LEGE nr. 243 din 30 octombrie 2018privind aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 78/2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996
EMITENT
 • PARLAMENTUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 925 din 2 noiembrie 2018
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  ARTICOL UNIC

  Se aprobă Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 78 din 8 noiembrie 2017 pentru modificarea și completarea Legii apelor nr. 107/1996, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 885 din 10 noiembrie 2017, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I, înaintea punctului 1 se introduc trei noi puncte, cu următorul cuprins: – La articolul 1, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins: (1^1) Apa nu este un produs comercial oarecare, ci este un patrimoniu natural care trebuie protejat, tratat și apărat ca atare, fiind o resursă strategică de care depinde siguranța națională.– La articolul 3, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins: (1^1) Aparțin domeniului public al statului albiile sectoarelor cursurilor de apă cu lungimi mai mici de 5 km și cu bazine hidrografice care nu depășesc suprafața de 10 kmp, sectoarele amenajate cu lucrări de gospodărire a apelor, aflate în domeniul public de interes național și amplasate în zona de confluență a cursului de apă principal.– La articolul 7, alineatele (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins: (3) Pe lângă autoritatea publică centrală din domeniul apelor funcționează: Consiliul interministerial al apelor, Comitetul ministerial pentru situații de urgență, Comisia națională pentru siguranța barajelor și a altor lucrări hidrotehnice, Comisia națională pentru siguranța digurilor, Centrul român pentru reconstrucția ecologică a râurilor și Comitetul național român pentru Programul hidrologic internațional, organisme cu caracter consultativ.(4) Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului interministerial al apelor se aprobă prin hotărâre a Guvernului, iar cele ale Comitetului ministerial pentru situații de urgență, Comisiei naționale pentru siguranța barajelor și a altor lucrări hidrotehnice, Comisiei naționale pentru siguranța digurilor, Centrului român pentru reconstrucția ecologică a râurilor și lacurilor și ale Comitetului național român pentru Programul hidrologic internațional, prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor. Secretariatele tehnice permanente ale acestor organisme se asigură de către autoritatea publică centrală din domeniul apelor.2. La articolul I punctul 2, litera d^1) a alineatului (1) al articolului 16 se modifică și va avea următorul cuprins:
  d^1) evacuarea de ape uzate epurate și/sau neepurate în apele subterane sau pe terenuri, cu excepția folosirii apelor uzate epurate corespunzător, cu respectarea indicatorilor de calitate la evacuare prevăzuți în Hotărârea Guvernului nr. 188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condițiile de descărcare în mediul acvatic a apelor uzate, cu modificările și completările ulterioare, pentru irigații, în baza unui studiu și cu condiția monitorizării acestor ape;
  3. La articolul I, după punctul 2 se introduc două noi puncte, punctele 2^1 și 2^2 , cu următorul cuprins: 2^1. La articolul 16 alineatul (1), după litera d^1) se introduce o nouă literă, litera d^2), cu următorul cuprins:
  d^2) se exceptează evacuarea apelor pluviale neimpurificate pentru care nu există soluția evacuării într-un emisar natural, cu condiția monitorizării permanente a încadrării în parametrii legali;
  2^2. La articolul 26, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 26
  (1) Deținătorii terenurilor din aval și ai lucrărilor de desecare sunt obligați să primească apele ce se scurg în mod natural de pe terenurile situate în amonte, inclusiv de pe cursurile de apă cadastrate și necadastrate, permanente sau nepermanente atât în regim de exploatare normal, cât și de ape mari și să asigure tranzitarea acestora până în emisarul final.
