ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 216 din 4 decembrie 2008pentru modificarea și completarea Legii nr. 290/2004 privind cazierul judiciar
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 848 din 17 decembrie 2008
  Având în vedere necesitatea imediată de stabilire a cadrului juridic pentru realizarea schimbului de informații cuprinse în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene în conformitate cu prevederile Deciziei 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informații extrase din cazierul judiciar, prevenind astfel consecințele negative ce ar putea decurge din neîndeplinirea obligațiilor asumate de România în calitate de stat membru al Uniunii Europene,
  în scopul reglementării urgente a modului de organizare și exploatare a cazierului judiciar pentru persoanele juridice, dată fiind necesitatea prevenirii și combaterii faptelor prevăzute și pedepsite de legea penală, ce pot fi comise de către acestea, prevenind consecințele negative ale inexistenței unei evidențe complete cu privire la condamnările penale suferite de persoanele juridice,
  având în vedere că intrarea în vigoare cât mai urgent a prezentului act normativ ar permite introducerea mențiunilor necesare în caietul de sarcini pentru realizarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar fără a mai fi necesară obținerea unor fonduri suplimentare, adoptarea ulterioară a actului normativ atrăgând consecințe negative sub forma necesității alocării unor fonduri suplimentare pentru completarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar,
  în considerarea faptului că aceste modificări și completări vizează interesul public și constituie situații extraordinare a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul I

  Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. Articolul 2 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 2

  În cazierul judiciar se ține evidența persoanelor fizice și a persoanelor juridice condamnate ori împotriva cărora s-au luat alte măsuri cu caracter penal sau administrativ conform Codului penal, precum și a celor față de care au fost dispuse măsuri procesual-penale.
  2. Articolul 5 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 5
  (1) Evidența informatizată a cazierului judiciar și evidența informatizată dactiloscopică se organizează și funcționează în cadrul Poliției Române, care asigură și coordonarea activităților desfășurate în aceste domenii.(2) Activitatea privind cazierul judiciar va fi condusă, la nivel central, de Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
  (la 17-05-2009, Alineatul (2) din Articolul 5 , Punctul 2. , Articolul I a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din LEGEA nr. 172 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009 )
  (3) Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, este autoritate centrală în ceea ce privește schimbul de date înscrise în cazierul judiciar cu statele membre ale Uniunii Europene, în sensul art. 1 alin. (1) din Decizia 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informații extrase din cazierul judiciar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene nr. 322 din 9 decembrie 2005.
  3. La articolul 6, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 6
  (1) La Inspectoratul General al Poliției Române se organizează și funcționează cazierul judiciar central în care se ține evidența persoanelor fizice născute în afara României și a persoanelor juridice străine care fac obiectul cazierului judiciar, al evidenței operative și al evidențelor speciale ale poliției, care au comis infracțiuni pe teritoriul României și au fost condamnate, sancționate administrativ conform Codului penal sau față de care au fost dispuse măsuri procesual penale, precum și a celor aflate în una dintre situațiile prevăzute la art. 12 alin. (2).
  4. La articolul 7, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 7
  (1) La inspectoratele de poliție județene și la Direcția Generală de Poliție a Municipiului București este organizat și funcționează cazierul judiciar local, în care se țin evidența persoanelor fizice născute în raza administrativ-teritorială a județului, respectiv a municipiului București, precum și evidența persoanelor juridice care au sediul social pe raza administrativ-teritorială a județului, respectiv a municipiului București.
  5. Articolul 8 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 8
  (1) Înregistrarea în cazierul judiciar se face nominal, prin înscrierea datelor de stare civilă pentru persoanele fizice, respectiv a datelor de identificare pentru persoanele juridice, precum și a datelor judiciare.(2) În cazul persoanelor fizice, înregistrarea se face și dactiloscopic, în situațiile prevăzute în prezenta lege, prin luarea impresiunilor digitale și palmare, necesare pentru identificarea dactiloscopică a persoanelor înregistrate și cunoașterea exactă a situației lor juridice.(3) În scopul înregistrării și identificării dactiloscopice, în cadrul Inspectoratului General al Poliției Române funcționează un serviciu de specialitate pe probleme de dactiloscopie, cu compartimente distincte la nivelul serviciilor județene de profil și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.
  6. La articolul 9, partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 9

