HOTĂRÂRE nr. 499 din 18 aprilie 2003
pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 348 din 22 mai 2003  În temeiul art. 107 din Constituţie şi al art. II alin. (3) din Legea nr. 203/2002 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Regulamentul de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 752 din 15 octombrie 2002, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 2

  Pe data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abroga Hotărârea Guvernului nr. 152/1992 pentru aprobarea Regulamentului de aplicare a Legii nr. 64 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de invenţie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 79 din 30 aprilie 1992.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul industriei şi resurselor,
  Dan Ioan Popescu
  Directorul general al Oficiului de Stat
  pentru Invenţii şi Mărci,
  Gabor Varga
  Ministrul educaţiei şi cercetării,
  Ecaterina Andronescu
  Bucureşti, 18 aprilie 2003.
  Nr. 499.


  Anexa 1
  REGULAMENT
  de aplicare a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie

  Capitolul 1 Procedura de depunere a cererilor de brevet de invenţie


  Secţiunea 1 Dispoziţii generale

  Regula 1 - Protecţia inventiilor prin brevet
  Brevetarea inventiilor se face conform dispoziţiilor Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenţie, republicată, cu respectarea convenţiilor, tratatelor şi acordurilor la care România este parte.
  Regula 2 - Definiţii
  (1) În sensul prezentului regulament, termenii şi expresiile de mai jos au următorul înţeles:
  a) Aranjamentul de la Strasbourg înseamnă Aranjamentul de la Strasbourg privind clasificarea internationala a brevetelor de invenţie din 26 martie 1971, modificat la 28 septembrie 1979 la care România a aderat prin Legea nr. 31/1998;
  b) art. înseamnă orice articol din Legea nr. 64/1991, republicată;
  c) Birou Internaţional înseamnă Biroul Internaţional al Organizaţiei Mondiale a Proprietăţii Intelectuale;
  d) BOPI - Buletinul Oficial de Proprietate Industriala - Secţiunea Invenţii;
  e) documentaţia de brevetare înseamnă cererea de brevet de invenţie, însoţită de descriere, revendicari, după caz, desene;
  f) examinator de stat de specialitate înseamnă specialistul OSIM în funcţia de consilier, expert sau echivalentul acestei funcţii având ca atribuţie de baza examinarea cererilor de brevet de invenţie;
  g) lege înseamnă Legea nr. 64/1991, republicată;
  h) persoana de specialitate în domeniu înseamnă persoana considerată a avea acces la întregul stadiu al tehnicii, având aptitudini obişnuite şi cunoştinţe generale în domeniul tehnicii în care se pune problema tehnica rezolvată în invenţie la data relevanta;
  i) Tratatul de la Budapesta înseamnă Tratatul de la Budapesta privind recunoaşterea internationala a depozitului de microorganisme în scopul procedurii de brevetare, semnat la 28 aprilie 1977 şi modificat la 26 septembrie 1980, la care România a aderat prin Legea nr. 75/1999.
  (2) În cuprinsul prezentului regulament, termenii şi expresiile definite în lege au acelaşi înţeles.
  Regula 3 - Termene
  (1) Termenele stabilite pe zile cuprind zile calendaristice şi nu includ nici ziua când a început şi nici ziua când s-a sfârşit termenul.
  (2) Termenele stabilite pe ani, luni sau săptămâni se sfârşesc în ziua anului, lunii sau săptămânii corespunzătoare zilei de plecare.
  (3) Termenul care, începând de la datele de 29, 30 şi 31 ale lunii, expira într-o luna care nu are o asemenea zi se socoteşte împlinit în prima zi a lunii următoare; termenul care expira într-o zi de sărbătoare legală sau când serviciul este închis pentru public se va prelungi până la sfârşitul primei zile de lucru următoare.
  (4) Un termen începe să curgă de la data notificării sau de la data documentului emis de Oficiul de Stat pentru Invenţii şi Mărci, denumit în continuare OSIM, cu condiţia ca expedierea să fie facuta cel mai târziu în ziua următoare datei de pe notificare sau document, caz în care data reală de expediere este considerată a fi data la care începe termenul; indiferent de data la care notificarea sau documentul a fost expediat, dacă persoana interesată aduce dovezi la OSIM ca notificarea sau documentul a fost primit după mai mult de 7 zile de la data înscrisă în notificare sau în document, OSIM va considera ca termenul începe de la data notificării sau documentului şi ca expira mai târziu cu un număr suplimentar de zile care este egal cu durata întârzierii peste cele 7 zile.
