ORDONANŢĂ DE URGENŢĂ nr. 66 din 29 iunie 2005
cu privire la rectificarea bugetului de stat pe anul 2005
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 577 din 5 iulie 2005  Având în vedere:
  - actele normative prin care au fost aprobate măsuri fiscale şi cheltuieli suplimentare după publicarea Legii bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, cu implicaţii asupra veniturilor şi cheltuielilor bugetare stabilite pentru anul 2005;
  - revizuirea indicatorilor macroeconomici estimaţi pentru anul 2005, în funcţie de realizările pe anii 2003 şi 2004;
  - necesitatea diminuării ţintei de deficit bugetar pe anul 2005 pentru sprijinirea stabilităţii macroeconomice, respectiv pentru reducerea deficitului de cont curent şi a inflaţiei;
  - necesitatea asigurării fondurilor suplimentare pentru finanţarea activităţilor şi structurilor din domeniile pentru care se poate activa clauza de salvgardare;
  - urgenţa asigurării fondurilor pentru înlăturarea efectelor calamităţilor naturale produse în primăvara acestui an;
  - prevederile Legii nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare, potrivit cărora legile bugetare anuale pot fi modificate în cursul exerciţiului bugetar prin legi de rectificare,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituţie, republicată, şi al art. 6 din Legea nr. 500/2002, cu modificările ulterioare,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Bugetul de stat pe anul 2005, aprobat prin Legea bugetului de stat pe anul 2005 nr. 511/2004, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 1.121 şi nr. 1.121 bis din 29 noiembrie 2004, se modifică şi se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 2

  (1) Sinteza modificărilor bugetului de stat pe anul 2005, detaliată, la venituri, pe capitole şi subcapitole, iar la cheltuieli, pe părţi, capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) Sinteza modificărilor cheltuielilor bugetare pe anul 2005, pe surse de finanţare, cu detalierea pe capitole, subcapitole, titluri, articole şi alineate, după caz, este prevăzută în anexa nr. 2.
  (3) Bugetele modificate ale ordonatorilor principali de credite şi anexele la acestea sunt prevăzute în anexa nr. 3*).
  --------- Notă *) Anexa nr. 3 se publică ulterior în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 577 bis în afara abonamentului, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", şos. Panduri nr. 1.


  Capitolul II Structura şi regimul veniturilor bugetare


  Articolul 3

  La veniturile bugetului de stat pe anul 2005 se aprobă următoarele influenţe:
  - miliarde lei -
      VENITURI - TOTAL 1.220,4
      din care:
      Venituri curente 1.762,4
      din acestea:
      a) venituri fiscale: 1.588,4
      - impozite directe 13.766,5
      din care:
         - impozitul de profit 10.223,0
         - impozitul pe salarii 650,0
         - impozitul pe venit -18.214,0
         - cote şi sume defalcate din impozitul pe venit (se scad) 21.695,5
         - alte impozite directe -918,0
         - contribuţii 330,0
      - impozite indirecte -12.178,1
      din care:
         - taxa pe valoarea adăugată -9.117,1
            - taxa pe valoarea adăugată încasată 17.833,3
            - sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată
              pentru bugetele locale (se scad) -26.950,4
         - accize -3.379,0
         - taxe vamale 1.878,0
         - alte impozite indirecte -1.560,0
      b) venituri nefiscale 174,0
      Venituri din capital -530,0
      Încasări din rambursarea împrumuturilor acordate -12,0


  Capitolul III Regimul şi destinaţiile cheltuielilor bugetare


  Articolul 4

  În structură economică influenţele privind cheltuielile bugetului de stat pe anul 2005 se prezintă astfel:
  - miliarde lei -
      CHELTUIELI - TOTAL -9.743,0
      din care:
      1. Cheltuieli curente -1.612,7
      din acestea:
      a) cheltuieli de personal 3.028,8
      b) cheltuieli materiale şi servicii 3.482,6
      c) subvenţii -463,9
      d) transferuri -7.824,5
      e) dobânzi aferente datoriei publice şi alte cheltuieli -4.116,3
      f) rezerve 4.280,6
      2. Cheltuieli de capital -903,2
      3. Împrumuturi acordate -92,0
      4. Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi
      comisioane la credite -7.135,1
      din acestea:
      a) Rambursări de credite externe, plăţi de dobânzi şi comisioane
      la credite externe contractate de ordonatorii de credite: -7.086,4
      - rambursări de credite externe -4.837,7
      - plăţi de dobânzi şi comisioane -2.248,7
      b) Rambursări de credite interne, plăţi de dobânzi şi comisioane
      la credite interne contractate de ordonatorii de credite: -48,7
      - rambursări de credite interne -22,2
      - plăţi de dobânzi şi comisioane -26,5


  Articolul 5

  (1) Ordonatorii principali de credite au obligaţia să se încadreze în cheltuielile de personal, numărul maxim de posturi şi în structura acestora, prevăzute pentru fiecare în anexa nr. 3, prin stabilirea şi comunicarea numărului de posturi, salariilor de bază, indemnizaţiilor de conducere şi a celorlalte elemente ale sistemului de salarizare, prevăzute de lege, ordonatorilor secundari, iar aceştia ordonatorilor terţiari de credite bugetare.
  (2) În aplicarea prevederilor art. 10 din Legea nr. 511/2004, influenţele aprobate la titlul "Cheltuieli de personal" se repartizează pe luni de către ordonatorul principal de credite bugetare şi se comunică Ministerului Finanţelor Publice, în termen de 15 zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă.
  (3) Începând cu data de 1 iulie 2005, cheltuielile cu transportul şi cazarea aferente deplasărilor interne şi externe efectuate în condiţiile legii de către instituţiile publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, se asigură de la titlul "Cheltuieli materiale şi servicii".


  Articolul 6

  Alineatul (4) al articolului 8 din Legea nr. 511/2004 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(4) Sumele aferente creşterilor salariale acordate în anul 2005 în condiţiile stabilite prin lege, prevăzute în bugetul Ministerului Finanţelor Publice - "Acţiuni generale", au fost repartizate ordonatorilor principali de credite în funcţie de execuţia bugetară şi de necesităţile de finanţare. Creşterile salariale acordate în anul 2005 Senatului, Camerei Deputaţilor, precum şi personalului Ministerului Apărării Naţionale se asigură din bugetele aprobate acestora."


  Articolul 7

  (1) Cheltuielile pentru autorităţile publice, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 3.811,1 miliarde lei, din care: 1.983,4 miliarde lei cheltuieli de personal, 1.024,6 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 24,2 miliarde lei subvenţii, 192,0 miliarde lei transferuri, 745,8 miliarde lei cheltuieli de capital, şi se diminuează cu suma de 158,9 miliarde lei la rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite.
  (2) Cheltuielile pentru autorităţile publice se modifică după cum urmează:
  - miliarde lei -
      a) Administraţia Prezidenţială +54,1
      b) Autorităţi legislative +24,2
      c) Autorităţi judecătoreşti +2.220,6
      d) Alte organe ale autorităţilor publice -10,6
      e) Autorităţi executive +1.522,8

  (3) În bugetul Ministerului Afacerilor Externe, la capitolul "Autorităţi publice", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", este cuprinsă şi suma de 15,0 miliarde lei necesară pentru acordarea de asistenţă consulară în situaţii deosebite.


  Articolul 8

  (1) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 2.954,3 miliarde lei, din care: 2.850,8 miliarde lei cheltuieli de personal, 2.283,4 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 71,8 miliarde lei subvenţii şi 382,5 miliarde lei transferuri, şi se diminuează cu suma de 878,1 miliarde lei la cheltuieli de capital şi cu suma de 1.756,1 miliarde lei la rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite.
  (2) Cheltuielile pentru apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 5.656,6 miliarde lei la ordine publică şi siguranţă naţională şi se diminuează cu suma de 2.702,3 miliarde lei la apărare naţională.


  Articolul 9

  (1) Cheltuielile social-culturale, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 5.508,1 miliarde lei, din care: 786,6 miliarde lei cheltuieli de personal, 283,7 miliarde lei cheltuieli materiale şi servicii, 63,6 miliarde lei subvenţii, 5.726,3 miliarde lei transferuri, şi se diminuează cu suma de 194,5 miliarde lei la cheltuieli de capital şi cu suma de 1.157,6 miliarde lei la rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite.
  (2) Cheltuielile social-culturale, pe capitole de cheltuieli, se majorează cu suma de 58,9 miliarde lei pentru învăţământ, 346,5 miliarde lei pentru cultură, religie şi acţiuni privind activitatea sportivă şi de tineret, 5.932,8 miliarde lei pentru asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii şi se diminuează cu suma de 830,1 miliarde lei pentru sănătate.


  Articolul 10

  Alineatele (9) şi (12) ale articolului 13 din Legea nr. 511/2004 se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(9) În bugetul Ministerului Sănătăţii este prevăzută şi suma de 2.278,7 miliarde lei, reprezentând transferuri de la bugetul de stat către bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pentru finanţarea programelor privind compensarea în proporţie de 90% a medicamentelor acordate în ambulatoriu, potrivit Ordonanţei Guvernului nr. 59/2004 privind măsuri de întărire a disciplinei financiar-economice în sistemul sanitar, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 597/2004, cu modificările ulterioare.
  ...........................................................................
  (12) Din bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, de la capitolul "Asistenţă socială, alocaţii, pensii, ajutoare şi indemnizaţii", titlul "Cheltuieli materiale şi servicii", se finanţează cheltuielile aferente gratuităţilor şi reducerilor la transportul pe calea ferată, metrou, auto şi naval, de care beneficiază, în condiţiile legii, persoanele ale căror drepturi sunt stabilite prin Legea recunoştinţei faţă de eroii-martiri şi luptătorii care au contribuit la victoria Revoluţiei române din decembrie 1989 nr. 341/2004, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 44/1994 privind veteranii de război, precum şi unele drepturi ale invalizilor şi văduvelor de război, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, prin Legea nr. 147/2000 privind reducerile acordate pensionarilor pentru transportul intern, cu modificările ulterioare, prin Ordonanţa Guvernului nr. 112/1999 privind călătoriile gratuite în interes de serviciu şi în interes personal pe căile ferate române, republicată, precum şi prin Legea învăţământului nr. 84/1995, republicată, cu modificările şi completările ulterioare."


  Articolul 11

  (1) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se diminuează cu suma de 1.272,0 miliarde lei, din care: 2,3 miliarde lei la cheltuieli de personal, 125,2 miliarde lei la transferuri, 344,7 miliarde lei la cheltuieli de capital şi 799,8 miliarde lei la rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite.
  (2) Cheltuielile pentru servicii şi dezvoltare publică, locuinţe, mediu şi ape, pe capitole de cheltuieli, se diminuează cu suma de 1.112,1 miliarde lei pentru servicii şi dezvoltare publică şi locuinţe şi cu suma de 159,9 miliarde lei pentru mediu şi ape.


  Articolul 12

  (1) Cheltuielile pentru acţiuni economice, care se finanţează din bugetul de stat pe anul 2005, se diminuează cu suma de 6.521,8 miliarde lei, din care: 6,8 miliarde lei la cheltuieli de personal, 81,3 miliarde lei la cheltuieli materiale şi servicii, 599,5 miliarde lei la subvenţii, 2.379,7 miliarde lei la transferuri, 227,0 miliarde lei la cheltuieli de capital şi 3.227,5 miliarde lei la rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite.
  (2) Cheltuielile pentru acţiuni economice, pe capitole de cheltuieli, se diminuează cu suma de 589,1 miliarde lei pentru industrie, 1.085,3 miliarde lei pentru agricultură şi silvicultură, 4.771,3 miliarde lei pentru transporturi şi comunicaţii şi 76,1 miliarde lei pentru alte acţiuni economice.


  Articolul 13

  Articolul 16 din Legea nr. 511/2004 se completează cu un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) În bugetul Ministerului Transporturilor, Construcţiilor şi Turismului, la capitolul «Transporturi şi comunicaţii», titlul «Subvenţii», este prevăzută suma de 5.868,0 miliarde lei reprezentând subvenţii pentru susţinerea transportului feroviar public de călători, conform pachetului social minim."


  Articolul 14

  Articolul 18 din Legea nr. 511/2004 se completează cu un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Sumele ce se scutesc la plată, în condiţiile prevederilor alin. (1) şi (2), precum şi ale art. 19, prin excepţie de la prevederile art. 111 din Ordonanţa Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu se compensează cu taxa pe valoarea adăugată de rambursat, înregistrată de către agenţii economici beneficiari, nominalizaţi prin hotărâre a Guvernului."


  Articolul 15

  (1) Cheltuielile pentru alte acţiuni, care se finanţează de la bugetul de stat pe anul 2005, se diminuează cu suma de 2.468,4 miliarde lei, din care: 2.582,9 miliarde lei la cheltuieli de personal, 27,8 miliarde lei la cheltuieli materiale şi servicii, 24,0 miliarde lei la subvenţii, 4,7 miliarde lei la cheltuieli de capital şi 35,2 miliarde lei la rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite, şi se majorează cu suma de 206,2 miliarde lei la transferuri.
  (2) Cheltuielile pentru alte acţiuni, pe capitole de cheltuieli, se diminuează cu suma de 2.554,9 miliarde lei pentru alte acţiuni şi se majorează cu suma de 86,5 miliarde lei pentru cercetare ştiinţifică.


  Articolul 16

  Articolul 23 din Legea nr. 511/2004 se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "Art. 23. - În anul 2005 se alocă din bugetul de stat transferuri către bugetul asigurărilor sociale de stat în sumă de 108,0 miliarde lei reprezentând contribuţii pentru biletele de odihnă destinate salariaţilor din instituţiile publice, asiguraţi în sistemul public de pensii."


  Articolul 17

  Împrumuturile acordate de la bugetul de stat se diminuează cu suma de 92,0 miliarde lei, din care: 65,0 miliarde lei împrumuturi acordate pentru finalizarea unor obiective aprobate prin convenţii bilaterale şi acorduri interguvernamentale, 23,3 miliarde lei microcredite acordate persoanelor fizice care desfăşoară activităţi pe cont propriu, aducătoare de venituri, în vederea întreţinerii materiale, şi 3,7 miliarde lei împrumuturi acordate persoanelor care beneficiază de statutul de refugiat şi protecţie umanitară condiţionată.


  Articolul 18

  (1) Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului se majorează cu suma de 101,8 miliarde lei.
  (2) Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului se majorează cu suma de 4.178,8 miliarde lei.


  Capitolul IV Deficitul bugetar, datoria publică şi împrumutul guvernamental


  Articolul 19

  Deficitul bugetului de stat se stabileşte în sumă de 19.625,1 miliarde lei.


  Articolul 20

  Cheltuielile pentru dobânzile aferente datoriei publice şi alte cheltuieli se diminuează cu suma de 4.116,3 miliarde lei, din care: 138,0 miliarde lei la dobânzi aferente datoriei publice interne, 459,9 miliarde lei la dobânzi, comisioane şi alte costuri aferente datoriei publice externe, 2.232,7 miliarde lei la diferenţe de curs aferente datoriei publice externe, 885,7 miliarde lei la diferenţe de curs aferente datoriei publice interne şi 400,0 miliarde lei comisioane percepute la decontarea operaţiunilor prin contul curent general al Trezoreriei Statului.


  Capitolul V Dispoziţii referitoare la bugetele locale


  Articolul 21

  (1) Începând cu anul 2005, fondurile alocate de la bugetul de stat pentru ajutorul social, ajutorul pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, cultură şi culte şi echilibrarea bugetelor locale se asigură din sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată.
  (2) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale, pentru anul 2005, pentru asigurarea ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri se diminuează cu suma de 6.019,9 miliarde lei, potrivit anexei nr. 4.
  (3) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, pentru asigurarea ajutorului social şi a ajutorului pentru încălzirea locuinţei cu lemne, cărbuni şi combustibili petrolieri, sunt în sumă de 6.019,9 miliarde lei şi sunt prevăzute în anexa nr. 5.
  (4) Sumele defalcate din impozitul pe venit pentru bugetele locale, pe anul 2005, pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, cultură şi culte şi echilibrarea bugetelor locale se diminuează cu suma de 15.320,6 miliarde lei, potrivit anexei nr. 6.
  (5) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării contribuţiilor pentru personalul neclerical, se majorează cu suma de 13,3 miliarde lei.
  (6) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, cultură şi culte, inclusiv cele prevăzute la alin. (5), şi pentru echilibrarea bugetelor locale sunt în sumă de 15.333,9 miliarde lei şi sunt prevăzute în anexa nr. 7.
  (7) Sumele pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap, prevăzute în anexa nr. 7, se repartizează pe comune, oraşe, municipii, sectoare ale municipiului Bucureşti şi pe judeţe de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre, după consultarea primarilor şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie, în funcţie de numărul asistenţilor personali ai persoanelor cu handicap grav şi de numărul de persoane asistate în instituţiile de asistenţă socială a persoanelor cu handicap.
  (8) Unităţile Trezoreriei Statului sunt abilitate să introducă în execuţia bugetului de stat şi a bugetelor locale modificările determinate de aplicarea prevederilor alin. (2), (3), (4) şi (6), pe baza conturilor de execuţie întocmite de preşedinţii consiliilor judeţene şi primarii comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti, în termen de 15 zile lucrătoare de la publicarea prezentei ordonanţe de urgenţă.


  Articolul 22

  Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru subvenţionarea energiei termice livrate populaţiei pe anul 2005 se diminuează cu 6,4 miliarde lei, potrivit anexei nr. 8, ca urmare a aplicării prevederilor alin. (1) al art. 1 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 48/2004 pentru adoptarea unor măsuri privind furnizarea energiei termice populaţiei, pentru încălzirea locuinţei şi prepararea apei calde de consum, prin sisteme publice centralizate de alimentare cu energie termică, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 430/2004.


  Articolul 23

  (1) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat pe anul 2005, se majorează cu suma de 5.603,1 miliarde lei, potrivit anexelor nr. 9 şi 9a.
  (2) Sumele defalcate din taxa pe valoarea adăugată, destinate finanţării cheltuielilor instituţiilor de învăţământ preuniversitar de stat, prezentate în anexa nr. 9, se repartizează pe comune, oraşe, municipii şi sectoare ale municipiului Bucureşti de către consiliul judeţean, respectiv de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti, prin hotărâre şi cu asistenţa tehnică de specialitate a direcţiei generale a finanţelor publice şi a inspectoratului şcolar judeţean sau al municipiului Bucureşti, după caz.


  Articolul 24

  Transferurile de la bugetul de stat către bugetele locale pentru investiţii finanţate parţial din împrumuturi externe pe anul 2005 se diminuează cu suma de 100,0 miliarde lei.


  Capitolul VI Dispoziţii referitoare la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate


  Articolul 25

  (1) Anexa nr. 12 privind bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 la Legea nr. 511/2004 se modifică şi se înlocuieşte cu anexa nr. 10.
  (2) Prevederile art. 5 din prezenta ordonanţă de urgenţă se aplică şi bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate.
  (3) Unităţile sanitare cu paturi vor deconta contravaloarea medicamentelor achiziţionate în anul 2003, inclusiv a celor din cadrul subprogramului "Prevenţia şi controlul în diabet şi boli de nutriţie", din sume prevăzute în acte adiţionale distincte la contractele încheiate în anul 2005, fără a avea în vedere nivelul indicatorilor contractaţi şi realizaţi.
  (4) Bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005 este prevăzut cu un deficit de 2.596,1 miliarde lei, care se acoperă la finele anului bugetar din disponibilităţile din anii precedenţi înregistrate la acest buget.


  Capitolul VII Dispoziţii finale


  Articolul 26

  (1) Ordonatorii principali de credite ai bugetului de stat au obligaţia de a propune lunar trecerea la Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului a eventualelor economii identificate în bugetele lor.
  (2) Guvernul este abilitat să diminueze cheltuielile, respectiv Fondul de rezervă bugetară şi deficitul bugetului de stat pe anul 2005, cu eventualele economii rezultate potrivit alin. (1) şi să suplimenteze:
  a) cheltuielile şi deficitul bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate pe anul 2005;
  b) cheltuielile şi deficitul din credite externe pe anul 2005.
  (3) Din eventualele economii rezultate potrivit alin. (1) Guvernul poate suplimenta:
  a) bugetele ordonatorilor principali de credite ai bugetului de stat;
  b) sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat şi transferurile de la bugetul de stat pentru bugetele locale.


  Articolul 27

  (1) Se autorizează Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările prevăzute la art. 26 în volumul şi în structura bugetului de stat, bugetului creditelor externe, bugetelor ordonatorilor principali de credite, bugetului Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate, pe anul 2005.
  (2) Se autorizează ordonatorii principali de credite să introducă modificările determinate de aplicarea prevederilor art. 26 în anexele la bugetele lor şi în bugetele ordonatorilor de credite din subordine.
  (3) Bugetele de venituri şi cheltuieli ale activităţilor finanţate integral din venituri proprii, prevăzute în anexele la bugetele ordonatorilor principali de credite, pot fi majorate, atât la venituri, cât şi la cheltuieli, prin hotărâre a Guvernului, în situaţia în care veniturile proprii încasate depăşesc prevederile anuale aprobate.


  Articolul 28

  (1) Pentru anul 2005 se suspendă aplicarea prevederilor alin. (3) al art. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 45/2001 privind producţia de apă grea în perioada 2001-2006 la Regia Autonomă pentru Activităţi Nucleare şi acumularea acesteia de către Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat, aprobată prin Legea nr. 313/2001, cu modificările şi completările ulterioare. În anul 2005 suma negativă a taxei pe valoarea adăugată rezultată din deconturile de T.V.A., rambursată Administraţiei Naţionale a Rezervelor de Stat, se reţine ca venituri proprii din alte surse şi se utilizează prin derogare de la prevederile art. 8 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 54/2002 privind constituirea şi menţinerea stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 677/2002, pentru finanţarea cheltuielilor de capital, cu modificarea corespunzătoare a sursei de finanţare a programului de acumulare a stocurilor minime de siguranţă pentru ţiţei şi produse petroliere.
  (2) Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat va elabora instrucţiuni pentru încasarea şi utilizarea sumei rambursate cu avizul Ministerului Finanţelor Publice.
  (3) Dispoziţiile referitoare la Administraţia Naţională a Rezervelor de Stat cuprinse la alin. (1) şi (2) ale art. 43 din Legea nr. 511/2004 se abrogă.


  Articolul 29

  (1) De la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru perioada rămasă până la finele anului 2005, instituţiilor publice, indiferent de sistemul de finanţare şi de subordonare, li se interzice achiziţionarea de autoturisme şi mobilier.
  (2) Face excepţie de la prevederile alin. (1) achiziţionarea de autoturisme şi mobilier pentru:
  a) instituţii publice nou-înfiinţate prin lege, numai dacă acestea nu provin din restructurarea altor instituţii publice, deja existente;
  b) activităţile specifice desfăşurate de ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, care, potrivit art. 5 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 80/2001 privind stabilirea unor normative de cheltuieli pentru autorităţile administraţiei publice şi instituţiile publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 247/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se aprobă prin hotărâre a Guvernului;
  c) proiecte finanţate din împrumuturi externe şi/sau fonduri nerambursabile.
  (3) Achiziţiile publice de mobilier şi autoturisme aflate în curs de desfăşurare la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă se vor definitivă pe baza prevederilor legale în vigoare la data iniţierii procedurilor respective, numai în condiţiile în care autoritatea contractantă a transmis deja, până la acea dată, comunicarea privind rezultatul aplicării procedurii de achiziţie publică.


  Articolul 30

  Aplicarea prevederilor art. 14 alin. (6) din Hotărârea Guvernului nr. 1.209/2003 privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la indemnizaţia membrilor comisiilor de concurs şi ai comisiilor de soluţionare a contestaţiilor, se suspendă până la data de 31 decembrie 2005.


  Articolul 31

  (1) Se autorizează Ministerul Afacerilor Externe să încheie angajamente legale în anul 2005, în limita sumei de 324 miliarde lei, cu termene de plată în anul 2006, reprezentând achiziţii de bunuri, servicii şi lucrări necesare organizării celei de-a XI-a reuniuni la nivel de şefi de stat şi de guvern a Organizaţiei Internaţionale a Francofoniei.
  (2) Se autorizează Ministerul Economiei şi Comerţului să încheie angajamente legale în anul 2005, în limita sumei de 50 miliarde lei, cu termene de plată în anul 2006, pentru contractarea acţiunilor necesare organizării de târguri, expoziţii şi misiuni economice.


  Articolul 32

  După intrarea în vigoare a prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, se repartizează şi creditele bugetare reţinute conform art. 21 din Legea nr. 500/2002 privind finanţele publice, cu modificările ulterioare.


  Articolul 33

  Anexele nr. 1-10 fac parte integrantă din prezenta ordonanţă de urgenţă.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 29 iunie 2005.
  Nr. 66.


