NORME METODOLOGICE din 16 februarie 2006
de aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 2 martie 2006
  Articolul 1

  Prezentele norme metodologice, denumite în continuare norme, reglementează punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.


  Articolul 2

  (1) Contractul de ucenicie la locul de muncă trebuie să conţină elementele obligatorii ale contractului individual de muncă prevăzute de Legea nr. 53/2003 Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi clauzele prevăzute la art. 4 alin. (4) din Legea nr. 279/2005, denumită în continuare lege.
  (2) Contractul de ucenicie la locul de muncă poate conţine şi alte clauze specifice, cu respectarea legislaţiei în vigoare.
  (3) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie obligatoriu în formă scrisă, în limba română, conform art. 4 alin. (3) din lege, şi se evidenţiază în registrul general de evidenţă a salariaţilor, cu menţiunea "CULM".
  (4) Contractul de ucenicie la locul de muncă se încheie pe durată determinată potrivit art. 7 alin. (1) din lege. Durata contractului de ucenicie la locul de muncă reprezintă durata necesară dobândirii competenţelor/ calificării de către ucenic, inclusiv perioada necesară evaluării finale a ucenicului.
  (5) Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă constituie parte integrantă a contractului de ucenicie la locul de muncă.
  (6) Contractul de ucenicie la locul de muncă nu poate fi cumulat cu un alt contract de ucenicie la locul de muncă.
  (7) Părţile sunt libere şi egale la negocierea clauzelor şi la încheierea contractului de ucenicie la locul de muncă.
  (8) Modelul-cadru al contractului de ucenicie la locul de muncă este prevăzut în anexa nr. 1.


  Articolul 3

  Contractul de ucenicie la locul de muncă poate înceta în condiţiile prevăzute de Legea nr. 53/2003, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 4

  Verificarea îndeplinirii condiţiilor pe care trebuie să le întrunească o persoană pentru a fi încadrată ca ucenic se face de către angajator, pe baza următoarelor documente:
  a) actul de identitate, certificatul de naştere şi actul de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (1) din lege;
  b) actul de identitate, certificatul de naştere, acordul scris al părinţilor sau, după caz, al reprezentanţilor legali şi actele de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (2) din lege;
  c) paşaportul şi permisul de muncă, precum şi actele de studii care atestă îndeplinirea condiţiilor de acces la formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, pentru persoanele prevăzute la art. 5 alin. (3) din lege.


  Articolul 5

  Persoanele care urmează a fi încadrate în muncă în calitate de ucenici vor da o declaraţie pe propria răspundere că nu deţin o calificare pentru ocupaţia în care se organizează ucenicia la locul de muncă.


  Articolul 6

  Femeile aflate în situaţia prevăzută la art. 5 alin. (4) din lege au toate drepturile şi obligaţiile prevăzute de dispoziţiile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 96/2003 privind protecţia maternităţii la locurile de muncă, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 25/2004, cu modificările ulterioare.


  Articolul 7

  Durata contractului de ucenicie la locul de muncă se stabileşte în funcţie de ocupaţia/calificarea pentru care urmează să se pregătească ucenicul şi de competenţele dobândite anterior de către ucenic, fără a putea fi mai mică de:
  a) 6 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 1;
  b) 12 luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 2 sau pentru dobândirea competenţelor specifice ocupaţiilor cuprinse în grupele majore 5, 6, 7 şi 8 din Clasificarea ocupaţiilor din România;
  c) 24 de luni, în cazul în care ucenicia la locul de muncă se organizează pentru dobândirea unei calificări de nivel 3 sau pentru dobândirea competenţelor specifice ocupaţiilor cuprinse în grupele majore 3 şi 4 din Clasificarea ocupaţiilor din România.


  Articolul 8

  Perioada de probă la care poate fi supus ucenicul face parte integrantă din durata pentru care se încheie contractul de ucenicie la locul de muncă.


  Articolul 9

  (1) Contractul de ucenicie la locul de muncă poate înceta din iniţiativa angajatorului la data expirării perioadei de probă, atunci când se constată că ucenicul nu corespunde procesului de pregătire prin muncă.
  (2) În cazul în care contractul de ucenicie la locul de muncă încetează după expirarea perioadei de probă, dar înaintea expirării termenului pentru care a fost încheiat, angajatorul este obligat să acorde ucenicului toate drepturile stabilite prin contract, pentru perioada lucrată.
  (3) Pe acelaşi loc de muncă nu pot fi angajaţi succesiv mai mult de 3 ucenici pe perioada de probă.


  Articolul 10

  (1) La cererea ucenicului care are domiciliul în altă localitate, fără posibilităţi de navetă zilnică, angajatorul are obligaţia de a asigura condiţii de cazare şi masă în condiţiile legii.
  (2) În cazul prevăzut la alin. (1) ucenicul are obligaţia, potrivit art. 7 alin. (8) din lege, de a achita contravaloarea serviciilor de cazare, fără ca această sumă să depăşească 50% din venitul net salarial realizat de ucenic la locul de muncă, conform contractului de ucenicie la locul de muncă.
  (3) Unităţile de profil autorizate, prevăzute la art. 7 alin. (7) din lege, sunt unităţi autorizate conform dispoziţiilor legale să ofere servicii de cazare şi masă, respectiv: cămine, cantine, pensiuni şi hoteluri.


  Articolul 11

  (1) Pentru coordonarea activităţii de formare profesională a ucenicului, angajatorul desemnează un maistru de ucenicie atestat pentru această activitate.
  (2) Atribuţiile, drepturile şi obligaţiile maistrului de ucenicie în raport cu activitatea de coordonare a activităţii de formare profesională a ucenicului se stabilesc prin act adiţional la contractul individual de muncă al maistrului de ucenicie.
  (3) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, maistrul de ucenicie are în principal următoarele obligaţii:
  a) să asigure condiţiile necesare pregătirii practice a ucenicului şi să îl îndrume profesional, în concordanţă cu standardul ocupaţional sau cu standardul de pregătire profesională conform căruia se realizează pregătirea;
  b) să evalueze periodic progresul înregistrat de ucenic în pregătirea practică;
  c) să menţină permanent legătura şi să colaboreze cu furnizorul de formare profesională care asigură pregătirea teoretică a ucenicului;
  d) să menţină legătura cu părinţii sau cu tutorele ucenicului minor pentru a se informa reciproc cu privire la evoluţia profesională a acestuia;
  e) să monitorizeze permanent evoluţia ucenicului şi să raporteze periodic angajatorului stadiul de pregătire al acestuia;
  f) să nu dispună ucenicului sarcini care nu au legătură cu programa de pregătire profesională;
  g) să nu pună în pericol viaţa, integritatea şi persoana ucenicului;
  h) să asigure respectarea tuturor drepturilor ucenicului la locul de muncă;
  i) să elaboreze programul de pregătire în concordanţă cu standardul ocupaţional sau cu standardul de pregătire profesională.
  (4) În îndeplinirea atribuţiilor ce îi revin, maistrul de ucenicie are în principal următoarele drepturi:
  a) să coordoneze activitatea de pregătire profesională a ucenicului;
  b) să stabilească sarcinile de lucru ale ucenicului în conformitate cu programa de pregătire;
  c) să propună acordarea de stimulente sau sancţionarea ucenicului;
  d) să solicite furnizorului de formare profesională care asigură pregătirea teoretică a ucenicului informări cu privire la progresele înregistrate de acesta;
  e) să solicite angajatorului asigurarea condiţiilor necesare dobândirii de către ucenic a competenţelor specifice ocupaţiei/calificării pentru care a fost încheiat contractul de ucenicie la locul de muncă;
  f) să aibă acces prioritar la formarea profesională în domeniul său de activitate.


  Articolul 12

  (1) Ucenicul poate fi delegat în următoarele situaţii:
  a) în cazul în care maistrul de ucenicie este delegat şi la angajatorul cesionar se poate organiza activitatea în aşa fel încât se poate asigura pregătirea teoretică şi practică a ucenicului;
  b) în cazul în care raporturile de muncă ale maistrului de ucenicie se suspendă sau încetează şi angajatorul are posibilitatea să asigure în continuare pregătirea ucenicului în altă locaţie;
  c) în cazul în care pregătirea teoretică sau practică impune delegarea ucenicului.
  (2) Ucenicul nu poate fi detaşat.
  (3) În situaţia prevăzută la alin. (1) lit. a), angajatorul de ucenici este obligat să anunţe direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană sau a municipiului Bucureşti modificarea condiţiilor de desfăşurare a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, cu minimum 30 de zile calendaristice înaintea producerii acestora.


  Articolul 13

  Autorizarea angajatorului prevăzută la art. 11 din lege reprezintă procesul în urma căruia angajatorii care îndeplinesc condiţiile prevăzute de prezentele norme pot organiza formare profesională prin ucenicie la locul de muncă şi încheia contracte de ucenicie la locul de muncă.


