ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 104 din 27 iunie 2001 (*actualizată*)
privind organizarea şi functionarea Politiei de Frontiera Române
(actualizată până la data de 4 martie 2002*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constitutia României,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Dispozitii generale

  Dispozitii generale

  Articolul 1

  Politia de Frontiera Română face parte din Ministerul de Interne şi este institutia specializata a statului care exercită atribuţiile ce îi revin cu privire la supravegherea şi controlul trecerii frontierei de stat, prevenirea şi combaterea migratiei ilegale şi a faptelor specifice criminalitatii transfrontaliere savarsite în zona de competenţa, respectarea regimului juridic al frontierei de stat, pasapoartelor şi strainilor, asigurarea intereselor statului român pe Dunarea interioara şi canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, în zona contigua şi în zona economica exclusiva, respectarea ordinii şi linistii publice în zona de competenţa, în condiţiile legii.
  ------------
  Art. 1 a fost modificat şi inlocuit cu art. 2 de pct. 1 al articolului unic din LEGEA nr. 81 din 26 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002.


  Articolul 2

  În înţelesul prezentei ordonante de urgenta, expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:
  a) zona de competenţa - suprafaţa din teritoriul naţional constituita din zona de frontieră, suprafaţa aeroporturilor şi a porturilor situate în interiorul tarii, deschise traficului international, Dunarea interioara şi canalul Sulina situate în afara zonei de frontieră, apele maritime interioare şi marea teritoriala, precum şi zona contigua şi zona economica exclusiva ale României, în care Politia de Frontiera Română îşi indeplineste atribuţiile prevăzute de lege;
  b) politist de frontieră - functionarul public cu statut special, inarmat, care poarta, de regula, uniforma şi exercită atribuţiile stabilite prin lege în sarcina Politiei de Frontiera Române.
  ------------
  Art. 2 a fost modificat şi inlocuit cu art. 1 de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 81 din 26 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002.


  Articolul 3

  (1) Activitatea Politiei de Frontiera Române constituie serviciu public şi se desfăşoară în interesul persoanei, al comunităţii şi în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în executarea legii.
  (2) În toate actiunile pe care le desfăşoară în zona de competenţa personalul Politiei de Frontiera Române are obligaţia sa previna şi sa combata starile de pericol la adresa României, determinate de criminalitatea transfrontaliera şi de migratia ilegala.
  ------------
  Alin. (2) al art. 3 a fost modificat de pct. 3 al articolului unic din LEGEA nr. 81 din 26 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002.


  Articolul 4

  În indeplinirea atribuţiilor ce îi revin Politia de Frontiera Română coopereaza cu celelalte institutii ale statului care au atribuţii privind asigurarea ordinii de drept şi colaboreaza în acest sens cu cetatenii, în condiţiile legii.


  Articolul 5

  Politia de Frontiera Română se organizeaza la nivelul judetelor care, potrivit organizarii administrative a teritoriului României, au ca limita frontiera de stat şi litoralul Marii Negre. În judeţele din interiorul tarii, în care funcţionează aeroporturi sau porturi deschise traficului international de persoane şi marfuri, Politia de Frontiera Română se organizeaza la nivelul punctelor de trecere a frontierei de stat. Pentru Dunarea interioara, deschisa navigatiei internationale, Politia de Frontiera Română se organizeaza şi la nivelul judetelor Braila şi Ialomita.


  Capitolul II Organizarea Politiei de Frontiera Române

  Organizarea Politiei de Frontiera Române

  Secţiunea 1 Structura Politiei de Frontiera Române

  Structura Politiei de Frontiera Române

  Articolul 6

  Politia de Frontiera Română are urmatoarea structura organizatorica:
  a) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera;
  b) direcţii teritoriale ale politiei de frontieră;
  c) inspectoratele judetene ale politiei de frontieră;
  d) sectoare ale politiei de frontieră;
  e) grupuri de nave ale politiei de frontieră;
  f) puncte ale politiei de frontieră;
  g) institutii de invatamant pentru pregătirea şi specializarea personalului;
  h) alte unităţi.


  Secţiunea a 2-a Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

  Inspectoratul General al Politiei de Frontiera

  Articolul 7

  Inspectoratul General al Politiei de Frontiera este unitatea centrala a Politiei de Frontiera Române, cu personalitate juridica şi competenţa teritoriala pentru întreaga zona de responsabilitate a politiei de frontieră, care exercită conducerea şi raspunde de întreaga activitate a politiei de frontieră, desfăşoară activităţi de investigare şi cercetare a infracţiunilor deosebit de grave circumscrise crimei organizate, migratiei ilegale şi criminalitatii transfrontaliere comise în zona de competenţa teritoriala a Politiei de Frontiera, precum şi orice alte atribuţii date în competenţa sa prin lege.


  Articolul 8

  (1) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera este condus de un inspector general, numit prin ordin al ministrului de interne.
  (2) Inspectorul general este ajutat de adjuncţi, numiti la propunerea sa de către ministrul de interne.


  Articolul 9

  Inspectoratul General al Politiei de Frontiera are în structura sa organizatorica direcţii, servicii şi birouri, înfiinţate prin ordin al ministrului de interne.