  Anexa 1
  BUGETUL DE STAT
  pe anul 2005
  - SINTEZA -
  *Font 7*
                                                                                                      - mii lei -
  ┌────-┬────┬────┬────┬────────────────────────────────────────────┬──────────────-┬──────────────-┬──────────────-┐
  │Capi-│Sub-│Ti- │Ali-│ │ │ │ │
  │ tol │ca- │tlu/│ne- │ Denumire indicator │ Program │ Influente │ Program │
  │ │pi- │Ar- │ at │ │ actualizat │ │ rectificat │
  │ │tol │ti- │ │ │ │ │ │
  │ │ │col │ │ │ │ │ │
  ├────-┴────┴────┴────┼────────────────────────────────────────────┼──────────────-┼──────────────-┼──────────────-┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
  ├────────────────────┼────────────────────────────────────────────+──────────────-┼──────────────-┼──────────────-┤
  │0001 │VENITURI - TOTAL │357.376.477.152│ 1.220.439.000│358.596.916.152│
  │0002 │I. VENITURI CURENTE │356.156.915.880│ 1.762.439.000│357.919.354.880│
  │0003 │A. VENITURI FISCALE │336.117.915.880│ 1.588.439.000│337.706.354.880│
  │0004 │A1. IMPOZITE DIRECTE │ 75.272.524.962│ 13.766.575.038│ 89.039.100.000│
  │0101 │IMPOZITUL PE PROFIT │ 60.710.000.000│ 10.223.000.000│ 70.933.000.000│
  │ 01 │Impozit pe profit de la agenti economici │ 57.518.000.000│ 9.312.000.000│ 66.830.000.000│
  │ 02 │Impozit pe profit de la băncile comerciale │ 3.192.000.000│ 911.000.000│ 4.103.000.000│
  │0201 │IMPOZITUL PE SALARII │ 150.000.000│ 650.000.000│ 800.000.000│
  │ 01 │Impozitul pe salarii - total - │ 150.000.000│ 650.000.000│ 800.000.000│
  │0601 │IMPOZITUL PE VENIT │ 76.737.000.000│-18.214.000.000│ 58.523.000.000│
  │ 01 │Impozit pe venituri din activităţi │ │ │ │
  │ │independente │ 1.603.000.000│ -103.000.000│ 1.500.000.000│
  │ 02 │Impozit pe venituri din salarii │ 66.437.000.000│-19.762.000.000│ 46.675.000.000│
  │ 03 │Impozit pe venituri din cedarea folosinţei │ │ │ │
  │ │bunurilor │ 641.000.000│ 275.000.000│ 916.000.000│
  │ 04 │Impozit pe venituri din dividende │ 6.400.000.000│ │ 6.400.000.000│
  │ 05 │Impozit pe venituri din dobanzi │ 230.000.000│ 518.000.000│ 748.000.000│
  │ 06 │Impozit pe alte venituri │ 140.000.000│ 50.000.000│ 190.000.000│
  │ 07 │Impozit pe venit din pensii │ 349.000.000│ 251.000.000│ 600.000.000│
  │ 08 │Impozitul pe veniturile obtinute din │ │ │ │
  │ │jocurile de noroc, din premii şi din prime │ │ │ │
  │ │în bani şi/sau natura │ 550.000.000│ 300.000.000│ 850.000.000│
  │ 09 │Impozitul pe veniturile obtinute din │ │ │ │
  │ │transferul dreptului de proprietate asupra │ │ │ │
  │ │valorilor mobiliare şi vanzarea părţilor │ │ │ │
  │ │sociale │ 200.000.000│ 100.000.000│ 300.000.000│
  │ 10 │Regularizări │ -1.000.000.000│ │ -1.000.000.000│
  │ 11 │Impozitul pe veniturile din valorificarea │ │ │ │
  │ │sub orice formă a drepturilor de proprietate│ │ │ │
  │ │intelectuala │ 250.000.000│ 50.000.000│ 300.000.000│
  │ 12 │Impozitul pe veniturile realizate de │ │ │ │
  │ │persoanele fizice nerezidente │ 550.000.000│ 9.000.000│ 559.000.000│
  │ 13 │Impozit pe veniturile din activităţi │ │ │ │
  │ │agricole │ 7.000.000│ -2.000.000│ 5.000.000│
  │ 14 │Impozitul pe veniturile obtinute din │ │ │ │
  │ │valorificarea de bunuri în regim de │ │ │ │
  │ │consignaţie şi din activităţi desfăşurate pe│ │ │ │
  │ │baza unui contract de agent, comision sau │ │ │ │
  │ │mandat comercial │ 200.000.000│ 50.000.000│ 250.000.000│
  │ 15 │Impozitul pe veniturile încasate din │ │ │ │
  │ │activităţile de expertiza contabila, tehnica│ │ │ │
  │ │judiciara şi extrajudiciara │ 30.000.000│ │ 30.000.000│
  │ 16 │Impozit pe veniturile realizate în baza unor│ │ │ │
  │ │conventii/contracte civile de prestări │ │ │ │
  │ │servicii, incheiate în condiţiile codului │ │ │ │
  │ │civil │ 150.000.000│ 50.000.000│ 200.000.000│
  │0701 │COTE ŞI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE │ │ │ │
  │ │VENIT (se scad) │-69.684.475.038│ 21.695.575.038│-47.988.900.000│
  │ 01 │Cote defalcate din impozitul pe venit │ │ │ │
  │ │(se scad) │-48.343.970.000│ 355.070.000│-47.988.900.000│
  │ 02 │Sume defalcate din impozitul pe venit pentru│ │ │ │
  │ │susţinerea sistemului de protecţie a │ │ │ │
  │ │persoanelor cu handicap, cultura şi culte şi│ │ │ │
  │ │echilibrarea bugetelor locale (se scad) │-15.320.616.596│ 15.320.616.596│ │
  │ 03 │Sume defalcate din impozitul pe venit pentru│ │ │ │
  │ │ajutor social şi ajutor pentru încălzirea │ │ │ │
  │ │locuinţei cu lemne, carbuni şi combustibili │ │ │ │
  │ │petrolieri (se scad) │ -6.019.888.442│ 6.019.888.442│ │
  │0801 │ALTE IMPOZITE DIRECTE │ 6.540.000.000│ -918.000.000│ 5.622.000.000│
  │ 01 │Impozitul pe veniturile realizate de │ │ │ │
  │ │persoanele juridice nerezidente │ 3.650.000.000│ │ 3.650.000.000│
  │ 02 │Impozitul pe profit obţinut din activităţi │ │ │ │
  │ │comerciale ilicite sau din nerespectarea │ │ │ │
  │ │Legii privind protectia consumatorilor │ 19.000.000│ -14.000.000│ 5.000.000│
  │ 03 │Impozitul pe dividende de la societăţile │ │ │ │
  │ │comerciale │ 2.850.000.000│ -1.030.000.000│ 1.820.000.000│
  │ 07 │Contribuţia agentilor economici pentru │ │ │ │
  │ │învăţământul de stat │ │ 100.000.000│ 100.000.000│
  │ 09 │Impozitul pe venitul reprezentantelor din │ │ │ │
  │ │România al societatilor comerciale şi │ │ │ │
  │ │organizaţiilor economice straine │ 15.000.000│ 30.000.000│ 45.000.000│
  │ 30 │Alte încasări din impozite directe │ 6.000.000│ -4.000.000│ 2.000.000│
  │0901 │CONTRIBUTII │ 820.000.000│ 330.000.000│ 1.150.000.000│
  │ 04 │Contribuţia individuala de asigurări sociale│ 720.000.000│ 280.000.000│ 1.000.000.000│
  │ 09 │Contribuţia agentilor economici pentru │ │ │ │
  │ │persoanele cu handicap │ 100.000.000│ 50.000.000│ 150.000.000│
  │1300 │A2. IMPOZITE INDIRECTE │260.845.390.918│-12.178.136.038│248.667.254.880│
  │1301 │TAXA PE VALOAREA ADAUGATA │126.656.390.918│ -9.117.136.038│117.539.254.880│
  │ 01 │TVA încasată │186.094.000.000│ 17.833.300.000│203.927.300.000│
  │ 04 │Sume defalcate din TVA pentru instituţiile │ │ │ │
  │ │de invatamant preuniversitar de stat, │ │ │ │
  │ │creşele, centrele judetene şi locale de │ │ │ │
  │ │consultanţă agricola precum şi pentru │ │ │ │
  │ │susţinerea sistemului de protecţie a │ │ │ │
  │ │copilului (se scad) │-49.541.159.114│ -5.603.074.000│-55.144.233.114│
  │ 05 │Sume defalcate din TVA pentru subventionarea│ │ │ │
  │ │energiei termice livrate populatiei (se │ │ │ │
  │ │scad) │ -4.975.073.000│ 6.427.000│ -4.968.646.000│
  │ 08 │Sume defalcate din TVA pentru drumurile │ │ │ │
  │ │judetene şi comunale (se scad) │ -2.300.000.000│ │ -2.300.000.000│
  │ 09 │Sume defalcate din TVA pentru │ │ │ │
  │ │retehnologizarea, modernizarea şi │ │ │ │
  │ │dezvoltarea sistemelor centralizate de │ │ │ │
  │ │producere şi distribuţie a energiei termice │ │ │ │
  │ │(se scad) │ -2.450.407.472│ │ -2.450.407.472│
  │ 10 │Sume defalcate din TVA pentru susţinerea │ │ │ │
  │ │sistemului de protecţie a persoanelor cu │ │ │ │
  │ │handicap, cultura, culte şi echilibrarea │ │ │ │
  │ │bugetelor locale (se scad) │ │-15.333.900.596│-15.333.900.596│
  │ 11 │Sume defalcate din TVA pentru ajutor social │ │ │ │
  │ │şi ajutor pentru încălzirea locuinţei cu │ │ │ │
  │ │lemne, carbuni şi combustibili petrolieri │ │ │ │
  │ │(se scad) │ │ -6.019.888.442│ -6.019.888.442│
  │ 12 │Sume defalcate din TVA pentru finantarea │ │ │ │
  │ │serviciilor comunitare de evidenta a │ │ │ │
  │ │persoanelor (se scad) │ -170.969.496│ │ -170.969.496│
  │1401 │ACCIZE │ 97.733.000.000│ -3.379.000.000│ 94.354.000.000│
  │1601 │TAXE VAMALE │ 16.752.000.000│ 1.878.000.000│ 18.630.000.000│
  │ 01 │Taxe vamale de la persoane juridice │ 16.682.000.000│ 1.863.000.000│ 18.545.000.000│
  │ 02 │Taxe vamale şi alte venituri încasate de la │ │ │ │
  │ │persoane fizice prin unitatile vamale │ 70.000.000│ 15.000.000│ 85.000.000│
  │1701 │ALTE IMPOZITE INDIRECTE │ 19.704.000.000│ -1.560.000.000│ 18.144.000.000│
  │ 01 │Taxe pentru jocurile de noroc │ 820.000.000│ -170.000.000│ 650.000.000│
  │ 02 │Majorări şi penalităţi de intarziere pentru │ │ │ │
  │ │venituri nevărsate la termen │ │ 1.000.000│ 1.000.000│
  │ 03 │Taxe şi tarife pentru eliberarea de licente │ │ │ │
  │ │şi autorizaţii de functionare │ 750.000.000│ 300.000.000│ 1.050.000.000│
  │ 04 │Taxa pentru activitatea de prospecţiune, │ │ │ │
  │ │explorare şi exploatare a resurselor │ │ │ │
  │ │minerale │ 200.000.000│ -180.000.000│ 20.000.000│
  │ 07 │Venituri cu destinatie speciala din cota │ │ │ │
  │ │unica asupra carburantilor auto livraţi la │ │ │ │
  │ │intern de producători precum şi pentru │ │ │ │
  │ │carburanţii auto consumaţi de acestia şi │ │ │ │
  │ │asupra carburantilor auto importaţi │ 850.000.000│ -850.000.000│ │
  │ 11 │Venituri din timbrul judiciar │ │ 30.000.000│ 30.000.000│
  │ 12 │Taxe de timbru pentru activitatea notariala │ │ 10.000.000│ 10.000.000│
  │ 15 │Amenzi judiciare │ 35.000.000│ -10.000.000│ 25.000.000│
  │ 16 │Venituri din recuperarea cheltuielilor │ │ │ │
  │ │judiciare avansate de stat │ 50.000.000│ 15.000.000│ 65.000.000│
  │ 18 │Taxa asupra unor activităţi dăunătoare │ │ │ │
  │ │sănătăţii şi din publicitatea lor │ 730.000.000│ -130.000.000│ 600.000.000│
  │ 19 │Venituri cu destinatie speciala din taxa de │ │ │ │
  │ │dezvoltare cuprinsa în tariful energiei │ │ │ │
  │ │electrice şi termice │ 2.450.000.000│ -1.000.000.000│ 1.450.000.000│
  │ 21 │Taxa de timbru social asupra jocurilor de │ │ │ │
  │ │noroc │ 450.000.000│ 50.000.000│ 500.000.000│
  │ 22 │Taxa de timbru social asupra valorii │ │ │ │
  │ │automobilelor noi din import │ 25.000.000│ 25.000.000│ 50.000.000│
  │ 23 │Contribuţia agentilor economici din turism │ │ 15.000.000│ 15.000.000│
  │ 24 │Impozitul pe ţiţeiul din producţia interna │ │ │ │
  │ │şi gazele naturale │ 5.625.000.000│ -2.213.000.000│ 3.412.000.000│
  │ 26 │Venituri cu destinatie speciala din │ │ │ │
  │ │comisionul pentru servicii vamale │ 1.800.000.000│ -400.000.000│ 1.400.000.000│
  │ 27 │Venituri cu destinatie speciala din cotele │ │ │ │
  │ │aplicate asupra veniturilor realizate în │ │ │ │
  │ │domeniul aviaţiei civile │ 500.000.000│ │ 500.000.000│
  │ 28 │Impozit pe veniturile microintreprinderilor │ 5.402.000.000│ 2.957.000.000│ 8.359.000.000│
  │ 30 │Alte încasări din impozite indirecte │ 17.000.000│ -10.000.000│ 7.000.000│
  │1900 │B. VENITURI NEFISCALE │ 20.039.000.000│ 174.000.000│ 20.213.000.000│
  │2001 │VARSAMINTE DIN PROFITUL NET AL REGIILOR │ │ │ │
  │ │AUTONOME │ 2.030.000.000│ -1.030.000.000│ 1.000.000.000│
  │2101 │VARSAMINTE DE LA INSTITUTIILE PUBLICE │ 4.445.000.000│ -1.957.000.000│ 2.488.000.000│
  │ 02 │Venituri din taxe pentru prestatii vamale │ 800.000.000│ -794.000.000│ 6.000.000│
  │ 03 │Taxe pentru prestaţiile efectuate şi pentru │ │ │ │
  │ │eliberarea autorizaţiilor de transport în │ │ │ │
  │ │trafic international │ 40.000.000│ -22.000.000│ 18.000.000│
  │ 04 │Taxe consulare │ 1.652.000.000│ -452.000.000│ 1.200.000.000│
  │ 05 │Taxe pentru analize efectuate de │ │ │ │
  │ │laboratoare, altele decat cele sanitare, de │ │ │ │
  │ │pe lângă institutii │ 30.000.000│ -24.000.000│ 6.000.000│
  │ 10 │Taxe şi alte venituri din protectia mediului│ │ 14.000.000│ 14.000.000│
  │ 12 │Varsaminte din disponibilitatile │ │ │ │
  │ │instituţiilor publice şi activităţilor │ │ │ │
  │ │autofinanţate │ │ 12.000.000│ 12.000.000│
  │ 13 │Varsaminte din veniturile instituţiilor │ │ │ │
  │ │publice şi activităţilor autofinanţate │ │ 6.000.000│ 6.000.000│
  │ 17 │Taxe pentru invatamant │ 2.500.000│ -1.700.000│ 800.000│
  │ 18 │Venituri din expertiza tehnica judiciara şi │ │ │ │
  │ │extrajudiciara │ 25.000.000│ -5.800.000│ 19.200.000│
  │ 19 │Venituri realizate cu ocazia participării la│ │ │ │
  │ │acţiuni sub egida organizaţiilor │ │ │ │
  │ │internationale │ 200.000.000│ -199.000.000│ 1.000.000│
  │ 20 │Venituri din prestări de servicii │ 1.200.000.000│ -715.000.000│ 485.000.000│
  │ 21 │Taxa pentru eliberarea certificatului de │ │ │ │
  │ │cazier fiscal │ 45.000.000│ 10.000.000│ 55.000.000│
  │ 22 │Venituri din producerea riscurilor asigurate│ 10.500.000│ -5.500.000│ 5.000.000│
  │ 30 │Alte venituri de la instituţiile publice │ 440.000.000│ 80.000.000│ 520.000.000│
  │ 34 │Venituri din taxe pentru eliberari de │ │ │ │
  │ │permise şi certificate │ │ 140.000.000│ 140.000.000│
  │2201 │DIVERSE VENITURI │ 13.564.000.000│ 3.161.000.000│ 16.725.000.000│
  │ 01 │Venituri din aplicarea prescripţiei │ │ │ │
  │ │extinctive │ 40.000.000│ │ 40.000.000│
  │ 03 │Venituri din amenzi şi alte sancţiuni │ │ │ │
  │ │aplicate, potrivit dispoziţiilor legale │ 2.450.000.000│ 515.000.000│ 2.965.000.000│
  │ 04 │Încasări din cota retinuta, conform Codului │ │ │ │
  │ │Penal │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
  │ 05 │Restituiri de fonduri din finantarea │ │ │ │
  │ │bugetară a anilor precedenti │ 1.958.000.000│ │ 1.958.000.000│
  │ 07 │Venituri din concesiuni şi închirieri │ 6.700.000.000│ 1.300.000.000│ 8.000.000.000│
  │ 08 │Penalităţi pentru nedepunerea sau depunerea │ │ │ │
  │ │cu intarziere a declaraţiei de impozite şi │ │ │ │
  │ │taxe │ 100.000.000│ -65.000.000│ 35.000.000│
  │ 09 │Venituri din dobanzi │ 28.000.000│ 892.000.000│ 920.000.000│
  │ 11 │Varsaminte de la persoane juridice, pentru │ │ │ │
  │ │persoane cu handicap neincadrate │ 1.350.000.000│ │ 1.350.000.000│
  │ 12 │Încasări din valorificarea bunurilor │ │ │ │
  │ │confiscate, abandonate şi alte sume │ │ │ │
  │ │constatate odata cu confiscarea potrivit │ │ │ │
  │ │Legii │ 300.000.000│ -100.000.000│ 200.000.000│
  │ 19 │Venituri din dividende │ 70.000.000│ 180.000.000│ 250.000.000│
  │ 20 │Sumele provenite din recuperarea debitelor │ │ │ │
  │ │provenite din drepturile de pensii şi │ │ │ │
  │ │asigurări sociale militare │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
  │ 21 │Venituri din despăgubiri │ 1.000.000│ 4.000.000│ 5.000.000│
  │ 30 │Încasări din alte surse │ 565.000.000│ 435.000.000│ 1.000.000.000│
  │3000 │II. VENITURI DIN CAPITAL │ 1.133.000.000│ -530.000.000│ 603.000.000│
  │3001 │VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI ALE │ │ │ │
  │ │STATULUI │ 1.133.000.000│ -530.000.000│ 603.000.000│
  │ 01 │Venituri din valorificarea unor bunuri ale │ │ │ │
  │ │instituţiilor publice │ 623.000.000│ -168.000.000│ 455.000.000│
  │ 02 │Venituri din valorificarea stocurilor de la │ │ │ │
  │ │rezervele de stat şi de mobilizare │ 45.000.000│ -2.000.000│ 43.000.000│
  │ 03 │Venituri din vanzarea locuintelor construite│ │ │ │
  │ │din fondurile statului │ │ 55.000.000│ 55.000.000│
  │ 08 │Venituri obtinute în procesul de stingerea │ │ │ │
  │ │creanţelor bugetare │ 465.000.000│ -415.000.000│ 50.000.000│
  │4000 │VII. DONATII ŞI SPONSORIZARI │ 11.561.272│ │ 11.561.272│
  │4001 │DONATII ŞI SPONSORIZARI │ 11.561.272│ │ 11.561.272│
  │ 01 │Donatii şi sponsorizari │ 11.561.272│ │ 11.561.272│
  │4200 │VIII. INCASARI DIN RAMBURSAREA │ │ │ │
  │ │IMPRUMUTURILOR ACORDATE │ 75.000.000│ -12.000.000│ 63.000.000│
  │4201 │INCASARI DIN RAMBURSAREA IMPRUMUTURILOR │ │ │ │
  │ │ACORDATE │ 75.000.000│ -12.000.000│ 63.000.000│
  │ 09 │Încasări din rambursarea imprumuturilor │ │ │ │
  │ │acordate pentru acoperirea arieratelor către│ │ │ │
  │ │CONEL şi ROMGAZ │ 60.000.000│ -20.000.000│ 40.000.000│
  │ 10 │Încasări din rambursarea imprumuturilor din │ │ │ │
  │ │fondul de redresare financiară │ 13.000.000│ 7.000.000│ 20.000.000│
  │ 11 │Încasări din rambursarea imprumuturilor │ │ │ │
  │ │acordate pentru proiecte de investitii în │ │ │ │
  │ │turism │ │ 1.000.000│ 1.000.000│
  │ 15 │Încasări din rambursarea microcreditelor │ │ │ │
  │ │acordate persoanelor fizice care desfăşoară │ │ │ │
  │ │activităţi pe cont propriu, aducatoare de │ │ │ │
  │ │venituri, în vederea intretinerii materiale │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
  │ 17 │Încasări din rambursarea microcreditelor, │ │ │ │
  │ │acordate de agentiile guvernamentale şi │ │ │ │
  │ │administrate prin agentii de credit │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
  │5001 │BUGET DE STAT │387.965.042.195│ -9.743.031.642│378.222.010.553│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │323.380.986.738│ -1.612.747.284│321.768.239.454│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 61.672.227.628│ 3.028.800.396│ 64.701.028.024│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 46.190.328.692│ 3.482.565.002│ 49.672.893.694│
  │ 34 │SUBVENTII │ 27.144.901.466│ -463.879.925│ 26.681.021.541│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 12.825.002.743│ 102.120.075│ 12.927.122.818│
  │ 35 02 │Subventii pe produse şi activităţi │ 4.810.248.412│ -24.000.000│ 4.786.248.412│
  │ 35 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor de │ │ │ │
  │ │pret şi tarif │ 2.593.650.311│ -542.000.000│ 2.051.650.311│
  │ 35 04 │Subventii pentru transportul feroviar public│ │ │ │
  │ │de calatori │ 5.868.000.000│ │ 5.868.000.000│
  │ 35 05 │Subventii pentru transportul de calatori cu │ │ │ │
  │ │metroul │ 1.048.000.000│ │ 1.048.000.000│
  │ 36 │PRIME │ 1.800.000.000│ │ 1.800.000.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │151.343.293.868│ -7.824.532.678│143.518.761.190│
  │ 39 │Transferuri consolidabile │ 21.661.960.565│-11.826.602.647│ 9.835.357.918│
  │ 39 02 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru strazile care se vor │ │ │ │
  │ │amenaja în perimetrele destinate │ │ │ │
  │ │construcţiilor de cvartale de locuinte noi │ │ │ │
  │ │în localităţi rurale şi urbane │ 400.000.000│ │ 400.000.000│
  │ 39 03 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru investitii finantate │ │ │ │
  │ │parţial din împrumuturi externe │ 1.700.000.000│ -100.000.000│ 1.600.000.000│
  │ 39 04 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul asigurarilor sociale de stat │ 11.734.645.647│-11.626.645.647│ 108.000.000│
  │ 39 05 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru lucrarile de cadastru│ │ │ │
  │ │imobiliar │ 54.072.200│ │ 54.072.200│
  │ 39 07 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru drepturile acordate │ │ │ │
  │ │persoanelor cu handicap │ 4.212.481.918│ │ 4.212.481.918│
  │ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul fondului de asigurări sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate reprezentand contribuţia datorata │ │ │ │
  │ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
  │ │militar în termen │ 200.651.674│ -10.594│ 200.641.080│
  │ 39 11 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul fondului de asigurări sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate reprezentand contribuţia datorata │ │ │ │
  │ │de persoanele care executa o pedeapsă │ │ │ │
  │ │privativa de libertate sau arest preventiv │ 268.393.126│ 53.594│ 268.446.720│
  │ 39 13 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul fondului de asigurări sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate │ 2.278.700.000│ │ 2.278.700.000│
  │ 39 14 │Program privind pietruirea drumurilor │ │ │ │
  │ │comunale şi alimentarea cu apa a satelor │ 283.000.000│ │ 283.000.000│
  │ 39 19 │Transferuri de la bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pt. constructii de locuinte │ 233.140.000│ │ 233.140.000│
  │ 39 20 │Transferuri de la bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru finantarea elaborarii│ │ │ │
  │ │şi/sau actualizarea planurilor urbanistice │ │ │ │
  │ │generale şi a regulamentelor locale de │ │ │ │
  │ │urbanism │ 26.185.000│ │ 26.185.000│
  │ 39 24 │Transferuri către bugetele locale pentru │ │ │ │
  │ │aeroporturi de interes local │ 33.300.000│ │ 33.300.000│
  │ 39 25 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru retehnologizarea │ │ │ │
  │ │centralelor termice şi electrice de │ │ │ │
  │ │termoficare │ 64.746.000│ │ 64.746.000│
  │ 39 31 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale din Fondul de interventie │ 133.785.000│ -100.000.000│ 33.785.000│
  │ 39 34 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru finantarea acţiunilor│ │ │ │
  │ │privind reducerea riscului seismic al │ │ │ │
  │ │construcţiilor existente cu destinatie de │ │ │ │
  │ │locuinta │ 38.860.000│ │ 38.860.000│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │129.681.333.303│ 4.002.069.969│133.683.403.272│
  │ 40 01 │Locuinte │ 274.070.500│ 72.000.000│ 346.070.500│
  │ 40 02 │Burse │ 2.902.551.661│ -46.000.000│ 2.856.551.661│
  │ 40 03 │Alocatii şi alte ajutoare pentru copii │ 11.540.169.400│ 514.145.745│ 12.054.315.145│
  │ 40 04 │Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi │ │ │ │
  │ │alte persoane │ 34.387.556.481│ 5.265.501.219│ 39.653.057.700│
  │ 40 06 │Servicii sociale │ 15.016.723│ -4.203.123│ 10.813.600│
  │ 40 08 │Ajutoare sociale │ 51.840.000│ │ 51.840.000│
  │ 40 09 │Alte ajutoare, alocatii şi indemnizatii │ 497.461.189│ 4.016.611│ 501.477.800│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 1.612.189.280│ -90.077.778│ 1.522.111.502│
  │ 40 15 │Plati compensatorii │ 360.780.902│ 156.412.762│ 517.193.664│
  │ 40 16 │Plan naţional de cercetare-dezvoltare şi │ │ │ │
  │ │inovare │ 2.223.753.144│ -106.598.612│ 2.117.154.532│
  │ 40 17 │Alocatia familiala complementara │ 3.198.000.000│ -45.600.000│ 3.152.400.000│
  │ 40 18 │Transferuri aferente restructurarii │ │ │ │
  │ │industriei de aparare │ 797.453.677│ -400.000.000│ 397.453.677│
  │ 40 20 │Cofinantarea contributiei financiare a │ │ │ │
  │ │Comunităţii Europene │ 692.663.661│ │ 692.663.661│
  │ 40 21 │Plati efectuate în cadrul programelor de │ │ │ │
  │ │dezvoltare │ 863.216.929│ -243.000.000│ 620.216.929│
  │ 40 22 │Cheltuieli pentru susţinerea programelor │ │ │ │
  │ │tehnice de conservare sau de inchidere a │ │ │ │
  │ │minelor │ 781.400.000│ -11.400.000│ 770.000.000│
  │ 40 23 │Protecţie sociala ce se acordă pentru unele │ │ │ │
  │ │activităţi din sectorul minier │ 532.070.000│ │ 532.070.000│
  │ 40 24 │Plan sectorial │ 100.000.000│ 419.175.710│ 519.175.710│
  │ 40 25 │Alocatia de sustinere pentru familia │ │ │ │
  │ │monoparentala │ 1.260.000.000│ 168.480.000│ 1.428.480.000│
  │ 40 26 │Transferuri aferente Fondului Naţional de │ │ │ │
  │ │Preaderare │ 6.809.068.411│ 1.046.400.000│ 7.855.468.411│
  │ 40 27 │Transferuri aferente Fondului Roman de │ │ │ │
  │ │Dezvoltare Sociala │ 98.000.000│ -21.764.530│ 76.235.470│
  │ 40 28 │Executarea silita a creanţelor bugetare │ 40.200.000│ 15.563.000│ 55.763.000│
  │ 40 29 │Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli │ │ │ │
  │ │judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
  │ │acţiuni în reprezentarea intereselor │ │ │ │
  │ │statului, potrivit dispoziţiilor legale │ 1.388.572.193│ 250.399.300│ 1.638.971.493│
  │ 40 30 │Onorariile pentru expertizele contabile │ │ │ │
  │ │dispuse în cadrul procesului penal │ 20.000.000│ │ 20.000.000│
  │ 40 31 │Transferuri pentru finantarea patrimoniului │ │ │ │
  │ │genetic al animalelor │ 52.000.000│ │ 52.000.000│
  │ 40 32 │Sprijinirea organizaţiilor cetatenilor │ │ │ │
  │ │aparţinând minoritatilor naţionale, altele │ │ │ │
  │ │decat cele care primesc subventii de la │ │ │ │
  │ │bugetul de stat, potrivit legii │ 264.434.000│ │ 264.434.000│
  │ 40 33 │Proiecte de comunicare, informare publică şi│ │ │ │
  │ │promovarea imaginii şi intereselor româneşti│ │ │ │
  │ │peste hotare │ 73.000.000│ │ 73.000.000│
  │ 40 34 │Sprijinirea activităţii românilor de │ │ │ │
  │ │pretutindeni şi a organizaţiilor │ │ │ │
  │ │reprezentative ale acestora │ 203.865.400│ -70.000.000│ 133.865.400│
  │ 40 35 │Finantarea partidelor politice │ 70.300.000│ │ 70.300.000│
  │ 40 36 │Finantarea acţiunilor cu caracter ştiinţific│ │ │ │
  │ │şi social-cultural │ 4.700.000│ │ 4.700.000│
  │ 40 37 │Finantarea unor programe şi proiecte │ │ │ │
  │ │interetnice şi combatere a intolerantei │ 25.000.000│ │ 25.000.000│
  │ 40 38 │Finantarea Ansamblului "Memorialul │ │ │ │
  │ │victimelor comunismului şi al rezistentei │ │ │ │
  │ │Sighet" │ 5.090.000│ │ 5.090.000│
  │ 40 39 │Comenzi de stat pentru cărţi şi publicatii │ 33.000.000│ │ 33.000.000│
  │ 40 41 │Asociaţii şi fundatii │ 106.142.880│ │ 106.142.880│
  │ 40 42 │Alocaţie de încredinţare şi plasament │ │ │ │
  │ │familial │ 426.120.000│ 69.960.000│ 496.080.000│
  │ 40 43 │Ajutor anual pentru veteranii de razboi │ 81.740.000│ │ 81.740.000│
  │ 40 44 │Programe pentru sănătate │ 1.170.414.752│ 1.000.000│ 1.171.414.752│
  │ 40 45 │Programe pentru tineret │ 56.035.280│ -4.000.000│ 52.035.280│
  │ 40 46 │Sprijin financiar pentru activitatea │ │ │ │
  │ │Comitetului Olimpic Roman │ 68.000.000│ 50.000.000│ 118.000.000│
  │ 40 48 │Meteorologie şi hidrologie │ 443.459.107│ │ 443.459.107│
  │ 40 49 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi │ │ │ │
  │ │ingheturilor │ 10.000.000│ │ 10.000.000│
  │ 40 50 │Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de│ │ │ │
  │ │pirita │ 83.409.183│ │ 83.409.183│
  │ 40 52 │Despăgubiri pentru animale sacrific. în │ │ │ │
  │ │vederea prevenirii şi combaterii │ │ │ │
  │ │epizootiilor │ 70.000.000│ 10.000.000│ 80.000.000│
  │ 40 53 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 13.700.303.765│ -537.155.587│ 13.163.148.178│
  │ 40 54 │Cabaline din patrimoniul genetic naţional │ 65.000.000│ │ 65.000.000│
  │ 40 55 │Programe cu finanţare rambursabila │ 8.821.526.250│ -1.941.155.597│ 6.880.370.653│
  │ 40 56 │Transferuri pentru drumuri, cai ferate, │ │ │ │
  │ │aviatie şi navigatie │ 1.287.420.278│ -14.831.819│ 1.272.588.459│
  │ 40 57 │Transferuri pentru finantarea de baza a │ │ │ │
  │ │învăţământului superior │ 9.826.318.635│ │ 9.826.318.635│
  │ 40 58 │Transferuri pentru constituirea fondului de │ │ │ │
  │ │garantare a creditelor bancare acordate │ │ │ │
  │ │studenţilor │ 3.000.000│ │ 3.000.000│
  │ 40 59 │Transferuri pentru cercetare-dezvoltare │ │ │ │
  │ │(granturi) │ 326.000.000│ │ 326.000.000│
  │ 40 60 │Transferuri pentru acţiuni de sănătate │ 1.955.196.093│ 44.000.000│ 1.999.196.093│
  │ 40 61 │Susţinerea cultelor │ 187.720.000│ │ 187.720.000│
  │ 40 62 │Stimularea exporturilor │ 4.350.160.000│ -392.000.000│ 3.958.160.000│
  │ 40 63 │Despăgubiri acordate producătorilor agricoli│ │ │ │
  │ │în caz de calamitati naturale în agricultura│ 215.000.000│ -45.000.000│ 170.000.000│
  │ 40 66 │Contribuţia statului la salarizarea │ │ │ │
  │ │personalului de cult │ 1.123.602.000│ │ 1.123.602.000│
  │ 40 68 │Programe de protecţie sociala şi integrare │ │ │ │
  │ │socio-profesionala a persoanelor cu handicap│ 32.670.000│ │ 32.670.000│
  │ 40 69 │Completarea primelor de asigurare │ 50.000.000│ │ 50.000.000│
  │ 40 70 │Susţinerea sistemului de protecţie a │ │ │ │
  │ │copilului │ 144.528.000│ -2.324.903│ 142.203.097│
  │ 40 71 │Indemnizatia de merit │ 170.566.320│ │ 170.566.320│
  │ 40 75 │Contribuţia statului care se aloca │ │ │ │
  │ │Patriarhiei Române, pentru sprijinirea │ │ │ │
  │ │asezamintelor Bisericii Ortodoxe Române din │ │ │ │
  │ │afara granitelor │ 38.575.000│ -3.800.000│ 34.775.000│
  │ 40 79 │Transferuri pentru aparatura medicală de │ │ │ │
  │ │mare performanta │ 45.130.460│ │ 45.130.460│
  │ 40 80 │Alte transferuri │ 3.604.349.420│ 67.820.937│ 3.672.170.357│
  │ 40 81 │Fond de garantare a imprumuturilor pentru │ │ │ │
  │ │întreprinderi mici şi mijlocii │ 288.000.000│ │ 288.000.000│
  │ 40 82 │Transferuri pentru acţiuni de ecologizare │ 152.800.420│ │ 152.800.420│
  │ 40 83 │Transferuri către Consiliul Naţional de │ │ │ │
  │ │Formare Profesionala a Adulţilor │ 13.211.059│ │ 13.211.059│
  │ 40 84 │Finantarea Ansamblului "Memorialul │ │ │ │
  │ │revolutiei - Decembrie 1989" din municipiul │ │ │ │
  │ │Timisoara │ 3.292.000│ │ 3.292.000│
  │ 40 86 │Programul de realizare a sistemului naţional│ │ │ │
  │ │antigrindina │ 52.017.120│ │ 52.017.120│
  │ 40 87 │Sume destinate finantarii programelor │ │ │ │
  │ │sportive realizate de structurile sportive │ │ │ │
  │ │de drept privat │ 515.500.000│ │ 515.500.000│
  │ 40 88 │Transferuri către Consiliul Naţional al │ │ │ │
  │ │Persoanelor Varstnice │ 4.944.340│ │ 4.944.340│
  │ 40 89 │Transferuri pentru sprijinirea │ │ │ │
  │ │proprietarilor de paduri │ 5.000.000│ 50.000.000│ 55.000.000│
  │ 40 90 │Ajutor pentru încălzirea locuinţei │ 3.000.000.000│ -2.000.000│ 2.998.000.000│
  │ 40 91 │Renta viagera │ 43.157.000│ │ 43.157.000│
  │ 40 93 │Programe comunitare │ 1.026.824.484│ -119.008.093│ 907.816.391│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 2.890.453.269│ -52.885.273│ 2.837.567.996│
  │ 40 95 │Programe ISPA │ 305.851.669│ │ 305.851.669│
  │ 40 96 │Programe SAPARD │ 1.024.100.208│ │ 1.024.100.208│
  │ 40 98 │Sprijinirea infiintarii de noi întreprinderi│ │ │ │
  │ │şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor │ │ │ │
  │ │mici şi mijlocii │ 716.370.760│ -50.000.000│ 666.370.760│
  │ 49 │DOBANZI │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
  │ 50 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 11.371.000.000│ -138.000.000│ 11.233.000.000│
  │ 50 02 │Dobanzi, comisioane şi alte costuri aferente│ │ │ │
  │ │datoriei publice externe │ 10.729.200.000│ -459.936.360│ 10.269.263.640│
  │ 50 03 │Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi │ │ │ │
  │ │plasarea titlurilor de stat şi de riscul │ │ │ │
  │ │imprumuturilor │ 2.193.900.000│ │ 2.193.900.000│
  │ 50 04 │Diferente de curs aferente datoriei publice │ │ │ │
  │ │externe │ 9.057.640.000│ -2.232.640.000│ 6.825.000.000│
  │ 50 05 │Diferente de curs aferente datoriei publice │ │ │ │
  │ │interne │ 1.000.000.000│ -885.700.000│ 114.300.000│
  │ 50 06 │Comisioane pentru operaţiunile prin contul │ │ │ │
  │ │curent general al Trezoreriei Statului │ 400.000.000│ -400.000.000│ │
  │ 60 │REZERVE │ 478.495.084│ 4.280.576.281│ 4.759.071.365│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 28.497.782.982│ -903.216.740│ 27.594.566.242│
  │ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 129.160.900│ -92.000.000│ 37.160.900│
  │ 80 02 │Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor│ │ │ │
  │ │obiective aprobate prin conventii bilaterale│ │ │ │
  │ │şi acorduri interguvernamentale │ 100.000.000│ -65.000.000│ 35.000.000│
  │ 80 05 │Imprumuturi acordate persoanelor care │ │ │ │
  │ │beneficiaza de statutul de refugiat şi │ │ │ │
  │ │protecţie umanitara condiţionată │ 5.837.760│ -3.676.860│ 2.160.900│
  │ 80 13 │Microcredite acordate persoanelor fizice │ │ │ │
  │ │care desfăşoară activităţi pe cont propriu, │ │ │ │
  │ │aducatoare de venituri, în vederea │ │ │ │
  │ │intretinerii materiale │ 23.323.140│ -23.323.140│ │
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 35.957.111.575│ -7.135.067.618│ 28.822.043.957│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 35.612.686.669│ -7.086.353.566│ 28.526.333.103│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 24.044.060.745│ -4.837.675.553│ 19.206.385.192│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 11.568.625.924│ -2.248.678.013│ 9.319.947.911│
  │ 88 │Rambursari de credite interne şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane aferente acestora │ 344.424.906│ -48.714.052│ 295.710.854│
  │ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 124.159.000│ -22.182.950│ 101.976.050│
  │ 88 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 220.265.906│ -26.531.102│ 193.734.804│
  │5100 │Partea I SERVICII PUBLICE GENERALE │ 26.372.171.486│ 3.811.084.178│ 30.183.255.664│
  │5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE │ 26.372.171.486│ 3.811.084.178│ 30.183.255.664│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 23.875.129.475│ 3.224.200.710│ 27.099.330.185│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 16.274.166.810│ 1.983.461.065│ 18.257.627.875│
  │ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 11.676.203.876│ 1.349.409.935│ 13.025.613.811│
  │ 11 │Contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ 2.177.895.405│ 495.562.021│ 2.673.457.426│
  │ 12 │Contribuţii pentru asigurarile de şomaj │ 325.634.493│ 43.812.312│ 369.446.805│
  │ 13 │Contribuţii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate │ 780.629.334│ 102.241.503│ 882.870.837│
  │ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 1.255.791.961│ -12.767.667│ 1.243.024.294│
  │ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari în tara │ 831.924.270│ -11.565.742│ 820.358.528│
  │ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari în │ │ │ │
  │ │ strainatate │ 423.867.691│ -1.201.925│ 422.665.766│
  │ 16 │Contribuţii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
  │ │de muncă şi boli profesionale │ 58.011.741│ 5.202.961│ 63.214.702│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 6.332.949.802│ 1.024.567.974│ 7.357.517.776│
  │ 21 │Drepturi cu caracter social │ 45.634.000│ 800.000│ 46.434.000│
  │ 22 │Hrana │ 30.963.770│ │ 30.963.770│
  │ 23 │Medicamente şi materiale sanitare │ 18.760.000│ 200.000│ 18.960.000│
  │ 24 │Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie │ 2.844.259.073│ 235.548.840│ 3.079.807.913│
  │ 25 │Materiale şi prestări de servicii cu │ │ │ │
  │ │caracter functional │ 804.915.281│ 147.596.372│ 952.511.653│
  │ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
  │ │scurta durata şi echipament │ 190.410.482│ 38.567.000│ 228.977.482│
  │ 27 │Reparatii curente │ 221.119.113│ 122.054.000│ 343.173.113│
  │ 28 │Reparatii capitale │ 541.701.500│ 329.777.300│ 871.478.800│
  │ 29 │Cărţi şi publicatii │ 97.915.702│ 7.547.010│ 105.462.712│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 1.519.020.881│ 142.477.452│ 1.661.498.333│
  │ 32 │Fondul Presedintelui │ 8.250.000│ │ 8.250.000│
  │ 33 │Fondul Primului Ministru │ 10.000.000│ │ 10.000.000│
  │ 34 │SUBVENTII │ 64.086.608│ 24.189.315│ 88.275.923│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 64.086.608│ 24.189.315│ 88.275.923│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 1.203.926.255│ 191.982.356│ 1.395.908.611│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 1.203.926.255│ 191.982.356│ 1.395.908.611│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 667.152.085│ -51.886.804│ 615.265.281│
  │ 40 15 │Plati compensatorii │ 1.130.000│ 500.000│ 1.630.000│
  │ 40 29 │Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli │ │ │ │
  │ │judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
  │ │acţiuni în reprezentarea intereselor │ │ │ │
  │ │statului, potrivit dispoziţiilor legale │ 1.358.075│ │ 1.358.075│
  │ 40 41 │Asociaţii şi fundatii │ 26.392.880│ │ 26.392.880│
  │ 40 55 │Programe cu finanţare rambursabila │ 248.325.000│ -56.245.926│ 192.079.074│
  │ 40 60 │Transferuri pentru acţiuni de sănătate │ 6.516.740│ │ 6.516.740│
  │ 40 80 │Alte transferuri │ 11.175.075│ 200.000.000│ 211.175.075│
  │ 40 93 │Programe comunitare │ 6.914.460│ -864.711│ 6.049.749│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 234.961.940│ 100.479.797│ 335.441.737│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.824.984.511│ 745.766.698│ 2.570.751.209│
  │ 72 │Investitii ale instituţiilor publice │ 1.802.984.511│ 745.766.698│ 2.548.751.209│
  │ 73 │Investitii ale regiilor autonome, │ │ │ │
  │ │societatilor şi companiilor naţionale şi │ │ │ │
  │ │societatilor comerciale cu capital majoritar│ │ │ │
  │ │de stat │ 22.000.000│ │ 22.000.000│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 672.057.500│ -158.883.230│ 513.174.270│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 672.057.500│ -158.883.230│ 513.174.270│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 465.925.000│ -93.849.830│ 372.075.170│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 206.132.500│ -65.033.400│ 141.099.100│
  │ 01 │Administratia Prezidentiala │ 154.173.096│ 54.093.100│ 208.266.196│
  │ 02 │Autorităţi Legislative │ 2.518.621.274│ 24.189.315│ 2.542.810.589│
  │ 03 │Autorităţi Judecatoresti │ 8.099.666.988│ 2.220.677.346│ 10.320.344.334│
  │ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 1.317.963.158│ -10.630.850│ 1.307.332.308│
  │ 05 │Autorităţi executive │ 14.281.746.970│ 1.522.755.267│ 15.804.502.237│
  │5400 │Partea a II-a APARARE, ORDINE PUBLICA ŞI │ │ │ │
  │ │SIGURANTA NAŢIONALA │ 86.730.893.752│ 2.954.318.219│ 89.685.211.971│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 65.830.835.002│ 5.588.565.621│ 71.419.400.623│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 33.755.299.002│ 2.850.795.385│ 36.606.094.387│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 25.577.755.819│ 2.283.460.974│ 27.861.216.793│
  │ 34 │SUBVENTII │ 3.948.664.193│ 71.829.000│ 4.020.493.193│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 3.948.664.193│ 71.829.000│ 4.020.493.193│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 2.549.115.988│ 382.480.262│ 2.931.596.250│
  │ 39 │Transferuri consolidabile │ 465.642.111│ │ 465.642.111│
  │ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul fondului de asigurări sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate reprezentand contribuţia datorata │ │ │ │
  │ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
  │ │militar în termen │ 197.248.985│ -53.594│ 197.195.391│
  │ 39 11 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul fondului de asigurări sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate reprezentand contribuţia datorata │ │ │ │
  │ │de persoanele care executa o pedeapsă │ │ │ │
  │ │privativa de libertate sau arest preventiv │ 268.393.126│ 53.594│ 268.446.720│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 2.083.473.877│ 382.480.262│ 2.465.954.139│
  │ 40 09 │Alte ajutoare, alocatii şi indemnizatii │ 3.500.000│ 100.000│ 3.600.000│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 621.862.621│ -1.169.179│ 620.693.442│
  │ 40 15 │Plati compensatorii │ 359.650.902│ 155.912.762│ 515.563.664│
  │ 40 29 │Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli │ │ │ │
  │ │judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
  │ │acţiuni în reprezentarea intereselor │ │ │ │
  │ │statului, potrivit dispoziţiilor legale │ 4.000.000│ 100.000.000│ 104.000.000│
  │ 40 30 │Onorariile pentru expertizele contabile │ │ │ │
  │ │dispuse în cadrul procesului penal │ 15.000.000│ │ 15.000.000│
  │ 40 60 │Transferuri pentru acţiuni de sănătate │ 881.654.153│ 69.000.000│ 950.654.153│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 197.806.201│ 58.636.679│ 256.442.880│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 11.493.409.592│ -878.110.608│ 10.615.298.984│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 9.406.649.158│ -1.756.136.794│ 7.650.512.364│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 9.288.083.314│ -1.759.824.668│ 7.528.258.646│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 7.873.814.330│ -1.468.396.950│ 6.405.417.380│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 1.414.268.984│ -291.427.718│ 1.122.841.266│
  │ 88 │Rambursari de credite interne şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane aferente acestora │ 118.565.844│ 3.687.874│ 122.253.718│
  │ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 22.500.000│ │ 22.500.000│
  │ 88 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 96.065.844│ 3.687.874│ 99.753.718│
  │5401 │APARARE NAŢIONALA │ 42.627.763.086│ -2.702.278.219│ 39.925.484.867│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.232.796.017│ -770.733.713│ 28.462.062.304│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.581.499.385│ -269.401.949│ 13.312.097.436│
  │ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 9.917.520.470│ 123.784.348│ 10.041.304.818│
  │ 11 │Contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ 750.571.590│ 84.464.769│ 835.036.359│
  │ 12 │Contribuţii pentru asigurarile de şomaj │ 107.659.019│ 1.361.628│ 109.020.647│
  │ 13 │Contribuţii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate │ 647.922.149│ 8.664.904│ 656.587.053│
  │ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 2.157.826.157│ -487.677.598│ 1.670.148.559│
  │ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari în tara │ 313.766.587│ -31.376.659│ 282.389.928│
  │ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari în │ │ │ │
  │ │ strainatate │ 1.844.059.570│ -456.300.939│ 1.387.758.631│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 13.994.353.707│ -601.244.526│ 13.393.109.181│
  │ 21 │Drepturi cu caracter social │ 446.657.501│ 359.241.317│ 805.898.818│
  │ 22 │Hrana │ 4.652.659.911│ -132.259.899│ 4.520.400.012│
  │ 23 │Medicamente şi materiale sanitare │ 90.996.244│ -21.795.000│ 69.201.244│
  │ 24 │Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie │ 2.331.400.526│ -58.940.830│ 2.272.459.696│
  │ 25 │Materiale şi prestări de servicii cu │ │ │ │
  │ │caracter functional │ 3.617.023.789│ -220.070.222│ 3.396.953.567│
  │ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
  │ │scurta durata şi echipament │ 1.211.944.581│ -152.141.138│ 1.059.803.443│
  │ 27 │Reparatii curente │ 291.281.116│ -48.700.629│ 242.580.487│
  │ 28 │Reparatii capitale │ 247.816.065│ -44.647.433│ 203.168.632│
  │ 29 │Cărţi şi publicatii │ 15.470.542│ -319.952│ 15.150.590│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 1.089.103.432│ -281.610.740│ 807.492.692│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 1.656.942.925│ 99.912.762│ 1.756.855.687│
  │ 39 │Transferuri consolidabile │ 98.300.177│ │ 98.300.177│
  │ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul fondului de asigurări sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate reprezentand contribuţia datorata │ │ │ │
  │ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
  │ │militar în termen │ 98.300.177│ │ 98.300.177│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 1.558.642.748│ 99.912.762│ 1.658.555.510│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 612.693.442│ │ 612.693.442│
  │ 40 15 │Plati compensatorii │ 359.650.902│ 155.912.762│ 515.563.664│
  │ 40 60 │Transferuri pentru acţiuni de sănătate │ 586.298.404│ -56.000.000│ 530.298.404│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.162.670.411│ -1.091.037.848│ 8.071.632.563│
  │ 72 │Investitii ale instituţiilor publice │ 9.162.670.411│ -1.091.037.848│ 8.071.632.563│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 4.232.296.658│ -840.506.658│ 3.391.790.000│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 4.232.296.658│ -840.506.658│ 3.391.790.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 3.645.184.330│ -715.904.330│ 2.929.280.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 587.112.328│ -124.602.328│ 462.510.000│
  │ 01 │Administratie centrala │ 505.299.044│ -1.455.914│ 503.843.130│
  │ 02 │Aparare naţionala şi operaţiuni de mentinere│ │ │ │
  │ │a pacii │ 31.690.778.659│ -1.752.762.604│ 29.938.016.055│
  │ 03 │Acţiuni de integrare euro-atlantica şi │ │ │ │
  │ │pentru constituirea forţei de reactie rapida│ 9.874.179.944│ -1.070.492.249│ 8.803.687.695│
  │ 04 │Parteneriat pentru pace │ 197.854.537│ -33.480.214│ 164.374.323│
  │ 05 │Plati compensatorii │ 359.650.902│ 155.912.762│ 515.563.664│
  │5501 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA │ 44.103.130.666│ 5.656.596.438│ 49.759.727.104│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 36.598.038.985│ 6.359.299.334│ 42.957.338.319│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.173.799.617│ 3.120.197.334│ 23.293.996.951│
  │ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 15.515.286.899│ 2.036.540.838│ 17.551.827.737│
  │ 11 │Contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ 560.857.864│ 135.419.384│ 696.277.248│
  │ 12 │Contribuţii pentru asigurarile de şomaj │ 72.298.919│ 10.014.673│ 82.313.592│
  │ 13 │Contribuţii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate │ 1.097.615.985│ 142.788.859│ 1.240.404.844│
  │ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 345.973.725│ -33.955.623│ 312.018.102│
  │ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari în tara │ 187.995.743│ -12.337.724│ 175.658.019│
  │ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari în │ │ │ │
  │ │ strainatate │ 157.977.982│ -21.617.899│ 136.360.083│
  │ 16 │Contribuţii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
  │ │de muncă şi boli profesionale │ 3.666.225│ -3.000│ 3.663.225│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 11.583.402.112│ 2.884.705.500│ 14.468.107.612│
  │ 21 │Drepturi cu caracter social │ 245.445.984│ 336.817.402│ 582.263.386│
  │ 22 │Hrana │ 5.537.792.806│ 143.500.000│ 5.681.292.806│
