HOTĂRÂRE nr. 26 din 12 ianuarie 2017privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicată în  MONITORUL OFICIAL nr. 51 din 18 ianuarie 2017
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 40 alin. (1) din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, al art. 10 și art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 1/2017 pentru stabilirea unor măsuri în domeniul administrației publice centrale și pentru modificarea și completarea unor acte normative,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1
  (1) Ministerul Educației Naționale este organ de specialitate al administrației publice centrale, cu personalitate juridică, care se organizează și funcționează în subordinea Guvernului. (2) Ministerul Educației Naționale are rol de sinteză și coordonare în aplicarea Strategiei și Programului de guvernare în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare.(3) Sediul principal al Ministerului Educației Naționale este în municipiul București, str. General Berthelot nr. 28-30, sectorul 1.


  Articolul 2
  (1) Ministerul Educației Naționale organizează și conduce sistemul național de educație, formare profesională și cercetare științifică universitară, exercitându-și atribuțiile stabilite prin legi și prin alte acte normative din sfera sa de activitate, și realizează, după caz, împreună cu ministerele de resort, politica guvernamentală în domeniile sale de activitate.(2) Ministerul Educației Naționale, ca organ de specialitate al administrației publice centrale, are drept de inițiativă și de execuție în domeniul politicii financiare și al resurselor umane din sfera educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare.


  Articolul 3

  În vederea realizării obiectivelor din domeniile sale de activitate, Ministerul Educației Naționale îndeplinește următoarele funcții:
  a) de strategie, prin care se asigură elaborarea Strategiei de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare;
  b) de administrare, prin care alocă, se monitorizează și se evaluează utilizarea resurselor pentru implementarea politicilor în domeniile sale de activitate;
  c) de evaluare, coordonare și control al realizării politicilor în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare;
  d) de reglementare și sinteză, prin care se asigură elaborarea cadrului normativ metodologic, funcțional, operațional, instituțional și financiar necesar pentru realizarea obiectivelor strategice din domeniile sale de activitate;
  e) de autoritate de stat, prin care asigură urmărirea și controlul respectării reglementărilor din domeniile sale de activitate;
  f) de reprezentare, prin care asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele/instituțiile și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniile sale de activitate;
  g) de comunicare cu celelalte structuri ale administrației publice centrale și locale și cu societatea civilă;
  h) de cooperare internațională, prin care asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniile sale de activitate și promovarea de noi acorduri.


  Articolul 4

  Ministerul Educației Naționale exercită în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare următoarele atribuții:
  a) elaborează Strategia de punere în aplicare a Programului de guvernare în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare;
  b) îndeplinește obligațiile ce revin României în calitate de stat membru al Uniunii Europene și participă la procesul de elaborare a politicilor și actelor juridice ale Uniunii Europene în domeniile sale de competență;
  c) asigură, în numele Guvernului, reprezentarea în organismele și în organizațiile naționale, regionale și internaționale, ca autoritate de stat pentru domeniul său de activitate, și asigură aplicarea acordurilor internaționale în domeniu și promovarea de noi acorduri;
  d) colaborează cu structurile de elevi și studenți legal constituite și sprijină financiar acțiunile structurilor asociative de elevi și studenți care corespund obiectivelor cuprinse în programele proprii;
  e) poate încheia, în condițiile legii, contracte civile, direct sau prin unitățile subordonate, cu persoane juridice ori cu persoane fizice, pentru realizarea de programe și acțiuni privind elevii și studenții și implicarea acestora în viața socială;
  f) derulează, direct sau prin instituțiile din subordinea sa, programe de stimulare și recompensare a elevilor și studenților;
  g) coordonează și monitorizează buna desfășurare a activităților extrașcolare ale elevilor și studenților;
  h) finanțează acțiuni proprii, pe baza programelor aprobate de ministrul educației naționale;
  i) avizează necesarul de formulare solicitat de unitățile și instituțiile de învățământ de stat și particulare acreditate și transmite comanda pentru tipărirea acestora către Compania Națională "Imprimeria Națională" - S.A., care poartă întreaga răspundere pentru asigurarea securității tipăririi;
  j) participă la programele și proiectele internaționale, ale Uniunii Europene și bilaterale în domeniu;
  k) realizează și promovează strategii și tehnici moderne de instruire și educație;
  l) coordonează și controlează funcționarea sistemului informatic național pentru învățământ, inclusiv prin cofinanțare;
  m) inițiază funcționarea unor rețele de comunicație pe domenii specifice între unitățile și instituțiile de învățământ;
  n) editează materiale de specialitate necesare pentru cunoașterea și dezvoltarea activității din domeniile sale de activitate;
  o) controlează și coordonează activitatea, evaluează sistemul și procedurile de organizare și funcționare, aprobă programul de lucru anual al Agenției Naționale pentru Programe Comunitare în Domeniul Educației și Formării Profesionale;
  p) avizează proiectele de acte normative elaborate de ministere și de alte organe ale administrației publice centrale pentru domeniul său de activitate;
  q) asigură relația cu Parlamentul, Consiliul Economic și Social și exponenți ai societății civile în problemele specifice domeniilor sale de activitate;
  r) propune acordarea statutului de utilitate publică asociațiilor și fundațiilor din domeniul său de activitate, în condițiile prevăzute de lege;
  s) primește și soluționează sesizările persoanelor fizice și juridice, în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 233/2002;
  ș) eliberează certificate de atestare a dreptului de proprietate asupra terenurilor, în condițiile legii, pentru instituțiile de învățământ superior de stat;
  ș^1) aprobă repartizarea pe județe/municipiul București a numărului maxim de posturi pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;
  (la 20-09-2018, Articolul 4 a fost completat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 )