  (5) Comunicările trimise prin posta la OSIM se socotesc primite în termen dacă au fost predate la oficiul poştal înainte de data implinirii termenului.
  (6) Prelungirea unui termen într-o procedură cu privire la o cerere sau la un brevet de invenţie, acordat de OSIM, în baza prezentului regulament, este acceptată dacă sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:
  a) printr-o cerere semnată de solicitant sau de titular se solicita motivat, cu cel mult două luni înainte de expirarea termenului, o prelungire a acestuia;
  b) taxa legală este plătită o dată cu înregistrarea cererii la OSIM.
  (7) Dispoziţiile alin. (6) nu se aplică dacă prelungirea termenului este cerută în următoarele situaţii:
  a) invocarea priorităţii conform art. 20-22;
  b) depunerea traducerii descrierii, revendicarilor sau desenelor conform art. 16 alin. 2;
  c) solicitarea examinării în vederea acordării brevetului conform art. 25;
  d) efectuarea plăţii taxelor de înregistrare şi de efectuare a unui raport de documentare conform legii;
  e) înregistrarea unei cereri de contestaţie sau de revocare conform art. 53 sau 54;
  f) depăşirea termenului pentru divizarea unei cereri de brevet de invenţie conform art. 19 alin. 2;
  g) depăşirea termenului de depunere a unei cereri de brevet de invenţie conform art. 65 alin. 2 lit. b);
  h) efectuarea plăţii taxelor de menţinere în vigoare a brevetului de invenţie după expirarea termenului legal prevăzut.
  (8) O cerere depusa conform alin. (6) nu poate fi respinsă înainte de a i se notifica solicitantului sau titularului motivele respingerii şi de a i se acordă un termen de maximum doua luni pentru a trimite observaţiile sale; OSIM notifica solicitantului, titularului sau reprezentantului acestuia acceptarea ori respingerea cererii.
  (9) Atunci când solicitantul sau titularul nu a respectat un termen pentru îndeplinirea unei proceduri, iar aceasta are ca efect pierderea drepturilor cu privire la cerere sau la brevetul de invenţie, OSIM îl poate repune în situaţia anterioară pe solicitant sau pe titular, la cererea acestuia, într-un termen de doua luni de la încetarea cauzei, dar nu mai mult de un an de la expirarea termenului nerespectat, cu condiţia îndeplinirii cumulative a următoarelor cerinţe:
  a) solicitantul sau titularul cere expres repunerea în situaţia anterioară;
  b) cererea este formulată în termen;
  c) cererea este motivată; şi
  d) taxa legală este plătită o dată cu înregistrarea cererii.
  (10) În cazul în care repunerea în situaţia anterioară este cerută pentru o cerere care se încadrează în prevederile art. 28 alin. 7 lit. d), trebuie îndeplinite numai cerinţele alin. (9) lit. a), b) şi c).
  (11) Cererea depusa conform alin. (9) lit. a) nu poate fi respinsă, în tot sau în parte, înainte de a i se notifica solicitantului sau titularului motivele respingerii şi de a i se acordă un termen de maximum doua luni pentru a trimite o comunicare cu observaţiile sale.
  (12) OSIM respinge cererea de repunere în situaţia anterioară a solicitantului sau titularului cu privire la o cerere sau la un brevet de invenţie, dacă aceasta se referă la una dintre situaţiile prevăzute la art. 46 alin. 2 şi 3.
  (13) Hotărârea de admitere sau respingere a cererii de repunere în situaţia anterioară se comunică solicitantului sau, după caz, titularului.


  Secţiunea a 2-a Depozitul cererii de brevet de invenţie

  Regula 4 - Depunerea cererii de brevet de invenţie
  (1) Depunerea unei cereri de brevet de invenţie la OSIM se poate face de către orice persoană numai:
  a) direct la Registratura generală a OSIM, deschisă publicului în fiecare zi lucrătoare, conform orarului publicat în BOPI;
  b) prin posta;
  c) în forma electronică sau prin mijloace electronice, dacă sunt respectate prevederile regulii 5.
  (2) OSIM confirma solicitantului primirea cererii transmise în una dintre formele prevăzute la alin. (1).
  (3) Depunerea cererilor de brevet de invenţie din domeniul apărării şi siguranţei naţionale, creata pe teritoriul României, se face cu respectarea prevederilor legii speciale şi conform regulii 7.