  │ 23 │Medicamente şi materiale sanitare │ 16.010.000│ 1.800.000│ 17.810.000│
  │ 24 │Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie │ 1.331.462.711│ 48.175.550│ 1.379.638.261│
  │ 25 │Materiale şi prestări de servicii cu │ │ │ │
  │ │caracter functional │ 515.296.540│ 85.150.000│ 600.446.540│
  │ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
  │ │scurta durata şi echipament │ 1.081.171.728│ 1.591.138.200│ 2.672.309.928│
  │ 27 │Reparatii curente │ 105.793.692│ 22.787.387│ 128.581.079│
  │ 28 │Reparatii capitale │ 118.466.500│ 48.131.000│ 166.597.500│
  │ 29 │Cărţi şi publicatii │ 5.384.000│ 3.000.000│ 8.384.000│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 665.875.847│ -45.294.039│ 620.581.808│
  │ 34 │SUBVENTII │ 3.948.664.193│ 71.829.000│ 4.020.493.193│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 3.948.664.193│ 71.829.000│ 4.020.493.193│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 892.173.063│ 282.567.500│ 1.174.740.563│
  │ 39 │Transferuri consolidabile │ 367.341.934│ │ 367.341.934│
  │ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul fondului de asigurări sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate reprezentand contribuţia datorata │ │ │ │
  │ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
  │ │militar în termen │ 98.948.808│ -53.594│ 98.895.214│
  │ 39 11 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul fondului de asigurări sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate reprezentand contribuţia datorata │ │ │ │
  │ │de persoanele care executa o pedeapsă │ │ │ │
  │ │privativa de libertate sau arest preventiv │ 268.393.126│ 53.594│ 268.446.720│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 524.831.129│ 282.567.500│ 807.398.629│
  │ 40 09 │Alte ajutoare, alocatii şi indemnizatii │ 3.500.000│ 100.000│ 3.600.000│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 9.169.179│ -1.169.179│ 8.000.000│
  │ 40 29 │Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli │ │ │ │
  │ │judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
  │ │acţiuni în reprezentarea intereselor │ │ │ │
  │ │statului, potrivit dispoziţiilor legale │ 4.000.000│ 100.000.000│ 104.000.000│
  │ 40 30 │Onorariile pentru expertizele contabile │ │ │ │
  │ │dispuse în cadrul procesului penal │ 15.000.000│ │ 15.000.000│
  │ 40 60 │Transferuri pentru acţiuni de sănătate │ 295.355.749│ 125.000.000│ 420.355.749│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 197.806.201│ 58.636.679│ 256.442.880│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.330.739.181│ 212.927.240│ 2.543.666.421│
  │ 71 │Stocuri pentru rezerve de stat şi de │ │ │ │
  │ │mobilizare │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
  │ 72 │Investitii ale instituţiilor publice │ 1.607.800.788│ 389.836.363│ 1.997.637.151│
  │ 77 │Rate aferente achizitiilor în leasing │ │ │ │
  │ │financiar │ 721.938.393│ -176.909.123│ 545.029.270│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 5.174.352.500│ -915.630.136│ 4.258.722.364│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 5.055.786.656│ -919.318.010│ 4.136.468.646│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 4.228.630.000│ -752.492.620│ 3.476.137.380│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 827.156.656│ -166.825.390│ 660.331.266│
  │ 88 │Rambursari de credite interne şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane aferente acestora │ 118.565.844│ 3.687.874│ 122.253.718│
  │ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 22.500.000│ │ 22.500.000│
  │ 88 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 96.065.844│ 3.687.874│ 99.753.718│
  │ 01 │Administratie centrala │ 3.506.161.058│ 509.173.216│ 4.015.334.274│
  │ 02 │Politie │ 12.610.905.573│ 2.281.472.436│ 14.892.378.009│
  │ 03 │Protecţie şi paza contra incendiilor │ 1.842.221.708│ 489.778.292│ 2.332.000.000│
  │ 04 │Paza şi supravegherea frontierei │ 3.455.798.772│ 409.526.228│ 3.865.325.000│
  │ 05 │Jandarmerie │ 5.085.118.714│ 490.416.386│ 5.575.535.100│
  │ 06 │Siguranţa naţionala │ 9.869.387.923│ 1.067.796.481│ 10.937.184.404│
  │ 07 │Penitenciare │ 4.201.336.193│ 71.829.000│ 4.273.165.193│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni privind ordinea │ │ │ │
  │ │publică şi siguranţa naţionala │ 3.532.200.725│ 336.604.399│ 3.868.805.124│
  │5700 │Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE │109.821.322.671│ 5.508.117.470│115.329.440.141│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 99.579.041.728│ 6.860.192.262│106.439.233.990│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.735.157.094│ 786.631.661│ 5.521.788.755│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 9.012.779.960│ 283.687.304│ 9.296.467.264│
  │ 34 │SUBVENTII │ 4.908.227.499│ 63.583.767│ 4.971.811.266│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 4.908.227.499│ 63.583.767│ 4.971.811.266│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 80.922.877.175│ 5.726.289.530│ 86.649.166.705│
  │ 39 │Transferuri consolidabile │ 6.600.238.367│ 43.000│ 6.600.281.367│
  │ 39 04 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul asigurarilor sociale de stat │ 108.000.000│ │ 108.000.000│
  │ 39 07 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru drepturile acordate │ │ │ │
  │ │persoanelor cu handicap │ 4.212.481.918│ │ 4.212.481.918│
  │ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul fondului de asigurări sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate reprezentand contribuţia datorata │ │ │ │
  │ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
  │ │militar în termen │ 1.056.449│ 43.000│ 1.099.449│
  │ 39 13 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul fondului de asigurări sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate │ 2.278.700.000│ │ 2.278.700.000│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 74.322.638.808│ 5.726.246.530│ 80.048.885.338│
  │ 40 02 │Burse │ 2.872.367.390│ -46.000.000│ 2.826.367.390│
  │ 40 03 │Alocatii şi alte ajutoare pentru copii │ 11.540.169.400│ 514.145.745│ 12.054.315.145│
  │ 40 04 │Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi │ │ │ │
  │ │alte persoane │ 34.387.556.481│ 5.265.501.219│ 39.653.057.700│
  │ 40 06 │Servicii sociale │ 15.016.723│ -4.203.123│ 10.813.600│
  │ 40 08 │Ajutoare sociale │ 51.840.000│ │ 51.840.000│
  │ 40 09 │Alte ajutoare, alocatii şi indemnizatii │ 493.961.189│ 3.916.611│ 497.877.800│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 51.760.824│ -6.572.843│ 45.187.981│
  │ 40 17 │Alocatia familiala complementara │ 3.198.000.000│ -45.600.000│ 3.152.400.000│
  │ 40 25 │Alocatia de sustinere pentru familia │ │ │ │
  │ │monoparentala │ 1.260.000.000│ 168.480.000│ 1.428.480.000│
  │ 40 32 │Sprijinirea organizaţiilor cetatenilor │ │ │ │
  │ │aparţinând minoritatilor naţionale, altele │ │ │ │
  │ │decat cele care primesc subventii de la │ │ │ │
  │ │bugetul de stat, potrivit legii │ 264.434.000│ │ 264.434.000│
  │ 40 33 │Proiecte de comunicare, informare publică şi│ │ │ │
  │ │promovarea imaginii şi intereselor româneşti│ │ │ │
  │ │peste hotare │ 73.000.000│ │ 73.000.000│
  │ 40 34 │Sprijinirea activităţii românilor de │ │ │ │
  │ │pretutindeni şi a organizaţiilor │ │ │ │
  │ │reprezentative ale acestora │ 203.865.400│ -70.000.000│ 133.865.400│
  │ 40 36 │Finantarea acţiunilor cu caracter ştiinţific│ │ │ │
  │ │şi social-cultural │ 4.700.000│ │ 4.700.000│
  │ 40 37 │Finantarea unor programe şi proiecte │ │ │ │
  │ │interetnice şi combatere a intolerantei │ 25.000.000│ │ 25.000.000│
  │ 40 38 │Finantarea Ansamblului "Memorialul │ │ │ │
  │ │victimelor comunismului şi al rezistentei │ │ │ │
  │ │Sighet" │ 5.090.000│ │ 5.090.000│
  │ 40 39 │Comenzi de stat pentru cărţi şi publicatii │ 33.000.000│ │ 33.000.000│
  │ 40 41 │Asociaţii şi fundatii │ 43.200.000│ │ 43.200.000│
  │ 40 42 │Alocaţie de încredinţare şi plasament │ │ │ │
  │ │familial │ 426.120.000│ 69.960.000│ 496.080.000│
  │ 40 43 │Ajutor anual pentru veteranii de razboi │ 81.740.000│ │ 81.740.000│
  │ 40 44 │Programe pentru sănătate │ 1.170.414.752│ 1.000.000│ 1.171.414.752│
  │ 40 45 │Programe pentru tineret │ 56.035.280│ -4.000.000│ 52.035.280│
  │ 40 46 │Sprijin financiar pentru activitatea │ │ │ │
  │ │Comitetului Olimpic Roman │ 68.000.000│ 50.000.000│ 118.000.000│
  │ 40 55 │Programe cu finanţare rambursabila │ 13.783.750│ -3.418.085│ 10.365.665│
  │ 40 57 │Transferuri pentru finantarea de baza a │ │ │ │
  │ │învăţământului superior │ 9.826.318.635│ │ 9.826.318.635│
  │ 40 58 │Transferuri pentru constituirea fondului de │ │ │ │
  │ │garantare a creditelor bancare acordate │ │ │ │
  │ │studenţilor │ 3.000.000│ │ 3.000.000│
  │ 40 60 │Transferuri pentru acţiuni de sănătate │ 1.067.025.200│ -25.000.000│ 1.042.025.200│
  │ 40 61 │Susţinerea cultelor │ 187.720.000│ │ 187.720.000│
  │ 40 66 │Contribuţia statului la salarizarea │ │ │ │
  │ │personalului de cult │ 1.123.602.000│ │ 1.123.602.000│
  │ 40 68 │Programe de protecţie sociala şi integrare │ │ │ │
  │ │socio-profesionala a persoanelor cu handicap│ 32.670.000│ │ 32.670.000│
  │ 40 70 │Susţinerea sistemului de protecţie a │ │ │ │
  │ │copilului │ 144.528.000│ -2.324.903│ 142.203.097│
  │ 40 71 │Indemnizatia de merit │ 127.470.000│ │ 127.470.000│
  │ 40 75 │Contribuţia statului care se aloca │ │ │ │
  │ │Patriarhiei Române, pentru sprijinirea │ │ │ │
  │ │asezamintelor Bisericii Ortodoxe Române din │ │ │ │
  │ │afara granitelor │ 38.575.000│ -3.800.000│ 34.775.000│
  │ 40 79 │Transferuri pentru aparatura medicală de │ │ │ │
  │ │mare performanta │ 45.130.460│ │ 45.130.460│
  │ 40 80 │Alte transferuri │ 534.181.275│ 39.010.535│ 573.191.810│
  │ 40 83 │Transferuri către Consiliul Naţional de │ │ │ │
  │ │Formare Profesionala a Adulţilor │ 13.211.059│ │ 13.211.059│
  │ 40 84 │Finantarea Ansamblului "Memorialul │ │ │ │
  │ │revolutiei - Decembrie 1989" din municipiul │ │ │ │
  │ │Timisoara │ 3.292.000│ │ 3.292.000│
  │ 40 87 │Sume destinate finantarii programelor │ │ │ │
  │ │sportive realizate de structurile sportive │ │ │ │
  │ │de drept privat │ 515.500.000│ │ 515.500.000│
  │ 40 88 │Transferuri către Consiliul Naţional al │ │ │ │
  │ │Persoanelor Varstnice │ 4.944.340│ │ 4.944.340│
  │ 40 90 │Ajutor pentru încălzirea locuinţei │ 3.000.000.000│ -2.000.000│ 2.998.000.000│
  │ 40 91 │Renta viagera │ 43.157.000│ │ 43.157.000│
  │ 40 93 │Programe comunitare │ 424.556.460│ -43.993.680│ 380.562.780│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 815.152.190│ -128.954.946│ 686.197.244│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.445.866.522│ -194.463.007│ 3.251.403.515│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 6.796.414.421│ -1.157.611.785│ 5.638.802.636│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 6.687.628.359│ -1.130.693.359│ 5.556.935.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 5.480.758.715│ -907.620.715│ 4.573.138.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 1.206.869.644│ -223.072.644│ 983.797.000│
  │ 88 │Rambursari de credite interne şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane aferente acestora │ 108.786.062│ -26.918.426│ 81.867.636│
  │ 88 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 108.786.062│ -26.918.426│ 81.867.636│
  │5701 │INVATAMANT │ 23.330.499.941│ 58.884.014│ 23.389.383.955│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.514.490.177│ 407.415.447│ 20.921.905.624│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.778.567.459│ 696.878.771│ 3.475.446.230│
  │ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 2.123.153.278│ 516.767.944│ 2.639.921.222│
  │ 11 │Contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ 318.132.467│ 138.728.937│ 456.861.404│
  │ 12 │Contribuţii pentru asigurarile de şomaj │ 47.481.730│ 14.609.656│ 62.091.386│
  │ 13 │Contribuţii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate │ 149.116.657│ 36.242.966│ 185.359.623│
  │ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 98.889.908│ -11.830.995│ 87.058.913│
  │ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari în tara │ 80.028.896│ -8.496.839│ 71.532.057│
  │ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari în │ │ │ │
  │ │ strainatate │ 18.861.012│ -3.334.156│ 15.526.856│
  │ 16 │Contribuţii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
  │ │de muncă şi boli profesionale │ 6.493.419│ 2.360.263│ 8.853.682│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.998.448.780│ -237.855.074│ 2.760.593.706│
  │ 21 │Drepturi cu caracter social │ 510.515.709│ -3.537.543│ 506.978.166│
  │ 22 │Hrana │ 513.136.762│ -41.603.124│ 471.533.638│
  │ 23 │Medicamente şi materiale sanitare │ 8.849.582│ -200.000│ 8.649.582│
  │ 24 │Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie │ 533.311.180│ -18.646.959│ 514.664.221│
  │ 25 │Materiale şi prestări de servicii cu │ │ │ │
  │ │caracter functional │ 75.482.153│ -18.926.500│ 56.555.653│
  │ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
  │ │scurta durata şi echipament │ 309.970.200│ -22.612.796│ 287.357.404│
  │ 27 │Reparatii curente │ 93.181.031│ 981.606│ 94.162.637│
  │ 28 │Reparatii capitale │ 209.152.300│ 1.875.982│ 211.028.282│
  │ 29 │Cărţi şi publicatii │ 37.232.980│ 463.125│ 37.696.105│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 233.912.737│ -140.648.865│ 93.263.872│
  │ 31 │Manuale │ 436.130.690│ │ 436.130.690│
  │ 34 │SUBVENTII │ 1.276.669.160│ 47.886.811│ 1.324.555.971│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 1.276.669.160│ 47.886.811│ 1.324.555.971│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 13.460.804.778│ -99.495.061│ 13.361.309.717│
  │ 39 │Transferuri consolidabile │ 1.056.449│ 43.000│ 1.099.449│
  │ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul fondului de asigurări sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate reprezentand contribuţia datorata │ │ │ │
  │ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
  │ │militar în termen │ 1.056.449│ 43.000│ 1.099.449│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 13.459.748.329│ -99.538.061│ 13.360.210.268│
  │ 40 02 │Burse │ 2.872.367.390│ -46.000.000│ 2.826.367.390│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 1.270.799│ │ 1.270.799│
  │ 40 55 │Programe cu finanţare rambursabila │ 6.983.750│ -1.728.085│ 5.255.665│
  │ 40 57 │Transferuri pentru finantarea de baza a │ │ │ │
  │ │învăţământului superior │ 9.826.318.635│ │ 9.826.318.635│
  │ 40 58 │Transferuri pentru constituirea fondului de │ │ │ │
  │ │garantare a creditelor bancare acordate │ │ │ │
  │ │studenţilor │ 3.000.000│ │ 3.000.000│
  │ 40 66 │Contribuţia statului la salarizarea │ │ │ │
  │ │personalului de cult │ 13.555.000│ │ 13.555.000│
  │ 40 71 │Indemnizatia de merit │ 35.280.000│ │ 35.280.000│
  │ 40 80 │Alte transferuri │ 267.315.275│ │ 267.315.275│
  │ 40 93 │Programe comunitare │ 325.350.260│ -40.100.000│ 285.250.260│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 108.307.220│ -11.709.976│ 96.597.244│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.946.603.702│ -146.113.007│ 1.800.490.695│
  │ 72 │Investitii ale instituţiilor publice │ 762.965.589│ -79.294.897│ 683.670.692│
  │ 77 │Rate aferente achizitiilor în leasing │ │ │ │
  │ │financiar │ 1.183.638.113│ -66.818.110│ 1.116.820.003│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 869.406.062│ -202.418.426│ 666.987.636│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 760.620.000│ -175.500.000│ 585.120.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 330.690.000│ -81.828.000│ 248.862.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 429.930.000│ -93.672.000│ 336.258.000│
  │ 88 │Rambursari de credite interne şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane aferente acestora │ 108.786.062│ -26.918.426│ 81.867.636│
  │ 88 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 108.786.062│ -26.918.426│ 81.867.636│
  │ 01 │Administratie centrala │ 162.269.125│ -14.102.887│ 148.166.238│
  │ 02 │Invatamant prescolar │ 26.420.361│ 1.627.376│ 28.047.737│
  │ 03 │Invatamant primar şi gimnazial │ 200.000.000│ -82.411.915│ 117.588.085│
  │ 04 │Invatamant liceal │ 1.924.627.829│ -108.773.910│ 1.815.853.919│
  │ 09 │Invatamant superior │ 13.486.246.154│ -133.296.282│ 13.352.949.872│
  │ 10 │Biblioteci centrale, universitare şi │ │ │ │
  │ │pedagogice │ 174.000.000│ │ 174.000.000│
  │ 14 │Internate, camine şi cantine pentru elevi şi│ │ │ │
  │ │studenti │ 797.000.000│ 10.000.000│ 807.000.000│
  │ 20 │Centre de calificare şi recalificare │ 12.651.131│ 485.064│ 13.136.195│
  │ 25 │Servicii publice descentralizate │ 1.010.341.300│ │ 1.010.341.300│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni de invatamant │ 5.536.944.041│ 385.356.568│ 5.922.300.609│
  │5801 │SĂNĂTATE │ 15.177.610.369│ -830.142.260│ 14.347.468.109│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.125.314.663│ 116.580.099│ 8.241.894.762│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.263.232.112│ 138.010.522│ 1.401.242.634│
  │ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 952.313.971│ 91.564.650│ 1.043.878.621│
  │ 11 │Contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ 189.878.234│ 39.098.884│ 228.977.118│
  │ 12 │Contribuţii pentru asigurarile de şomaj │ 28.464.032│ 2.742.650│ 31.206.682│
  │ 13 │Contribuţii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate │ 66.712.108│ 6.409.526│ 73.121.634│
  │ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 21.217.000│ -2.258.721│ 18.958.279│
  │ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari în tara │ 15.758.000│ -1.575.800│ 14.182.200│
  │ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari în │ │ │ │
  │ │ strainatate │ 5.459.000│ -682.921│ 4.776.079│
  │ 16 │Contribuţii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
  │ │de muncă şi boli profesionale │ 4.646.767│ 453.533│ 5.100.300│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.033.307.537│ -3.694.917│ 2.029.612.620│
  │ 22 │Hrana │ 404.263.834│ 1.314.445│ 405.578.279│
  │ 23 │Medicamente şi materiale sanitare │ 721.035.109│ -5.513.412│ 715.521.697│
  │ 24 │Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie │ 262.477.685│ 967.912│ 263.445.597│
  │ 25 │Materiale şi prestări de servicii cu │ │ │ │
  │ │caracter functional │ 402.032.335│ -1.025.000│ 401.007.335│
  │ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
  │ │scurta durata şi echipament │ 29.313.174│ -342.000│ 28.971.174│
  │ 27 │Reparatii curente │ 79.017.920│ 3.344.674│ 82.362.594│
  │ 28 │Reparatii capitale │ 38.650.040│ │ 38.650.040│
  │ 29 │Cărţi şi publicatii │ 5.195.200│ -15.000│ 5.180.200│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 91.322.240│ -2.426.536│ 88.895.704│
  │ 34 │SUBVENTII │ 233.636.352│ 10.500.000│ 244.136.352│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 233.636.352│ 10.500.000│ 244.136.352│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 4.595.138.662│ -28.235.506│ 4.566.903.156│
  │ 39 │Transferuri consolidabile │ 2.278.700.000│ │ 2.278.700.000│
  │ 39 13 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul fondului de asigurări sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate │ 2.278.700.000│ │ 2.278.700.000│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 2.316.438.662│ -28.235.506│ 2.288.203.156│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 25.296.250│ -3.163.506│ 22.132.744│
  │ 40 44 │Programe pentru sănătate │ 1.170.414.752│ 1.000.000│ 1.171.414.752│
  │ 40 60 │Transferuri pentru acţiuni de sănătate │ 1.067.025.200│ -25.000.000│ 1.042.025.200│
  │ 40 79 │Transferuri pentru aparatura medicală de │ │ │ │
  │ │mare performanta │ 45.130.460│ │ 45.130.460│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 8.572.000│ -1.072.000│ 7.500.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.230.958.347│ -15.000.000│ 1.215.958.347│
  │ 72 │Investitii ale instituţiilor publice │ 1.230.958.347│ -15.000.000│ 1.215.958.347│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 5.821.337.359│ -931.722.359│ 4.889.615.000│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 5.821.337.359│ -931.722.359│ 4.889.615.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 5.103.495.715│ -814.779.715│ 4.288.716.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 717.841.644│ -116.942.644│ 600.899.000│
  │ 01 │Administratie centrala │ 652.608.657│ 132.314.751│ 784.923.408│
  │ 03 │Spitale │ 1.419.840.229│ -252.542.359│ 1.167.297.870│
  │ 05 │Crese │ 5.978.705│ 100.000│ 6.078.705│
  │ 07 │Centre de transfuzii sanguine │ 725.200.000│ │ 725.200.000│
  │ 09 │Centre de sănătate │ 35.882.154│ │ 35.882.154│
  │ 25 │Servicii publice descentralizate │ 3.699.673.231│ │ 3.699.673.231│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni sanitare │ 8.638.427.393│ -710.014.652│ 7.928.412.741│
  │5901 │CULTURA, RELIGIE ŞI ACTIUNI PRIVIND │ │ │ │
  │ │ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET │ 8.887.442.215│ 346.527.203│ 9.233.969.418│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.666.365.490│ 386.197.203│ 9.052.562.693│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 309.737.179│ -7.396.126│ 302.341.053│
  │ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 216.848.826│ 642.481│ 217.491.307│
  │ 11 │Contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ 34.131.010│ -218.128│ 33.912.882│
  │ 12 │Contribuţii pentru asigurarile de şomaj │ 6.458.990│ -510.725│ 5.948.265│
  │ 13 │Contribuţii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate │ 14.498.159│ -2.225.025│ 12.273.134│
  │ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 36.924.037│ -5.082.941│ 31.841.096│
  │ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari în tara │ 10.427.836│ -1.505.290│ 8.922.546│
  │ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari în │ │ │ │
  │ │ strainatate │ 26.496.201│ -3.577.651│ 22.918.550│
  │ 16 │Contribuţii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
  │ │de muncă şi boli profesionale │ 876.157│ -1.788│ 874.369│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 1.902.065.242│ 457.000.000│ 2.359.065.242│
  │ 24 │Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie │ 95.302.000│ │ 95.302.000│
  │ 25 │Materiale şi prestări de servicii cu │ │ │ │
  │ │caracter functional │ 1.438.185.935│ 450.000.000│ 1.888.185.935│
  │ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
  │ │scurta durata şi echipament │ 7.226.600│ │ 7.226.600│
  │ 27 │Reparatii curente │ 8.958.889│ │ 8.958.889│
  │ 28 │Reparatii capitale │ 2.027.000│ 11.500.000│ 13.527.000│
  │ 29 │Cărţi şi publicatii │ 13.034.744│ │ 13.034.744│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 337.330.074│ -4.500.000│ 332.830.074│
  │ 34 │SUBVENTII │ 3.381.976.269│ 3.196.956│ 3.385.173.225│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 3.381.976.269│ 3.196.956│ 3.385.173.225│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 3.072.586.800│ -66.603.627│ 3.005.983.173│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 3.072.586.800│ -66.603.627│ 3.005.983.173│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 19.672.600│ -2.918.162│ 16.754.438│
  │ 40 32 │Sprijinirea organizaţiilor cetatenilor │ │ │ │
  │ │aparţinând minoritatilor naţionale, altele │ │ │ │
  │ │decat cele care primesc subventii de la │ │ │ │
  │ │bugetul de stat, potrivit legii │ 264.434.000│ │ 264.434.000│
  │ 40 33 │Proiecte de comunicare, informare publică şi│ │ │ │
  │ │promovarea imaginii şi intereselor româneşti│ │ │ │
  │ │peste hotare │ 73.000.000│ │ 73.000.000│
  │ 40 34 │Sprijinirea activităţii românilor de │ │ │ │
  │ │pretutindeni şi a organizaţiilor │ │ │ │
  │ │reprezentative ale acestora │ 203.865.400│ -70.000.000│ 133.865.400│
  │ 40 36 │Finantarea acţiunilor cu caracter ştiinţific│ │ │ │
  │ │şi social-cultural │ 4.700.000│ │ 4.700.000│
  │ 40 37 │Finantarea unor programe şi proiecte │ │ │ │
  │ │interetnice şi combatere a intolerantei │ 25.000.000│ │ 25.000.000│
  │ 40 38 │Finantarea Ansamblului "Memorialul │ │ │ │
  │ │victimelor comunismului şi al rezistentei │ │ │ │
  │ │Sighet" │ 5.090.000│ │ 5.090.000│
  │ 40 39 │Comenzi de stat pentru cărţi şi publicatii │ 33.000.000│ │ 33.000.000│
  │ 40 41 │Asociaţii şi fundatii │ 33.550.000│ │ 33.550.000│
  │ 40 45 │Programe pentru tineret │ 56.035.280│ -4.000.000│ 52.035.280│
  │ 40 46 │Sprijin financiar pentru activitatea │ │ │ │
  │ │Comitetului Olimpic Roman │ 68.000.000│ 50.000.000│ 118.000.000│
  │ 40 55 │Programe cu finanţare rambursabila │ 6.800.000│ -1.690.000│ 5.110.000│
  │ 40 61 │Susţinerea cultelor │ 187.720.000│ │ 187.720.000│
  │ 40 66 │Contribuţia statului la salarizarea │ │ │ │
  │ │personalului de cult │ 1.110.047.000│ │ 1.110.047.000│
  │ 40 71 │Indemnizatia de merit │ 92.190.000│ │ 92.190.000│
  │ 40 75 │Contribuţia statului care se aloca │ │ │ │
  │ │Patriarhiei Române, pentru sprijinirea │ │ │ │
  │ │asezamintelor Bisericii Ortodoxe Române din │ │ │ │
  │ │afara granitelor │ 38.575.000│ -3.800.000│ 34.775.000│
  │ 40 80 │Alte transferuri │ 193.722.000│ 3.460.535│ 197.182.535│
  │ 40 84 │Finantarea Ansamblului "Memorialul │ │ │ │
  │ │revolutiei - Decembrie 1989" din municipiul │ │ │ │
  │ │Timisoara │ 3.292.000│ │ 3.292.000│
  │ 40 87 │Sume destinate finantarii programelor │ │ │ │
  │ │sportive realizate de structurile sportive │ │ │ │
  │ │de drept privat │ 515.500.000│ │ 515.500.000│
  │ 40 93 │Programe comunitare │ 84.719.520│ -2.082.000│ 82.637.520│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 53.674.000│ -35.574.000│ 18.100.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 199.216.725│ -35.000.000│ 164.216.725│
  │ 72 │Investitii ale instituţiilor publice │ 199.216.725│ -35.000.000│ 164.216.725│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 21.860.000│ -4.670.000│ 17.190.000│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 21.860.000│ -4.670.000│ 17.190.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 8.685.000│ -2.155.000│ 6.530.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 13.175.000│ -2.515.000│ 10.660.000│
  │ 01 │Administratie centrala │ 320.745.000│ -48.030.828│ 272.714.172│
  │ 02 │Biblioteci publice naţionale │ 140.246.034│ 22.500.000│ 162.746.034│
  │ 04 │Muzee │ 528.009.615│ 4.379.211│ 532.388.826│
  │ 05 │Teatre şi institutii profesioniste de │ │ │ │
  │ │spectacole şi concerte │ 683.525.253│ 4.670.000│ 688.195.253│
  │ 13 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor │ │ │ │
  │ │istorice │ 460.000.000│ │ 460.000.000│
  │ 14 │Centre culturale │ 120.000.000│ │ 120.000.000│
  │ 15 │Culte religioase │ 1.336.342.000│ -3.800.000│ 1.332.542.000│
  │ 16 │Targuri, saloane şi expozitii de carte şi de│ │ │ │
  │ │publicatii culturale │ 6.000.000│ │ 6.000.000│
  │ 20 │Activitatea sportiva │ 1.854.070.582│ 53.772.841│ 1.907.843.423│
  │ 21 │Activitatea de tineret │ 117.410.800│ -4.000.000│ 113.410.800│
  │ 25 │Servicii publice descentralizate │ 219.505.000│ │ 219.505.000│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni privind cultura, │ │ │ │
  │ │religia şi activitatea sportiva şi de │ │ │ │
  │ │tineret │ 3.101.587.931│ 317.035.979│ 3.418.623.910│
  │6001 │ASISTENŢA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, │ │ │ │
  │ │AJUTOARE ŞI INDEMNIZATII │ 62.425.770.146│ 5.932.848.513│ 68.358.618.659│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 62.272.871.398│ 5.949.999.513│ 68.222.870.911│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 383.620.344│ -40.861.506│ 342.758.838│
  │ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 269.344.986│ -32.248.393│ 237.096.593│
  │ 11 │Contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ 53.857.015│ -1.789.345│ 52.067.670│
  │ 12 │Contribuţii pentru asigurarile de şomaj │ 8.080.349│ -967.452│ 7.112.897│
  │ 13 │Contribuţii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate │ 18.854.148│ -2.257.388│ 16.596.760│
  │ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 32.137.122│ -3.437.686│ 28.699.436│
  │ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari în tara │ 13.552.122│ -1.125.212│ 12.426.910│
  │ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari în │ │ │ │
  │ │ strainatate │ 18.585.000│ -2.312.474│ 16.272.526│
  │ 16 │Contribuţii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
  │ │de muncă şi boli profesionale │ 1.346.724│ -161.242│ 1.185.482│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.078.958.401│ 68.237.295│ 2.147.195.696│
  │ 21 │Drepturi cu caracter social │ 1.276.045.712│ 12.806.069│ 1.288.851.781│
  │ 23 │Medicamente şi materiale sanitare │ 375.000│ │ 375.000│
  │ 24 │Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie │ 95.756.953│ 600.000│ 96.356.953│
  │ 25 │Materiale şi prestări de servicii cu │ │ │ │
  │ │caracter functional │ 22.839.679│ │ 22.839.679│
  │ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
  │ │scurta durata şi echipament │ 18.952.394│ │ 18.952.394│
  │ 27 │Reparatii curente │ 24.693.200│ │ 24.693.200│
  │ 28 │Reparatii capitale │ 18.280.000│ 16.000.000│ 34.280.000│
  │ 29 │Cărţi şi publicatii │ 4.141.880│ │ 4.141.880│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 617.873.583│ 38.831.226│ 656.704.809│
  │ 34 │SUBVENTII │ 15.945.718│ 2.000.000│ 17.945.718│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 15.945.718│ 2.000.000│ 17.945.718│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 59.794.346.935│ 5.920.623.724│ 65.714.970.659│
  │ 39 │Transferuri consolidabile │ 4.320.481.918│ │ 4.320.481.918│
  │ 39 04 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul asigurarilor sociale de stat │ 108.000.000│ │ 108.000.000│
  │ 39 07 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru drepturile acordate │ │ │ │
  │ │persoanelor cu handicap │ 4.212.481.918│ │ 4.212.481.918│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 55.473.865.017│ 5.920.623.724│ 61.394.488.741│
  │ 40 03 │Alocatii şi alte ajutoare pentru copii │ 11.540.169.400│ 514.145.745│ 12.054.315.145│
  │ 40 04 │Pensii şi ajutoare I.O.V.R., militari şi │ │ │ │
  │ │alte persoane │ 34.387.556.481│ 5.265.501.219│ 39.653.057.700│
  │ 40 06 │Servicii sociale │ 15.016.723│ -4.203.123│ 10.813.600│
  │ 40 08 │Ajutoare sociale │ 51.840.000│ │ 51.840.000│
  │ 40 09 │Alte ajutoare, alocatii şi indemnizatii │ 493.961.189│ 3.916.611│ 497.877.800│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 5.521.175│ -491.175│ 5.030.000│
  │ 40 17 │Alocatia familiala complementara │ 3.198.000.000│ -45.600.000│ 3.152.400.000│
  │ 40 25 │Alocatia de sustinere pentru familia │ │ │ │
  │ │monoparentala │ 1.260.000.000│ 168.480.000│ 1.428.480.000│
  │ 40 29 │Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli │ │ │ │
  │ │judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
  │ │acţiuni în reprezentarea intereselor │ │ │ │
  │ │statului, potrivit dispoziţiilor legale │ │ 100.000│ 100.000│
  │ 40 41 │Asociaţii şi fundatii │ 43.200.000│ │ 43.200.000│
  │ 40 42 │Alocaţie de încredinţare şi plasament │ │ │ │
  │ │familial │ 426.120.000│ 69.960.000│ 496.080.000│
  │ 40 43 │Ajutor anual pentru veteranii de razboi │ 81.740.000│ │ 81.740.000│
  │ 40 68 │Programe de protecţie sociala şi integrare │ │ │ │
  │ │socio-profesionala a persoanelor cu handicap│ 32.670.000│ │ 32.670.000│
  │ 40 70 │Susţinerea sistemului de protecţie a │ │ │ │
  │ │copilului │ 144.528.000│ -2.324.903│ 142.203.097│
  │ 40 80 │Alte transferuri │ 73.144.000│ 35.550.000│ 108.694.000│
  │ 40 83 │Transferuri către Consiliul Naţional de │ │ │ │
  │ │Formare Profesionala a Adulţilor │ 13.211.059│ │ 13.211.059│
  │ 40 88 │Transferuri către Consiliul Naţional al │ │ │ │
  │ │Persoanelor Varstnice │ 4.944.340│ │ 4.944.340│
  │ 40 90 │Ajutor pentru încălzirea locuinţei │ 3.000.000.000│ -2.000.000│ 2.998.000.000│
  │ 40 91 │Renta viagera │ 43.157.000│ │ 43.157.000│
  │ 40 93 │Programe comunitare │ 14.486.680│ -1.811.680│ 12.675.000│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 644.598.970│ -80.598.970│ 564.000.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 69.087.748│ 1.650.000│ 70.737.748│
  │ 72 │Investitii ale instituţiilor publice │ 69.087.748│ 1.650.000│ 70.737.748│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 83.811.000│ -18.801.000│ 65.010.000│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 83.811.000│ -18.801.000│ 65.010.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 37.888.000│ -8.858.000│ 29.030.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 45.923.000│ -9.943.000│ 35.980.000│
  │ 01 │Administratie centrala │ 876.326.636│ -95.299.048│ 781.027.588│
  │ 09 │Ajutor social │ 3.071.840.000│ -2.000.000│ 3.069.840.000│
  │ 14 │Alocatia de încredinţare şi plasament │ │ │ │
  │ │familial │ 431.873.000│ 69.960.000│ 501.833.000│
  │ 15 │Alocatia de stat pentru copii │ 11.895.973.273│ 514.145.745│ 12.410.119.018│
  │ 17 │Ajutoare pentru sotii de militari în termen │ 7.363.000│ 1.029.704│ 8.392.704│
  │ 18 │Centre de primire, triere şi cazare a │ │ │ │
  │ │persoanelor solicitante a statutului de │ │ │ │
  │ │refugiat │ 17.705.702│ 17.650.000│ 35.355.702│
  │ 19 │Alocatia pentru familiile cu copii │ 4.508.183.000│ 122.880.000│ 4.631.063.000│
  │ 20 │Pensii, ajutoare, indemnizatii şi sporuri │ │ │ │
  │ │I.O.V.R., veterani de razboi şi pentru alte │ │ │ │
  │ │categorii de beneficiari │ 20.552.885.823│ 5.011.260.045│ 25.564.145.868│
  │ 21 │Pensii militari │ 14.339.274.681│ 296.470.163│ 14.635.744.844│
  │ 25 │Servicii publice descentralizate │ 514.590.683│ -29.215.977│ 485.374.706│
  │ 29 │Concediu platit pentru cresterea copiilor │ │ │ │
  │ │până la 2 ani │ 5.220.800│ 246.907│ 5.467.707│
  │ 37 │Ajutoare speciale │ 3.152.390.400│ │ 3.152.390.400│
  │ 38 │Indemnizatii nevazatori salariati │ 2.675.600│ │ 2.675.600│
  │ 43 │Susţinerea sistemului de protecţie a │ │ │ │
  │ │drepturilor copilului │ 144.528.000│ -2.324.903│ 142.203.097│
  │ 48 │Programe de protecţie sociala şi integrare │ │ │ │
  │ │socio-profesionala a persoanelor cu handicap│ 32.670.000│ │ 32.670.000│
  │ 50 │Alte acţiuni privind asistenţa sociala, │ │ │ │
  │ │alocatii, pensii, ajutoare şi indemnizatii │ 2.857.252.825│ 32.249.000│ 2.889.501.825│
  │ 53 │Servicii sociale │ 15.016.723│ -4.203.123│ 10.813.600│
  │6300 │Partea a IV-a SERVICII ŞI DEZVOLTARE │ │ │ │
  │ │PUBLICA, LOCUINTE, MEDIU ŞI APE │ 10.623.214.349│ -1.272.015.982│ 9.351.198.367│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 3.027.210.056│ -127.570.234│ 2.899.639.822│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 549.484.586│ -2.351.400│ 547.133.186│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 307.109.170│ │ 307.109.170│
  │ 34 │SUBVENTII │ 11.281.000│ │ 11.281.000│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 11.281.000│ │ 11.281.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 2.159.335.300│ -125.218.834│ 2.034.116.466│
  │ 39 │Transferuri consolidabile │ 635.257.200│ │ 635.257.200│
  │ 39 05 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru lucrarile de cadastru│ │ │ │
  │ │imobiliar │ 54.072.200│ │ 54.072.200│
  │ 39 14 │Program privind pietruirea drumurilor │ │ │ │
  │ │comunale şi alimentarea cu apa a satelor │ 283.000.000│ │ 283.000.000│
  │ 39 19 │Transferuri de la bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pt. constructii de locuinte │ 233.140.000│ │ 233.140.000│
  │ 39 20 │Transferuri de la bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru finantarea elaborarii│ │ │ │
  │ │şi/sau actualizari planurilor urbanistice │ │ │ │
  │ │generale şi a regulamentelor locale de │ │ │ │
  │ │urbanism │ 26.185.000│ │ 26.185.000│
  │ 39 34 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru finantarea acţiunilor│ │ │ │
  │ │privind reducerea riscului seismic al │ │ │ │
  │ │construcţiilor existente cu destinatie de │ │ │ │
  │ │locuinta │ 38.860.000│ │ 38.860.000│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 1.524.078.100│ -125.218.834│ 1.398.859.266│
  │ 40 01 │Locuinte │ 274.070.500│ 72.000.000│ 346.070.500│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 125.046.409│ -15.638.095│ 109.408.314│
  │ 40 55 │Programe cu finanţare rambursabila │ 634.200.000│ -121.234.647│ 512.965.353│
  │ 40 93 │Programe comunitare │ 144.761.191│ -18.103.593│ 126.657.598│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 346.000.000│ -42.242.499│ 303.757.501│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.187.344.693│ -344.668.380│ 3.842.676.313│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 3.408.659.600│ -799.777.368│ 2.608.882.232│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 3.408.659.600│ -799.777.368│ 2.608.882.232│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 1.569.645.000│ -380.558.816│ 1.189.086.184│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 1.839.014.600│ -419.218.552│ 1.419.796.048│
  │6301 │SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA ŞI LOCUINTE │ 7.105.769.821│ -1.112.128.759│ 5.993.641.062│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.479.308.700│ -30.508.279│ 1.448.800.421│
  │ 34 │SUBVENTII │ 11.281.000│ │ 11.281.000│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 11.281.000│ │ 11.281.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 1.468.027.700│ -30.508.279│ 1.437.519.421│
  │ 39 │Transferuri consolidabile │ 635.257.200│ │ 635.257.200│
  │ 39 05 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru lucrarile de cadastru│ │ │ │
  │ │imobiliar │ 54.072.200│ │ 54.072.200│
  │ 39 14 │Program privind pietruirea drumurilor │ │ │ │
  │ │comunale şi alimentarea cu apa a satelor │ 283.000.000│ │ 283.000.000│
  │ 39 19 │Transferuri de la bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pt. constructii de locuinte │ 233.140.000│ │ 233.140.000│
  │ 39 20 │Transferuri de la bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru finantarea elaborarii│ │ │ │
  │ │şi/sau actualizarii planurilor urbanistice │ │ │ │
  │ │generale şi a regulamentelor locale de │ │ │ │
  │ │urbanism │ 26.185.000│ │ 26.185.000│
  │ 39 34 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru finantarea acţiunilor│ │ │ │
  │ │privind reducerea riscului seismic al │ │ │ │
  │ │construcţiilor existente cu destinatie de │ │ │ │
  │ │locuinta │ 38.860.000│ │ 38.860.000│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 832.770.500│ -30.508.279│ 802.262.221│
  │ 40 01 │Locuinte │ 274.070.500│ 72.000.000│ 346.070.500│
  │ 40 55 │Programe cu finanţare rambursabila │ 558.700.000│ -102.508.279│ 456.191.721│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.648.529.021│ -344.668.380│ 2.303.860.641│
  │ 72 │Investitii ale instituţiilor publice │ 1.594.311.021│ -59.788.780│ 1.534.522.241│
  │ 73 │Investitii ale regiilor autonome, │ │ │ │
  │ │societatilor şi companiilor naţionale şi │ │ │ │
  │ │societatilor comerciale cu capital majoritar│ │ │ │
  │ │de stat │ 1.054.218.000│ -284.879.600│ 769.338.400│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 2.977.932.100│ -736.952.100│ 2.240.980.000│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 2.977.932.100│ -736.952.100│ 2.240.980.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 1.505.470.000│ -372.520.000│ 1.132.950.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 1.472.462.100│ -364.432.100│ 1.108.030.000│
  │ 08 │Locuinte │ 3.747.855.921│ -375.642.130│ 3.372.213.791│
  │ 50 │Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi │ │ │ │
  │ │locuinte │ 3.357.913.900│ -736.486.629│ 2.621.427.271│
  │6401 │MEDIU ŞI APE │ 3.517.444.528│ -159.887.223│ 3.357.557.305│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.547.901.356│ -97.061.955│ 1.450.839.401│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 549.484.586│ -2.351.400│ 547.133.186│
  │ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 398.755.678│ │ 398.755.678│
  │ 11 │Contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ 85.959.436│ │ 85.959.436│
  │ 12 │Contribuţii pentru asigurarile de şomaj │ 11.962.671│ │ 11.962.671│
  │ 13 │Contribuţii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate │ 27.913.023│ │ 27.913.023│
  │ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 22.750.227│ -2.351.400│ 20.398.827│
  │ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari în tara │ 8.400.000│ -600.000│ 7.800.000│
  │ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari în │ │ │ │
  │ │ strainatate │ 14.350.227│ -1.751.400│ 12.598.827│
  │ 16 │Contribuţii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
  │ │de muncă şi boli profesionale │ 2.143.551│ │ 2.143.551│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 307.109.170│ │ 307.109.170│
  │ 24 │Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie │ 91.673.854│ │ 91.673.854│
  │ 25 │Materiale şi prestări de servicii cu │ │ │ │
  │ │caracter functional │ 167.639.388│ │ 167.639.388│
  │ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
  │ │scurta durata şi echipament │ 12.914.196│ │ 12.914.196│
  │ 27 │Reparatii curente │ 16.493.000│ │ 16.493.000│
  │ 28 │Reparatii capitale │ 90.000│ │ 90.000│
  │ 29 │Cărţi şi publicatii │ 5.487.000│ │ 5.487.000│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 12.811.732│ │ 12.811.732│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 691.307.600│ -94.710.555│ 596.597.045│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 691.307.600│ -94.710.555│ 596.597.045│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 125.046.409│ -15.638.095│ 109.408.314│
  │ 40 55 │Programe cu finanţare rambursabila │ 75.500.000│ -18.726.368│ 56.773.632│
  │ 40 93 │Programe comunitare │ 144.761.191│ -18.103.593│ 126.657.598│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 346.000.000│ -42.242.499│ 303.757.501│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.538.815.672│ │ 1.538.815.672│
  │ 72 │Investitii ale instituţiilor publice │ 166.600.000│ │ 166.600.000│
  │ 73 │Investitii ale regiilor autonome, │ │ │ │
  │ │societatilor şi companiilor naţionale şi │ │ │ │
  │ │societatilor comerciale cu capital majoritar│ │ │ │
  │ │de stat │ 1.372.215.672│ │ 1.372.215.672│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 430.727.500│ -62.825.268│ 367.902.232│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 430.727.500│ -62.825.268│ 367.902.232│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 64.175.000│ -8.038.816│ 56.136.184│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 366.552.500│ -54.786.452│ 311.766.048│
  │ 01 │Administratie centrala │ 354.475.131│ -7.076.400│ 347.398.731│
  │ 02 │Dezvoltare surse de apa, acumulari şi │ │ │ │
  │ │amenajari hidrotehnice │ 2.435.901.693│ -62.825.268│ 2.373.076.425│
  │ 03 │Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea │ │ │ │
  │ │şi controlul poluarii │ 727.067.704│ -89.985.555│ 637.082.149│
  │6600 │Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE │ 91.376.021.362│ -6.521.784.692│ 84.854.236.670│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 68.836.787.081│ -3.067.259.808│ 65.769.527.273│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.993.157.559│ -6.811.197│ 1.986.346.362│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 3.909.878.374│ -81.302.583│ 3.828.575.791│
  │ 34 │SUBVENTII │ 17.985.948.747│ -599.482.007│ 17.386.466.740│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 3.866.050.024│ -57.482.007│ 3.808.568.017│
  │ 35 02 │Subventii pe produse şi activităţi │ 4.610.248.412│ │ 4.610.248.412│
  │ 35 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor de │ │ │ │
  │ │pret şi tarif │ 2.593.650.311│ -542.000.000│ 2.051.650.311│
  │ 35 04 │Subventii pentru transportul feroviar public│ │ │ │
  │ │de calatori │ 5.868.000.000│ │ 5.868.000.000│
  │ 35 05 │Subventii pentru transportul de calatori cu │ │ │ │
  │ │metroul │ 1.048.000.000│ │ 1.048.000.000│
  │ 36 │PRIME │ 1.800.000.000│ │ 1.800.000.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 43.147.802.401│ -2.379.664.021│ 40.768.138.380│
  │ 39 │Transferuri consolidabile │ 498.046.000│ │ 498.046.000│
  │ 39 02 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru strazile care se vor │ │ │ │
  │ │amenaja în perimetrele destinate │ │ │ │
  │ │construcţiilor de cvartale de locuinte noi │ │ │ │
  │ │în localităţi rurale şi urbane │ 400.000.000│ │ 400.000.000│
  │ 39 24 │Transferuri către bugetele locale pentru │ │ │ │
  │ │aeroporturi de interes local │ 33.300.000│ │ 33.300.000│
