LEGEA nr. 5 din 6 ianuarie 2020bugetului de stat pe anul 2020
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 2 din 6 ianuarie 2020
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta lege prevede și autorizează pentru anul bugetar 2020 veniturile pe capitole și subcapitole și cheltuielile pe destinații și pe ordonatori principali de credite pentru bugetul de stat, bugetele Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, creditelor externe, fondurilor externe nerambursabile și activităților finanțate integral din venituri proprii.


  Secţiunea 1 Dispoziții referitoare la bugetul de stat pe anul 2020

  Articolul 2
  (1) Sinteza bugetului de stat, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli, pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, respectiv titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.(2) Bugetul de stat se stabilește la venituri în sumă de 167.702,4 milioane lei, iar la cheltuieli în sumă de 261.212,0 milioane lei credite de angajament și în sumă de 215.224,2 milioane lei credite bugetare, cu un deficit de 47.521,8 milioane lei.(3) Sinteza cheltuielilor bugetare, pe surse de finanțare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.(4) Bugetele ordonatorilor principali de credite și anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).
  *) Anexa nr. 3 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 2 bis, care se poate achiziționa de la Centrul pentru relații cu publicul al Regiei Autonome „Monitorul Oficial“ București, șos. Panduri nr. 1.


  Articolul 3

  Cheltuielile bugetare sunt detaliate în bugetele ordonatorilor principali de credite pe surse de finanțare, iar în cadrul acestora pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate de cheltuieli.


  Secţiunea a 2-a Dispoziții referitoare la bugetele locale pe anul 2020

  Articolul 4

  Din taxa pe valoarea adăugată se alocă 15.078,4 milioane lei sume defalcate pentru bugetele locale, din care:
  a) 1.610,6 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor, potrivit anexei nr. 4;
  b) 4.448,2 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și municipiului București, potrivit anexei nr. 5;
  c) 600,0 milioane lei destinate finanțării cheltuielilor privind drumurile județene și comunale, sumă repartizată pe județe potrivit anexei nr. 6. Repartizarea pe unități administrativ-teritoriale se face în funcție de lungimea și starea tehnică a drumurilor, prin hotărâre, de către consiliul județean, după consultarea primarilor;
  d) 8.164,8 milioane lei pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, inclusiv pentru finanțarea cheltuielilor aferente funcționării serviciilor publice de salvare acvatică-salvamar și a posturilor de prim ajutor pe plajele cu destinație turistică, potrivit prevederilor art. 4 alin. (2^1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 19/2006 privind utilizarea plajei Mării Negre și controlul activităților desfășurate pe plajă, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 274/2006, cu modificările și completările ulterioare, pentru Consiliul Județean Brașov pentru finanțarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Brașov-Ghimbav, pentru Consiliul Județean Mureș pentru finanțarea lucrărilor la Aeroportul Internațional Târgu Mureș, pentru achitarea debitelor restante ale unităților administrativ-teritoriale din județul Suceava, reprezentând rate de capital și dobânzi aferente împrumutului extern contractat pentru realizarea Programului „Utilități și mediu la standarde europene în județul Suceava“, potrivit prevederilor art. XII alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2009 privind unele măsuri financiar-bugetare, aprobată prin Legea nr. 240/2011, pentru aplicarea prevederilor Ordonanței Guvernului nr. 27/1996 privind acordarea de facilități persoanelor care domiciliază sau lucrează în unele localități din Munții Apuseni și în Rezervația Biosferei „Delta Dunării“, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și pentru finanțarea unor reparații curente și obiective de investiții derulate de unitățile administrativ-teritoriale din județele Arad, Bihor, Cluj și Satu Mare, potrivit anexei nr. 7, 7/01 și 7/02. Sumele defalcate pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, prevăzute în anexa nr. 7, sunt stabilite prin derogare de la art. 33 alin. (2) din Legea finanțelor publice locale nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, potrivit prevederilor art. 6;
  e) 254,8 milioane lei pentru finanțarea cheltuielilor învățământului particular și celui confesional, acreditate, potrivit anexei nr. 8.


  Articolul 5
  (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. a), sunt destinate:
  a) finanțării sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap;
  b) finanțării cheltuielilor determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2019-2020, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2019 privind stabilirea bugetului pentru implementarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 pentru anul școlar 2019-2020, precum și pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 640/2017 pentru aprobarea Programului pentru școli al României în perioada 2017-2023 și pentru stabilirea bugetului pentru implementarea acestuia în anul școlar 2017-2018, cu încadrare în sumele prevăzute pentru anul 2020 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre;
  c) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale care frecventează învățământul special, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017 privind modalitatea de acordare a drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale școlarizați în sistemul de învățământ preuniversitar, cu modificările ulterioare, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014 pentru stabilirea limitelor minime de cheltuieli aferente drepturilor prevăzute de art. 129 alin. (1) din Legea nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, pentru perioada 1 ianuarie-12 iunie a anului școlar 2019-2020;
  d) finanțării cheltuielilor cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrelor județene de resurse și asistență educațională din învățământul special;
  e) finanțării instituțiilor de cultură descentralizate începând cu anul 2002;
  f) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor județene;
  g) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul județelor, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  h) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015 privind stimularea participării în învățământul preșcolar a copiilor provenind din familii defavorizate, cu modificările ulterioare;
  i) plății sprijinului sub formă de contribuții care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale, pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din cap. III „Culte“ lit. E - secțiunea a 3-a „Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute“ din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare.
  (2) Alocarea sumelor pentru finanțarea serviciilor sociale prevăzute la alin. (1) lit. a) și g) se va face pe baza standardelor de cost calculate pentru beneficiari/tipuri de servicii sociale, aprobate potrivit legii.(3) În situațiile în care Programul pentru școli al României se derulează de către consiliile locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean se vor repartiza sume cu această destinație unităților administrativ-teritoriale respective, cu diminuarea veniturilor bugetului local al județului și majorarea corespunzătoare a veniturilor comunelor, orașelor și municipiilor, după caz. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor la indicatorul de venituri „Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor“.(4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, prevăzute la art. 4 lit. b), sunt destinate:
  a) finanțării de bază a unităților de învățământ preuniversitar de stat pentru categoriile de cheltuieli prevăzute la art. 104 alin. (2) lit. b)-d) din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  b) finanțării drepturilor asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav sau indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav acordate în baza prevederilor art. 42 alin. (4) din Legea nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;
  c) finanțării ajutorului pentru încălzirea locuinței cu lemne, cărbuni și combustibili petrolieri, pentru beneficiarii de ajutor social;
  d) finanțării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor de sub autoritatea consiliilor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Consiliului General al Municipiului București;
  e) finanțării cheltuielilor creșelor;
  f) finanțării cheltuielilor descentralizate la nivelul sectoarelor și municipiului București, respectiv pentru: sistemul de protecție a copilului, centrele publice pentru persoane adulte cu handicap, cheltuielile determinate de implementarea Programului pentru școli al României, în perioada ianuarie-iunie a anului școlar 2019-2020, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 559/2019, cheltuielile cu bunuri și servicii pentru întreținerea curentă a unităților de învățământ special și centrele de resurse și asistență educațională, instituțiile de cultură descentralizate începând cu anul 2002 și plata sprijinului sub formă de contribuții, care va asigura completarea drepturilor salariale neacoperite din fondurile proprii ale unităților de cult locale pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. a) din cap. III „Culte“ lit. E - secțiunea a 3-a „Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute“ din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017, cu modificările și completările ulterioare;
  g) finanțării drepturilor stabilite de Legea nr. 248/2015, cu modificările ulterioare;
  h) finanțării drepturilor copiilor cu cerințe educaționale speciale integrați în învățământul de masă, potrivit prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 564/2017, în conformitate cu prevederile lit. A din anexa la Hotărârea Guvernului nr. 904/2014, pentru perioada 1 ianuarie-12 iunie a anului școlar 2019-2020;
  i) finanțării cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice de la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor municipiului București și municipiului București, potrivit prevederilor art. 18 alin. (5) lit. c) din Legea nr. 17/2000, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  (5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanțării drepturilor prevăzute de Hotărârea Guvernului nr. 559/2019, se repartizează pe sectoare și municipiul București potrivit prevederilor legale în vigoare, cu încadrarea în sumele prevăzute pentru anul 2020 în fiecare dintre anexele nr. 1-3 la această hotărâre.(6) Repartizarea sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată prevăzute la alin. (4) pe comune, orașe, municipii, sectoare și municipiul București, după caz, se face prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, potrivit datelor de fundamentare transmise de către unitățile/ subdiviziunile administrativ-teritoriale, după caz, pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar de stat, în baza actului administrativ emis de inspectorul școlar general al inspectoratului școlar județean/al municipiului București cu privire la repartizarea sumelor pe unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, precum și pe unități de învățământ, iar pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare ale căminelor pentru persoane vârstnice, la propunerea agenției județene pentru plăți și inspecție socială/Agenției pentru Plăți și Inspecție Socială a Municipiului București. Direcțiile generale regionale/ Administrațiile județene ale finanțelor publice furnizează informații cu caracter financiar la solicitarea inspectoratelor școlare județene/al municipiului București.(7) Pentru finanțarea cheltuielilor prevăzute la alin. (1) și (4), autoritățile administrației publice locale alocă pe lângă sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată și sume din bugetele locale ale acestora.(8) Numărul maxim de posturi finanțate pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară este prevăzut în anexa nr. 9.


  Articolul 6
  (1) În anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare, din impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități administrativ-teritoriale se repartizează prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, începând cu luna ianuarie, următoarele cote:
  a) 15% la bugetul local al județului;
  (la 17-04-2020, Litera a) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul 20, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 17 aprilie 2020 )

  b) 65% la bugetele locale ale comunelor, orașelor și municipiilor pe al căror teritoriu își desfășoară activitatea plătitorii de impozit pe venit;
  (la 17-04-2020, Litera b) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost modificată de Punctul 1, Articolul 20, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 17 aprilie 2020 )