  (4) Toate cererile de brevet de invenţie depuse sau primite la Registratura generală a OSIM sunt prelucrate în conformitate cu legea şi cu prezentul regulament.
  (5) OSIM înscrie în cerere data depunerii sau primirii şi confirma documentele primite; un exemplar al cererii astfel completat se returnează de îndată solicitantului.
  (6) După depunerea sau primirea cererii de brevet de invenţie, OSIM verifica îndeplinirea cerinţelor legale privind atribuirea datei de depozit şi notifica despre aceasta solicitantului, conform regulii 8.
  (7) Notificarea prevăzută la alin. (6) va indica şi alte lipsuri constatate de OSIM la depunerea sau primirea cererii de brevet de invenţie şi termenul în care acestea pot fi remediate:
  a) nedepunerea formularului prevăzut conform regulii 13;
  b) lipsa semnăturii solicitantului sau a mandatarului autorizat;
  c) datele de identificare a solicitantului sau a mandatarului sunt scrise cu alte caractere decât cele ale alfabetului latin;
  d) lipsa titlului inventiei;
  e) lipsa traducerii în limba română a descrierii, revendicarilor şi desenelor cuprinse în cererea de brevet de invenţie;
  f) lipsa dovezii de plată a taxelor legale;
  g) lipsa procurii mandatarului autorizat, în cazul în care solicitantul a indicat în cerere ca este reprezentat;
  h) neindicarea dispoziţiilor legale în temeiul cărora solicitantul este îndreptăţit la acordarea brevetului, inclusiv lipsa actului care confirma acest lucru;
  i) nedepunerea revendicarilor şi/sau a desenelor;
  j) neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la regula 19.
  (8) În cazul în care se aplică prevederile regulii 8 alin. (6), petitionarului i se restituie documentaţia, OSIM păstrând o copie de pe aceasta; copia este exemplarul-martor, care nu se publică, şi poate fi consultata de către petitionar, în urma unei cereri adresate în scris la OSIM.
  (9) Dacă sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la art. 15 alin. 1 sau la art. 15 alin. 8, cererii de brevet de invenţie i se aloca un număr la care se asociaza data de depozit; acest număr şi data de depozit sunt înscrise în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi ambele se înscriu pe formularul cererii de brevet de invenţie şi pe fiecare pagina a descrierii, revendicarilor, rezumatului şi desenelor, chiar dacă acestea sunt depuse ulterior.
  (10) Numărul din Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse va fi folosit în toate notificările OSIM şi în comunicările solicitantului sau persoanei interesate, legate de procedurile pe care le urmează cererea de brevet de invenţie.
  (11) Dacă formularul de cerere semnat este înregistrat în termenul acordat în notificarea trimisa, conform regulii 13 B alin. (10), data de depozit este data la care sunt îndeplinite cerinţele art. 15 alin. 1.
  (12) Orice comunicare sau documente depuse ori primite la registratura, referitoare la o cerere de brevet de invenţie sau la un brevet de invenţie, trebuie să indice atât numele şi adresa petitionarului pentru corespondenta, cat şi numărul de înregistrare a cererii sau numărul brevetului de invenţie la care se referă; în caz contrar, OSIM nu da curs solicitării, acestea fiind restituite, dacă petiţionarul este identificabil, sau clasate.
  (13) Când legea sau prezentul regulament prevede că o cerere sau un document să fie înregistrat într-o anumită forma, aceasta cerere sau document trebuie înregistrat în forma prescrisă; dacă cererea de brevet de invenţie sau alt document nu îndeplineşte forma şi/sau condiţiile prescrise, OSIM notifica solicitantului lipsurile, acordând un termen de corectare, cu excepţia cazului prevăzut la alin. (8).
  (14) Taxa de înregistrare a cererii de brevet de invenţie este datorată de solicitant o dată cu depunerea cererii de brevet de invenţie la OSIM; dacă solicitantul a plătit taxa de înregistrare înainte de depunerea cererii de brevet de invenţie, el va preciza aceasta în cerere, anexând o copie a documentului de plată; în cazul în care la data de depozit exista o diferenţa până la cuantumul legal, OSIM notifica aceasta solicitantului.
  (15) Dacă la depunerea cererii de brevet de invenţie solicitantul nu a plătit taxa de înregistrare, aceasta taxa poate fi plătită în termen de 3 luni de la data de depozit; în caz contrar, cererea de brevet de invenţie se respinge conform art. 28 alin. 2 lit. d).