  │ 39 25 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru retehnologizarea │ │ │ │
  │ │centralelor termice şi electrice de │ │ │ │
  │ │termoficare │ 64.746.000│ │ 64.746.000│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 42.649.756.401│ -2.379.664.021│ 40.270.092.380│
  │ 40 02 │Burse │ 22.200.000│ │ 22.200.000│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 93.158.602│ -13.185.662│ 79.972.940│
  │ 40 18 │Transferuri aferente restructurarii │ │ │ │
  │ │industriei de aparare │ 797.453.677│ -400.000.000│ 397.453.677│
  │ 40 20 │Cofinantarea contributiei financiare a │ │ │ │
  │ │Comunităţii Europene │ 692.663.661│ │ 692.663.661│
  │ 40 21 │Plati efectuate în cadrul programelor de │ │ │ │
  │ │dezvoltare │ 863.216.929│ -243.000.000│ 620.216.929│
  │ 40 22 │Cheltuieli pentru susţinerea programelor │ │ │ │
  │ │tehnice de conservare sau de inchidere a │ │ │ │
  │ │minelor │ 781.400.000│ -11.400.000│ 770.000.000│
  │ 40 23 │Protecţie sociala ce se acordă pentru unele │ │ │ │
  │ │activităţi din sectorul minier │ 532.070.000│ │ 532.070.000│
  │ 40 26 │Transferuri aferente Fondului Naţional de │ │ │ │
  │ │Preaderare │ 6.809.068.411│ 1.046.400.000│ 7.855.468.411│
  │ 40 31 │Transferuri pentru finantarea patrimoniului │ │ │ │
  │ │genetic al animalelor │ 52.000.000│ │ 52.000.000│
  │ 40 48 │Meteorologie şi hidrologie │ 443.459.107│ │ 443.459.107│
  │ 40 49 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi │ │ │ │
  │ │ingheturilor │ 10.000.000│ │ 10.000.000│
  │ 40 50 │Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de│ │ │ │
  │ │pirita │ 83.409.183│ │ 83.409.183│
  │ 40 52 │Despăgubiri pentru animale sacrific. în │ │ │ │
  │ │vederea prevenirii şi combaterii │ │ │ │
  │ │epizootiilor │ 70.000.000│ 10.000.000│ 80.000.000│
  │ 40 53 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 13.700.303.765│ -537.155.587│ 13.163.148.178│
  │ 40 54 │Cabaline din patrimoniul genetic naţional │ 65.000.000│ │ 65.000.000│
  │ 40 55 │Programe cu finanţare rambursabila │ 7.902.190.000│ -1.754.405.240│ 6.147.784.760│
  │ 40 56 │Transferuri pentru drumuri, cai ferate, │ │ │ │
  │ │aviatie şi navigatie │ 1.287.420.278│ -14.831.819│ 1.272.588.459│
  │ 40 62 │Stimularea exporturilor │ 4.350.160.000│ -392.000.000│ 3.958.160.000│
  │ 40 63 │Despăgubiri acordate producătorilor agricoli│ │ │ │
  │ │în caz de calamitati naturale în agricultura│ 215.000.000│ -45.000.000│ 170.000.000│
  │ 40 69 │Completarea primelor de asigurare │ 50.000.000│ │ 50.000.000│
  │ 40 80 │Alte transferuri │ 4.000.000│ 17.600.000│ 21.600.000│
  │ 40 81 │Fond de garantare a imprumuturilor pentru │ │ │ │
  │ │întreprinderi mici şi mijlocii │ 288.000.000│ │ 288.000.000│
  │ 40 82 │Transferuri pentru acţiuni de ecologizare │ 152.800.420│ │ 152.800.420│
  │ 40 86 │Programul de realizare a sistemului naţional│ │ │ │
  │ │antigrindina │ 52.017.120│ │ 52.017.120│
  │ 40 89 │Transferuri pentru sprijinirea │ │ │ │
  │ │proprietarilor de paduri │ 5.000.000│ 50.000.000│ 55.000.000│
  │ 40 93 │Programe comunitare │ 37.592.173│ -4.395.909│ 33.196.264│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 1.243.850.438│ -38.289.804│ 1.205.560.634│
  │ 40 95 │Programe ISPA │ 305.851.669│ │ 305.851.669│
  │ 40 96 │Programe SAPARD │ 1.024.100.208│ │ 1.024.100.208│
  │ 40 98 │Sprijinirea infiintarii de noi întreprinderi│ │ │ │
  │ │şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor │ │ │ │
  │ │mici şi mijlocii │ 716.370.760│ -50.000.000│ 666.370.760│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 7.046.063.385│ -227.051.443│ 6.819.011.942│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 15.493.170.896│ -3.227.473.441│ 12.265.697.455│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 15.376.097.896│ -3.201.989.941│ 12.174.107.955│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 8.627.867.700│ -1.980.809.242│ 6.647.058.458│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 6.748.230.196│ -1.221.180.699│ 5.527.049.497│
  │ 88 │Rambursari de credite interne şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane aferente acestora │ 117.073.000│ -25.483.500│ 91.589.500│
  │ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 101.659.000│ -22.182.950│ 79.476.050│
  │ 88 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 15.414.000│ -3.300.550│ 12.113.450│
  │6601 │INDUSTRIE │ 9.920.237.754│ -589.074.379│ 9.331.163.375│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.008.774.254│ -514.196.879│ 7.494.577.375│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 343.299.468│ -56.290.879│ 287.008.589│
  │ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 248.553.775│ -50.000.000│ 198.553.775│
  │ 11 │Contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ 28.495.538│ │ 28.495.538│
  │ 12 │Contribuţii pentru asigurarile de şomaj │ 4.274.331│ │ 4.274.331│
  │ 13 │Contribuţii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate │ 9.973.438│ │ 9.973.438│
  │ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 51.289.998│ -6.290.879│ 44.999.119│
  │ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari în tara │ 5.000.000│ -500.000│ 4.500.000│
  │ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari în │ │ │ │
  │ │strainatate │ 46.289.998│ -5.790.879│ 40.499.119│
  │ 16 │Contribuţii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
  │ │de muncă şi boli profesionale │ 712.388│ │ 712.388│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 374.479.650│ │ 374.479.650│
  │ 24 │Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie │ 60.000.000│ │ 60.000.000│
  │ 25 │Materiale şi prestări de servicii cu │ │ │ │
  │ │caracter functional │ 16.000.000│ │ 16.000.000│
  │ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
  │ │scurta durata şi echipament │ 2.500.000│ │ 2.500.000│
  │ 27 │Reparatii curente │ 3.151.520│ │ 3.151.520│
  │ 29 │Cărţi şi publicatii │ 2.800.000│ │ 2.800.000│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 290.028.130│ │ 290.028.130│
  │ 34 │SUBVENTII │ 4.602.518.320│ │ 4.602.518.320│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 34.351.597│ │ 34.351.597│
  │ 35 02 │Subventii pe produse şi activităţi │ 4.566.716.412│ │ 4.566.716.412│
  │ 35 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor de │ │ │ │
  │ │pret şi tarif │ 1.450.311│ │ 1.450.311│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 2.688.476.816│ -457.906.000│ 2.230.570.816│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 2.688.476.816│ -457.906.000│ 2.230.570.816│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 25.729.722│ -6.366.600│ 19.363.122│
  │ 40 18 │Transferuri aferente restructurarii │ │ │ │
  │ │industriei de aparare │ 797.453.677│ -400.000.000│ 397.453.677│
  │ 40 22 │Cheltuieli pentru susţinerea programelor │ │ │ │
  │ │tehnice de conservare sau de inchidere a │ │ │ │
  │ │minelor │ 781.400.000│ -11.400.000│ 770.000.000│
  │ 40 23 │Protecţie sociala ce se acordă pentru unele │ │ │ │
  │ │activităţi din sectorul minier │ 532.070.000│ │ 532.070.000│
  │ 40 50 │Cheltuieli pentru valorificarea cenusilor de│ │ │ │
  │ │pirita │ 83.409.183│ │ 83.409.183│
  │ 40 55 │Programe cu finanţare rambursabila │ 271.045.000│ -30.705.000│ 240.340.000│
  │ 40 80 │Alte transferuri │ 4.000.000│ │ 4.000.000│
  │ 40 82 │Transferuri pentru acţiuni de ecologizare │ 152.800.420│ │ 152.800.420│
  │ 40 93 │Programe comunitare │ 2.441.314│ │ 2.441.314│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 38.127.500│ -9.434.400│ 28.693.100│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.373.526.000│ │ 1.373.526.000│
  │ 72 │Investitii ale instituţiilor publice │ 220.000.000│ │ 220.000.000│
  │ 73 │Investitii ale regiilor autonome, │ │ │ │
  │ │societatilor şi companiilor naţionale şi │ │ │ │
  │ │societatilor comerciale cu capital majoritar│ │ │ │
  │ │de stat │ 1.153.526.000│ │ 1.153.526.000│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 537.937.500│ -74.877.500│ 463.060.000│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 537.937.500│ -74.877.500│ 463.060.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 478.292.500│ -106.442.500│ 371.850.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 59.645.000│ 31.565.000│ 91.210.000│
  │ 01 │Administratie centrala │ 840.301.751│ -62.657.479│ 777.644.272│
  │ 02 │Prospectiuni şi lucrari geologice pentru │ │ │ │
  │ │descoperirea de resurse minerale │ 160.000.000│ │ 160.000.000│
  │ 03 │Combustibili minerali solizi │ 2.700.218.000│ │ 2.700.218.000│
  │ 06 │Resurse minerale, altele decat combustibili │ 3.789.494.412│ -11.400.000│ 3.778.094.412│
  │ 07 │Industrie prelucratoare │ 399.209.603│ │ 399.209.603│
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 2.031.013.988│ -515.016.900│ 1.515.997.088│
  │6701 │AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA │ 27.030.593.529│ -1.085.270.875│ 25.945.322.654│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.751.623.529│ -1.175.223.507│ 24.576.400.022│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.180.113.319│ 67.299.200│ 1.247.412.519│
  │ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 883.535.112│ 39.945.956│ 923.481.068│
  │ 11 │Contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ 176.707.022│ 25.859.718│ 202.566.740│
  │ 12 │Contribuţii pentru asigurarile de şomaj │ 26.506.053│ 1.198.379│ 27.704.432│
  │ 13 │Contribuţii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate │ 61.847.457│ 2.796.217│ 64.643.674│
  │ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 27.100.000│ -2.700.800│ 24.399.200│
  │ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari în tara │ 19.100.000│ -1.700.000│ 17.400.000│
  │ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari în │ │ │ │
  │ │ strainatate │ 8.000.000│ -1.000.800│ 6.999.200│
  │ 16 │Contribuţii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
  │ │de muncă şi boli profesionale │ 4.417.675│ 199.730│ 4.617.405│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 752.053.000│ -61.302.583│ 690.750.417│
  │ 22 │Hrana │ 1.800.000│ │ 1.800.000│
  │ 23 │Medicamente şi materiale sanitare │ 5.400.000│ │ 5.400.000│
  │ 24 │Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie │ 156.412.146│ 33.697.417│ 190.109.563│
  │ 25 │Materiale şi prestări de servicii cu │ │ │ │
  │ │caracter functional │ 477.022.953│ -95.000.000│ 382.022.953│
  │ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
  │ │scurta durata şi echipament │ 20.130.524│ │ 20.130.524│
  │ 27 │Reparatii curente │ 13.230.000│ │ 13.230.000│
  │ 28 │Reparatii capitale │ 65.358.320│ │ 65.358.320│
  │ 29 │Cărţi şi publicatii │ 4.579.120│ │ 4.579.120│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 8.119.937│ │ 8.119.937│
  │ 34 │SUBVENTII │ 6.358.298.427│ -599.482.007│ 5.758.816.420│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 3.766.098.427│ -57.482.007│ 3.708.616.420│
  │ 35 03 │Subventii pentru acoperirea diferentelor de │ │ │ │
  │ │pret şi tarif │ 2.592.200.000│ -542.000.000│ 2.050.200.000│
  │ 36 │PRIME │ 1.800.000.000│ │ 1.800.000.000│
  │ 37 │Prime acordate producătorilor agricoli │ 1.800.000.000│ │ 1.800.000.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 15.661.158.783│ -581.738.117│ 15.079.420.666│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 15.661.158.783│ -581.738.117│ 15.079.420.666│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 45.000.000│ -5.600.000│ 39.400.000│
  │ 40 31 │Transferuri pentru finantarea patrimoniului │ │ │ │
  │ │genetic al animalelor │ 52.000.000│ │ 52.000.000│
  │ 40 52 │Despăgubiri pentru animale sacrific. în │ │ │ │
  │ │vederea prevenirii şi combaterii │ │ │ │
  │ │epizootiilor │ 70.000.000│ 10.000.000│ 80.000.000│
  │ 40 53 │Sprijinirea producătorilor agricoli │ 13.700.303.765│ -537.155.587│ 13.163.148.178│
  │ 40 54 │Cabaline din patrimoniul genetic naţional │ 65.000.000│ │ 65.000.000│
  │ 40 55 │Programe cu finanţare rambursabila │ 159.305.000│ -19.532.720│ 139.772.280│
  │ 40 63 │Despăgubiri acordate producătorilor agricoli│ │ │ │
  │ │în caz de calamitati naturale în agricultura│ 215.000.000│ -45.000.000│ 170.000.000│
  │ 40 69 │Completarea primelor de asigurare │ 50.000.000│ │ 50.000.000│
  │ 40 89 │Transferuri pentru sprijinirea │ │ │ │
  │ │proprietarilor de paduri │ 5.000.000│ 50.000.000│ 55.000.000│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 275.449.810│ -34.449.810│ 241.000.000│
  │ 40 96 │Programe SAPARD │ 1.024.100.208│ │ 1.024.100.208│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 979.990.000│ 161.740.177│ 1.141.730.177│
  │ 72 │Investitii ale instituţiilor publice │ 349.990.000│ 161.740.177│ 511.730.177│
  │ 73 │Investitii ale regiilor autonome, │ │ │ │
  │ │societatilor şi companiilor naţionale şi │ │ │ │
  │ │societatilor comerciale cu capital majoritar│ │ │ │
  │ │de stat │ 630.000.000│ │ 630.000.000│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 298.980.000│ -71.787.545│ 227.192.455│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 298.980.000│ -71.787.545│ 227.192.455│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 163.080.000│ -37.708.242│ 125.371.758│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 135.900.000│ -34.079.303│ 101.820.697│
  │ 01 │Administratie centrala │ 1.085.397.507│ 10.773.673│ 1.096.171.180│
  │ 02 │Amendare soluri acide şi alcaline │ 80.000.000│ -25.000.000│ 55.000.000│
  │ 03 │Acoperire sume fixe la seminte │ 852.200.000│ -242.000.000│ 610.200.000│
  │ 04 │Combatere daunatori şi boli în sectorul │ │ │ │
  │ │vegetal │ 480.241.177│ -70.000.000│ 410.241.177│
  │ 05 │Reproductie şi selecţie animale │ 264.086.495│ │ 264.086.495│
  │ 06 │Programe pentru susţinerea preturilor la │ │ │ │
  │ │produsele agricole │ 79.275.000│ -19.616.100│ 59.658.900│
  │ 07 │Subventionare dobanzi aferente creditelor │ │ │ │
  │ │bancare acordate producătorilor agricoli │ 40.000.000│ │ 40.000.000│
  │ 10 │Alte programe pentru sprijinirea │ │ │ │
  │ │producătorilor agricoli │ 14.077.753.575│ -537.155.587│ 13.540.597.988│
  │ 14 │Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari şi│ │ │ │
  │ │combatere a eroziunii solului │ 2.214.220.000│ -317.626.481│ 1.896.593.519│
  │ 15 │Silvicultura │ 577.907.705│ 153.424.883│ 731.332.588│
  │ 17 │Prevenirea şi combaterea bolilor la animale │ │ │ │
  │ │şi combaterea epizootiilor │ 70.000.000│ 10.000.000│ 80.000.000│
  │ 18 │Despăgubiri în caz de calamitati naturale │ 215.000.000│ -45.000.000│ 170.000.000│
  │ 25 │Servicii publice descentralizate │ 5.332.367.765│ 82.111.787│ 5.414.479.552│
  │ 50 │Alte unităţi şi acţiuni din domeniul │ │ │ │
  │ │agriculturii şi silviculturii │ 1.662.144.305│ -85.183.050│ 1.576.961.255│
  │6801 │TRANSPORTURI ŞI COMUNICATII │ 37.540.421.189│ -4.771.262.637│ 32.769.158.552│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.849.106.604│ -1.719.914.621│ 18.129.191.983│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 246.283.561│ -29.719.629│ 216.563.932│
  │ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 164.516.981│ -20.230.924│ 144.286.057│
  │ 11 │Contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ 34.091.000│ -3.885.376│ 30.205.624│
  │ 12 │Contribuţii pentru asigurarile de şomaj │ 4.935.510│ -606.928│ 4.328.582│
  │ 13 │Contribuţii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate │ 11.516.188│ -1.416.165│ 10.100.023│
  │ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 30.406.002│ -3.479.081│ 26.926.921│
  │ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari în tara │ 12.917.898│ -1.291.319│ 11.626.579│
  │ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari în │ │ │ │
  │ │ strainatate │ 17.488.104│ -2.187.762│ 15.300.342│
  │ 16 │Contribuţii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
  │ │de muncă şi boli profesionale │ 817.880│ -101.155│ 716.725│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.166.400.469│ │ 2.166.400.469│
  │ 21 │Drepturi cu caracter social │ 2.577.436│ │ 2.577.436│
  │ 23 │Medicamente şi materiale sanitare │ 3.573│ │ 3.573│
  │ 24 │Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie │ 75.322.201│ │ 75.322.201│
  │ 25 │Materiale şi prestări de servicii cu │ │ │ │
  │ │caracter functional │ 32.012.425│ │ 32.012.425│
  │ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
  │ │scurta durata şi echipament │ 8.457.346│ │ 8.457.346│
  │ 27 │Reparatii curente │ 1.469.517.809│ -1.000.000│ 1.468.517.809│
  │ 28 │Reparatii capitale │ 545.925.980│ 1.500.000│ 547.425.980│
  │ 29 │Cărţi şi publicatii │ 4.303.957│ │ 4.303.957│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 28.279.742│ -500.000│ 27.779.742│
  │ 34 │SUBVENTII │ 7.005.132.000│ │ 7.005.132.000│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 45.600.000│ │ 45.600.000│
  │ 35 02 │Subventii pe produse şi activităţi │ 43.532.000│ │ 43.532.000│
  │ 35 04 │Subventii pentru transportul feroviar public│ │ │ │
  │ │de calatori │ 5.868.000.000│ │ 5.868.000.000│
  │ 35 05 │Subventii pentru transportul de calatori cu │ │ │ │
  │ │metroul │ 1.048.000.000│ │ 1.048.000.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 10.431.290.574│ -1.690.194.992│ 8.741.095.582│
  │ 39 │Transferuri consolidabile │ 433.300.000│ │ 433.300.000│
  │ 39 02 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru strazile care se vor │ │ │ │
  │ │amenaja în perimetrele destinate │ │ │ │
  │ │construcţiilor de cvartale de locuinte noi │ │ │ │
  │ │în localităţi rurale şi urbane │ 400.000.000│ │ 400.000.000│
  │ 39 24 │Transferuri către bugetele locale pentru │ │ │ │
  │ │aeroporturi de interes local │ 33.300.000│ │ 33.300.000│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 9.997.990.574│ -1.690.194.992│ 8.307.795.582│
  │ 40 02 │Burse │ 22.200.000│ │ 22.200.000│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 22.224.800│ -1.184.300│ 21.040.500│
  │ 40 55 │Programe cu finanţare rambursabila │ 7.411.840.000│ -1.695.099.630│ 5.716.740.370│
  │ 40 56 │Transferuri pentru drumuri, cai ferate, │ │ │ │
  │ │aviatie şi navigatie │ 1.287.420.278│ -14.831.819│ 1.272.588.459│
  │ 40 80 │Alte transferuri │ │ 17.600.000│ 17.600.000│
  │ 40 93 │Programe comunitare │ 18.725.193│ -2.341.743│ 16.383.450│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 929.728.634│ 5.662.500│ 935.391.134│
  │ 40 95 │Programe ISPA │ 305.851.669│ │ 305.851.669│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.828.943.689│ -157.886.620│ 3.671.057.069│
  │ 72 │Investitii ale instituţiilor publice │ 164.946.324│ -21.430.000│ 143.516.324│
  │ 73 │Investitii ale regiilor autonome, │ │ │ │
  │ │societatilor şi companiilor naţionale şi │ │ │ │
  │ │societatilor comerciale cu capital majoritar│ │ │ │
  │ │de stat │ 3.568.613.165│ -132.833.490│ 3.435.779.675│
  │ 77 │Rate aferente achizitiilor în leasing │ │ │ │
  │ │financiar │ 95.384.200│ -3.623.130│ 91.761.070│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 13.862.370.896│ -2.893.461.396│ 10.968.909.500│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 13.745.297.896│ -2.867.977.896│ 10.877.320.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 7.468.565.200│ -1.715.605.200│ 5.752.960.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 6.276.732.696│ -1.152.372.696│ 5.124.360.000│
  │ 88 │Rambursari de credite interne şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane aferente acestora │ 117.073.000│ -25.483.500│ 91.589.500│
  │ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 101.659.000│ -22.182.950│ 79.476.050│
  │ 88 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 15.414.000│ -3.300.550│ 12.113.450│
  │ 01 │Administratie centrala │ 1.529.449.999│ -175.630.056│ 1.353.819.943│
  │ 02 │Aviatie civila │ 2.589.545.395│ -397.320.378│ 2.192.225.017│
  │ 03 │Navigatie civila │ 1.062.995.600│ -142.297.610│ 920.697.990│
  │ 05 │Drumuri şi poduri │ 15.646.121.686│ -2.895.855.971│ 12.750.265.715│
  │ 06 │Transport feroviar │ 12.930.838.005│ -956.791.012│ 11.974.046.993│
  │ 07 │Transport în comun │ 3.624.586.304│ -199.744.480│ 3.424.841.824│
  │ 08 │Aeroporturi de interes local │ 33.300.000│ │ 33.300.000│
  │ 09 │Aviatie civila finanţată din venituri cu │ │ │ │
  │ │destinatie speciala │ 123.584.200│ -3.623.130│ 119.961.070│
  │6901 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 16.884.768.890│ -76.176.801│ 16.808.592.089│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.227.282.694│ 342.075.199│ 15.569.357.893│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 223.461.211│ 11.900.111│ 235.361.322│
  │ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 154.032.626│ 9.414.934│ 163.447.560│
  │ 11 │Contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ 32.499.305│ 2.560.902│ 35.060.207│
  │ 12 │Contribuţii pentru asigurarile de şomaj │ 4.835.962│ 282.447│ 5.118.409│
  │ 13 │Contribuţii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate │ 10.931.650│ 659.045│ 11.590.695│
  │ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 20.068.435│ -1.064.292│ 19.004.143│
  │ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari în tara │ 11.017.983│ -465.000│ 10.552.983│
  │ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari în │ │ │ │
  │ │ strainatate │ 9.050.452│ -599.292│ 8.451.160│
  │ 16 │Contribuţii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
  │ │de muncă şi boli profesionale │ 1.093.233│ 47.075│ 1.140.308│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 616.945.255│ -20.000.000│ 596.945.255│
  │ 22 │Hrana │ 147.744│ │ 147.744│
  │ 23 │Medicamente şi materiale sanitare │ 25.380│ │ 25.380│
  │ 24 │Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie │ 246.052.367│ -19.000.000│ 227.052.367│
  │ 25 │Materiale şi prestări de servicii cu │ │ │ │
  │ │caracter functional │ 77.137.832│ │ 77.137.832│
  │ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
  │ │scurta durata şi echipament │ 5.456.041│ │ 5.456.041│
  │ 27 │Reparatii curente │ 26.138.402│ -100.000│ 26.038.402│
  │ 28 │Reparatii capitale │ 54.120.000│ │ 54.120.000│
  │ 29 │Cărţi şi publicatii │ 1.317.599│ │ 1.317.599│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 206.549.890│ -900.000│ 205.649.890│
  │ 34 │SUBVENTII │ 20.000.000│ │ 20.000.000│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 20.000.000│ │ 20.000.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 14.366.876.228│ 350.175.088│ 14.717.051.316│
  │ 39 │Transferuri consolidabile │ 64.746.000│ │ 64.746.000│
  │ 39 25 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru retehnologizarea │ │ │ │
  │ │centralelor termice şi electrice de │ │ │ │
  │ │termoficare │ 64.746.000│ │ 64.746.000│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 14.302.130.228│ 350.175.088│ 14.652.305.316│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 204.080│ -34.762│ 169.318│
  │ 40 20 │Cofinantarea contributiei financiare a │ │ │ │
  │ │Comunităţii Europene │ 692.663.661│ │ 692.663.661│
  │ 40 21 │Plati efectuate în cadrul programelor de │ │ │ │
  │ │dezvoltare │ 863.216.929│ -243.000.000│ 620.216.929│
  │ 40 26 │Transferuri aferente Fondului Naţional de │ │ │ │
  │ │Preaderare │ 6.809.068.411│ 1.046.400.000│ 7.855.468.411│
  │ 40 48 │Meteorologie şi hidrologie │ 443.459.107│ │ 443.459.107│
  │ 40 49 │Prevenirea şi combaterea inundaţiilor şi │ │ │ │
  │ │ingheturilor │ 10.000.000│ │ 10.000.000│
  │ 40 55 │Programe cu finanţare rambursabila │ 60.000.000│ -9.067.890│ 50.932.110│
  │ 40 62 │Stimularea exporturilor │ 4.350.160.000│ -392.000.000│ 3.958.160.000│
  │ 40 81 │Fond de garantare a imprumuturilor pentru │ │ │ │
  │ │întreprinderi mici şi mijlocii │ 288.000.000│ │ 288.000.000│
  │ 40 86 │Programul de realizare a sistemului naţional│ │ │ │
  │ │antigrindina │ 52.017.120│ │ 52.017.120│
  │ 40 93 │Programe comunitare │ 16.425.666│ -2.054.166│ 14.371.500│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 544.494│ -68.094│ 476.400│
  │ 40 98 │Sprijinirea infiintarii de noi întreprinderi│ │ │ │
  │ │şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor │ │ │ │
  │ │mici şi mijlocii │ 716.370.760│ -50.000.000│ 666.370.760│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 863.603.696│ -230.905.000│ 632.698.696│
  │ 71 │Stocuri pentru rezerve de stat şi de │ │ │ │
  │ │mobilizare │ 742.678.364│ -230.000.000│ 512.678.364│
  │ 72 │Investitii ale instituţiilor publice │ 120.815.902│ -905.000│ 119.910.902│
  │ 73 │Investitii ale regiilor autonome, │ │ │ │
  │ │societatilor şi companiilor naţionale şi │ │ │ │
  │ │societatilor comerciale cu capital majoritar│ │ │ │
  │ │de stat │ 109.430│ │ 109.430│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 793.882.500│ -187.347.000│ 606.535.500│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 793.882.500│ -187.347.000│ 606.535.500│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 517.930.000│ -121.053.300│ 396.876.700│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 275.952.500│ -66.293.700│ 209.658.800│
  │ 01 │Administratie centrala │ 262.989.888│ -16.528.772│ 246.461.116│
  │ 02 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 1.313.581.920│ -233.701.029│ 1.079.880.891│
  │ 03 │Prevenire şi combatere inundaţii şi gheturi │ 11.285.782│ │ 11.285.782│
  │ 04 │Meteorologie şi hidrologie │ 1.085.209.107│ -158.797.000│ 926.412.107│
  │ 05 │Stimulare productie de export şi a │ │ │ │
  │ │exportului │ 4.350.160.000│ -392.000.000│ 3.958.160.000│
  │ 07 │Sprijinirea infiintarii de noi întreprinderi│ │ │ │
  │ │şi susţinerea dezvoltării întreprinderilor │ │ │ │
  │ │mici şi mijlocii │ 1.021.340.920│ -50.000.000│ 971.340.920│
  │ 10 │Sistemul Naţional Antigrindina │ 52.017.120│ │ 52.017.120│
  │ 13 │Promovarea şi dezvoltarea turismului │ 191.102.652│ │ 191.102.652│
  │ 18 │Fondul Naţional de Preaderare │ 6.809.068.411│ 1.046.400.000│ 7.855.468.411│
  │ 19 │Susţinerea programelor de dezvoltare │ │ │ │
  │ │regionala │ 1.495.043.890│ -243.000.000│ 1.252.043.890│
  │ 25 │Servicii publice descentralizate │ 20.000.000│ │ 20.000.000│
  │ 27 │Parcuri industriale │ 60.836.700│ │ 60.836.700│
  │ 50 │Alte cheltuieli pentru acţiuni economice │ 212.132.500│ -28.550.000│ 183.582.500│
  │7100 │Partea a VI-a ALTE ACTIUNI │ 14.221.591.944│ -2.468.405.109│ 11.753.186.835│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.541.317.665│ -2.428.530.109│ 11.112.787.556│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 4.364.962.577│ -2.582.925.118│ 1.782.037.459│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 1.049.855.567│ -27.848.667│ 1.022.006.900│
  │ 34 │SUBVENTII │ 226.693.419│ -24.000.000│ 202.693.419│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 26.693.419│ │ 26.693.419│
  │ 35 02 │Subventii pe produse şi activităţi │ 200.000.000│ -24.000.000│ 176.000.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 7.899.806.102│ 206.243.676│ 8.106.049.778│
  │ 39 │Transferuri consolidabile │ 2.346.240│ │ 2.346.240│
  │ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul fondului de asigurări sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate reprezentand contribuţia datorata │ │ │ │
  │ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
  │ │militar în termen │ 2.346.240│ │ 2.346.240│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 7.897.459.862│ 206.243.676│ 8.103.703.538│
  │ 40 02 │Burse │ 7.984.271│ │ 7.984.271│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 53.208.739│ -1.625.195│ 51.583.544│
  │ 40 16 │Plan naţional de cercetare-dezvoltare şi │ │ │ │
  │ │inovare │ 2.223.753.144│ -106.598.612│ 2.117.154.532│
  │ 40 24 │Plan sectorial │ 100.000.000│ 419.175.710│ 519.175.710│
  │ 40 27 │Transferuri aferente Fondului Roman de │ │ │ │
  │ │Dezvoltare Sociala │ 98.000.000│ -21.764.530│ 76.235.470│
  │ 40 28 │Executarea silita a creanţelor bugetare │ 40.200.000│ 15.563.000│ 55.763.000│
  │ 40 29 │Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli │ │ │ │
  │ │judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
  │ │acţiuni în reprezentarea intereselor │ │ │ │
  │ │statului, potrivit dispoziţiilor legale │ 1.383.214.118│ 150.299.300│ 1.533.513.418│
  │ 40 30 │Onorariile pentru expertizele contabile │ │ │ │
  │ │dispuse în cadrul procesului penal │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
  │ 40 35 │Finantarea partidelor politice │ 70.300.000│ │ 70.300.000│
  │ 40 55 │Programe cu finanţare rambursabila │ 23.027.500│ -5.851.699│ 17.175.801│
  │ 40 59 │Transferuri pentru cercetare-dezvoltare │ │ │ │
  │ │(granturi) │ 326.000.000│ │ 326.000.000│
  │ 40 71 │Indemnizatia de merit │ 43.096.320│ │ 43.096.320│
  │ 40 80 │Alte transferuri │ 3.054.993.070│ -188.789.598│ 2.866.203.472│
  │ 40 93 │Programe comunitare │ 413.000.200│ -51.650.200│ 361.350.000│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 52.682.500│ -2.514.500│ 50.168.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 500.114.279│ -4.690.000│ 495.424.279│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 180.160.000│ -35.185.000│ 144.975.000│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 180.160.000│ -35.185.000│ 144.975.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 26.050.000│ -6.440.000│ 19.610.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 154.110.000│ -28.745.000│ 125.365.000│
  │7101 │CERCETARE STIINTIFICA │ 7.228.147.082│ 86.543.477│ 7.314.690.559│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.006.674.466│ 91.233.477│ 7.097.907.943│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 773.215.574│ 51.286.588│ 824.502.162│
  │ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 603.692.347│ 31.427.345│ 635.119.692│
  │ 11 │Contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ 105.847.889│ 16.119.655│ 121.967.544│
  │ 12 │Contribuţii pentru asigurarile de şomaj │ 15.973.239│ 713.021│ 16.686.260│
  │ 13 │Contribuţii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate │ 42.049.125│ 2.278.354│ 44.327.479│
  │ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 3.378.751│ 594.551│ 3.973.302│
  │ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari în tara │ 2.288.751│ 287.125│ 2.575.876│
  │ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari în │ │ │ │
  │ │ strainatate │ 1.090.000│ 307.426│ 1.397.426│
  │ 16 │Contribuţii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
  │ │de muncă şi boli profesionale │ 2.274.223│ 153.662│ 2.427.885│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 497.482.174│ -28.774.217│ 468.707.957│
  │ 21 │Drepturi cu caracter social │ 7.406.400│ 2.875.014│ 10.281.414│
  │ 22 │Hrana │ 28.498.949│ -2.758.672│ 25.740.277│
  │ 23 │Medicamente şi materiale sanitare │ 362.150│ │ 362.150│
  │ 24 │Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie │ 58.538.541│ 4.985.000│ 63.523.541│
  │ 25 │Materiale şi prestări de servicii cu │ │ │ │
  │ │caracter functional │ 93.845.130│ -15.799.906│ 78.045.224│
  │ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
  │ │scurta durata şi echipament │ 6.673.319│ 3.729.682│ 10.403.001│
  │ 27 │Reparatii curente │ 6.346.595│ -1.000.000│ 5.346.595│
  │ 28 │Reparatii capitale │ 19.906.476│ │ 19.906.476│
  │ 29 │Cărţi şi publicatii │ 2.537.085│ │ 2.537.085│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 273.367.529│ -20.805.335│ 252.562.194│
  │ 34 │SUBVENTII │ 26.693.419│ │ 26.693.419│
  │ 35 01 │Subventii de la buget pentru institutii │ │ │ │
  │ │publice │ 26.693.419│ │ 26.693.419│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 5.709.283.299│ 68.721.106│ 5.778.004.405│
  │ 39 │Transferuri consolidabile │ 74.880│ │ 74.880│
  │ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul fondului de asigurări sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate reprezentand contribuţia datorata │ │ │ │
  │ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
  │ │militar în termen │ 74.880│ │ 74.880│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 5.709.208.419│ 68.721.106│ 5.777.929.525│
  │ 40 02 │Burse │ 7.984.271│ │ 7.984.271│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 51.985.086│ -1.678.894│ 50.306.192│
  │ 40 16 │Plan naţional de cercetare-dezvoltare şi │ │ │ │
  │ │inovare │ 2.223.753.144│ -106.598.612│ 2.117.154.532│
  │ 40 24 │Plan sectorial │ 100.000.000│ 419.175.710│ 519.175.710│
  │ 40 41 │Asociaţii şi fundatii │ 3.000.000│ │ 3.000.000│
  │ 40 59 │Transferuri pentru cercetare-dezvoltare │ │ │ │
  │ │(granturi) │ 326.000.000│ │ 326.000.000│
  │ 40 71 │Indemnizatia de merit │ 43.096.320│ │ 43.096.320│
  │ 40 80 │Alte transferuri │ 2.526.689.598│ -188.789.598│ 2.337.900.000│
  │ 40 93 │Programe comunitare │ 410.000.000│ -51.275.000│ 358.725.000│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 16.700.000│ -2.112.500│ 14.587.500│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 221.472.616│ -4.690.000│ 216.782.616│
  │ 72 │Investitii ale instituţiilor publice │ 221.472.616│ -4.690.000│ 216.782.616│
  │ 01 │Administratie centrala │ 268.127.330│ 57.726.850│ 325.854.180│
  │ 02 │Cercetare fundamentala │ 746.118.889│ 30.596.135│ 776.715.024│
  │ 03 │Cercetare aplicativa şi experimentala │ 5.980.374.163│ -346.013.872│ 5.634.360.291│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni pentru cercetare │ │ │ │
  │ │stiintifica │ 233.526.700│ 344.234.364│ 577.761.064│
  │7201 │ALTE ACTIUNI │ 6.993.444.862│ -2.554.948.586│ 4.438.496.276│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.534.643.199│ -2.519.763.586│ 4.014.879.613│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.591.747.003│ -2.634.211.706│ 957.535.297│
  │ 10 │Cheltuieli cu salariile │ 2.957.041.813│ -2.227.984.587│ 729.057.226│
  │ 11 │Contribuţii pentru asigurări sociale de stat│ 348.073.440│ -214.274.189│ 133.799.251│
  │ 12 │Contribuţii pentru asigurarile de şomaj │ 55.445.726│ -37.118.425│ 18.327.301│
  │ 13 │Contribuţii pentru asigurarile sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate │ 201.829.694│ -151.318.921│ 50.510.773│
  │ 14 │Deplasari, detasari, transferari │ 22.149.169│ 724.850│ 22.874.019│
  │ 14 01 │- deplasari, detasari, transferari în tara │ 14.000.000│ 1.600.000│ 15.600.000│
  │ 14 02 │- deplasari, detasari, transferari în │ │ │ │
  │ │ strainatate │ 8.149.169│ -875.150│ 7.274.019│
  │ 16 │Contribuţii pentru asigurarile de accidente │ │ │ │
  │ │de muncă şi boli profesionale │ 7.207.161│ -4.240.434│ 2.966.727│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 552.373.393│ 925.550│ 553.298.943│
  │ 21 │Drepturi cu caracter social │ 2.000.000│ 1.000.000│ 3.000.000│
  │ 22 │Hrana │ 50.709.737│ 8.994.834│ 59.704.571│
  │ 24 │Cheltuieli pentru întreţinere şi gospodarie │ 219.706.514│ 6.306.366│ 226.012.880│
  │ 25 │Materiale şi prestări de servicii cu │ │ │ │
  │ │caracter functional │ 40.508.700│ │ 40.508.700│
  │ 26 │Obiecte de inventar de mica valoare sau │ │ │ │
  │ │scurta durata şi echipament │ 62.583.574│ 1.000.000│ 63.583.574│
  │ 27 │Reparatii curente │ 9.000.000│ │ 9.000.000│
  │ 29 │Cărţi şi publicatii │ 2.455.000│ 55.000│ 2.510.000│
  │ 30 │Alte cheltuieli │ 165.409.868│ -16.430.650│ 148.979.218│
  │ 34 │SUBVENTII │ 200.000.000│ -24.000.000│ 176.000.000│
  │ 35 02 │Subventii pe produse şi activităţi │ 200.000.000│ -24.000.000│ 176.000.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 2.190.522.803│ 137.522.570│ 2.328.045.373│
  │ 39 │Transferuri consolidabile │ 2.271.360│ │ 2.271.360│
  │ 39 10 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul fondului de asigurări sociale de │ │ │ │
  │ │sănătate reprezentand contribuţia datorata │ │ │ │
  │ │de persoanele care satisfac serviciul │ │ │ │
  │ │militar în termen │ 2.271.360│ │ 2.271.360│
  │ 40 │Transferuri neconsolidabile │ 2.188.251.443│ 137.522.570│ 2.325.774.013│
  │ 40 11 │Contribuţii şi cotizatii la organisme │ │ │ │
  │ │internationale │ 1.223.653│ 53.699│ 1.277.352│
  │ 40 27 │Transferuri aferente Fondului Roman de │ │ │ │
  │ │Dezvoltare Sociala │ 98.000.000│ -21.764.530│ 76.235.470│
  │ 40 28 │Executarea silita a creanţelor bugetare │ 40.200.000│ 15.563.000│ 55.763.000│
  │ 40 29 │Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli │ │ │ │
  │ │judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
  │ │acţiuni în reprezentarea intereselor │ │ │ │
  │ │statului, potrivit dispoziţiilor legale │ 1.383.214.118│ 150.299.300│ 1.533.513.418│
  │ 40 30 │Onorariile pentru expertizele contabile │ │ │ │
  │ │dispuse în cadrul procesului penal │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
  │ 40 35 │Finantarea partidelor politice │ 70.300.000│ │ 70.300.000│
  │ 40 55 │Programe cu finanţare rambursabila │ 23.027.500│ -5.851.699│ 17.175.801│
  │ 40 80 │Alte transferuri │ 528.303.472│ │ 528.303.472│
  │ 40 93 │Programe comunitare │ 3.000.200│ -375.200│ 2.625.000│
  │ 40 94 │Programe cu finanţare nerambursabilă │ 35.982.500│ -402.000│ 35.580.500│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 278.641.663│ │ 278.641.663│
  │ 72 │Investitii ale instituţiilor publice │ 278.641.663│ │ 278.641.663│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 180.160.000│ -35.185.000│ 144.975.000│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 180.160.000│ -35.185.000│ 144.975.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 26.050.000│ -6.440.000│ 19.610.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 154.110.000│ -28.745.000│ 125.365.000│
  │ 01 │Administratie centrala vamala şi unităţi │ │ │ │
  │ │teritoriale │ 1.028.649.580│ 103.132.386│ 1.131.781.966│
  │ 05 │Sistemul naţional de decoratii │ 52.920.000│ -4.093.100│ 48.826.900│
  │ 06 │Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor │ │ │ │
  │ │internationale │ 7.150.000│ -5.187.500│ 1.962.500│
  │ 07 │Protecţie civila │ 294.333.473│ 37.195.198│ 331.528.671│
  │ 08 │Executarea silita a creanţelor bugetare │ 40.200.000│ 15.563.000│ 55.763.000│
  │ 10 │Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli │ │ │ │
  │ │judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
  │ │acţiuni în reprezentarea intereselor │ │ │ │
  │ │statului potrivit dispoziţiilor legale │ 1.783.214.118│ 150.299.300│ 1.933.513.418│
  │ 11 │Onorarii pentru expertizele contabile │ │ │ │
  │ │dispuse în cadrul procesului penal │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
  │ 12 │Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de │ │ │ │
  │ │control pentru trecerea frontierei, precum │ │ │ │
  │ │şi a celorlalte unităţi vamale │ 272.418.056│ -7.005.000│ 265.413.056│
  │ 13 │Programe de informare şi prezentare a │ │ │ │
  │ │imaginii României │ 128.303.472│ │ 128.303.472│
  │ 14 │Proiect privind infrastructura urbana │ 76.710.000│ -9.580.000│ 67.130.000│
  │ 18 │Măsuri active pentru combaterea somajului │ 6.983.750│ -5.137.550│ 1.846.200│
  │ 19 │Zboruri speciale │ 200.000.000│ -24.000.000│ 176.000.000│
  │ 20 │Fondul Roman de Dezvoltare Sociala │ 161.800.000│ -37.554.530│ 124.245.470│
  │ 22 │Proiecte de finanţare rurala │ 11.330.000│ -2.810.000│ 8.520.000│
  │ 30 │Suma globală pentru proiecte şi măsuri │ │ │ │
  │ │nenominalizate │ 2.763.070.790│ -2.763.070.790│ │
  │ 50 │Alte cheltuieli │ 161.361.623│ -2.700.000│ 158.661.623│
  │8400 │Partea a XI-a TRANSFERURI │ 13.460.430.647│-11.826.645.647│ 1.633.785.000│
  │8501 │TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT │ 13.460.430.647│-11.826.645.647│ 1.633.785.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.460.430.647│-11.826.645.647│ 1.633.785.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 13.460.430.647│-11.826.645.647│ 1.633.785.000│
  │ 39 │Transferuri consolidabile │ 13.460.430.647│-11.826.645.647│ 1.633.785.000│
  │ 39 03 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru investitii finantate │ │ │ │
  │ │parţial din împrumuturi externe │ 1.700.000.000│ -100.000.000│ 1.600.000.000│
  │ 39 04 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul asigurarilor sociale de stat │ 11.626.645.647│-11.626.645.647│ │
  │ 39 31 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale din Fondul de interventie │ 133.785.000│ -100.000.000│ 33.785.000│
  │ 03 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru investitii finantate │ │ │ │
  │ │parţial din împrumuturi externe │ 1.700.000.000│ -100.000.000│ 1.600.000.000│
  │ 04 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul asigurarilor sociale de stat │ 11.626.645.647│-11.626.645.647│ │
  │ 05 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale din Fondul de interventie │ 133.785.000│ -100.000.000│ 33.785.000│
  │8600 │Partea a XII-a IMPRUMUTURI ACORDATE │ 129.160.900│ -92.000.000│ 37.160.900│
  │8601 │IMPRUMUTURI │ 129.160.900│ -92.000.000│ 37.160.900│
  │ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 129.160.900│ -92.000.000│ 37.160.900│
  │ 80 02 │Imprumuturi acordate pentru finalizarea unor│ │ │ │
  │ │obiective aprobate prin conventii bilaterale│ │ │ │
  │ │şi acorduri interguvernamentale │ 100.000.000│ -65.000.000│ 35.000.000│
  │ 80 05 │Imprumuturi acordate persoanelor care │ │ │ │
  │ │beneficiaza de statutul de refugiat şi │ │ │ │
  │ │protecţie umanitara condiţionată │ 5.837.760│ -3.676.860│ 2.160.900│
  │ 80 13 │Microcredite acordate persoanelor fizice │ │ │ │
  │ │care desfăşoară activităţi pe cont propriu, │ │ │ │
  │ │aducatoare de venituri, în vederea │ │ │ │
  │ │intretinerii materiale │ 23.323.140│ -23.323.140│ │
  │ 02 │Imprumuturi pentru finalizarea unor │ │ │ │
  │ │obiective aprobate prin conventii bilaterale│ │ │ │
  │ │şi acorduri interguvernamentale │ 100.000.000│ -65.000.000│ 35.000.000│
  │ 05 │Imprumuturi acordate persoanelor care │ │ │ │
  │ │beneficiaza de statutul de refugiat şi │ │ │ │
  │ │protecţie umanitara condiţionată │ 5.837.760│ -3.676.860│ 2.160.900│
  │ 11 │Microcredite acordate persoanelor fizice │ │ │ │
  │ │care desfăşoară activităţi pe cont propriu, │ │ │ │
  │ │aducatoare de venituri, în vederea │ │ │ │
  │ │intretinerii materiale │ 23.323.140│ -23.323.140│ │
  │8800 │Partea a XIII-a PLATI DE DOBANZI ŞI ALTE │ │ │ │
  │ │CHELTUIELI │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
  │8801 │DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE │ │ │ │
  │ │CHELTUIELI │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
  │ 49 │DOBANZI │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
  │ 50 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 11.371.000.000│ -138.000.000│ 11.233.000.000│
  │ 50 02 │Dobanzi, comisioane şi alte costuri aferente│ │ │ │
  │ │datoriei publice externe │ 10.729.200.000│ -459.936.360│ 10.269.263.640│
  │ 50 03 │Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi │ │ │ │
  │ │plasarea titlurilor de stat şi de riscul │ │ │ │
  │ │imprumuturilor │ 2.193.900.000│ │ 2.193.900.000│
  │ 50 04 │Diferente de curs aferente datoriei publice │ │ │ │
  │ │externe │ 9.057.640.000│ -2.232.640.000│ 6.825.000.000│
  │ 50 05 │Diferente de curs aferente datoriei publice │ │ │ │
  │ │interne │ 1.000.000.000│ -885.700.000│ 114.300.000│
  │ 50 06 │Comisioane pentru operaţiunile prin contul │ │ │ │
  │ │curent general al Trezoreriei Statului │ 400.000.000│ -400.000.000│ │
  │ 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 11.371.000.000│ -138.000.000│ 11.233.000.000│
  │ 02 │Dobanzi, comisioane şi alte costuri aferente│ │ │ │
  │ │datoriei publice externe │ 10.729.200.000│ -459.936.360│ 10.269.263.640│
  │ 03 │Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi │ │ │ │
  │ │plasarea titlurilor de stat şi de riscul │ │ │ │
  │ │imprumuturilor │ 2.193.900.000│ │ 2.193.900.000│
  │ 04 │Diferente de curs aferente datoriei publice │ │ │ │
  │ │externe │ 9.057.640.000│ -2.232.640.000│ 6.825.000.000│
  │ 05 │Diferente de curs aferente datoriei publice │ │ │ │
  │ │interne │ 1.000.000.000│ -885.700.000│ 114.300.000│
  │ 06 │Comisioane pentru operaţiunile prin contul │ │ │ │
  │ │curent general al Trezoreriei Statului │ 400.000.000│ -400.000.000│ │
  │9500 │Partea a XV-a FONDURI DE REZERVA │ 478.495.084│ 4.280.576.281│ 4.759.071.365│
  │9501 │FONDURI DE REZERVA │ 478.495.084│ 4.280.576.281│ 4.759.071.365│
  │ 60 │REZERVE │ 478.495.084│ 4.280.576.281│ 4.759.071.365│
  │ 01 │Fond de rezerva bugetară la dispoziţia │ │ │ │
  │ │Guvernului │ 412.280.084│ 101.750.285│ 514.030.369│
  │ 02 │Fond de interventie la dispoziţia Guvernului│ 66.215.000│ 4.178.825.996│ 4.245.040.996│
  │9901 │DEFICIT │-30.588.565.043│ 10.963.470.642│-19.625.094.401│
  └────────────────────┴────────────────────────────────────────────┴──────────────-┴──────────────-┴──────────────-┘