  t) alte atribuții prevăzute în acte normative aflate în vigoare.


  Articolul 5

  În îndeplinirea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale este autorizat:
  a) să desfășoare activități de informare, publicitate și promovare a programelor din domeniile sale de activitate, potrivit legii;
  b) să contracteze, în condițiile legii, servicii de specialitate de traduceri, documentare și arhivare documente;
  c) să încheie protocoale de colaborare și schimb de informații cu alte instituții publice, private, organizații guvernamentale și neguvernamentale, potrivit competențelor sale;
  d) să emită norme și instrucțiuni obligatorii pentru aplicarea măsurilor dispuse în exercitarea atribuțiilor sale, potrivit legii;
  e) să solicite, în condițiile legii, informațiile și datele necesare realizării atribuțiilor sale;
  f) să efectueze acte de control, potrivit reglementărilor în vigoare și regulamentelor naționale și ale Uniunii Europene, în domeniile sale de activitate;
  g) să aplice sancțiunile prevăzute de lege în competența sa, în conformitate cu legislația în vigoare.


  Articolul 6

  Ministerul Educației Naționale acordă asistență de specialitate studenților și structurilor asociative studențești, în vederea elaborării unor proiecte și programe care au următoarele obiective:
  a) impulsionarea participării studenților, sub diverse forme, și anume: civică, culturală, economică și educațională, inclusiv prin implicarea acestora în actul decizional;
  b) stimularea creativității studenților;
  c) promovarea mobilității studenților în spațiul european;
  d) atenuarea impactului factorilor de risc care conduc la marginalizare și excludere socială.


  Articolul 7
  (1) În structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale funcționează direcții generale, direcții, servicii și birouri.(2) Structura organizatorică a Ministerului Educației Naționale este prevăzută în anexa nr. 1. În cadrul acesteia, prin ordin al ministrului educației naționale, pot fi organizate servicii, birouri, compartimente și colective de lucru, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobate pentru minister.(3) Ministerul Educației Naționale poate constitui și alte structuri organizatorice necesare în vederea realizării reformei învățământului, în conformitate cu Programul de guvernare, cu obligațiile asumate prin acorduri cu organismele internaționale și prin programele europene.(4) Regulamentul privind activitatea de gestionare a formularelor actelor de studii și documentelor școlare se aprobă prin ordin al ministrului educației naționale.


  Articolul 8

  Costurile aferente tipăririi formularelor tipizate ale actelor de studii se suportă după cum urmează:
  a) pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, sumele se suportă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Educației Naționale;
  b) pentru unitățile de învățământ preuniversitar particulare acreditate și pentru instituțiile de învățământ superior de stat și instituțiile de învățământ superior particulare acreditate, sumele se suportă de acestea.


