ORDONANŢĂ nr. 29 din 28 august 2014
pentru modificarea art. 6 alin. (2) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, precum şi pentru stabilirea unor măsuri în domeniul produselor agroalimentare ecologice
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 30 august 2014  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. V.1 din Legea nr. 119/2014 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă următoarea ordonanţă.

  Articolul I

  Alineatul (2) al articolului 6 din Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 172 din 21 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Etichetele trebuie să cuprindă o siglă specifică produselor ecologice controlate, emisă şi aplicată pe baza sistemului de certificare, indicând faptul că produsul respectiv este conform cu regulile de producţie ecologică. Sigla poate face obiect al unei mărci de certificare ce se înregistrează la Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci în condiţiile Legii nr. 84/1998 privind mărcile şi indicaţiile geografice, republicată, cu modificările ulterioare".


  Articolul II

  (1) Organismele de inspecţie şi certificare prevăzute la art. 8 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, au următoarele obligaţii:
  a) să aplice prevederile art. 30 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 834/2007 al Consiliului din 28 iunie 2007 privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice, precum şi de abrogare a Regulamentului (CEE) nr. 2.092/91;
  b) să solicite operatorilor oprirea temporară de la comercializare a produselor care nu respectă regulile de producţie ecologică sau, după caz, retragerea produselor în cauză a oricăror referinţe la metoda de producţie ecologică, potrivit prevederilor art. 91 alin. (2) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008 al Comisiei din 5 septembrie 2008 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 834/2007 al Consiliului privind producţia ecologică şi etichetarea produselor ecologice în ceea ce priveşte producţia ecologică, etichetarea şi controlul;
  c) să deţină documentele care fac parte din dosarul de control prevăzut la art. 2 lit. (s) din Regulamentul (CE) nr. 889/2008;
  d) să respecte prevederile art. 65, 85 şi 90 din Regulamentul (CE) nr. 889/2008.
  (2) Următoarele fapte săvârşite de organismele de inspecţie şi certificare constituie contravenţii şi se sancţionează, după cum urmează:
  a) nerespectarea prevederilor alin. (1) lit. a) şi b), cu amendă de la 25.000 lei la 30.000 lei;
  b) nerespectarea prevederilor alin. (1) lit. c) şi d), cu amendă de la 35.000 lei la 40.000 lei.
  (3) Constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor prevăzute la alin. (2) se fac de către personalul împuternicit din cadrul structurii centrale şi structurilor teritoriale ale Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale cu atribuţii în domeniul agriculturii ecologice.
  (4) Contravenţiilor prevăzute la alin. (2) le sunt aplicabile dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările şi completările ulterioare.
  (5) Limitele amenzilor prevăzute la alin. (2) se actualizează prin hotărâre a Guvernului, în funcţie de indicele de inflaţie.
  (6) Verificarea respectării condiţiilor legale de comercializare către consumatorul final a produselor agroalimentare ecologice, constatarea contravenţiilor şi aplicarea sancţiunilor revin exclusiv personalului împuternicit al Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor, cu aplicarea legislaţiei specifice. Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor are obligaţia de a informa Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privitor la constatările efectuate.


  Articolul III

  În cuprinsul Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 34/2000 privind produsele agroalimentare ecologice, aprobată prin Legea nr. 38/2001, cu modificările şi completările ulterioare, sintagma "Ministerul Agriculturii Pădurilor şi Dezvoltării Rurale" se înlocuieşte cu sintagma "Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale".


  Articolul IV

  Prezenta ordonanţă intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul V

  Prevederile prezentei ordonanţe se aplică acordurilor de delegare a atribuţiilor/responsabilităţilor către organismele de inspecţie şi certificare, încheiate după intrarea în vigoare a acesteia.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  George Octavian Turtoi,
  secretar de stat
  Ministrul mediului şi schimbărilor climatice,
  Attila Korodi
  Ministrul sănătăţii,
  Nicolae Bănicioiu
  Ministrul economiei,
  Constantin Niţă
  p. Ministrul afacerilor externe,
  Bogdan Lucian Aurescu,
  secretar de stat
  Bucureşti, 28 august 2014.
  Nr. 29.
  --------