LEGE nr. 241 din 14 decembrie 1998
pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 483 din 16 decembrie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Articolul 1

  Se aprobă Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 92 din 30 decembrie 1997 privind stimularea investiţiilor directe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 386 din 30 decembrie 1997, cu următoarele modificări şi completări:
  1. Articolul 1 va avea următorul cuprins:
  "Art. 1. - Prezenta ordonanţă de urgenţă stabileşte cadrul general privind garanţiile şi facilităţile de care beneficiază investiţiile directe în România."
  2. La articolul 2, partea introductivă va avea următorul cuprins:
  "Art. 2. - În înţelesul prezentei ordonanţe de urgenţă, termenii de mai jos se definesc după cum urmează:"
  3. La articolul 2, literele a), b) şi d) vor avea următorul cuprins:
  "a) investiţie directa - participarea la constituirea sau la extinderea unei întreprinderi în oricare dintre formele juridice prevăzute de lege, dobândirea de acţiuni sau de părţi sociale ale unei societăţi comerciale, cu excepţia investiţiilor de portofoliu, sau înfiinţarea şi extinderea în România a unei sucursale de către o societate comercială străină, prin:
  - aport financiar, în moneda naţionala sau în valută convertibilă;
  - aport în natura de bunuri imobile sau/şi bunuri mobile, corporale şi necorporale;
  - participarea la creşterea activelor unei întreprinderi, prin orice mod legal de finanţare;
  b) investiţie de portofoliu - dobândirea de valori mobiliare pe pieţele de capital organizate şi reglementate şi care nu permit participarea directa la administrarea societăţii comerciale;"
  ................................................................................
  "d) rezident/nerezident - persoanele calificate astfel conform reglementărilor în vigoare privind regimul valutar;"
  4. La articolul 2, după litera d) se introduce litera e) cu următorul cuprins:
  "e) profit reinvestit - sumele utilizate din profitul realizat pentru modernizarea tehnologiilor şi extinderea activităţii societăţii comerciale, concretizate în active corporale şi necorporale amortizabile, precum şi pentru achiziţii de active, părţi sociale sau de acţiuni prin oferta Fondului Proprietăţii de Stat."
  5. Articolul 4 va avea următorul cuprins:
  "Art. 4. - (1) Investiţiile efectuate în România, precum şi posesia, folosinţă şi dispoziţia asupra unei proprietăţi beneficiază de garanţiile şi facilităţile prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă.
  (2) Investitorii în România beneficiază, în principal, de următoarele garanţii şi facilităţi:
  a) posibilitatea efectuării de investiţii în orice domeniu şi în orice forme juridice prevăzute de lege;
  b) egalitatea de tratament - just, echitabil şi nediscriminatoriu - pentru investitorii români sau străini, rezidenţi sau nerezidenti în România;
  c) garanţii împotriva naţionalizarii, exproprierii sau altor măsuri cu efect echivalent;
  d) facilităţi vamale şi fiscale;
  e) asistenţa privind parcurgerea formalităţilor administrative;
  f) dreptul la conversia în valută investiţiei a sumelor în lei ce le revin din investiţie, precum şi la transferul valutei în ţara de origine, potrivit reglementărilor privind regimul valutar;
  g) dreptul investitorilor de a alege instanţele judecătoreşti sau arbitrale competente pentru soluţionarea eventualelor litigii;
  h) posibilitatea reportarii pierderilor înregistrate în cursul unui exerciţiu financiar pe seama profitului impozabil al exerciţiilor financiare următoare;
  i) posibilitatea utilizării amortizarii accelerate;
  j) posibilitatea deducerii cheltuielilor pentru reclama şi publicitate din profitul impozabil;
  k) posibilitatea angajării de cetăţeni străini, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.
  (3) Regimul juridic prevăzut la alin. (1) şi (2) nu se aplică investitorilor care operează şi investiţiilor care funcţionează în zone libere sau în zone reglementate prin legi speciale."
  6. Articolul 5 va avea următorul cuprins:
  "Art. 5. - Domeniile în care investiţiile se pot efectua numai pe bază de licenţă sau de autorizare, precum şi condiţiile generale în care se pot acorda licentele sau autorizaţiile se stabilesc prin acte normative cu putere de lege."
  7. Articolul 6 va avea următorul cuprins:
  "Art. 6. - O societate comercială, persoana juridică rezidenţă sau nerezidenta, poate dobândi orice drepturi reale asupra bunurilor imobile, în măsura necesară derulării activităţii sale, potrivit obiectului social, cu excepţia terenurilor care pot fi dobândite de persoane fizice sau juridice române."