  c) 6% pentru repartizare bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor prin hotărâre a consiliului județean;
  d) 14% într-un cont distinct deschis pe seama direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor, municipiilor și județelor;
  e) Abrogată.
  (la 17-04-2020, Litera e) din Alineatul (1) , Articolul 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogată de Punctul 2, Articolul 20, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 17 aprilie 2020 )
  Notă
  Articolul 21, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 17 aprilie 2020 prevede:
  Articolul 21(1) Directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice, prin decizie, procedează la o nouă repartizare a sumelor aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 5/2020, în condițiile prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din același act normativ, astfel cum au fost acestea modificate prin art. 20 pct. 1 din prezenta ordonanță de urgență, și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, majorate potrivit anexei nr. 3.(2) Sumele aflate în contul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 5/2020, încasate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se alocă județelor, comunelor, orașelor și municipiilor proporțional cu planul stabilit potrivit prevederilor alin. (1).(3) Repartizarea prevăzută la alin. (1) se face utilizând modelul de calcul transmis de Ministerul Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) și (5) din Legea nr. 5/2020.
  (2) Pentru municipiul București, prin derogare de la prevederile art. 32 și 33 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, începând cu luna ianuarie, impozitul pe venit estimat a fi încasat la bugetul de stat, la nivelul municipiului București, se repartizează prin decizie a directorului Direcției Generale Regionale a Finanțelor Publice București, astfel:
  a) 50% pentru bugetul local al municipiului București;
  b) 1.000 lei/locuitor/an, pentru bugetele locale ale sectoarelor municipiului București;
  c) diferența se repartizează sectoarelor municipiului București direct proporțional cu impozitul pe venit estimat a se realiza pe raza fiecărui sector.
  (3) În cadrul fiecărui județ, sumele aferente cotei prevăzute la alin. (1) lit. d) se repartizează pentru echilibrarea bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale astfel:
  a) 85% pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor;
  b) 15% pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor.
  (4) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, orașelor și municipiilor, prevăzute în anexa nr. 7, și sumele prevăzute la alin. (3) lit. a), constituite la nivelul fiecărui județ, se repartizează unităților administrativ-teritoriale, prin decizie a directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/administrației județene a finanțelor publice, în două etape, utilizând modelul de calcul transmis de Ministerul Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, astfel:
  a) în prima etapă se repartizează sume de echilibrare bugetelor locale ale unităților administrativ-teritoriale ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici de 830 lei/locuitor/an, precum și celor ale căror venituri estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) sunt mai mici decât 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;
  b) sumele prevăzute la lit. a) se repartizează unităților administrativ-teritoriale respective în valoare egală cu diferența dintre 830 lei/locuitor/an și veniturile pe locuitor/an estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) în fiecare unitate administrativ-teritorială în parte;
  c) dacă suma dintre veniturile estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) și sumele repartizate potrivit lit. b) din prezentul alineat este mai mică decât 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an, în condițiile în care mai sunt disponibile sume în cadrul județului, atunci se repartizează și diferența până la 1.500 mii lei/unitate administrativ-teritorială/an;
  d) sumele ramase nerepartizate în prima etapă, potrivit lit. a)-c), se repartizează în etape succesive comunelor, orașelor și municipiilor a căror medie a veniturilor pe locuitor/an, rezultată prin însumarea veniturilor estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. b) și sumele repartizate potrivit lit. b) și c), este mai mică decât media pe județ/locuitor/an rezultată din însumarea veniturilor respective la nivel județean;
  e) repartizările efectuate potrivit lit. d) se realizează în vederea egalizării mediilor individuale cu media pe județ, direct proporțional cu necesarul determinat, după modelul de calcul pus la dispoziție de către Ministerul Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la data publicării prezentei legi. Notă
  Articolul 21, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 17 aprilie 2020 prevede:
  Articolul 21(1) Directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice, prin decizie, procedează la o nouă repartizare a sumelor aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 5/2020, în condițiile prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din același act normativ, astfel cum au fost acestea modificate prin art. 20 pct. 1 din prezenta ordonanță de urgență, și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, majorate potrivit anexei nr. 3.(2) Sumele aflate în contul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 5/2020, încasate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se alocă județelor, comunelor, orașelor și municipiilor proporțional cu planul stabilit potrivit prevederilor alin. (1).(3) Repartizarea prevăzută la alin. (1) se face utilizând modelul de calcul transmis de Ministerul Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) și (5) din Legea nr. 5/2020.
  (5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale ale județelor, prevăzute în anexa nr. 7, se repartizează în completarea veniturilor estimate a fi încasate în anul 2020 din cota prevăzută la alin. (1) lit. a) și a sumelor prevăzute la alin. (3) lit. b), astfel încât valoarea însumată a tuturor acestora să nu fie mai mică de 275 de lei/locuitor/an. Notă
  Articolul 21, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 17 aprilie 2020 prevede:
  Articolul 21(1) Directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/Șefii administrațiilor județene ale finanțelor publice, prin decizie, procedează la o nouă repartizare a sumelor aferente cotei prevăzute la art. 6 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 5/2020, în condițiile prevederilor art. 6 alin. (1) lit. a) și b) din același act normativ, astfel cum au fost acestea modificate prin art. 20 pct. 1 din prezenta ordonanță de urgență, și a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, majorate potrivit anexei nr. 3.(2) Sumele aflate în contul prevăzut la art. 6 alin. (1) lit. e) din Legea nr. 5/2020, încasate până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se alocă județelor, comunelor, orașelor și municipiilor proporțional cu planul stabilit potrivit prevederilor alin. (1).(3) Repartizarea prevăzută la alin. (1) se face utilizând modelul de calcul transmis de Ministerul Finanțelor Publice în termen de 5 zile de la publicarea prezentei ordonanțe de urgență a Guvernului în Monitorul Oficial al României, Partea I, cu respectarea prevederilor art. 6 alin. (4) și (5) din Legea nr. 5/2020.
  (6) Suma corespunzătoare cotei de 6% din impozitul pe venit estimat a se încasa la bugetul de stat în anul 2020, prevăzută la alin. (1) lit. c), se repartizează în mod egal județelor, în limita sumei de 27.316 mii lei, reprezentând fond la dispoziția consiliului județean. În cadrul fiecărui județ, fondul la dispoziția consiliului județean se repartizează integral în anul 2020 comunelor, orașelor și municipiilor, prin hotărâre a consiliului județean, pentru susținerea programelor de dezvoltare locală, pentru susținerea programelor de infrastructură care necesită cofinanțare locală, precum și pentru cheltuielile de funcționare, pe care unitățile administrativ-teritoriale din județ, în mod justificat, nu le pot finanța din veniturile proprii, inclusiv din impozitul pe venit repartizat potrivit alin. (1) lit. b) și d), și din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale. Sumele repartizate potrivit prevederilor prezentului alineat se reflectă în bugetele locale ale unităților administrativ-teritoriale, la o poziție de venituri distinctă. Pentru repartizarea pe unități administrativ-teritoriale a sumelor din fond, consiliul județean are obligația ca, în termen de 15 zile de la publicarea legii bugetului de stat în Monitorul Oficial al României, Partea I, să solicite în scris tuturor unităților administrativ-teritoriale din cadrul județului prezentarea de cereri pentru acordarea de sume pentru destinațiile prevăzute. Hotărârea consiliului județean se comunică directorului direcției generale regionale a finanțelor publice/șefului administrației județene a finanțelor publice, instituției prefectului și unităților administrativ-teritoriale din județ.(7) Impozitul pe venit utilizat în calcul va fi cel estimat de structurile de specialitate din cadrul direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanțelor publice.(8) În execuție, sumele încasate, aferente cotelor prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) și alin. (2) lit. a), se alocă de către direcțiile generale regionale ale finanțelor publice/administrațiile județene ale finanțelor publice bugetelor locale ale unităților/ subdiviziunilor administrativ-teritoriale, până cel târziu la data de 8 a lunii în curs pentru luna anterioară, iar cele prevăzute la alin. (1) lit. c) și d) și alin. (2) lit. b) și c) se alocă în același termen, proporțional cu sumele repartizate.(9) Abrogat.
  (la 17-04-2020, Alineatul (9) din Articolul 6 , Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost abrogat de Punctul 3, Articolul 20, Capitolul II din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 50 din 15 aprilie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 322 din 17 aprilie 2020 )
  (10) Prevederile alin. (1) și (2) se aplică și impozitului pe venit încasat la bugetul de stat în luna decembrie 2019, în termenul prevăzut la alin. (8). (11) Sumele din impozitul pe venit încasate suplimentar în anul 2020 la bugetul de stat, la nivelul fiecărei unități/subdiviziuni administrativ-teritoriale, se alocă unităților administrativ-teritoriale în cotele prevăzute la alin. (1) și (2), potrivit prevederilor prezentului articol, și se cuprind în bugetele locale prin rectificare bugetară locală. (12) Numărul locuitorilor din unitățile administrativ-teritoriale utilizat în calculele prevăzute în prezentul articol este cel comunicat de direcțiile județene de statistică, respectiv de Direcția Regională de Statistică a Municipiului București, după caz, la data de 1 ianuarie 2019.(13) Prin derogare de la prevederile art. 58 alin. (1) din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, județele pot utiliza excedentul bugetului local și pentru finanțarea sistemului de protecție a copilului și a centrelor publice pentru persoane adulte cu handicap.(14) Prin derogare de la prevederile Legii nr. 143/1999 privind ajutorul de stat, cu modificările și completările ulterioare, și de la prevederile Legii nr. 350/2005 privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități nonprofit de interes general, cu modificările și completările ulterioare, în vederea sprijinirii activității sportive pe diferite ramuri de sport, în cursul anului bugetar 2020, autoritățile administrației publice locale pot acorda în mod direct alocații cluburilor sportive de drept public sau privat ori asociațiilor județene, respectiv a municipiului București care își au sediul pe raza lor administrativ-teritorială. Autoritățile administrației publice locale pot acorda în aceleași condiții alocații pentru finanțarea programelor sportive organizate pe raza lor administrativ-teritorială de către aceste cluburi sau de către federațiile sportive naționale, direcțiile județene pentru sport și tineret, respectiv a municipiului București ori inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București.
  (la 11-07-2020, Articolul 6 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 08 iulie 2020 )
  (15) Prin excepție de la prevederile art. 18^1 din Legea educației fizice și sportului nr. 69/2000, cu modificările și completările ulterioare, pentru anul bugetar 2020, autoritățile administrației publice locale, prin hotărârea autorităților deliberative, pot aloca sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a structurilor sportive de drept public aflate în subordinea autorităților sau instituțiilor publice ale autorităților publice centrale care își au sediul pe raza lor administrativ-teritorială.
  (la 11-07-2020, Articolul 6 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 08 iulie 2020 )
  (16) Hotărârile consiliilor locale sau județene privind acordarea sprijinului financiar vor avea caracter individual și în acestea autoritățile deliberative ale administrației locale vor preciza, alături de valoarea totală a sumei acordate, destinația acesteia, defalcarea pe capitole de cheltuieli, precum și modalitatea și termenele de decontare.
  (la 11-07-2020, Articolul 6 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 08 iulie 2020 )
  (17) Hotărârile vor prevedea, sub sancțiunea nulității, calitatea Curții de Conturi de a exercita controlul financiar asupra derulării activității finanțate din fondurile publice.
  (la 11-07-2020, Articolul 6 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 08 iulie 2020 )
  (18) Valoarea totală a finanțărilor acordate potrivit prevederilor alin. (14) și (15) pentru întregul an bugetar 2020 nu poate depăși 3% din suma reprezentând cotele defalcate din impozitul pe venit ce revin bugetului local al unității administrativ-teritoriale respective.
  (la 11-07-2020, Articolul 6 din Sectiunea a 2-a , Capitolul I a fost completat de Punctul 2, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 08 iulie 2020 )


  Articolul 7

  Categoriile de venituri și cheltuieli aferente bugetelor locale pe anul 2020 sunt prevăzute în anexa nr. 10.


  Secţiunea a 3-a Dispoziții referitoare la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2020

  Articolul 8
  (1) Veniturile și cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, constituit în baza prevederilor Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și bugetul fondurilor externe nerambursabile utilizate de Casa Națională de Asigurări de Sănătate, sunt prevăzute în anexa nr. 11.(2) Sinteza veniturilor și cheltuielilor alocate pe surse de finanțare, detaliată la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe părți, capitole și titluri, după caz, este prevăzută în anexa nr. 11/01.(3) Cheltuielile bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, detaliate pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/02.(4) Sumele alocate din fonduri externe nerambursabile, detaliate la cheltuieli pe părți, capitole, subcapitole, paragrafe, titluri, articole și alineate, după caz, sunt prevăzute în anexa nr. 11/03.


  Articolul 9
  (1) În bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2020 sunt incluse, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli, sumele aferente anului 2020 din contribuțiile prevăzute de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2011 privind stabilirea unor contribuții pentru finanțarea unor cheltuieli în domeniul sănătății, aprobată prin Legea nr. 184/2015, cu modificările și completările ulterioare.(2) În anul 2020 se autorizează Casa Națională de Asigurări de Sănătate să negocieze și să încheie contracte cost-volum/cost-volum-rezultat în limita sumei de 4.180.000 mii lei.(3) Excedentul de 113.825 mii lei este aferent asigurărilor pentru concedii și indemnizații de asigurări sociale de sănătate, reglementate prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile și indemnizațiile de asigurări sociale de sănătate, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 399/2006, cu modificările și completările ulterioare.(4) Potrivit dispozițiilor art. 265 alin. (3) din Legea nr. 95/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, pentru acoperirea deficitului bugetului Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate, veniturile bugetului se completează cu suma de 2.254.752 mii lei, care se alocă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Sănătății.


  Articolul 10

  Dispozițiile referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020, precum și prevederile art. 37-39, 55 și 56 se aplică în mod corespunzător și în cazul Casei Naționale de Asigurări de Sănătate.


  Secţiunea a 4-a Dispoziții referitoare la proiectele cu finanțare din fonduri externe nerambursabile postaderare aferente perioadei 2007-2013, pe anul 2020

  Articolul 11
  (1) Pentru beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte nefinalizate, inclusiv cele care reprezintă prima fază a proiectelor ce se finanțează în cele două perioade de programare bugetară ale Uniunii Europene, finanțarea cheltuielilor se asigură de la bugetul de stat prin bugetele ordonatorilor principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, se cuprind în clasificația aferentă fondului de finanțare la alineatul 03 „Cheltuieli neeligibile“ și reprezintă cheltuieli definitive ale bugetului de stat.(2) În anul 2020, prin derogare de la prevederile art. 43^1 alin. (1) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare, pentru proiectele nefinalizate în perioada de eligibilitate a perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013, cu excepția fazei a doua aferente proiectelor prevăzute la art. 4 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, beneficiarii prevăzuți la art. 5 alin. (1)-(3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, care au în implementare proiecte, notifică prestatorilor, executanților și furnizorilor cu care au încheiate contracte executarea de lucrări pentru finalizarea acestora, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrării în vigoare a prezentei legi.(3) Din sumele prevăzute la alin. (1) se asigură și alte cheltuieli necesare finalizării proiectelor, cu încadrarea în valoarea indicatorilor tehnico-economici aprobați conform legii, necuprinse în contractele de finanțare încheiate cu autoritățile de management, care asigură finalizarea proiectului.


  Articolul 12
  (1) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat, care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(2) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității, de Autoritatea de certificare și plată, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.


  Articolul 13
  (1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune a programelor privind cooperarea teritorială europeană, să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state pentru anul 2020.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite, din creditele aprobate anual, cu această destinație. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/ autorităților comune de management/autorităților naționale.