  Articolul 14

  (1) Autorizarea angajatorilor se realizează, potrivit art. 11 din lege, de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei prin direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene sau a municipiului Bucureşti, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire.
  (2) Autorizarea se face în baza îndeplinirii criteriilor de evaluare stabilite de legislaţia în vigoare pentru autorizarea furnizorilor de formare profesională pentru fiecare dintre ocupaţiile/calificările pentru care angajatorul doreşte să organizeze ucenicie la locul de muncă.
  (3) În cazul în care angajatorul nu poate asigura condiţiile necesare dobândirii tuturor competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional/standardul de pregătire profesională se poate prezenta pentru autorizare în parteneriat cu alţi angajatori sau furnizori de formare profesională autorizaţi în condiţiile prevăzute de legislaţia privind formarea profesională a adulţilor.
  (4) În cazul prevăzut la alin. (3) angajatorul care solicită autorizarea poartă responsabilitatea pentru formarea profesională a ucenicului, atribuţiile fiecăruia dintre parteneri fiind stabilite prin contracte de colaborare.
  (5) Criteriile de evaluare a angajatorilor care solicită autorizarea pentru formare profesională prin ucenicie la locul de muncă vizează:
  a) programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;
  b) resursele necesare desfăşurării programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă.


  Articolul 15

  Angajatorul care solicită autorizarea trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:
  a) să dispună de resurse materiale, umane şi financiare necesare organizării şi desfăşurării uceniciei la locul de muncă;
  b) să dispună de un program de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă pentru ocupaţia/calificarea pentru care doreşte să angajeze ucenici.


  Articolul 16

  Resursele materiale, umane şi financiare ale angajatorului reprezintă:
  a) resursele materiale - spaţiile şi dotările necesare pentru dobândirea de către ucenic a tuturor competenţelor prevăzute de programa de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;
  b) resursele umane - persoanele cu atribuţii în pregătirea teoretică şi practică, denumite în continuare formatori şi maiştri de ucenicie;
  c) resursele financiare - resursele care să îi permită angajatorului plata salariului şi a celorlalte drepturi către ucenic.


  Articolul 17

  Angajatorul care solicită autorizarea va depune direct sau prin poştă, cu confirmare de primire, la direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană sau a municipiului Bucureşti pe a cărei rază teritorială îşi desfăşoară activitatea, un dosar care conţine următoarele documente:
  a) cerere;
  b) documentele privind organizarea şi funcţionarea angajatorului potrivit legislaţiei în vigoare;
  c) dovada că angajatorul îşi îndeplineşte obligaţiile eligibile de plată a impozitelor, taxelor şi contribuţiilor, potrivit legislaţiei în vigoare;
  d) avize pentru funcţionare şi autorizaţii, în copie, după cum urmează:
  - autorizaţia PSI;
  - autorizaţia de mediu;
  - autorizaţia de protecţia muncii;
  - autorizaţia sanitar-veterinară;
  - autorizaţia de la autoritatea de reglementare a domeniului de activitate, obligatorie în cazul în care ocupaţia/calificarea pentru care se organizează programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă face parte din categoria ocupaţiilor/calificărilor reglementate sub aspectul formării;
  e) dovada resurselor:
  (i) materiale:
  - prezentarea spaţiilor în care se va desfăşura pregătirea teoretică şi practică a ucenicului şi a echipamentelor aferente acestora, precum şi a documentelor care atestă deţinerea acestora cel puţin pentru perioada de 4 ani pentru care se solicită autorizarea;
  - contractele de colaborare încheiate cu alţi angajatori sau furnizori de formare profesională autorizaţi, în cazul în care angajatorul nu are condiţii pentru a asigura dobândirea tuturor competenţelor prevăzute de standardul ocupaţional/standardul de pregătire profesională;
  (îi) umane:
  - un CV al fiecărui formator şi maistru de ucenicie, însoţit de documentul (în copie) prin care a fost atestat pentru calificarea/ ocupaţia pentru care se solicită autorizarea şi de acordul scris al acestuia pentru a coordona formarea profesională a ucenicului;
  (iii) financiare:
  - bilanţul contabil pentru anul anterior solicitării autorizării şi balanţa contabilă pentru luna precedentă solicitării;
  f) programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă.


  Articolul 18

  În cazul în care se constată că documentaţia este incompletă sau prezintă unele nereguli, direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană sau a municipiului Bucureşti atenţionează angajatorul, în scris, în termen de 5 zile, acesta având dreptul de a completa documentaţia sau de a remedia neregulile în termen de 30 de zile.


  Articolul 19

  Direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană sau a municipiului Bucureşti transmite dosarul, de îndată ce documentaţia este completă şi corectă, comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, solicitându-i acesteia avizul.


  Articolul 20

  (1) Pentru eliberarea avizului comisia de autorizare a furnizorilor de formare profesională desemnează 2 specialişti a căror pregătire şi experienţă au legătură directă cu ocupaţia/calificarea respectivă, pentru a analiza îndeplinirea criteriilor de evaluare.
  (2) Desemnarea specialiştilor pentru evaluarea angajatorilor se face din listele nominale de specialişti aprobate de comisiile de autorizare.
  (3) Specialiştii desemnaţi pentru evaluarea unui angajator sunt obligaţi să dea declaraţii pe propria răspundere că nu se află în nici una dintre următoarele situaţii de incompatibilitate:
  a) nu se află în raport de rudenie până la gradul al III-lea inclusiv cu angajatorul sau, după caz, cu reprezentantul legal al acestuia;
  b) nu se află într-un raport patrimonial cu angajatorul sau, după caz, cu reprezentantul legal al acestuia;
  c) nu au participat la elaborarea programului de formare profesională supus avizării;
  d) nu au calitatea de formator sau de maistru de ucenicie în cadrul acestui program.


  Articolul 21

  (1) Fiecare specialist verifică în mod independent dacă sunt îndeplinite criteriile de acordare a avizului, atât prin analiza documentaţiei din dosarul de autorizare, cât şi prin deplasare la locul de desfăşurare a pregătirii teoretice şi practice a ucenicului.
  (2) Specialiştii consemnează independent rezultatele evaluării într-un raport de evaluare, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 2.
  (3) În cazul în care specialiştii constată neîndeplinirea unor criterii de evaluare, consemnează acest fapt în raportul de evaluare şi le comunică de îndată angajatorului, acesta având dreptul ca în termen de maximum 30 de zile să aducă dovezi de remediere a neregulilor constatate.


  Articolul 22

  (1) Comisia de autorizare analizează documentaţia depusă de angajator şi rapoartele de evaluare întocmite de specialişti şi decide acordarea sau neacordarea avizului pentru autorizarea angajatorului.
  (2) Comisia de autorizare soluţionează solicitarea de eliberare a avizului în termen de maximum 30 de zile de la data înregistrării acesteia sau de la data remedierii neregulilor constatate de specialişti.


  Articolul 23

  Comisia de autorizare transmite direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană sau a municipiului Bucureşti dosarul de autorizare însoţit de decizia de acordare ori neacordare a avizului şi motivarea acesteia, în termen de 5 zile de la luarea ei.


  Articolul 24

  (1) Direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană sau a municipiului Bucureşti emite şi comunică angajatorului decizia de acordare ori neacordare a autorizaţiei pentru organizarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă şi încheierea contractelor de ucenicie la locul de muncă, în termen de 5 zile de la primirea avizului comisiei de autorizare.
  (2) Autorizaţia se identifică prin serie, număr şi data deciziei de acordare a autorizaţiei, iar modelul acesteia este prevăzut în anexa nr. 3.
  (3) Autorizaţia se eliberează de către direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană sau a municipiului Bucureşti reprezentantului legal al angajatorului, în termen de cel mult 30 de zile de la data emiterii deciziei.
  (4) În cazul pierderii, sustragerii sau deteriorării autorizaţiei, angajatorul poate solicita eliberarea unui duplicat al autorizaţiei în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare.


  Articolul 25

  (1) Angajatorul căruia i s-a respins cererea de autorizare ca urmare a avizului nefavorabil acordat de către comisia de autorizare poate contesta această decizie la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în termen de maximum 30 de zile de la data comunicării.
  (2) Angajatorul nemulţumit de răspunsul primit de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în soluţionarea contestaţiei se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente în condiţiile prevăzute de Legea contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.


  Articolul 26

  Angajatorii autorizaţi sunt monitorizaţi prin evaluarea periodică a modului de îndeplinire a criteriilor care au stat la baza procesului de autorizare.