  8. La articolul 8, alineatele (1) şi (2) vor avea următorul cuprins:
  "Art. 8. - (1) Investiţiile nu pot fi naţionalizate, expropriate sau supuse unor măsuri cu efect echivalent, exceptând cazurile în care o astfel de măsura întruneşte, cumulativ, următoarele condiţii:
  a) sunt necesare pentru cauza de utilitate publică;
  b) sunt nediscriminatorii;
  c) se efectuează în conformitate cu prevederile exprese ale legii;
  d) se fac cu plata unei despăgubiri prealabile, adecvate şi efective.
  (2) Despăgubirea prevăzută la alin. (1) lit. d) va fi echivalenta cu valoarea justa de piaţa a investiţiei expropriate la momentul imediat anterior exproprierii sau înainte ca exproprierea iminenta sa devină cunoscută într-un mod care să afecteze valoarea investiţiei."
  9. Titlul capitolului III va avea următorul cuprins:
  "Garanţii şi facilităţi pentru investitorii străini sau nerezidenti în România"
  10. Articolul 9 va avea următorul cuprins:
  "Art. 9. - Investitorii vor avea aceleaşi drepturi şi obligaţii, indiferent dacă sunt rezidenţi sau nerezidenti, români sau străini, sub rezerva dispoziţiilor prezentului capitol."
  11. Alineatul (2) al articolului 9 devine articolul 9^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 9^1 . - În cazul în care un acord bilateral de promovare şi protejare reciprocă a investiţiilor, ratificat potrivit legii, ori o alta lege ar indreptati un investitor, persoana fizica sau juridică străină, la un tratament mai favorabil decât cel prevăzut prin prezenta ordonanţă de urgenţă, investitorul în cauza va beneficia de acel tratament."
  12. La articolul 10, litera a) va avea următorul cuprins:
  "a) dividendul sau beneficiul obţinut de la o societate comercială, persoana juridică română, în cazul în care sunt acţionari sau asociaţi;"
  13. Articolul 11 va avea următorul cuprins:
  "Art. 11. - Litigiile dintre investitorii străini şi statul român cu privire la drepturile şi obligaţiile rezultând din prevederile cap. II şi III, precum şi ale cap. V vor fi soluţionate, la alegerea investitorului, potrivit procedurii instituite prin:
  a) Legea contenciosului administrativ nr. 29/1990 şi Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat;
  b) Convenţia pentru reglementarea diferendelor relative la investiţii între state şi persoane ale altor state, încheiată la Washington la 18 martie 1965 şi ratificată de România prin Decretul Consiliului de Stat nr. 62/1975, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 56 din 7 iunie 1975, atunci când investitorul străin este cetăţean al unui stat-parte la convenţie şi diferendul este rezolvat prin conciliere şi/sau arbitraj. În astfel de situaţii, o societate română în care investitorii străini deţin - potrivit legii române - o poziţie de control, aceasta va fi considerată, conform art. 25 alin. (2) lit. b) din convenţie, ca având naţionalitatea investitorilor străini;
  c) Regulamentul de arbitraj UNCITRAL/CNUDCI; în cazul în care arbitrii nu vor fi desemnaţi în condiţiile acestui regulament, ei vor fi desemnaţi de către secretarul general al Centrului Internaţional pentru Reglementarea Diferendelor relative la Investiţii."
  14. Articolul 12 se abroga.
  15. La articolul 13, literele a), b) şi c) vor avea următorul cuprins:
  "a) scutirea de la plata taxelor vamale şi de la plata T.V.A. a importului de bunuri care constituie aport în natura la capitalul social al unei societăţi comerciale sau care reprezintă contribuţia la o asociaţie în participaţiune ori la o asociaţie familială, necesară pentru realizarea obiectului de activitate;
  b) scutirea de la plata taxelor vamale şi a T.V.A. a importului şi scutirea de la plata T.V.A. a achiziţiilor de pe piaţa interna de echipamente tehnologice, maşini şi utilaje, constituind active amortizabile conform Legii nr. 15/1994 privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale şi necorporale, cu modificările ulterioare; lista cuprinzând denumirea comercială şi codurile din Tariful vamal de import al României, corespunzătoare bunurilor ce se încadrează în prevederile sus-menţionate, se adoptă prin hotărâre a Guvernului, la propunerea Ministerului Industriei şi Comerţului şi a Ministerului Finanţelor;
  c) deducerea din profitul impozabil a cheltuielilor privind amortizarea, chiar şi în cazul în care contribuabilul a optat pentru utilizarea regimului de amortizare accelerata. Opţiunea contribuabilului de a utiliza regimul de amortizare accelerata trebuie comunicată organelor fiscale teritoriale la care acesta are obligaţia să depună declaraţia de impunere, fără a mai fi necesară o aprobare prealabilă, data de către aceste organe;"