  Articolul 14
  (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajament, de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite bugetare și credite de angajament, care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:
  a) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii;
  b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
  (2) Sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și de credite bugetare neutilizate, între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate în cadrul titlului 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, pentru asigurarea finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la propunerea ordonatorilor principali de credite, să efectueze redistribuiri/virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între ordonatorii principali de credite de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ la:
  a) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“;
  b) titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
  (7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament și de credite bugetare de la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“. (8) Virările de credite de angajament și de credite bugetare prevăzute la alin. (1), (3) și (4), precum și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(9) Din sumele prevăzute la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru finalizarea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(10) Influențele în structura creditelor de angajament și creditelor bugetare, rezultate în baza virărilor de credite prevăzute la alin. (1) și (6), vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“.(11) Se interzice ordonatorilor principali de credite introducerea, la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, de proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. (12) Ordonatorii principali de credite au obligația de a asigura, potrivit legii, cu prioritate, sume necesare finalizării proiectelor cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013. (13) Se interzice ordonatorilor principali de credite, cu rol de autoritate de management, încheierea/emiterea de contracte/decizii/ordine de finanțare/avize de principiu cu beneficiarii în cadrul programelor operaționale aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2007-2013.(14) Fac excepție de la prevederile alin. (13) autoritățile de management/autoritățile comune de management/autoritățile naționale care încheie/emit contracte/decizii/ordine de finanțare pentru acordarea cofinanțării de la bugetul de stat în cadrul programelor obiectivului „Cooperare teritorială europeană 2007-2013“, după cum urmează:
  a) Programul operațional comun „România-Ucraina-Republica Moldova 2007-2013“;
  b) Programul operațional comun „Marea Neagră 2007-2013“.


  Articolul 15

  În anul 2020, operatorii de program au obligația de a vira în conturile corespunzătoare de venituri ale bugetului de stat, respectiv în conturile de venituri ale Fondului pentru mediu, după caz, sumele reprezentând fonduri externe nerambursabile primite de la statele donatoare, reprezentând tranșa finală aferentă asistenței financiare nerambursabile „costuri de management“ pentru Operatorul de program în calitate de beneficiar în cadrul Mecanismului financiar al Spațiului Economic European 2009-2014 și Mecanismului financiar norvegian 2009-2014, asigurate inițial din bugetul de stat, respectiv din bugetul Fondului pentru mediu.


  Secţiunea a 5-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile, aferente perioadei de programare a Uniunii Europene 2014-2020

  Articolul 16
  (1) În anul 2020 se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă, pe parcursul întregului an, în anexele la buget, în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 49/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene nerambursabile aferente politicii agricole comune, politicii comune de pescuit și politicii maritime integrate la nivelul Uniunii Europene, precum și a fondurilor alocate de la bugetul de stat pentru perioada de programare 2014-2020 și pentru modificarea și completarea unor acte normative din domeniul garantării, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței Guvernului nr. 29/2015 privind gestionarea și utilizarea fondurilor externe nerambursabile și a cofinanțării publice naționale, pentru obiectivul „Cooperare teritorială europeană“, în perioada 2014-2020, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, și ale Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2017 privind gestionarea financiară a fondurilor externe nerambursabile aferente Mecanismului financiar Spațiul Economic European 2014-2021 și Mecanismului financiar norvegian 2014-2021, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017, proiecte noi aferente perioadei de programare bugetară 2014-2020, respectiv 2014-2021, cu respectarea prevederilor art. 19 alin. (3) și (5), după caz. (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în buget creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu beneficiarii, în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a proiectelor noi și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(4) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă în anexele nr. 3/XX/21, 3/XX/23, 3/XX/27 și 3/XX/29, după caz, creditele de angajament necesare implementării proiectelor noi la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele de finanțare/avizele de principiu cu autoritățile de management în cadrul programelor aferente perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020, să majoreze creditele bugetare aferente estimărilor pentru anii 2021-2023 și anii ulteriori și, după caz, să modifice Programul de investiții publice.(5) Ordonatorii de credite finanțați integral sau parțial din bugetul de stat, care au calitatea de lider al unui parteneriat, beneficiar al unui proiect finanțat din fonduri externe nerambursabile, pot asigura prin bugetele proprii cofinanțarea publică pentru proiecte în condițiile stabilite prin acordul de parteneriat, anexă la memorandumul/contractul/decizia/ordinul de finanțare.(6) Beneficiarii care implementează proiecte în cadrul programelor/instrumentelor/facilităților/mecanismelor, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România și ale căror reguli de implementare permit beneficiarilor solicitarea și obținerea de prefinanțări/avansuri, pot cuprinde în bugetul propriu credite de angajament și credite bugetare aferente fondurilor externe nerambursabile, care urmează a fi rambursate potrivit acordurilor de finanțare, acestea urmând a fi utilizate în lipsa disponibilităților din prefinanțările/avansurile primite, dacă acordurile de finanțare nu prevăd altfel.(7) În cazul proiectelor implementate în parteneriat, prevederile alin. (6) se aplică liderilor/partenerilor finanțați integral din bugetul de stat numai pentru finanțarea acțiunilor proprii ale acestora.(8) În bugetele instituțiilor publice prevăzute la art. 62 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli potrivit destinației acestora, se cuprind și sumele aferente proiectelor care îndeplinesc criteriile de eligibilitate pentru finanțarea în cadrul programelor/instrumentelor/ facilităților/mecanismelor care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România.(9) Se autorizează ordonatorii principali de credite să efectueze, în cursul întregului an, virări de credite de angajament și credite bugetare în cadrul proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare aflate în derulare, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, astfel încât să asigure implementarea corespunzătoare a acestora și, după caz, să modifice Programul de investiții publice, cu excepția virărilor de credite bugetare de la proiectele implementate potrivit prevederilor art. 11 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 34/2017, aprobată cu modificări prin Legea nr. 206/2017.(10) Proiectele de investiții finanțate în cadrul perioadei de programare bugetară a Uniunii Europene 2014-2020 se cuprind în buget cu respectarea prevederilor art. 43 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, respectiv art. 45 din Legea nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, și art. V din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 16/2013, cu modificările ulterioare. (11) Pe parcursul execuției bugetare, pentru asigurarea resurselor de finanțare a proiectelor, unitățile administrativ-teritoriale pot contracta finanțări rambursabile sau pot utiliza excedentul anual al bugetului local.


  Articolul 17
  (1) Pentru cota-parte din plățile efectuate aferente cheltuielilor eligibile a fi rambursate din programe aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene, politicilor comune agricolă și de pescuit sau din alte programe/instrumente/facilități/mecanisme postaderare, ordonatorul de credite, care are calitatea de beneficiar, va transmite o cerere de rambursare autorității de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/ mecanismului în maximum 3 luni de la efectuarea cheltuielilor, cu excepția cheltuielilor efectuate înainte de semnarea contractului de finanțare, în conformitate cu regulile specifice de eligibilitate a cheltuielilor, precum și cu prevederile contractului/deciziei/ordinului de finanțare.(2) Sumele aferente rambursărilor de fonduri externe nerambursabile postaderare primite de la Comisia Europeană și/sau de la alți donatori externi se fac venit la bugetele din care au fost finanțate proiectele respective și se virează la aceste bugete conform reglementărilor Uniunii Europene și prevederilor legale naționale care reglementează fiecare domeniu care intră în sfera de cuprindere a fondurilor externe nerambursabile postaderare de către autoritățile de management/gestiune, ori de către alte autorități naționale abilitate în acest sens în cadrul unor programe/facilități/mecanisme sau instrumente postaderare, după caz. (3) Beneficiarii finanțați integral din bugetul de stat care implementează proiecte finanțate în cadrul programelor/ instrumentelor/facilităților/mecanismelor, care nu sunt gestionate de către autorități ale administrației publice din România, virează în contul de venituri al bugetului de stat sumele primite ca rambursare a cheltuielilor efectuate în cadrul proiectelor respective, în termen de 5 zile lucrătoare de la data încasării acestora.(4) Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a deschide și repartiza creditele bugetare aferente implementării proiectelor ai căror beneficiari sunt instituțiile publice din subordine finanțate integral din bugetul local, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data încasării sumelor transferate de autoritățile de management/gestiune a programului/instrumentului/facilității/mecanismului, de Comisia Europeană sau de alți donatori externi, pe baza solicitării de finanțare transmise de instituția beneficiară de proiect.


  Articolul 18
  (1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate comună de management/autoritate națională/autoritate de gestiune al/a programelor privind cooperarea teritorială europeană să aprobe, prin ordin, norme specifice pentru finanțarea și organizarea acțiunilor specifice pe teritoriul altor state.(2) Cheltuielile stabilite prin normele prevăzute la alin. (1) se asigură de către ordonatorii principali de credite din creditele aprobate anual cu această destinație. Rambursarea acestor cheltuieli din fondurile europene se realizează în conformitate cu procedurile de lucru ale autorităților de management/ autorităților comune de management/autorităților naționale.


  Articolul 19
  (1) Se interzice ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la celelalte titluri de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare, cu excepția virărilor de credite de angajament și credite bugetare care pot fi efectuate pe tot parcursul anului de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la:
  a) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării cheltuielilor aferente finalizării proiectelor prevăzute la art. 11, cele aferente transferurilor de fonduri necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare, în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare;
  b) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, în vederea asigurării sumelor reprezentând contribuția proprie și/sau cofinanțarea națională, aferentă proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile ale instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii.
  (2) Sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(3) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, pentru finanțarea proiectelor aflate în implementare sau proiecte noi finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate.(4) Pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament neutilizate în cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor aprobate, pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare.(5) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze, pe parcursul întregului an, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor de la bugetul de stat aprobate la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“:
  a) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management/autoritate de certificare;
  b) redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, în funcție de stadiul implementării, la nivelul fiecărui ordonator de credite, a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare pentru asigurarea finanțării proiectelor aflate în implementare;
  c) redistribuiri de credite de angajament și de credite bugetare între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat beneficiari și cei cu rol de autoritate de management/ certificare/operator de program pentru asigurarea finanțării corespunzătoare a proiectelor/programelor implementate din fonduri externe nerambursabile, precum și pentru asigurarea finanțării unor proiecte nou introduse în buget potrivit art. 16 alin. (1)-(4).
  (6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze redistribuiri/virări de credite de angajament și credite bugetare între ordonatorii principali de credite, la solicitarea acestora, de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ la:
  a) titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“ în vederea asigurării cheltuielilor în cadrul programelor aferente Politicii de coeziune a Uniunii Europene și altor facilități și instrumente postaderare;
  b) titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“ pentru asigurarea cheltuielilor instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat, precum și ale instituțiilor de învățământ superior militar, de informații, de ordine publică și de securitate națională finanțate integral din venituri proprii la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.
  (7) Se interzice instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat să efectueze virări de credite de angajament și credite bugetare de la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(8) Virările de credite bugetare prevăzute la alin. (3) se pot efectua și de la titlurile de cheltuieli care au fost majorate din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului și din Fondul de intervenție la dispoziția Guvernului, cu excepția sumelor alocate din aceste fonduri.(9) În condițiile Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se autorizează ordonatorii principali de credite care identifică, pe parcursul exercițiului bugetar anual, proiecte noi sau proiecte în derulare din anii anteriori finanțabile din fonduri externe nerambursabile postaderare și care nu au în bugetul propriu titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul sau alineatul corespunzător, să introducă titlul, articolul și alineatul respectiv, creditele de angajament și creditele bugetare asigurându-se potrivit dispozițiilor alin. (3), (5) și art. 16 alin. (1)-(4).(10) Prevederile alin. (9) se aplică și instituțiilor publice finanțate parțial sau integral din venituri proprii, cu introducerea corespunzătoare a modificărilor, atât la partea de venituri, cât și la partea de cheltuieli.(11) Virările și redistribuirile de credite de angajament și credite bugetare între și în cadrul proiectelor/programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare prevăzute la alin. (1), (3), (4), (8) și (9), precum și modificările și virările prevăzute la art. 16 alin. (2)-(4) se efectuează de ordonatorii principali de credite și se comunică Ministerului Finanțelor Publice, concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul acestora, modificate în mod corespunzător.(12) Din sumele prevăzute la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ se pot efectua cheltuieli curente și de capital pentru derularea corespunzătoare a proiectelor finanțate de la acest titlu.(13) Influențele în structura creditelor de angajament și creditelor bugetare rezultate în baza virărilor de credite vor fi evidențiate în structura cheltuielilor aprobate instituțiilor publice finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul de stat la titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“.(14) Pe parcursul întregului an se autorizează ordonatorii principali de credite cu rol de autoritate de management, în a căror anexă la buget se cuprind sumele necesare implementării programelor aferente cadrului financiar european 2014-2020, să modifice creditele de angajament și creditele bugetare la poziția „Finanțare din FEN postaderare“, cu încadrarea în sumele prevăzute prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului, cu excepția majorării creditelor de angajament în conformitate cu prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, precum și a prevederilor art. 16 din Ordonanța Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare. Aceștia comunică Ministerului Finanțelor Publice modificările efectuate, concomitent cu transmiterea anexelor modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(15) Sumele prevăzute pe total la alineatul „Finanțare externă nerambursabilă“ din cadrul titlului 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ nu pot fi diminuate.