  În ceea ce privește persoanele fizice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:
  6^1. La articolul 9, literele b) și e) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  b) începerea, întreruperea și încetarea executării pedepsei închisorii, a măsurilor de siguranță și educative, liberarea condiționată și revocarea acesteia, sancțiunea cu caracter administrativ a amenzii stabilite conform Codului penal, achitarea amenzii penale;
  ....................................................................
  e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar;»

  (la 17-05-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 2, Articolul I din LEGEA nr. 172 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009 )
  7. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 9^1

  În ceea ce privește persoanele juridice, în cazierul judiciar se înscriu date privind:
  a) pedepsele și măsurile de siguranță pronunțate prin hotărâri judecătorești definitive;
  b) începerea, întreruperea și încetarea executării pedepselor, achitarea amenzii penale;
  c) amnistia, grațierea, prescripția executării pedepsei, reabilitarea;
  d) pedepsele și măsurile pronunțate prin hotărâri penale definitive de instanțele judecătorești din străinătate, precum și măsurile luate prin actele efectuate de organele judiciare penale din străinătate, dacă aceste hotărâri au fost recunoscute de organele române competente;
  e) hotărârile definitive care impun rectificări în cazierul judiciar.
  8. Articolul 10 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 10
  (1) În evidența cazierului judiciar organizată la unitățile de poliție prevăzute la art. 6 și 7 se notează în mod provizoriu, până la soluționarea definitivă a cauzei, când se șterg din evidență, date privind persoanele fizice sau juridice față de care s-a dispus punerea în mișcare a acțiunii penale sau față de care a fost luată una dintre măsurile preventive prevăzute de Codul de procedură penală.(2) Datele prevăzute la alin. (1) nu se înscriu în certificatul de cazier judiciar eliberat persoanei fizice sau, după caz, persoanei juridice.
  9. La articolul 11, litera b) se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) comunicărilor de începere, întrerupere ori încetare a executării pedepsei închisorii, a comunicărilor privind luarea măsurilor preventive, de executare a măsurilor de siguranță și a celor educative, trimise de unitatea unde acestea se execută sau de unitatea locală de poliție, în cazurile prevăzute la art. 12 alin. (3);
  10. După articolul 11 se introduce un nou articol, articolul 11^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 11^1

  Înscrierea datelor prevăzute la art. 9^1 se face în baza:
  a) extraselor de pe hotărârile judecătorești definitive, precum și de pe încheierile de extindere a procesului penal, trimise de instanța judecătorească;
  b) comunicărilor de începere, întrerupere sau încetare a executării pedepselor principale și complementare ori de executare a pedepselor complementare, trimise de instanța judecătorească;
  c) comunicării privind achitarea amenzii penale.
  11. Articolul 12 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 12
  (1) Extrasele, comunicările și celelalte acte prevăzute la art. 11 și 11^1 se trimit unităților de poliție competente potrivit art. 6 și 7, în termen de cel mult 10 zile de la data rămânerii definitive a hotărârii de condamnare, a luării măsurii, pronunțării soluției sau săvârșirii faptului juridic ce trebuie luat în evidență.(2) În cazurile de începere a executării pedepsei într-un loc de detenție sau la locul de muncă, a reținerii sau arestării preventive, a internării minorului într-un centru de reeducare sau institut medical-educativ și a internării medicale, comunicările vor fi însoțite de fișa dactiloscopică decadactilară. Comunicările se trimit cazierului judiciar de la locul de naștere al persoanei în cauză sau, după caz, cazierului judiciar din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, iar fișa dactiloscopică se trimite serviciului de specialitate pe probleme de dactiloscopie din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române ori, după caz, compartimentelor de la nivelul serviciilor județene de profil și al Direcției Generale de Poliție a Municipiului București.(3) Pentru persoanele internate în centre de reeducare sau în institute medical-educative, fișa dactiloscopică se întocmește de unitatea locală de poliție, care trimite și comunicarea.(4) Pentru resortisanții statelor membre ale Uniunii Europene, alții decât cei români, actele prevăzute la art. 11 și 11^1 vor fi trimise Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, care, în calitate de autoritate centrală, va înscrie în cazierul judiciar datele respective și le va comunică autorităților centrale ale statelor membre ale Uniunii Europene ai căror resortisanți sunt persoanele în cauză.
  12. La articolul 13, partea introductivă a alineatului (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) Persoanele fizice înscrise în cazierul judiciar sau cu privire la care s-au făcut notări provizorii se scot din evidență dacă se află în una dintre următoarele situații:
  13. După articolul 13 se introduce un nou articol, articolul 13^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 13^1
  (1) Persoanele juridice înscrise în cazierul judiciar se scot din evidență dacă se află în una dintre următoarele situații:
  a) faptele pe care le-au săvârșit nu mai sunt prevăzute de lege ca infracțiuni;
  b) a intervenit reabilitarea;
  c) a intervenit amnistia;
  d) au fost condamnate la pedeapsa amenzii și au trecut 20 de ani de la data rămânerii definitive a condamnării;
  e) au fost dizolvate și radiate și au trecut 10 ani de la data rămânerii definitive a condamnării;
  (la 17-05-2009, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 13^1 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificată de Punctul 3, Articolul I din LEGEA nr. 172 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009 )