  Articolul 27

  (1) Monitorizarea angajatorilor autorizaţi se realizează de echipe de monitorizare formate din minimum două persoane desemnate prin decizie a directorului direcţiei de muncă, solidaritate socială şi familie.
  (2) Echipa de monitorizare verifică modul în care sunt respectate de către angajator toate condiţiile de autorizare şi întocmeşte un raport de monitorizare.
  (3) Nerespectarea condiţiilor de autorizare a angajatorilor pentru formarea profesională a ucenicilor la locul de muncă poate determina retragerea autorizaţiei.
  (4) Direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie analizează raportul de monitorizare şi poate decide menţinerea sau retragerea autorizaţiei.


  Articolul 28

  (1) Retragerea autorizaţiei se face de către direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană sau a municipiului Bucureşti care a eliberat-o.
  (2) Retragerea autorizaţiei poate avea loc în următoarele cazuri:
  a) în urma constatării nerespectării condiţiilor de autorizare de către echipa de monitorizare, dacă angajatorul nu a luat măsuri de remediere a deficienţelor în termen de 30 de zile de la data procesului-verbal întocmit de către echipa de monitorizare;
  b) în cazul în care la două serii consecutive de ucenici se constată o rată de abandon mai mare de 50% sau o rată de promovare mai mică de 70%;
  c) la sesizarea inspectorilor de muncă pentru încălcarea prevederilor privind încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă;
  d) în cazul în care se constată încălcarea de 3 ori într-un an de către angajator a dispoziţiilor prevăzute la art. 4 alin. (3), art. 5 alin. (1), (2) şi (4), art. 6 alin. (1) şi (3), art. 7 alin. (1, (2), (4)-(8), art. 9, art. 10 alin. (1) şi (2), art. 15, art. 17 alin. (3) din lege, sancţionate contravenţional conform art. 26 alin. (1) din lege.
  (3) În cazul retragerii autorizaţiei în situaţiile prevăzute la alin. (2) lit. d) se suspendă dreptul de a obţine o nouă autorizaţie pentru o perioadă de 4 ani de la data retragerii acesteia.
  (4) Retragerea autorizaţiei poate fi contestată de către angajator la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în termen de 30 de zile de la comunicare.
  (5) Solicitantul nemulţumit de răspunsul primit de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în soluţionarea contestaţiei se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente în condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.
  (6) În cazul în care angajatorii autorizaţi au fost sancţionaţi contravenţional de 3 ori într-un an pentru faptele prevăzute la art. 26 alin. (1) din lege, direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie care a eliberat autorizaţia declanşează, la solicitarea inspectorilor de muncă, procedura de retragere a acesteia.


  Articolul 29

  Persoana care solicită atestarea ca maistru de ucenicie trebuie să îndeplinească următoarele condiţii cumulative:
  a) să deţină o calificare pentru ocupaţia/calificarea pentru care doreşte să obţină atestarea;
  b) să aibă o experienţă profesională de cel puţin 3 ani din ultimii 5 ani în ocupaţia/calificarea pentru care solicită atestarea; în cazul persoanelor fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice, să aibă o experienţă profesională de 1 an din ultimii 2 ani;
  c) să fi participat la cursuri de formare a formatorilor, finalizate cu certificate;
  d) să nu aibă cazier judiciar;
  e) să fie apt din punct de vedere medical.


  Articolul 30

  (1) Solicitantul atestatului de maistru de ucenicie va depune la direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană sau a municipiului Bucureşti un dosar cu următoarele documente:
  a) cerere;
  b) copie a actului de identitate;
  c) copie legalizată de pe documentul care atestă calificarea profesională;
  d) copie certificată pentru conformitate a carnetului de muncă sau adeverinţă din care să reiasă experienţa profesională;
  e) copie de pe documentul care atestă participarea la un program de formare a formatorilor, cu excepţia persoanelor fizice autorizate şi a membrilor asociaţiei familiale;
  f) cazier judiciar;
  g) adeverinţă medicală din care să reiasă că persoana este aptă din punct de vedere medical;
  h) recomandare de la locul de muncă, cu excepţia persoanelor fizice autorizate.
  (2) În cazul în care persoana care solicită atestarea ca maistru de ucenicie este persoană fizică autorizată sau membru al asociaţiei familiale, calificarea profesională se atestă cu documentele prin care aceasta şi-a dobândit calificarea în vederea obţinerii autorizaţiei pentru desfăşurarea de activităţi economice în mod independent sau în cadrul unei asociaţii familiale.


  Articolul 31

  (1) Direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană sau a municipiului Bucureşti solicită avizul comisiei de autorizare a furnizorilor de formare profesională, căreia îi transmite dosarul solicitantului, în termen de 3 zile de la data depunerii dosarului complet.
  (2) În urma analizării cererii şi dosarului solicitantului, comisia de autorizare decide acordarea sau neacordarea avizului, în termen de 30 de zile de la data solicitării avizului de către direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie.
  (3) Decizia de acordare sau neacordare a avizului se transmite, împreună cu dosarul solicitantului, la direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană sau a municipiului Bucureşti, care eliberează atestatul ori respinge cererea, expunând motivele, în termen de 5 zile de la data comunicării deciziei comisiei de autorizare.
  (4) Modelul atestatului de maistru de ucenicie este prevăzut în anexa nr. 4.
  (5) Decizia de respingere a cererii poate fi contestată de către solicitant la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei, în termen de 30 de zile de la comunicare.
  (6) Solicitantul nemulţumit de răspunsul primit de la Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei în soluţionarea contestaţiei se poate adresa instanţelor judecătoreşti competente în condiţiile prevăzute de Legea nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.


  Articolul 32

  (1) Calificările pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele prevăzute de Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe finalizate cu certificate de calificare, aprobat prin Ordinul ministrului muncii, solidarităţii sociale şi familiei şi al ministrului educaţiei, cercetării şi tineretului nr. 35/3.112/2004, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 107 din 4 februarie 2004.
  (2) Ocupaţiile pentru care se poate organiza ucenicia la locul de muncă sunt cele cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 şi 8.


  Articolul 33

  (1) Organizarea uceniciei la locul de muncă se face în conformitate cu programul de ucenicie la locul de muncă pentru care a fost autorizat angajatorul.
  (2) Responsabilitatea elaborării şi desfăşurării programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă revine angajatorului care solicită autorizarea.
  (3) Pentru elaborarea programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, angajatorul poate colabora cu alţi angajatori, asociaţii profesionale sau furnizori de formare profesională autorizaţi.


  Articolul 34

  (1) Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă cuprinde planul şi programa de pregătire pentru ocupaţia/calificarea respectivă şi se elaborează pe baza standardului ocupaţional sau pe baza standardului de pregătire profesională, aprobate în condiţiile prevederilor legale.
  (2) Planul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă conţine cel puţin următoarele elemente:
  a) ocupaţia/calificarea pentru care se organizează programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;
  b) condiţiile de acces la programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;
  c) obiectivele urmărite, exprimate în competenţele pe care ucenicul trebuie să le dobândească, identificate conform standardului ocupaţional/standardului de pregătire profesională;
  d) durata totală a programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, exprimată în ore, şi repartizarea acesteia pe luni, săptămâni şi zile, precum şi raportul teorie/practică;
  e) modalitatea de dobândire a competenţelor (teorie/practică) şi numărul de ore alocat dobândirii fiecăreia dintre competenţele identificate;
  f) locul de desfăşurare a pregătirii teoretice şi practice pentru fiecare dintre competenţele urmărite;
  g) periodicitatea evaluării şi modalitatea de realizare a acesteia;
  h) certificarea formării profesionale prin ucenicie la locul de muncă.
  (3) Programa de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă conţine cel puţin următoarele elemente:
  a) competenţele ce urmează a fi dobândite de ucenic;
  b) conţinutul pregătirii teoretice/practice;
  c) metodele şi tehnicile de formare utilizate pentru dobândirea competenţelor;
  d) mijloacele şi materialele utilizate;
  e) criteriile de evaluare.
  (4) Maistrul de ucenicie consemnează observaţiile sale cu privire la realizarea programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, precum şi progresele înregistrate de fiecare dintre ucenici în Jurnalul de ucenicie.
  (5) Jurnalul de ucenicie are regimul documentelor cu regim special şi se păstrează în arhiva unităţii 5 ani.
  (6) Modelul Jurnalului de ucenicie este prevăzut în anexa nr. 5.


  Articolul 35

  (1) În cazul programelor de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă organizate pentru calificările cuprinse în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare, condiţiile de acces sunt cele prevăzute în anexa nr. 1 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) În cazul programelor de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă organizate pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 şi 8, condiţiile de acces sunt date de nivelul educaţional, astfel:
  a) pentru grupele majore 3 şi 4 - minimum liceul cu diplomă de bacalaureat;
  b) pentru grupele majore 5, 6, 7 şi 8 - minimum învăţământul obligatoriu.