  4. La articolul I, după punctul 4 se introduc trei noi puncte, punctele 4^1-4^3, cu următorul cuprins: 4^1. La articolul 33, alineatul (4^1) se modifică și va avea următorul cuprins: (4^1) Dreptul de exploatare a agregatelor minerale, în cazuri de urgență ca: viituri, precipitații care au avariat sau au distrus poduri, drumuri, obiective economice, gospodării individuale, în scopul refacerii acestora, în limita cantității maxime de 2.000 mc/an, se acordă, gratuit, pe baza avizului de gospodărire a apelor, emis de autoritățile bazinale de ape. Pentru exploatarea pe cursurile de apă care sunt traversate sau au în lungul lor infrastructura aflată în administrarea instituțiilor publice/societăților naționale/companiilor naționale/societăților reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare/regiilor autonome din domeniul transporturilor, construcțiilor și turismului, la o distanță mai mică decât cea prevăzută în actele normative în vigoare, față de zona de protecție, este necesar avizul acestora.4^2. La articolul 35, alineatele (5^1) și (5^2) se modifică și vor avea următorul cuprins: (5^1) Se mandatează autoritatea publică centrală din domeniul apelor, prin Administrația Națională „Apele Române“ și unitățile aflate în subordine, să înscrie în cartea funciară dreptul de proprietate al statului asupra bunurilor din domeniul public al statului aflate în administrarea Administrației Naționale „Apele Române“, prevăzute la art. 3.(5^2) Costurile pentru întocmirea documentațiilor tehnice cadastrale, precum și a celor necesare pentru înscrierea dreptului de proprietate a statului în cartea funciară asupra bunurilor prevăzute la alin. (5^1) se suportă din bugetul de stat, prin bugetul autorității publice centrale din domeniul apelor sau din veniturile proprii ale administratorului, în limita bugetului aprobat, urmând să fie recuperate de la bugetul de stat.4^3. Articolul 39 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 39

  Delimitarea albiilor minore care aparțin domeniului public al statului se realizează de Administrația Națională „Apele Române“ împreună cu reprezentanții unităților administrativ-teritoriale, cu consultarea oficiilor de cadastru și publicitate imobiliară și cu informarea deținătorilor/administratorilor cu orice titlu ai terenurilor riverane. Evidența terenurilor ocupate de ape care aparțin domeniului public sau privat al statului sau al unei entități administrativ-teritoriale se face prin înscrierea acestora în cărți funciare speciale, la nivelul unității administrativ-teritoriale, cu atribuire de număr cadastral în baza documentației cadastrale întocmite în condițiile Legii cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.
  5. La articolul I, după punctul 6 se introduc două noi puncte, punctele 6^1 și 6^2, cu următorul cuprins: 6^1. La articolul 48 alineatul (1), după litera n) se introduce o nouă literă, litera o), cu următorul cuprins:
  o) lucrări de decontaminare a resursei de apă subterană pentru siturile declarate ca fiind contaminate.
  6^2. La articolul 48, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Documentațiile elaborate pentru lucrările prevăzute la alin. (1) vor conține prevederi care să asigure siguranța în funcționare și exploatare a acestora, să asigure atingerea și menținerea obiectivelor de mediu pentru corpurile de apă de suprafață și subterane, precum și respectarea prevederilor în vigoare ale Planului național de management aferent porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă în teritoriul României și planurilor de management ale bazinelor/spațiilor hidrografice și ale planurilor de management al riscului la inundații aferente celor 11 administrații bazinale de apă și fluviului Dunărea de pe teritoriul României.
  6. La articolul I punctul 7, alineatul (2) al articolului 49 se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Se exceptează de la dispozițiile alin. (1) noile obiective socioeconomice care au prevăzute lucrări de apărare împotriva inundațiilor, precum și lucrările de supratraversare și subtraversare ale cursurilor de apă, dimensionate, cu respectarea prevederilor Strategiei naționale de management al riscului la inundații pe termen mediu și lung și ale planurilor de management al riscului la inundații. Lucrările și/sau măsurile de reducere a riscului la inundații pentru noile obiective socioeconomice se execută numai pe baza avizului de amplasament, emis conform legii.7. La articolul I, după punctul 7 se introduc patrunoipuncte, punctele 7^1-7^4, cu următorul cuprins:7^1. La articolul 49, după alineatul (3^1) se introduce un nou alineat, alineatul (3^2), cu următorul cuprins:(3^2) Avizul de amplasament prevăzut la alin. (2), obținut în baza metodologiei elaborate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor, nu exclude obligația obținerii pentru noile obiective socioeconomice a avizului de gospodărire a apelor și a celorlalte avize necesare, potrivit legii.7^2. La articolul 50, alineatele (1), (3) și (4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 50
  (1) Lucrările prevăzute la art. 48 pot fi promovate și executate numai în baza avizului de gospodărire a apelor emis de Administrația Națională „Apele Române“ și unitățile aflate în subordine. Punerea în funcțiune sau exploatarea acestor lucrări se face numai în baza autorizației de gospodărire a apelor emise de Administrația Națională „Apele Române“ și unitățile aflate în subordine.
  ..............................................................................................(3) Se exceptează de la prevederile alin. (1) activitățile prevăzute la art. 9 alin. (2).(4) Pentru serviciile de autorizare sau de avizare a lucrărilor, prevăzute la art. 48 și 54, se percep tarife care se stabilesc în condițiile legii.