  f) au trecut 5 ani de la executarea pedepselor complementare, cu excepția celei prevăzute la lit. e).
  (2) În cazul când în cazierul judiciar al persoanelor prevăzute la alin. (1) există și alte mențiuni, se șterg numai mențiunile care impun scoaterea din evidență.
  (la 17-05-2009, Alineatul (2) din Articolul 13^1 , Punctul 13. , Articolul I a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din LEGEA nr. 172 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009 )
  14. Articolul 16 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) Organele de urmărire penală sau instanțele de judecată pot dispune efectuarea identificării dactiloscopice a unei persoane fizice, în cazurile în care aceasta nu prezintă un act de identitate sau există suspiciuni asupra autenticității actului prezentat, uzează de nume sau de acte de identitate false ori există indicii temeinice că a săvârșit o faptă prevăzută de legea penală.(2) Identificarea dactiloscopică a persoanei fizice poate fi efectuată și la solicitarea autorităților competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene.(3) Identificarea dactiloscopică se face de către formațiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române sau al unităților teritoriale de poliție.(4) Pentru persoanele prevăzute la art. 6 alin. (1), identificarea dactiloscopică va fi efectuată de către formațiunile de specialitate din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
  15. Articolul 17 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 17
  (1) Organele de urmărire penală sau instanțele de judecată pot solicita, ori de câte ori este necesar, copie de pe cazierul judiciar al persoanei aflate în curs de urmărire penală sau de judecată.(2) Instituțiile din sistemul de apărare, ordine publică, siguranță națională și justiție pot cere, de asemenea, copie de pe cazierul judiciar al persoanei pentru care se efectuează verificări specifice.
  (la 17-05-2009, Alineatul (2) din Articolul 17 , Punctul 15. , Articolul I a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din LEGEA nr. 172 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009 )
  (3) În cazul în care autoritățile române competente solicită informații din cazierul judiciar național al unui stat membru al Uniunii Europene, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române, în calitate de autoritate centrală, transmite autorității centrale a statului solicitat o cerere de extrase din cazierul judiciar și de informații referitoare la acesta.(4) Cererile de extrase din cazierul judiciar și de informații referitoare la acesta, prevăzute la alin. (3), se transmit în baza formularului prevăzut în anexa la Decizia 2005/876/JAI.
  15^1. La articolul 18 se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) La copia de pe cazierul judiciar transmisă organelor judiciare se atașează informațiile referitoare la sancțiunile cu caracter administrativ aplicate conform Codului penal și măsurile preventive sau pedepsele dispuse de organele judiciare, înregistrate conform art. 6 alin. (2).
  (la 17-05-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 6, Articolul I din LEGEA nr. 172 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009 )
  16. Articolul 19 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 19
  (1) Cererea pentru obținerea copiilor de pe cazierul judiciar trebuie să fie motivată și să cuprindă:
  a) pentru persoana fizică: datele de stare civilă, inclusiv codul numeric personal;
  b) pentru persoana juridică: datele de identificare, inclusiv codul fiscal.
  (2) Cererea se adresează unității de poliție în a cărei rază administrativ-teritorială s-a născut persoana fizică sau își are sediul persoana juridică pentru care se cere copia de pe cazierul judiciar, iar în cazurile prevăzute la art. 6, Inspectoratului General al Poliției Române.(3) Unitățile de poliție prevăzute la alin. (2) vor trimite de îndată copia de pe cazierul judiciar al persoanei fizice față de care s-a dispus începerea urmăririi penale pentru infracțiuni flagrante ori măsura arestării preventive. În celelalte cazuri copia se va trimite în termen de cel mult 3 zile lucrătoare de la primirea cererii.
  17. După articolul 19 se introduce un nou articol, articolul 19^1, cu următorul cuprins:

  Articolul 19^1
  (1) Datele cu caracter personal comunicate de autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca răspuns la solicitările prevăzute la art. 17 alin. (3) în scopul unei proceduri penale pot fi utilizate de autoritățile române numai în scopul procedurii penale pentru care au fost solicitate.(2) Datele cu caracter personal transmise de autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europene ca răspuns la solicitările prevăzute la art. 17 alin. (3) pentru alte scopuri decât o procedură penală pot fi utilizate de autoritățile române numai în scopul pentru care au fost solicitate și în limitele specificate în cuprinsul răspunsului de către autoritatea competentă a statului solicitat.
  18. După articolul 20 se introduc două noi articole, articolele 20^1 și 20^2, cu următorul cuprins:

  Articolul 20^1
  (1) Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, primește cereri privind extrase din cazierul judiciar și de informații referitoare la acesta, transmise de autoritățile competente din celelalte state membre ale Uniunii Europe.(2) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în baza formularului prevăzut în anexa la Decizia 2005/876/JAI, la care se anexează copia de pe cazierul judiciar prevăzută la art. 18.(3) Răspunsul la cererile prevăzute la alin. (1) se transmite în cel mult 3 zile lucrătoare de la data primirii cererii.(4) În cazul în care sunt necesare informații suplimentare pentru identificarea persoanei la care se referă cererea prevăzută la alin. (1), Inspectoratul General al Poliției Române, prin Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative, solicită de îndată aceste informații de la autoritatea care a transmis cererea.(5) În cazul prevăzut la alin. (4), termenul de răspuns începe să curgă de la data primirii informațiilor necesare identificării persoanei la care se referă cererea.(6) La copia de pe cazierul judiciar solicitată de autoritățile centrale ale celorlalte state membre ale Uniunii Europene se atașează și informațiile referitoare la măsurile preventive sau pedepsele dispuse de organele competente din statele membre și înregistrate conform art. 6 alin. (2).
  (la 17-05-2009, Articolul 20^1 din Punctul 18. , Articolul I a fost completat de Punctul 7, Articolul I din LEGEA nr. 172 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009 )


  Articolul 20^2

  Comunicările, cererile, răspunsurile și celelalte informații relevante pot fi transmise autorităților celorlalte state membre ale Uniunii Europene prin orice mijloace în măsură să producă un document scris și în condiții care să permită autorităților destinatare să le stabilească autenticitatea.
  19. La capitolul V, titlul secțiunii a 2-a se modifică și va avea următorul cuprins:
  Condițiile cerute și modalitatea de obținere a certificatului de cazier judiciar de către persoanele fizice sau juridice
  20. Articolul 21 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 21
  (1) Persoanele fizice sau juridice pot obține propriul certificat de cazier judiciar în condițiile stabilite la art. 21^1-21^4.
  (la 17-05-2009, Alineatul (1) din Articolul 21 , Punctul 20. , Articolul I a fost modificat de Punctul 8, Articolul I din LEGEA nr. 172 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009 )
  (2) Certificatele de cazier judiciar emise de autoritățile prevăzute la art. 6 și 7 sunt valabile 6 luni de la data eliberării.(3) În cazul în care certificatele de cazier judiciar emise de autoritățile unor state străine nu au prevăzut în cuprinsul lor un termen de valabilitate, acesta este de 6 luni de la data emiterii, atunci când sunt folosite în fața autorităților române.(4) Pentru eliberarea certificatului de cazier judiciar persoanelor fizice sau juridice, instituțiile abilitate în acest domeniu percep o taxă extrajudiciară, prin aplicarea unui timbru fiscal pe cererea respectivă.
  21. După articolul 21 se introduc patru noi articole, articolele 21^1-21^4, cu următorul cuprins:

  Articolul 21^1
  (1) Cererea-tip, cu datele complete de stare civilă și motivată, se depune de către persoana fizică personal la unitatea de poliție de la locul de naștere, domiciliu sau reședință.(2) Cererea-tip, cu datele complete de identificare și motivată, se depune de către persoana juridică prin reprezentant legal, care trebuie să își dovedească calitatea, la unitatea de poliție pe raza căreia își are sediul social sucursala, filiala sau punctul de lucru persoana juridică.
  (la 17-05-2009, Alineatul (2) din Articolul 21^1 , Punctul 21. , Articolul I a fost modificat de Punctul 9, Articolul I din LEGEA nr. 172 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009 )
  (3) Abrogat.
  (la 17-05-2009, Alineatul (3) din Articolul 21^1 , Punctul 21. , Articolul I a fost abrogat de Punctul 10, Articolul I din LEGEA nr. 172 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009 ) (4) În cazul cererilor depuse în condițiile prevăzute la alin. (1)-(3), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 3 zile de la data solicitării.
  (la 17-05-2009, Alineatul (4) din Articolul 21^1 , Punctul 21. , Articolul I a fost modificat de Punctul 11, Articolul I din LEGEA nr. 172 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009 )
  (5) După darea în exploatare a Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar, cererea-tip pentru obținerea certificatului de cazier judiciar va putea fi depusă la orice unitate ori subunitate de poliție conectată la acest sistem.


