DECRET nr. 334 din 13 iulie 1970
privind organizarea şi funcţionarea Departamentului Cultelor
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 103 din 15 august 1970  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Departamentul Cultelor, organ central al administraţiei de stat, înfăptuieşte politica statului cu privire la organizarea şi activitatea cultelor.


  Articolul 2

  Departamentul Cultelor exercita drepturile statului de supraveghere şi control asupra cultelor recunoscute conform legii.


  Articolul 3

  Departamentul Cultelor colaborează cu ministerele, celelalte organe centrale şi cu organele locale în scopul îndeplinirii atribuţiilor ce-i revin.


  Articolul 4

  Departamentul Cultelor asigura, în activitatea sa, aplicarea legilor, decretelor şi a hotărîrilor Consiliului de Miniştri.


  Capitolul 2 Atribuţii


  Articolul 5

  Departamentul Cultelor are următoarele atribuţii:
  a) supraveghează şi controlează întreaga activitate a cultelor, pentru ca aceasta să se desfăşoare în cadrul prevederilor legii;
  b) întocmeşte, potrivit legii, rapoarte în vederea recunoaşterii cultelor şi a aprobării statutelor acestora;
  c) propune Consiliului de Miniştri înfiinţarea eparhiilor, pe baza cererii organelor competente ale cultelor şi îşi da acordul la delimitarea eparhiilor;
  d) autoriza, în condiţiile legii, înfiinţarea celorlalte organizaţii şi părţi competente ale cultelor recunoscute;
  e) aproba regulamentele elaborate de culte potrivit statutelor lor;
  f) autoriza înfiinţarea instituţiilor monahale;
  g) face recomandările pe care le supune Consiliului de Miniştri, în legătură cu recunoaşterea de către Consiliul de Stat a sefilor cultelor, precum şi a conducătorilor de eparhii şi a celor asimilaţi acestora;
  h) recunoaşte forurile de conducere, precum şi vicarii administrativi şi similarii acestora, consilierii, canonicii, protopopii şi pe oricare deţinători de funcţii de conducere în cadrul cultelor;
  i) acorda persoanelor ce urmează să între în rindul personalului de cult autorizaţia de a exercita funcţii corespunzătoare;
  j) autoriza, în condiţiile legii, înfiinţarea şi funcţionarea instituţiilor de învăţămînt pentru pregătirea personalului de cult şi îşi da acordul la numirea personalului didactic al acestor instituţii;
  k) supraveghează şi controlează respectarea dispoziţiilor legale cu privire la relaţiile dintre culte;
  l) asigura respectarea dispoziţiilor legale cu privire la relaţiile externe ale cultelor;
  m) supraveghează şi controlează respectarea dispoziţiilor legale privitoare la evidenta patrimoniului, veniturilor şi cheltuielilor cultelor;
  n) rezolva, potrivit competentei sale, probleme de muncă şi salarii din cadrul cultelor, elaborează indicaţii în scopul aplicării unitare a elementelor sistemului de salarizare şi controlează modul lor de aplicare;
  o) asigura, potrivit legii, întocmirea lucrărilor pentru aprovizionarea cu materiale a cultelor;
  p) stabileşte măsuri, potrivit legii, pentru supravegherea şi conservarea monumentelor şi obiectelor de valoare istorica sau artistică, a documentelor şi arhivelor din patrimoniul cultelor;
  r) îşi da acordul cu privire la acceptarea de către organizaţiile de cult de ajutoare, donaţii sau legate, precum şi la oferirea de către acestea de ajutoare sau donaţii;
  s) asigura legătură între culte şi organele centrale şi locale ale statului;
  t) angajează personalul pentru aparatul propriu;
  u) întocmeşte şi executa, potrivit legii, planul propriu de venituri şi cheltuieli;
  v) prezintă Consiliului de Miniştri proiecte de acte normative şi alte acte prevăzute de lege; avizează proiectele de acte normative şi cu alt caracter, care interesează acest departament, elaborate de ministere şi alte organe centrale sau de comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti;
  x) îndeplineşte orice alte atribuţii prevăzute de lege.