  Secţiunea a 6-a Dispoziții referitoare la proiecte cu finanțare din fonduri rambursabile pe anul 2020

  Articolul 20
  (1) Pentru anul 2020, cheltuielile echivalente sumelor rămase de utilizat și de tras din împrumuturile preluate spre administrare de Ministerul Finanțelor Publice și sumelor aferente contribuției Guvernului României la finanțarea proiectelor din fonduri rambursabile sunt cuprinse cumulat în bugetele ordonatorilor principali de credite, în cadrul sumelor alocate cu această destinație de la bugetul de stat, potrivit prevederilor art. 19 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 157/2008 pentru reglementarea unor măsuri privind datoria publică în scopul aplicării art. 14 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată prin Legea nr. 89/2009. Aceeași încadrare se aplică și pentru cheltuielile în cadrul împrumuturilor contractate și administrate de Ministerul Finanțelor Publice potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2007 privind datoria publică, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 109/2008, cu modificările și completările ulterioare, a căror disponibilizare are la bază realizarea unor investiții sectoriale și/sau a altor acțiuni necesare în domeniul reformelor sectoriale, în funcție de natura și de specificul acestor împrumuturi.(2) Fondurile aferente cheltuielilor prevăzute la alin. (1) sunt cuprinse în bugetele ordonatorilor principali de credite la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“, respectiv la capitolele și subcapitolele corespunzătoare de cheltuieli, potrivit destinației acestora.


  Articolul 21
  (1) Guvernul poate aproba prin hotărâre redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“ în funcție de derularea programelor respective.(2) În cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare, neutilizate între capitole, între și în cadrul proiectelor/ programelor cu finanțare rambursabilă, inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente, pentru asigurarea sumelor necesare derulării corespunzătoare a acestora, și pot introduce proiecte noi, cu încadrarea în nivelul total al cheltuielilor prevăzute la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.


  Articolul 22

  În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, pe parcursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite de angajament și credite bugetare neutilizate între titlurile, articolele și alineatele de cheltuieli din cadrul aceluiași capitol sau de la alte capitole, pentru asigurarea fondurilor necesare la titlul 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.


  Articolul 23

  Partea aferentă cheltuielilor eligibile, din sumele reprezentând plăți în avans pentru implementarea programelor, proiectelor și acțiunilor finanțate din fonduri rambursabile, poate fi justificată prin bunuri livrate, lucrări executate și servicii prestate până la termenul stabilit pentru plata finală conform contractelor încheiate, cu respectarea cerințelor finanțatorilor în cauză.


  Capitolul II Responsabilități în aplicarea prezentei legi

  Articolul 24
  (1) Se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației în calitate de autoritate de management pentru Programul Operațional Regional 2014-2020 în cadrul anexelor nr. 3/15/24 „Cheltuieli din bugetul de stat necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN postaderare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit și altor facilități și instrumente postaderare“ și nr. 3/15/25 „Fișa finanțării programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., a programelor aferente Politicilor Comune Agricolă și de Pescuit, altor programe finanțate din fonduri externe nerambursabile postaderare, precum și a altor facilități și instrumente postaderare“ să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori cu încadrare în prevederile art. 12 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și să modifice creditele bugetare aferente anilor anteriori cu încadrare în valoarea totală a programului aprobat prin decizia Comisiei Europene de aprobare a programului.(2) În bugetul Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației pe anul 2020, din suma prevăzută la capitolul 70.01 „Locuințe, servicii și dezvoltare publică“, titlul 55 „Alte transferuri“, articolul 55.01 „Transferuri interne“, alineatul 55.01.12 „Investiții ale agenților economici cu capital de stat“ se alocă suma de 512 mii lei reprezentând credite de angajament și credite bugetare pentru finanțarea obiectivului de investiții „Bazinul de înot Olimpia Sibiu“.(3) Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, se pot aloca Ministerului Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, prin hotărâre a Guvernului, sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2020 pentru finanțarea Programului Național de Dezvoltare Locală, toate etapele.(4) Prin derogare de la prevederile art. 12 lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 47 alin. (4),(9) și (10) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în anul 2020, se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației să efectueze virări de credite bugetare și de angajament, între capitole bugetare și între programe, peste limitele prevăzute, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate, în vederea finanțării Programului Național de Dezvoltare Locală, toate etapele.(5) În termen de 5 zile de la aprobarea modificărilor prevăzute la alin. (4), Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației comunică Ministerului Finanțelor Publice virările efectuate concomitent cu transmiterea anexelor la bugetul ministerului, modificate, însușite de ordonatorul principal de credite.(6) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației, potrivit alin. (5), să aprobe repartizarea pe trimestre a virărilor între capitolele bugetare prevăzute la alin. (4).


  Articolul 25

  În scopul limitării riscurilor asumate de către stat în utilizarea instrumentelor de datorie, pentru operațiunile de administrare a pasivelor și a operațiunilor cu instrumente financiare derivate, Ministerul Finanțelor Publice poate selecta firme de avocatură pentru prestarea de servicii de consultanță juridică privind elaborarea, negocierea și încheierea documentației-cadru și a documentației aferente acestor tipuri de operațiuni în limita sumei de 1.000 mii lei. În acest sens, în bugetul propriu al Ministerului Finanțelor Publice, la capitolul 54.01 „Alte servicii publice generale“, titlul 20 „Bunuri și servicii“ pentru anul 2020, sunt prevăzute credite angajament în sumă de 579 mii lei și credite bugetare în sumă de 177 mii lei.
  (la 24-11-2020, Articolul 25 din Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul 29, Sectiunea a 2-a, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 201 din 23 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1130 din 24 noiembrie 2020 )


  Articolul 26

  Se autorizează Ministerul Apărării Naționale în anul 2020, ca începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, până la sfârșitul exercițiului bugetar să introducă modificări la anexa nr. 3/18/13 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate pentru activități finanțate integral din venituri proprii)“, în structura veniturilor proprii obținute de instituțiile finanțate integral din venituri proprii cu încadrare în prevederile aprobate la titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.01 „Transferuri curente“, alineatul 51.01.03 „Acțiuni de sănătate“, alineatul 51.01.59 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.12 „Transferuri pentru finanțarea investițiilor la spitale“ și alineatul 51.02.44 „Transferuri de la bugetul de stat către instituții de învățământ superior militar, ordine publică și securitate națională pentru finanțarea investițiilor“.


  Articolul 27
  (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne, pe tot parcursul anului, să modifice în anexele nr. 3/19/21 „Fișa proiectului cu finanțare din fonduri externe nerambursabile de preaderare, postaderare, alți donatori și din alte facilități postaderare“ și nr. 3/19/23 „Fișa proiectului finanțat/propus la finanțare în cadrul programelor aferente Politicii de Coeziune a U.E., Politicilor Agricole Comune și de Pescuit și a altor facilități și instrumente postaderare“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori pentru proiectele cu finanțare externă nerambursabilă, cu încadrarea în valoarea totală a contractelor/deciziilor/ordinelor de finanțare.(2) Se autorizează Ministerul Afacerilor Interne să modifice în anexa nr. 3/19/29 „Fișa obiectivului/proiectului/categoriei de investiții“ creditele de angajament și creditele bugetare aferente anilor anteriori, cu încadrarea în valoarea totală a obiectivului/proiectului/categoriei de investiții, corespunzător prevederilor alin. (1).


  Articolul 28
  (1) În anul 2020, sumele aferente schemelor de sprijin direct și măsurilor finanțate din Fondul European de Garantare Agricolă, prevăzute la art. 6 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 49/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 56/2016, cu modificările și completările ulterioare, se cuprind în bugetul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la capitolul 83.01 „Agricultură, silvicultură, piscicultură și vânătoare“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.13 „Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA)“.(2) Se autorizează Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale să efectueze pe tot parcursul anului redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare în cadrul anexei 3/22/02a „Transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea liceelor tehnologice cu profil preponderent agricol pe anul 2020“ în funcție de gradul de utilizare a sumelor repartizate pe unități administrative teritoriale și unități de învățământ, cu încadrarea în valoarea totală prevăzută în anexă.(3) Sumele disponibile în contul 54.04.01.32 „Disponibil din fonduri externe nerambursabile aferente politicilor agricole comune-FEADR“, deschis pe numele Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale la Activitatea de Trezorerie și Contabilitate Publică a Municipiului București, la data intrării în vigoare a prezentei legi, se virează la bugetul de stat și se evidențiază conform art. 8 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 37/2008 privind reglementarea unor măsuri financiare în domeniul bugetar, aprobată cu modificări prin Legea nr. 275/2008, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 29
  (1) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pe anul 2020, suma prevăzută la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, alineatul 51.01.55 „Întreținerea infrastructurii feroviare publice“ se utilizează cu prioritate pentru:
  a) plata obligațiilor către bugetul general consolidat;
  b) asigurarea cheltuielilor stabilite de lege, aferente activității de întreținere și funcționare a infrastructurii feroviare publice prestate de administratorul infrastructurii feroviare, precum și a cheltuielilor stabilite prin contracte de prestări servicii, inclusiv cu sucursalele/filialele acestuia.
  (2) Prin derogare de la prevederile art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, suma prevăzută în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pe anul 2020, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 71 „Active nefinanciare“, alineatul 71.01.30 „Alte active fixe“, se repartizează integral.(3) Până la data de 31 decembrie 2020, prin derogare de la dispozițiile art. 24 alin. (5^1) și alin. (6^1) din Legea nr. 362/2018 privind asigurarea unui nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și sistemelor informatice, cu modificările și completările ulterioare, finanțarea cheltuielilor Centrului Național de Răspuns la Incidente de Securitate Cibernetică-CERT-RO se asigură de la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, iar veniturile proprii realizate se virează la acest buget.(4) În vederea implementării prevederilor Legii nr. 291/2018 privind aprobarea obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii, în bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor din totalul sumelor prevăzute în anexa nr. 3/24/29 „Fișa obiectivului/ proiectului/categoriei de investiții“ la fișa cod obiectiv 3 „Cheltuieli pentru elaborarea studiilor de prefezabilitate, fezabilitate și alte studii“, la capitolul 84.01 „Transporturi“, titlul 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“, articolul 58.03 „Programe din Fondul de Coeziune“, se alocă pentru anul 2020 credite de angajament și credite bugetare în sumă de 9.400 mii lei pentru elaborarea documentațiilor tehnico-economice aferente tronsonului Ungheni-Iași-Târgu Neamț, parte a obiectivului de investiții Autostrada Iași-Târgu Mureș, Autostrada Unirii.(5) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor pe anul 2020, din suma prevăzută la capitolul 84.01 „Transporturi“ titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, alineatul 51.02.13 „Dezvoltarea infrastructurii rutiere“ se alocă suma de 600 mii lei reprezentând credite bugetare pentru construcția subtraversei pietonale DN7-Tălmaciu, județul Sibiu.(6) În bugetul Ministerului Transporturilor, Infrastructurii și Comunicațiilor, la subcapitolul 84.01.50 „Alte cheltuieli în domeniul transporturilor“, este cuprinsă și suma de 3.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente lucrărilor la varianta ocolitoare a municipiului Salonta și drumul de legătură a zonei industriale cu varianta ocolitoare.


  Articolul 30
  (1) În bugetul Ministerului Educației și Cercetării, în anexa nr. 3/25/02 „Bugetul pe capitole, subcapitole, paragrafe, titluri de cheltuieli, articole și alineate pe anii 2020-2023 (sume alocate din bugetul de stat)“ sunt cuprinse și credite bugetare pentru finanțarea unor cheltuieli de investiții, astfel: 2.000 mii lei pentru reabilitarea și modernizarea Colegiului Național „A.T. Laurian“ Botoșani, județul Botoșani, 611 mii lei pentru finanțarea reabilitării sediului în care își desfășoară activitatea Palatul Copiilor din municipiul Sibiu, județul Sibiu, și suma de 673 mii lei pentru finanțarea reabilitării Clubului Sportiv Șoimii Sibiului, municipiul Sibiu, județul Sibiu.(2) În anexa nr. 3/25/15 „Sinteza bugetelor centralizate ale instituțiilor publice finanțate parțial din venituri proprii pe anii 2018-2023“, la bugetul Ministerului Educației și Cercetării, la capitolul 65.10 „Învățământ“, este cuprinsă și suma de 4.000 mii lei pentru acoperirea cheltuielilor curente și de capital aferente achiziționării, amenajării și dotării sediului pentru Centrul pentru Formare Continuă în Limba Maghiară din municipiul Oradea.


