ORDONANŢĂ nr. 19 din 23 august 2012
pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 618 din 28 august 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. III poz. 5 din Legea nr. 127/2012 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

  Articolul I

  Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 7, litera i) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "i) efectuează supravegherea navigaţiei şi managementul traficului de nave în apele naţionale navigabile şi în porturile româneşti;"
  2. La articolul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Sediul Autorităţii Navale Române este în municipiul Bucureşti, bd. Mărăşeşti nr. 26."
  3. La articolul 9, după alineatul (9) se introduce un nou alineat, alineatul (10), cu următorul cuprins:
  "(10) Structura organizatorică a Autorităţii Navale Române se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."
  4. Articolul 15 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 15. - Toate navele care fac obiectul prezentei ordonanţe, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, pe timpul cât navighează sau staţionează în apele naţionale navigabile ale României şi în porturile româneşti, sunt obligate să respecte prevederile legislaţiei naţionale şi ale acordurilor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte."
  5. La articolul 16^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Orice navă care se construieşte în alt stat şi urmează, la finalizarea lucrărilor, să arboreze pavilionul român trebuie să fie supravegheată în timpul construcţiei de către Autoritatea Navală Română sau de către o organizaţie recunoscută, în funcţie de solicitarea proprietarului navei."
  6. Articolul 17 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 17 - Accesul navelor, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, în porturile româneşti şi pe căile navigabile interioare este liber şi nediscriminatoriu."
  7. La articolul 18, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 18 - (1) Supravegherea navigaţiei şi managementul traficului în apele naţionale navigabile se exercită de Autoritatea Navală Română."
  8. La articolul 23, literele a) şi c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) navele maritime şi de navigaţie interioară de orice tip, propulsate sau nepropulsate, care navighează la suprafaţă ori în imersie, destinate transportului de mărfuri şi/sau de persoane, pescuitului, remorcajului ori împingerii, precum şi altor activităţi pe apă;
  ................................................................................................
  c) construcţii plutitoare care, în mod normal, nu sunt destinate deplasării, cum ar fi: docuri plutitoare, debarcadere plutitoare, pontoane, hangare plutitoare pentru nave, platforme de foraj, faruri plutitoare şi altele asemenea;"
  9. La articolul 25, alineatul (2) se abrogă.
  10. La articolul 45, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Dreptul de a arbora pavilionul român se acordă:
  a) navelor deţinute în proprietate de persoane juridice sau fizice române;
  b) navelor proprietate a persoanelor fizice care au cetăţenia unui stat membru al Uniunii Europene sau aparţinând Spaţiului Economic European ori a persoanelor juridice având sediul în Uniunea Europeană sau în Spaţiul Economic European;
  c) navelor proprietate a persoanelor fizice străine cu domiciliul sau reşedinţa în România ori a filialelor din România ale persoanelor juridice străine, altele decât cele menţionate la lit. b);
  d) navelor proprietate a persoanelor juridice sau fizice, altele decât cele române, închiriate prin contracte de tip bare-boat ori leasing, pe perioade mai mari de un an, de persoane juridice sau fizice române ori străine."
  11. Articolul 46 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 46. - Pentru a obţine dreptul de arborare a pavilionului român, în condiţiile art. 45, persoanele fizice sau juridice române/străine trebuie să prezinte:
  a) un document care atestă radierea ori scoaterea din evidenţă a navelor prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a)-c);
  b) un document care atestă suspendarea dreptului de arborare a pavilionului deţinut anterior, pentru navele prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. d), în cazul în care nava a fost înmatriculată anterior."
  12. La articolul 46^1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Actele de naţionalitate sunt valabile pe toată perioada în care nava are dreptul de arborare a pavilionului român ori până la schimbarea proprietarului şi/sau a operatorului navei."
  13. La articolul 48, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Navele care arborează pavilionul român trebuie să ţină un jurnal de bord sau alte jurnale conform legii, după caz."
  14. După articolul 48 se introduce un nou articol, articolul 48^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 48^1. - (1) Autoritatea Navală Română poate suspenda dreptul de arborare a pavilionului român dacă nu se respectă condiţiile prevăzute la art. 128 alin. (1).
  (2) Suspendarea se poate dispune pe o perioadă de maximum 3 luni.
  (3) Dacă în perioada suspendării deficienţele constatate nu sunt remediate, Autoritatea Navală Română poate dispune retragerea dreptului de arborare a pavilionului român."
  15. La articolul 50 alineatul (1), literele b) şi d) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "b) din oficiu, dacă nu mai sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 45 alin. (2);
  .......................................................................................
  d) din oficiu, dacă nava a suferit o pierdere totală ca urmare a unui naufragiu, a eşuării, incendiului, scufundării sau altor asemenea împrejurări ori a fost dezmembrată sau abandonată."