  Articolul 9
  (1) În cadrul Ministerului Educației Naționale se organizează și funcționează Organismul intermediar în cadrul Programului operațional "Capital uman", denumit în continuare OI POCU.(2) OI POCU va derula în continuare și activitățile și responsabilitățile Organismului intermediar în cadrul Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", până la închiderea Programului operațional sectorial 2007-2013.(3) Din structura Ministerului Educației Naționale - OI POCU se transferă în cadrul inspectoratelor școlare județene Alba, Brăila, Călărași, Cluj, Dolj, Neamț și Timiș 20 de posturi cu personalul aferent, pentru activitatea de organism intermediar, în termen de 30 de zile de la publicarea prezentei hotărâri. Predarea-preluarea posturilor menționate anterior și mutarea persoanelor se vor realiza în baza unui protocol între părți.(4) OI POCU, reorganizat în cadrul Ministerului Educației Naționale, îndeplinește atribuțiile delegate de Autoritatea de management pentru Programul operațional "Capital uman" din cadrul Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene, ca organism intermediar la nivel național.


  Articolul 10
  (1) În fiecare județ și în municipiul București sunt organizate, ca servicii publice deconcentrate ale Ministerului Educației Naționale, inspectorate școlare, cu structură aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.(2) Inspectorii școlari generali au calitatea de ordonator secundar de credite.(3) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București au în subordine unități conexe ale Ministerului Educației Naționale, unități pentru activitatea extrașcolară și cluburi sportive școlare.


  Articolul 11
  (1) În exercitarea atribuțiilor sale, Ministerul Educației Naționale este sprijinit de organismele de nivel național în domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare, consiliile consultative și colegiile prevăzute în anexele nr. 2a și 2b.(2) Componența și regulamentele de organizare și funcționare a organismelor naționale prevăzute în anexa nr. 2a sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale.(3) Organismele naționale prevăzute în anexa nr. 2a pot avea, în condițiile legii, câte un secretariat propriu, format, de regulă, din 1-3 persoane, care ajută la elaborarea lucrărilor, și pot folosi în activitatea lor un corp de experți, remunerat din fondurile programelor naționale sau internaționale de dezvoltare a învățământului și/sau din alocațiile de la buget și veniturile proprii.(4) Activitatea organismelor naționale este coordonată de către ministrul educației naționale, cu excepția Consiliului Național al Rectorilor.(5) Membrii organismelor de nivel național, precum și alți specialiști colaboratori ai acestora, din afara Ministerului Educației Naționale, pot fi remunerați în condițiile legii.(6) Prin ordin al ministrului educației naționale se pot înființa organisme consultative, în condițiile legii.


  Articolul 12
  (1) Conducerea Ministerului Educației Naționale se exercită de către ministrul educației naționale, care are calitatea de ordonator principal de credite și reprezentant legal al ministerului.(2) Ministrul educației naționale reprezintă Ministerul Educației Naționale în raporturile cu celelalte autorități publice, cu persoanele juridice și fizice din țară și din străinătate, precum și în justiție.(3) În exercitarea atribuțiilor ce îi revin, ministrul educației emite ordine și instrucțiuni, în condițiile legii.(4) Ministrul educației naționale poate delega unele dintre competențele sale, în condițiile legii.(5) Ministrul educației naționale poate delega calitatea de ordonator principal de credite și reprezentant legal secretarilor de stat, secretarului general, secretarului general adjunct sau altor persoane împuternicite în acest scop.(6) Ministrul educației naționale îndeplinește, în domeniul de activitate al Ministerului Educației Naționale, atribuțiile generale prevăzute la art. 53 din Legea nr. 90/2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte atribuții specifice stabilite prin actele normative în vigoare.


  Articolul 13
  (1) În cadrul Ministerului Educației Naționale își desfășoară activitatea cinci secretari de stat și un subsecretar de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.(2) Atribuțiile și responsabilitățile secretarilor de stat și ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale.
  (la 20-09-2018, Articolul 13 a fost modificat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 )


  Articolul 14
  (1) Ministerul Educației Naționale are un secretar general ajutat de un secretar general adjunct, înalți funcționari publici, numiți în condițiile legii.(2) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc atribuțiile și responsabilitățile prevăzute la art. 49 alin. (2) și (3) din Legea nr. 90/2001, cu modificările și completările ulterioare.(3) Secretarul general și secretarul general adjunct îndeplinesc și alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului educației naționale.


  Articolul 15

  Se constituie, pe lângă ministrul educației naționale, Colegiul ministerului, organism consultativ ale cărui componență și regulament de organizare și funcționare se aprobă prin ordin al ministrului.


