ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 52 din 28 iunie 2018pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 543 din 29 iunie 2018
  Având în vedere că Ministerul Sănătății organizează admiterea în rezidențiatul pe posturi și pe locuri, prin concurs național, cu tematică și bibliografie unică, la nivelul instituțiilor de învățământ superior medical cu facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie acreditate, în sesiune unică, în trimestrul IV al fiecărui an,
  în considerarea faptului că pregătirea în rezidențiat reprezintă un proces continuu de pregătire teoretică și practică, în acord cu necesitățile din teritoriu și pentru unitățile sanitare publice din zone deficitare,
  având în vedere că în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, în cazul în care la finele repartiției candidaților promovați la concursul de rezidențiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate, Ministerul Sănătății poate organiza, pentru ocuparea acestora, o sesiune extraordinară de concurs de rezidențiat în primul semestru al anului următor,
  ținând cont de faptul că în prezent România se confruntă cu un deficit major de medici specialiști, deficit care se va adânci în următorii ani, numărul acestora posibil să atingă cifra de 12.000 de specialiști în următorii 15 ani,
  deoarece migrația personalului de specialitate medico-sanitar bine pregătit și cu experiență profesională este o realitate care își pune amprenta asupra sistemului public sanitar, fapt ce a condus la reale dificultăți în ceea ce privește o optimă funcționare a întregii activități desfășurate în unitățile sanitare publice, precum și în asigurarea efectivă a accesului egal al cetățenilor la îngrijirile medicale și creșterea calității vieții,
  ținând cont de faptul că problema subfinanțării sistemului medical din România și, implicit, a cadrelor medicale presupune identificarea unor soluții alternative imediate în vederea asigurării unei forțe de muncă suficiente și bine pregătite la nivel național,
  în vederea asigurării unui cadru coerent instituțional și necesar pentru asigurarea formării acestei categorii profesionale în toate activitățile medicale necesare unui sistem sanitar adecvat,
  în vederea reducerii cheltuielilor pentru organizarea unui nou concurs de rezidențiat și pentru utilizarea judicioasă a resurselor umane implicate,
  dat fiind faptul că, în urma repartiției candidaților promovați la concursul de rezidențiat organizat în sesiunea noiembrie 2017, un număr important de candidați care, deși au obținut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, nu au mai avut posibilitatea de a deveni rezidenți, întrucât s-au clasat în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs, persoane care ar putea migra către statele membre ale Uniunii Europene sau ar alege reconversia profesională, fapt ce va accentua deficitul de personal medical de specialitate cu care se confruntă rețeaua de asistență medicală publică și privată,
  luând în considerare necesitatea formării unui număr suficient de specialiști care să ofere suportul pentru creșterea calității stării de sănătate a populației, asigurarea medicilor din dispensarele școlare sau serviciile de ambulanță sau centrele de permanență, reducerea mortalității infantile,
  ținând cont că se impune crearea cadrului legal necesar îmbunătățirii calității serviciilor medicale oferite populației, în principal, în zonele defavorizate din punct de vedere socio-economic prin facilitatea accesului pe piața muncii a medicilor tineri,
  având în vedere că, în cazul neadoptării măsurilor propuse, nu se poate asigura îndeplinirea principalului rol al Guvernului de a realiza politica în domeniul sănătății, cu repercusiuni directe asupra cetățenilor, elemente care vizează interesul public și constituie situații de urgență și extraordinare,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 601 din 31 august 2009, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:– Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) Rezidenții efectuează pregătirea de specialitate în unități sanitare acreditate, inclusiv în cabinete medicale individuale de medicină de familie, precum și în unități sanitare ale ministerelor cu rețea sanitară proprie sau în unități sanitare aflate în administrarea unităților publice locale. (2) Unitățile de pregătire se nominalizează de Ministerul Sănătății, în baza propunerilor instituțiilor de învățământ superior publice acreditate care au facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie și în funcție de capacitățile de pregătire ale acestora.

  (la 12-01-2019, Articolul I a fost completat de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 12 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 )
  1. Articolul 18^1 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 18^1
  (1) Prin excepție de la prevederile art. 16 și 18, în cazul în care la finele repartiției candidaților promovați la concursul de rezidențiat rămân locuri/posturi de rezident neocupate, Ministerul Sănătății poate organiza redistribuirea, la cerere, a candidaților care la concursul de rezidențiat din sesiunea precedentă au fost declarați respinși, deși au obținut punctajul minim de promovare stabilit de metodologia de concurs, aprobată prin ordinul comun al ministrului sănătății și al ministrului educației naționale, dar s-au clasat în afara numărului de locuri/posturi publicat la concurs.(2) În situația în care în sesiunea anterioară nu există candidați cu punctaj de promovare sau după redistribuirea prevăzută la alin. (1) au mai rămas locuri/posturi neocupate, Ministerul Sănătății poate organiza, în primul semestru al anului următor, o sesiune extraordinară a concursului de rezidențiat.
  2. După articolul 18^1 se introduce un nou articol, articolul 18^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 18^2

  Redistribuirea prevăzută la art. 18^1 alin. (1) se face pe baza Metodologiei privind ocuparea prin redistribuire a locurilor/posturilor rămase libere la sesiunea de rezidențiat pe anul universitar în curs, aprobată prin ordin al ministrului sănătății, cu obligația respectării clasificării stabilite la concursul de rezidențiat susținut inițial.
  3. În tot cuprinsul Ordonanței Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, sintagma «universitățile de medicină și farmacie» se înlocuiește cu sintagma «instituțiile de învățământ superior publice acreditate care au facultăți de medicină, medicină dentară și farmacie» și sintagma «Centrul Național de Perfecționare în Domeniul Sanitar București» se înlocuiește cu sintagma «Ministerul Sănătății».
  (la 12-01-2019, Articolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOL UNIC din LEGEA nr. 12 din 8 ianuarie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 23 din 09 ianuarie 2019 )


  Articolul II

  Dispozițiile art. 18^1 alin. (1) din Ordonanța Guvernului nr. 18/2009 privind organizarea și finanțarea rezidențiatului, aprobată prin Legea nr. 103/2012, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta ordonanță de urgență, sunt aplicabile și pentru candidații din sesiunea noiembrie 2017.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul sănătății,
  Sorina Pintea

  București, 28 iunie 2018.
  Nr. 52.
  ----