  Articolul 10

  (1) În cadrul Inspectoratului General al Politiei de Frontiera funcţionează Consiliul Consultativ Superior, constituit din inspectorul general, adjunctii acestuia, sefii direcţiilor teritoriale şi din structura interna a Inspectoratului General al Politiei de Frontiera şi sefii instituţiilor de invatamant ale politiei de frontieră.
  (2) Consiliul Consultativ Superior se intruneste o dată pe trimestru sau ori de cate ori este nevoie, sub presedintia inspectorului general, analizeaza problemele importante ale activităţii Politiei de Frontiera Române şi adopta recomandari, cu votul majorităţii membrilor.
  (3) Componenta, atribuţiile şi functionarea Consiliului Consultativ Superior se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului general.


  Articolul 11

  În aplicarea legii inspectorul general emite dispozitii obligatorii pentru intregul personal din subordine, la elaborarea cărora poate consulta Consiliul Consultativ Superior al Inspectoratului General al Politiei de Frontiera.


  Secţiunea a 3-a Structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Română

  Structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Română

  Articolul 12

  (1) La nivel teritorial Politia de Frontiera Română organizeaza direcţii teritoriale, inspectorate judetene, grupuri de nave şi sectoare ale politiei de frontieră; în punctele de trecere a frontierei de stat se organizeaza şi funcţionează puncte ale politiei de frontieră.
  (2) Pentru frontiera cu fiecare stat vecin şi la tarmul Marii Negre se organizeaza şi funcţionează cate o direcţie teritoriala a politiei de frontieră.
  (3) Pe lângă fiecare direcţie teritoriala a politiei de frontieră funcţionează cate un consiliu consultativ, constituit din seful directiei, adjunctii acestuia şi sefii inspectoratelor judetene. Componenta, atribuţiile şi functionarea Consiliului Consultativ se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului general al politiei de frontieră.
  (4) În judeţele care au ca limita frontiera de stat sau Dunarea interioara se organizeaza şi funcţionează, ca unităţi cu personalitate juridica, inspectorate judetene ale politiei de frontieră.
  (5) La tarmul Marii Negre se organizeaza pe grupuri de nave şi funcţionează componenta maritima a Politiei de Frontiera Române, în cadrul Inspectoratului Judetean al Politiei de Frontiera Constanta.
  (6) În cadrul inspectoratelor judetene se organizeaza şi funcţionează, la nivel teritorial, sectoare ale politiei de frontieră.
  (7) Structurile teritoriale ale politiei de frontieră prevăzute la alin. (2), (4), (5) şi (6) sunt conduse de un sef, ajutat de adjuncţi.
  (8) Sefii direcţiilor teritoriale ale politiei de frontieră sunt numiti şi eliberati din functie de către ministrul de interne la propunerea inspectorului general. Adjunctii sefilor de direcţii sunt numiti şi eliberati din functie de către inspectorul general la propunerea sefilor de direcţii.
  (9) Sefii inspectoratelor judetene, sefii grupurilor de nave, sefii de sectoare, precum şi adjunctii acestora sunt numiti şi eliberati din functie de inspectorul general la propunerea sefilor direcţiilor teritoriale ale politiei de frontieră.
  (10) Sefii inspectoratelor judetene sunt numiti în functie cu avizul consultativ al prefectului.
  (11) Sefii punctelor politiei de frontieră sunt numiti şi eliberati din functie de către inspectorul general la propunerea sefilor de direcţii sau a sefului structurii de coordonare a punctelor de trecere aeroportuare.


  Articolul 13

  Directiile teritoriale ale politiei de frontieră şi inspectoratele judetene se organizeaza intern, pe servicii, birouri şi compartimente, după caz, prin ordin al ministrului de interne.


  Articolul 14

  (1) Inspectoratele judetene au la nivel teritorial ca structuri de execuţie sectoare şi grupuri de nave, după caz, care au competenţa teritoriala limitata.
  (2) Locul de dispunere şi zona de competenţa teritoriala ale sectorului şi grupului de nave, după caz, se stabilesc prin dispoziţie a inspectorului general.
  (3) Sectorul şi grupul de nave se organizeaza pe compartimente, ture şi echipaje, conform specificului activităţilor, potrivit dispozitiei inspectorului general.


  Articolul 15

  (1) În localităţile din interiorul tarii, în care funcţionează puncte de trecere aeroportuare sau portuare, se organizeaza şi funcţionează puncte ale politiei de frontieră.
  (2) Zona de competenţa teritoriala a politiei de frontieră în punctele de trecere a frontierei este reprezentata de suprafaţa aeroportului sau portului, cu platformele, imobilele şi instalatiile aferente.


  Articolul 16

  (1) Pentru prevenirea şi combaterea migratiei ilegale şi a criminalitatii transfrontaliere, în structurile Politiei de Frontiera Române pot fi înfiinţate şi alte unităţi.
  (2) Numărul, competenţa şi structura organizatorica a acestor unităţi se stabilesc prin ordin al ministrului de interne.
  (3) Sefii unităţilor înfiinţate în condiţiile alin. (1) şi (2) sunt numiti şi eliberati din functie potrivit competentelor stabilite prin ordin al ministrului de interne.


  Secţiunea a 4-a Regulamente de organizare şi functionare

  Regulamente de organizare şi functionare

  Articolul 17

  (1) Atribuţiile Inspectoratului General al Politiei de Frontiera şi ale unităţilor teritoriale subordonate se stabilesc prin regulamente de organizare şi functionare.
  (2) Regulamentul de organizare şi functionare a Inspectoratului General al Politiei de Frontiera se aproba de ministrul de interne, iar cele ale unităţilor teritoriale, de către inspectorul general.


