ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 21 din 24 iunie 2015
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, precum şi a art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 468 din 29 iunie 2015  Având în vedere urgenţa şi necesitatea finalizării procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România,
  motivat de apariţia unui blocaj în soluţionarea dosarelor de despăgubire constituite în temeiul Legii nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile preluate în mod abuziv în perioada 6 martie 1945-22 decembrie 1989, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care este cauzat de imposibilitatea stabilirii categoriei de folosinţă a unor terenuri care fac obiectul acestora, situaţie extraordinară care poate conduce la nerespectarea termenelor legale de soluţionare a dosarelor de despăgubire,
  dat fiind faptul că Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, cu modificările şi completările ulterioare, a prevăzut posibilitatea ca beneficiarii deciziilor de compensare să poată valorifica punctele acordate prin achiziţionarea de imobile din Fondul naţional la licitaţia publică naţională, începând cu data de 1 ianuarie 2016,
  pentru a preîntâmpina împiedicarea participării la licitaţia publică naţională a persoanelor îndreptăţite ale căror dosare de despăgubire se află în situaţia de blocaj sus-menţionată şi, implicit, pentru a preveni formularea unor acţiuni în justiţie care ar putea avea ca finalitate obligarea statului român la actualizarea cuantumului unor despăgubiri şi la plata unor penalităţi şi dobânzi, ceea ce ar genera cheltuieli excesive şi neasumate între cheltuielile bugetului de stat pentru următorii ani, fapt care ar putea conduce la blocarea întregului proces de despăgubire,
  în scopul evitării creării situaţiei în care persoanele nemulţumite de blocajul sus-menţionat s-ar putea adresa Curţii Europene a Drepturilor Omului, iar aceasta ar putea relua procedurile de sancţionare a României după ce acestea au fost reduse substanţial ca urmare a apariţiei Legii nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare,
  în condiţiile în care pe rolul Comisiei speciale de retrocedare a unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase şi comunităţilor cetăţenilor aparţinând minorităţilor naţionale din România există cereri de restituire cu privire la imobile în care se desfăşoară activităţi de învăţământ, sănătate şi/sau cultură, iar restituirea în natură a acestora, cu menţinerea afectaţiunii de interes public pe o perioadă de 10 ani, se stabileşte doar la propunerea motivată a autorităţilor administraţiei publice centrale şi locale,
  se impune adoptarea de urgenţă a unor măsuri care să asigure soluţionarea dosarelor de despăgubire în termenele prevăzute de Legea nr. 165/2013, cu modificările şi completările ulterioare, şi modificarea componenţei Comisiei speciale de retrocedare, pentru a se asigura reprezentarea în cadrul acesteia a ministerelor cu responsabilităţi în coordonarea administraţiei locale.
  În considerarea faptului că aspectele sus-menţionate constituie o situaţie extraordinară a cărei reglementare nu poate fi amânată, impunându-se adoptarea de măsuri imediate pe calea ordonanţei de urgenţă,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul I

  Legea nr. 165/2013 privind măsurile pentru finalizarea procesului de restituire, în natură sau prin echivalent, a imobilelor preluate în mod abuziv în perioada regimului comunist în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 278 din 17 mai 2013, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:
  1. După articolul 15 se introduce un nou articol, articolul 15^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 15^1. - (1) În situaţia în care, după solicitarea documentelor necesare stabilirii categoriei de folosinţă a terenurilor care fac obiectul cererilor formulate potrivit Legii nr. 10/2001, dosarele de despăgubire nu se completează cu informaţiile solicitate, se prezumă următoarele:
  a) în cazul terenurilor situate la data preluării abuzive în intravilanul localităţilor de tip urban şi pe care existau construcţii, o suprafaţă de până la 1.000 mp avea categoria de folosinţă curţi şi construcţii;
  b) în cazul terenurilor situate la data preluării abuzive în intravilanul localităţilor de tip rural şi pe care existau construcţii, o suprafaţă de până la 3.000 mp avea categoria de folosinţă curţi şi construcţii.
  (2) Pentru suprafeţele care excedează limitelor prevăzute la alin. (1) şi pentru care, pe baza documentelor existente, nu se poate stabili dacă se încadrează în suprafaţa maximă prevăzută la art. 15, la propunerea Secretariatului Comisiei Naţionale, Comisia Naţională invalidează deciziile entităţilor învestite de lege, cu excepţia celor emise în baza unor hotărâri judecătoreşti irevocabile/definitive prin care instanţele au stabilit existenţa şi întinderea dreptului."
  2. La articolul 21, după alineatul (6^1) se introduce un nou alineat, alineatul (6^2), cu următorul cuprins:
  "(6^2) În cazul în care, prin documentele existente în dosarul de despăgubire, nu se pot/poate stabili suprafaţa şi/sau descrierea, din punct de vedere arhitectural, a construcţiilor pentru care se stabilesc despăgubiri, se acordă măsuri compensatorii pentru o suprafaţă utilă de 21 mp. Evaluarea se face prin aplicarea valorii minime din grila notarială aplicabilă spaţiilor de locuit din zona respectivă."


  Articolul II

  Articolul 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 94/2000 privind retrocedarea unor bunuri imobile care au aparţinut cultelor religioase din România, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 797 din 1 septembrie 2005, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează, după cum urmează:
  1. La alineatul (1), litera a) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "a) un reprezentant al Secretariatului de Stat pentru Culte;"
  2. La alineatul (1), după litera e) se introduc două noi litere, literele f) şi g) , cu următorul cuprins:
  "f) un reprezentant al Ministerului Afacerilor Interne;
  g) un reprezentant al Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice."
  3. După alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) În îndeplinirea atribuţiilor sale, Comisia specială de retrocedare emite decizii sub semnătura preşedintelui acesteia. Comisia specială de retrocedare lucrează în şedinţă în prezenţa a minimum 5 membri şi decide cu majoritatea de voturi a membrilor prezenţi."
  4. Alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) Membrii Comisiei speciale de retrocedare beneficiază de indemnizaţie lunară reprezentând 50% din indemnizaţia lunară a preşedintelui Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, iar persoanele din cadrul Autorităţii Naţionale pentru Restituirea Proprietăţilor, care asigură secretariatul tehnic al acesteia, beneficiază de indemnizaţie lunară reprezentând 1% din salariul de încadrare. Indemnizaţia se acordă în lunile în care Comisia specială de retrocedare desfăşoară cel puţin o şedinţă."

  PRIM-MINISTRU INTERIMAR
  GABRIEL OPREA
  Contrasemnează:
  ------------------
  p. Viceprim-ministru,
  ministrul afacerilor interne,
  Ilie Botoş,
  secretar de stat
  Secretarul general al Guvernului,
  Ion Moraru
  Şeful Cancelariei Primului-Ministru,
  Vlad Ştefan Stoica
  Preşedintele Autorităţii Naţionale
  pentru Restituirea Proprietăţilor,
  George Băeşu
  Ministrul finanţelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici
  p. Ministrul dezvoltării regionale
  şi administraţiei publice,
  Sirma Caraman,
  secretar de stat
  Ministrul muncii,
  familiei, protecţiei sociale
  şi persoanelor vârstnice,
  Rovana Plumb
  Bucureşti, 24 iunie 2015.
  Nr. 21.
  ----