LEGE nr. 167 din 14 iulie 2010privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 15/2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 504 din 20 iulie 2010
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul I

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 15 din 23 februarie 2010 pentru modificarea art. 13 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 192 din 26 martie 2010, cu următoarele modificări:1. Titlul va avea următorul cuprins:
  ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ
  pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu
  2. Articolul unic va avea următorul cuprins:

  Articolul UNIC

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 1

  Fondul pentru mediu este un instrument economico-financiar destinat susținerii și realizării proiectelor și programelor pentru protecția mediului, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare în domeniul protecției mediului.
  2. La articolul 3, alineatul (2) se abrogă.3. La articolul 3, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Administrația Fondului are, în principal, următoarele atribuții:
  a) urmărește constituirea și gestionarea Fondului pentru mediu;
  b) întocmește bugetul de venituri și cheltuieli;
  c) analizează, selectează și finanțează programe și proiecte pentru protecția mediului, aprobate în conformitate cu prevederile prezentei ordonanțe de urgență;
  d) urmărește și controlează implementarea proiectelor și programelor finanțate din Fondul pentru mediu;
  e) finanțează lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor, conform dispozițiilor art. 13;
  f) elaborează ghidurile de finanțare aferente categoriilor de proiecte și programelor pentru protecția mediului, finanțate din Fondul pentru mediu.»
  4. La articolul 4, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 4
  (1) Administrația Fondului este condusă de un președinte cu rang de secretar de stat.
  5. La articolul 4, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Președintele Administrației Fondului poate delega atribuțiile sale unui vicepreședinte, cu rang de subsecretar de stat.(4^2) Vicepreședintele este numit, suspendat și revocat din funcție, în condițiile legii, prin decizie a primului-ministru, la propunerea conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.6. La articolul 4, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins:(6) Salarizarea personalului Administrației Fondului se face potrivit legii și contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul instituției.7. La articolul 5, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Comitetul de avizare are următoarea componență:
  a) 2 reprezentanți din cadrul autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor, împuterniciți prin ordin al ministrului;
  b) un reprezentant al Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și un reprezentant al Gărzii Naționale de Mediu, împuterniciți prin decizie a conducătorului instituției respective;
  c) câte un reprezentant al celor 4 structuri asociative ale administrației publice locale;
  d) câte un reprezentant din cadrul autorității publice centrale pentru finanțe, autorității publice centrale pentru economie, autorității publice centrale pentru transporturi, autorității publice centrale pentru dezvoltare regională, autorității publice centrale pentru sănătate, autorității publice centrale pentru agricultură, autorității publice centrale pentru administrație și interne, împuterniciți prin ordin al ministrului de resort;
  e) 2 reprezentanți ai confederației patronale, desemnați de aceasta;
  f) un reprezentant al organizațiilor neguvernamentale din domeniul protecției mediului, desemnat de acestea;
  g) președintele Administrației Fondului.

  ..............................................................................................(3) Comitetul de avizare aprobă prin vot proiectele ce urmează să fie finanțate din Fondul pentru mediu, dintre cele propuse de Comitetul director.»
  8. La articolul 6, alineatele (1) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) Comitetul director este constituit din președintele și vicepreședintele Administrației Fondului, împreună cu conducătorii direcțiilor de specialitate ale acesteia.
  ..............................................................................................(3) Comitetul director are următoarele atribuții:
  a) avizează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului;
  b) avizează și propune spre aprobare Comitetului de avizare proiectele selectate pentru a fi finanțate din Fondul pentru mediu;
  c) analizează și aprobă lista proiectelor respinse de către Comisia de analiză;
  d) urmărește constituirea și gestionarea Fondului pentru mediu;
  e) aprobă raportul anual privind gestionarea Fondului pentru mediu, pe care îl face public, conform prevederilor legale;
  f) avizează ghidurile de finanțare aferente fiecărui program și proiect pentru protecția mediului.»
  9. Articolul 7 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7