  Articolul 36

  (1) Evaluarea finală a activităţii de formare profesională a ucenicului este organizată de angajatorul cu care acesta a încheiat contractul de ucenicie la locul de muncă.
  (2) Angajatorul va comunică comisiei de autorizare judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, cu cel puţin 30 de zile înainte de data evaluării finale, data propusă pentru susţinerea probelor de evaluare şi va solicita nominalizarea comisiei de examinare.


  Articolul 37

  (1) Solicitarea angajatorului de nominalizare a comisiei de examinare va conţine următoarele elemente:
  a) datele de identificare ale angajatorului;
  b) domeniul ocupaţional, calificarea/ocupaţia în care se pregăteşte ucenicul;
  c) data, ora şi locul unde va avea loc evaluarea;
  d) numărul ucenicilor care vor fi evaluaţi;
  e) numele maistrului de ucenicie care a asigurat pregătirea ucenicului.
  (2) După primirea solicitării din partea angajatorului, comisia de autorizare judeţeană, respectiv a municipiului Bucureşti, va selecta din listele de specialişti două persoane, care, împreună cu maistrul de ucenicie, vor alcătui comisia de examinare.
  (3) Decizia privind componenţa comisiei de examinare va fi comunicată angajatorului cu cel puţin 10 zile înainte de data stabilită pentru evaluarea finală.
  (4) Angajatorul poate participa personal sau printr-un reprezentant, în calitate de invitat, la evaluarea finală.


  Articolul 38

  (1) Comisia de examinare este alcătuită din maistrul de ucenicie şi cei 2 specialişti nominalizaţi de către comisia de autorizare, unul dintre aceştia având şi calitatea de preşedinte.
  (2) În cadrul comisiei de examinare au drept de notare numai cei 2 membri ai comisiei.
  (3) Comisia de examinare are următoarele atribuţii:
  a) verifică condiţiile tehnice de desfăşurare a evaluării ucenicului, iar în cazul în care constată că acestea nu sunt corespunzătoare, decide amânarea evaluării;
  b) aprobă graficul de desfăşurare a evaluării şi îl comunică angajatorului şi ucenicului;
  c) selectează subiectele pentru proba practică, care nu poate depăşi 3 ore, pe baza variantelor de subiecte propuse de angajator;
  d) selectează subiectele propuse de angajator pentru proba teoretică, astfel încât să se acopere integral programa de pregătire;
  e) asigură confidenţialitatea subiectelor până la comunicarea lor participanţilor la evaluarea finală;
  f) stabileşte rezultatul evaluării finale şi îl comunică angajatorului şi ucenicului;
  g) întocmeşte procesul-verbal cu privire la modul de desfăşurare şi rezultatele obţinute de ucenic, conform modelului prevăzut în anexa nr. 6, pe baza căruia comisia de autorizare va elibera documentele de absolvire.
  (4) Activitatea comisiei de examinare se desfăşoară în prezenţa tuturor membrilor acesteia.


  Articolul 39

  (1) Costurile prilejuite de evaluarea finală a ucenicului sunt suportate de angajator.
  (2) Pentru a asigura o bună desfăşurare a evaluării finale, angajatorul are următoarele obligaţii:
  a) să pună la dispoziţia comisiei de examinare lista cu numele, prenumele şi datele personale ale ucenicului ce urmează să fie evaluat şi documentele care atestă parcurgerea programului de pregătire;
  b) să prezinte comisiei de examinare 3 variante de subiecte atât pentru proba teoretică, cât şi pentru proba practică, conform programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă;
  c) să asigure condiţiile necesare desfăşurării probelor de evaluare;
  d) să întocmească documentaţia privind evaluarea ucenicului şi să asigure păstrarea acesteia pentru o perioadă de 5 ani.


  Articolul 40

  (1) Evaluarea finală a pregătirii ucenicului se realizează printr-o probă teoretică şi o probă practică sau numai printr-o probă practică, atunci când programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă prevede numai pregătirea practică.
  (2) Modalitatea de susţinere a probelor de evaluare se stabileşte prin programa de pregătire profesională a ucenicului, astfel:
  a) pentru proba practică, realizarea unei lucrări practice în faţa comisiei de examinare, în condiţii reale de muncă;
  b) pentru proba teoretică, lucrare scrisă/examinare orală.


  Articolul 41

  (1) Aprecierea rezultatelor la probele de examinare se face cu note de a 1 la 10.
  (2) Notarea pentru fiecare probă se face în mod independent de către membrii comisiei de examinare, nota finală reprezentând media aritmetică a mediei notelor acordate pentru fiecare probă.
  (3) Media finală la examenul de absolvire reprezintă media aritmetică a notelor acordate la cele două probe şi se consemnează în procesul-verbal de examinare.
  (4) Ucenicul care a obţinut minimum nota finală 6 la probele de examinare este declarat "promovat" şi primeşte certificatul prevăzut de legislaţia în vigoare.


  Articolul 42

  (1) După încheierea evaluării finale a ucenicului, comisia de examinare încheie în termen de 24 de ore un proces-verbal.
  (2) Procesul-verbal se întocmeşte în două exemplare; un exemplar rămâne la angajator, iar celălalt se înaintează la direcţia de muncă, solidaritate socială şi familie judeţeană sau a municipiului Bucureşti, pentru a fi păstrată la dosarul de autorizare.
  (3) În baza procesului-verbal prevăzut la alin. (1), angajatorul care a organizat evaluarea finală a ucenicilor preia de la comisia de autorizare, contra cost, certificatele şi anexele la acestea, pe bază de proces-verbal de predare-primire, le păstrează în condiţii de siguranţă şi ţine evidenţa lor.


  Articolul 43

  (1) Absolvenţilor programelor de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, organizate pentru calificările cuprinse în Nomenclatorul calificărilor pentru care se pot organiza programe de formare profesională finalizate cu certificate de calificare, li se eliberează certificate de calificare profesională.
  (2) Absolvenţilor programelor de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă, organizate pentru ocupaţiile cuprinse în Clasificarea ocupaţiilor din România la grupele majore 3, 4, 5, 6, 7 şi 8, li se eliberează certificate de absolvire, având valoarea unor certificate de calificare parţială.
  (3) Modelul certificatelor de calificare profesională şi de absolvire este prevăzut în anexele nr. 4 şi 5 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 522/2003, cu modificările şi completările ulterioare.
  (4) Certificatele de calificare profesională şi de absolvire sunt însoţite de suplimentul descriptiv al certificatului, al cărui model este prevăzut în anexa nr. 6 la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 44

  (1) Completarea certificatelor ce vor fi înmânate ucenicilor declaraţi promovaţi se face de către o persoană desemnată de angajator, pe baza datelor din contractul de ucenicie la locul de muncă.
  (2) Preşedintele comisiei de examinare semnează certificatele şi răspunde de corectitudinea datelor înscrise.
  (3) Certificatele completate greşit sau deteriorate se anulează şi se depun la comisia de autorizare.
  (4) În cazul pierderii sau distrugerii certificatului, angajatorul poate elibera la cerere un duplicat întocmit pe baza documentelor arhivate.
  (5) Termenul maxim de completare a certificatelor absolvenţilor este de maximum 30 de zile de la data organizării evaluării finale.
  (6) Înainte de a fi eliberate absolvenţilor, certificatele de calificare vor fi prezentate la secretariatul tehnic al comisiei de autorizare însoţite de un borderou în două exemplare, în vederea aplicării timbrului sec.
  (7) Pe borderou se face menţiunea "s-a aplicat timbrul sec pe un număr de .... certificate", data, numele, prenumele şi semnătura persoanei care a aplicat timbrul sec.


  Articolul 45

  (1) Pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege, angajatorii vor încheia cu agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, în termen de 30 de zile de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă, o convenţie conform modelului prevăzut în anexa nr. 7.
  (2) Termenul prevăzut la alin. (1) este termen de decădere din dreptul de a beneficia de sumele prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege.
  (3) În vederea încheierii convenţiei prevăzute la alin. (1) angajatorii vor depune următoarele documente:
  a) actul de identitate al ucenicului, în copie;
  b) contractul de ucenicie la locul de muncă, în copie;
  c) acordul scris al părinţilor sau al reprezentanţilor legali cu privire la încadrarea în muncă în calitate de ucenic al persoanelor care au vârsta sub 16 ani împliniţi, după caz, în copie;
  d) declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că anterior încheierii contractului de ucenicie la locul de muncă nu au avut încheiat cu persoana în cauză un alt contract de ucenicie la locul de muncă;
  e) documente prin care se face dovada derulării pregătirii teoretice a ucenicului la un furnizor de formare profesională autorizat conform prevederilor legale în vigoare pentru calificarea sau ocupaţia respectivă şi prin care se atestă contravaloarea acestor servicii, după caz, în copie.