  Articolul 16
  (1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educației Naționale este de 518, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.
  (la 20-09-2018, Alineatul (1) din Articolul 16 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 )
  (1^1) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Educației Naționale, prevăzut la alin. (1), se suplimentează cu 2 posturi de natură contractuală pe perioadă determinată, până la data de 30 august 2019.
  (la 20-09-2018, Articolul 16 a fost completat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 )
  (2) Structura organizatorică pe compartimente, precum și funcțiile și atribuțiile aparatului propriu al Ministerului Educației Naționale sunt aprobate prin ordin al ministrului educației naționale.(3) În termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se face încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat și în noua structură organizatorică, cu respectarea condițiilor prevăzute de legislația în vigoare pentru fiecare categorie de personal.(4) În cadrul Ministerului Educației Naționale și al unităților subordonate se pot înființa unități de management pentru implementarea proiectelor cu finanțare nerambursabilă, conduse de către un director, potrivit legislației în vigoare, cu încadrarea în numărul maxim de posturi aprobat pentru instituțiile finanțate integral de la bugetul de stat.(5) În vederea realizării unor activități necesare implementării Proiectului privind învățământul secundar, finanțat în baza Legii nr. 234/2015 pentru ratificarea Acordului de împrumut (Proiectul privind învățământul secundar) dintre România și Banca Internațională de Reconstrucție și Dezvoltare, semnat la Washington la 17 aprilie 2015, Ministerul Educației Naționale are dreptul de a angaja cu contracte individuale de muncă, pe perioada proiectului, în afara numărului maxim de posturi, pentru Unitatea de management al proiectelor cu finanțare externă, personalul necesar, conform procedurilor Băncii Mondiale.(6) De dreptul prevăzut la alin. (5) beneficiază și unitățile de învățământ liceal, respectiv instituțiile de învățământ superior, beneficiare de granturi, pentru implementarea activităților prevăzute în acordul de grant.(7) Finanțarea necesară acoperirii cheltuielilor de personal prevăzut la alin. (5) și (6) se asigură din fondurile Proiectului privind învățământul secundar.(8) Structura organizatorică, numărul de posturi și regulamentul de organizare și funcționare ale unităților de management se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale.(9) Ministrul educației naționale numește personalul unităților de management și stabilește competențele directorului, în condițiile legii.


  Articolul 17
  (1) În cadrul Ministerului Educației Naționale și în instituțiile/unitățile din subordine, prin ordin al ministrului educației naționale, se pot înființa, organiza și pot funcționa unități de implementare a proiectului, denumite în continuare UIP, cu personal angajat inclusiv pe perioadă determinată, în condițiile legii, conduse de un director, în vederea asigurării unui cadru unitar pentru managementul proiectelor finanțate din fonduri structurale. Finanțarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului, prevăzute cu această destinație, în condițiile legii.(2) Structura organizatorică, numărul de persoane, fișele de post și, după caz, regulamentul de organizare și funcționare pentru fiecare UIP și numărul de unități se prevăd în documentele proiectului și sunt preluate în ordinul ministrului educației naționale privind înființarea UIP, potrivit reglementărilor în vigoare.(3) Ministrul educației naționale numește personalul UIP și stabilește competențele directorului.


  Articolul 18

  Personalul Ministerului Educației Naționale, numit prin ordin al ministrului în echipele de management sau de implementare al/a proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile, în care ministerul este beneficiar sau partener, este remunerat pentru activitățile desfășurate în proiecte, potrivit legislației în vigoare.


  Articolul 19
  (1) Instituțiile de învățământ superior de stat care funcționează în coordonarea Ministerului Educației Naționale sunt prevăzute în anexa nr. 3.(2) Instituțiile și unitățile care funcționează în subordinea sau în coordonarea Ministerului Educației Naționale sunt prevăzute în anexele nr. 4a și 4b.(3) Cluburile sportive studențești cu personalitate juridică, înființate, potrivit legii, prin ordin al ministrului educației naționale, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, prevăzute în anexa nr. 5, pot funcționa în subordinea instituțiilor de învățământ superior de stat prevăzute în anexa nr. 3. Subvențiile se acordă prin bugetul Ministerului Educației Naționale.(4) Repartizarea cluburilor sportive studențești în subordinea instituțiilor de învățământ superior se face prin ordin al ministrului educației naționale.(5) Normativele de personal și criteriile de constituire a compartimentelor pentru unitățile și instituțiile publice subordonate, finanțate de la bugetul de stat, precum și atribuțiile acestora sunt stabilite prin ordin al ministrului educației naționale, în baza Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare.(6) Structura organizatorică a instituțiilor și unităților din subordinea sau din coordonarea Ministerului Educației Naționale este aprobată prin ordin al ministrului educației naționale.