  Cheltuielile curente și de capital ale Administrației Fondului se asigură din Fondul pentru mediu, în limita a 5% din veniturile acestuia.
  10. La articolul 9 alineatul (1), literele a), d), e), f), i) și l) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) o contribuție de 3% din veniturile realizate din vânzarea deșeurilor metalice feroase și neferoase, inclusiv a bunurilor destinate dezmembrării, obținute de către generatorul deșeurilor, respectiv deținătorul bunurilor destinate dezmembrării, persoană fizică sau juridică. Sumele se rețin prin stopaj la sursă de către operatorii economici care desfășoară activități de colectare și/sau valorificare a deșeurilor, care au obligația să le vireze la Fondul pentru mediu;
  ...............................................................................................
  d) o contribuție de 2 lei/kg, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională ambalaje de desfacere și bunuri ambalate, pentru diferența dintre cantitățile de deșeuri de ambalaje corespunzătoare obiectivelor de valorificare sau incinerare în instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare prin reciclare prevăzute în anexa nr. 3 și cantitățile de deșeuri de ambalaje efectiv valorificate sau incinerate în instalații de incinerare cu recuperare de energie și valorificate prin reciclare;
  e) o contribuție de 2% din valoarea substanțelor clasificate prin acte normative ca fiind periculoase pentru mediu, introduse pe piața națională de către operatorii economici;
  f) o contribuție de 2% din veniturile realizate din vânzarea masei lemnoase și/sau a materialelor lemnoase obținute de către administratorul, respectiv proprietarul pădurii, cu excepția lemnelor de foc, arborilor și arbuștilor ornamentali, pomilor de Crăciun, răchitei și puieților;
  ...............................................................................................
  i) o contribuție de 2 lei/kg anvelopă, datorată de operatorii economici care introduc pe piața națională anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, pentru diferența dintre cantitățile de anvelope corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în legislația în vigoare și cantitățile efectiv gestionate;
  ................................................................................................
  l) sumele încasate din restituirea finanțărilor acordate, dobânzi, penalități de orice fel, alte operațiuni financiare derulate din sursele financiare ale Fondului pentru mediu;».
  11. La articolul 9 alineatul (1), după litera o) se introduc patru noi litere, literele p), q), r) și s), cu următorul cuprins:
  p) o contribuție de 100 lei/tonă, datorată de unitățile administrativ-teritoriale începând cu data de 1 iulie 2010, în cazul neîndeplinirii obiectivului anual de diminuare cu 15% a cantităților de deșeuri municipale și asimilabile, colectate și trimise spre depozitare, plata făcându-se pentru diferența dintre cantitatea corespunzătoare obiectivului anual de diminuare și cantitatea corespunzătoare obiectivului efectiv realizat prin activități specifice de colectare selectivă și valorificare;
  q) ecotaxa, în valoare de 0,1 lei/bucată, aplicată pungilor și sacoșelor pentru cumpărături, cu mâner integrat sau aplicat, fabricate din materiale obținute din resurse neregenerabile definite potrivit Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006, cu modificările și completările ulterioare, încasată de la operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de ambalaje de desfacere. Ecotaxa se evidențiază distinct pe documentele de vânzare, iar valoarea acesteia se afișează vizibil la punctul de vânzare, în vederea informării consumatorilor finali;
  r) taxa pe poluare pentru autovehicule;
  s) o taxă de 2 lei/l, aplicată uleiurilor ce fac obiectul Hotărârii Guvernului nr. 235/2007 privind gestionarea uleiurilor uzate, datorată începând cu data de 1 ianuarie 2011 de către operatorii economici care introduc pe piața națională astfel de produse, pentru diferența dintre cantitățile corespunzătoare obligațiilor anuale de gestionare prevăzute în anexa nr. 4 și cantitățile de uleiuri uzate gestionate.»
  12. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 9^1
  (1) Administrația Fondului gestionează un cont separat, la Trezoreria Statului, în care se încasează, începând cu data de 1 ianuarie 2011, de la producătorii de echipamente electrice și electronice, respectiv de la organizațiile colective sumele reprezentând garanția constituită conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/2005 privind deșeurile de echipamente electrice și electronice, cu modificările și completările ulterioare.(2) Garanția se reține de Administrația Fondului în cazul neîndeplinirii obligației de finanțare a colectării, tratării, valorificării și eliminării nepoluante a deșeurilor de electrice și electronice la sfârșitul perioadei de garantare.(3) Garanția prevăzută la alin. (1), forma acesteia și perioada de garantare se declară la Administrația Fondului de către producătorii de echipamente electrice și electronice, respectiv de organizațiile colective, până la data de 25 a lunii următoare lunii în care s-a constituit garanția potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 448/2005, cu modificările și completările ulterioare.(4) Sumele reprezentând garanția menționată la alin. (1) și rămase neutilizate după un an de la împlinirea perioadei de garantare se constituie venit la bugetul Fondului pentru mediu. Metodologia de constituire și gestionare a garanției prevăzute la alin. (1) se stabilește prin ordin al autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor, în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.»