  Capitolul III Raporturile dintre Politia de Frontiera Română şi autorităţile administraţiei publice

  Raporturile dintre Politia de Frontiera Română şi autorităţile administraţiei publice

  Articolul 18

  (1) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera coopereaza cu autorităţile administraţiei publice centrale, organele judiciare, celelalte organe şi institutii centrale ale statului, precum şi cu reprezentanti ai societatii civile.
  (2) În plan teritorial structurile subordonate Inspectoratului General al Politiei de Frontiera coopereaza cu autorităţile administraţiei publice locale, organele judiciare, celelalte organe şi institutii ale statului, cu serviciile descentralizate ale ministerelor, precum şi cu reprezentanti ai societatii civile.
  (3) În vederea deschiderii de noi puncte de trecere a frontierei, potrivit legii, consiliile judetene şi consiliile locale ale municipiilor, oraşelor sau comunelor solicitante vor consulta Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, vor pune la dispoziţie şi vor asigura spatiile şi condiţiile tehnice edilitare necesare în vederea funcţionarii lor.


  Articolul 19

  (1) Sefii unităţilor teritoriale ale politiei de frontieră prezinta informari anuale în faţa consiliilor judetene, municipale, orăşeneşti sau comunale, după caz, referitoare la situaţia operativa la frontiera de stat şi la actiunile intreprinse.
  (2) Sefii unităţilor prevăzute la alin. (1) pot informa, semestrial sau ori de cate ori este nevoie, prefectii, presedintii consiliilor judetene, primarii localitatilor din zona de frontieră sau ai celor care au în raza teritoriala aeroporturi sau porturi deschise traficului international de persoane şi marfuri, despre evolutia criminalitatii transfrontaliere şi despre alte fenomene antisociale comise în zona de competenţa.


  Articolul 20

  Între autorităţile administraţiei publice locale şi unitatile teritoriale ale politiei de frontieră se pot incheia protocoale anuale de cooperare în vederea prevenirii şi combaterii faptelor antisociale.


  Capitolul IV Atribuţii

  Atribuţii

  Secţiunea 1 Atribuţiile Politiei de Frontiera Române

  Atribuţiile Politiei de Frontiera Române

  Articolul 21

  În zona de competenţa Politia de Frontiera Română are urmatoarele atribuţii generale:
  a) executa supravegherea şi controlul la trecerea frontierei de stat a României, previne şi combate migratia ilegala şi criminalitatea transfrontaliera în zona de competenţa, precum şi orice alta încălcare a regimului juridic al frontierei de stat;
  b) apara viaţa, integritatea corporala şi libertatea persoanelor, proprietatea publică şi privată, celelalte drepturi şi interese legitime ale cetatenilor şi comunităţii;
  c) realizează controlul documentelor pentru trecerea frontierei de stat în punctele de trecere deschise traficului international, la intrarea în şi la ieşirea din zonele libere, în punctele de mic trafic şi treceri simplificate sau în alte locuri, după caz, potrivit legii;
  d) asigura derularea fluenta, corecta şi civilizata a traficului de calatori şi marfuri prin punctele de trecere a frontierei de stat, împreună cu celelalte autorităţi care au, potrivit legii, competente de control privind trecerea frontierei de stat;
  e) asigura controlul trecerii peste frontiera de stat, în condiţiile legii, a armelor, munitiilor, armelor de panoplie şi de autoaparare, munitiilor aferente acestora, substanţelor explozive şi a dispozitivelor incarcate cu substante toxice ori radioactive;
  f) supraveghează, prin observare directa permanenta, spatiul aerian adiacent frontierei de stat şi marii teritoriale;
  g) asigura aplicarea prevederilor tratatelor, acordurilor, convenţiilor şi protocoalelor cu privire la frontiera de stat şi la controlul trecerii frontierei, incheiate de România cu statele vecine, cu alte state, cu organizaţii internationale sau regionale;
  h) asigura supravegherea şi controlul semnelor de frontieră;
  i) organizeaza şi realizează cooperarea, în domeniile specifice de activitate, cu organele similare ale statelor vecine, ale altor state sau comunitati de state, conform înţelegerilor bi- sau multilaterale la care România este parte;
  j) organizeaza acţiuni pentru descoperirea şi identificarea persoanelor care au încălcat sau despre care se deţin date ca intenţionează sa incalce normele regimului juridic al frontierei de stat, precum şi alte prevederi legale stabilite în competenţa; desfăşoară activităţi pentru constatarea faptelor penale şi efectueaza cercetari în legătură cu acestea, conform legii;
  k) culege, stocheaza, prelucreaza, valorifica şi face schimb de date şi informaţii, în condiţiile stabilite de lege pentru Politia Română, în scopul exercitarii atribuţiilor legale, cu autorităţile publice interesate, pe bază de protocol, şi cu organisme similare din alte state, pe baza înţelegerilor la care România este parte;
  l) constata contraventiile şi aplica sanctiunile contraventionale, potrivit legii;
  m) coordonează activităţile personalului celorlalte institutii sau ale agentilor economici care, potrivit legii, îşi desfăşoară activitatea în punctul de trecere a frontierei de stat, în legătură cu trecerea frontierei de stat, şi urmareste respectarea legii de către intregul personal din punctul de trecere;
  n) introduce date şi exploateaza datele introduse în Sistemul de informare naţional privind circulatia persoanelor şi bunurilor prin frontiera (SIF), în scopurile şi în condiţiile prevăzute de lege;
  o) asigura menţinerea ordinii şi linistii publice în punctele de trecere a frontierei de stat, iar la solicitarea altor autorităţi ale statului participa la astfel de acţiuni în localităţile din zona de frontieră;
  p) participa, împreună cu alte formatiuni ale Ministerului de Interne, în colaborare cu trupe ale Ministerului Apararii Naţionale, cu unităţi de protecţie civila şi cu alte autorităţi prevăzute de lege, la activităţile de salvare şi evacuare a persoanelor şi bunurilor periclitate de incendii, explozii, avarii, accidente, calamitati naturale şi catastrofe, precum şi de limitare şi inlaturare a urmarilor provocate de astfel de evenimente;
  r) participa, împreună cu autorităţile teritoriale pentru protectia mediului şi cu organele de frontieră ale statelor vecine, după caz, la luarea masurilor necesare pentru prevenirea riscurilor ecologice şi a producerii daunelor, precum şi, în caz de accidente care afectează factorii de mediu, la eliminarea efectelor acestora;
  s) exercita orice alte atribuţii stabilite prin lege.