  Articolul 31

  În bugetul Ministerului Sănătății, la capitolul 66.01 „Sănătate“, titlul 51 „Transferuri între unități ale administrației publice“, articolul 51.02 „Transferuri de capital“, sunt cuprinse și sume reprezentând atât credite de angajament, cât și credite bugetare, pentru:
  a) reparații capitale și modernizarea clădirii spitalului (corp vechi) și extindere clădire la Spitalul Județean de Urgență „Dr. Fogolyan Kristof“, Sfântu Gheorghe, județul Covasna: 20.000 mii lei;
  b) extindere, modernizare ambulatoriu, spitalizare zi și bloc operator la Spitalul Județean Zalău, precum și dotare cu aparatură medicală și echipamente la Spitalul Județean Zalău, județul Sălaj: 7.000 mii lei;
  c) lucrări de construcții, reparații capitale, achiziție de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Județean de Urgență Miercurea-Ciuc, județul Harghita: 25.000 mii lei;
  d) lucrări de construcții, reparații capitale, achiziție de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Municipal Gheorgheni, județul Harghita: 3.000 mii lei;
  e) lucrări de construcții, reparații capitale, achiziție de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Municipal Odorheiu Secuiesc, județul Harghita: 10.000 mii lei;
  f) lucrări de construcții, reparații capitale, achiziție de echipamente și aparatură medicală la Spitalul Clinic Județean Mureș, județul Mureș: 10.000 mii lei;
  g) lucrări de construcții, reparații capitale și recompartimentări la Spitalul Județean Satu Mare: 16.000 mii lei credite de angajament și 11.465 mii lei credite bugetare.
  (la 24-11-2020, Litera g) din Articolul 31 , Capitolul II a fost modificată de Punctul 2, Articolul 29, Sectiunea a 2-a, Capitolul I din ORDONANȚA DE URGENȚĂ nr. 201 din 23 noiembrie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1130 din 24 noiembrie 2020 )


  Articolul 32

  În anul 2020, Academia de Științe ale Securității Naționale va fi finanțată în integralitate din venituri proprii fără a beneficia de niciun transfer sau subvenție de la bugetul de stat.


  Articolul 33

  Se autorizează Ministerul Public să efectueze redistribuiri de credite de angajament și credite bugetare în cadrul bugetului aprobat pe anul 2020 între ordonatorii secundari de credite, cu încadrarea în sumele aprobate pe fiecare titlu de cheltuieli.


  Articolul 34
  (1) Sumele alocate de la bugetul de stat pentru acoperirea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare ale Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, potrivit art. 41 din Legea nr. 41/1994 privind organizarea și funcționarea Societății Române de Radiodifuziune și Societății Române de Televiziune, republicată, cu modificările și completările ulterioare, se asigură de la titlul 55 „Alte transferuri“ și se utilizează potrivit prevederilor prezentei legi.(2) Fondurile de rezervă constituite la nivelul Societății Române de Radiodifuziune din profitul anilor precedenți pot fi utilizate de către aceasta pentru finanțarea cheltuielilor de dezvoltare.(3) Din suma prevăzută în bugetul Societății Române de Radiodifuziune se pot asigura și cheltuieli ce decurg din angajamente legale încheiate anterior intrării în vigoare a Legii nr. 1/2017 privind eliminarea unor taxe și tarife, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative.(4) Veniturile proprii încasate potrivit Legii nr. 41/1994, republicată, cu modificările și completările ulterioare, și sumele existente în conturi la bănci, pot fi utilizate de către Societatea Română de Radiodifuziune pentru finanțarea cheltuielilor de funcționare și dezvoltare.


  Articolul 35

  În anul 2020, Academia Oamenilor de Știință din România va fi finanțată în integralitate din venituri proprii fără a beneficia de niciun transfer sau subvenție de la bugetul de stat.


  Articolul 36
  (1) Fondurile publice reprezentând contravaloarea exproprierilor aferente lucrărilor de utilitate publică de interes național efectuate în conformitate cu prevederile Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, se prevăd în programul de investiții publice în poziție globală la poziția „C - Alte cheltuieli de investiții“, la fișa cod obiectiv 1 „a) Achiziții de imobile, inclusiv terenuri“.(2) Prevederile alin. (1) se aplică obiectivelor/proiectelor de investiții noi și în continuare ale operatorilor economici cu capital integral sau majoritar de stat și pentru care din fonduri publice se finanțează doar contravaloarea exproprierilor aferente.(3) În funcție de valoarea necesară a fi alocată din fonduri publice pentru exproprieri, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții prevăzute la alin. (1) se aprobă/reaprobă potrivit prevederilor art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 37

  Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice, la solicitarea ordonatorilor principali de credite, să introducă pe parcursul întregului an, după caz, fișele de investiții aferente poziției „C - Alte cheltuieli de investiții“ în programul de investiții publice anexă la bugetul acestora, cu încadrarea în prevederile bugetare aprobate.


  Articolul 38
  (1) Documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investiții noi, documentațiile de avizare a lucrărilor de intervenții, respectiv notele de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea efectuării cheltuielilor aferente celorlalte categorii de investiții incluse la poziția „C - Alte cheltuieli de investiții“ ale căror valori se încadrează în limitele prevăzute la art. 42 alin. (1) lit. b) și c) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, se aprobă/reaprobă de către ordonatorii principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.(2) Actualizarea și aprobarea valorii actualizate a fiecărui obiectiv/proiect de investiții, lucrări de intervenții, care se finanțează, potrivit legii, din fonduri publice și se derulează prin operatori economici cu capital integral sau majoritar de stat, sunt de competența ordonatorilor principali de credite în subordinea, coordonarea sau sub autoritatea cărora funcționează aceștia.


  Articolul 39
  (1) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul fondurilor externe nerambursabile creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2020, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare, atât în bugetul propriu, cât și al instituțiilor publice din subordine finanțate integral din bugetul de stat, iar în cazul proiectelor finanțate în cadrul Mecanismului pentru Interconectarea Europei să introducă sumele aferente și la partea de venituri.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să includă în bugetul de venituri și cheltuieli al instituțiilor publice din subordine, finanțate parțial din bugetul acestora, creditele bugetare aferente sumelor primite în cursul anului sau disponibile din anul anterior și necuprinse în bugetul aprobat pe anul 2020, reprezentând fonduri externe nerambursabile, alți donatori și din alte facilități postaderare, precum și creditele de angajament necesare implementării proiectelor la nivelul prevăzut în contractele/deciziile/ordinele/acordurile de finanțare.(3) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă creditele bugetare și creditele de angajament conform prevederilor alin. (1) și (2) în anexele aprobate de către aceștia potrivit prevederilor prezentei legi, respectiv în anexele la bugetele de venituri și cheltuieli ale instituțiilor publice din subordine, repartizate pe ani, și să le comunice, în termen de 10 zile, Ministerului Finanțelor Publice.(4) Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice ca, pe baza comunicărilor transmise de ordonatorii principali de credite, să aprobe repartizarea pe trimestre a sumelor prevăzute la alin. (1).


  Articolul 40

  Soldul contului distinct deschis, conform art. 20 din Legea nr. 555/2004 privind unele măsuri pentru privatizarea Societății Naționale a Petrolului „Petrom“ - S.A. București, în sumă de 224.105 mii lei, se face venit la bugetul de stat.


  Articolul 41

  Creditele de angajament și creditele bugetare prevăzute pentru alineatul 30.01.01 „Dobânzi aferente datoriei publice interne directe“ se majorează cu valoarea primelor aferente titlurilor de stat emise pe piața internă și externă, concomitent cu înregistrarea creditelor de angajament și a creditelor bugetare negative la nivelul primelor încasate la alineatul 30.01.03 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, respectiv la alineatul 30.02.04 „Prime la emisiunea titlurilor de stat“, astfel încât creditele de angajament și creditele bugetare aprobate pentru titlul 30 „Dobânzi“ să nu depășească programul anual aprobat prin legea bugetului de stat.


  Articolul 42
  (1) În condițiile prevederilor Legii nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, în cursul întregului an, ordonatorii principali de credite pot efectua virări de credite bugetare între capitole de cheltuieli pentru asigurarea plății la scadență a rambursărilor de rate de capital aferente împrumuturilor interne și externe, a plății dobânzilor, comisioanelor și altor costuri aferente împrumuturilor, contribuțiilor și cotizațiilor la organismele internaționale, precum și derulării corespunzătoare a programelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, preaderare și postaderare și a programelor cu finanțare rambursabilă.(2) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajamente de la titlul „Alte transferuri“, alineatele „Programe cu finanțare rambursabilă“, „Programe comunitare“, „Programe PHARE și alte programe cu finanțare nerambursabilă“, „Programe ISPA“, „Cheltuieli neeligibile ISPA“, la celelalte alineate și articole de cheltuieli ale aceluiași capitol sau la alte capitole bugetare.(3) Se interzice ordonatorilor principali de credite să efectueze virări de credite bugetare și credite de angajamente de la titlurile „Active financiare“ și „Rambursări de credite“. Sumele prevăzute la titlurile „Active financiare“ și „Rambursări de credite“ nu pot fi cedate la Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului, prevăzut în bugetul de stat, în baza prevederilor art. 54 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) În anul 2020, prin excepție de la prevederile art. 42 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, documentațiile tehnico-economice aferente obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții care se finanțează, potrivit legii, din fonduri externe și fonduri structurale se aprobă de către Ministerul Educației și Cercetării, indiferent de valoarea acestora.(5) Prevederea de la alin. (4) se aplică obiectivelor, proiectelor sau categoriilor de investiții care se derulează de către instituțiile de învățământ superior.


  Articolul 43

  Se autorizează Ministerul Finanțelor Publice să efectueze plăți pentru acoperirea unor costuri generate de aspecte legale neprevăzute la momentul contractării sau demarării procesului de contractare a împrumuturilor aferente emisiunilor de euroobligațiuni pe piețele externe și plății serviciului datoriei publice aferente acestora, din bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Finanțelor Publice - Acțiuni generale, din capitolul 55.01 „Tranzacții privind datoria publică și împrumuturi“, titlul 20 „Bunuri și servicii“, articolul 20.24 „Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor“, alineatul 20.24.01 „Comisioane și alte costuri aferente împrumuturilor externe“.


  Articolul 44

  Virările de credite de angajament și credite bugetare neutilizate se vor face cu respectarea prevederilor art. 12 alin. (1) lit. e) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Virările de credite de angajament și credite bugetare neutilizate aferente proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile preaderare/postaderare și din fonduri rambursabile se pot realiza în structura proiectelor inclusiv prin diminuarea cheltuielilor de natura investițiilor și majorarea cheltuielilor curente cu încadrarea în valoarea totală a titlurilor de cheltuieli 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare“, 58 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile aferente cadrului financiar 2014-2020“ și 65 „Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabilă“.


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 45

  În aplicarea prevederilor art. 38 alin. (4) din Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, începând cu luna ianuarie 2020, salariile de bază, soldele de funcție/salariile de funcție, indemnizațiile de încadrare se majorează cu 1/3 din diferența dintre salariul de bază, solda de funcție/salariul de funcție, indemnizația de încadrare prevăzute de lege pentru anul 2022 și cel/cea din luna decembrie 2019.


  Articolul 46

  În anul 2020, cheltuielile pentru transmiterea și achitarea drepturilor de pensii și asistență socială finanțate din bugetul de stat sau din transferuri de la bugetul de stat către bugetele locale și care se plătesc la domiciliul beneficiarilor prin Compania Națională „Poșta Română“ - S.A. se calculează prin aplicarea unui coeficient de 1,1% asupra valorii sumelor plătite.


  Articolul 47

  Prin derogare de la art. 18 alin. (3) lit. a),alin. (4) și art. 19 din Legea nr. 334/2006, în anul 2020 subvențiile acordate partidelor politice, prevăzute în bugetul Autorității Electorale Permanente se acordă pe baza numărului total de parlamentari înscriși în fiecare dintre partidele politice la data de 1 ianuarie 2020.


