HOTĂRÂRE nr. 349 din 30 aprilie 2020pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 359 din 5 mai 2020
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, al art. 18^1 alin. (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, al art. VI alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 80/2019 pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene, precum și al art. X din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 52/2020 pentru modificarea art. 29^3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, precum și pentru adoptarea unor măsuri privind beneficiarii de fonduri europene în contextul răspândirii COVID-19,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  ARTICOL UNIC

  Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 93/2016, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 133 din 19 februarie 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 15, alineatele (1) și (3^4) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 15
  (1) Beneficiarul/Liderul de parteneriat, altul decât cel prevăzut la art. 15 alin. (1^1) din Ordonanță, are obligația depunerii, în termen de maximum 90 de zile calendaristice de la virarea sumelor aferente cererii de prefinanțare, de către unitatea de plată din cadrul autorității de management, în contul său și/sau al partenerilor, a unei/unor cereri de rambursare în care valoarea cumulată a cheltuielilor eligibile solicitate la rambursare din fonduri europene și cofinanțarea asigurată de la bugetul de stat, după caz, sunt în cuantum de minimum 50% din valoarea tranșei de prefinanțare acordate conform art. 15 alin. (1) din Ordonanță.
  ..................................................................................................(3^4) În cazul în care se respectă termenul prevăzut la alin. (1), însă valoarea cererilor de rambursare depuse nu este în cuantumul prevăzut la alin. (1), autoritatea de management are obligația notificării beneficiarului/liderului de parteneriat/ partenerului cu privire la restituirea sumelor rămase de recuperat până la valoarea integrală a tranșei acordate, cu aplicarea prevederilor alin. (3^1)-(3^3), după validarea cererii/ cererilor de rambursare depuse.
  2. După articolul 16 se introduce un nou capitol, capitolul III^1, alcătuit din articolele 16^1-16^13, cu următorul cuprins:

  Capitolul III^1 Mecanismul de acordare și de justificare/recuperare a ratei forfetare

  Articolul 16^1
  (1) Sumele reprezentând finanțarea ratei forfetare se acordă beneficiarilor operatori de apă și apă uzată, de către Autoritatea de management pentru Programul operațional Infrastructură mare din cadrul Ministerului Fondurilor Europene, denumită în continuare AM POIM, după depunerea următoarelor documente:
  a) documentele care atestă respingerea dosarului de credit pentru asigurarea cuantumului ratei forfetare de către trei instituții bancare sau a organizării a cel puțin unei proceduri pentru achiziționarea de servicii financiare și în care nu s-a prezentat niciun ofertant;
  b) strategia tarifară aprobată prin proiectul finanțat din fonduri europene, actualizată.
  (2) Acordarea sumelor prevăzute la alin. (1) se realizează la atingerea unui nivel în implementare a proiectului de 75%, ținând cont de capacitatea financiară de rambursare a datoriilor beneficiarilor.


  Articolul 16^2
  (1) Acordarea sumelor reprezentând rata forfetară se realizează în tranșe, conform graficului parte a acordului de finanțare a ratei forfetare, în baza cererii de acordare. (2) Cererea de acordare a sumelor reprezentând rata forfetară depusă de beneficiar nu poate depăși valoarea maximă a ratei forfetare astfel cum este stabilită prin contractul de finanțare.


  Articolul 16^3
  (1) Pentru ca beneficiarul să justifice sumele solicitate prin cererea de acordare a tranșei din rata forfetară, acestuia îi revine obligația transmiterii lunar de cereri de rambursare cu valoare solicitată «0» aferente valorii tranșei acordate din rata forfetară. (2) Justificarea sumele acordate conform alin. (1) se face cu cheltuieli de tipul celor considerate eligibile în cererea de finanțare.


  Articolul 16^4

  Neîncadrarea în termenele stabilite în graficul de rambursare aferent cererilor de rambursare cu valoare solicitată «0» atrage suportarea acelor cheltuieli aferente ratei forfetare din resursele proprii ale beneficiarilor, precum și recuperarea de către AM POIM a sumelor acordate și nejustificate.