  Articolul 22

  În zona de competenţa pe apa Politia de Frontiera Română are şi urmatoarele atribuţii specifice:
  a) supraveghează şi asigura respectarea drepturilor statului român în apele din zona de competenţa;
  b) previne şi combate pirateria, actiunile teroriste şi faptele circumscrise crimei organizate în apele aflate sub jurisdictia statului român;
  c) executa, direct sau împreună cu autoritatea vamala, controlul navelor şi ambarcatiunilor despre care se deţin date şi informaţii că desfăşoară activităţi ilegale în zona de competenţa ori sunt surprinse desfasurand asemenea activităţi;
  d) executa controlul navelor şi al ambarcatiunilor împreună cu unitatile teritoriale pentru protectia mediului în caz de evacuare a apelor uzate în emisar sau în caz de producere a unei poluari accidentale;
  e) participa la supravegherea, controlul şi asigurarea protectiei şi conservarii fondului cinegetic şi piscicol natural, prin prevenirea şi combaterea vanatului şi pescuitului ilegal, precum şi a exploatarii ilegale a altor resurse biologice şi nebiologice din apele aflate în zona de competenţa;
  f) cauta navele aflate în pericol în apele din zona de competenţa şi în marea libera şi participa la salvarea echipajelor acestora în caz de necesitate, iar la solicitare desfăşoară acţiuni de salvare a navelor şi a incarcaturii lor, conform dreptului maritim international;
  g) executa supravegherea şi participa la controlul pentru respectarea normelor privind ordinea şi siguranţa navigatiei în apele din zona de competenţa şi în porturi, în colaborare cu organele zonale ale capitaniilor de port;
  h) interzice, direct sau cu participarea, la cerere, a unităţilor de nave ale Ministerului Apararii Naţionale, accesul navelor straine în anumite zone, sectoare sau raioane ale marii teritoriale şi cailor navigabile fluviale aflate sub jurisdictia statului român, prin suspendarea temporara a dreptului de trecere inofensiva, conform legii;
  i) asigura protectia şi participa la apararea obiectivelor de importanţa deosebită aflate în apele din zona de competenţa, în colaborare cu unitatile de nave ale Ministerului Apararii Naţionale, cu alte forte, în conformitate cu planurile aprobate din timp.


  Secţiunea a 2-a Dispozitii speciale privind efectuarea cercetării penale de către politistii de frontieră

  Dispozitii speciale privind efectuarea cercetării penale de către politistii de frontieră

  Articolul 23

  (1) Prin dispoziţie a inspectorului general al politiei de frontieră sunt desemnaţi politistii de frontieră care efectueaza cercetarea penala, potrivit legii.
  (2) În indeplinirea activităţilor de cercetare penala politistul de frontieră are competenţa teritoriala corespunzătoare unităţii politiei de frontieră din care face parte.
  ------------
  Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de pct. 4 al articolului unic din LEGEA nr. 81 din 26 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002.
  (3) În caz de continuare a unei măsuri sau activităţi specifice politistul de frontieră poate actiona şi în zona de competenţa teritoriala a altor unităţi ale politiei de frontieră, comunicand despre aceasta unităţii competente.
  (4) În caz de detasare sau de misiune ordonata în zona de competenţa a unei alte structuri a Politiei de Frontiera Române, politistul de frontieră are competenţa teritoriala stabilita pentru acea unitate.
  (5) În indeplinirea atribuţiilor generale politistul din Inspectoratul General al Politiei de Frontiera are competenţa teritoriala generală.


  Articolul 24

  (1) În punctele de trecere a frontierei de stat, în apele de frontieră, pe Dunarea interioara, canalul Sulina şi bratul Tulcea, în apele maritime interioare, marea teritoriala, în zona contigua şi în zona economica exclusiva organele de cercetare ale politiei de frontieră efectueaza cercetarea penala pentru orice infractiune care nu este data în mod obligatoriu în competenţa altor organe de cercetare.
  (2) Competenţa politistului de frontieră prevăzută la alin. (1) este asigurata şi în situaţiile de extindere a cercetarilor de pe apa la cele de pe uscat. În aceste situaţii politistul de frontieră colaboreaza cu organele competente, potrivit legii.
  (3) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), pentru constatarea infracţiunilor de frontieră şi a infracţiunilor din domeniul criminalitatii transfrontaliere şi efectuarea cercetarilor în legătură cu acestea politistii de frontieră pot depăşi zona de competenţa, actionand, împreună cu organele specializate ale politiei, pe intregul teritoriu al tarii.


