HOTĂRÂRE nr. 992 din 10 octombrie 2012
pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 712 din 18 octombrie 2012  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 1.693/2004 privind modul de organizare şi funcţionare a serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 968 din 21 octombrie 2004, se completează după cum urmează:
  1. După articolul 2 se introduce un nou articol, articolul 2^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 2^1. - (1) Prin ordin al prefectului, cu avizul Direcţiei Generale de Paşapoarte, se pot înfiinţa puncte de lucru ale serviciului public comunitar pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple, pentru preluarea, în condiţiile legii, a cererilor de eliberare a paşapoartelor simple electronice, în altă localitate decât cea în care îşi are sediul serviciul public comunitar respectiv.
  (2) Modalitatea de desfăşurare şi organizare a activităţilor de preluare a cererilor de eliberare a paşapoartelor simple electronice la nivelul punctelor de lucru se stabileşte prin dispoziţia directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte."
  2. La articolul 7, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) şi (4), cu următorul cuprins:
  "(3) Concursurile pentru ocuparea funcţiilor vacante de poliţişti şi personal contractual din cadrul serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenţa paşapoartelor simple se organizează la sediul Direcţiei Generale de Paşapoarte.
  (4) Comisiile de concurs şi comisiile de soluţionare a contestaţiilor constituite în vederea ocupării funcţiilor vacante de poliţişti şi personal contractual se stabilesc prin dispoziţii ale directorului general al Direcţiei Generale de Paşapoarte şi sunt formate din specialişti ai acestei instituţii şi reprezentanţi ai instituţiei prefectului."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Ministrul administraţiei şi internelor,
  Ioan-Nicolae Căbulea,
  secretar de stat
  Ministrul delegat pentru administraţie,
  Radu Stroe
  Ministrul muncii, familiei şi protecţiei sociale,
  Mariana Câmpeanu
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Florin Georgescu
  Bucureşti, 10 octombrie 2012.
  Nr. 992.
  -------