  Articolul 6

  Departamentul Cultelor poate cere organelor cultelor orice fel de date şi informaţii necesare pentru îndeplinirea atribuţiilor sale.


  Articolul 7

  Departamentul Cultelor are dreptul sa suspende regulamentele, instrucţiunile, circularele sau orice alte măsuri şi dispoziţii ale cultelor care sînt contrare, direct sau prin urmările lor, dispoziţiilor legale sau statutelor de organizare, dînd îndrumări obligatorii pentru intrarea în legalitate.


  Capitolul 3 Organizare şi funcţionare


  Articolul 8

  Departamentul Cultelor este condus de Colegiul departamentului, organ deliberativ, care hotărăşte în problemele generale privind activitatea departamentului.


  Articolul 9

  Colegiul departamentului se compune din:
  a) preşedintele şi vicepreşedintele Departamentului cultelor;
  b) directori, alte cadre de conducere, precum şi specialişti cu experienta îndelungată şi înaltă calificare din cadrul departamentului;
  c) delegaţi ai unor ministere sau ai altor organe centrale, desemnaţi de conducerea acestora.
  Componenta colegiului se aproba de Consiliul de Miniştri, la propunerea preşedintelui Departamentului Cultelor.
  Preşedinte al acestui colegiu este preşedintele Departamentului Cultelor; în lipsa preşedintelui, atribuţiile sale se îndeplinesc de vicepreşedinte.


  Articolul 10

  La şedinţele colegiului pot fi invitaţi delegaţi ai unor organe de stat sau ai unor culte interesate în examinarea problemelor supuse dezbaterii.De asemenea, la şedinţele colegiului pot fi invitaţi specialişti din cadrul departamentului sau din afară acestuia.


  Articolul 11

  Colegiul departamentului îşi desfăşoară activitatea în prezenta a cel puţin două treimi din numărul membrilor săi şi adopta hotărîri cu majoritatea membrilor ce-l compun.
  În caz de divergenta între preşedinte şi majoritatea membrilor colegiului, probleme asupra căreia nu s-a realizat un acord se supune vicepreşedintelui Consiliului de Miniştri care coordonează activitatea departamentului; dacă una dintre părţi nu este de acord cu soluţia data, problema va fi supusă Biroului Permanent al Consiliului de Miniştri, pentru a hotărî.


  Articolul 12

  Şedinţele colegiului au loc cel puţin o dată pe trimestru şi se convoacă, în timp util, de preşedinte. Colegiul poate fi convocat şi la cererea a cel puţin o treime din numărul membrilor săi.


  Articolul 13

  Colegiul în întregul său şi fiecare membru în parte răspund în faţa Consiliului de Miniştri de întreaga activitate a departamentului; fiecare membru al colegiului răspunde în faţa colegiului şi a preşedintelui acestuia de îndeplinirea sarcinilor ce-i sînt încredinţate.


  Articolul 14

  Între şedinţele colegiului, preşedintele departamentului rezolva probleme curente ale activităţii Departamentului Cultelor şi stabileşte măsurile necesare pentru îndeplinirea operativă a hotărîrilor colegiului.


  Articolul 15

  Preşedintele informează colegiul asupra principalelor probleme rezolvate în perioada dintre şedinţe.


  Articolul 16

  În executarea hotărîrilor colegiului şi în exercitarea atribuţiilor proprii, preşedintele Departamentului Cultelor emite, potrivit legii, ordine, instrucţiuni şi alte acte prevăzute de lege.


  Articolul 17

  Preşedintele reprezintă Departamentul Cultelor în raporturile cu celelalte organe şi organizaţii din ţara, precum şi în relaţiile internaţionale.


  Articolul 18

  Departamentul Cultelor are în conducerea sa un preşedinte şi un vicepreşedinte.
  Preşedintele Departamentului Cultelor se numeşte prin decret al Consiliului de Stat.
  Vicepreşedintele Departamentului Cultelor se numeşte prin hotărîre a Consiliului de Miniştri, iar atribuţiile acestuia se stabilesc de colegiul departamentului.