  Secţiunea a 3-a Cooperarea

  Cooperarea

  Articolul 25

  (1) Cooperarea dintre Politia de Frontiera Română şi celelalte structuri ale Ministerului de Interne pentru securizarea frontierei de stat şi combaterea criminalitatii transfrontaliere se realizează pe baza ordinului ministrului de interne.
  (2) În cazul unor acţiuni comune, maritime sau fluviale, ale navelor Politiei de Frontiera Române cu cele ale Marinei Militare din Ministerul Apararii Naţionale, acestea din urma vor avea la bord un ofiter de la politia de frontieră şi vor arbora pavilionul distinctiv al Politiei de Frontiera Române. În aceste situaţii navei Marinei Militare i se conferă autoritatea şi drepturile Politiei de Frontiera Române.
  (3) Capitaniile de port vor informa structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Române numai în cazul în care navele nu indeplinesc condiţiile legale de iesire/intrare din/în porturile în care acestea îşi desfăşoară activitatea.


  Articolul 26

  Politia de Frontiera Română coopereaza cu institutii similare din alte state şi cu organisme internationale de politie în baza înţelegerilor la care România este parte.


  Capitolul V Drepturi şi obligaţii

  Drepturi şi obligaţii

  Secţiunea 1 Drepturile politistului de frontieră

  Drepturile politistului de frontieră

  Articolul 27

  În exercitarea atribuţiilor ce îi revin în zona de competenţa politistul de frontieră este investit cu exercitiul autorităţii publice şi are urmatoarele drepturi:
  a) sa legitimeze şi sa stabileasca identitatea persoanelor care încalcă dispozitiile legale privind frontiera de stat ori a caror prezenta în zona de frontieră este suspecta şi sa ia masurile legale ce se impun;
  b) sa conduca la sediul politiei de frontieră pe cei care prin actiunile lor pericliteaza viaţa persoanelor, ordinea publică sau alte valori ale statului de drept, persoanele suspecte de savarsirea unor fapte ilegale la frontiera de stat, persoanele a caror identitate nu a putut fi stabilita, precum şi urmaritii general şi international; sa verifice situaţia acestora şi sa ia, după caz, masurile legale în cel mult 24 de ore, cu respectarea dreptului la aparare;
  c) sa cerceteze suprafetele de teren, caile de comunicatii şi constructiile izolate, să între, pentru indeplinirea atribuţiilor, în incinta agentilor economici şi a instituţiilor publice, indiferent de detinator sau de proprietar, la bordul navelor şi aeronavelor române sau straine, cu respectarea dispoziţiilor legale; accesul în instituţiile care desfăşoară activităţi în legătură cu siguranţa naţionala se face cu aprobarea sefilor instituţiilor respective;
  d) sa invite la sediul politiei de frontieră persoanele a caror prezenta este necesară pentru indeplinirea atribuţiilor politiei de frontieră, prin aducerea la cunoştinţa acestora, în scris, a scopului şi motivului invitatiei;
  e) să efectueze controlul persoanelor şi al bagajelor, precum şi al autovehiculelor, mijloacelor de transport feroviare, navelor sau aeronavelor, atunci când exista indicii temeinice ca savarsirea unei infractiuni la regimul frontierei de stat este iminenta şi ca persoana sau bunurile cautate se afla în zona controlata;
  f) sa foloseasca orice mijloc de transport şi de telecomunicatie, indiferent de proprietar sau de detinator, cu excepţia celor aparţinând Corpului diplomatic sau consular, pentru luarea unor măsuri legale ce nu sufera amanare şi care nu pot fi aduse la indeplinire altfel; cheltuielile ocazionate de folosirea acestor mijloace vor fi achitate ulterior, la cererea proprietarilor, şi vor fi suportate din fondurile Politiei de Frontiera Române, urmand să fie recuperate, potrivit legii, de la persoanele care au determinat interventia;
  g) sa foloseasca gratuit mijloacele de transport în comun, mijloacele de transport feroviare şi navale, în timpul serviciului, pentru executarea unor misiuni care nu pot fi indeplinite altfel; folosirea mijloacelor de transport se face pe baza legitimatiei de serviciu;
  h) sa poarte asupra sa armamentul şi munitia necesară şi sa foloseasca pentru indeplinirea misiunilor autovehicule, nave, ambarcatiuni, elicoptere şi alte mijloace de transport cu sau fără insemnele distinctive ale Politiei de Frontiera Române; în functie de situaţie politistul de frontieră poate folosi girofarurile din dotarea mijloacelor de transport;
  i) sa utilizeze, în raport cu natura şi cu gradul de impotrivire a persoanei care a savarsit o faptă ilegala, forta fizica şi mijloacele specifice din dotare, inclusiv cainii de serviciu; folosirea acestora se va face cu respectarea stricta a legii;
  j) sa foloseasca banca de date a Inspectoratului General al Politiei de Frontiera;
  k) sa interzica accesul sau sa inlature persoanele care au intrat în perimetrul punctului de trecere a frontierei de stat ori se afla în apropierea acestuia şi care prin prezenta lor sau prin activităţile desfăşurate împiedica, sub orice formă, derularea normala a traficului de frontieră;
  l) să efectueze controale şi sa participe la razii, independent sau în colaborare cu organele locale ale politiei, când exista indicii cu privire la savarsirea de infractiuni la regimul frontierei de stat ori ascunderea unor infractori sau bunuri provenite din aceste infractiuni;
  m) sa stabileasca, împreună cu autorităţile administraţiei publice locale, măsuri de limitare temporara a circulaţiei persoanelor şi mijloacelor de transport în apropierea frontierei de stat, în raioanele în care se desfăşoară sau urmeaza să se desfăşoare acţiuni specifice; aceste limitari vor fi aduse la cunoştinţa cetatenilor prin grija prefectilor şi primarilor;
  n) să solicite sprijinul cetatenilor pentru urmarirea, prinderea, imobilizarea şi conducerea la sediile politiei de frontieră a persoanelor care au savarsit fapte ilegale ori a caror identitate nu a putut fi stabilita, pentru luarea masurilor ce se impun, potrivit legii;
  o) sa opreasca, sa controleze, sa retina, sa conduca şi sa cerceteze în porturile României navele, ambarcatiunile şi persoanele care au încălcat regimul juridic al frontierei de stat şi al marii teritoriale sau drepturile României în zona contigua ori în zona economica exclusiva;
  p) sa actioneze pentru oprirea şi controlul oricarei nave suspecte, la solicitarea organelor abilitate sau din proprie iniţiativă, în situaţia în care se deţin informaţii referitoare la implicarea acesteia în activităţi ilegale în apele aflate în zona de competenţa, informand de îndată celelalte institutii cu competente în domeniu; întreaga raspundere privind consecintele ce decurg din oprirea nejustificata a navei revine solicitantului;
  r) sa foloseasca armamentul de la bordul navelor proprii împotriva navelor şi ambarcatiunilor care au încălcat legislatia română, în condiţiile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă;
  s) sa exercite orice alte drepturi şi sa indeplineasca orice alte indatoriri prevăzute de lege.