  13. La articolul 10, alineatul (1) se abrogă.14. La articolul 10, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Contribuțiile și taxele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. d), i) și s) se plătesc numai în cazul neîndeplinirii obiectivului de valorificare a deșeurilor de ambalaje, obiectivului de gestionare a anvelopelor uzate, respectiv a obligațiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate prevăzute în legislația în vigoare, plata făcându-se pe diferența dintre cantitățile aferente obiectivelor anuale, respectiv a obligațiilor anuale și cantitățile realizate efectiv.(3) Operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate, ambalaje de desfacere, anvelope noi și/sau uzate destinate reutilizării, precum și uleiuri sunt obligați să declare lunar, până la data de 25 a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea, cantitățile de ambalaje, de anvelope, respectiv de uleiuri introduse pe piața națională și cantitățile de deșeuri de ambalaje valorificate, cantitățile de anvelope uzate gestionate, respectiv cantitățile de uleiuri uzate gestionate.»15. La articolul 10, alineatul (4) se abrogă.16. La articolul 10, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (4^1) și (4^2), cu următorul cuprins:(4^1) Operatorii economici prevăzuți la art. 16 alin. (2) lit. b) din Hotărârea Guvernului nr. 621/2005 privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje, cu modificările și completările ulterioare, sunt obligați să declare trimestrial, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului de raportare, situația contractelor încheiate și/sau reziliate cu operatorii economici care introduc pe piața națională bunuri ambalate și ambalaje de desfacere.(4^2) Instrucțiunile privind obligația declarării prevăzute la alin. (4^1) se stabilesc prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.»17. La articolul 10, alineatul (6) se abrogă.18. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:(7) Administrația Fondului publică anual, pe pagina de internet proprie, registrul operatorilor economici înregistrați drept contribuabili la Fondul pentru mediu, care cuprinde denumirea operatorului economic și tipul de contribuție și/sau taxă cu care acesta este înregistrat.19. La articolul 11, alineatele (1) și (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 11
  (1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a), b), e) și f) se declară și se plătesc lunar de către persoanele juridice și fizice care desfășoară activitățile respective, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care s-a desfășurat activitatea.(2) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. c), d), i), j), p) și s) se declară și se plătesc anual de către persoanele juridice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 ianuarie a anului următor.»
  20. La articolul 11, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (2^1), cu următorul cuprins:(2^1) Sumele prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. q) se declară și se plătesc trimestrial de către persoanele juridice care desfășoară respectivele activități, până la data de 25 a lunii următoare trimestrului în care s-a desfășurat activitatea.21. La articolul 11, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Modelul și conținutul declarațiilor la Fondul pentru mediu, prevăzute la alin. (1), (2) și (2^1), precum și la art. 10 alin. (3), se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență.22. La articolul 12, alineatele (2) și (3) se modifică și vor avea următorul cuprins:(2) Activitatea privind declararea, stabilirea, verificarea și colectarea, inclusiv soluționarea contestațiilor privind contribuțiile și taxele la Fondul pentru mediu datorate de către persoanele juridice și fizice, precum și îndeplinirea măsurilor asigurătorii și procedura de executare silită se realizează de către Administrația Fondului, în condițiile Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Administrația Fondului are calitatea de creditor bugetar.(3) Pentru neachitarea la termenul de scadență de către debitori a obligațiilor de plată prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p), q) și s) se datorează dobânzi și penalități de întârziere, conform Ordonanței Guvernului nr. 92/2003, republicată, cu modificările și completările ulterioare.»23. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Fondul pentru mediu se utilizează pentru finanțarea următoarelor categorii de proiecte și programe pentru protecția mediului:
  a) reducerea impactului asupra atmosferei, apei și solului, inclusiv monitorizarea calității aerului;
  b) reducerea nivelului de zgomot;
  c) gestionarea deșeurilor, inclusiv a deșeurilor periculoase;
  d) protecția resurselor de apă, sisteme integrate de alimentare cu apă, stații de tratare, canalizare și stații de epurare;
  e) gospodărirea integrată a zonei costiere;
  f) conservarea biodiversității și administrarea ariilor naturale protejate;
  g) împădurirea terenurilor degradate, reconstrucția ecologică și gospodărirea durabilă a pădurilor;
  h) educația și conștientizarea publicului privind protecția mediului;
  i) creșterea producției de energie din surse regenerabile;
  j) renaturarea terenurilor scoase din patrimoniul natural;
  k) refacerea siturilor contaminate istoric, cu excepția celor reglementate prin legi speciale;
  l) înlocuirea acoperișurilor din azbest;