  Articolul 16^5
  (1) Cererile de rambursare cu valoare solicitată «0» au același circuit și răspund acelorași cerințe precum cererile de rambursare, conform prevederilor art. 8 din prezentele norme metodologice.(2) La întocmirea acestora, beneficiarul va utiliza formularul cererii de rambursare cu valoare solicitată «0». În coloana «Valoarea eligibilă solicitată la rambursare» se va înscrie «0», inclusiv în coloana TVA aferentă cheltuielilor cuprinse în cerere.


  Articolul 16^6

  Cheltuielile efectuate până la finalul perioadei de eligibilitate, cuprinse în cererile de rambursare cu valoare solicitată «0», nu mai fac obiectul altor cereri de rambursare, decât în situația în care la finalizarea proiectului, în urma stabilirii valorii reale finale, contribuția beneficiarului acceptată de către AM POIM depășește valoarea privind contribuția la proiect, stabilită prin contractul de finanțare.


  Articolul 16^7
  (1) AM POIM nu acceptă cheltuielile incluse în cererile de rambursare prevăzute la art. 16^3 alin. (1), în cazul în care se constată diferențe cantitative/calitative între bunurile/serviciile/lucrările plătite și cele livrate/recepționate/ puse în funcțiune sau în cazul în care aceste cheltuieli sunt efectuate cu încălcarea prevederilor legale. (2) În situația prevăzută la alin. (1) beneficiarul are obligația depunerii unei noi cereri de rambursare cu valoare solicitată «0» prin care să se justifice cheltuieli cel puțin egale cu valoarea cheltuielilor neacceptate, astfel încât contribuția aferentă ratei forfetare la proiect să fie conformă cu prevederile contractului de finanțare. (3) Dacă beneficiarul nu respectă obligația prevăzută la alin. (2), la finalizarea implementării proiectului, în urma stabilirii valorii reale finale a proiectului, AM POIM procedează la recuperarea sumelor aferente cheltuielilor ce nu au fost justificate prin depunerea unei cereri de rambursare cu valoare solicitată «0».


  Articolul 16^8

  AM POIM notifică beneficiarul, în termen de 3 zile lucrătoare de la finalizarea verificărilor, cu privire la sumele acceptate/neacceptate în cererile de rambursare cu valoare solicitată «0».


  Articolul 16^9
  (1) Pentru acordarea următoarei tranșe a ratei forfetare, beneficiarul are obligația de a justifica întreaga valoare acordată anterior, conform prevederilor art. 16^3.(2) Valoarea justificată de către beneficiar în condițiile alin. (1) trebuie acceptată de către AM POIM.


  Articolul 16^10

  Beneficiarii proiectelor finanțate prin POIM, cărora li se aplică mecanismul ratei forfetare, au obligația de a justifica sumele acordate ca venituri nete generate de proiect până la data de 30 iunie 2024.


  Articolul 16^11

  Sumele aferente ratei forfetare neutilizate/ nejustificate de către beneficiari se restituie AM POIM, concomitent cu diminuarea valorii considerate eligibile, ținând cont de procentele stabilite în cererea de finanțare.


  Articolul 16^12
  (1) În situația constatării de către AM POIM a nerespectării termenelor și condițiilor în care au fost acordate sumele reprezentând finanțarea ratei forfetare, AM POIM are obligația de a notifica beneficiarii cu privire la restituirea acestora.(2) Beneficiarii au obligația restituirii, în termen de 15 zile de la data comunicării notificării de către AM POIM, a sumelor reprezentând finanțarea ratei forfetare acordate.(3) În cazul în care beneficiarii nu restituie AM POIM sumele notificate, reprezentând finanțarea ratei forfetare acordate, în termenul prevăzut la alin. (2), acestea urmează a fi considerate sume plătite necuvenit, AM POIM având obligația de a aplica dispozițiile privind constituirea și recuperarea creanțelor în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 16^13

