exterior; balante comerciale
  M = Direcţia pentru armonizare cu legislaţia şi programele comunitare
  N = Direcţia pentru relaţia cu Parlamentul, patronatele şi sindicatele
  O = Direcţia economică
  P = Direcţia de plati programe
  Q = Direcţia juridică
  R = Direcţia politicilor şi resurselor umane
  S = Direcţia informatica
  T = Direcţia administrativ, patrimoniu Şi arhivare


  Anexa 2

  INSTITUŢII
  aflate în coordonarea ministrului dezvoltării şi prognozei
  - Institutul Naţional de Statistica.
  ---------