  Anexa 2
  SINTEZA
  cheltuielilor pe surse de finanţare, capitole, subcapitole, titluri de cheltuieli,
  articole şi alineate, după caz, pe anul 2005
  *Font 7*
                                                                                                      - mii lei -
  ┌─────┬────┬────┬────┬───────────────────────────────────────────┬───────────────┬───────────────┬────────────────┐
  │Capi-│Sub-│Ti- │Ali-│ │ │ │ │
  │ tol │ca- │tlu/│ne- │ Denumire indicator │ Program │ Influente │ Program │
  │ │pi- │Ar- │ at │ │ actualizat │ │ rectificat │
  │ │tol │ti- │ │ │ │ │ │
  │ │ │col │ │ │ │ │ │
  ├─────┴────┴────┴────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
  │ A │ B │ 1 │ 2 │ 3=1+2 │
  ├────────────────────┼───────────────────────────────────────────┼───────────────┼───────────────┼────────────────┤
  │5000 │TOTAL GENERAL │499.118.865.896│-22.966.254.515│ 476.152.611.381│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │406.445.261.607│-11.449.311.703│ 394.995.949.904│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 65.597.642.705│ 3.189.886.924│ 68.787.529.629│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 58.482.972.585│ 2.960.151.983│ 61.443.124.568│
  │ 34 │SUBVENTII │ 27.371.401.466│ -597.269.925│ 26.774.131.541│
  │ 36 │PRIME │ 1.800.000.000│ │ 1.800.000.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │217.963.009.767│-17.166.380.606│ 200.796.629.161│
  │ 49 │DOBANZI │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
  │ 60 │REZERVE │ 478.495.084│ 4.280.576.281│ 4.759.071.365│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 56.543.229.714│ -4.368.590.794│ 52.174.638.920│
  │ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 153.547.400│ -58.000.000│ 95.547.400│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 35.976.827.175│ -7.115.352.018│ 28.861.475.157│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 35.632.402.269│ -7.066.637.966│ 28.565.764.303│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 24.044.060.745│ -4.837.675.553│ 19.206.385.192│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 11.588.341.524│ -2.228.962.413│ 9.359.379.111│
  │ 88 │Rambursari de credite interne şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane aferente acestora │ 344.424.906│ -48.714.052│ 295.710.854│
  │ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 124.159.000│ -22.182.950│ 101.976.050│
  │ 88 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 220.265.906│ -26.531.102│ 193.734.804│
  │5001 │BUGET DE STAT │387.965.042.195│ -9.743.031.642│ 378.222.010.553│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │323.380.986.738│ -1.612.747.284│ 321.768.239.454│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 61.672.227.628│ 3.028.800.396│ 64.701.028.024│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 46.190.328.692│ 3.482.565.002│ 49.672.893.694│
  │ 34 │SUBVENTII │ 27.144.901.466│ -463.879.925│ 26.681.021.541│
  │ 36 │PRIME │ 1.800.000.000│ │ 1.800.000.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │151.343.293.868│ -7.824.532.678│ 143.518.761.190│
  │ 49 │DOBANZI │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
  │ 60 │REZERVE │ 478.495.084│ 4.280.576.281│ 4.759.071.365│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 28.497.782.982│ -903.216.740│ 27.594.566.242│
  │ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 129.160.900│ -92.000.000│ 37.160.900│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 35.957.111.575│ -7.135.067.618│ 28.822.043.957│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 35.612.686.669│ -7.086.353.566│ 28.526.333.103│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 24.044.060.745│ -4.837.675.553│ 19.206.385.192│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 11.568.625.924│ -2.248.678.013│ 9.319.947.911│
  │ 88 │Rambursari de credite interne şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane aferente acestora │ 344.424.906│ -48.714.052│ 295.710.854│
  │ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 124.159.000│ -22.182.950│ 101.976.050│
  │ 88 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 220.265.906│ -26.531.102│ 193.734.804│
  │5101 │AUTORITĂŢI PUBLICE │ 26.372.171.486│ 3.811.084.178│ 30.183.255.664│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 23.875.129.475│ 3.224.200.710│ 27.099.330.185│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 16.274.166.810│ 1.983.461.065│ 18.257.627.875│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 6.332.949.802│ 1.024.567.974│ 7.357.517.776│
  │ 34 │SUBVENTII │ 64.086.608│ 24.189.315│ 88.275.923│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 1.203.926.255│ 191.982.356│ 1.395.908.611│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.824.984.511│ 745.766.698│ 2.570.751.209│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 672.057.500│ -158.883.230│ 513.174.270│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 672.057.500│ -158.883.230│ 513.174.270│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 465.925.000│ -93.849.830│ 372.075.170│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 206.132.500│ -65.033.400│ 141.099.100│
  │ 01 │Administratia Prezidentiala │ 154.173.096│ 54.093.100│ 208.266.196│
  │ 02 │Autorităţi Legislative │ 2.518.621.274│ 24.189.315│ 2.542.810.589│
  │ 03 │Autorităţi Judecatoresti │ 8.099.666.988│ 2.220.677.346│ 10.320.344.334│
  │ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 1.317.963.158│ -10.630.850│ 1.307.332.308│
  │ 05 │Autorităţi executive │ 14.281.746.970│ 1.522.755.267│ 15.804.502.237│
  │5401 │APARARE NAŢIONALA │ 42.627.763.086│ -2.702.278.219│ 39.925.484.867│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 29.232.796.017│ -770.733.713│ 28.462.062.304│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.581.499.385│ -269.401.949│ 13.312.097.436│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 13.994.353.707│ -601.244.526│ 13.393.109.181│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 1.656.942.925│ 99.912.762│ 1.756.855.687│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 9.162.670.411│ -1.091.037.848│ 8.071.632.563│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 4.232.296.658│ -840.506.658│ 3.391.790.000│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 4.232.296.658│ -840.506.658│ 3.391.790.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 3.645.184.330│ -715.904.330│ 2.929.280.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 587.112.328│ -124.602.328│ 462.510.000│
  │ 01 │Administratie centrala │ 505.299.044│ -1.455.914│ 503.843.130│
  │ 02 │Aparare naţionala şi operaţiuni de │ │ │ │
  │ │mentinere a pacii │ 31.690.778.659│ -1.752.762.604│ 29.938.016.055│
  │ 03 │Acţiuni de integrare euro-atlantica şi │ │ │ │
  │ │pentru constituirea forţei de reactie │ │ │ │
  │ │rapida │ 9.874.179.944│ -1.070.492.249│ 8.803.687.695│
  │ 04 │Parteneriat pentru pace │ 197.854.537│ -33.480.214│ 164.374.323│
  │ 05 │Plati compensatorii │ 359.650.902│ 155.912.762│ 515.563.664│
  │5501 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA │ 44.103.130.666│ 5.656.596.438│ 49.759.727.104│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 36.598.038.985│ 6.359.299.334│ 42.957.338.319│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 20.173.799.617│ 3.120.197.334│ 23.293.996.951│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 11.583.402.112│ 2.884.705.500│ 14.468.107.612│
  │ 34 │SUBVENTII │ 3.948.664.193│ 71.829.000│ 4.020.493.193│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 892.173.063│ 282.567.500│ 1.174.740.563│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.330.739.181│ 212.927.240│ 2.543.666.421│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 5.174.352.500│ -915.630.136│ 4.258.722.364│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 5.055.786.656│ -919.318.010│ 4.136.468.646│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 4.228.630.000│ -752.492.620│ 3.476.137.380│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 827.156.656│ -166.825.390│ 660.331.266│
  │ 88 │Rambursari de credite interne şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane aferente acestora │ 118.565.844│ 3.687.874│ 122.253.718│
  │ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 22.500.000│ │ 22.500.000│
  │ 88 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 96.065.844│ 3.687.874│ 99.753.718│
  │ 01 │Administratie centrala │ 3.506.161.058│ 509.173.216│ 4.015.334.274│
  │ 02 │Politie │ 12.610.905.573│ 2.281.472.436│ 14.892.378.009│
  │ 03 │Protecţie şi paza contra incendiilor │ 1.842.221.708│ 489.778.292│ 2.332.000.000│
  │ 04 │Paza şi supravegherea frontierei │ 3.455.798.772│ 409.526.228│ 3.865.325.000│
  │ 05 │Jandarmerie │ 5.085.118.714│ 490.416.386│ 5.575.535.100│
  │ 06 │Siguranţa naţionala │ 9.869.387.923│ 1.067.796.481│ 10.937.184.404│
  │ 07 │Penitenciare │ 4.201.336.193│ 71.829.000│ 4.273.165.193│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni privind ordinea │ │ │ │
  │ │publică şi siguranţa naţionala │ 3.532.200.725│ 336.604.399│ 3.868.805.124│
  │5701 │INVATAMANT │ 23.330.499.941│ 58.884.014│ 23.389.383.955│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.514.490.177│ 407.415.447│ 20.921.905.624│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.778.567.459│ 696.878.771│ 3.475.446.230│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.998.448.780│ -237.855.074│ 2.760.593.706│
  │ 34 │SUBVENTII │ 1.276.669.160│ 47.886.811│ 1.324.555.971│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 13.460.804.778│ -99.495.061│ 13.361.309.717│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.946.603.702│ -146.113.007│ 1.800.490.695│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 869.406.062│ -202.418.426│ 666.987.636│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 760.620.000│ -175.500.000│ 585.120.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 330.690.000│ -81.828.000│ 248.862.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 429.930.000│ -93.672.000│ 336.258.000│
  │ 88 │Rambursari de credite interne şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane aferente acestora │ 108.786.062│ -26.918.426│ 81.867.636│
  │ 88 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 108.786.062│ -26.918.426│ 81.867.636│
  │ 01 │Administratie centrala │ 162.269.125│ -14.102.887│ 148.166.238│
  │ 02 │Invatamant prescolar │ 26.420.361│ 1.627.376│ 28.047.737│
  │ 03 │Invatamant primar şi gimnazial │ 200.000.000│ -82.411.915│ 117.588.085│
  │ 04 │Invatamant liceal │ 1.924.627.829│ -108.773.910│ 1.815.853.919│
  │ 09 │Invatamant superior │ 13.486.246.154│ -133.296.282│ 13.352.949.872│
  │ 10 │Biblioteci centrale, universitare şi │ │ │ │
  │ │pedagogice │ 174.000.000│ │ 174.000.000│
  │ 14 │Internate, camine şi cantine pentru elevi │ │ │ │
  │ │şi studenti │ 797.000.000│ 10.000.000│ 807.000.000│
  │ 20 │Centre de calificare şi recalificare │ 12.651.131│ 485.064│ 13.136.195│
  │ 25 │Servicii publice descentralizate │ 1.010.341.300│ │ 1.010.341.300│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni de invatamant │ 5.536.944.041│ 385.356.568│ 5.922.300.609│
  │5801 │SĂNĂTATE │ 15.177.610.369│ -830.142.260│ 14.347.468.109│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.125.314.663│ 116.580.099│ 8.241.894.762│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.263.232.112│ 138.010.522│ 1.401.242.634│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.033.307.537│ -3.694.917│ 2.029.612.620│
  │ 34 │SUBVENTII │ 233.636.352│ 10.500.000│ 244.136.352│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 4.595.138.662│ -28.235.506│ 4.566.903.156│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.230.958.347│ -15.000.000│ 1.215.958.347│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 5.821.337.359│ -931.722.359│ 4.889.615.000│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 5.821.337.359│ -931.722.359│ 4.889.615.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 5.103.495.715│ -814.779.715│ 4.288.716.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 717.841.644│ -116.942.644│ 600.899.000│
  │ 01 │Administratie centrala │ 652.608.657│ 132.314.751│ 784.923.408│
  │ 03 │Spitale │ 1.419.840.229│ -252.542.359│ 1.167.297.870│
  │ 05 │Crese │ 5.978.705│ 100.000│ 6.078.705│
  │ 07 │Centre de transfuzii sanguine │ 725.200.000│ │ 725.200.000│
  │ 09 │Centre de sănătate │ 35.882.154│ │ 35.882.154│
  │ 25 │Servicii publice descentralizate │ 3.699.673.231│ │ 3.699.673.231│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni sanitare │ 8.638.427.393│ -710.014.652│ 7.928.412.741│
  │5901 │CULTURA, RELIGIE ŞI ACTIUNI PRIVIND │ │ │ │
  │ │ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET │ 8.887.442.215│ 346.527.203│ 9.233.969.418│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.666.365.490│ 386.197.203│ 9.052.562.693│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 309.737.179│ -7.396.126│ 302.341.053│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 1.902.065.242│ 457.000.000│ 2.359.065.242│
  │ 34 │SUBVENTII │ 3.381.976.269│ 3.196.956│ 3.385.173.225│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 3.072.586.800│ -66.603.627│ 3.005.983.173│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 199.216.725│ -35.000.000│ 164.216.725│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 21.860.000│ -4.670.000│ 17.190.000│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 21.860.000│ -4.670.000│ 17.190.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 8.685.000│ -2.155.000│ 6.530.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 13.175.000│ -2.515.000│ 10.660.000│
  │ 01 │Administratie centrala │ 320.745.000│ -48.030.828│ 272.714.172│
  │ 02 │Biblioteci publice naţionale │ 140.246.034│ 22.500.000│ 162.746.034│
  │ 04 │Muzee │ 528.009.615│ 4.379.211│ 532.388.826│
  │ 05 │Teatre şi institutii profesioniste de │ │ │ │
  │ │spectacole şi concerte │ 683.525.253│ 4.670.000│ 688.195.253│
  │ 13 │Consolidarea şi restaurarea monumentelor │ │ │ │
  │ │istorice │ 460.000.000│ │ 460.000.000│
  │ 14 │Centre culturale │ 120.000.000│ │ 120.000.000│
  │ 15 │Culte religioase │ 1.336.342.000│ -3.800.000│ 1.332.542.000│
  │ 16 │Targuri, saloane şi expozitii de carte şi │ │ │ │
  │ │de publicatii culturale │ 6.000.000│ │ 6.000.000│
  │ 20 │Activitatea sportiva │ 1.854.070.582│ 53.772.841│ 1.907.843.423│
  │ 21 │Activitatea de tineret │ 117.410.800│ -4.000.000│ 113.410.800│
  │ 25 │Servicii publice descentralizate │ 219.505.000│ │ 219.505.000│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni privind cultura,│ │ │ │
  │ │religia şi activitatea sportiva şi de │ │ │ │
  │ │tineret │ 3.101.587.931│ 317.035.979│ 3.418.623.910│
  │6001 │ASISTENŢA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, │ │ │ │
  │ │AJUTOARE ŞI INDEMNIZATII │ 62.425.770.146│ 5.932.848.513│ 68.358.618.659│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 62.272.871.398│ 5.949.999.513│ 68.222.870.911│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 383.620.344│ -40.861.506│ 342.758.838│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.078.958.401│ 68.237.295│ 2.147.195.696│
  │ 34 │SUBVENTII │ 15.945.718│ 2.000.000│ 17.945.718│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 59.794.346.935│ 5.920.623.724│ 65.714.970.659│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 69.087.748│ 1.650.000│ 70.737.748│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 83.811.000│ -18.801.000│ 65.010.000│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 83.811.000│ -18.801.000│ 65.010.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 37.888.000│ -8.858.000│ 29.030.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 45.923.000│ -9.943.000│ 35.980.000│
  │ 01 │Administratie centrala │ 876.326.636│ -95.299.048│ 781.027.588│
  │ 09 │Ajutor social │ 3.071.840.000│ -2.000.000│ 3.069.840.000│
  │ 14 │Alocatia de încredinţare şi plasament │ │ │ │
  │ │familial │ 431.873.000│ 69.960.000│ 501.833.000│
  │ 15 │Alocatia de stat pentru copii │ 11.895.973.273│ 514.145.745│ 12.410.119.018│
  │ 17 │Ajutoare pentru sotii de militari în termen│ 7.363.000│ 1.029.704│ 8.392.704│
  │ 18 │Centre de primire, triere şi cazare a │ │ │ │
  │ │persoanelor solicitante a statutului de │ │ │ │
  │ │refugiat │ 17.705.702│ 17.650.000│ 35.355.702│
  │ 19 │Alocatia pentru familiile cu copii │ 4.508.183.000│ 122.880.000│ 4.631.063.000│
  │ 20 │Pensii, ajutoare, indemnizatii şi sporuri │ │ │ │
  │ │I.O.V.R., veterani de razboi şi pentru alte│ │ │ │
  │ │categorii de beneficiari │ 20.552.885.823│ 5.011.260.045│ 25.564.145.868│
  │ 21 │Pensii militari │ 14.339.274.681│ 296.470.163│ 14.635.744.844│
  │ 25 │Servicii publice descentralizate │ 514.590.683│ -29.215.977│ 485.374.706│
  │ 29 │Concediu platit pentru cresterea copiilor │ │ │ │
  │ │până la 2 ani │ 5.220.800│ 246.907│ 5.467.707│
  │ 37 │Ajutoare speciale │ 3.152.390.400│ │ 3.152.390.400│
  │ 38 │Indemnizatii nevazatori salariati │ 2.675.600│ │ 2.675.600│
  │ 43 │Susţinerea sistemului de protecţie a │ │ │ │
  │ │drepturilor copilului │ 144.528.000│ -2.324.903│ 142.203.097│
  │ 48 │Programe de protecţie sociala şi integrare │ │ │ │
  │ │socioprofesionala a persoanelor cu handicap│ 32.670.000│ │ 32.670.000│
  │ 50 │Alte acţiuni privind asistenţa sociala, │ │ │ │
  │ │alocatii, pensii, ajutoare şi indemnizatii │ 2.857.252.825│ 32.249.000│ 2.889.501.825│
  │ 53 │Servicii sociale │ 15.016.723│ -4.203.123│ 10.813.600│
  │6301 │SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA ŞI LOCUINTE │ 7.105.769.821│ -1.112.128.759│ 5.993.641.062│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.479.308.700│ -30.508.279│ 1.448.800.421│
  │ 34 │SUBVENTII │ 11.281.000│ │ 11.281.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 1.468.027.700│ -30.508.279│ 1.437.519.421│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.648.529.021│ -344.668.380│ 2.303.860.641│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 2.977.932.100│ -736.952.100│ 2.240.980.000│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 2.977.932.100│ -736.952.100│ 2.240.980.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 1.505.470.000│ -372.520.000│ 1.332.950.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 1.472.462.100│ -364.432.100│ 1.108.030.000│
  │ 08 │Locuinte │ 3.747.855.921│ -375.642.130│ 3.372.213.791│
  │ 50 │Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi│ │ │ │
  │ │locuinte │ 3.357.913.900│ -736.486.629│ 2.621.427.271│
  │6401 │MEDIU ŞI APE │ 3.517.444.528│ -159.887.223│ 3.357.557.305│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.547.901.356│ -97.061.955│ 1.450.839.401│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 549.484.586│ -2.351.400│ 547.133.186│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 307.109.170│ │ 307.109.170│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 691.307.600│ -94.710.555│ 596.597.045│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.538.815.672│ │ 1.538.815.672│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 430.727.500│ -62.825.268│ 367.902.232│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 430.727.500│ -62.825.268│ 367.902.232│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 64.175.000│ -8.038.816│ 56.136.184│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 366.552.500│ -54.786.452│ 311.766.048│
  │ 01 │Administratie centrala │ 354.475.131│ -7.076.400│ 347.398.731│
  │ 02 │Dezvoltare surse de apa, acumulari şi │ │ │ │
  │ │amenajari hidrotehnice │ 2.435.901.693│ -62.825.268│ 2.373.076.425│
  │ 03 │Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea │ │ │ │
  │ │şi controlul poluarii │ 727.067.704│ -89.985.555│ 637.082.149│
  │6601 │INDUSTRIE │ 9.920.237.754│ -589.074.379│ 9.331.163.375│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 8.008.774.254│ -514.196.879│ 7.494.577.375│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 343.299.468│ -56.290.879│ 287.008.589│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 374.479.650│ │ 374.479.650│
  │ 34 │SUBVENTII │ 4.602.518.320│ │ 4.602.518.320│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 2.688.476.816│ -457.906.000│ 2.230.570.816│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.373.526.000│ │ 1.373.526.000│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 537.937.500│ -74.877.500│ 463.060.000│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 537.937.500│ -74.877.500│ 463.060.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 478.292.500│ -106.442.500│ 371.850.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 59.645.000│ 31.565.000│ 91.210.000│
  │ 01 │Administratie centrala │ 840.301.751│ -62.657.479│ 777.644.272│
  │ 02 │Prospectiuni şi lucrari geologice pentru │ │ │ │
  │ │descoperirea de resurse minerale │ 160.000.000│ │ 160.000.000│
  │ 03 │Combustibili minerali solizi │ 2.700.218.000│ │ 2.700.218.000│
  │ 06 │Resurse minerale, altele decat combustibili│ 3.789.494.412│ -11.400.000│ 3.778.094.412│
  │ 07 │Industrie prelucratoare │ 399.209.603│ │ 399.209.603│
  │ 50 │Alte cheltuieli în domeniul industriei │ 2.031.013.988│ -515.016.900│ 1.515.997.088│
  │6701 │AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA │ 27.030.593.529│ -1.085.270.875│ 25.945.322.654│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 25.751.623.529│ -1.175.223.507│ 24.576.400.022│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 1.180.113.319│ 67.299.200│ 1.247.412.519│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 752.053.000│ -61.302.583│ 690.750.417│
  │ 34 │SUBVENTII │ 6.358.298.427│ -599.482.007│ 5.758.816.420│
  │ 36 │PRIME │ 1.800.000.000│ │ 1.800.000.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 15.661.158.783│ -581.738.117│ 15.079.420.666│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 979.990.000│ 161.740.177│ 1.141.730.177│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 298.980.000│ -71.787.545│ 227.192.455│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 298.980.000│ -71.787.545│ 227.192.455│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 163.080.000│ -37.708.242│ 125.371.758│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 135.900.000│ -34.079.303│ 101.820.697│
  │ 01 │Administratie centrala │ 1.085.397.507│ 10.773.673│ 1.096.171.180│
  │ 02 │Amendare soluri acide şi alcaline │ 80.000.000│ -25.000.000│ 55.000.000│
  │ 03 │Acoperire sume fixe la seminte │ 852.200.000│ -242.000.000│ 610.200.000│
  │ 04 │Combatere daunatori şi boli în sectorul │ │ │ │
  │ │vegetal │ 480.241.177│ -70.000.000│ 410.241.177│
  │ 05 │Reproductie şi selecţie animale │ 264.086.495│ │ 264.086.495│
  │ 06 │Programe pentru susţinerea preturilor la │ │ │ │
  │ │produsele agricole │ 79.275.000│ -19.616.100│ 59.658.900│
  │ 07 │Subventionare dobanzi aferente creditelor │ │ │ │
  │ │bancare acordate producătorilor agricoli │ 40.000.000│ │ 40.000.000│
  │ 10 │Alte programe pentru sprijinirea │ │ │ │
  │ │producătorilor agricoli │ 14.077.753.575│ -537.155.587│ 13.540.597.988│
  │ 14 │Imbunatatiri funciare, irigatii, desecari │ │ │ │
  │ │şi combatere a eroziunii solului │ 2.214.220.000│ -317.626.481│ 1.896.593.519│
  │ 15 │Silvicultura │ 577.907.705│ 153.424.883│ 731.332.588│
  │ 17 │Prevenirea şi combaterea bolilor la animale│ │ │ │
  │ │şi combaterea epizootiilor │ 70.000.000│ 10.000.000│ 80.000.000│
  │ 18 │Despăgubiri în caz de calamitati naturale │ 215.000.000│ -45.000.000│ 170.000.000│
  │ 25 │Servicii publice descentralizate │ 5.332.367.765│ 82.111.787│ 5.414.479.552│
  │ 50 │Alte unităţi şi acţiuni din domeniul │ │ │ │
  │ │agriculturii şi silviculturii │ 1.662.144.305│ -85.183.050│ 1.576.961.255│
  │6801 │TRANSPORTURI ŞI COMUNICATII │ 37.540.421.189│ -4.771.262.637│ 32.769.158.552│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 19.849.106.604│ -1.719.914.621│ 18.129.191.983│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 246.283.561│ -29.719.629│ 216.563.932│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 2.166.400.469│ │ 2.166.400.469│
  │ 34 │SUBVENTII │ 7.005.132.000│ │ 7.005.132.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 10.431.290.574│ -1.690.194.992│ 8.741.095.582│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.828.943.689│ -157.886.620│ 3.671.057.069│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 13.862.370.896│ -2.893.461.396│ 10.968.909.500│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 13.745.297.896│ -2.867.977.896│ 10.877.320.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 7.468.565.200│ -1.715.605.200│ 5.752.960.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 6.276.732.696│ -1.152.372.696│ 5.124.360.000│
  │ 88 │Rambursari de credite interne şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane aferente acestora │ 117.073.000│ -25.483.500│ 91.589.500│
  │ 88 01 │Rambursari de credite interne │ 101.659.000│ -22.182.950│ 79.476.050│
  │ 88 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 15.414.000│ -3.300.550│ 12.113.450│
  │ 01 │Administratie centrala │ 1.529.449.999│ -175.630.056│ 1.353.819.943│
  │ 02 │Aviatie civila │ 2.589.545.395│ -397.320.378│ 2.192.225.017│
  │ 03 │Navigatie civila │ 1.062.995.600│ -142.297.610│ 920.697.990│
  │ 05 │Drumuri şi poduri │ 15.646.121.686│ -2.895.855.971│ 12.750.265.715│
  │ 06 │Transport feroviar │ 12.930.838.005│ -956.791.012│ 11.974.046.993│
  │ 07 │Transport în comun │ 3.624.586.304│ -199.744.480│ 3.424.841.824│
  │ 08 │Aeroporturi de interes local │ 33.300.000│ │ 33.300.000│
  │ 09 │Aviatie civila finanţată din venituri cu │ │ │ │
  │ │destinatie speciala │ 123.584.200│ -3.623.130│ 119.961.070│
  │6901 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 16.884.768.890│ -76.176.801│ 16.808.592.089│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 15.227.282.694│ 342.075.199│ 15.569.357.893│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 223.461.211│ 11.900.111│ 235.361.322│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 616.945.255│ -20.000.000│ 596.945.255│
  │ 34 │SUBVENTII │ 20.000.000│ │ 20.000.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 14.366.876.228│ 350.175.088│ 14.717.051.316│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 863.603.696│ -230.905.000│ 632.698.696│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 793.882.500│ -187.347.000│ 606.535.500│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 793.882.500│ -187.347.000│ 606.535.500│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 517.930.000│ -121.053.300│ 396.876.700│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 275.952.500│ -66.293.700│ 209.658.800│
  │ 01 │Administratie centrala │ 262.989.888│ -16.528.772│ 246.461.116│
  │ 02 │Rezerve de stat şi de mobilizare │ 1.313.581.920│ -233.701.029│ 1.079.880.891│
  │ 03 │Prevenire şi combatere inundaţii şi gheturi│ 11.285.782│ │ 11.285.782│
  │ 04 │Meteorologie şi hidrologie │ 1.085.209.107│ -158.797.000│ 926.412.107│
  │ 05 │Stimulare productie de export şi a │ │ │ │
  │ │exportului │ 4.350.160.000│ -392.000.000│ 3.958.160.000│
  │ 07 │Sprijinirea infiintarii de noi │ │ │ │
  │ │întreprinderi şi susţinerea dezvoltării │ │ │ │
  │ │întreprinderilor mici şi mijlocii │ 1.021.340.920│ -50.000.000│ 971.340.920│
  │ 10 │Sistemul Naţional Antigrindina │ 52.017.120│ │ 52.017.120│
  │ 13 │Promovarea şi dezvoltarea turismului │ 191.102.652│ │ 191.102.652│
  │ 18 │Fondul Naţional de Preaderare │ 6.809.068.411│ 1.046.400.000│ 7.855.468.411│
  │ 19 │Susţinerea programelor de dezvoltare │ │ │ │
  │ │regionala │ 1.495.043.890│ -243.000.000│ 1.252.043.890│
  │ 25 │Servicii publice descentralizate │ 20.000.000│ │ 20.000.000│
  │ 27 │Parcuri industriale │ 60.836.700│ │ 60.836.700│
  │ 50 │Alte cheltuieli pentru acţiuni economice │ 212.132.500│ -28.550.000│ 183.582.500│
  │7101 │CERCETARE STIINTIFICA │ 7.228.147.082│ 86.543.477│ 7.314.690.559│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.006.674.466│ 91.233.477│ 7.097.907.943│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 773.215.574│ 51.286.588│ 824.502.162│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 497.482.174│ -28.774.217│ 468.707.957│
  │ 34 │SUBVENTII │ 26.693.419│ │ 26.693.419│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 5.709.283.299│ 68.721.106│ 5.778.004.405│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 221.472.616│ -4.690.000│ 216.782.616│
  │ 01 │Administratie centrala │ 268.127.330│ 57.726.850│ 325.854.180│
  │ 02 │Cercetare fundamentala │ 746.118.889│ 30.596.135│ 776.715.024│
  │ 03 │Cercetare aplicativa şi experimentala │ 5.980.374.163│ -346.013.872│ 5.634.360.291│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni pentru cercetare│ │ │ │
  │ │stiintifica │ 233.526.700│ 344.234.364│ 577.761.064│
  │7201 │ALTE ACTIUNI │ 6.993.444.862│ -2.554.948.586│ 4.438.496.276│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 6.534.643.199│ -2.519.763.586│ 4.014.879.613│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.591.747.003│ -2.634.211.706│ 957.535.297│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 552.373.393│ 925.550│ 553.298.943│
  │ 34 │SUBVENTII │ 200.000.000│ -24.000.000│ 176.000.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 2.190.522.803│ 137.522.570│ 2.328.045.373│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 278.641.663│ │ 278.641.663│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 180.160.000│ -35.185.000│ 144.975.000│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 180.160.000│ -35.185.000│ 144.975.000│
  │ 85 01 │Rambursari de credite externe │ 26.050.000│ -6.440.000│ 19.610.000│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 154.110.000│ -28.745.000│ 125.365.000│
  │ 01 │Administratie centrala vamala şi unităţi │ │ │ │
  │ │teritoriale │ 1.028.649.580│ 103.132.386│ 1.131.781.966│
  │ 05 │Sistemul naţional de decoratii │ 52.920.000│ -4.093.100│ 48.826.900│
  │ 06 │Cheltuieli pentru aplicarea tratatelor │ │ │ │
  │ │internationale │ 7.150.000│ -5.187.500│ 1.962.500│
  │ 07 │Protecţie civila │ 294.333.473│ 37.195.198│ 331.528.671│
  │ 08 │Executarea silita a creanţelor bugetare │ 40.200.000│ 15.563.000│ 55.763.000│
  │ 10 │Despăgubiri civile, precum şi cheltuieli │ │ │ │
  │ │judiciare şi extrajudiciare derivate din │ │ │ │
  │ │acţiuni în reprezentarea intereselor │ │ │ │
  │ │statului potrivit dispoziţiilor legale │ 1.783.214.118│ 150.299.300│ 1.933.513.418│
  │ 11 │Onorarii pentru expertizele contabile │ │ │ │
  │ │dispuse în cadrul procesului penal │ 5.000.000│ │ 5.000.000│
  │ 12 │Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de │ │ │ │
  │ │control pentru trecerea frontierei, precum │ │ │ │
  │ │şi a celorlalte unităţi vamale │ 272.418.056│ -7.005.000│ 265.413.056│
  │ 13 │Programe de informare şi prezentare a │ │ │ │
  │ │imaginii României │ 128.303.472│ │ 128.303.472│
  │ 14 │Proiect privind infrastructura urbana │ 76.710.000│ -9.580.000│ 67.130.000│
  │ 18 │Măsuri active pentru combaterea somajului │ 6.983.750│ -5.137.550│ 1.846.200│
  │ 19 │Zboruri speciale │ 200.000.000│ -24.000.000│ 176.000.000│
  │ 20 │Fondul Roman de Dezvoltare Sociala │ 161.800.000│ -37.554.530│ 124.245.470│
  │ 22 │Proiecte de finanţare rurala │ 11.330.000│ -2.810.000│ 8.520.000│
  │ 30 │Suma globală pentru proiecte şi măsuri │ │ │ │
  │ │nenominalizate │ 2.763.070.790│ -2.763.070.790│ │
  │ 50 │Alte cheltuieli │ 161.361.623│ -2.700.000│ 158.661.623│
  │8501 │TRANSFERURI DIN BUGETUL DE STAT │ 13.460.430.647│-11.826.645.647│ 1.633.785.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 13.460.430.647│-11.826.645.647│ 1.633.785.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 13.460.430.647│-11.826.645.647│ 1.633.785.000│
  │ 03 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale pentru investitii finantate│ │ │ │
  │ │parţial din împrumuturi externe │ 1.700.000.000│ -100.000.000│ 1.600.000.000│
  │ 04 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetul asigurarilor sociale de stat │ 11.626.645.647│-11.626.645.647│ │
  │ 05 │Transferuri din bugetul de stat către │ │ │ │
  │ │bugetele locale din Fondul de interventie │ 133.785.000│ -100.000.000│ 33.785.000│
  │8601 │IMPRUMUTURI │ 129.160.900│ -92.000.000│ 37.160.900│
  │ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 129.160.900│ -92.000.000│ 37.160.900│
  │ 02 │Imprumuturi pentru finalizarea unor │ │ │ │
  │ │obiective aprobate prin conventii │ │ │ │
  │ │bilaterale şi acorduri interguvernamentale │ 100.000.000│ -65.000.000│ 35.000.000│
  │ 05 │Imprumuturi acordate persoanelor care │ │ │ │
  │ │beneficiaza de statutul de refugiat şi │ │ │ │
  │ │protecţie umanitara condiţionată │ 5.837.760│ -3.676.860│ 2.160.900│
  │ 11 │Microcredite acordate persoanelor fizice │ │ │ │
  │ │care desfăşoară activităţi pe cont propriu,│ │ │ │
  │ │aducatoare de venituri, în vederea │ │ │ │
  │ │intretinerii materiale │ 23.323.140│ -23.323.140│ │
  │8801 │DOBANZI AFERENTE DATORIEI PUBLICE ŞI ALTE │ │ │ │
  │ │CHELTUIELI │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
  │ 49 │DOBANZI │ 34.751.740.000│ -4.116.276.360│ 30.635.463.640│
  │ 01 │Dobanzi aferente datoriei publice interne │ 11.371.000.000│ -138.000.000│ 11.233.000.000│
  │ 02 │Dobanzi, comisioane şi alte costuri │ │ │ │
  │ │aferente datoriei publice externe │ 10.729.200.000│ -459.936.360│ 10.269.263.640│
  │ 03 │Cheltuieli ocazionate de emisiunea şi │ │ │ │
  │ │plasarea titlurilor de stat şi de riscul │ │ │ │
  │ │imprumuturilor │ 2.193.900.000│ │ 2.193.900.000│
  │ 04 │Diferente de curs aferente datoriei publice│ │ │ │
  │ │externe │ 9.057.640.000│ -2.232.640.000│ 6.825.000.000│
  │ 05 │Diferente de curs aferente datoriei publice│ │ │ │
  │ │interne │ 1.000.000.000│ -885.700.000│ 114.300.000│
  │ 06 │Comisioane pentru operaţiunile prin contul │ │ │ │
  │ │curent general al Trezoreriei Statului │ 400.000.000│ -400.000.000│ │
  │9501 │FONDURI DE REZERVA │ 478.495.084│ 4.280.576.281│ 4.759.071.365│
  │ 60 │REZERVE │ 478.495.084│ 4.280.576.281│ 4.759.071.365│
  │ 01 │Fond de rezerva bugetară la dispoziţia │ │ │ │
  │ │Guvernului │ 412.280.084│ 101.750.285│ 514.030.369│
  │ 02 │Fond de interventie la dispoziţia │ │ │ │
  │ │Guvernului │ 66.215.000│ 4.178.825.996│ 4.245.040.996│
  │5003 │SUME ALOCATE DIN VENITURI PROPRII │ 15.652.527.815│ 1.634.594.949│ 17.287.122.764│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.404.668.192│ 236.164.097│ 11.640.832.289│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.758.273.063│ 175.762.952│ 3.934.036.015│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 7.272.578.109│ 60.401.145│ 7.332.979.254│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 373.817.020│ │ 373.817.020│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 4.228.144.023│ 1.353.715.252│ 5.581.859.275│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 19.715.600│ 19.715.600│ 39.431.200│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 19.715.600│ 19.715.600│ 39.431.200│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 19.715.600│ 19.715.600│ 39.431.200│
  │5103 │AUTORITĂŢI PUBLICE │ 186.473.000│ 15.802.000│ 202.275.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 154.871.140│ 15.802.000│ 170.673.140│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 81.524.620│ 7.802.000│ 89.326.620│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 73.346.520│ 8.000.000│ 81.346.520│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 31.601.860│ │ 31.601.860│
  │ 02 │Autorităţi Legislative │ 54.000.000│ │ 54.000.000│
  │ 05 │Autorităţi executive │ 132.473.000│ 15.802.000│ 148.275.000│
  │5403 │APARARE NAŢIONALA │ 1.253.249.560│ -3.260.000│ 1.249.989.560│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 819.355.789│ -208.536.628│ 610.819.161│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 114.001.228│ │ 114.001.228│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 705.354.561│ -208.536.628│ 496.817.933│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 433.893.771│ 205.276.628│ 639.170.399│
  │ 02 │Aparare naţionala şi operaţiuni de │ │ │ │
  │ │mentinere a pacii │ 1.253.249.560│ -3.260.000│ 1.249.989.560│
  │5503 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA │ 1.193.179.065│ 423.147.000│ 1.616.326.065│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 938.105.201│ 183.267.000│ 1.121.372.201│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 355.894.034│ 57.747.000│ 413.641.034│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 581.211.167│ 125.520.000│ 706.731.167│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 1.000.000│ │ 1.000.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 235.358.264│ 220.164.400│ 455.522.664│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ 19.715.600│ 19.715.600│ 39.431.200│
  │ 85 │Rambursari de credite externe şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane la credite externe │ │ │ │
  │ │contractate de ordonatorii de credite │ 19.715.600│ 19.715.600│ 39.431.200│
  │ 85 02 │Plati de dobanzi şi comisioane │ 19.715.600│ 19.715.600│ 39.431.200│
  │ 04 │Paza şi supravegherea frontierei │ 3.200.000│ │ 3.200.000│
  │ 05 │Jandarmerie │ 395.162.749│ 119.000.000│ 514.162.749│
  │ 06 │Siguranţa naţionala │ 8.000.000│ │ 8.000.000│
  │ 08 │Sistemul naţional unic de apeluri de │ │ │ │
  │ │urgenta │ 538.464.000│ 200.000.000│ 738.464.000│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni privind │ │ │ │
  │ │ordinea publică şi siguranţa naţionala │ 248.352.316│ 104.147.000│ 352.499.316│
  │5703 │INVATAMANT │ 9.947.605.655│ 23.200.000│ 9.970.805.655│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 7.884.717.655│ -2.418.000│ 7.882.299.655│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 3.140.127.472│ -2.151.000│ 3.137.976.472│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 4.716.773.163│ -267.000│ 4.716.506.163│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 27.817.020│ │ 27.817.020│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.062.888.000│ 618.000│ 2.063.506.000│
  │ 84 │RAMBURSARI DE CREDITE, PLATI DE DOBANZI ŞI │ │ │ │
  │ │COMISIOANE LA CREDITE │ │ 25.000.000│ 25.000.000│
  │ 88 │Rambursari de credite interne şi plati de │ │ │ │
  │ │dobanzi şi comisioane aferente acestora │ │ 25.000.000│ 25.000.000│
  │ 04 │Invatamant liceal │ 1.500.000│ │ 1.500.000│
  │ 09 │Invatamant superior │ 8.096.756.836│ 23.200.000│ 8.119.956.836│
  │ 14 │Internate, camine şi cantine pentru elevi │ │ │ │
  │ │şi studenti │ 870.000.000│ │ 870.000.000│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni de invatamant │ 979.348.819│ │ 979.348.819│
  │5803 │SĂNĂTATE │ 427.680.000│ │ 427.680.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 377.680.000│ │ 377.680.000│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 377.680.000│ │ 377.680.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 50.000.000│ │ 50.000.000│
  │ 07 │Centre de transfuzii sanguine │ 18.540.000│ │ 18.540.000│
  │ 25 │Servicii publice descentralizate │ 361.502.500│ │ 361.502.500│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni sanitare │ 47.637.500│ │ 47.637.500│
  │5903 │CULTURA, RELIGIE ŞI ACTIUNI PRIVIND │ │ │ │
  │ │ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET │ 450.888.730│ 1.334.870│ 452.223.600│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 318.827.730│ 1.834.870│ 320.662.600│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.238.320│ 176.000│ 5.414.320│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 163.589.410│ 1.658.870│ 165.248.280│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 150.000.000│ │ 150.000.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 132.061.000│ -500.000│ 131.561.000│
  │ 07 │Case de cultura │ 26.123.600│ │ 26.123.600│
  │ 20 │Activitatea sportiva │ 400.000.000│ │ 400.000.000│
  │ 25 │Servicii publice descentralizate │ 21.600.000│ │ 21.600.000│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni privind cultura,│ │ │ │
  │ │religia şi activitatea sportiva şi de │ │ │ │
  │ │tineret │ 3.165.130│ 1.334.870│ 4.500.000│
  │6303 │SERVICII ŞI DEZVOLTARE │ │ │ │
  │ │PUBLICA ŞI LOCUINTE │ 677.322.226│ │ 677.322.226│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 491.782.098│ │ 491.782.098│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 13.204.579│ │ 13.204.579│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 283.577.519│ │ 283.577.519│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 195.000.000│ │ 195.000.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 185.540.128│ │ 185.540.128│
  │ 50 │Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi│ │ │ │
  │ │locuinte │ 677.322.226│ │ 677.322.226│
  │6703 │AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA │ 1.008.000.000│ │ 1.008.000.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.008.000.000│ │ 1.008.000.000│
  │ 15 │Silvicultura │ 560.000.000│ │ 560.000.000│
  │ 50 │Alte unităţi şi acţiuni din domeniul │ │ │ │
  │ │agriculturii şi silviculturii │ 448.000.000│ │ 448.000.000│
  │6903 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 426.391.677│ 889.000.000│ 1.315.391.677│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 355.350.677│ │ 355.350.677│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.381.908│ │ 28.381.908│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 326.968.769│ │ 326.968.769│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 71.041.000│ 889.000.000│ 960.041.000│
  │ 02 │Rezerve materiale naţionale şi de │ │ │ │
  │ │mobilizare │ 301.501.411│ 889.000.000│ 1.190.501.411│
  │ 50 │Alte cheltuieli pentru acţiuni economice │ 124.890.266│ │ 124.890.266│
  │7103 │CERCETARE STIINTIFICA │ 80.237.902│ 285.371.079│ 365.608.981│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 62.477.902│ 246.214.855│ 308.692.757│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 19.900.902│ 112.188.952│ 132.089.854│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 42.577.000│ 134.025.903│ 176.602.903│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 17.760.000│ 39.156.224│ 56.916.224│
  │ 01 │Administratie centrala │ 7.926.045│ 172.103.981│ 180.030.026│
  │ 02 │Cercetare fundamentala │ 59.196.304│ 108.207.098│ 167.403.402│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni pentru │ │ │ │
  │ │cercetare stiintifica │ 13.115.553│ 5.060.000│ 18.175.553│
  │7203 │ALTE ACTIUNI │ 1.500.000│ │ 1.500.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.500.000│ │ 1.500.000│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 1.500.000│ │ 1.500.000│
  │ 50 │Alte cheltuieli │ 1.500.000│ │ 1.500.000│
  │5014 │CREDITE EXTERNE │ 47.786.408.158│-13.547.229.020│ 34.239.179.138│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 27.481.911.632│ -8.788.294.714│ 18.693.616.918│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 56.289.234│ -17.360.000│ 38.929.234│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 1.160.934.028│ -147.928.000│ 1.013.006.028│
  │ 34 │SUBVENTII │ 226.500.000│ -133.390.000│ 93.110.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 26.038.188.370│ -8.489.616.714│ 17.548.571.656│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 20.280.110.026│ -4.792.934.306│ 15.487.175.720│
  │ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 24.386.500│ 34.000.000│ 58.386.500│
  │5114 │AUTORITĂŢI PUBLICE │ 2.049.830.000│ -870.290.000│ 1.179.540.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.451.450.000│ -549.410.000│ 902.040.000│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 680.000│ -170.000│ 510.000│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 565.344.000│ -179.182.000│ 386.162.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 885.426.000│ -370.058.000│ 515.368.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 598.380.000│ -320.880.000│ 277.500.000│
  │ 03 │Autorităţi Judecatoresti │ 320.880.000│ -320.880.000│ │
  │ 05 │Autorităţi executive │ 1.728.950.000│ -549.410.000│ 1.179.540.000│
  │5414 │APARARE NAŢIONALA │ 3.553.536.038│ -1.018.130.000│ 2.535.406.038│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.553.536.038│ -1.018.130.000│ 2.535.406.038│
  │ 02 │Aparare naţionala şi operaţiuni de │ │ │ │
  │ │menţinerea pacii │ 3.553.536.038│ -1.018.130.000│ 2.535.406.038│
  │5514 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA │ 6.776.152.500│ -1.769.454.688│ 5.006.697.812│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ │ 80.000.000│ 80.000.000│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ │ 80.000.000│ 80.000.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 6.776.152.500│ -1.849.454.688│ 4.926.697.812│
  │ 01 │Administratie centrala │ 758.772.500│ 3.238.186.512│ 3.996.959.012│
  │ 02 │Politie │ 298.225.000│ -227.939.125│ 70.285.875│
  │ 04 │Paza şi supravegherea frontierei │ 4.108.807.500│ -4.045.858.425│ 62.949.075│
  │ 06 │Siguranţa naţionala │ 972.090.000│ -353.584.688│ 618.505.312│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni privind ordinea │ │ │ │
  │ │publică şi siguranţa naţionala │ 638.257.500│ -380.258.962│ 257.998.538│
  │5714 │INVATAMANT │ 3.174.775.000│ -1.076.570.000│ 2.098.205.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 473.404.262│ │ 473.404.262│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 21.837.484│ │ 21.837.484│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 430.975.528│ │ 430.975.528│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 20.591.250│ │ 20.591.250│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 2.701.370.738│ -1.076.570.000│ 1.624.800.738│
  │ 03 │Invatamant primar şi gimnazial │ 1.909.970.000│ -645.942.000│ 1.264.028.000│
  │ 04 │Invatamant liceal │ 1.264.805.000│ -430.628.000│ 834.177.000│
  │5814 │SĂNĂTATE │ 3.446.427.500│ -837.302.262│ 2.609.125.238│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 122.500.000│ -40.500.000│ 82.000.000│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 28.600.000│ -14.600.000│ 14.000.000│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 90.700.000│ -26.700.000│ 64.000.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 3.200.000│ 800.000│ 4.000.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.323.927.500│ -796.802.262│ 2.527.125.238│
  │ 03 │Spitale │ 2.986.062.750│ -446.265.250│ 2.539.797.500│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni sanitare │ 460.364.750│ -391.037.012│ 69.327.738│
  │5914 │CULTURA, RELIGIE ŞI ACTIUNI PRIVIND │ │ │ │
  │ │ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET │ 26.425.000│ -6.550.000│ 19.875.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 23.405.000│ -5.800.000│ 17.605.000│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 75.500│ -20.000│ 55.500│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 22.197.000│ -5.500.000│ 16.697.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 1.132.500│ -280.000│ 852.500│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.020.000│ -750.000│ 2.270.000│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni privind cultura,│ │ │ │
  │ │religia şi activitatea sportiva şi de │ │ │ │
  │ │tineret │ 26.425.000│ -6.550.000│ 19.875.000│
  │6014 │ASISTENŢA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, │ │ │ │
  │ │AJUTOARE ŞI INDEMNIZATII │ 224.801.250│ -56.082.000│ 168.719.250│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 126.651.250│ 29.773.000│ 156.424.250│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 5.096.250│ -2.570.000│ 2.526.250│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 25.292.500│ -3.893.000│ 21.399.500│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 96.262.500│ 36.236.000│ 132.498.500│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 98.150.000│ -85.855.000│ 12.295.000│
  │ 25 │Servicii publice descentralizate │ 128.538.750│ -92.318.000│ 36.220.750│
  │ 43 │Susţinerea sistemului de protecţie a │ │ │ │
  │ │drepturilor copilului │ 24.500.000│ 23.200.000│ 47.700.000│
  │ 50 │Alte acţiuni privind asistenţa sociala, │ │ │ │
  │ │alocatii, pensii, ajutoare şi indemnizatii │ │ 2.900.000│ 2.900.000│
  │ 53 │Servicii sociale │ 71.762.500│ 10.136.000│ 81.898.500│
  │6314 │SERVICII ŞI DEZVOLTARE PUBLICA ŞI LOCUINTE │ 2.764.432.500│ -619.297.319│ 2.145.135.181│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.111.999.250│ -519.106.620│ 1.592.892.630│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 2.111.999.250│ -519.106.620│ 1.592.892.630│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 652.433.250│ -100.190.699│ 552.242.551│
  │ 08 │Locuinte │ 462.437.500│ -53.092.219│ 409.345.281│
  │ 50 │Alte acţiuni privind dezvoltarea publică şi│ │ │ │
  │ │locuinte │ 2.301.995.000│ -566.205.100│ 1.735.789.900│
  │6414 │MEDIU ŞI APE │ 1.427.330.000│ -312.850.000│ 1.114.480.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 343.530.000│ -184.430.000│ 159.100.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 343.530.000│ -184.430.000│ 159.100.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.083.800.000│ -128.420.000│ 955.380.000│
  │ 02 │Dezvoltare surse de apa, acumulari şi │ │ │ │
  │ │amenajari hidrotehnice │ 1.427.330.000│ -312.850.000│ 1.114.480.000│
  │6614 │INDUSTRIE │ 1.474.649.370│ -485.230.000│ 989.419.370│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 956.994.370│ -560.830.000│ 396.164.370│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 956.994.370│ -560.830.000│ 396.164.370│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 517.655.000│ 75.600.000│ 593.255.000│
  │ 01 │Administratie centrala │ 956.994.370│ -560.830.000│ 396.164.370│
  │ 05 │Electricitate şi alte forme de energie │ 517.655.000│ 75.600.000│ 593.255.000│
  │6714 │AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA │ 834.650.000│ -405.390.000│ 429.260.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 834.650.000│ -405.390.000│ 429.260.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 834.650.000│ -405.390.000│ 429.260.000│
  │ 15 │Silvicultura │ 290.680.000│ -128.750.000│ 161.930.000│
  │ 50 │Alte unităţi şi acţiuni din domeniul │ │ │ │
  │ │agriculturii şi silviculturii │ 543.970.000│ -276.640.000│ 267.330.000│
  │6814 │TRANSPORTURI ŞI COMUNICATII │ 21.014.297.500│ -5.709.259.751│ 15.305.037.749│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 20.042.612.500│ -6.217.778.094│ 13.824.834.406│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 20.042.612.500│ -6.217.778.094│ 13.824.834.406│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 971.685.000│ 508.518.343│ 1.480.203.343│
  │ 01 │Administratie centrala │ 15.446.167.500│ -7.825.778.867│ 7.620.388.633│
  │ 02 │Aviatie civila │ 268.025.000│ 154.488.264│ 422.513.264│
  │ 03 │Navigatie civila │ 246.130.000│ -9.454.621│ 236.675.379│
  │ 05 │Drumuri şi poduri │ 2.835.030.000│ 390.641.496│ 3.225.671.496│
  │ 06 │Transport feroviar │ 1.515.285.000│ 1.398.398.858│ 2.913.683.858│
  │ 07 │Transport în comun │ 703.660.000│ 182.445.119│ 886.105.119│
  │6914 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 679.500.000│ -316.500.000│ 363.000.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 679.500.000│ -316.500.000│ 363.000.000│
  │ 34 │SUBVENTII │ 226.500.000│ -133.390.000│ 93.110.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 453.000.000│ -183.110.000│ 269.890.000│
  │ 01 │Administratie centrala │ 226.500.000│ -133.390.000│ 93.110.000│
  │ 04 │Meteorologie şi hidrologie │ 453.000.000│ -183.110.000│ 269.890.000│
  │7214 │ALTE ACTIUNI │ 315.215.000│ -98.323.000│ 216.892.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 315.215.000│ -98.323.000│ 216.892.000│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 26.425.000│ -12.653.000│ 13.772.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 288.790.000│ -85.670.000│ 203.120.000│
  │ 07 │Protecţie civila │ 62.290.000│ -29.620.000│ 32.670.000│
  │ 18 │Măsuri active pentru combaterea somajului │ 26.425.000│ -12.653.000│ 13.772.000│
  │ 20 │Fondul Roman de Dezvoltare Sociala │ 226.500.000│ -56.050.000│ 170.450.000│
  │8614 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 24.386.500│ 34.000.000│ 58.386.500│
  │ 79 │IMPRUMUTURI ACORDATE │ 24.386.500│ 34.000.000│ 58.386.500│
  │ 13 │Imprumuturi acordate de agentiile │ │ │ │
  │ │guvernamentale şi administrate prin agentii│ │ │ │
  │ │de credit │ 24.386.500│ 34.000.000│ 58.386.500│
  │5015 │IMPRUMUTURI INTERNE │ 350.000.000│ │ 350.000.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 100.000.000│ │ 100.000.000│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 100.000.000│ │ 100.000.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 250.000.000│ │ 250.000.000│
  │5515 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA │ 350.000.000│ │ 350.000.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 100.000.000│ │ 100.000.000│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 100.000.000│ │ 100.000.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 250.000.000│ │ 250.000.000│
  │ 06 │Siguranţa naţionala │ 350.000.000│ │ 350.000.000│
  │5030 │FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE │ 47.364.887.728│ -1.310.588.802│ 46.054.298.926│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 44.077.695.045│ -1.284.433.802│ 42.793.261.243│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 110.852.780│ 2.683.576│ 113.536.356│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 3.759.131.756│ -434.886.164│ 3.324.245.592│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 40.207.710.509│ -852.231.214│ 39.355.479.295│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 3.287.192.683│ -26.155.000│ 3.261.037.683│
  │5130 │AUTORITĂŢI PUBLICE │ 2.155.579.081│ 26.252.198│ 2.181.831.279│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.802.317.381│ -73.041.602│ 1.729.275.779│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 84.552.780│ 2.683.576│ 87.236.356│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 1.344.347.816│ -107.448.029│ 1.236.899.787│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 373.416.785│ 31.722.851│ 405.139.636│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 353.261.700│ 99.293.800│ 452.555.500│
  │ 01 │Administratia Prezidentiala │ │ 679.486│ 679.486│
  │ 03 │Autorităţi Judecatoresti │ 34.459.300│ -4.346.800│ 30.112.500│
  │ 04 │Alte organe ale autorităţilor publice │ 36.907.800│ 24.916.645│ 61.824.445│
  │ 05 │Autorităţi executive │ 2.084.211.981│ 5.002.867│ 2.089.214.848│
  │5530 │ORDINE PUBLICA ŞI SIGURANTA NAŢIONALA │ 1.935.747.600│ │ 1.935.747.600│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 258.100.000│ │ 258.100.000│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 2.500.000│ │ 2.500.000│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 255.600.000│ │ 255.600.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 1.677.647.600│ │ 1.677.647.600│
  │ 04 │Paza şi supravegherea frontierei │ 373.739.200│ │ 373.739.200│
  │ 05 │Jandarmerie │ 3.000.000│ │ 3.000.000│
  │ 06 │Siguranţa naţionala │ 1.015.782.000│ │ 1.015.782.000│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni privind ordinea │ │ │ │
  │ │publică şi siguranţa naţionala │ 543.226.400│ │ 543.226.400│
  │5730 │INVATAMANT │ 690.988.920│ -8.608.160│ 682.380.760│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 690.988.920│ -8.608.160│ 682.380.760│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 690.988.920│ -8.608.160│ 682.380.760│
  │ 05 │Invatamant profesional │ 68.833.160│ -8.608.160│ 60.225.000│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni de invatamant │ 622.155.760│ │ 622.155.760│
  │5830 │SĂNĂTATE │ 884.160.000│ -363.985.000│ 520.175.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 669.852.000│ -294.977.000│ 374.875.000│
  │ 02 │CHELTUIELI DE PERSONAL │ 23.800.000│ │ 23.800.000│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 269.252.000│ -100.352.000│ 168.900.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 376.800.000│ -194.625.000│ 182.175.000│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 214.308.000│ -69.008.000│ 145.300.000│
  │ 25 │Servicii publice descentralizate │ 884.160.000│ -363.985.000│ 520.175.000│
  │5930 │CULTURA, RELIGIE ŞI ACTIUNI PRIVIND │ │ │ │
  │ │ACTIVITATEA SPORTIVA ŞI DE TINERET │ 182.627.892│ 60.322.628│ 242.950.520│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 182.627.892│ 60.322.628│ 242.950.520│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 182.627.892│ 60.322.628│ 242.950.520│
  │ 21 │Activitatea de tineret │ 61.375.520│ │ 61.375.520│
  │ 50 │Alte institutii şi acţiuni privind cultura,│ │ │ │
  │ │religia şi activitatea sportiva şi de │ │ │ │
  │ │tineret │ 121.252.372│ 60.322.628│ 181.575.000│
  │6030 │ASISTENŢA SOCIALA, ALOCATII, PENSII, │ │ │ │
  │ │AJUTOARE ŞI INDEMNIZATII │ 2.645.236.480│ -299.873.535│ 2.345.362.945│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 2.295.927.480│ -256.189.535│ 2.039.737.945│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 1.653.130.440│ -197.472.135│ 1.455.658.305│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 642.797.040│ -58.717.400│ 584.079.640│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 349.309.000│ -43.684.000│ 305.625.000│
  │ 01 │Administratie centrala │ 1.615.353.540│ -202.013.415│ 1.413.340.125│
  │ 43 │Susţinerea sistemului de protecţie a │ │ │ │
  │ │drepturilor copilului │ 756.650.440│ -63.690.120│ 692.960.320│
  │ 48 │Programe de protecţie sociala şi integrare │ │ │ │
  │ │socioprofesionala a persoanelor cu handicap│ 273.232.500│ -34.170.000│ 239.062.500│
  │6430 │MEDIU ŞI APE │ 2.116.841.200│ │ 2.116.841.200│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 1.867.841.200│ │ 1.867.841.200│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 1.867.841.200│ │ 1.867.841.200│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 249.000.000│ │ 249.000.000│
  │ 01 │Administratie centrala │ 249.000.000│ │ 249.000.000│
  │ 03 │Supraveghere şi protecţie mediu, reducerea │ │ │ │
  │ │şi controlul poluarii │ 1.867.841.200│ │ 1.867.841.200│
  │6630 │INDUSTRIE │ 132.500.000│ │ 132.500.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 132.500.000│ │ 132.500.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 132.500.000│ │ 132.500.000│
  │ 01 │Administratie centrala │ 132.500.000│ │ 132.500.000│
  │6730 │AGRICULTURA ŞI SILVICULTURA │ 18.623.954.920│ │ 18.623.954.920│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 18.623.954.920│ │ 18.623.954.920│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 18.623.954.920│ │ 18.623.954.920│
  │ 10 │Alte programe pentru sprijinirea │ │ │ │
  │ │producătorilor agricoli │ 18.623.954.920│ │ 18.623.954.920│
  │6830 │TRANSPORTURI ŞI COMUNICATII │ 11.407.362.222│ │ 11.407.362.222│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 11.065.702.639│ │ 11.065.702.639│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 11.065.702.639│ │ 11.065.702.639│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 341.659.583│ │ 341.659.583│
  │ 01 │Administratie centrala │ 254.405.434│ │ 254.405.434│
  │ 03 │Navigatie civila │ 214.300.000│ │ 214.300.000│
  │ 05 │Drumuri şi poduri │ 7.215.369.993│ │ 7.215.369.993│
  │ 06 │Transport feroviar │ 3.723.286.795│ │ 3.723.286.795│
  │6930 │ALTE ACTIUNI ECONOMICE │ 5.730.846.433│ -687.111.433│ 5.043.735.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 5.730.846.433│ -687.111.433│ 5.043.735.000│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 20.572.800│ -2.572.800│ 18.000.000│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 5.710.273.633│ -684.538.633│ 5.025.735.000│
  │ 01 │Administratie centrala │ 236.460.000│ │ 236.460.000│
  │ 07 │Stimulare întreprinderi mici şi mijlocii │ 7.712.459│ -962.459│ 6.750.000│
  │ 19 │Susţinerea programelor de dezvoltare │ │ │ │
  │ │regionala │ 5.486.673.974│ -686.148.974│ 4.800.525.000│
  │7130 │CERCETARE STIINTIFICA │ 540.807.480│ │ 540.807.480│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 540.807.480│ │ 540.807.480│
  │ 38 │TRANSFERURI │ 540.807.480│ │ 540.807.480│
  │ 03 │Cercetare aplicativa şi experimentala │ 540.807.480│ │ 540.807.480│
  │7230 │ALTE ACTIUNI │ 318.235.500│ -37.585.500│ 280.650.000│
  │ 01 │CHELTUIELI CURENTE │ 216.228.700│ -24.828.700│ 191.400.000│
  │ 20 │CHELTUIELI MATERIALE ŞI SERVICII │ 216.228.700│ -27.041.200│ 189.187.500│
  │ 38 │TRANSFERURI │ │ 2.212.500│ 2.212.500│
  │ 70 │CHELTUIELI DE CAPITAL │ 102.006.800│ -12.756.800│ 89.250.000│
  │ 12 │Dezvoltarea şi modernizarea punctelor de │ │ │ │
  │ │control pentru trecerea frontierei, precum │ │ │ │
  │ │şi a celorlalte unităţi vamale │ 318.235.500│ -37.585.500│ 280.650.000│
  └────────────────────┴───────────────────────────────────────────┴───────────────┴───────────────┴────────────────┘