  m) monitorizări, studii și cercetări în domeniul protecției mediului, pădurilor și apelor privind sarcini derivate din acorduri internaționale, directive europene sau alte reglementări naționale sau internaționale, precum și cercetare-dezvoltare în domeniul schimbărilor climatice;
  n) lucrări pentru elaborarea hărților de risc pentru bazine sau subbazine hidrografice;
  o) închiderea iazurilor de decantare din sectorul minier;
  p) lucrări destinate prevenirii, înlăturării și/sau diminuării efectelor produse de fenomenele meteorologice periculoase la lucrările de gospodărire a apelor aferente obiectivelor din domeniul public al statului, precum și pentru refacerea unor obiective importante de infrastructură rutieră și feroviară, grav afectate de alunecări de teren care pot conduce la obturarea scurgerii cursurilor de apă;
  q) instalarea sistemelor de încălzire care utilizează energie regenerabilă, inclusiv înlocuirea sau completarea sistemelor clasice de încălzire;
  r) Programul național de îmbunătățire a calității mediului prin realizarea de spații verzi în localități;
  s) Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto național;
  t) Programul de stimulare a înnoirii Parcului național de tractoare și mașini agricole autopropulsate;
  u) Programul de realizare a pistelor pentru bicicliști.
  (2) Programele și proiectele din categoriile prevăzute la alin. (1) sunt finanțate din Fondul pentru mediu prin una dintre următoarele modalități, aprobate în Comitetul de avizare:
  a) susținerea financiară a proiectelor prin finanțare sau cofinanțare nerambursabilă;
  b) cofinanțarea proiectelor finanțate din fonduri comunitare și/sau alte fonduri internaționale.
  (3) Se acordă susținere financiară din Fondul pentru mediu pentru proiectele propuse de unități administrativ-teritoriale, inclusiv subdiviziuni ale municipiilor, asociații de dezvoltare intercomunitară, instituții publice, institute de cercetaredezvoltare, unități și instituții de învățământ, organizații neguvernamentale, culte recunoscute potrivit legii, forme asociative de administrare și exploatare a terenurilor agricole sau cu vegetație forestieră, operatori economici, inclusiv ocoale silvice, asociații de proprietari, persoane fizice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale și întreprinderi familiale.(4) Categoriile de beneficiari și metodologia de finanțare care prevede analiza, selectarea, aprobarea, implementarea proiectelor și/sau programelor pentru protecția mediului prevăzute la alin. (1), cu excepția celor prevăzute la lit. o) și p), se stabilesc prin ghidul de finanțare aferent fiecărui program sau proiect, care se elaborează de Administrația Fondului și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.(5) Categoriile de lucrări și/sau proiecte pentru protecția mediului care se pot finanța conform prevederilor alin. (1) lit. o) și p), precum și sumele destinate finanțării acestora se aprobă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.(6) Pentru achiziționarea lucrărilor prevăzute la alin. (1) lit. p) și a serviciilor aferente acestora se vor aplica prevederile legislației în vigoare privind achizițiile publice referitoare la situațiile de forță majoră.(7) Finanțarea proiectelor aprobate se realizează în baza contractelor de finanțare anuale sau multianuale.(8) Sumele rămase neutilizate la sfârșitul anului se reportează în anul următor, fiind utilizate cu aceeași destinație.(9) Contractele de finanțare, împreună cu actele prin care se constituie garanții ale finanțării, dacă este cazul, constituie titluri executorii, fără a fi necesară învestirea cu formulă executorie.(10) Finanțarea din Fondul pentru mediu se face cu respectarea legislației privind ajutorul de stat, Administrația Fondului parcurgând toate procedurile, conform legislației naționale și comunitare în domeniu.(11) Ajutoarele de stat individuale și schemele de ajutor de stat, atât cele exceptate de la obligația notificării, cât și cele supuse obligației de notificare, se instituie prin hotărâri ale Comitetului de avizare al Administrației Fondului.(12) Schemele de ajutor de minimis se aprobă prin dispoziție a președintelui Administrației Fondului.»
  24. Articolul 13^1 se abrogă.25. La articolul 15, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Nedepunerea la termen a declarațiilor privind obligațiile la Fondul pentru mediu constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.26. La articolul 15, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) Neafișarea la punctul de vânzare, în loc vizibil, a valorii ecotaxei, în vederea informării consumatorilor finali, constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.(4) Nedepunerea la termen a declarațiilor prevăzute la art. 10 alin. (4^1) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 2.000 lei la 2.500 lei.»27. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac după cum urmează:
  a) de către personalul de specialitate din cadrul Administrației Fondului și al Gărzii Naționale de Mediu, prin unitățile sale teritoriale, pentru contravenția prevăzută la art. 15 alin. (2) și (4);
  b) de către personalul împuternicit din cadrul Gărzii Naționale de Mediu, prin unitățile sale teritoriale, pentru contravenția prevăzută la art. 15 alin. (3).»
  28. La articolul 16, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:(3) La efectuarea de către Administrația Fondului a inspecției fiscale cu privire la contribuțiile și taxele datorate bugetului Fondului pentru mediu pot participa și reprezentanți ai Gărzii Naționale de Mediu.29. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 17