  16. La articolul 13, după litera e) se introduce litera f) cu următorul cuprins:
  "f) scutirea de la plata impozitului pentru profitul reinvestit."
  17. După articolul 13 se introduce articolul 13^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 13^1 . - (1) Pentru investiţiile ce vor fi realizate în economie, în societăţi nou-create, care depăşesc 500.000 de dolari S.U.A. sau echivalentul în lei, cu excepţia sectorului bancar, în afară facilităţilor prevăzute la art. 13, se acordă reducerile impozitului pe profit prevăzute în anexa, corespunzător valorii investiţiei.
  (2) În cazul în care investitorul opreşte producţia sau lichidează voluntar societatea comercială într-o perioadă mai mica decât dublul celei pentru care beneficiază de facilităţile suplimentare prevăzute în prezentul articol, acesta este obligat sa plătească impozitele şi taxele stabilite, potrivit legii, pentru întreaga perioadă de funcţionare a investiţiei."
  18. Articolul 14 va avea următorul cuprins:
  "Art. 14. - În cazul nerespectării condiţiilor pentru acordarea facilităţilor prevăzute la art. 13, se vor aplica sancţiunile specifice, existente în legislaţia vamală şi fiscală în vigoare la momentul încălcării normei."
  19. După articolul 15 se introduce articolul 15^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 15^1 . - (1) Investiţiile străine, efectuate conform prevederilor Legii nr. 35/1991, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Legii nr. 71/1994, beneficiază de facilităţile stabilite de aceste legi până la expirarea termenelor pentru care au fost acordate, în baza documentelor de constituire înregistrate, potrivit legii, la oficiul registrului comerţului, fără a fi necesară atestarea cu certificat de investitor. Sunt opozabile autorităţilor de stat şi terţilor şi atesta facilităţile de care beneficiază acestea şi certificatele de investitor emise de Departamentul pentru Promovarea Investiţiilor Străine din cadrul Ministerului Privatizării pentru investiţiile străine, înregistrate conform prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 31/1997.
  (2) Pentru contractele de vânzare-cumpărare de acţiuni, încheiate în perioada 19 iunie-29 decembrie 1997 între Fondul Proprietăţii de Stat şi investitorii străini şi care se încadrează în prevederile art. 9 alin. (1) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 31/1997, se pot încheia acte adiţionale, care să evidenţieze preluarea, ca obligaţii ferme, în contul cumpărătorului, a condiţiilor prevăzute la art. 9 alin. (1) lit. a)-f). Actele adiţionale menţionate în cadrul acestui alineat se vor încheia în termen de 3 luni de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă."
  20. Articolul 18 va avea următorul cuprins:
  "Art. 18. - La data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se abroga Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 31/1997 privind regimul investiţiilor străine în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 125 din 19 iunie 1997, art. 2 alin. (4) din Ordonanţa Guvernului nr. 70/1994 privind impozitul pe profit, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 40 din 12 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi orice alte dispoziţii contrare prezentei ordonanţe de urgenţă."


  Articolul 2

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 92/1997 privind stimularea investiţiilor directe, cu modificările şi completările aduse prin prezenta lege, se va republica în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o noua numerotare.
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 2 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI,
  MIRCEA IONESCU-QUINTUS
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 25 noiembrie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI
  DEPUTAŢILOR,
  ANDREI CHILIMAN


  Anexa 1
  1
  FACILITĂŢI FISCALE
         
    Valoarea investiţiei în valută liber convertibilă sau în lei, integral realizată (I)Reducerea impozitului pe profit faţă de cota în vigoarePerioada
    0,5 milioane dolari S.U.A. <= I <= 1 milion dolari S.U.A.10%2 ani
    1 milion dolari S.U.A. < I <= 5 milioane dolari S.U.A.15%3 ani
    5 milioane dolari S.U.A. < I <= 20 milioane dolari S.U.A.25%4 ani
    20 milioane dolari S.U.A. < I <= 35 milioane dolari S.U.A.50%5 ani
    35 milioane dolari S.U.A. < I <= 50 milioane dolari S.U.A.75%7 ani
    I > 50 milioane dolari S.U.A.100%10 ani

  ---------