ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 125 din 18 decembrie 2003
pentru completarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 919 din 22 decembrie 2003  Având în vedere necesitatea îndeplinirii obiectivelor privind îmbunătăţirea eficientei reţelei feroviare şi integrarea acesteia într-o piaţa competitivă, precum şi armonizarea legislaţiei naţionale cu cea comunitara, se impune completarea imediata a Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române printr-un act normativ care preia în totalitate prevederile aplicabile ale Directivei 2001/12/CE ,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. După alineatul (7) al articolului 1 se introduce un nou alineat, alineatul (8), cu următorul cuprins:
  "(8) În sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii de specialitate se definesc după cum urmează:
  a) operator de transport feroviar - orice agent economic, cu capital de stat sau privat, care a obţinut o licenta în conformitate cu legislaţia în vigoare, a cărui activitate principala consta în efectuarea de prestaţii de transport de marfa şi/sau de călători pe calea ferată, tractiunea fiind asigurata obligatoriu de acest agent economic; acest termen include, de asemenea, şi agenţii economici care asigura numai tractiunea;
  b) gestionarul infrastructurii - orice organism sau orice agent economic care are ca obiect principal de activitate administrarea şi întreţinerea infrastructurii feroviare incluzând şi gestionarea sistemelor de control şi de siguranţă a infrastructurii; funcţiile gestionarului de infrastructura de pe o reţea sau o parte a unei reţele pot fi alocate, în conformitate cu reglementările în vigoare, mai multor organisme sau agenţi economici;
  c) grup internaţional - orice asociaţie constituită din cel puţin doi operatori de transport feroviar, cu sediile stabilite în state diferite, în vederea efectuării de prestaţii de transporturi feroviare internaţionale;
  d) serviciu de transport internaţional de marfa - serviciul de transport în cadrul căruia trenul trece cel puţin o dată frontiera de stat; trenul poate fi compus şi/sau descompus şi diferitele părţi care îl compun pot proveni şi pot avea destinaţii diferite, cu condiţia ca toate vagoanele sa treacă cel puţin o frontieră."
  2. După alineatul (2) al articolului 8 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Infrastructura feroviara publică sau privată a statului cuprinde infrastructura care se poate conecta la infrastructura feroviara transeuropeana, precum şi pe cea care nu poate fi conectata la aceasta, după cum urmează:
  a) infrastructura feroviara interoperabila - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului naţional şi internaţional, gestionata în concordanta cu prevederile legislaţiei privind liberul acces al operatorilor de transport feroviar şi care se dezvolta în conformitate cu normele tehnice de interoperabilitate adoptate pe plan european şi preluate în legislaţia din România;
  b) infrastructura feroviara neinteroperabila - parte a infrastructurii feroviare publice sau private a statului, aferentă traficului local, conectata sau nu la infrastructura feroviara interoperabila şi care este gestionata şi se dezvolta pe baza unor reglementări specifice interne."
  3. După articolul 9 se introduce un nou articol, articolul 9^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 9^1. - (1) Compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara poate să închirieze, cu acordul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile publice către alte persoane juridice în vederea gestionării acesteia pentru organizarea transporturilor publice de mărfuri şi persoane.
  (2) Compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara poate să închirieze bunuri proprietate privată necesare organizării şi desfăşurării procesului de transport feroviar, aferente acelor părţi din infrastructura feroviara neinteroperabila publică închiriată altor persoane juridice.
  (3) Închirierea unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se face prin licitaţie publică cu strigare.
  (4) Veniturile obţinute din închirierea unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se încasează de către compania naţionala care gestionează infrastructura feroviara în scopul folosirii acesteia exclusiv pentru executarea de reparaţii capitale pe infrastructura feroviara publică interoperabila.
  (5) Condiţiile specifice de gestionare a infrastructurii feroviare neinteroperabile, precum şi condiţiile de închiriere a unor părţi ale infrastructurii feroviare neinteroperabile se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."
  4. După articolul 10 se introduc doua noi articole, articolul 10^1 şi 10^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 10^1. - Gestionarul infrastructurii răspunde de modul în care exercită propria conducere, gestiune şi controlul intern în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  Art. 10^2. - Listele secţiilor de circulaţie ale infrastructurii feroviare ce constituie infrastructura feroviara interoperabila sau neinteroperabila se aproba prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului."