  Metodologia de calcul al contribuțiilor și taxelor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-j), p), q) și s) se stabilește prin ordin al conducătorului autorității publice centrale pentru protecția mediului și pădurilor.
  30. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 19

  Anexele nr. 1-4 fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  31. După anexa nr. 2 se introduc două noi anexe, anexele nr. 3 și 4, cu următorul cuprins:

  Anexa nr. 3

  Obiectivele minime de valorificare sau incinerare în
  instalații de incinerare cu recuperare de energie și de valorificare
  prin reciclare, globale și pe tip de material de
  ambalare, pentru anul 2011 și începând cu anul 2012

   
   

    Obiectivul de valorificare prin reciclare/tip de 
                      material (%)                   

   
   

   
   

   
  Anul
   
   
   
   
   
   

  Hârtie
    și 
  carton
   
   
   
   
   

      Plastic    

   
  Sticlă
   
   
   
   
   
   

       Metal     

   
  Lemn
   
   
   
   
   
   

  Obiectivele   
  globale de    
  valorificare  
  prin          
  reciclare*1)  
   
   
      (%)       

  Obiectivele  
  globale de   
  valorificare 
  sau incinerare
  în instalații
  cu recuperare
  de energie*2)
       (%)     

  Total
   
   
   
   
   

  din care:
  pentru PET
   
   
   
   

  Total
   
   
   
   
   

  din care:
  pentru Al.
   
   
   
   

  2011

    60 

  22,5

     42    

    54 

  50 

     17    

  15

        50      

       57      

  2012

    60 

  22,5

     55    

    60 

  50 

     21    

  15

        55      

       60      

  *1) Procentajul minim din greutatea tuturor deșeurilor de ambalaje introduse pe piața națională.
  *2) Procentajul minim din greutatea totală a tuturor materialelor de ambalaj conținute în deșeurile de ambalaje introduse pe piața națională.


  Anexa nr. 4

  Etapizarea obligațiilor anuale de gestionare a uleiurilor uzate
  Anul Obligația*1)
  2011 40%
  2012 60%
  Începând cu 2013 80%

  *1) Procentajul din cantitatea de uleiuri introduse pe piața națională.»"


  Articolul II

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă:
  a) Ordonanța Guvernului nr. 25/2008 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 628 din 29 august 2008, cu excepția lit. d) a alin. (1) al art. 9 din articolul unic, pct. 7, care produce efecte până la data de 31 decembrie 2010;
  b) art. 36 din Legea nr. 329/2009 privind reorganizarea unor autorități și instituții publice, raționalizarea cheltuielilor publice, susținerea mediului de afaceri și respectarea acordurilor-cadru cu Comisia Europeană și Fondul Monetar Internațional, cu completările ulterioare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 761 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul III
  (1) Proiectele și programele pentru protecția mediului aflate în faza de analiză sau finanțare la data intrării în vigoare a prezentei legi, inclusiv cele pentru care a fost demarată sesiune de depunere a proiectelor, se definitivează pe baza prevederilor legale în vigoare la data inițierii acestora.(2) Programele și proiectele pentru protecția mediului care nu se mai regăsesc în prevederile prezentei legi se asimilează unei categorii de programe sau proiecte existente și se finanțează din sursele alocate acesteia, pe baza aprobării Comitetului director.(3) Bugetul de venituri și cheltuieli al Fondului pentru mediu și al Administrației Fondului pentru Mediu se modifică, prin hotărâre a Guvernului, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi.


  Articolul IV

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.193 din 30 decembrie 2005, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2006, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu cele aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.

  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ROBERTA ALMA ANASTASE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  MIRCEA-DAN GEOANĂ

  București, 14 iulie 2010.
  Nr. 167.