  Articolul 20

  Ministerul Educației Naționale utilizează un parc auto propriu atât pentru aparatul central, cât și pentru programele/proiectele cu finanțare internațională și pentru instituțiile și unitățile subordonate, potrivit legii, precum și autovehicule destinate deplasărilor în teritoriu pentru monitorizare și inspecție, potrivit anexei nr. 7.


  Articolul 21

  Patrimoniul Ministerului Educației Naționale se constituie prin preluarea parțială a patrimoniului Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, pe baza protocolului de predare-preluare încheiat în condițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 1/2017.


  Articolul 22

  În cuprinsul contractelor, convențiilor, înțelegerilor, protocoalelor în care Ministerul Educației Naționale a fost parte, precum și în cuprinsul actelor normative în vigoare sau al înscrisurilor oficiale din domeniul educației, formării profesionale și cercetării științifice universitare, în care s-a folosit denumirea "Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice", se va citi "Ministerul Educației Naționale".


  Articolul 23
  (1) Inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București asigură activitatea de distribuire a manualelor școlare către unitățile de învățământ preuniversitar de stat. Activitatea de distribuire a manualelor școlare este organizată pe lângă inspectoratele școlare județene, respectiv al municipiului București, cu finanțare din venituri proprii.(2) Veniturile înregistrate din activitatea prevăzută la alin. (1) se obțin de la operatorii economici care și-au asumat obligația de a edita, de a tipări și de a distribui/difuza manualele școlare sau se virează direct de Ministerul Educației Naționale în cazul în care prin contractul cu acești operatori economici s-au prevăzut reținerea și virarea de către Ministerul Educației Naționale a sumelor aferente difuzării manualelor școlare de la inspectoratele școlare la unitățile de învățământ. Sumele sunt suportate de operatorii economici care și-au asumat obligația de a edita, de a tipări și de a distribui/difuza manualele școlare.(3) Cheltuielile curente și de capital aferente activității prevăzute la alin. (1) se suportă din veniturile prevăzute la alin. (2).(4) Disponibilitățile existente în cont la finele anului se reportează și se utilizează în anul următor pentru destinațiile prevăzute la alin. (3).


  Articolul 24

  Anexele nr. 1, 2a, 2b, 3, 4a, 4b și 5-7 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 25

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 44/2016 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 99 din 9 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare.

  PRIM-MINISTRU
  SORIN MIHAI GRINDEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul educației naționale,
  Pavel Năstase
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării
  regionale, administrației publice și fondurilor europene,
  Sevil Shhaideh
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  Ministrul cercetării și inovării,
  Șerban-Constantin Valeca
  Ministrul finanțelor publice,
  Viorel Ștefan
  Ministrul delegat pentru fonduri europene,
  Mihaela Virginia Toader

  București, 12 ianuarie 2017.
  Nr. 26.

  Anexa nr. 1

  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Educației Naționale

  A. DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR
  A1. Direcția guvernanța instituțiilor de învățământ superior
  A2. Direcția managementul programelor universitare
  A3. Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor*)
  *) Funcționează la nivel de direcție.

  B. DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL
  B1. Direcția educație timpurie
  B2. Direcția învățământ primar și gimnazial

  C. DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ
  C1. Direcția învățământ liceal și profesional
  C2. Direcția învățare pe tot parcursul vieții

  D. DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
  D1. Direcția minorități
  D2. Direcția relația cu Parlamentul și partenerii sociali

  E. DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
  E1. Direcția financiar contabilitate

  F. DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI AFACERI EUROPENE
  F1. Direcția afaceri europene

  G. DIRECȚIA GENERALĂ JURIDIC
  G1. Direcția contencios
  G2. Direcția avizare acte normative și personal

  H. DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ
  H1. Direcția administrativ și achiziții
  H2. Direcția patrimoniu și investiții
  H3. Direcția tehnologia informației și comunicației
  I. UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ**)
  **) Funcționează la nivel de direcție și numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

  J. UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU MODERNIZAREA REȚELEI ȘCOLARE ȘI UNIVERSITARE**)
  K. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE*)
  L. ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN*)
  (la 20-09-2018, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 )


  Anexa nr. 2a


  Consilii și colegii consultative la nivel
  național ale Ministerului Educației Naționale

  Nr.
  crt.


