LEGE nr. 153 din 24 iulie 2012
privind aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 41/2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 511 din 24 iulie 2012  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 41 din 5 iulie 2012 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 3/2000 privind organizarea şi desfăşurarea referendumului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 452 din 5 iulie 2012, cu următoarele modificări şi completări:
  1. La articolul I, punctul 1 se abrogă.
  2. La articolul I punctul 2, articolul 23 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - Pentru organizarea şi desfăşurarea referendumului, în termen de 5 zile de la data stabilirii zilei referendumului se înfiinţează, după caz: Biroul Electoral Central, birouri electorale de circumscripţie, oficii electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, biroul electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării, precum şi birouri electorale ale secţiilor de votare."
  3. La articolul I punctul 4, alineatele (1) şi (2) ale articolului 26 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 26. - (1) În cazul referendumului naţional, birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, oficiile electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti şi biroul electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării se compun dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice reprezentate în Parlament; în cazul referendumului local, birourile electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi birourile electorale ale secţiilor de votare se compun dintr-un preşedinte şi cel mult 6 delegaţi ai partidelor politice reprezentate în consiliul local sau judeţean.
  (2) Preşedinţii birourilor electorale de circumscripţie ale judeţelor şi al municipiului Bucureşti, al biroului electoral pentru secţiile de votare organizate în afara ţării, precum şi cei ai oficiilor electorale ale sectoarelor municipiului Bucureşti sunt stabiliţi de către preşedintele tribunalului judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz, în cel mult 3 zile de la stabilirea zilei referendumului, prin tragere la sorţi."
  4. La articolul I, după punctul 5 se introduc două noi puncte, punctele 5^1 şi 5^2, cu următorul cuprins:
  "5^1. La articolul 32, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «Art. 32. - (1) În ziua referendumului, la ora 6,00, preşedintele biroului electoral al secţiei de votare, în prezenţa celorlalţi membri, verifică urnele, existenţa listelor electorale, a buletinelor de vot şi a ştampilelor, după care închide şi sigilează urnele, aplicând ştampila de control a secţiei de votare.»
  5^2. Articolul 34 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  «Art. 34. - Scrutinul se va deschide la ora 7,00 şi se va încheia la ora 23,00.»"
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.
  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VALERIU ŞTEFAN ZGONEA
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  PETRU FILIP
  Bucureşti, 24 iulie 2012.
  Nr. 153.
  -----