  Secţiunea a 2-a Oblibaţiile politistului de frontieră

  Oblibaţiile politistului de frontieră

  Articolul 28

  (1) Politistul de frontieră este obligat, în domeniul sau de activitate, sa ia masurile necesare de inlaturare a pericolelor care ameninta ordinea publică sau siguranţa persoanelor, în toate situaţiile în care ia cunoştinţa direct ori când este sesizat despre acestea.
  (2) Când ia cunoştinţa de existenta unei infractiuni flagrante politistul de frontieră este obligat sa intervina şi în afara orelor de program, a atribuţiilor de serviciu şi a competentei sale, pentru incheierea actelor prevăzute în Codul de procedură penala.
  (3) Când situaţia impune sa actioneze în afara competentei sale politistul de frontieră procedeaza ca şi acea autoritate în a carei competenţa intra solutionarea cauzei. Despre actiunea sa politistul de frontieră informeaza de îndată autoritatea competentă. Dacă autoritatea competentă nu poate să intervina în timp util, politistul de frontieră indeplineste toate actele şi faptele prevăzute de lege în competenţa acelei autorităţi. Actiunea acestuia inceteaza în momentul în care intervine autoritatea competentă.


  Articolul 29

  Activităţile prevăzute la art. 27 lit. c), e), l),
  o) şi p) nu au caracterul unei perchezitii prevăzute în Codul de procedură penala.


  Articolul 30

  (1) În exercitarea atribuţiilor de serviciu politistul de frontieră este obligat în prealabil să îşi decline calitatea şi să prezinte insigna de politist şi legitimatia de serviciu, cu excepţia situaţiilor în care rezultatul actiunii este periclitat.
  (2) La intrarea în actiune sau la inceputul interventiei ce nu sufera amanare politistul de frontieră este obligat să se prezinte, iar după incheierea oricarei acţiuni sau interventii să se legitimeze şi sa declare functia şi unitatea de politie de frontieră din care face parte.


  Articolul 31

  (1) Pentru impiedicarea şi neutralizarea acţiunilor agresive ale persoanelor descoperite ca au savarsit infractiuni sau contraventii la regimul frontierei de stat ori ca au tulburat ordinea şi linistea publică în zona de competenţa, acţiuni ce nu au putut fi inlaturate sau anihilate prin utilizarea altor mijloace legale, politistii de frontieră pot folosi scuturi de protecţie, casti cu vizor, bastoane de cauciuc, bastoane cu energie electrostatica, catuse, dispozitive cu substante iritant-lacrimogene, arme cu glont de cauciuc, caini de serviciu, precum şi alte mijloace de imobilizare care nu pun în pericol viaţa persoanei şi nu îi produc acesteia vatamari corporale grave.
  (2) Mijloacele prevăzute la alin. (1) pot fi folosite împotriva persoanelor care:
  a) intreprind acţiuni care pun în pericol integritatea corporala, sănătatea şi bunurile altor persoane;
  b) pun în pericol activităţile ce se desfăşoară în punctul de trecere a frontierei de stat;
  c) ultragiaza persoanele cu functii ce implica exercitiul autorităţii publice.
  (3) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) împotriva participantilor la actiunile agresive se va face în mod gradual, după atenţionarea prealabila asupra uzului unor asemenea mijloace şi după lasarea timpului necesar pentru încetarea acţiunilor şi parasirea zonei, după caz.
  (4) Folosirea mijloacelor prevăzute la alin. (1) nu trebuie să depăşească nevoile reale pentru impiedicarea sau neutralizarea acţiunilor agresive.