  Denumirea consiliului/colegiului consultativ


  Sursa de finanțare

  1

  Consiliul Național de Statistică și Prognoză a Învățământului
  Superior (C.N.S.P.I.S.)


  Buget de stat

  2

  Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și
  Certificatelor Universitare (C.N.A.T.D.C.U.)


  Buget de stat

  3

  Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior
  (C.N.F.I.S.)


  Buget de stat

  4

  Consiliul Național al Bibliotecilor Universitare (C.N.B.U.)

  Buget de stat

  5

  Consiliul de Etică și Management Universitar (C.E.M.U.)

  Buget de stat
  Anexa nr. 2b


  Consilii consultative la nivel național
  partenere ale Ministerului Educației Naționale

  Nr.
  crt.


  Denumirea consiliului consultativ


  Sursa de finanțare

  1

  Consiliul Național al Rectorilor (C.N.R.)

  Venituri proprii

  2

  Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului
  Preuniversitar (C.N.F.I.P.)


  Bugetul de stat

  3

  Consiliul Minorităților Naționale (C.M.N.)

  Bugetul de stat

  4

  Consiliul Național al Elevilor (C.N.E.)

  Bugetul de stat
  Anexa nr. 3


  Instituțiile de învățământ superior de stat
  care funcționează în coordonarea
  Ministerului Educației Naționale


  Nr.
  crt.

  Denumirea unității

  Sursa de finanțare

  0

  1

  2

  1

  Universitatea Politehnica din București

  Venituri proprii

  2

  Universitatea Tehnică de Construcții București

  Venituri proprii

  3

  Universitatea de Arhitectură și Urbanism "Ion Mincu" din
  București

  Venituri proprii

  4

  Universitatea de Științe Agronomice și Medicină Veterinară din
  București

  Venituri proprii

  5

  Universitatea din București

  Venituri proprii

  6

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Carol Davila" din
  București

  Venituri proprii

  7

  Academia de Studii Economice din București

  Venituri proprii

  8

  Universitatea Națională de Muzică din București

  Venituri proprii

  9

  Universitatea Națională de Arte din București

  Venituri proprii

  10

  Universitatea Națională de Artă Teatrală și Cinematografică
  "Ion Luca Caragiale" din București

  Venituri proprii

  11

  Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport din
  București

  Venituri proprii

  12

  Școala Națională de Studii Politice și Administrative din
  București

  Venituri proprii

  13

  Universitatea "1 Decembrie 1918" din Alba Iulia

  Venituri proprii

  14

  Universitatea "Aurel Vlaicu" din Arad

  Venituri proprii

  15

  Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

  Venituri proprii

  16

  Universitatea "Transilvania" din Brașov

  Venituri proprii

  17

  Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca

  Venituri proprii

  18

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară din
  Cluj-Napoca

  Venituri proprii

  19

  Universitatea "Babeș-Bolyai" din Cluj-Napoca

  Venituri proprii

  20

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Iuliu Hațieganu" din
  Cluj-Napoca

  Venituri proprii

  21

  Academia Națională de Muzică "Gheorghe Dima" din Cluj-Napoca

  Venituri proprii

  22

  Universitatea de Artă și Design din Cluj-Napoca

  Venituri proprii

  23

  Universitatea "Ovidius" din Constanța

  Venituri proprii

  24

  Universitatea Maritimă din Constanța

  Venituri proprii

  25

  Universitatea din Craiova

  Venituri proprii

  26

  Universitatea de Medicină și Farmacie din Craiova

  Venituri proprii

  27

  Universitatea "Dunărea de Jos" din Galați

  Venituri proprii

  28

  Universitatea Tehnică "Gheorghe Asachi" din Iași

  Venituri proprii

  29

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară "Ion
  Ionescu de la Brad" din Iași

  Venituri proprii

  30

  Universitatea "Alexandru Ioan Cuza" din Iași

  Venituri proprii

  31

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» din Iași

  Venituri proprii

  32

  Universitatea Națională de Arte «George Enescu» din Iași

  Venituri proprii

  33

  Universitatea din Oradea

  Venituri proprii

  34

  Universitatea din Petroșani

  Venituri proprii

  35

  Universitatea din Pitești

  Venituri proprii

  36

  Universitatea Petrol-Gaze din Ploiești

  Venituri proprii

  37

  Universitatea "Eftimie Murgu" din Reșița

  Venituri proprii

  38

  Universitatea "Lucian Blaga" din Sibiu

  Venituri proprii

  39

  Universitatea "Ștefan cel Mare" din Suceava

  Venituri proprii

  40

  Universitatea "Valahia" din Târgoviște

  Venituri proprii

  41

  Universitatea "Constantin Brâncuși" din Târgu Jiu

  Venituri proprii

  42

  Abrogat.