  16. La articolul 50 alineatul (1), după litera b) se introduce o nouă literă, litera b^1), cu următorul cuprins:
  "b^1) în cazul în care deficienţele constatate conform art. 128 alin. (1) nu sunt remediate;"
  17. La articolul 50, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) După retragerea dreptului de arborare a pavilionului român, nava se radiază din registrul matricol dacă nu este grevată de sarcini, potrivit legii civile."
  18. La articolul 51^1, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 51^1. - (1) Navele maritime prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. a) care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român se înmatriculează în Registrul naţional al navelor maritime."
  19. La articolul 51^1, după alineatul (1) se introduc două noi alineate, alineatele (1^1) şi (1^2), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Navele maritime prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. b) şi c) care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român se înmatriculează în Registrul internaţional al navelor maritime.
  (1^2) Navele maritime prevăzute la art. 45 alin. (2) lit. d) care au obţinut dreptul de arborare a pavilionului român se înmatriculează în registrul prevăzut la alin. (1) sau în cel prevăzut la alin. (2), la solicitarea proprietarului navei, în raport cu naţionalitatea acestuia."
  20. La articolul 51^1, alineatul (3) se abrogă.
  21. La articolul 51^1, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Navele de pescuit comercial, precum şi navele de pescuit în scop ştiinţific care arborează pavilionul român, indiferent de tipul şi capacitatea lor, se înmatriculează în Registrul matricol al navelor de pescuit."
  22. La articolul 51^1, alineatele (4) şi (5) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(4) Registrele prevăzute la alin. (1)-(3^1) se ţin de către Autoritatea Navală Română.
  (5) Autoritatea Navală Română ţine evidenţa centralizată a navelor prevăzute la alin. (1)-(3^1)."
  23. La articolul 51^1, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alineatul (7), cu următorul cuprins:
  "(7) În registrele prevăzute la alin. (1)-(3^1), înmatricularea navelor se face distinct pentru navele care sunt în proprietate, în contract de leasing şi în contract de bare-boat."
  24. La articolul 51^3, alineatele (1)-(3) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "Art. 51^3. - (1) Navele cu propulsie proprie prevăzute la art. 23 lit. a)-c) se individualizează printr-un nume propus de proprietar şi aprobat de Autoritatea Navală Română.
  (2) Navele fără propulsie prevăzute la art. 23 lit. a)-c) şi ambarcaţiunile de agrement se individualizează printr-un număr acordat de Autoritatea Navală Română.
  (3) La solicitarea proprietarului, navele prevăzute la alin. (2) pot purta şi un nume, propus de proprietar şi aprobat de Autoritatea Navală Română."
  25. La articolul 51^4, alineatul (1) se abrogă.
  26. La articolul 51^4 alineatul (2), literele a)-c) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) navele cu un deplasament de până la 15 mc inclusiv sau o capacitate de încărcare mai mică de 15 tone care nu efectuează activităţi în scop comercial;
  b) ambarcaţiunile de agrement cu o lungime mai mare sau egală cu 7 m şi/sau cu o putere a motorului mai mare ori egală cu 15 kW;
  c) ambarcaţiunile de agrement, precum şi orice alte ambarcaţiuni cu o lungime mai mică de 7 m şi/sau cu o putere a motorului mai mică de 15 kW;"
  27. La articolul 51^4, alineatele (3)-(6) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Navele prevăzute la alin. (2) lit. a) şi b) se înscriu de către Autoritatea Navală Română într-un registru de evidenţă.
  (4) Navele prevăzute la alin. (2) lit. c)-e) nu se înscriu în registrul de evidenţă.
  (5) Forma şi conţinutul registrului de evidenţă prevăzut la alin. (3) se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii.
  (6) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), la solicitarea proprietarului, orice navă poate obţine dreptul de arborare a pavilionului român şi va fi înmatriculată în condiţiile prezentei ordonanţe."
  28. La articolul 51^5, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Pe perioada suspendării dreptului de arborare a pavilionului român, aspectele legate de publicitatea proprietăţii, a garanţiilor reale şi a sarcinilor ce grevează nava vor continua să fie guvernate de legea română.
  (4) Dreptul de arborare a pavilionului român se suspendă pentru o perioadă ce nu poate depăşi durata contractului."
  29. La articolul 51^7, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 51^7. - (1) Evidenţa navelor în construcţie se ţine de către Autoritatea Navală Română în Registrul de evidenţă a navelor în construcţie."
  30. La articolul 51^8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (3^1), cu următorul cuprins:
  "(3^1) Orice lucrare de transformare constructivă majoră, precum şi de înlocuire a echipamentelor şi/sau instalaţiilor unei nave care determină modificări ale proiectului iniţial, pentru navele care urmează să arboreze pavilion român, trebuie să fie executată numai în baza unei documentaţii avizate de Autoritatea Navală Română sau de o organizaţie recunoscută."