  Anexa 4
  SUME
  defalcate din impozitul pe venit pentru ajutor social şi ajutor
  pentru încălzirea locuinţei cu lemne, carbuni şi combustibili
  petrolieri, potrivit legii, pe anul 2005
             
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      TOTAL6.019.888.442-6.019.888.4420
    1ALBA119.635.372-119.635.3720
    2ARAD107.937.000-107.937.0000
    3ARGEŞ176.759.000-176.759.0000
    4BACĂU111.636.000-111.636.0000
    5BIHOR157.545.000-157.545.0000
    6BISTRIŢA-NĂSĂUD80.036.000-80.036.0000
    7BOTOŞANI218.420.000-218.420.0000
    8BRAŞOV172.003.000-172.003.0000
    9BRĂILA94.714.000-94.714.0000
    10BUZĂU224.581.000-224.581.0000
    11CARAŞ-SEVERIN94.720.000-94.720.0000
    12CĂLĂRAŞI157.055.000-157.055.0000
    13CLUJ125.383.000-125.383.0000
    14CONSTANŢA164.789.352-164.789.3520
    15COVASNA62.199.000-62.199.0000
    16DÂMBOVIŢA200.716.000-200.716.0000
    17DOLJ330.842.000-330.842.0000
    18GALAŢI205.165.000-205.165.0000
    19GIURGIU80.294.000-80.294.0000
    20GORJ129.886.000-129.886.0000
    21HARGHITA74.908.920-74.908.9200
    22HUNEDOARA147.926.000-147.926.0000
    23IALOMIŢA102.323.000-102.323.0000
    24IAŞI360.228.000-360.228.0000
    25ILFOV72.051.000-72.051.0000
    26MARAMUREŞ133.952.000-133.952.0000
    27MEHEDINŢI135.084.000-135.084.0000
    28MUREŞ176.745.000-176.745.0000
    29NEAMŢ173.805.000-173.805.0000
    30OLT180.848.000-180.848.0000
    31PRAHOVA180.671.000-180.671.0000
    32SATU-MARE97.176.000-97.176.0000
    33SĂLAJ68.434.000-68.434.0000
    34SIBIU106.971.000-106.971.0000
    35SUCEAVA150.183.000-150.183.0000
    36TELEORMAN158.348.000-158.348.0000
    37TIMIŞ93.278.000-93.278.0000
    38TULCEA76.598.952-76.598.9520
    39VASLUI259.168.000-259.168.0000
    40VÂLCEA102.473.846-102.473.8460
    41VRANCEA108.545.000-108.545.0000
    42Municipiul BUCUREŞTI45.855.000-45.855.0000