  43

  Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie "George Emil Palade" din Târgu Mureș

  Venituri proprii

  44

  Universitatea de Arte din Târgu Mureș

  Venituri proprii

  45

  Universitatea Politehnica Timișoara

  Venituri proprii

  46

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului
  «Regele Mihai I al României» din Timișoara

  Venituri proprii

  47

  Universitatea de Vest din Timișoara

  Venituri proprii

  48

  Universitatea de Medicină și Farmacie "Victor Babeș" din
  Timișoara

  Venituri proprii

  (la 01-10-2019, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 1, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 707 din 17 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 01 octombrie 2019 )


  Anexa nr. 4a


  Instituțiile și unitățile care funcționează în
  subordinea Ministerului Educației Naționale  Nr.
  crt.

  Denumirea instituției/unității

  Sursa de finanțare

  1

  Inspectorate școlare județene și Inspectoratul Școlar al
  Municipiului București - servicii publice deconcentrate ale
  Ministerului Educației Naționale în a căror subordine
  funcționează unități conexe, unități pentru activitatea
  extrașcolară și cluburi sportive școlare

  Bugetul de stat

  2

  Comisia Națională a României pentru UNESCO

  Bugetul de stat

  3

  Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior
  și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării

  Venituri proprii și
  subvenții acordate de
  la bugetul de stat

  4

  Centrul Național de Evaluare și Examinare

  Venituri proprii și
  subvenții acordate de
  la bugetul de stat

  5

  Agenția Națională pentru Programe Comunitare în Domeniul
  Educației și Formării Profesionale

  Venituri proprii și
  subvenții acordate de
  la bugetul de stat

  6

  Agenția de Credite și Burse de Studii

  Venituri proprii și
  subvenții acordate de
  la bugetul de stat

  7

  Centrul Național de Dezvoltare a Învățământului Profesional și
  Tehnic

  Venituri proprii și
  subvenții acordate de
  la bugetul de stat

  8

  Federația Sportului Școlar și Universitar

  Bugetul de stat

  9

  Centrul pentru Formare Continuă în Limba Germană

  Venituri proprii și
  subvenții acordate de
  la bugetul de stat

  10

  Secretariatul Național Român al Rețelei Universităților de la
  Marea Neagră

  Venituri proprii și
  subvenții acordate de
  la bugetul de stat

  11

  Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul
  Preuniversitar

  Venituri proprii și
  subvenții acordate de
  la bugetul de stat

  12

  Palatul Național al Copiilor din București

  Venituri proprii și
  subvenții acordate de
  la bugetul de stat

  13

  Biblioteca Centrală Universitară din București

  Bugetul de stat

  14

  Biblioteca Centrală Universitară "Mihai Eminescu" din Iași

  Bugetul de stat

  15

  Biblioteca Centrală Universitară "Lucian Blaga" din Cluj-
  Napoca

  Bugetul de stat

  16

  Biblioteca Centrală Universitară "Eugen Todoran" din Timișoara

  Bugetul de stat

  17

  Casa de Cultură a Studenților din Municipiul Suceava

  Venituri proprii și
  subvenții acordate de
  la bugetul de stat

  18

  Unitatea pentru Finanțarea Învățământului Preuniversitar

  Bugetul de stat

  19

  Centrul pentru Formarea Continuă în Limba Maghiară

  Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

  20

  Institutul Limbii Române

  Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

  (la 01-10-2019, Tabelul din anexa 4a a fost modificat de Punctul 2 al Articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 707 din 17 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 1 octombrie 2019 )

  NOTE:
  a) Inspectoratele școlare aprobă statele de funcții ale caselor corpului didactic, cluburilor sportive școlare, palatelor și cluburilor copiilor, precum și ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.
  b) Inspectoratele școlare verifică, controlează, auditează, după caz, modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților/instituțiilor din subordine, unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, precum și pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate, pentru care se asigură finanțarea de bază din sume defalcate din TVA.

  (la 20-09-2018, Anexa 4a a fost completată de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 )


  Anexa nr. 4b


  Unități aflate în coordonarea
  Ministerului Educației Naționale  Nr.
  crt.