  Articolul 48
  (1) Pentru anul 2020, operatorii economici cărora li se aplică prevederile art. 9 alin. (1) lit. b) și alin. (3) din Ordonanța Guvernului nr. 26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitățile administrativ-teritoriale sunt acționari unici ori majoritari sau dețin direct ori indirect o participație majoritară, aprobată cu completări prin Legea nr. 47/2014, cu modificările și completările ulterioare, pot prevedea, în bugetul de venituri și cheltuieli, majorarea cheltuielilor de natură salarială față de nivelul programat în ultimul buget de venituri și cheltuieli aprobat conform prevederilor legale, astfel:
  a) operatorii economici care în anul 2019 au depășit nivelul plăților restante programate și nu au realizat rezultatul brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 70% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, cu condiția să asigure reducerea plăților restante cu minimum 30% față de nivelul realizat în anul 2019 și îmbunătățirea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2020;
  b) operatorii economici care în anul 2019 au depășit nivelul plăților restante programate și s-au încadrat în nivelul rezultatului brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 80% din indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, cu condiția să asigure reducerea plăților restante cu minimum 30% față de nivelul realizat în anul 2019 și cel puțin menținerea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2020;
  c) operatorii economici care în anul 2019 s-au încadrat în nivelul plăților restante programate, dar nu au realizat rezultatul brut programat, pot majora cheltuielile de natură salarială în limita indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat, care nu poate depăși 90% din creșterea productivității muncii calculate în unități fizice sau valorice, după caz, precum și cu condiția ca în anul 2020 să nu programeze plăți restante, iar dacă programează, să prevadă reducerea acestora față de nivelul realizat al anului precedent cel puțin cu nivelul indicelui de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat și să prevadă îmbunătățirea rezultatului brut realizat în anul 2019 în baza unui program care să conțină măsuri concrete, cuantificabile și termene de realizare pentru întreg anul 2020;
  d) operatorii economici care în anul 2019 au realizat atât rezultatul brut programat, cât și nivelul plăților restante programate, pot majora cheltuielile de natură salarială, cu condiția să nu programeze creșterea plăților restante și reducerea rezultatului brut față de nivelul realizat în anul 2019.
  (2) Indicele de creștere a câștigului mediu brut lunar pe salariat și indicele de creștere a productivității muncii calculate în unități valorice sau fizice, după caz, se determină prin raportarea nivelului programat al anului 2020 la nivelul realizat al anului 2019.(3) La determinarea rezultatului brut realizat în anul 2019, pe baza căruia se va programa rezultatul brut pentru anul 2020 conform prevederilor alin. (1), nu se va ține seama de veniturile și/sau cheltuielile din exploatare realizate ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale care nu se mai regăsesc în anul curent.(4) Pentru determinarea câștigului mediu brut lunar pe salariat, prevăzut la alin. (1), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acestuia, nu se iau în calcul următoarele cheltuieli:
  a) sumele reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și alte cheltuieli de natură salarială, numai pentru personalul care intră sub incidența acestor reglementări;
  b) sumele reprezentând creșteri ale cheltuielilor de natură salarială aferente reîntregirii acestora, pentru întregul an 2020, determinate ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019.
  (5) Pentru determinarea productivității muncii, prevăzută la alin. (1), în vederea stabilirii indicelui de creștere a acesteia, veniturile din exploatare se ajustează după cum urmează:
  a) veniturile totale din exploatare se diminuează cu veniturile rezultate ca urmare a sumelor primite de la buget și, după caz, cu veniturile din exploatare obținute ca urmare a unor situații sau activități conjuncturale și care nu se mai regăsesc fie în anul precedent, fie în anul curent;
  b) veniturile din exploatare ale anului precedent, determinate pe baza prețurilor/tarifelor stabilite prin acte normative/ administrative, pentru comparabilitatea productivității muncii, vor fi recalculate folosind prețurile utilizate pentru determinarea veniturilor din exploatare ale anului curent, în cazul în care are loc o scădere a prețurilor/tarifelor.
  (6) Operatorii economici prevăzuți la alin. (1) vor evidenția distinct sumele prevăzute la alin. (3)-(5), precum și indicatorii recalculați conform acestor sume, în anexele de fundamentare ale bugetului de venituri și cheltuieli.(7) Programele de măsuri de îmbunătățire a rezultatului brut și de reducere a plăților restante întocmite de către operatorii economici prevăzuți la alin. (1) vor fi avute în vedere la stabilirea indicatorilor de performanță a conducerii întreprinderilor publice.(8) La determinarea cheltuielilor de natură salarială se va ține seama și de necesitatea respectării nivelului indicatorilor de performanță rezultați din planurile de administrare elaborate conform prevederilor legale.(9) Cheltuielile de natură salarială reprezentând creșteri ale câștigului mediu brut pe salariat datorate majorării salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată și cele reprezentând reîntregirea cheltuielilor de natură salarială pentru întregul an 2020, determinat ca urmare a acordării unor creșteri salariale sau/și a creșterii numărului de personal în anul 2019, majorează cheltuielile de natură salarială determinate conform alin. (1) lit. a)-d).
  (la 11-07-2020, Articolul 48 din Capitolul III a fost completat de Punctul 3, ARTICOLUL UNIC din LEGEA nr. 115 din 8 iulie 2020, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 600 din 08 iulie 2020 )


  Articolul 49

  Instituțiile de învățământ preuniversitar, astfel cum acestea sunt definite la art. 34 alin. (1) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cele de pregătire, aplicație, formare profesională inițială și continuă nonuniversitară, din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională suportă din bugetele proprii cheltuielile pentru educarea, formarea profesională și culturală a personalului aparținând instituțiilor publice din sistemul de apărare, ordine publică și securitate națională, pe locurile finanțate de la bugetul de stat, indiferent de instituțiile din care provine acesta.


  Articolul 50
  (1) În scopul implementării programelor și proiectelor de cooperare teritorială europeană, se autorizează ordonatorii principali de credite din structura cu rol de autoritate de management/autoritate națională a programelor privind cooperarea teritorială europeană conform Ordonanței Guvernului nr. 29/2015, aprobată cu modificări prin Legea nr. 12/2016, cu modificările și completările ulterioare, să efectueze diminuări de credite de angajament angajate aferente anului curent ca urmare a diminuărilor angajamentelor legale încheiate în anii anteriori cu sumele rezultate dezangajarea fondurilor la nivelul proiectelor, conform contractelor în vigoare, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.(2) Pentru punerea în aplicare a dispozițiilor alin. (1) se autorizează Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației să modifice creditele de angajament aferente anilor anteriori, anului curent, precum și estimările pe anii următori, cu încadrarea în nivelul total al fondurilor alocate la nivel de program.


  Articolul 51

  Prin hotărâri ale Guvernului se pot aloca temporar sume din veniturile din privatizare în lei și în valută, înregistrate în contul curent general al Trezoreriei Statului și contul curent în valută al Ministerului Finanțelor Publice deschis la Banca Națională a României, ordonatorilor principali de credite cu rol de autoritate de management pentru asigurarea plăților aferente cererilor de rambursare/cererilor de plată pentru cheltuielile eligibile rambursabile din fonduri europene, în conformitate cu prevederile art. 5 din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 52
  (1) Pentru anul 2020, pentru sprijinirea așezămintelor religioase din afara granițelor, care desfășoară activități deosebite în vederea menținerii identității lingvistice, culturale și religioase a românilor din afara granițelor, se alocă suma de 442.200 euro/lună.(2) Pentru anul 2020, numărul de contribuții pentru personalul neclerical trimis să deservească așezămintele din străinătate ale Bisericii Ortodoxe Române, potrivit prevederilor art. 9 alin. (1) lit. b) pct. (ii) al cap. III „Culte“ lit. E - secțiunea a 3-a „Sprijinul statului pentru salarizarea personalului neclerical al cultelor recunoscute“ din anexa nr. I la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se menține la 59 de contribuții, astfel cum a fost majorată în anul 2018 prin Legea bugetului de stat pe anul 2018 nr. 2/2018, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 53

  În anul 2020, numărul de posturi pentru personalul clerical angajat în unitățile cultelor recunoscute din România, pentru care se asigură sprijin lunar la salarizare, prevăzut la cap. III, lit. C din anexa nr. I, la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, se majorează cu 51 de posturi, respectiv de la 736 de posturi la 786 de posturi, respectiv la nr. crt. 3 - poziția „Secretar Cancelaria patriarhală, consilier eparhial, secretar eparhial, inspector eparhial, exarh, protopop“, aferent funcției de inspector eparhial, și respectiv 1 (un) post de la 53 la 54 la nr. crt. 1 - Vicepreședinte uniune, vicar administrativ patriarhal, vicar general, secretar general, consilier patriarhal, prim-rabin.


  Articolul 54

  Prin derogare de la prevederile art. 30 alin. (2) din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare, din Fondul de rezervă bugetară la dispoziția Guvernului în anul 2020 se pot aloca sume, pe bază de hotărâri ale Guvernului, pentru ordonatorii principali de credite cu atribuții în organizarea și desfășurarea alegerilor pentru Senat și Camera Deputaților și ale alegerilor pentru autoritățile administrației publice locale.


  Articolul 55

  Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligația să transmită Ministerului Finanțelor Publice detalierea în structură, pe funcții, a numărului maxim de posturi finanțat în condițiile legii și salariul mediu de bază pe funcții din anul 2020, în termen de 30 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 56
  (1) Creditele de angajament prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite reprezintă limita maximă în cadrul căreia în anul 2020 pot fi încheiate angajamentele legale astfel cum sunt definite la art. 2 alin. (1) pct. 3 din Legea nr. 500/2002, cu modificările și completările ulterioare.(2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să detalieze la nivel de subcapitol și paragraf, precum și la nivel de articol și alineat creditele de angajament aprobate în anexa nr. 3/XX/01 și anexa nr. 11 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 15 zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi.


  Articolul 57

  În anul 2020, începând cu data intrării în vigoare a prezentei legi, în conformitate cu prevederile art. 220^6 alin. (6) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, din contribuția asiguratorie pentru muncă încasată la bugetul de stat se distribuie lunar, până la sfârșitul lunii în curs, o cotă de:
  a) 12%, care se face venit la Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale constituit în baza Legii nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare;
  b) 17%, care se face venit la Bugetul asigurărilor pentru șomaj;
  c) 2%, care se face venit la Sistemul de asigurare pentru accidente de muncă și boli profesionale;
  d) 22%, care se face venit la bugetul Fondului național unic de asigurări sociale de sănătate pentru plata concediilor medicale;
  e) 47%, care se face venit la bugetul de stat într-un cont distinct.


  Articolul 58

  În anul 2020 cuantumul brut al contribuțiilor lunare pentru personalul neclerical angajat în unitățile de cult din țară se menține la nivelul cuantumului brut acordat/cuvenit pentru luna decembrie 2019.


  Articolul 59

  Ministerul Finanțelor Publice are obligația de a transmite comisiilor pentru buget, finanțe și bănci ale Parlamentului, precum și de a publica pe site-ul propriu, toate comunicările din partea ordonatorilor principali de credite, precum virările, redistribuirile și modificările de credite, prevăzute de prezenta lege.


  Articolul 60

  Anexele nr. 1-11*) fac parte integrantă din prezenta lege.
  *) Anexele nr. 1, 2 și 4-11 sunt reproduse în facsimil.

  Această lege a fost adoptată în temeiul prevederilor art. 114 alin. (3) din Constituția României, republicată, în urma angajării răspunderii Guvernului în fața Camerei Deputaților și a Senatului, în ședința comună din data de 23 decembrie 2019.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  ION-MARCEL CIOLACU
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  TEODOR-VIOREL MELEȘCANU

  București, 6 ianuarie 2020.
  Nr. 5.