  5. După alineatul (2) al articolului 15 se introduc alineatele (3)-(7) cu următorul cuprins:
  "(3) Accesul la infrastructura şi furnizarea de servicii în terminalele şi porturile legate de activităţile de transport feroviar, inclusiv servicii de transport internaţional de marfa şi servicii de transport combinat internaţional de marfa, care deservesc sau este posibil sa deserveasca mai mult de un client final, se asigura tuturor operatorilor de transport feroviar în mod nediscriminatoriu, iar solicitarile operatorilor de transport feroviar pot fi supuse unor restrictii numai dacă exista alternative viabile în condiţii de piaţa.
  (4) Fără a încalcă prevederile legale privind concurenta şi activitatea instituţiilor/autorităţilor publice competente în domeniu, Consiliul de supraveghere înfiinţat în conformitate cu prevederile art. 30 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003 privind alocarea capacităţilor de infrastructura feroviara, tarifarea utilizării infrastructurii feroviare şi certificarea în materie de siguranţă monitorizează concurenta pe piaţa de servicii de transport feroviar, inclusiv pe piaţa de transport feroviar de marfa.
  (5) În cazul în care solicitantul sau orice altă parte interesată se considera ca a fost tratata incorect, a fost obiectul unei discriminări sau a fost prejudiciata în alt fel, poate depune o contestaţie la Consiliul de supraveghere, în condiţiile art. 30 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003.
  (6) Ca urmare a contestaţiei primite şi, dacă este cazul, din proprie iniţiativă, Consiliul de supraveghere decide cat mai curând posibil asupra unor măsuri necesare pentru corectarea unor evolutii nedorite de pe aceste pieţe, în conformitate cu reglementările în vigoare.
  (7) Pentru asigurarea controlului judiciar, în condiţiile legii, precum şi a cooperării în domeniul specific de activitate a Consiliului de supraveghere cu organismele de supraveghere similare din alte state, se aplică prevederile art. 30 alin. (9) şi ale art. 31 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003."
  6. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 15^1. - (1) Reţeaua de transport feroviar de marfa din România care se include în Reţeaua transeuropeana de transport feroviar de marfa, precum şi porturile aferente se aproba prin hotărâre a Guvernului şi consta în următoarele componente:
  a) liniile de cale ferată;
  b) rutele ocolitoare, dacă este cazul, în special din jurul zonelor cu infrastructura feroviara saturata, astfel cum este definită prin art. 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 89/2003. În situaţia în care aceste rute sunt acordate în conformitate cu reglementările aplicabile, se respecta, cat mai mult posibil, timpii generali de transport;
  c) liniile de acces la infrastructura în terminalele care servesc sau pot sa servească mai mult decât un utilizator final, inclusiv liniile de acces către şi de la alte locatii şi facilităţi;
  d) liniile de acces la infrastructura spre şi dinspre porturile aferente, inclusiv liniile de legătură.
  (2) Liniile de acces, prevăzute la alin. (1) lit. c) şi d), trebuie să acopere la fiecare capăt al parcursului fie 50 km, fie 20% din lungimea parcursului respectiv, pe liniile de cale ferată menţionate la alin. (1) lit. a), în funcţie de valoarea care este mai mare.
  (3) Statul sprijină dezvoltarea transportului combinat şi multimodal, inclusiv realizarea centrelor logistice integrate, în scopul asigurării integrării sistemului de transport feroviar din România în sistemul de transport feroviar european.
  (4) În vederea îndeplinirii prevederilor alin. (3), Guvernul aproba realizarea centrelor logistice integrate, inclusiv prin credite şi alocaţii de la bugetul de stat."


  Articolul II

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 12/1998 privind transportul pe căile ferate române şi reorganizarea Societăţii Naţionale a Căilor Ferate Române, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 254 din 8 iulie 1998, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 89/1999, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu completările aduse prin prezenta ordonanţă de urgenţă, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, după aprobarea acesteia prin lege, dându-se textelor o noua numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul transporturilor,
  construcţiilor şi turismului,
  Traian Panait,
  secretar de stat
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 18 decembrie 2003.
  Nr. 125.
  ------------