  Denumirea unității

  Sursa de finanțare

  1

  Societatea Editura Didactică și Pedagogică - S.A.

  Venituri proprii

  2

  Autoritatea Națională pentru Calificări

  Venituri proprii și
  subvenții acordate de
  la bugetul de stat

  3

  Agenția de Administrare a Rețelei Naționale de Informatică
  pentru Educație și Cercetare

  Venituri proprii și
  subvenții acordate de
  la bugetul de stat

  (la 01-10-2019, Tabelul din Anexa nr. 4b a fost modificat de Punctul 3 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 707 din 17 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 1 octombrie 2019 )
  Anexa nr. 5

  Cluburi sportive studențești


  Nr.
  crt.
  Denumirea unitățiiSursa de finanțare
  1Clubul „Sportul Studențesc“ din BucureștiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  2Clubul Sportiv „Universitatea Națională de Educație Fizică și Sport“ din BucureștiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  3Clubul Sportiv „Universitatea“ din Cluj-NapocaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  4Clubul Sportiv „Universitatea“ din CraiovaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  5Clubul Sportiv „Universitatea“ din GalațiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  6Clubul Sportiv „Universitatea“ din BrașovVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  7Clubul Sportiv „Politehnica“ din IașiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  8Clubul Sportiv „Știința“ din BacăuVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  9Clubul Sportiv „Știința“ din Baia Mare Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  10Clubul Sportiv Universitar din SibiuVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  11Clubul Sportiv Universitar din PloieștiVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  12Clubul Sportiv Universitar din OradeaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  13Clubul Sportiv Universitar din Pitești Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  14Clubul Sportiv Studențesc „Medicina“ din TimișoaraVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  15Clubul Sportiv Universitar din ReșițaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  16Clubul Sportiv Politehnica Cluj-NapocaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  17Clubul Sportiv Universitar „Neptun“ din ConstanțaVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat
  18Clubul Sportiv Universitar „Constantin Brâncuși“ din Târgu JiuVenituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat

  (la 01-10-2019, Anexa nr. 5 a fost modificată de Punctul 4, ARTICOLUL UNIC din HOTĂRÂREA nr. 707 din 17 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 01 octombrie 2019 )


  Anexa nr. 6


  Instituțiile și unitățile de cercetare științifică
  care funcționează în subordinea
  Ministerului Educației Naționale


  Nr.
  crt.

  Denumirea instituției/unității

  Sursa de finanțare

  1

  Institutul de Științe ale Educației

  Venituri proprii și
  subvenții acordate de
  la bugetul de stat

  2

  Abrogat.

  3

  Centrul de Cercetări Biologice din Jibou

  Venituri proprii și
  subvenții acordate de
  la bugetul de stat

  (la 01-10-2019, Tabelul din Anexa nr. 6 a fost modificat de Punctul 5 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 707 din 17 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 1 octombrie 2019 )  NOTE:
  a) Numărul maxim de posturi pentru instituțiile și unitățile din subordinea Ministerului Educației Naționale, finanțate integral de la bugetul de stat, este de 7.572.
  (la 20-09-2018, Litera a) a Notei de subsol din Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 10, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 )

  b) Numărul maxim de posturi pentru unitățile din subordinea Ministerului Educației Naționale, finanțate din venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat, este de 1.235
  (la 01-10-2019, Litera b) a Notei de subsol din Anexa nr. 6 a fost modificată de Punctul 6 al articolului unic din HOTĂRÂREA nr. 707 din 17 septembrie 2019, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 795 din 1 octombrie 2019 )

  c) Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională este de 290.630 posturi.
  (la 20-09-2018, Anexa nr. 6 a fost completată de Punctul 11, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 735 din 13 septembrie 2018, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018 )
  Anexa nr. 7


  Parcul auto al Ministerului Educației Naționale
  pentru activități specifice


  Nr.
  crt.


  Activitatea


  Tipul mijlocului de transport

  Numărul
  maxim de
  bucăți*)

  1


  Proiectul privind învățământul
  rural/ROSE

  Autoturism pentru unitatea centrală

  3

  Autoturism de teren

  3

  2


  Proiectul privind reabilitarea
  infrastructurii școlare

  Autoturism pentru unitatea centrală

  2

  Autoturism pentru unitatea teritorială

  7

  3


  Monitorizare și inspecție


  Autoturism

  15

  Microbuz

  6

  4


  OI POCU


  Autoturism pentru unitatea centrală

  3

  Autoturism pentru unitatea teritorială

  8
  ------