LEGE nr. 89 din 28 aprilie 1998
a apiculturii
EMITENT
 • Parlament
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 170 din 30 aprilie 1998  Parlamentul României adopta prezenta lege.

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  În România creşterea albinelor este o îndeletnicire tradiţionala a populaţiei şi constituie, prin rolul sau economic, ecologic şi social, o parte a avutiei naţionale.


  Articolul 2

  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei împreună cu Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului sprijină activitatea apicola, în scopul protejării albinelor, creşterii numărului şi producţiei familiilor de albine, al valorificării superioare a resurselor melifere şi a produselor apicole.


  Capitolul 2 Conservarea, dezvoltarea şi valorificarea fondului melifer


  Articolul 3

  (1) Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei contribuie, prin măsuri adecvate, la îmbunătăţirea bazei melifere în cadrul fondului funciar.
  (2) Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului asigura, prin măsuri adecvate, prevăzute la amenajamentele silvice, protejarea resurselor melifere din cadrul fondului forestier naţional.


  Articolul 4

  Autorităţile administraţiei publice locale, pe terenurile pe care le au în administrare, în scopul îmbunătăţirii resurselor melifere vor folosi cu prioritate, la plantarea terenurilor improprii pentru agricultura, a rapelor, a marginilor de drumuri, a spaţiilor verzi, arbori, arbuşti şi alte plante ornamentale care prezintă şi interes pentru apicultura.


  Articolul 5

  Apicultorii care amplaseaza stupine în pastoral sau la iernat sunt obligaţi sa anunţe autorităţile administraţiei publice locale, în a căror rază teritorială se afla, locul, perioada, numărul familiilor de albine, precum şi adresa deţinătorului de stupi.


  Articolul 6

  (1) Polenizarea dirijata a culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor se realizează pe bază de contracte încheiate între proprietarii familiilor de albine şi deţinătorii de culturi.
  (2) Costurile prestaţiei de polenizare se stabilesc prin negociere între părţi.


  Articolul 7

  (1) Autorităţile administraţiei publice locale, precum şi regiile autonome, cu profil agricol sau silvic, vor asigura apicultorilor vetre de stupina temporare sau permanente, pe baza autorizaţiei eliberate de către Comisia de baza melifera şi stuparit pastoral.
  (2) Vetrele de stupina pot fi atribuite în judeţul de domiciliu al apicultorului sau în alte judeţe.
  (3) Instalarea stupinelor pe vetre permanente şi de valorificare a culesurilor se va face astfel încât să se asigure protecţia populaţiei şi a animalelor.


  Articolul 8

  (1) Suprafeţele de teren atribuite pentru vatra de stupina se acordă în funcţie de mărimea stupinei, în locuri accesibile mijloacelor de transport, şi nu vor fi mai mici de 5 mp pentru fiecare familie de albine.
  (2) Durata atribuirii şi condiţiile de folosire a acestor terenuri, precum şi obligaţiile părţilor se stabilesc prin contracte care se încheie între beneficiari şi deţinătorii terenurilor.


  Articolul 9

  În scopul conservării fondului genetic apicol şi melifer şi al producerii materialului biologic şi semincer, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei şi Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului pot înfiinţa rezervaţii naturale în zone bioapicole caracteristice.


  Articolul 10

  (1) Reţeaua sanitar-veterinara de stat asigura asistenţa de specialitate în conformitate cu programul naţional sanitar-veterinar privind apărarea sănătăţii animalelor.
  (2) Diagnosticarea, tratamentul şi eliberarea medicamentelor folosite în combaterea varroozei albinelor se fac prin reţeaua sanitar-veterinara, costul acestora fiind suportat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Alimentaţiei.


  Articolul 11

  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Apelor, Pădurilor şi Protecţiei Mediului, precum şi autorităţile administraţiei publice locale asigura măsurile necesare pentru prevenirea intoxicatiilor la albine, datorate acţiunilor de combatere a bolilor şi dăunătorilor din culturile agricole, vitipomicole, din fondul forestier etc., potrivit reglementărilor legale în vigoare.


  Capitolul 3 Cercetarea ştiinţifică şi pregătirea personalului tehnic pentru apicultura


  Articolul 12

  (1) Ministerul Cercetării şi Tehnologiei, Ministerul Educaţiei Naţionale, Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, precum şi alte instituţii publice, împreună cu Asociaţia Crescatorilor de Albine din România, vor asigura, prin institutele de cercetare-dezvoltare, ameliorarea continua a rasei autohtone de albine şi a speciilor de plante nectaro-polenifere.
  (2) Instituţiile prevăzute la alin. (1) exercita măsurile necesare pentru dezvoltarea cercetării ştiinţifice, în vederea obţinerii de produse chimice selective în combaterea bolilor şi a dăunătorilor din apicultura şi silvicultura, care să asigure protejarea albinelor.
  (3) Societăţile comerciale "Institutul de Cercetare-Dezvoltare pentru Apicultura" - S.A. şi "Complexul Apicol" - S.A., precum şi alte unităţi de profil asigura elaborarea tehnologiilor necesare pentru păstrarea, condiţionarea, prelucrarea şi diversificarea produselor apicole care fac obiectul consumului intern şi al exportului, în vederea încadrării acestora în parametrii de calitate prevăzuţi de normele comunitare.