  31. La articolul 51^8, alineatul (4) se abrogă.
  32. La articolul 77, alineatul (1) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 77. - (1) Comandantul/Conducătorul de navă, indiferent de pavilionul pe care îl arborează, atunci când nava se află în staţionare ori navighează în apele naţionale navigabile ale României, navighează în apele interioare naţionale navigabile ale altor state sau în marea liberă şi urmează să facă escală într-un port românesc, este obligat să informeze căpitănia portului cea mai apropiată şi să întocmească un raport scris despre orice eveniment petrecut pe navă, precum: abordaj, avarie, poluare, incendiu, înec, acte de indisciplină sau revoltă la bord şi altele asemenea, pe care îl va depune la căpitănia portului de escală."
  33. La articolul 78, literele a) şi b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "a) la autoritatea locală competentă în domeniul navigaţiei, dacă evenimentul s-a produs în apele aparţinând unui alt stat, fie că nava se afla în marş, fie că se afla în staţionare; raportul va fi trimis la Autoritatea Navală Română şi la misiunea diplomatică a României în acel stat;
  b) la autoritatea locală competentă în domeniul navigaţiei din primul port de escală a navei, dacă evenimentul s-a produs în marea liberă; raportul va fi trimis la Autoritatea Navală Română şi la misiunea diplomatică a României în statul în care se află portul de escală."
  34. La articolul 117, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) Modul de recrutare, formare profesională şi perfecţionare, de acordare, suspendare şi retragere a brevetului piloţilor se aprobă prin ordin al ministrului transporturilor şi infrastructurii."
  35. Articolul 118 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 118. - Remorcajul de manevră al navelor maritime în porturi, denumit în continuare remorcaj, este serviciu de siguranţă şi se efectuează sub controlul statului pentru toate navele, indiferent de pavilionul acestora, în mod nediscriminatoriu privind durata, calitatea şi tarifele practicate."
  36. Articolul 122^1 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 122^1. - În apele naţionale navigabile ale României şi în porturi, activităţile de scafandrerie se desfăşoară numai cu aprobarea căpităniei de port în a cărei zonă de jurisdicţie se desfăşoară operaţiunea.
  37. La articolul 122^3, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(2) După obţinerea permisului de lucru prevăzut la alin. (1), operatorul economic va informa în scris şi va depune o copie a permisului de lucru la administraţia portuară şi/sau de cale navigabilă interioară în a cărei zonă se desfăşoară operaţiunea."
  38. Articolul 122^4 se abrogă.
  39. După articolul 125^2 se introduce un nou articol, articolul 125^3, cu următorul cuprins:
  "Art. 125^3. - Efectuarea lucrărilor de reparaţii şi dezmembrări la nave în afara şantierelor navale se face numai cu aprobarea căpităniei de port în a cărei zonă de jurisdicţie se efectuează lucrările, în condiţiile legii."
  40. Articolul 126 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 126. - Activitatea de inspecţie şi control al navelor, personalului navigant şi al activităţilor care se desfăşoară în apele navigabile şi în porturi se efectuează de Autoritatea Navală Română şi căpităniile de port."
  41. La articolul 127, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Pentru navele de navigaţie interioară permisul de acostare/plecare se eliberează numai în cazul în care sosesc/pleacă din/în voiaj internaţional."
  42. La articolul 128 alineatul (1), partea introductivă se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 128. - (1) Autoritatea Navală Română are dreptul şi obligaţia să controleze şi să monitorizeze navele maritime care arborează pavilionul român şi personalul navigant român, privind respectarea legislaţiei naţionale şi, în principal, dacă:"
  43. La articolul 128, alineatul (2) se abrogă.
  44. La articolul 128, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) În cazul în care constată nerespectarea uneia sau mai multor condiţii prevăzute la alin. (1), Autoritatea Navală Română poate lua măsura suspendării ori retragerii dreptului de arborare a pavilionului român pentru acea navă ori retragerea documentului de conformitate companiei care operează nava."
  45. La articolul 129, alineatele (3) şi (4) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(3) Autoritatea Navală Română are obligaţia de a notifica autorităţii competente a statului care a acordat acelei nave dreptul de a arbora pavilionul său şi/sau, după caz, organizaţiei recunoscute care a emis certificatul de clasă navei respective deficienţele constatate care au condus la reţinerea, în condiţiile legii, a navei.
  (4) În cazul în care remedierea deficienţelor constatate nu se poate face în portul în care nava a fost reţinută, Autoritatea Navală Română poate autoriza plecarea navei către alt port, numai dacă aceasta poate să navigheze în condiţii de siguranţă, iar dacă portul respectiv se află pe teritoriul unui alt stat, va notifica în mod corespunzător autorităţile competente din acel stat."


  Articolul II

  Ordonanţa Guvernului nr. 42/1997 privind transportul maritim şi pe căile navigabile interioare, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 210 din 10 martie 2004, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta ordonanţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul transporturilor şi infrastructurii,
  Ovidiu Ioan Silaghi
  Ministrul muncii,
  familiei şi protecţiei sociale,
  Mariana Câmpeanu
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Daniel Constantin
  Ministrul afacerilor europene,
  Leonard Orban
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 23 august 2012.
  Nr. 19.
  ----