  7^3. La articolul 51, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins:(2) Avizul și autorizația de gospodărire a apelor nu exclud obligativitatea obținerii actelor de reglementare din domeniul mediului, potrivit legii.7^4. Articolul 52 se modifică si va avea următorul cuprins:

  Articolul 52
  (1) Procedura de emitere a avizului de gospodărire a apelor include evaluarea impactului lucrărilor asupra corpurilor de apă, pe baza studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, după caz.(2) Elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea avizului de gospodărire a apelor se bazează pe studii meteorologice, hidrologice, hidrogeologice sau pe studii de gospodărire a apelor, după caz. Aceste studii și documentații vor fi întocmite de instituții publice sau private din cadrul statelor membre ale Uniunii Europene, atestate de autoritatea publică centrală din domeniul apelor sau de o autoritate competentă din spațiul Uniunii Europene. Documentațiile de fundamentare trebuie să demonstreze că titularul proiectului se poate conforma cerințelor legale.(3) Elaboratorii care întocmesc studiile de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă sunt atestați de autoritatea publică centrală din domeniul apelor. Elaboratorii care întocmesc studiile prevăzute la alin. (2) pot elabora studii de impact asupra corpurilor de apă până la atestarea de către autoritatea publică centrală în domeniul apelor.
  8. La articolul I, dupăpunctul 8 se introducșapte noi puncte, punctele 8^1-8^7, cu următorul cuprins:8^1. La articolul 54 alineatul (1), partea introductivă și literele a) și c) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 54
  (1) Avizul de gospodărire a apelor se emite pentru proiecte de dezvoltare, modernizare, retehnologizare pentru următoarele categorii de activități și lucrări:
  a) lucrări de dezvoltare, modernizare sau retehnologizare a unor procese tehnologice sau a unor instalații existente, chiar dacă prin realizarea acestora nu se modifică parametrii cantitativi și calitativi finali ai folosinței de apă, înscriși în autorizația de gospodărire a apelor, pe baza căreia utilizatorul respectiv a funcționat înainte de începerea execuției unor astfel de lucrări;
  ..............................................................................................
  c) instalațiile de alimentare cu apă, canalizare și evacuare cu caracter provizoriu;
  8^2. La articolul 54 alineatul (1), literele d)-g) se abrogă.8^3. La articolul 54, alineatul (1^1) se modifică și va avea următorul cuprins:(1^1) În cazuri de urgență ca: viituri, precipitații care au avariat sau distrus infrastructura de transport, obiective economice, în scopul refacerii acestora, pentru începerea execuției lucrărilor de exploatare a agregatelor minerale care se realizează în limita cantității maxime de 2.000 mc, avizul de gospodărire a apelor se va emite în regim de urgență, cu cel puțin 3 zile înainte de începerea execuției.8^4. La articolul 54, alineatul (2) se abrogă.8^5. La articolul 54, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Punerea în funcțiune a lucrărilor și instalațiilor prevăzute la alin. (1) și (1^1) se face în baza autorizației de gospodărire a apelor emisă de unitățile din subordinea Administrației Naționale „Apele Române“.8^6. La articolul 66, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (2), cu următorul cuprins:(2) Programele de golire pentru lacurile de acumulare în vederea realizării lucrărilor de intervenții și reparații la construcțiile și instalațiile aferente, indiferent de deținător, se aprobă de către Administrația Națională „Apele Române“ cu avizul Comisiei naționale de siguranța barajelor și a altor lucrări hidrotehnice din cadrul autorității publice centrale din domeniul apelor.8^7. La articolul 68, după alineatul (3) se introduc două noi alineate, alineatele (4) și (5), cu următorul cuprins:(4) Coordonarea, îndrumarea și urmărirea activității de supraveghere a digurilor, în vederea exploatării în siguranță a acestora, se realizează de către Comisia națională pentru siguranța digurilor constituită din reprezentanți ai autorităților publice centrale competente, ai deținătorilor de diguri, ai institutelor de cercetare și proiectare, ai societăților de construcții din domeniu, ai învățământului superior tehnic de construcții hidrotehnice și de îmbunătățiri funciare.(5) Structura, atribuțiile specifice, competențele și dotarea Comisiei naționale pentru siguranța digurilor se stabilesc prin regulament de organizare și funcționare și se aprobă prin ordin al conducătorului autorității publice centrale din domeniul apelor.