  Articolul 19

  Departamentul Cultelor are următoarea structura organizatorică:
  a) Direcţia pentru supraveghere şi control;
  b) Direcţia de studii, documentare şi relaţii externe;
  c) Direcţia de plan, organizarea muncii şi secretariat;
  d) Direcţia financiară şi de îndrumare contabila;
  e) Oficiul juridic.
  Pentru îndeplinirea atribuţiilor sale în judeţe şi în municipiul Bucureşti, Departamentul Cultelor are inspectori şi inspectori teritoriali pentru probleme de culte, care fac parte din Direcţia pentru supraveghere şi control.
  Numărul maxim de posturi al aparatului Departamentului Cultelor, raportul minim dintre numărul funcţiilor de execuţie şi cel al funcţiilor de conducere, precum şi ponderea personalului de deservire faţă de totalul salariaţilor, sînt cele prevăzute în anexa*) care face parte integrantă din prezentul decret.
  ------- Notă *) Anexa se transmite celor interesaţi.


  Articolul 20

  Atribuţiile, structura organizatorică şi normele de funcţionare ale unităţilor prevăzute la art. 19 se stabilesc de către colegiul departamentului, potrivit legii.


  Capitolul 4 Consiliul consultativ al cultelor


  Articolul 21

  Pe lîngă Departamentul Cultelor funcţionează Consiliul consultativ al cultelor.
  În compunerea consiliului intra conducătorii statutari ai cultelor recunoscute potrivit legii, cîte unul de fiecare cult.
  La lucrările Consiliului consultativ vor putea fi invitaţi membrii colegiului departamentului şi, după caz, mitropoliti, episcopi, asimilaţii lor sau, în lipsa, loctiitorii acestora.


  Articolul 22

  Consiliul consultativ al cultelor are următoarele atribuţii:
  a) elaborează recomandări pentru coordonarea aplicării dispoziţiilor, instrucţiunilor şi măsurilor cu caracter comun ce se iau de culte pe baza legilor ori a statutelor acestora;
  b) elaborează recomandări privitoare la raporturile dintre culte;
  c) face propuneri privind procedura trecerii de la un cult la altul;
  d) analizează probleme interesînd relaţiile externe ale cultelor;
  e) iniţiază măsuri comune pentru informarea clerului în problemele vieţii contemporane ce au contingenta cu activitatea cultelor;
  f) examinează modul în care cultele participa la acţiuni de interes public;
  g) recomanda acţiunile pe care cultele să le desfăşoare în scopuri umanitare şi pentru promovarea păcii în lume;
  h) propune măsuri de aplicare a normelor legale referitoare la patrimoniul, veniturile şi cheltuielile cultelor;
  i) recomanda măsuri pentru supravegherea şi conservarea monumentelor şi obiectelor de valoare istorica sau artistică, a documentelor şi arhivelor din patrimoniul cultelor;
  j) avizează, la cererea preşedintelui Departamentului Cultelor, asupra oricăror probleme privind cultele.


  Articolul 23

  Preşedinte al Consiliului consultativ al cultelor este preşedintele Departamentului Cultelor.


  Articolul 24

  Consiliul consultativ al cultelor se convoacă de preşedintele acestuia, ori de cîte ori este nevoie.


  Capitolul 5 Dispoziţii speciale şi finale


  Articolul 25

  Modul de lucru al inspectorilor teritoriali pentru probleme de culte cu organele locale de stat se va stabili de către Departamentul Cultelor, de acord cu organele centrale competente.


  Articolul 26

  Comitetele executive ale consiliilor populare judeţene şi al municipiului Bucureşti vor asigura mijloacele materiale necesare desfăşurării activităţii inspectorilor teritoriali pentru culte.


  Articolul 27

  Decretul nr. 37/1949 pentru organizarea Ministerului Cultelor, precum şi orice dispoziţii contrare prezentului decret, se abroga.
  Preşedintele
  Consiliului de Stat,
  NICOLAE CEAUŞESCU
  -----