  Anexa nr. 1

  TOTAL
  BUGETUL DE STAT
  pe anii 2020-2023
  - SINTEZĂ -

  - mii lei -

  Capitol

  Subcapitol

  Paragraf

  Grupa/
  Titlu

  Articol

  Alineat

  Denumire indicator

  Program 2020

  Estimări 2021

  Estimări 2022

  Estimări 2023

  A

  B

  1

  2

  3

  4


  0001

  01

  VENITURI - TOTAL

  167.702.382

  181.612.778

  201.848.768

  213.744.834


  0002

  01

  I.VENITURI CURENTE

  145.842.361

  157.956.301

  170.423.493

  182.203.296


  0003

  01

  A.VENITURI FISCALE

  122.898.328

  132.894.588

  144.038.625

  154.292.609


  0004

  01

  A1 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

  23.523.782

  25.661.188

  27.380.416

  29.237.074


  0005

  01

  A11 .IMPOZIT PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

  22.544.232

  24.605.126

  26.246.976

  28.026.774


  0101


  IMPOZIT PE PROFIT

  19.438.300

  21.256.595

  22.653.095

  24.189.192  01

  Impozit pe profit de la agenții economici

  17.113.356

  18.750.053

  19.962.897

  21.316.572  02

  Impozit pe profit de la băncile comerciale

  2.324.944

  2.506.542

  2.690.198

  2.872.620


  0201


  ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE

  3.105.932

  3.348.531

  3.593.881

  3.837.582  02

  Impozitul pe profit obținut din activități comerciale ilicite sau din nerespectarea Legii privind protecția consumatorului

  465

  501

  538

  575  03

  Impozit pe dividende datorat de persoane juridice

  92.165

  99.364

  106.644

  113.876  04

  Impozitul pe reprezentante

  3.659

  3.945

  4.234

  4.521  06

  Impozit pe venitul microîntreprinderilor

  3.009.643

  3.244.721

  3.482.465

  3.718.610


  0301


  IMPOZIT PE VENIT

  26.221.266

  29.765.353

  32.630.562

  35.666.752  02

  Impozit pe venituri din salarii

  20.322.809

  22.306.681

  24.411.080

  26.598.594  04

  Impozit pe venituri din dividende

  1.829.545

  1.961.671

  2.101.295

  2.242.166  05

  Impozit pe venituri din dobânzi

  130.499

  134.283

  138.043

  141.632  06

  Impozit pe venituri din pensii

  1.632.631

  2.868.066

  3.285.531

  3.783.245  07

  Impozit pe veniturile din premii

  23.387

  24.065

  24.739

  25.382  11

  Impozit pe venituri din valorificarea drepturilor de proprietate intelectuala

  67.327

  73.899

  80.871

  88.117  16

  Impozit pe venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil precum și a contractelor de agent

  5.794

  6.360

  6.960

  7.584  18

  Impozitul pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal

  136.827

  140.795

  144.738

  148.501  19

  Sume virate pentru sponsorizarea entităților non- profit

  -133.116

  -135.580

  -139.142

  -143.388  21

  Impozit pe veniturile din arenda bunurilor agricole

  101.456

  104.399

  107.322

  110.112  22

  Impozit pe veniturile din jocuri de noroc

  106.817

  109.914

  112.992

  115.930  23

  Impozit pe venitul realizat de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoana juridică, contribuabil potrivit titlului II-impozit pe profit, care nu generează o persoana juridică

  312

  325

  339

  353  24

  Impozit pe veniturile realizate de persoana fizică dintr-o asociere cu o persoană juridică, contribuabil potrivit titlului III- impozitul pe veniturile microîntreprinderilor, care nu generează o persoana juridică

  550

  573

  597

  621  25

  Impozitul pe veniturile obținute de persoanele fizice dintr-o asociere cu o persoană juridică contribuabil potrivit Legii nr. 170/2016

  41

  43

  44

  46  26

  Impozitul pe veniturile din activități independente realizate în baza contractelor de activitate sportivă

  53.109

  55.339

  57.664

  59.970  50

  Impozit pe venituri din alte surse

  149.815

  154.160

  158.476

  162.597  51

  Impozit pe venit aferent declarației unice

  1.624.131

  1.782.675

  1.950.851

  2.125.670  60

  Regularizări

  169.332

  177.685

  188.162

  199.620


  0401


  COTE ȘI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE VENIT (SE SCAD)

  -26.221.266

  -29.765.353

  -32.630.562

  -35.666.752  01

  Cote defalcate din impozitul pe venit (se scad)

  -26.221.266

  -29.765.353

  -32.630.562

  -35.666.752


  0500

  01

  A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

  979.550

  1.056.062

  1.133.440

  1.210.300


  0501


  ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFIT ȘI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

  979.550

  1.056.062

  1.133.440

  1.210.300  01

  Impozit pe veniturile realizate de persoanele nerezidente

  979.550

  1.056.062

  1.133.440

  1.210.300


  0700

  01

  A3.IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

  563.401

  587.064

  611.721

  636.190


  0701


  IMPOZITE ȘI TAXE PE PROPRIETATE

  563.401

  587.064

  611.721

  636.190  05

  Taxa pe active

  563.401

  587.064

  611.721

  636.190


  1000

  01

  A4.IMPOZITE ȘI TAXE PE BUNURI ȘI SERVICII

  97.427.627

  105.187.213

  114.506.633

  122.808.415


  1001


  TAXA PE VALOAREA ADAUGATĂ

  72.720.477

  79.216.410

  83.902.582

  89.304.057


  1101


  SUME DEFALCATE DIN TVA

  -15.078.358

  -14.023.392

  -11.969.965

  -11.922.003  01

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor (se scad)

  -1.610.618

  -2.177.191

  -2.180.117

  -2.182.909  02

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul comunelor, orașelor, municipiilor, sectoarelor și Municipiului București (se scad)

  -4.448.214

  -6.362.836

  -6.401.433

  -6.438.276  05

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru drumuri (se scad)

  -600.000

  -300.000

  -300.000

  -300.000  06

  Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale (se scad)

  -8.164.777

  -4.928.616

  -2.833.666

  -2.746.069  09

  Sume defalcate din taxa pe valoare adăugată pentru finanțarea învățământului particular sau confesional acreditat (se scad)

  -254.749

  -254.749

  -254.749

  -254.749


  1201


  ALTE IMPOZITE ȘI TAXE GENERALE PE BUNURI ȘI SERVICII

  1.554.627

  1.676.056

  1.528.966

  1.632.645  05

  Taxe de autorizare pentru comercializarea alcoolului, băuturilor alcoolice, produselor din tutun și a cafelei

  13

  14

  15

  16  11

  Taxa pe venituri suplimentare obținute ca urmare a dereglementării prețurilor din sectorul gazelor naturale.

  1.305.501

  1.407.471

  1.528.951

  1.632.629  12

  Taxa specială pentru exploatarea resurselor naturale

  74.287

  80.089

  13

  Taxa pe monopolul din sectorul energiei electrice și a gazului metan

  174.826

  188.482
  1401


  ACCIZE

  33.658.075

  36.088.794

  38.657.450

  41.249.045


  1601


  TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR, AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR SAU PE DESFĂȘURAREA DE ACTIVITĂȚI

  4.572.806

  2.229.345

  2.387.600

  2.544.671  01

  Taxe pentru jocurile de noroc

  1.963.546

  2.116.916

  2.272.024

  2.426.089  03

  Taxe și tarife pentru eliberarea de licențe și autorizații de funcționare

  2.569.532

  71.548

  73.551

  75.464  04

  Taxe pe activitatea de prospecțiune, explorare și exploatare a resurselor minerale

  37.690

  38.783

  39.869

  40.906  06

  Taxa de timbru social asupra jocurilor de noroc

  16

  17

  17

  18  07

  Taxe pentru prestațiile efectuate și pentru eliberarea autorizațiilor de transport în trafic internațional

  1.637

  1.685

  1.732

  1.777  50

  Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfășurare de activități

  385

  396

  407

  417


  1700

  01

  A5.IMPOZIT PE COMERȚUL EXTERIOR SI TRANZACȚIILE INTERNAȚIONALE

  1.253.940

  1.325.787

  1.402.786

  1.470.296


  1701


  VENITURI ÎNCADRATE ÎN RESURSELE PROPRII ALE BUGETULUI UNIUNII EUROPENE

  1.253.940

  1.325.787

  1.402.786

  1.470.296  01

  Taxe vamale

  1.253.940

  1.325.787

  1.402.786

  1.470.296


  1800

  01

  A6.ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

  129.578

  133.336

  137.069

  140.634


  1801


  ALTE IMPOZITE ȘI TAXE FISCALE

  129.578

  133.336

  137.069

  140.634  01

  Majorări de întârziere aferente taxelor vamale, taxelor agricole și taxelor anti-dumping

  3.836

  3.948

  4.058

  4.164  07

  Impozitul specific

  125.703

  129.348

  132.970

  136.427  50

  Alte impozite și taxe

  39

  40

  41

  43


  2000

  01

  B.CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI

  10.438.604

  12. 084.440

  12.921.768

  13.963.601


  2001


  CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR

  6.130.769

  6.908.304

  7.448.274

  8.106.385  05

  Vărsăminte de la persoane juridice, pentru persoane cu handicap neîncadrate

  2.620.715

  2.975.245

  3.112.748

  3.330.969  08

  Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca aferenta bugetului de stat

  3.510.054

  3.933.059

  4.335.526

  4.775.416


  2101


  CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR

  4.307.835

  5.176.136

  5.473.494

  5.857.216  45

  Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale, în afara celei acordate pe baza declarației unice

  -13.266


  46

  Sume aferente bonificației acordate la plata contribuției de asigurări sociale

  -10.849


  50

  Alte contribuții pentru asigurări sociale datorate de asigurați

  4.331.950

  5.176.136

  5.473.494

  5.857.216


  2900

  01

  C.VENITURI NEFISCALE

  12.505.429

  12.977.273

  13.463.100

  13.947.086


  3000

  01

  C1.VENITURI DIN PROPRIETATE

  10.718.100

  11.138.044

  11.572.355

  12.000.828


  3001


  VENITURI DIN PROPRIETATE

  9.595.044

  9.982.419

  10.384.373

  10.781.958  01

  Vărsăminte din profitul net al regiilor autonome

  460.341

  479.675

  499.821

  519.814  04

  Vărsăminte din veniturile nete al Băncii Naționale a României

  985.504

  1.026.895

  1.070.025

  1.112.826  05

  Venituri din concesiuni și închirieri

  2.020.950

  2.105.831

  2.194.274

  2.282.046  08

  Venituri din dividende

  4.923.952

  5.130.758

  5.346.250

  5.560.100  11

  Venituri din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de sera

  1.201.326

  1.236.164

  1.270.777

  1.303.817  50

  Alte venituri din proprietate

  2.971

  3.096

  3.226

  3.355


  3101


  VENITURI DIN DOBANZI

  1.123.056

  1.155.625

  1.187.982

  1.218.870  03

  Alte venituri din dobânzi

  1.123.056

  1.155.625

  1.187.982

  1.218.870


  3300

  01

  C2.VANZARI DE BUNURI ȘI SERVICII

  1.787.329

  1.839.229

  1.890.745

  1.946.258


  3301


  VENITURI DIN POSTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI

  550.093

  566.047

  581.895

  597.026  02

  Taxe consulare

  46.623

  47.975

  49.318

  50.600  03

  Venituri din taxe pentru prestații vamale

  457

  470

  483

  496  04

  Taxe si tarife pentru analize și servicii efectuate de laboratoare

  1.245

  1.282

  1.317

  1.352  05

  Taxe și alte venituri în învățământ

  213

  220

  226

  232  08

  Venituri din prestări de servicii

  178.544

  183.722

  188.866

  193.777  09

  Taxe și alte venituri din protecția mediului

  25.738

  26.484

  27.226

  27.934  16

  Venituri din valorificarea produselor obținute din activitatea proprie sau anexă

  209

  215

  221

  227  17

  Venituri din organizarea de cursuri de calificare și conversie profesională, specializare și perfecționare

  2.574

  2.649

  2.723

  2.794  23

  Venituri din timbrul judiciar

  8

  8

  9

  9  25

  Venituri din recuperarea cheltuielilor judiciare avansate de stat

  56.670

  58.313

  59.946

  61.505  26

  Venituri din despăgubiri

  173.149

  178.171

  183.159

  187.921  29

  Tarife încasate pentru emiterea unei soluții fiscale individuale anticipate și pentru emiterea sau modificarea unui acord de preț în avans

  1.149

  1.182

  1.215

  1.247  50

  Alte venituri din prestări de servicii și alte activități

  63.514

  65.356

  67.186

  68.932


  3401


  VENITURI DIN TAXE ADMINISTRATIVE, ELIBERĂRI PERMISE

  17.900

  18.419

  18.935

  19.427  01

  Venituri din taxe pentru eliberări de permise și certificate

  222

  228

  235

  241  50

  Alte venituri din taxe administrative, eliberări permise

  17.678

  18.191

  18.700

  19.186


  3501


  AMENZI, PENALITĂȚI ȘI CONFISCĂRI

  680.282

  700.008

  719.610

  738.321  01

  Venituri din amenzi și alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

  430.366

  442.847

  455.247

  467.083  02

  Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu întârziere declarației de impozite și taxe

  223

  229

  235

  242  03

  Încasări din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate și alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit legii

  87.132

  89.659

  92.169

  94.566  04

  Majorări de întârziere pentru venituri nevărsate la termen

  42

  43

  45

  46  05

  Amenzi judiciare

  16.131

  16.598

  17.063

  17.507  06

  Încasări rezultate din valorificarea bunurilor confiscate ca urmare a săvârșirii infracțiunilor la regimul drogurilor și precursorilor

  1.504

  1.547

  1.591

  1.632  07

  Penalități datorate în cazul eșalonărilor la plată

  24.323

  25.028

  25.729

  26.398  08

  Penalități de nedeclarare

  108.928

  112.087

  115.226

  118.222  50

  Alte amenzi, penalități și confiscări

  11.633

  11.970

  12.305

  12.625


  3601


  DIVERSE VENITURI

  539.054

  554.755

  570.305

  591.484  01

  Venituri din aplicarea prescripției extinctive

  81.344

  84.760

  88.320

  91.853  02

  Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecată, imputații și despăgubiri