  (16) Orice document de plată în care nu sunt înscrise datele de identificare a cererii de brevet de invenţie sau a brevetului se claseaza ca exemplar-martor şi suma va fi restituită numai în cazul în care plătitorul poate fi identificat prin nume şi adresa; în cazul restituirii sumei, aceasta va fi diminuată cu costul serviciului bancar sau poştal.
  Regula 5 - Înregistrarea şi prelucrarea cererilor de brevet de invenţie şi a altor documente în forma electronică sau prin mijloace electronice
  (1) Înregistrarea şi prelucrarea cererilor de brevet de invenţie şi a altor documente în forma electronică sau prin mijloace electronice se fac conform instrucţiunilor emise de directorul general al OSIM, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  (2) Instrucţiunile vor stabili prevederile şi cerinţele referitoare la înregistrarea cererilor şi procesarea ulterioară a acestora, în tot sau în parte, în forma electronică sau prin mijloace electronice, cum ar fi:
  a) prevederi şi cerinţe referitoare la confirmarea primirii;
  b) proceduri privind acordarea datei de depozit;
  c) mijloace de autentificare a documentelor şi a identităţii părţilor care comunică cu OSIM;
  d) aplicarea prevederilor regulii 19;
  e) prevederi referitoare la înregistrarea cererii într-o limbă străină, conform art. 16 alin. 2.
  (3) Aplicarea instrucţiunilor nu exclude înregistrarea şi prelucrarea cererilor de brevet de invenţie şi a altor documente şi pe suport hârtie, conform regulii 4 alin. (4).
  (4) În orice moment al desfăşurării procedurilor pentru o cerere înregistrată, conform alin. (1), solicitantul poate cere, în scris şi motivat, ca de la un anumit moment notificările şi comunicările dintre solicitant şi OSIM să fie transmise, în tot sau în parte, pe suport hârtie; în acest caz solicitantul, o dată cu înregistrarea cererii sau în termen de doua luni de la notificarea OSIM, va achită o taxa al carei cuantum este egal cu cel al taxei de modificare a situaţiei juridice a solicitantului.
  (5) Atunci când prin Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor şi prin Regulamentul de aplicare a acestuia, prin Convenţia Brevetului European sau prin instrucţiuni se prevede, pentru documente, notificări, comunicări sau corespondenta, ca acestea să fie transmise la OSIM, la un alt oficiu naţional ori la o organizaţie interguvernamentală sau invers, trimiterea şi primirea pot fi efectiv făcute în forma electronică sau prin mijloace electronice, dacă acest mod de transmitere este agreat de ambele părţi.
  (6) În cazul în care cererea sau alte documente privind cererea sunt înregistrate pe suport hârtie, OSIM poate accepta conform regulii 4 şi în concordanta cu prevederile din instrucţiuni ca o copie a acestora, în forma electronică, să fie transmisă la OSIM de către solicitant, pentru prelucrarea cererii în continuare, în tot sau în parte, în forma electronică sau prin mijloace electronice, situaţie în care se aplică prevederile alin. (4).
  Regula 6 - Limba oficială
  (1) Limba oficială de lucru în cadrul OSIM este limba română.
  (2) Cererea de brevet de invenţie, însoţită de descriere, revendicari şi, dacă este cazul, de desene explicative, se depune la OSIM, în limba oficială, care este şi limba de publicare, precum şi limba în care se desfăşoară toate procedurile iniţiate de solicitant, titular sau persoana interesată.
  (3) În situaţia în care OSIM are calitatea de oficiu receptor, se aplică prevederile regulii 21.
  (4) În procedurile în faţa OSIM părţile interesate trebuie să folosească limba oficială.
  (5) Documentele şi materialele folosite ca probe, conform regulii 37 A alin. (7) şi, respectiv, regulii 44 A alin. (14) în procedurile în faţa OSIM, constând în general din publicaţii, pot fi înregistrate în orice limba, caz în care OSIM poate cere depunerea traducerii acestora în limba română, într-un termen care nu poate fi mai mic de o luna de la notificare.
  (6) Când un nume, o denumire, o adresa sau un sediu sunt scrise cu alte caractere decât cele ale alfabetului latin, acestea trebuie să fie, de asemenea, indicate cu litere ale alfabetului latin, fie prin transliterare, fie prin traducere în limba română; solicitantul, titularul sau orice persoană interesată va decide ce cuvinte vor fi transliterate şi ce cuvinte vor fi traduse.
