DECRET nr. 97 din 28 martie 1983
privind unele măsuri pentru intensificarea acţiunii de igienizare şi curăţire a pădurilor
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 20 din 29 martie 1983  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  În scopul realizării sarcinilor prevăzute în Programul naţional pentru conservarea şi dezvoltarea fondului forestier şi al atragerii în circuitul economic a unor cantităţi suplimentare de materiale lemnoase, Ministerul Silviculturii, comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, ceilalţi deţinători de terenuri din fondul forestier, deţinătorii de vegetaţie forestieră din afară acestuia, precum şi Ministerul Industrializarii Lemnului şi Materialelor de Construcţii, vor lua măsuri pentru intensificarea acţiunii de igienizare şi curăţire a acestora.


  Articolul 2

  Prin acţiunea de igienizare şi curăţire a pădurilor se urmăreşte:
  a) inventarierea arborilor căzuţi, rupti şi doboriti de vînt sau de zapada, uscati sau pe cale de a se usca, atacati de insecte, a arborilor de control folosiţi în protecţia pădurilor, precum şi identificarea celorlalte materiale lemnoase, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul decret;
  b) repartizarea materialului lemnos inventariat şi identificat pentru producţia industriala, aprovizionarea cooperativelor agricole de producţie, meşteşugăreşti şi de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor, precum şi a populaţiei;
  c) scoaterea şi valorificarea materialului lemnos din păduri.


  Articolul 3

  Materialele lemnoase rezultate din acţiunea de igienizare şi curăţire a pădurilor se cuprind, după caz, în balanţa de masa lemnoasă sau în balanţa de energie primara, ca resurse pentru aprovizionarea populaţiei.


  Articolul 4

  Lucrările de igienizare şi curăţire a pădurilor se executa de către unităţile socialiste de stat şi cooperatiste, precum şi de populaţie, cu mijloace proprii.


  Articolul 5

  Inspectoratele silvice judeţene şi al municipiului Bucureşti, întreprinderile forestiere de exploatare şi transport vor încheia cu unităţile agricole cooperatiste - mai ales cu cele situate în apropierea zonelor forestiere - contracte pentru exploatarea materialului lemnos rezultat din lucrările de igienizare şi curăţire a pădurilor, cu forta de muncă şi mijloace proprii ale acestor unităţi.


  Articolul 6

  Comitetele şi birourile executive ale consiliilor populare vor lua măsuri pentru participarea mai activa a ţărănimii la lucrările de igienizare şi curăţire în toate pădurile şi la scoaterea materialului lemnos cu mijloace proprii.
  Unităţile agricole cooperatiste, unităţile cooperaţiei meşteşugăreşti, unităţile cooperaţiei de producţie, achiziţii şi desfacere a mărfurilor din mediul rural, populaţia sătească şi din localităţile urbane stabilite de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, care efectuează lucrările prevăzute la alin. 1, primesc gratuit 50 la suta din cantităţile de craci colectate şi, integral, cioatele, materialul lemnos subtire provenit din tăieri de îngrijire-curăţire în păduri ţinere situate în locuri greu accesibile, precum şi uscaturile, vreascurile, lemnul putregaios şi zoburile din pădurile aflate în zonele de deal şi munte.
  Unităţile cooperatiste şi cetăţenii care participa la acţiunea de igienizare şi curăţire a pădurilor sînt obligaţi sa predea bustenii care îndeplinesc condiţiile de calitate şi dimensionale pentru a fi transformati în furnire, unităţilor forestiere de exploatare şi transport sau celor de prelucrare a lemnului. Predarea bustenilor se va face la drumuri accesibile mijloacelor de transport, cu plata corespunzătoare a prestaţiei.


  Articolul 7

  Pentru asigurarea integrităţii fondului forestier, inspectoratele silvice judeţene şi al municipiului Bucureşti, împreună cu comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, vor stabili, în funcţie de condiţiile locale, zilele din saptamina în care se permite accesul populaţiei în padure pentru taierea, scoaterea şi transportul materialului lemnos. În zilele stabilite, intrarea în padure, efectuarea operaţiilor de curăţire, precum şi scosul materialului lemnos, se vor face sub stricta supraveghere a personalului silvic care răspunde de paza pădurii.


  Articolul 8

  Ministerul Silviculturii, celelalte ministere şi organe centrale, precum şi consiliile populare judeţene şi al municipiului Bucureşti, sînt obligate sa ia măsuri pentru reducerea la strictul necesar a suprafeţelor forestiere ocupate de drumuri şi alte cai de acces, pentru respectarea riguroasă a normelor legale privind amplasarea drumurilor, reţelelor de transport de energie electrica, de telecomunicaţii şi a altor instalaţii similare, pentru asigurarea integrităţii fondului forestier.


  Articolul 9

  Inspectoratele silvice judeţene şi al municipiului Bucureşti vor închiria unităţilor agricole socialiste de stat şi cooperatiste, precum şi gospodariilor populaţiei, pe termen lung, pe bază de contracte, suprafeţe de păşuni din zonele montane şi din perimetrul forestier din celelalte zone, precum şi suprafeţe de păduri pasunabile, poieni şi goluri, cu respectarea normelor tehnice privind pasunatul în păduri.
  De asemenea, unităţile prevăzute la alin. 1 vor încheia cu unităţile agricole cooperatiste contracte de lungă durata pentru a recolta, potrivit normelor tehnice stabilite de Ministerul Silviculturii, pe bază de plan anual, fructe de padure, ciuperci comestibile, plante medicinale, seminţe forestiere şi alte produse ale pădurii.


  Anexa 1
  Material lemnos care se identifica şi se scoate din păduri şi din vegetatia forestieră din afară fondului forestier în cadrul acţiunii de igienizare şi curăţire a acestora, indiferent de specie
  a) Arbori dispersati:
  - căzuţi, rupti şi doboriti de vînt sau de zapada;
  - uscati sau pe cale de a se usca;
  - atacati de insecte;
  - de control, folosiţi în protecţia pădurilor.
  b) Uscături, vreascuri şi craci raspindite în păduri.
  c) Resturi de exploatare, nevalorificate pentru producţia industriala, provenite din curăţirea parchetelor exploatate:
  - virfuri;
  - craci subtiri;
  - zoburi;
  - coaja;
  - lemn putregaios.
  d) Material lemnos subtire provenit din tăieri de îngrijire-curăţire în păduri ţinere, situate în locuri greu accesibile.
  e) Material lemnos provenit din extragerea semintisurilor neutilizabile pentru regenerarea pădurilor, frunze şi cetina uscate.
  f) Cioate scoase de fenomene naturale şi cioate rezultate din dezradacinari efectuate în cadrul taierilor de substituire şi refacere a arboretelor slab productive. -------------------