  Secţiunea a 3-a Folosirea armamentului

  Folosirea armamentului

  Articolul 32

  (1) În caz de necesitate şi atunci când folosirea altor mijloace de impiedicare sau constrangere nu este posibila, politistul de frontieră poate folosi forta armelor albe sau a armelor de foc, în condiţiile şi în situaţiile prevăzute de Legea privind regimul armelor de foc şi al munitiilor şi de prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (2) Uzul armamentului din dotare, în condiţiile şi în situaţiile prevăzute de lege, pentru indeplinirea atribuţiilor de serviciu este considerat legitim.


  Articolul 33

  Pentru oprirea sau retinerea navelor ori a ambarcatiunilor care au încălcat legislatia României în apele din zona de competenţa, precum şi a celor care incearca sa fuga de sub escorta, navele şi ambarcatiunile Politiei de Frontiera Române pot folosi armamentul de bord sau individual din dotare, în urmatoarele situaţii:
  a) pentru somarea de oprire şi retinere a navelor şi ambarcatiunilor;
  b) direct, fără somatie, împotriva navelor şi ambarcatiunilor în anumite situaţii prevăzute de lege.


  Articolul 34

  Executarea focului cu armamentul de bord, cu somatie, se efectueaza astfel:
  a) după ce au fost epuizate somatiile legale transmise prin toate mijloacele de comunicare radio, optico-vizuale şi acustice, iar nava sau ambarcatiunea urmarita continua să le ignore, comandantul navei Politiei de Frontiera Române procedeaza la executarea focului de avertisment în condiţiile stabilite prin prezenta ordonanţă de urgenţă;
  b) în cazul în care, după executarea somaţiei legale şi a focului de avertisment, nava în cauza nu se supune, se va folosi armamentul de bord după ce în prealabil a fost avertizat echipajul acesteia să se deplaseze spre partea din faţa a navei, prin somatia: "Parasiti pupa, vom deschide foc în plin!" După ce s-a convins ca avertismentul a fost înţeles nava Politiei de Frontiera Române va deschide foc în plin de la mica distanta asupra părţii din spate a navei urmarite, cautandu-se pe cat posibil lovirea aparatului propulsor. Întreaga raspundere pentru nesupunerea la somatie şi pentru consecintele ce decurg din ignorarea avertismentelor navei Politiei de Frontiera Române revine comandantului navei urmarite sau inlocuitorului legal al acestuia.


  Articolul 35

  Navele Politiei de Frontiera Române pot executa foc cu armamentul de bord, fără somatie, în urmatoarele situaţii:
  a) împotriva navelor straine care ataca nave româneşti;
  b) împotriva navelor urmarite care riposteaza cu foc de arma sau manevreaza astfel încât securitatea navei Politiei de Frontiera Române este pusa în pericol;
  c) împotriva submarinelor sau altor vehicule submersibile straine care navighează în marea teritoriala în imersiune sau la cota periscopica;
  d) împotriva navelor straine care ataca alte nave în apele naţionale navigabile;
  e) împotriva navelor straine care desfăşoară acţiuni ce pun în pericol securitatea insulelor artificiale, a conductelor şi cablurilor submarine, a instalaţiilor portuare, a localitatilor şi obiectivelor economice de pe litoral şi a celor situate pe malurile apelor de frontieră;
  f) împotriva grupurilor de oameni sau nave inarmate care patrund în apele din zona de competenţa a României şi riposteaza sau incearca sa riposteze cu arme de foc.


  Articolul 36

  (1) Navele Politiei de Frontiera Române executa focul de avertisment şi focul în plin, astfel încât sa evite incalcarea prin foc de arma a teritoriului statului vecin.
  (2) După executarea focului în plin sau în caz de abordaj comandantul navei Politiei de Frontiera Române se va conforma intocmai reglementarilor internationale privind salvarea vietii omenesti pe mare sau pe fluviu.


  Articolul 37

  În cazul ambarcatiunilor sau al altor mijloace plutitoare de dimensiuni reduse executarea focului cu sau fără somatie va fi efectuata cu respectarea reglementarilor privind regimul armelor de foc şi al munitiilor şi a dispoziţiilor prezentei ordonante de urgenta.


  Articolul 38

  Fiecare situaţie în care s-a facut uz de arma se raporteaza de urgenta în mod ierarhic. Dacă în urma uzului de arma s-a produs moartea sau vatamarea unei persoane ori avarierea grava a unei nave sau aeronave, fapta se comunică de îndată procurorului competent.


  Capitolul VI Personalul Politiei de Frontiera Române

  Personalul Politiei de Frontiera Române

  Articolul 39

  (1) Personalul Politiei de Frontiera Române se compune din politisti de frontieră, alti functionari publici şi personal contractual.
  (2) Politia de Frontiera Română îşi asigura personalul necesar dintre absolventii instituţiilor de invatamant ale Ministerului de Interne şi personal selectionat şi transferat de la alte institutii.
  (3) Politistilor de frontieră le sunt aplicabile prevederile Legii privind statutul politistului.
  (4) Functionarilor publici le sunt aplicabile dispozitiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul functionarilor publici şi alte reglementari specifice.
  (5) Personalul contractual este supus dispoziţiilor Codului muncii şi celorlalte norme legale referitoare la drepturile şi indatoririle acestuia, în măsura în care prin prezenta ordonanţă de urgenţă nu se dispune altfel.