  Anexa 5
  SUME
  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru ajutor social şi
  ajutor pentru încălzirea locuinţei cu lemne, carbuni şi
  combustibili petrolieri, potrivit legii, pe anul 2005
             
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      TOTAL06.019.888.4426.019.888.442
    1ALBA0119.635.372119.635.372
    2ARAD0107.937.000107.937.000
    3ARGEŞ0176.759.000176.759.000
    4BACĂU0111.636.000111.636.000
    5BIHOR0157.545.000157.545.000
    6BISTRIŢA-NĂSĂUD080.036.00080.036.000
    7BOTOŞANI0218.420.000218.420.000
    8BRAŞOV0172.003.000172.003.000
    9BRĂILA094.714.00094.714.000
    10BUZĂU0224.581.000224.581.000
    11CARAŞ-SEVERIN094.720.00094.720.000
    12CĂLĂRAŞI0157.055.000157.055.000
    13CLUJ0125.383.000125.383.000
    14CONSTANŢA0164.789.352164.789.352
    15COVASNA062.199.00062.199.000
    16DÂMBOVIŢA0200.716.000200.716.000
    17DOLJ0330.842.000330.842.000
    18GALAŢI0205.165.000205.165.000
    19GIURGIU080.294.00080.294.000
    20GORJ0129.886.000129.886.000
    21HARGHITA074.908.92074.908.920
    22HUNEDOARA0147.926.000147.926.000
    23IALOMIŢA0102.323.000102.323.000
    24IAŞI0360.228.000360.228.000
    25ILFOV072.051.00072.051.000
    26MARAMUREŞ0133.952.000133.952.000
    27MEHEDINŢI0135.084.000135.084.000
    28MUREŞ0176.745.000176.745.000
    29NEAMŢ0173.805.000173.805.000
    30OLT0180.848.000180.848.000
    31PRAHOVA0180.671.000180.671.000
    32SATU MARE097.176.00097.176.000
    33SĂLAJ068.434.00068.434.000
    34SIBIU0106.971.000106.971.000
    35SUCEAVA0150.183.000150.183.000
    36TELEORMAN0158.348.000158.348.000
    37TIMIŞ093.278.00093.278.000
    38TULCEA076.598.95276.598.952
    39VASLUI0259.168.000259.168.000
    40VÂLCEA0102.473.846102.473.846
    41VRANCEA0108.545.000108.545.000
    42Municipiul BUCUREŞTI045.855.00045.855.000