  Articolul 46

  (1) Convenţia prevăzută la art. 45 se încheie pentru fiecare contract de ucenicie la locul de muncă pentru care angajatorul solicită sumele prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege.
  (2) Sumele prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege se acordă de la data expirării perioadei de probă cuprinse în contractul de ucenicie la locul de muncă.
  (3) Sumele prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. b) din lege se acordă angajatorilor care fac dovada derulării pregătirii teoretice a ucenicului la un furnizor de formare profesională autorizat conform prevederilor legale în vigoare pentru calificarea sau ocupaţia respectivă.
  (4) Prin salariu de bază minim brut pe ţară, în vigoare, prevăzut la art. 17 alin. (1) din lege, se înţelege salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată, în vigoare în luna în care se face plata.


  Articolul 47

  (1) Pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite lunar conform art. 17 alin. (1) din lege angajatorii sunt obligaţi să depună la agenţia pentru ocuparea forţei de muncă judeţeană sau a municipiului Bucureşti, odată cu declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă lunii respective, un tabel nominal cu persoanele pentru care beneficiază de aceste sume, conform modelului din anexa la convenţia prevăzută la art. 45 alin. (1), copie de pe fişa de evidenţă zilnică a salariaţilor şi statul de plată aferente lunii respective şi, după caz, documente justificative, în copie, care să ateste contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicilor.
  (2) Pentru luna pentru care angajatorii nu depun documentele prevăzute la alin. (1) până la expirarea termenului prevăzut de lege pentru depunerea declaraţiei lunare privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj, aferentă lunii respective, sau le completează altfel decât potrivit prevederilor legale ori cu date eronate, sumele cuvenite potrivit art. 17 alin. (1) din lege nu se acordă.
  (3) Perioada pentru care nu se acordă sumele cuvenite potrivit art. 17 alin. (1) din lege din motivele prevăzute la alin. (2) face parte din perioada de acordare a acestor sume.
  (4) Stabilirea şi încetarea drepturilor angajatorilor de a beneficia de sumele cuvenite potrivit art. 17 alin. (1) din lege se fac în baza dispoziţiilor emise de directorul executiv al agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti.
  (5) Debitele provenite din acordarea sumelor prevăzute la art. 17 alin. (1) din lege se recuperează potrivit prevederilor legale.


  Articolul 48

  (1) Sumele cuvenite conform art. 17 alin. (1) din lege se deduc de către angajator din contribuţia pe care acesta este obligat, conform legii, să o vireze lunar în contul bugetului asigurărilor pentru şomaj.
  (2) În cazul în care suma cuvenită este mai mare, diferenţa se recuperează prin intermediul agenţiei pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti, din bugetul asigurărilor pentru şomaj, în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii documentelor prevăzute la art. 47.


  Articolul 49

  (1) În vederea aplicării prevederilor art. 20 din lege, agenţiile pentru ocuparea forţei de muncă judeţene sau a municipiului Bucureşti vor stabili, cu consultarea partenerilor sociali, lista calificărilor/ competenţelor profesionale solicitate pe piaţa muncii de la nivel local din judeţul respectiv pentru anul calendaristic următor şi o vor transmite Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă.
  (2) Calificările/competenţele profesionale pentru care se acordă sumele prevăzute la art. 17 din lege în anul calendaristic următor se aprobă anual prin ordin al preşedintelui Agenţiei Naţionale pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul 50

  (1) În vederea îndeplinirii atribuţiilor ce le revin în procesul de autorizare a angajatorilor de ucenici şi de atestare a maiştrilor de ucenicie, direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene şi a municipiului Bucureşti înfiinţează Registrul angajatorilor de ucenici autorizaţi la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti şi Registrul maiştrilor de ucenicie atestaţi la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti.
  (2) Modelul Registrului angajatorilor de ucenici autorizaţi la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti este prevăzut în anexa nr. 8.
  (3) Modelul Registrului maiştrilor de ucenicie atestaţi la nivel judeţean şi al municipiului Bucureşti este prevăzut în anexa nr. 9.


  Articolul 51

  Modul de aplicare a reglementărilor cu privire la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului de ucenicie la locul de muncă este supus controlului Inspecţiei Muncii prin inspectorii de muncă, potrivit art. 23 din lege.


  Articolul 52

  (1) Direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene şi a municipiului Bucureşti ţin evidenţa sancţiunilor contravenţionale aplicate angajatorilor autorizaţi.
  (2) În acest sens, organele de control au obligaţia de a comunică direcţiilor de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene sau a municipiului Bucureşti, care au eliberat autorizaţia, o copie a procesului-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii contravenţionale necontestate în termenul prevăzut de lege sau o copie a hotărârii judecătoreşti rămase definitivă şi irevocabilă, prin care s-a soluţionat contestaţia angajatorului autorizat cu privire la procesul-verbal de constatare a contravenţiei şi aplicare a sancţiunii contravenţionale.


  Articolul 53

  În îndeplinirea atribuţiilor de control inspectorii de muncă au obligaţiile şi drepturile prevăzute de art. 18 şi 19 din Legea nr. 108/1999 privind înfiinţarea şi organizarea Inspecţiei Muncii, republicată.


  Articolul 54

  Inspectorii de muncă sunt competenţi să constate săvârşirea contravenţiilor prevăzute la art. 26 alin. (1) din lege şi să aplice sancţiunile contravenţionale prevăzute de legislaţia în vigoare referitoare la încheierea, executarea, modificarea, suspendarea şi încetarea contractului individual de muncă.


  Articolul 55

  Controlul asupra modului în care este organizată şi se desfăşoară ucenicia la locul de muncă se realizează, în conformitate cu prevederile art. 24 din lege, de către Ministerul Muncii, Solidarităţii Sociale şi Familiei prin direcţiile de muncă, solidaritate socială şi familie judeţene şi a municipiului Bucureşti.


  Articolul 56

  Anexele nr. 1-9 fac parte integrantă din prezentele norme.


  Anexa 1
  Modelul cadru al contractului de ucenicie la locul de muncă
                    CONTRACT DE UCENICIE LA LOCUL DE MUNCĂ

      A. Părţile contractante:
      1. Angajatorul, persoană juridică/fizică/asociaţie familială .............
      cu sediul/domiciliul în ......., înregistrată la Registrul Comerţului/
      autorităţile administraţiei publice locale din ....... sub numărul .......
      cod fiscal ........ cod unic de înregistrare ........ telefon ...........,
      reprezentată legal prin ........, în calitate de .........................
      şi
      2. Ucenicul, dl./d-na ........, domiciliat/a în localitatea .............,
      str. ......, nr. ...., bloc ...., apartament ...., sector/judeţ .........,
      posesor al Bl/CI/paşaport seria ...... nr. ....., eliberat/ă de ..........
      la data de ......., CNP .......... (permis de muncă) .....................
      Am încheiat prezentul contract de ucenicie la locul de muncă, prin care am
      convenit asupra următoarelor clauze:

      B. Obiectul contractului: ................................................
      ..........................................................................
      C. Durata contractului: de la data de ....... la data de .................
      D. Calificarea/competentele care urmează a fi dobândită/e de ucenic: .....
      E. Pregătirea ucenicului urmează să fie coordonată de ......., în calitate
      de maistru de ucenicie, având atestatul nr. .................
      F. 1. Locul de desfăşurare a activităţii de pregătire teoretică ..........
      2. Locul de desfăşurare a activităţii de pregătire practică ..............
      G. Tipul certificatului obţinut la absolvirea programului de formare
      profesională prin ucenicie la locul de muncă: ...........................
      H. Repartizarea programului de pregătire teoretică şi practică:
      1). Durata zilnică a pregătirii practice ........ între orele ...........
      2). Durata zilnică a pregătirii teoretice ....... între orele ...........
      I. Durata totală a programului de formare profesională prin ucenicie la
      locul de muncă:
      J. Atribuţiile ucenicului ...............................................
      K. Durata concediului de odihnă anual: ..................................
      L. Durata concediului suplimentar: ......................................
      M. Durata concediului plătit pentru studii: .............................
      N. Salarizare
      1) Ucenicul urmează să beneficieze de un salariu de bază lunar de .......
      lei la care se adaugă:
      a) sporuri ..............................
      b) indemnizaţii .........................
      c) alte adaosuri ........................
      d) alte avantaje în natură ..............
      2) data/ datele la care se achită drepturile salariale sunt: ............
      3) data/ datele la care se acordă adaosurile şi avantajele în natură: .....
      O. Drepturi specifice legate de sănătatea şi securitatea în muncă:
      1) echipamentul de protecţie: ...........................................
      2) echipamentul de lucru: ...............................................
      3) antidoturi: ..........................................................
      4) alimentaţie suplimentară de protecţie: ...............................
      5) alte drepturi şi obligaţii privind sănătatea şi securitatea în
      muncă: ..................................................................
      P. Alte clauze:
      1) perioada de probă ....................................................
      2) perioada de preaviz în cazul în care încetarea raporturilor de muncă
      se face din iniţiativa angajatorului este de ............................
      3) perioada de preaviz în cazul în care încetarea raporturilor de muncă
      se face din iniţiativa angajatului este de ..............................
      4) se interzice ucenicului minor să presteze activitate în condiţii
      grele, vătămătoare sau periculoase
      5) se interzice ucenicului minor să presteze muncă de noapte şi muncă
      suplimentară
      6) alte clauze: .........................................................
      R. Riscurile specifice locului de desfăşurare a activităţii practice şi
      teoretice
      S. Drepturile şi obligaţiile părţilor contractante:
      1) Ucenicul are în principal, următoarele drepturi:
      a) de a se pregăti profesional;
      b) de a fi salarizat pentru munca depusă;
      c) la un concediu de odihnă anual, pentru munca efectiv prestată;
      d) la repaus zilnic şi săptămânal;
      e) la egalitate de şanse şi de tratament;
      f) la demnitate în muncă;
      g) la securitate şi sănătate în muncă;
      h) la acces pentru formare profesională suplimentară;
      i) la informare şi consultare;
      j) de a constitui sau de a adera la un sindicat;
      k) de a lua parte la determinarea şi ameliorarea condiţiilor de muncă
      şi a mediului de muncă;
      l) la protecţie în caz de concediere;
      m) de a participa la acţiuni colective;
      n) la negociere individuală şi colectivă;
      o) la protecţie în cazul în care raporturile de muncă ale maistrului se
      suspendă sau încetează, şi acest lucru afectează direct pregătirea
      profesională a ucenicului;
      2) Ucenicului îi revin, în principal, următoarele obligaţii:
      a) de a realiza norma de muncă sau, după caz, de a îndeplini atribuţiile
      ce îi revin conform fişei postului;
      b) de a respecta disciplina muncii;
      c) de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul
      colectiv de muncă aplicabil, precum şi în contractul de ucenicie la locul
      de muncă;
      d) de fidelitate faţă de angajator în executarea atribuţiilor de serviciu;
      e) de a respecta măsurile de securitate şi sănătate a muncii în unitate;
      f) de a respecta secretul de serviciu sau secrete de fabricaţie;
      g) de a se pregăti profesional;
      h) de a respecta indicaţiile maistrului de ucenicie;
      3) Angajatorul are, în principal următoarele drepturi:
      a) să stabilească organizarea şi funcţionarea unităţii;
      b) să stabilească atribuţiile corespunzătoare pentru fiecare ucenic, în
      condiţiile legii;
      c) să dea dispoziţii cu caracter obligatoriu pentru ucenic, sub rezerva
      legalităţii lor;
      d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de
      serviciu;
      e) să constate săvârşirea abaterilor disciplinare şi să aplice sancţiunile
      corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă aplicabil
      şi regulamentului intern;
      4) Angajatorului în revin, în principal, următoarele obligaţii:
      a) să asigure toate condiţiile pentru ca maistrul de ucenicie să-şi
      îndeplinească sarcinile în ceea ce priveşte formarea ucenicului;
      b) să informeze ucenicul asupra condiţiilor de muncă şi asupra elementelor
      care privesc desfăşurarea relaţiilor de muncă;
      c) să asigure permanent condiţiile tehnice şi organizatorice avute în
      vedere la elaborarea normelor de muncă şi condiţiile corespunzătoare de
      muncă;
      d) să acorde ucenicului toate drepturile ce decurg din lege, din contractul
      colectiv de muncă aplicabil şi din contractele individuale de muncă;
      e) să se consulte cu sindicatul sau, după caz, cu reprezentanţii
      salariaţilor în privinţa deciziilor susceptibile să afecteze substanţial
      drepturile şi interesele acestora;
      f) să plătească toate contribuţiile şi impozitele aflate în sarcina sa,
      precum şi să reţină şi să vireze contribuţiile şi impozitele datorate de
      ucenic, în condiţiile legii;
      g) să înfiinţeze registrul general de evidenţă a salariaţilor şi să opereze
      înregistrările prevăzute de lege;
      h) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de
      ucenic a solicitantului;
      i) să asigure confidenţialitatea datelor cu caracter personal ale
      ucenicului.
      j) să asigure pregătirea profesională a ucenicului;
      k) să asigure accesul gratuit al ucenicului la servicii de medicină sau
      medicină a muncii;
      1) să asigure verificarea periodică a locului de desfăşurare a activităţii
      ucenicului;
      m) să îl sprijine pe ucenic în toate acţiunile sale care privesc pregătirea
      teoretică şi practică;
      n) să asigure ucenicului, în cazul în care raporturile maistrului de
      ucenicie se suspendă sau încetează, continuarea pregătirii profesionale;
      o) să nu îl utilizeze pe ucenic la prestarea unor munci care nu au legătură
      cu calificarea sau ocupaţia pentru care se pregăteşte;
      p) să îl supună pe ucenic la cel puţin 2 examene medicale gratuite pe an;
      r) să elibereze ucenicului care a absolvit ucenicia la locul de muncă
      certificatul de calificare potrivit legislaţiei în vigoare.
      Ş. Alte clauze:
      T. Dispoziţii finale:
      1) Prevederile prezentului contract de ucenicie se completează cu
      dispoziţiile legii privind ucenicia la locul de muncă, cu cele ale Legii
      nr. 53/2003 - Codul muncii, cu modificările şi completările ulterioare,
      şi cu cele ale contractului colectiv de muncă aplicabil la nivelul .......
      şi înregistrat la ....... sub numărul ........./.........
      2) Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă face
      parte integrantă din prezentul contract de ucenicie şi este prezentat în
      anexă la contract.
      3) Orice modificare privind clauzele din prezentul contract, în timpul
      executării acestuia, impune încheierea unui act adiţional, conform
      dispoziţiilor legale.
      4) Prezentul contract de ucenicie la locul de muncă se încheie în 3
      exemplare, câte unul pentru fiecare parte, iar unul se va depune la
      inspectoratul teritorial de muncă.
      5) Conflictele în legătură cu încheierea, executarea, modificarea,
      suspendarea şi încetarea raporturilor de muncă ale ucenicului sunt
      soluţionate de instanţa judecătorească competentă material şi teritorial,
      potrivit legii.

                  Ucenic, Angajator,

  Anexa
  ──────────
  la contractul de ucenicie la locul de muncă
  ────────────────────────────────────────────
  Programul de formare profesională

      A. Planul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă

      Ocupaţia/calificarea ...................................................
      Condiţiile de acces: ...................................................
      Competenţe profesionale dobândite:
      Durata totală a pregătirii ........... ore, din care:
      ........... teorie
      ........... practică, repartizate astfel:
      ......... zile, .......... săptămâni, luni ...................
      Nr. de ucenici/maistru ............

      Organizarea pregătirii
  Nr.crt. modulul Competenţe/ unităţi de competenţă nr. ore pregătire teoretică alocate nr.ore pregătire practică alocate Locul de desfăşurare
      Modalităţi de evaluare a participanţilor la programul de formare
      profesională prin ucenicie la locul de muncă

      Evaluare iniţială (dacă e cazul) ................................
      Scop
      Metode - instrumente
      Scală de apreciere

      Evaluare pe parcurs (se poate prezenta separat pentru pregătire teoretică
      şi practică, respectiv pe module)
      Frecventă
      Metode - instrumente
      Scală de apreciere

      Evaluare finală (se prezintă separat pe probe - scrisă, orală, practică)
      Metode - Instrumente
      Scală de apreciere

      B. PROGRAMA DE PREGĂTIRE
      MODULUL ....................................
      Durata (în ore de pregătire)
      Obiectivele generale
  Nr.crt. Competenţe/ unităţi de competenţă Conţinuturile de bază pe secvenţe de pregătire Metodele de formare, mijloacele de instruire Criteriile de evaluare  Anexa 2
  Modelul raportului de evaluare
                           RAPORT DE EVALUARE

      Date de identificare ale specialistului care face evaluarea:
      Numele şi prenumele:
      Adresa:
      Tel: Fax: E-mail:
      Numit prin decizia/hotărârea nr. din data de:
      CNP:
      Nr. dosarului:
      Denumirea programului de formare:

      Data primirii Numele persoanei de la care s-a documentaţia:
      documentaţiei: primit Semnătura
      Data predării Numele persoanei căreia i s-a Semnătura
      raportului predat raportul de evaluare:
      de evaluare:

      I. Date referitoare la angajatorul de ucenici:
      Denumirea:
      Forma de organizare sau statutul juridic:

      Sediul angajatorului de ucenici:
      Strada: Nr. Bl. Sc. Apt.
      Cod poştal. Localitatea:
      Judeţ / Sector: Telefon: Fax:
      E-mail:

      II. Date referitoare la programul de formare profesională prin
      ucenicie
      Denumirea ocupaţiei /calificării ..." Cod COR /cod nomenclator
      Domeniul ocupaţional Tipul de certificat Nivel de calificare
                             eliberat

      III. Constatări privind programul de formare profesională prin ucenicie
      la locul de muncă
      3.1. Condiţiile de acces sunt adecvate programului. Da [][] Nu [][]
      Detaliaţi

      3.2. Obiectivele programului de formare, exprimate în competenţele
      profesionale ce urmează să fie dobândite de participanţii la program sunt:
      a) corect formulate; Da [][] Nu [][]
      b) relevante; Da [][] Nu [][]
      c) în conformitate cu standardele ocupaţionale. Da [][] Nu [][]
      Detaliaţi:

      3.3. Durata de pregătire este corespunzătoare pentru realizarea
      obiectivelor propuse:
      a) totală; Da [][] Nu
      b) pentru pregătirea teoretică; Da [][] Nu
      c) pentru pregătirea practică. Da [][][][] Nu
      Detaliaţi:

      3.4. Locul de desfăşurare este cel declarat în planul de formare
      profesională prin ucenicie la locul de muncă pentru pregătirea:
      a) teoretică; Da [][] Nu
      b) practică Da [][][][] Nu
      Detaliaţi:

      3.5. Modalităţile de organizare a programului de formare profesională
      prin ucenicie permit atingerea obiectivelor.
      Da [][] Nu [][]
      Detaliaţi:

      3.6. Numărul de participanţi corespunde resurselor alocate pentru grupele
      de pregătire:
      a) teoretică; Da [][] Nu
      b) practică Da [][][][] Nu
      Detaliaţi:

      3.7. Formele şi modalităţile de evaluare a programului de formare sunt
      relevante pentru calitatea procesului de formare. Da [][] Nu [][]
      Detaliaţi:

      3.8. Programa de pregătire permite dobândirea competenţelor: Da [] Nu []
      a) structurarea pe module este adecvată; Da [][] Nu
      b) obiectivele sunt corect formulate; Da [][] [][] Nu
      c) conţinuturile sunt relevante ; Da [][] Nu
      d) metodele şi mijloacele de instruire sunt corespunzătoare; Da [] Nu []
      e) criteriile de evaluare asigură măsurarea progresului în învăţare.
      Da [][] [][] Nu
      Detaliaţi:

      3.9. Evaluarea participanţilor la programul de formare este judicios
      planificată Da [] Nu []
      a) evaluarea iniţială este relevantă pentru scopul propus; Da [] Nu []
      b) metodele şi instrumentele propuse pentru evaluarea pe parcurs sunt
      adecvate pentru conţinuturile de evaluat; Da [][] [][] Nu
      c) evaluarea finală asigură verificarea dobândirii competenţelor.
      Da [][] Nu [][]
      Detaliaţi:

      IV. Constatări privind resursele materiale necesare derulării programului
      de formare
      4.1. Spaţiile destinate pregătirii teoretice sunt adecvate ca dimensiuni
      şi mod de organizare. Da [] Nu [][]
      Detaliaţi:

      4.2. Spaţiile destinate pregătirii practice sunt adecvate ca dimensiuni
      şi mod de organizare. Da [] Nu [][]
      Detaliaţi:

      4.3. Există autorizaţiile şi avizele necesare desfăşurării activităţii
      de formare. Da [][] Nu [][]
      Detaliaţi:

      4.4. Dotările prevăzute în programa de pregătire pentru pregătirea
      teoretică (echipamente de prezentare de tipul: tablă, flipchart,
      calculatoare, retro/video-proiectoare, aparatură video/TV etc. şi
      materiale demonstrative, de tipul: planşe, casete video, software
      specializat etc.) sunt:
      a) în număr suficient; Da []
      [] Nu b) la calitatea necesară; Da []
      [] Nu c) în stare de funcţionare. Da [][]
      [] Nu
      Detaliaţi:

      4.5. Dotările prevăzute în programa de pregătire pentru pregătirea
      practică (echipamente, maşini, utilaje, scule, dispozitive etc.) sunt:
      a) în număr suficient; Da [][] Nu
      b) la calitatea necesară; Da [][] Nu
      c) în stare de funcţionare. Da [][] Nu
      Detaliaţi:

      4.6. Sunt asigurate materialele consumabile necesare desfăşurării
      procesului de pregătire:
      a) în cantitatea adecvată; Da [] Nu []
      b) la caracteristicile necesare activităţilor programate. Da [][] Nu [][]
      Detaliaţi:

      4.7. Suportul de curs/manualul cursantului:
      a) există; Da [][] Nu
      b) este adecvat programei de pregătire; Da [][] Nu
      c) există condiţii de a asigura numărul suficient pentru toţi
      participanţii la program. Da [][] Nu [][]
      Detaliaţi:

      4.8. Sunt prevăzute modalităţi de respectare a normelor de protecţia
      muncii. Da [] Nu []
      Detaliaţi:

      V. Constatări privind resursele umane necesare derulării programului
      de formare
      5.1. Formatorii şi maiştrii de ucenicie sunt în număr suficient pentru
      o serie de pregătire:
      a) teoretică; Da [][] Nu [][]
      b) practică. Da [] Nu []
      Detaliaţi:

      5.2. Formatorii pentru pregătirea teoretică corespund din punctul de
      vedere al:
      a) pregătirii; Da [] Nu []
      b) experienţei. Da [][] Nu [][]
      Detaliaţi:

      5.3. Maiştrii de ucenicie corespund din punctul de vedere al:
      a) pregătirii; Da [] Nu []
      b) experienţei. Da [][] Nu [][]
      Detaliaţi:

      5.4. Există acordul scris al formatorilor şi maiştrilor de ucenicie
      pentru participarea la programul de formare.
      Da [] Nu []
      Detaliaţi:

      VI. Constatări privind experienţa angajatorului de ucenici şi rezultatele
      activităţii lui anterioare (date despre numărul total de participanţi la
      programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă evaluat,
      numărul de serii şi rata medie de abandon, rata medie de promovare)

      Se completează obligatoriu la reînnoirea autorizaţiei.
      6.1 Rezultatele obţinute de furnizorul de formare îndreptăţesc acordarea
      unei noi autorizări.
      Da [][] Nu [][]
      Detaliaţi:

      VII. OBSERVAŢII
      Observaţii ale evaluatorului:

      VIII. CONCLUZIA EVALUĂRII
      Programul de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă
      corespunde criteriilor de autorizare, Da [] Nu []
      Subsemnatul/a ________________________ declar pe proprie răspundere
      că am îndeplinit toate condiţiile cerute de lege pentru evaluarea acestui
      program.

      (Semnătura evaluatorului)


  Anexa 3
  Model de autorizaţie
                                      ROMÂNIA
                  MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                   DIRECŢIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ŞI FAMILIE
                          A JUDEŢULUI ..............................

                                   AUTORIZAŢIE
                           Seria ........ Nr. .........

      În conformitate cu prevederile art. 6 din Legea Nr. 279/2005 privind
      ucenicia la locul de muncă,
      * .....................................................................
      cu sediul în localitatea ......... str. ......., nr. ......., bl. ....,
      sc. ......., ap. ....... sector/judeţ ....... având codul unic de
      înregistrare/codul fiscal .......... este autorizat/ă să încheie
      contracte de ucenicie la locul de muncă pentru calificarea/ocupaţia
      ....................... având codul ............................

                                 DIRECTOR EXECUTIV
                                         L.S.

      Data decizie de acordare a autorizaţiei ........................
  __________
      * Se va trece denumirea angajatorului care poate fi persoană juridică
        sau persoană fizică autorizată să desfăşoare activităţi pe cont propriu


  Anexa 4
  Model de atestat
                                      ROMÂNIA
                 MINISTERUL MUNCII, SOLIDARITĂŢII SOCIALE ŞI FAMILIEI
                 DIRECŢIA DE MUNCĂ, SOLIDARITATE SOCIALĂ ŞI FAMILIE A
                        JUDEŢULUI ..............................

                        ATESTAT DE MAISTRU DE UCENICIE
                           Seria ....... nr. ..........

      Ocupaţia/calificarea ..................................................
      Prenumele .............................................................
      Data naşterii .........................................................
      B.I/C.I ................... Seria ............... Nr. .................
      Cod numeric personal ..................................................
      Documentele în baza cărora s-a emis atestatul .........................