  9. La articolul I, după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 9^1, cu următorul cuprins:9^1. La articolul 85, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) Finanțarea obiectivelor de investiții prevăzute la alin. (1) și (2) se realizează în baza programelor multianuale de investiții aprobate prin hotărâre a Guvernului la propunerea autorității publice centrale din domeniul apelor.10. La articolul I punctul 10, articolul 87, punctele 39) și 40) se modifică și vor avea următorul cuprins:39) inexistența la lucrările de barare a cursurilor de apă a instalațiilor și construcțiilor care să asigure în aval debitele de servitute, precum și migrarea ihtiofaunei, în condițiile art. 53 alin. (4);40) nerespectarea prevederilor programelor de exploatare a lacurilor de acumulare și prizelor de apă, precum și neasigurarea debitelor de servitute, în condițiile art. 53 alin. (4);11. La articolul I, după punctul 10 se introduc cinci noi puncte, punctele 10^1-10^5, cu următorul cuprins:10^1. La articolul 93, alineatul (1) și partea introductivă și litera a) ale alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 93
  (1) Executarea, modificarea sau extinderea de lucrări, construcții ori instalații pe ape sau care au legătură cu apele, fără avizul legal, precum și darea în exploatare de unități fără punerea concomitentă în funcțiune a rețelelor de canalizare, a stațiilor și instalațiilor de epurare a apei uzate, potrivit autorizației de gospodărire a apelor, constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.(2) Cu pedeapsa prevăzută la alin. (1) se sancționează și următoarele fapte:
  a) utilizarea resurselor de apă în diferite scopuri, fără autorizația de gospodărire a apelor;
  10^2. La articolul 110, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) procedura și competențele de emitere a avizului de gospodărire a apelor, inclusiv procedura de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și conținutul-cadru al studiului de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă;
  10^3. La articolul 110, după litera a) se introduce o nouă literă, litera a^1), cu următorul cuprins:
  a^1) procedura și competențele de emitere a autorizației de gospodărire a apelor;
  10^4. La articolul 110, litera d) se abrogă.10^5. La articolul 110, după litera o) se introduce o nouă literă, litera p), cu următorul cuprins:
  p) îndrumare, instrucțiuni și metodologii privind activitatea de hidrologie și hidrogeologie.
  12. La articolul I punctul 13, la anexa nr. 1, punctul 17^1 se modifică și va avea următorul cuprins:17^1. aviz de amplasament: act administrativ ce reglementează amplasarea unor obiective socioeconomice și realizarea anticipată a lucrărilor și/sau măsurilor de reducere a riscului la inundații, cu respectarea prevederilor art. 37.13. La articolul I, după punctul 13 se introduc două noi puncte, punctele 13^1 și 13^2, cu următorul cuprins:13^1. La anexa nr. 1, după punctul 31 se introduce un nou punct, punctul 31^1, cu următorul cuprins:31^1. evaluarea de impact asupra corpurilor de apă este un proces care constă în:– elaborarea studiului de evaluare a impactului proiectului asupra corpurilor de apă;– desfășurarea consultărilor cu publicul, conform prevederilor legale privind evaluarea impactului anumitor proiecte publice și private asupra mediului; – examinarea de către Administrația Națională „Apele Române“ și/sau unitățile aflate în subordine a informațiilor prezentate în studiu, a oricăror informații suplimentare furnizate, după caz, de către titularul proiectului și a oricăror informații relevante obținute în urma consultărilor cu publicul;– decizia privind emiterea/respingerea motivată a avizului de gospodărire a apelor, ținând seama de rezultatele examinării sus-menționate și, după caz, de propria examinare suplimentară.13^2. La anexa nr. 1, după punctul 35 se introduce un nou punct, punctul 35^1, cu următorul cuprins:35^1. impactul asupra corpului de apă: efectul produs ca urmare a desfășurării unei activități asupra stării ecologice/potențialului ecologic și stării chimice a corpului de apă de suprafață, precum și asupra stării cantitative și stării chimice a corpului de apă subterană.
  Acesta poate fi:– impact semnificativ: deteriorează/compromite atingerea stării ecologice bune/potențialului ecologic bun și stării chimice bune a corpului de apă de suprafață, stării cantitative bune și stării chimice bune a corpului de apă subterană;– impact nesemnificativ: nu modifică starea ecologică/ potențialul ecologic și starea chimică a corpului de apă de suprafață, respectiv starea cantitativă și starea chimică a corpului de apă subterană și nici nu compromite atingerea obiectivelor de mediu;– impact permanent: produce efecte negative pe termen lung asupra stării ecologice/potențialului ecologic și stării chimice a corpului de apă de suprafață, respectiv asupra stării cantitative și stării chimice a corpului de apă subterană; – impact temporar: produce efecte negative pentru o perioadă scurtă de timp asupra stării ecologice/potențialului ecologic și stării chimice a corpului de apă de suprafață, respectiv asupra stării cantitative și stării chimice a corpului de apă subterană, fiind de așteptat o redresare/refacere într-un interval de timp scurt, fie în mod natural, fie ca rezultat al măsurilor de reducere a impactului.
  14. Articolul III se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul III

  În termen de patru ani de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanțe de urgență, titularii autorizațiilor de gospodărire a apelor care dețin lucrări de barare sau de captare a apei, amplasate pe cursurile de apă, au obligația să notifice autoritatea competentă de gospodărire a apelor cu privire la aplicarea prevederilor art. 53 alin. (4); în caz contrar, autorizația de gospodărire a apelor își pierde valabilitatea.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (1) din Constituția României, republicată.
  p. PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR,
  FLORIN IORDACHE
  PREȘEDINTELE SENATULUI
  CĂLIN-CONSTANTIN-ANTON POPESCU-TĂRICEANU

  București, 30 octombrie 2018.
  Nr. 243.
  -----