  Anexa 6
  I Program actualizat
  II Influente
  III Program rectificat
  SUME
  defalcate din impozitul pe venit pentru susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicap,
  cultura şi culte şi echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2005
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulTOTALdin care, pentru:
    Susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicapCultură şi cultedin careSume defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrare
    Contribuţii pentru personalul neclericalInstituţii de cultură preluate de autorităţile locale
      TOTALI15.320.616.5963.367.100.558962.802.000866.494.00096.308.00010.990.714.038
        II-15.320.616.596-3.367.100.558-962.802.000-866.494.000-96.308.000-10.990.714.038
        III000000
    1ALBAI366.250.666102.596.62840.999.00035.535.0005.464.000222.655.038
        II-366.250.666-102.596.628-40.999.000-35.535.000-5.464.000-222.655.038
        III000000
    2ARADI292.906.00050.200.00018.787.00018.787.0000223.919.000
        II-292.906.000-50.200.000-18.787.000-18.787.0000-223.919.000
        III000000
    3ARGEŞI406.226.000109.830.00027.503.00026.361.0001.142.000268.893.000
        II-406.226.000-109.830.000-27.503.000-26.361.000-1.142.000-268.893.000
        III000000
    4BACĂUI536.554.000193.309.00021.506.00021.506.0000321.739.000
        II-536.554.000-193.309.000-21.506.000-21.506.0000-321.739.000
        III000000
    5BIHORI417.452.00093.979.00041.021.00041.021.0000262.452.000
        II-417.452.000-93.979.000-41.021.000-41.021.0000-282.452.000
        III000000
    6BISTRIŢA-NĂSĂUDI274.483.00032.270.00013.059.00013.059.0000229.154.000
        I-274.483.000-32.270.000-13.059.000-13.059.0000-229.154.000
        III000000
    7BOTOŞANII532.410.00088.674.00028.254.00012.428.00015.826.000415.482.000
        II-532.410.000-88.674.000-28.254.000-12.428.000-15.826.000415.482.000
        III000000
    8BRAŞOVI276.477.00064.605.00020.971.00020.971.0000190.901.000
        II-276.477.000-64.605.000-20.971.000-20.971.0000-190.901.000
        III000000
    9BRĂILAI277.632.00050.048.0009.078.0009.078.0000218.506.000
        II-277.632.000-50.048.000-9.078.000-9.078.0000-218.506.000
        III000000
    10BUZĂUI393.956.00063.898.00012.137.00012.137.0000317.921.000
        II-393.956.000-63.898.000-12.137.000-12.137.0000-317.921.000
        III000000
    11CARAŞ-SEVERINI398.690.00087.174.00025.438.00025.438.0000286.078.000
        II-398.690.000-87.174.000-25.438.000-25.438.0000-286.078.000
        III000000
    12CĂLĂRAŞII337.832.00051.825.0005.486.0005.486.0000280.521.000
        II-337.832.000-51.825.000-5.486.000-5.486.0000-280.521.000
        III000000
    13CLUJI322.695.00054.632.00037.671.00037.671.0000230.392.000
        II-322.695.000-54.632.000-37.671.000-37.671.0000-230.392.000
        III000000
    14CONSTANŢAI340.363.648104.811.64812.768.00012.768.0000222.784.000
        II-340.363.648-104.811.648-12.768.000-12.768.0000-222.784.000
        III000000
    15COVASNAI177.939.00032.188.0007.282.0007.282.0000138.469.000
        II-177.939.000-32.188.000-7.282.000-7.282.0000-138.469.000
        III000000
    16DÂMBOVIŢAI403.885.000101.885.000*)23.809.00018.642.0005.167.000278.191.000
        II-403.885.000-101.885.000*)-23.809.000-18.642.000-5.167.000-278.191.000
        III000000
    17DOLJI452.269.00083.208.00019.322.00019.322.0000349.739.000
        II-452.269.000-83.208.000-19.322.000-19.322.0000-349.739.000
        III000000
    18GALAŢII309.125.00032.694.00022.235.00022.235.0000254.196.000
        II-309.125.000-32.694.000-22.235.000-22.235.0000-254.196.000
        III000000
    19GIURGIUI297.664.00063.829.0004.515.0004.515.0000229.320.000
        II-297.664.000-63.829.000-4.515.000-4.515.0000-229.320.000
        III000000
    20GORJI221.772.00052.466.00014.807.00014.807.0000154.499.000
        II-221.772.000-52.466.000-14.807.000-14.807.0000-154.499.000
        III000000
    21HARGHITAI269.643.08039.607.08013.544.00013.544.0000216.492.000
        II-269.643.080-39.607.080-13.544.000-13.544.0000-216.492.000
        III000000
    22HUNEDOARAI305.722.00047.156.00014.710.00014.710.0000243.856.000
        II-305.722.000-47.156.000-14.710.000-14.710.0000-243.856.000
        III000000
    23IALOMIŢAI279.240.00049.265.0007.282.0007.282.0000222.693.000
        II-279.240.000-49.265.000-7.282.000-7.282.0000-222.693.000
        III000000
    24IAŞII491.076.000101.272.00033.060.00033.060.0000356.744.000
        II-491.076.000-101.272.000-33.060.000-33.060.0000-356.744.000
        III000000
    25ILFOVI118.040.00052.322.0009.757.0009.757.000055.961.000
        II-118.040.000-52.322.000-9.757.000-9.757.0000-55.961.000
        III000000
    26MARAMUREŞI438.366.00082.510.00033.934.00033.934.0000321.922.000
        II-438.366.000-82.510.000-33.934.000-33.934.0000-321.922.000
        III000000
    27MEHEDINŢII252.255.00031.587.00012.574.00012.574.0000208.094.000
        II-252.255.000-31.587.000-12.574.000-12.574.0000-208.094.000
        III000000
    28MUREŞI409.534.000111.590.00034.322.00034.322.0000263.622.000
        II-409.534.000-111.590.000-34.322.000-34.322.0000-263.622.000
        III000000
    29NEAMŢI570.751.000131.200.00044.516.00044.516.0000395.035.000
        II-570.751.000-131.200.000-44.516.000-44.516.0000-395.035.000
        III000000
    30OLTI377.395.00061.036.00015.583.00015.583.0000300.776.000
        II-377.395.000-61.036.000-15.583.000-15.583.0000-300.776.000
        III000000
    31PRAHOVAI423.135.000132.407.00011.408.00011.408.0000279.320.000
        II-423.135.000-132.407.000-11.408.000-11.408.0000-279.320.000
        III000000
    32SATU MAREI299.999.00068.745.00019.904.00019.904.0000211.350.000
        II-299.999.000-68.745.000-19.904.000-19.904.0000-211.350.000
        III000000
    33SĂLAJI244.725.00056.527.00023.350.00023.350.0000164.848.000
        II-244.725.000-56.527.000-23.350.000-23.350.0000-164.848.000
        III000000
    34SIBIUI342.675.000117.711.00043.357.00025.487.00017.870.000181.607.000
        II-342.675.000-117.711.000-43.357.000-25.487.000-17.870.000-181.607.000
        III000000
    35SUCEAVAI736.648.000139.589.00057.471.00029.274.00028.197.000539.588.000
        II-736.648.000-139.589.000-57.471.000-29.274.000-28.197.000-539.588.000
        III000000
    36TELEORMANI366.203.00048.534.00014.855.00014.855.0000302.814.000
        II-366.203.000-48.534.000-14.855.000-14.855.0000-302.814.000
        III000000
    37TIMIŞI388.007.000115.507.00033.254.00033.254.0000239.246.000
        II-388.007.000-115.507.000-33.254.000-33.254.0000-239.246.000
        III000000
    38TULCEAI263.979.04838.738.04812.331.00012.331.0000212.910.000
        II-263.979.048-38.738.048-12.331.000-12.331.0000-212.910.000
        III000000
    39VASLUII518.351.00066.227.00015.049.00015.049.0000437.075.000
        II-518.351.000-66.227.000-15.049.000-15.049.0000-437.075.000
        III000000
    40VÂLCEAI364.032.154108.841.15424.321.00024.321.0000230.870.000
        II-364.032.154-108.841.154-24.321.000-24.321.0000-230.870.000
        III000000
    41VRANCEAI378.359.00083.068.00011.505.00011.505.0000283.786.000
        II-378.359.000-83.068.000-11.505.000-11.505.0000-283.786.000
        III000000
    42MUN. BUCUREŞTII239.606.000169.539.00070.067.00047.425.00022.642.000***)  
        II-239.606.000-169.539.000-70.067.000-47.425.000-22.642.000***)0
        III000000
    Sume ce se repartizează în baza unor acte normativeI**)206.294.000         206.294.000
    II**)-206.294.000         -206.294.000
    III000000
  Notă *) În baza prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999, aprobata prin Legea nr. 55/2000 şi a Legii nr. 298/2003, se aloca Consiliului local al comunei Gura Ocnitei suma de 5.672.000 mii lei; Notă **) În baza prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 253/2000, aprobata prin Legea nr. 163/2001 se aloca Consiliului judetean Iasi suma de 60.669.000 mii lei, în baza prevederilor art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2002, aprobata prin Legea nr. 643/2002, se aloca Consiliului local al municipiului Iasi suma de 72.613.000 mii lei şi Consiliului local al municipiului Suceava suma de 73.012.000 mii lei; Notă ***) Din care, 5.000.000 mii lei pentru lucrari în continuare şi dotari la sediul Teatrului Masca, din Bd. Uverturii, nr. 70-72.
  NOTĂ: La stabilirea criteriilor pentru repartizarea în proportie de 15% a sumelor defalcate din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a cotei defalcate de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, Consiliul Judetean Iasi va avea în vedere şi asigurarea sumelor necesare finantarii obiectivului de investitii "Sala multifuncţională, cu anexele aferente, ca sediu pentru autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Pascani."


  Anexa 7
  I Program actualizat
  II Influente
  III Program rectificat
  SUME
  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru susţinerea sistemului de protecţie
  a persoanelor cu handicap, cultura şi culte şi echilibrarea bugetelor locale, pe anul 2005
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulTOTALdin care, pentru:
    Susţinerea sistemului de protecţie a persoanelor cu handicapCultură şi cultedin careSume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrare
    Contribuţii pentru personalul neclericalInstituţii de cultură preluate de autorităţile locale
      TOTALI000000
        II15.333.900.5963.367.100.558976.086.000879.778.00096.308.00010.990.714.038
        III15.333.900.5963.367.100.558976.086.000879.778.00096.308.00010.990.714.038
    1ALBAI000000
        II366.795.666102.596.62841.544.00036.080.0005.464.000222.655.038
    2ARADIII I366.795.666102.596.62841.544.00036.080.0005.464.000222.655.038
          000000
        II293.194.00050.200.00019.075.00019.075.0000223.919.000
        III293.194.00050.200.00019.075.00019.075.0000223.919.000
    3ARGEŞI000000
        II406.630.000109.830.00027.907.00026.765.0001.142.000268.893.000
        III406.630.000109.830.00027.907.00026.765.0001.142.000268.893.000
    4BACĂUI000000
        II536.884.000193.309.00021.836.00021.836.0000321.739.000
        III536.884.000193.309.00021.836.00021.836.0000321.739.000
    5BIHORI000000
        II418.081.00093.979.00041.650.00041.650.0000282.452.000
        III418.081.00093.979.00041.650.00041.650.0000282.452.000
    6BISTRIŢA-NĂSĂUDI000000
        II274.683.00032.270.00013.259.00013.259.0000229.154.000
        III274.683.00032.270.00013.259.00013.259.0000229.154.000
    7BOTOŞANII000000
        II532.600.00088.674.00028.444.00012.618.00015.826.000415.482.000
        III532.600.00088.674.00028.444.00012.618.00015.826.000415.482.000
    8BRAŞOVI000000
        II276.799.00064.605.00021.293.00021.293.0000190.901.000
        III276.799.00064.605.00021.293.00021.293.0000190.901.000
    9BRĂILAI000000
        II277.771.00050.048.0009.217.0009.217.0000218.506.000
        III277.771.00050.048.0009.217.0009.217.0000218.506.000
    10BUZĂUI000000
        II394.142.00063.898.00012.323.00012.323.0000317.921.000
        III394.142.00063.898.00012.323.00012.323.0000317.921.000
    11CARAŞ-SEVERINI000000
        II399.080.00087.174.00025.828.00025.828.0000286.078.000
        III399.080.00087.174.00025.828.00025.828.0000286.078.000
    12CĂLĂRAŞII000000
        II337.916.00051.825.0005.570.0005.570.0000280.521.000
        III337.916.00051.825.0005.570.0005.570.0000280.521.000
    13CLUJI000000
        II323.273.00054.632.00038.249.00038.249.0000230.392.000
        III323.273.00054.632.00038.249.00038.249.0000230.392.000
    14CONSTANŢAI000000
        II340.559.648104.811.64812.964.00012.964.0000222.784.000
        III340.559.648104.811.64812.964.00012.964.0000222.784.000
    15COVASNAI000000
        II178.051.00032.188.0007.394.0007.394.0000138.469.000
        III178.051.00032.188.0007.394.0007.394.0000138.469.000
    16DÂMBOVIŢAI000000
        II404.171.000101.885.000*) 24.095.00018.928.0005.167.000278.191.000
        III404.171.000101.885.000*) 24.095.00018.928.0005.167.000278.191.000
    17DOLJI000000
        II452.565.00083.208.00019.618.00019.618.0000349.739.000
        III452.565.00083.208.00019.618.00019.618.0000349.739.000
    18 GALAŢII000000
        II309.465.00032.694.00022.575.00022.575.0000254.196.000
        III309.465.00032.694.00022.575.00022.575.0000254.196.000
    19 GIURGIUI000000
        II297.734.00063.829.0004.585.0004.585.0000229.320.000
        III297.734.00063.829.0004.585.0004.585.0000229.320.000
    20 GORJI000000
        II221.998.00052.466.00015.033.00015.033.0000154.499.000
        III221.998.00052.466.00015.033.00015.033.0000154.499.000
    21HARGHITAI000000
        II269.851.08039.607.08013.752.00013.752.0000216.492.000
        III269.851.08039.607.08013.752.00013.752.0000216.492.000
    22 HUNEDOARAI000000
        II305.947.00047.156.00014.935.00014.935.0000243.856.000
        III305.947.00047.156.00014.935.00014.935.0000243.856.000
    23 IALOMIŢAI000000
        II279.352.00049.265.0007.394.0007.394.0000222.693.000
        III279.352.00049.265.0007.394.0007.394.0000222.693.000
    24 IAŞII000000
        II491.582.000101.272.00033.566.00033.566.0000356.744.000
        III491.582.000101.272.00033.566.00033.566.0000356.744.000
    25 ILFOVI000000
        II118.190.00052.322.0009.907.0009.907.000055.961.000
        III118.190.00052.322.0009.907.0009.907.000055.961.000
    26 MARAMUREŞI000000
        II438.886.00082.510.00034.454.00034.454.0000321.922.000
        III438.886.00082.510.00034.454.00034.454.0000321.922.000
    27 MEHEDINŢII000000
        II252.447.00031.587.00012.766.00012.766.0000208.094.000
        III252.447.00031.587.00012.766.00012.766.0000208.094.000
    28 MUREŞI000000
        II410.060.000111.590.00034.848.00034.848.0000263.622.000
        III410.060.000111.590.00034.848.00034.848.0000263.622.000
    29 NEAMŢI000000
        II571.433.000131.200.00045.198.00045.198.0000395.035.000
        III571.433.000131.200.00045.198.00045.198.0000395.035.000
    30 OLTI000000
        II377.634.00061.036.00015.822.00015.822.0000300.776.000
        III377.634.00061.036.00015.822.00015.822.0000300.776.000
    31 PRAHOVAI000000
        II423.310.000132.407.00011.583.00011.583.0000279.320.000
        III423.310.000132.407.00011.583.00011.583.0000279.320.000
    32 SATU MAREI000000
        II300.304.00068.745.00020.209.00020.209.0000211.350.000
        III300.304.00068.745.00020.209.00020.209.0000211.350.000
    33 SĂLAJI000000
        II245.083.00056.527.00023.708.00023.708.0000164.848.000
        III245.083.00056.527.00023.708.00023.708.0000164.848.000
    34 SIBIUI000000
        II343.065.000117.711.00043.747.00025.877.00017.870.000181.607.000
        III343.065.000117.711.00043.747.00025.877.00017.870.000181.607.000
    35 SUCEAVAI000000
        II737.096.000139.589.00057.919.00029.722.00028.197.000539.588.000
        III737.096.000139.589.00057.919.00029.722.00028.197.000539.588.000
    36 TELEORMANI000000
        II366.430.00048.534.00015.082.00015.082.0000302.814.000
        III366.430.00048.534.00015.082.00015.082.0000302.814.000
    37 TIMIŞI000000
        II388.517.000115.507.00033.764.00033.764.0000239.246.000
        III388.517.000115.507.00033.764.00033.764.0000239.246.000
    38 TULCEAI000000
        II264.168.04838.738.04812.520.00012.520.0000212.910.000
        III264.168.04838.738.04812.520.00012.520.0000212.910.000
    39 VASLUII000000
        II518.582.00066.227.00015.280.00015.280.0000437.075.000
        III518.582.00066.227.00015.280.00015.280.0000437.075.000
    40 VÂLCEAI000000
        II364.405.154108.841.15424.694.00024.694.0000230.870.000
        III364.405.154108.841.15424.694.00024.694.0000230.870.000
    41 VRANCEAI000000
        II378.535.00083.068.00011.681.00011.681.0000283.786.000
        III378.535.00083.068.00011.681.00011.681.0000283.786.000
    42 MUN. BUCUREŞTII00000  
        II240.337.000169.539.00070.798.00048.156.00022.642.000* **)  
        III240.337.000169.539.00070.798.00048.156.00022.642.000* **)0
    Sume ce se repartizează în baza unor acte normativeI0         0
    II**)206.294.000         206.294.000
    III**)206.294.0000000206.294.000

  ------------- Notă *) În baza prevederilor art. 4 din Ordonanţa Guvernului nr. 72/1999, aprobata prin Legea nr. 55/2000 şi a Legii nr. 298/2003, se aloca Consiliului local al comunei Gura Ocnitei suma de 5.672.000 mii lei; Notă **) În baza prevederilor art. 1 din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 253/2000, aprobata prin Legea nr. 163/2001 se aloca Consiliului judetean Iasi suma de 60.669.000 mii lei, în baza prevederilor art. 4 alin. (2) şi (4) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 78/2002, aprobata prin Legea nr. 643/2002, se aloca Consiliului local al municipiului Iasi suma de 72.613.000 mii lei şi Consiliului local al municipiului Suceava suma de 73.012.000 mii lei; Notă ***) Din care, 5.000.000 mii lei pentru lucrari în continuare şi dotari la sediul Teatrului Masca, din Bd. Uverturii, nr. 70-72.
  NOTĂ: La stabilirea criteriilor pentru repartizarea în proportie de 15% a sumelor defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru echilibrarea bugetelor locale, precum şi a cotei defalcate de 22% din impozitul pe venit pentru echilibrarea bugetelor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor şi judeţului, Consiliul Judetean Iasi va avea în vedere şi asigurarea sumelor necesare finantarii obiectivului de investitii "Sala multifuncţională, cu anexele aferente, ca sediu pentru autorităţile administraţiei publice locale ale municipiului Pascani."


  Anexa 8
  SUME
  defalcate din taxa pe valoarea adăugată
  pentru subventionarea energiei termice livrata populatiei
  pe anul 2005
             
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      TOTAL4.975.073.000-6.427.0004.968.646.000
    1ALBA10.230.000010.230.000
    2ARAD121.076.0000121.076.000
    3ARGEŞ236.776.0000236.776.000
    4BACĂU234.855.0000234.855.000
    5BIHOR251.317.0000251.317.000
    6BISTRIŢA-NĂSĂUD24.409.000024.409.000
    7BOTOŞANI208.937.000-16.624.000192.313.000
    8BRAŞOV149.441.000-469.000148.972.000
    9BRĂILA60.821.000060.821.000
    10BUZĂU130.387.0000130.387.000
    11CARAŞ-SEVERIN41.240.000-5.890.00035.350.000
    12CĂLĂRAŞI32.642.000032.642.000
    13CLUJ79.456.000079.456.000
    14CONSTANŢA302.156.0000302.156.000
    15COVASNA12.425.000012.425.000
    16DÂMBOVIŢA51.908.000051.908.000
    17DOLJ154.896.0000154.896.000
    18GALAŢI121.710.0000121.710.000
    19GIURGIU47.444.000047.444.000
    20GORJ22.191.000-804.00021.387.000
    21HARGHITA65.664.000065.664.000
    22HUNEDOARA80.715.000080.715.000
    23IALOMIŢA13.371.000013.371.000
    24IAŞI91.592.000091.592.000
    25ILFOV2.411.00002.411.000
    26MARAMUREŞ1.179.000-188.000991.000
    27MEHEDINŢI59.696.000059.696.000
    28MUREŞ22.190.00010.178.00032.368.000
    29NEAMŢ38.774.000038.774.000
    30OLT37.378.0008.040.00045.418.000
    31PRAHOVA158.515.0000158.515.000
    32SATU MARE000
    33SĂLAJ24.515.000024.515.000
    34SIBIU26.789.000026.789.000
    35SUCEAVA272.090.0000272.090.000
    36TELEORMAN74.395.000-670.00073.725.000
    37TIMIŞ328.242.0000328.242.000
    38TULCEA82.709.000082.709.000
    39VASLUI55.793.000055.793.000
    40VÂLCEA68.907.000068.907.000
    41VRANCEA82.403.000082.403.000
    42Municipiul BUCUREŞTI1.093.428.00001.093.428.000


  Anexa 9
  SUME
  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea cheltuielilor
  de personal ale instituţiilor de invatamant preuniversitar de stat
  din bugetele locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor pe anul 2005
             
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      TOTAL40.947.025.6005.341.030.00046.288.055.600
    1ALBA842.900.000108.036.000950.936.000
    2ARAD801.622.000107.275.000908.897.000
    3ARGEŞ1.346.029.000170.699.0001.516.728.000
    4BACĂU1.408.917.000180.555.0001.589.472.000
    5BIHOR1.187.524.000160.680.0001.348.204.000
    6BISTRIŢA-NĂSĂUD686.731.00094.328.000781.059.000
    7BOTOŞANI899.218.000117.353.0001.016.571.000
    8BRAŞOV1.063.736.000138.905.0001.202.641.000
    9BRĂILA676.126.00087.759.000763.885.000
    10BUZĂU942.611.000123.537.0001.066.148.000
    11CARAŞ-SEVERIN612.616.00083.336.000695.952.000
    12CĂLĂRAŞI540.644.00068.258.000608.902.000
    13CLUJ1.319.967.000175.795.0001.495.762.000
    14CONSTANŢA1.254.690.000161.762.0001.416.452.000
    15COVASNA515.195.00065.777.000580.972.000
    16DÂMBOVIŢA1.011.329.000129.477.0001.140.806.000
    17DOLJ1.359.623.000176.159.0001.535.782.000
    18GALAŢI1.063.993.000139.836.0001.203.829.000
    19GIURGIU402.020.00051.654.000453.674.000
    20GORJ817.656.000104.290.000921.946.000
    21HARGHITA811.202.000101.920.000913.122.000
    22HUNEDOARA943.734.000121.410.0001.065.144.000
    23IALOMIŢA487.042.00062.758.000549.800.000
    24IAŞI1.627.686.000213.905.0001.841.591.000
    25ILFOV366.564.00050.071.000416.635.000
    26MARAMUREŞ1.074.355.000141.047.0001.215.402.000
    27MEHEDINŢI604.398.00077.303.000681.701.000
    28MUREŞ1.215.295.000155.657.0001.370.952.000
    29NEAMŢ1.088.817.000143.649.0001.232.466.000
    30OLT941.989.000120.532.0001.062.521.000
    31PRAHOVA1.382.098.000178.198.0001.560.296.000
    32SATU MARE813.186.000105.319.000918.505.000
    33SĂLAJ600.362.00076.759.000677.121.000
    34SIBIU847.640.000111.925.000959.565.000
    35SUCEAVA1.391.720.000190.236.0001.581.956.000
    36TELEORMAN778.553.00099.466.000878.019.000
    37TIMIŞ1.212.390.000163.059.0001.375.449.000
    38TULCEA490.274.00062.623.000552.897.000
    39VASLUI903.030.000118.700.0001.021.730.000
    40VÂLCEA887.010.000112.456.000999.466.000
    41VRANCEA700.820.00090.466.000791.286.000
    42Municipiul BUCUREŞTI3.025.713.600398.100.0003.423.813.600


  NOTĂ: Cu influentele respective se modifica în mod corespunzător şi anexele nr. 8, 8a şi 8b la Legea nr. 511/2004.


  Anexa 9a
  SUME
  defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finantarea
  cheltuielilor instituţiilor de invatamant special pe anul 2005
             
    - mii lei -
    Nr. crt.JudeţulProgram actualizatInfluenţeProgram rectificat
      TOTAL1.976.000.000262.044.0002.238.044.000
    1ALBA29.335.0003.890.00033.225.000
    2ARAD58.326.0007.735.00066.061.000
    3ARGEŞ29.030.0003.850.00032.880.000
    4BACĂU30.304.0004.019.00034.323.000
    5BIHOR105.940.00014.049.000119.989.000
    6BISTRIŢA-NĂSĂUD70.158.0009.304.00079.462.000
    7BOTOŞANI33.226.0004.406.00037.632.000
    8BRAŞOV58.425.0007.748.00066.173.000
    9BRĂILA30.122.0003.995.00034.117.000
    10BUZĂU47.156.0006.254.00053.410.000
    11CARAŞ-SEVERIN56.710.0007.521.00064.231.000
    12CĂLĂRAŞI000
    13CLUJ111.612.00014.801.000126.413.000
    14CONSTANŢA41.728.0005.534.00047.262.000
    15COVASNA14.993.0001.988.00016.981.000
    16DÂMBOVIŢA22.100.0002.931.00025.031.000
    17DOLJ54.382.0007.212.00061.594.000
    18GALAŢI51.064.0006.772.00057.836.000
    19GIURGIU2.832.000376.0003.208.000
    20GORJ16.552.0002.195.00018.747.000
    21HARGHITA14.574.0001.933.00016.507.000
    22HUNEDOARA35.360.0004.689.00040.049.000
    23IALOMIŢA12.450.0001.651.00014.101.000
    24IAŞI86.174.00011.428.00097.602.000
    25ILFOV29.273.0003.882.00033.155.000
    26MARAMUREŞ58.147.0007.711.00065.858.000
    27MEHEDINŢI12.360.0001.639.00013.999.000
    28MUREŞ37.326.0004.950.00042.276.000
    29NEAMŢ63.328.0008.398.00071.726.000
    30OLT23.375.0003.100.00026.475.000
    31PRAHOVA43.500.0005.769.00049.269.000
    32SATU MARE35.215.0004.670.00039.885.000
    33SĂLAJ19.578.0002.596.00022.174.000
    34SIBIU53.405.0007.082.00060.487.000
    35SUCEAVA121.518.00016.115.000137.633.000
    36TELEORMAN16.949.0002.248.00019.197.000
    37TIMIŞ105.387.00013.976.000119.363.000
    38TULCEA11.402.0001.512.00012.914.000
    39VASLUI39.772.0005.274.00045.046.000
    40VÂLCEA18.808.0002.494.00021.302.000
    41VRANCEA21.776.0002.888.00024.664.000
    42Municipiul BUCUREŞTI252.328.00033.459.000285.787.000


  NOTĂ: Cu influentele respective se modifica în mod corespunzător şi anexele nr. 8 şi 8a la Legea nr. 511/2004.


  Anexa 10/01
  CASA NAŢIONALA DE ASIGURARI DE SĂNĂTATE
  BUGETUL FONDULUI NAŢIONAL UNIC DE ASIGURARI SOCIALE DE SĂNĂTATE
  SINTEZA
  fondurilor alocate pe surse şi pe titluri de cheltuieli
  pe anul 2005
  *Font 7*