                                DIRECTOR EXECUTIV,


  Anexa 5
  Modelul jurnalului de ucenicie
                            Jurnal de ucenicie
      Numele maistrului de ucenicie ___________________________________
      Denumirea programului de formare profesională prin ucenicie la locul
      de muncă _____________________________
      REPERE GENERALE
      Tema din cadrul modulului ___________________________________________
      Durata _______ Locul de desfăşurare _________________________________
      Participanţi:
      OBIECTIVE FINALE DE PERFORMANŢĂ
      _____________________________________________________________________
      STRUCTURA PE SECVENŢE DE PREGĂTIRE
  Nr.crt. Competenţe/ Unităţi de competenţa. Conţinuturi specifice Metode de formare Mijloace de instruire Timpul alocat
      Observaţii:
      Se pot consemna de către maistrul de ucenicie la sfârşitul fiecărei
      teme aspecte referitoare la:
      Realizarea obiectivele temei/secvenţei de pregătire,
      Implicarea ucenicului în procesul de învăţare,
      Obstacole,
      Necesitatea alocării unui timp suplimentar de pregătire.


  Anexa 6
  Model
  PROCES VERBAL
      Încheiat astăzi .......... cu ocazia examinării (evaluării) finale a
      programului de formare profesională prin ucenicie la locul de muncă
      organizat de (angajator ....... la data de ........ la sediul .........
      Comisia de examinare, numită prin decizia preşedintelui comisiei de
      autorizare a judeţului ........ s-a întrunit în data de ......... la
      ora ...... şi a stabilit graficul de desfăşurare a evaluării finale,
      după cum urmează:
      .......................................................................
      .......................................................................
      Au fost verificate condiţiile tehnice de desfăşurare a evaluării finale
      care au fost găsite corespunzătoare/necorespunzătoare.
      Au fost stabilite subiectele pentru probele de evaluare finală, după cum
      urmează:.
      .........................................................................
      .........................................................................
      Situaţia statistică privind rezultatele procesului de evaluare finală:
  Nr. Crt. Numele şi prenumele Nota acordată Rezultat
  Teorie Practică
      PREŞEDINTELE COMISIEI DE EXAMINARE .................. _______________
                                      (numele şi prenumele) (semnătura)
      Membru în comisia de examinare ..................... _______________
                                     (numele şi prenumele) (semnătura)
      Membru în comisia de examinare ..................... _______________
                                     (numele şi prenumele) (semnătura)


  Anexa 7
  CONVENŢIE
  Nr. ...../............
      Agenţia pentru ocuparea forţei de muncă a judeţului ........../municipiului
      Bucureşti, reprezentată prin .......... având funcţia de............
      denumită în continuare agenţia, şi persoana juridică (fizică) ............
      autorizaţia nr. ..../... reprezentată prin .... având funcţia de .......
      denumită în continuare angajatorul, convin următoarele:

      1. Angajatorul încadrează în muncă, conform prevederilor legale, cu
      contract de ucenicie un număr de ........ ucenici cu care nu a mai avut
      încheiate alte contracte de ucenicie.

      Tabelul nominal cu ucenicii încadraţi în muncă este prezentat în anexa
      care face parte integrantă din prezenta convenţie.

      2. Angajatorul se obligă:
      a) să menţină raporturile de muncă ale persoanelor prevăzute la pct. 1
      pe perioada pentru care au fost încheiate contractele de ucenicie;
      b) să restituie în totalitate, agenţiei, sumele încasate pentru fiecare
      ucenic pentru care încetează raporturile de muncă, plus dobânda de
      referinţă a Băncii Naţionale a României în vigoare la data încetării
      raporturilor de muncă, în cazul în care încetează raporturile de muncă
      ale ucenicilor prevăzuţi la pct. 1, anterior datei expirării contractului
      de ucenicie încheiat, în temeiul unuia din motivele prevăzute la art. 21
      alin. (2) din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă;
      c) să deducă, în condiţiile legii, din suma reprezentând contribuţia
      de ....... %*) sumele cuvenite potrivit art. 17 din Legea nr. 279/2005
      privind ucenicia la locul de muncă;
  _________
      *) cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor
         pentru şomaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările
         şi completările ulterioare.

      d) să depună, pentru verificarea şi acordarea sumelor cuvenite potrivit
      art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă odată
      cu declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor şi a
      obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj aferentă lunii
      respective şi tabelul prevăzut de lege în acest sens, însoţit de copii
      după pontaj şi statul de plată şi după caz, copii după documentele
      justificative care atestă contravaloarea lunară a serviciilor de instruire
      teoretică a ucenicilor;
      e) să depună declaraţia lunară privind evidenţa nominală a asiguraţilor
      şi a obligaţiilor de plată la bugetul asigurărilor pentru şomaj şi
      documentele prevăzute de lege pentru verificarea sumelor cuvenite, până
      la expirarea termenului legal pentru depunerea declaraţiei lunare
      f) să comunice agenţiei orice modificare a condiţiilor care au condus la
      încheierea prezentei convenţii, derularea acesteia şi acordarea sumelor
      prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de
      muncă.
      3. Agenţia se obligă să acorde sumele cuvenite potrivit art. 17 din Legea
      nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă în conformitate cu
      prevederile legale, prin deducere de către angajator din contribuţia de
      ...........%*) pe care acesta este obligat să o vireze lunar la bugetul
      asigurărilor pentru şomaj.
  _____________
      *) cota contribuţiei datorate de angajatori la bugetul asigurărilor
         pentru şomaj, potrivit art. 26 din Legea nr. 76/2002, cu modificările
         şi completările ulterioare.

      În situaţia în care sumele cuvenite potrivit art. 17 din lege sunt mai
      mari, diferenţa se plăteşte de agenţie conform prevederilor art. 48 din
      Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 279/2005 privind ucenicia
      la locul de muncă.
      4. Sumele cuvenite potrivit art. 17 din Legea nr. 279/2005 privind
      ucenicia la locul de muncă, se acordă în conformitate cu prevederile
      legale în vigoare, şi constau în:
      a) subvenţia prevăzută la art. 17 alin. (1) lit. a) din lege;
      b) contravaloarea lunară a serviciilor de instruire teoretică a ucenicului,
      fără a depăşi 20% din salariul de bază minim brut pe ţară garantat în plată
      în vigoare în luna pentru care se face plata, după caz.
      5. Agenţia îşi exercită dreptul de control asupra:
      a) îndeplinirii condiţiilor legale pentru încheierea prezentei convenţii,
      derularea acesteia şi acordarea sumelor prevăzute la art. 17 din Legea
      nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.
      b) nerespectării de către angajator a obligaţiilor prevăzute de prezenta
      convenţie.
      6. În situaţia constatării nerespectării condiţiilor legale avute în
      vedere la încheierea prezentei convenţii, pe perioada derulării acesteia
      şi pentru acordarea sumelor prevăzute la art. 17 din Legea nr. 279/2005
      privind ucenicia la locul de muncă, precum şi a nerespectării de către
      angajator a obligaţiilor sale, agenţia va aplica sancţiunile prevăzute de
      lege şi va recupera debitele conform legii.


                   Agenţia Angajatorul
              Director executiv, Director general sau
                                             altă persoană autorizată,
              .................. .........................

  Anexa
  ──────
  la convenţie
  ──────────────
      Judeţul .....................
      Angajator ...................
      Sediul/adresa ...............
      Contul/Banca ................
      Codul fiscal ................
      Telefon .....................
                              TABEL NOMINAL
      cu ucenicii încadraţi în muncă conform prevederilor art. 17 din
           Legea nr. 279/2005 privind ucenicia la locul de muncă.
                     Convenţia nr. ......./........
  Nr. crt. Numele şi Prenu- mele Codul numeric perso- nal Numărul şi data încheierii contractului de ucenicie şi Data angajării Durata contractului de ucenicie şi data expirării contractului de ucenicie Data expirări perioadei de proba Instruire teore- tica*) Semnătura angajatului
  0 1 2 3 4 5 6 7
  ________
      *) coloana 6 se va completa în situaţia în care ucenicul beneficiază
         de instruire teoretică asigurată în condiţiile legii.
                               Angajatorul
               Director general sau altă persoană autorizată,
                              ...............


  Anexa 8
  Registrul angajatorilor de ucenici autorizaţi
  în judeţul .............................
  Nr. crt. A B C D E F G H I
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
      Legenda
      ────────
   A = Nr. deciziei
   B = Data deciziei
   C = Denumirea angajatorului de ucenicie
   D = Date de contact
   E = Statut juridic/Forma de organizare
   F = Cod unic de înregistrare
   G = Calificare/ocupatie
   H = Cod nomenclator/ COR
   I = Sancţiuni


  Anexa 9
  Registrul maiştrilor de ucenicie atestaţi
  în judeţul ........................
  Nr. crt. Nr. deci- ziei Data deci- ziei Numele maistrului de ucenicie Date de contact Calificare/ ocupaţie Cod nomenclator/ COR. Serie şi număr atestat
  1 2 3 4 5 6 7 8

  __________