  Regula 7 - Inventia ca informaţie sau ca informaţie clasificata ca secret de stat
  (1) Informaţiile referitoare la sau în legătură cu invenţii create de cetăţeni români ori de persoane fizice având domiciliul pe teritoriul României şi înregistrate la OSIM ca cereri de brevet de invenţie, pe cale naţionala sau ca cereri internaţionale, până la data publicării în BOPI ori în baza prevederilor Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor nu sunt publice în conformitate cu legea sau cu acest tratat.
  (2) Informaţiile clasificate ca secret de stat, referitoare la cererile de brevet de invenţie, se publică în termen de 3 luni de la data declasificarii lor, cu plata taxei legale, în condiţiile art. 23.
  (3) În cazul în care o cerere de brevet de invenţie din domeniul biotehnologiei conţine informaţii clasificate ca secret de stat, acelaşi nivel de secretizare îl va avea şi microorganismul aferent, aflat la o autoritate de depozit internationala cu sediul în România, în vederea satisfacerii cerinței prevăzute la art. 18 alin. 3.
  (4) În vederea clasificarii ca secret de stat a informaţiilor cuprinse în cererile de brevet de invenţie înregistrate la OSIM, declasificarii ori trecerii lor la un nivel inferior de clasificare, reprezentanţii instituţiilor abilitate au acces la toate informaţiile privind inventia, iar în situaţia unei invenţii din domeniul biotehnologiei au acces şi la microorganismul sau la esantionul din microorganismul respectiv, depus la o autoritate de depozit internationala cu sediul în România.
  (5) Sunt supuse prevederilor prezentei reguli şi cererile internaţionale având ca obiect inventiile aflate în situaţia prevăzută la art. 42 alin. 2.
  (6) Documentele referitoare la conţinutul cererilor de brevet de invenţie depuse la OSIM sau, după caz, referitoare la conţinutul documentelor emise de către instituţiile în drept au acelaşi caracter cu cel atribuit inventiilor în sine, cu respectarea prevederilor legale.
  (7) Informaţiile clasificate ca secrete de stat, referitoare la sau în legătură cu invenţii depuse la OSIM, vor fi protejate conform nivelului de secretizare atribuit de către emitent, acesta fiind obligat sa notifice la OSIM orice modificare a nivelului de clasificare.
  (8) Nivelurile de secretizare a informaţiilor referitoare la sau în legătură cu inventiile pe care, conform art. 42 alin. 2, instituţiile abilitate le pot atribui sunt cele prevăzute de Legea nr. 182/2002 privind protecţia informaţiilor clasificate şi normele de aplicare a acesteia.
  (9) În conformitate cu art. 42 alin. 2, sarcina atribuirii caracterului secret de stat informaţiilor conţinute în documentele privind inventiile care au legătură cu apărarea naţionala sau cu păstrarea siguranţei naţionale revine Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii sau altor instituţii în drept, prin reprezentanţii lor oficial desemnaţi.
  (10) Inventiilor ce conţin informaţii care prezintă importanţa deosebită pentru interesele economice şi tehnico-ştiinţifice ale României li se poate atribui caracterul secret de stat de către autorităţile ori instituţiile publice competente, persoanele fizice sau juridice de drept privat cărora le-au fost încredinţate informaţii secrete de stat, fiind obligate să asigure protecţia acestora.
  (11) Reprezentanţii Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului de Interne, Serviciului Roman de Informaţii sau ai altor instituţii în drept au obligaţia să asigure transmiterea, transportul şi stocarea documentelor care cuprind astfel de informaţii, în baza angajamentelor semnate cu OSIM şi a prevederilor legii speciale.
  (12) Instituţia care a clasificat ca secret de stat informaţiile referitoare la sau în legătură cu invenţii, în termen de 60 de zile de la data atribuirii clasei de secretizare, va plati în contul OSIM taxa anuală de menţinere a inventiei la nivelul de secretizare atribuit şi, în acelaşi termen, va notifica solicitantului nivelul de secretizare atribuit şi durata pentru care acestea au fost clasificate; solicitantul poate face contestaţie la autoritatea care a clasificat informaţiile respective, conform prevederilor din legea specială; hotărârea privind contestaţia va fi comunicată OSIM de către persoana interesată, în termen de 30 de zile.
  (13) Clasificarea ca secret de stat a informaţiilor referitoare la sau în legătură cu inventiile se face numai pentru cererile de brevet de invenţie care privesc apărarea şi siguranţa naţionala ori prezintă importanţa deosebită pentru interesele economice şi tehnico-ştiinţifice ale României, în termen de 60 de zile de la data de depozit, aplicându-se regulile de identificare şi de marcare, inscriptionarile şi menţiunile obligatorii, prevăzute în normele de aplicare a legii speciale.