  Articolul 13

  Ministerul Agriculturii şi Alimentaţiei, Ministerul Educaţiei Naţionale şi Asociaţia Crescatorilor de Albine din România vor lua măsuri pentru pregătirea şi perfecţionarea personalului din apicultura, precum şi pentru intensificarea activităţii de mediatizare din acest domeniu.


  Capitolul 4 Stimularea producătorilor agricoli


  Articolul 14

  Asociaţia Crescatorilor de Albine din România, prin Societatea Comercială "Complexul Apicol" - S.A., precum şi alte societăţi comerciale de profil autorizate asigura aprovizionarea crescatorilor de albine cu material biologic, stupi, subansambluri, unelte şi utilaje, biostimulatori, medicamente de uz apicol, faguri artificiali, precum şi achiziţionarea de la producători a produselor apicole oferite.


  Articolul 15

  Mierea de albine destinată comerţului intern şi exportului este scutită de taxa pe valoarea adăugată.


  Articolul 16

  Producătorii apicoli beneficiază, totodată, şi de următoarele facilităţi:
  a) acordarea de credite cu dobânda subventionata de la bugetul de stat pentru procurarea de stupi şi familii de albine, unelte şi utilaje apicole, precum şi pentru retehnologizarea capacităţilor de producţie existente;
  b) scutirea de la plata impozitului pentru mijloacele de transport specializate în transportul stupilor;
  c) asigurarea, pentru familiile de albine înscrise în registrul agricol, de biostimulatori furajeri şi medicamentosi la nivelul a 5 kg zahăr/familie de albine, pe baza unor recepturi autorizate, subvenţionate în proporţie de 50% de la bugetul de stat;
  d) în fondul forestier, amplasarea gratuita a stupilor în pastoral pentru valorificarea surselor nectaro-polenifere.


  Articolul 17

  Veniturile realizate din practicarea apiculturii sunt scutite de impozit.


  Capitolul 5 Asociaţia Crescatorilor de Albine din România


  Articolul 18

  (1) Asociaţia Crescatorilor de Albine din România este organizaţia profesională şi autonomă a apicultorilor din România, cu personalitate juridică şi patrimoniu propriu, care îşi desfăşoară activitatea potrivit reglementărilor legale în vigoare şi statutului sau.
  (2) Asociaţia reprezintă apicultorii şi interesele acestora la toate nivelurile.


  Articolul 19

  (1) Patrimoniul Asociaţiei Crescatorilor de Albine din România, alcătuit din bunuri mobile şi imobile, constituie proprietate privată şi este ocrotit de lege.
  (2) Bunurile imobile ale asociaţiei sunt indivizibile şi nu pot fi împărţite între membrii organizaţiei sau între organizaţiile asociate.
  (3) Construcţiile realizate pe terenurile prevăzute la alin. (1) pot face obiectul ipotecarii şi executării silite, urmând ca regimul juridic al terenului să fie reglementat prin contract civil între proprietarul terenului şi noul proprietar al clădirii.


  Articolul 20

  În termen de 90 de zile de la publicarea prezentei legi în Monitorul Oficial al României, Regulamentul privind organizarea stuparitului pastoral în România va fi reactualizat. Totodată, vor fi elaborate norme metodologice orientative privind polenizarea culturilor agricole entomofile cu ajutorul albinelor.


  Articolul 21

  Institutul Internaţional de Tehnologie şi Economie Apicola al Federaţiei Internaţionale a Asociaţiilor de Apicultura - APIMONDIA funcţionează în conformitate cu prevederile Decretului nr. 370/1970, publicat în Buletinul Oficial, Partea I, nr. 97 din 3 august 1970, şi a regulamentului propriu de organizare şi funcţionare.


  Capitolul 6 Dispoziţii finale


  Articolul 22

  Încălcarea dispoziţiilor prezentei legi şi a reglementărilor adoptate în aplicarea acesteia atrage răspunderea disciplinară, administrativă, civilă sau penală, potrivit legii.


  Articolul 23

  În cazul sancţiunilor contravenţionale se aplică dispoziţiile Legii nr. 32/1968 privind stabilirea şi sancţionarea contravenţiilor.


  Articolul 24

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abroga orice alte dispoziţii contrare.
  Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor în şedinţa din 23 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
  VASILE LUPU
  Această lege a fost adoptată de Senat în şedinţa din 30 martie 1998, cu respectarea prevederilor art. 74 alin. (2) din Constituţia României.
  p. PREŞEDINTELE SENATULUI
  RADU VASILE
  -------------