  Beneficiarii restituie sumele acordate și justificate reprezentând finanțarea ratei forfetare, într-o perioadă de maximum 15 ani, după o perioadă de grație de 5 ani, care curge începând cu 30 iunie 2024.
  3. La articolul 20, alineatul (3) se modifică și va avea următorul cuprins:(3) Termenul de restituire a sumelor prevăzute la alin. (2) și la art. 19 alin. (3) nu poate depăși 15 zile de la data primirii notificărilor prevăzute la alin. (1) și (2).4. La articolul 21, după alineatul (2) se introduc două noi alineate, alineatele (3) și (4), cu următorul cuprins:(3) În aplicarea prevederilor art. 29^3 alin. (2) din Ordonanță, sumele prevăzute la art. 29^2 alin. (1) din Ordonanță se restituie din conturile de venituri deschise pe numele beneficiarilor/ liderilor de parteneriat/partenerilor, în conturile de disponibilități ale programelor europene respective prevăzute la art. 37 alin. (4), în vederea reîntregirii conturilor fondurilor europene. (4) Operațiunile prevăzute la alin. (3) se realizează pe baza unui referat de restituire adresat unității Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare, al cărui format standard este prevăzut în anexa nr. 15 la prezentele norme metodologice.5. La articolul 39 alineatul (2), după litera d) se introduce o nouă literă, litera e), cu următorul cuprins:
  e) 50.99.25 «Disponibil al operatorilor economici reprezentând rata forfetară aferentă proiectelor finanțate din fonduri europene pentru perioada de programare 2014 - 2020, conform Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 40/2015, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare.
  6. Articolul 47 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 47

  Anexele nr. 1-15 fac parte integrantă din prezentele norme metodologice.
  7. După anexa nr. 14 se introduce o nouă anexă, anexa nr. 15, având cuprinsul prevăzut în anexa la prezenta hotărâre.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul fondurilor europene,
  Ioan Marcel Boloș
  Ministrul lucrărilor publice, dezvoltării și administrației,
  Ion Ștefan
  p. Ministrul finanțelor publice,
  Gheorghe Pecingină,
  secretar de stat


  București, 30 aprilie 2020.
  Nr. 349.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 15 la Normele metodologice)
  REFERAT DE RESTITUIRE
  a sumelor rambursate în baza art. 21 alin. (3) din Hotărârea Guvernului nr. 93/2016
  nr. ........... din data de .................

  Către ...................................................^1)
  Prin prezenta, ............................ ^2), cu sediul în localitatea ........................., str. ................................ nr. .........., județul/sectorul ............................, având CIF ......................, în temeiul prevederilor art. 29^3 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 40/2015 privind gestionarea financiară a fondurilor europene pentru perioada de programare 2014-2020, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 105/2016, cu modificările și completările ulterioare, și al ................................................^3) solicităm restituirea sumei de ..................^4), rambursată în contul de venituri bugetare nr. .........................., codificat cu CIF ........................, cod IBAN ....................., reprezentând ........................, achitată cu Ordinul de plată nr. ................ din data de ..................... .
  Restituirea va fi efectuată în contul nr. .......................^5), CIF ................, cod IBAN ..........................., deschis la Trezoreria ............................................ .
  Conducătorul autorității cu competențe
  în gestionarea fondurilor structurale,
  ................................................
  (numele, prenumele și semnătura)

  L.S.
  ^1) Denumirea unității teritoriale a Trezoreriei Statului la care sunt deschise conturile de venituri bugetare în care au fost virate sumele rambursate.
  ^2)) Denumirea autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene.
  ^3) Decizia de reziliere a contractului de finanțare.
  ^4) Cuantumul sumei pentru care se solicită restituirea, în cifre și în litere.
  ^5) Contul în care vor fi recuperate sumele pentru reîntregirea fondurilor europene, conform reglementărilor în vigoare pentru fiecare program.

  -----