  7.743

  8.068

  8.407

  8.743  03

  Sume din recuperarea debitelor provenite din drepturile necuvenite

  22.300

  23.237

  24.213

  25.181  04

  Venituri din producerea riscurilor asigurate

  19

  20

  20

  21  05

  Vărsăminte din veniturile și/sau disponibilitățile instituțiilor publice

  21.812

  22.728

  23.683

  24.630  11

  Venituri din ajutoare de stat recuperate

  12.888

  13.429

  13.993

  14.553  14

  Venituri din recuperarea cheltuielilor efectuate în cursul procesului de executare silită

  4.747

  4.946

  5.154

  5.360  16

  Sume reprezentând ajutorul comunitar pentru furnizarea laptelui, produselor lactate și a fructelor în instituțiile școlare

  72.023

  75.048

  78.200

  81.328  18

  Sume provenind din executarea silită a debitelor reprezentând contravaloarea lucrărilor de regenerare neexecutate de proprietarii de păduri

  35

  37

  38

  40  19

  Venituri din recuperarea creanțelor fiscale

  62

  65

  68

  71  20

  Vărsăminte din reducerea drepturilor salariale conform Legii nr. 118/2010

  29

  30

  32

  33  26

  Venituri din compensarea creanțelor din despăgubiri conform OUG 83/2014

  1.430

  1.490

  1.553

  1.615  28

  Comision de risc aferent programului de stimulare a cumpărării de autoturisme

  2

  2

  2

  2  48

  Sume reținute de statul membru de înregistrare din sumele transferate statelor membre de consum

  362

  377

  393

  409  50

  Alte venituri

  314.258

  320.518

  326.229

  337.645


  3900

  01

  II.VENITURI DIN CAPITAL

  326.104

  339.800

  354.072

  368.234


  3901


  VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

  326.104

  339.800

  354.072

  368.234  01

  Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

  6.806

  7.092

  7.390

  7.685  03

  Venituri din vânzarea locuințelor construite din fondurile statului

  11.033

  11.496

  11.979

  12.458  06

  Venituri obținute în procesul de stingere a creanțelor bugetare

  288.702

  300.827

  313.462

  326.000  07

  Venituri din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al statului sau a unităților administrativ-teritoriale

  511

  533

  555

  577  09

  Venituri rezultate din garanțiile acordate și plătite instituțiilor de credit în cadrul programului "Prima casă"

  8.237

  8.583

  8.944

  9.302  50

  Alte venituri din valorificarea unor bunuri

  10.815

  11.269

  11.742

  12.212


  4501


  SUME PRIMITE DE LA UE/ ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI

  1.400

  4801


  SUME PRIMITE DE LA UE/ALȚI DONATORI ÎN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE ȘI PREFINANȚĂRI AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014-2020

  21.532.517

  23.316.677

  31.071.203

  31.173.304


  5001


  CHELTUIELI - BUGET DE STAT
  I. Credite de angajament

  261.212.032

  212.520.283

  230.803.289

  230.952.912
  II. Credite bugetare

  215.224.161

  229.571.620

  244.575.255

  250.012.369

  01  CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament

  239.041.029

  203.493.228

  219.449.962

  222.858.827
  II. Credite bugetare

  204.636.067

  219.153.287

  233.542.298

  238.036.997

  10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament

  56.312.038

  58.901.533

  62.232.498

  63.313.309
  II. Credite bugetare

  56.312.038

  58.901.533

  62.232.498

  63.313.309

  20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament

  8.437.511

  8.699.098

  8.907.629

  9.017.254
  II. Credite bugetare

  8.418.213

  8.701.606

  8.905.121

  9.021.040

  30  TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament

  13.075.899

  14.121.348

  14.753.727

  14.987.311
  II. Credite bugetare

  13.075.899

  14.121.348

  14.753.727

  14.987.311

  40  TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament

  6.609.477

  4.403.316

  4.426.675

  4.558.769
  II. Credite bugetare

  4.439.666

  6.682.833

  4.426.675

  4.558.769

  50  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament

  951.210

  180.822

  177.130

  218.970
  II. Credite bugetare

  951.210

  180.822

  177.130

  218.970

  51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament

  33.495.078

  41.029.868

  41.178.679

  42.883.465
  II. Credite bugetare

  33.436.859

  42.602.617

  43.567.986

  45.428.772

  55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament

  18.822.622

  12.477.320

  13.572.441

  13.499.076
  II. Credite bugetare

  15.654.718

  15.262.147

  15.657.238

  15.553.892

  56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament

  90.934

  29.161

  28.225

  20.225
  II. Credite bugetare

  97.911

  29.161

  28.225

  20.225

  57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament

  39.005.355

  39.799.772

  40.254.016

  41.224.357
  II. Credite bugetare

  39.005.355

  39.799.772

  40.254.016

  41.224.357

  58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020
  I. Credite de angajament

  56.328.114

  18.883.466

  28.904.970

  28.017.915
  II. Credite bugetare

  28.145.315

  27.658.548

  38.343.167

  38.437.955

  59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament

  4.514.960

  4.563.282

  4.578.443

  4.588.445
  II. Credite bugetare

  4.515.123

  4.561.784

  4.577.030

  4.588.339

  65  TITLUL XII CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILĂ
  I. Credite de angajament

  1.397.831

  404.242

  435.529

  529.731
  II. Credite bugetare

  583.760

  651.116

  619.485

  684.058

  70  CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament

  20.049.995

  7.126.821

  9.655.508

  6.519.272
  II. Credite bugetare

  8.467.086

  8.518.099

  9.335.138

  10.400.559

  71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament

  20.010.195

  7.087.021

  9.615.708

  6.479.472
  II. Credite bugetare

  8.427.286

  8.478.299

  9.295.338

  10.360.759

  72  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament

  39.800

  39.800

  39.800

  39.800
  II. Credite bugetare

  39.800

  39.800

  39.800

  39.800

  79  OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament

  2.121.008

  1.900.234

  1.697.819

  1.574.813
  II. Credite bugetare

  2.121.008

  1.900.234

  1.697.819

  1.574.813

  80  TITLUL XVI ÎMPRUMUTURI
  I. Credite de angajament

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000
  II. Credite bugetare

  1.000

  1.000

  1.000

  1.000

  81  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament

  2.120.008

  1.899.234

  1.696.819

  1.573.813
  II. Credite bugetare

  2.120.008

  1.899.234

  1.696.819

  1.573.813


  5100

  01

  Partea I-a SERVICII PUBLICE GENERALE
  I. Credite de angajament

  55.195.274

  59.444.460

  61.209.429

  61.821.920
  II. Credite bugetare

  52.859.042

  60.899.901

  62.032.710

  62.983.303

  01  CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament

  52.797.891

  57.449.097

  59.416.270

  60.151.953
  II. Credite bugetare

  50.658.147

  58.904.038

  60.238.551

  61.312.264

  10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament

  6.003.919

  6.555.282

  6.949.251

  6.935.445
  II. Credite bugetare

  6.003.919

  6.555.282

  6.949.251

  6.935.445

  20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament

  1.087.954

  1.122.175

  1.142.637

  1.130.655
  II. Credite bugetare

  1.066.562

  1.124.683

  1.140.129

  1.133.163

  30  TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament

  13.034.325

  14.072.771

  14.705.137

  14.938.721
  II. Credite bugetare

  13.034.325

  14.072.771

  14.705.137

  14.938.721

  40  TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament

  50.000

  25.000

  25.000

  25.000
  II. Credite bugetare

  50.000

  25.000

  25.000

  25.000

  50  TITLUL V FONDURI DE REZERVĂ
  I. Credite de angajament

  951.210

  180.822

  177.130

  218.970
  II. Credite bugetare

  951.210

  180.822

  177.130

  218.970

  51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament

  14.870.252

  22.397.544

  22.220.275

  22.938.780
  II. Credite bugetare

  13.749.300

  22.396.547

  22.216.696

  22.919.496

  55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament

  11.390.703

  10.170.390

  11.344.313

  11.276.352
  II. Credite bugetare

  11.390.703

  11.190.743

  11.765.260

  11.741.283

  56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament

  37.810

  20.355

  20.225

  20.225
  II. Credite bugetare

  43.310

  20.355

  20.225

  20.225

  57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament

  810

  773

  775

  775
  II. Credite bugetare

  810

  773

  775

  775

  58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020
  I. Credite de angajament

  3.589.529

  1.041.579

  958.740

  783.291
  II. Credite bugetare

  2.586.629

  1.474.656

  1.366.161

  1.495.447

  59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament

  1.781.379

  1.862.406

  1.872.787

  1.883.739
  II. Credite bugetare

  1.781.379

  1.867 406

  1.872.787

  1.883.739

  70  CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament

  467.075

  285.829

  286.040

  285.854
  II. Credite bugetare

  270.587

  286.329

  287.040

  286.926

  71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament

  427.275

  246.029

  246.240

  246.054
  II. Credite bugetare

  230.787

  246.529

  247.240

  247.126

  72  TITLUL XIV ACTIVE FINANCIARE
  I. Credite de angajament

  39.800

  39.800

  39.800

  39.800
  II. Credite bugetare

  39.800

  39.800

  39.800

  39.800

  79  OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament

  1.930.308

  1.709.534

  1.507.119

  1.384.113
  II. Credite bugetare

  1.930.308

  1.709.534

  1.507.119

  1.384.113

  81  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament

  1.930.308

  1.709.534

  1.507.119

  1.384.113
  II. Credite bugetare

  1.930.308

  1.709.534

  1.507.119

  1.384.113


  5101


  AUTORITĂȚI PUBLICE ȘI ACȚIUNI EXTERNE
  I. Credite de angajament

  21.913.158

  18.380.487

  19.174.165

  19.041.885
  II. Credite bugetare

  19.574.418

  18.757.263

  19.554.450

  19.735.829

  01  CHELTUIELI CURENTE
  I. Credite de angajament

  21.287.883

  17.936.458

  18.729.925

  18.597.831
  II. Credite bugetare

  19.145.631

  18.312.734

  19.109.210

  19.290.703

  10  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL
  I. Credite de angajament

  5.759.155

  6.284.206

  6.651.854

  6.638.048
  II. Credite bugetare

  5.759.155

  6.284.206

  6.651.854

  6.638.048

  20  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII
  I. Credite de angajament

  847.975

  861.715

  869.332

  869.359
  II. Credite bugetare

  824.075

  861.715

  869.332

  869.359

  30  TITLUL III DOBÂNZI
  I. Credite de angajament

  50.000

  50.000

  50.000

  50.000
  II. Credite bugetare

  50.000

  50.000

  50.000

  50.000

  40  TITLUL IV SUBVENȚII
  I. Credite de angajament

  50.000

  25.000

  25.000

  25.000
  II. Credite bugetare

  50.000

  25.000

  25.000

  25.000

  51  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE
  I. Credite de angajament

  1.236.435

  71.305

  74.510

  90.239
  II. Credite bugetare

  115.483

  70.308

  70.931

  70.955

  55  TITLUL VII ALTE TRANSFERURI
  I. Credite de angajament

  9.878.928

  9.625.064

  10.126.247

  10.127.770
  II. Credite bugetare

  9.878.928

  9.625.064

  10.126.247

  10.127.770

  56  TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE
  I. Credite de angajament

  37.810

  20.355

  20.225

  20.225
  II. Credite bugetare

  43.310

  20.355

  20.225

  20.225

  57  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ
  I. Credite de angajament

  810

  773

  775

  775
  II. Credite bugetare

  810

  773

  775

  775

  58  TITLUL X PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE AFERENTE CADRULUI FINANCIAR 2014- 2020
  I. Credite de angajament

  3.382.969

  956.183

  869.475

  733.291
  II. Credite bugetare

  2.380.069

  1.333.456

  1.252.339

  1.445.447

  59  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI
  I. Credite de angajament

  43.801

  41.857

  42.507

  43.124
  II. Credite bugetare

  43.801

  41.857

  42.507

  43.124

  70  CHELTUIELI DE CAPITAL
  I. Credite de angajament

  425.275

  244.029

  244.240

  244.054
  II. Credite bugetare

  228.787

  244.529

  245.240

  245.126

  71  TITLUL XIII ACTIVE NEFINANCIARE
  I. Credite de angajament

  425.275

  244.029

  244.240

  244.054
  II. Credite bugetare

  228.787

  244.529

  245.240

  245.126

  79  OPERAȚIUNI FINANCIARE
  I. Credite de angajament

  200.000

  200.000

  200.000

  200.000
  II. Credite bugetare

  200.000

  200.000

  200.000

  200.000

  XI  TITLUL XVII RAMBURSĂRI DE CREDITE
  I. Credite de angajament

  200.000

  200.000

  200.000

  200.000
  II. Credite bugetare

  200.000

  200.000

  200.000

  200.000  01

  Autorități executive și legislative
  II. Credite bugetare

  9.671.906  01
  Administrația prezidențială
  II. Credite bugetare

  59.310  02
  Autorități legislative
  II. Credite bugetare

  611.249  03
  Autorități executive