  Capitolul VII Asigurarea logistica, materiala şi financiară

  Asigurarea logistica, materiala şi financiară

  Articolul 40

  (1) Politia de Frontiera Română poate detine în folosinţă imobile, armament, munitie, echipamente şi aparatura tehnica specifică, necesare în vederea indeplinirii atribuţiilor prevăzute de lege.
  (2) Politia de Frontiera Română poate să inchirieze, în condiţiile legii, imobile sau părţi din acestea, disponibile, aflate în administrarea sa şi în proprietatea publică a statului, prin licitaţie publică, potrivit legii.
  (3) Politia de Frontiera Română va retine o cota de 50% din chiria prevăzută în contractele de închiriere, diferenţa urmand să fie varsata la bugetul de stat.
  (4) Sumele reţinute se constituie în venituri extrabugetare, cu titlu permanent, şi vor fi utilizate pentru întreţinerea, repararea şi modernizarea imobilelor aflate în administrarea Politiei de Frontiera Române. Sumele rămase necheltuite la sfârşitul fiecarui an se reporteaza în anul următor, având aceeasi destinatie.
  (5) Unitatile Politiei de Frontiera Române utilizeaza un parc propriu de nave, ambarcatiuni, elicoptere, autovehicule, animale de serviciu şi alte mijloace necesare pentru indeplinirea atribuţiilor prevăzute de lege.
  (6) Pe lângă unitatile Politiei de Frontiera Române se pot constitui sectii sau asociaţii sportive, gospodarii-anexe, precum şi cabinete medicale care să asigure asistenţa medicală la locul permanent de muncă.
  (7) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera şi unitatile subordonate pot detine în folosinţă baze de tratament şi unităţi de cazare a personalului şi a membrilor de familie ai acestuia pe timpul cat se afla în misiune, concedii de odihnă sau tratament medical.


  Articolul 41

  Inspectoratul General al Politiei de Frontiera şi unitatile subordonate au în folosinţă locuinte de serviciu, de interventie şi sociale ce pot fi repartizate personalului propriu şi familiilor acestuia.


  Articolul 42

  (1) Dotarea Politiei de Frontiera Române se realizează de Ministerul de Interne în functie de fondurile alocate cu aceasta destinatie prin legea bugetului de stat şi din alte surse, potrivit legii.
  (2) Dotarea Politiei de Frontiera Române se realizează din productie interna şi din import.


  Capitolul VIII Dispozitii finale şi tranzitorii

  Dispozitii finale şi tranzitorii

  Articolul 43

  (1) Inspectoratul General al Politiei de Frontiera editeaza revista "Frontiera", publicatie ilustrata de analiza, cultura, opinie şi informare privind paza şi controlul trecerii frontierei de stat a României.
  (2) Cheltuielile de finanţare a publicaţiei prevăzute la alin. (1) se realizează din venituri extrabugetare şi din credite acordate de la bugetul de stat. O parte din veniturile revistei se pot obtine din publicitate.


  Articolul 44

  (1) Politia de Frontiera Română poate asigura, cu plata, conform tarifelor legale, la cererea agentilor economici interesati, paza transporturilor pe apa a unor valori importante, precum şi a transportului armelor, munitiilor, materialelor explozive, stupefiantelor, al substanţelor toxice sau radioactive ori al altor materii sau substante periculoase.
  ------------
  Alin. (1) al art. 44 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 81 din 26 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002.
  (2) Unitatile care beneficiaza de paza asigurata potrivit prevederilor alin. (1) incheie contracte de prestări de servicii cu structurile teritoriale ale Politiei de Frontiera Române, la nivelul structurii care are organ financiar propriu.
  (3) Veniturile realizate din paza executata de Politia de Frontiera Română se retin integral de către aceasta ca venituri extrabugetare, cu titlu permanent, care vor fi utilizate pentru acoperirea cheltuielilor materiale şi de capital. Sumele rămase necheltuite la sfârşitul fiecarui an se reporteaza în anul următor, având aceeasi destinatie.
  ------------
  Alin. (3) al art. 44 a fost modificat de pct. 5 al articolului unic din LEGEA nr. 81 din 26 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002.


  Articolul 45

  Ziua Politiei de Frontiera Române se sarbatoreste, în fiecare an, la 24 iulie.
  ------------
  Art. 45 a fost modificat de pct. 6 al articolului unic din LEGEA nr. 81 din 26 februarie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 154 din 4 martie 2002.


  Articolul 46

  Ţinuta, insemnele, forma şi conţinutul insignei şi ale documentelor de legitimare ale politistilor de frontieră se stabilesc prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 47

  Structura unităţilor Politiei de Frontiera Române şi posturile de personal pentru fiecare unitate se stabilesc prin ordin al ministrului de interne, în raport cu efectivele aprobate prin hotărâre a Guvernului.


  Articolul 48

  În termen de 2 ani de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta posturile de militari în termen şi militari angajaţi cu contract din structurile Politiei de Frontiera Române se inlocuiesc cu posturi de politisti de frontieră.


  Articolul 49

  Personalul Politiei de Frontiera Române care îşi desfăşoară activitatea în legătură cu paza şi controlul trecerii frontierei de stat beneficiaza de o indemnizatie de frontieră de până la 20% din salariul de baza.


  Articolul 50

  Personalul Politiei de Frontiera Române, ambarcat pe nave sau aeronave destinate indeplinirii unor misiuni de paza şi control al trecerii frontierei de stat, precum şi personalul imbarcat în scopul indeplinirii acestor misiuni beneficiaza de sporurile prevăzute de lege pentru personalul navigant.


  Articolul 51

  La data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta orice alte dispozitii contrare se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministru de interne,
  Nicolae Berechet,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  --------------