  Articolul 21^2
  (1) Persoanele fizice care se află în străinătate pot solicita eliberarea certificatului de cazier judiciar prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României.(2) În cazul cererilor depuse în condițiile prevăzute la alin. (1), certificatul de cazier judiciar se eliberează în cel mult 30 de zile de la data solicitării.


  Articolul 21^3
  (1) Pentru obținerea unui certificat de cazier judiciar dintr-un alt stat membru al Uniunii Europene, persoana fizică adresează o cerere în acest sens Direcției cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române.
  (la 17-05-2009, Alineatul (1) din Articolul 21^3 , Punctul 21. , Articolul I a fost modificat de Punctul 12, Articolul I din LEGEA nr. 172 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009 )
  (2) În vederea obținerii datelor solicitate, Direcția cazier judiciar, statistică și evidențe operative din cadrul Inspectoratului General al Poliției Române adresează, cu respectarea prevederilor art. 20^2, autorității centrale a statului membru al Uniunii Europene de unde se solicită eliberarea cazierului o cerere de extras din cazierul judiciar și de informații referitoare la acesta.(3) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi formulată de persoanele care sunt sau au fost rezidenți ori resortisanți ai statului român sau ai statului membru al Uniunii Europene de unde se solicită eliberarea cazierului.


  Articolul 21^4
  (1) Certificatul de cazier judiciar pentru persoane fizice se poate solicita și prin împuterniciții acestora, conform procedurilor legale în vigoare, după cum urmează:
  a) în țară, numai pe baza unei procuri autentificate de către un notar public;
  b) în străinătate, pe baza unei procuri autentificate prin misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României ori de către un notar, cu respectarea cerințelor legalizării actelor oficiale străine. Pentru statele care au aderat la Convenția de la Haga din 5 octombrie 1961 este suficient să fie aplicată apostila.
  (2) Conținutul procurii trebuie formulat în termeni clari, din care să rezulte persoana care a fost mandatată, scopul și durata mandatului.(3) Când certificatul de cazier judiciar este necesar pentru depunerea la dosarul de grațiere individuală, acesta poate fi solicitat de către persoana condamnată, apărătorul ori reprezentantul legal al acesteia, soțul persoanei condamnate, copiii, ascendenții, frații ori surorile persoanei condamnate sau ai soțului acesteia.(4) În vederea eliberării certificatului de cazier judiciar către persoanele prevăzute la alin. (3), cu excepția persoanei condamnate, se vor solicita acestora prezentarea în original și depunerea unei copii a documentelor ce fac dovada calității.
  22. Abrogat.
  (la 17-05-2009, Punctul 22. din Articolul I a fost abrogat de Punctul 13, Articolul I din LEGEA nr. 172 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009 )
  23. Articolul 25 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 25

  Până la realizarea Sistemului Național de Evidență Informatizată a Cazierului Judiciar, structurile de poliție își desfășoară activitatea de cazier judiciar conform sistemului în vigoare.

  (la 17-05-2009, Articolul I a fost completat de Punctul 14, Articolul I din LEGEA nr. 172 din 8 mai 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 321 din 14 mai 2009 )


  Articolul II

  Legea nr. 290/2004 privind cazierul judiciar, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 586 din 30 iunie 2004, cu modificările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță de urgență, se va republica, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  *
  Prezenta ordonanță de urgență creează cadrul juridic necesar aplicării Deciziei 2005/876/JAI din 21 noiembrie 2005 a Consiliului privind schimbul de informații extrase din cazierul judiciar, publicată în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene (JOUE) nr. 322 din 9 decembrie 2005.

  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  p. Ministrul internelor
  și reformei administrative,
  Paul Victor Dobre,
  secretar de stat
  Departamentul pentru
  Afaceri Europene,
  Aurel Ciobanu-Dordea,
  secretar de stat
  Ministrul economiei
  și finanțelor,
  Varujan Vosganian

  București, 4 decembrie 2008.
  Nr. 216.