  (14) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii şi alte instituţii în drept vor putea păstra exemplarul din descrierea, revendicarile şi desenele cererii de brevet de invenţie anexat notificării OSIM, pe întreaga perioadă pentru care au achitat taxa anuală corespunzătoare menţinerii inventiei în clasa secret de stat.
  (15) Instituţia în drept care a clasificat informaţiile referitoare la sau în legătură cu inventia o poate declasifica ori trece la un nivel inferior de clasificare, hotărârea urmând să fie notificată la OSIM de către persoana interesată, în termen de 30 de zile de la rămânerea definitivă şi irevocabilă a acesteia; de la data primirii hotărârii, OSIM va trata inventia conform noului nivel de clasificare.
  (16) În conformitate cu prevederile art. 42 alin. 2, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii sau o alta instituţie în drept trebuie să acorde o compensaţie materială echitabila solicitantului cererii de brevet de invenţie căreia i s-a atribuit caracterul de secret de stat sau titularului brevetului, stabilită prin contract pe toată perioada menţinerii ei în această categorie; în lipsa acordului privind preţul contractului, acesta urmează să fie stabilit de către instanţele judecătoreşti, potrivit dreptului comun.
  (17) În cazul inventiilor proprii, Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii sau o alta instituţie în drept, în calitate de solicitant, va clasifica informaţiile referitoare la sau în legătură cu inventia, înainte de transmiterea şi înregistrarea cererii de brevet de invenţie la OSIM.
  (18) OSIM va asigura condiţiile necesare pentru evidenta, păstrarea, manipularea şi multiplicarea informaţiilor care reprezintă sau care se referă la invenţii clasificate ca secrete de stat, în funcţie de nivelul de secretizare atribuit, în conformitate cu prevederile legislaţiei speciale.
  (19) Depunerea la OSIM, în calitate de oficiu receptor, a unei cereri internaţionale având ca obiect o invenţie, care este depusa pe cale naţionala, se poate face numai cu respectarea prevederilor alin. (9) şi (10) şi ale art. 27 alin. (8) din Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor.
  (20) Orice persoană care are cunoştinţa sau efectuează lucrări folosind informaţii clasificate cuprinse în cererile de brevet de invenţie are obligaţia de a nu le divulga decât în măsura în care i se permite sau este autorizata sa o facă, în baza unei dispoziţii legale sau a unei hotărâri judecătoreşti definitive şi irevocabile.
  (21) În cazul în care informaţiile referitoare la o invenţie sunt clasificate la sediul OSIM ca secrete de stat de către instituţiile abilitate, cererea de brevet de invenţie este supusă procedurilor prevăzute de art. 14, 15, 18, 19, 25 şi 27, iar publicarea cererii şi a menţiunii hotărârii luate se face conform art. 23 alin. 5, respectiv art. 28 alin. 3 şi 5.
  (22) În cazul în care din declaraţia solicitantului, conform regulii 20 G, rezultă ca divulgarea inventiei a avut loc în condiţiile art. 9, informaţiile referitoare la sau în legătură cu inventia care face obiectul unei cereri de brevet de invenţie depuse nu pot fi clasificate ca secret de stat sau secret de serviciu, aceasta cerere urmând, dacă sunt îndeplinite prevederile legii şi ale prezentului regulament, să fie publicată în conformitate cu prevederile art. 23 alin. 1 sau 3.
  (23) Atunci când informaţiile referitoare la sau în legătură cu inventia care face obiectul unei cereri de brevet de invenţie au fost clasificate ca secret de serviciu, la solicitarea scrisă a conducătorului persoanei juridice, care are calitatea de solicitant, cererea va putea fi publicată în conformitate cu prevederile art. 23 alin. 1 sau 3.
  (24) La data îndeplinirii cerinţelor legale pentru publicarea cererilor prevăzute la alin. (23), OSIM notifica solicitantului posibilitatea opţiunii pentru:
  a) a fi de acord ca publicarea cererii să se facă conform art. 23 alin. 1;
  b) a solicita retragerea cererii de brevet de invenţie, situaţie în care se aplică prevederile art. 28 alin. 6.
  (25) Dacă o comunicare a solicitantului la notificarea prevăzută la alin. (24) nu este facuta la OSIM în termenul acordat în notificare, OSIM considera ca solicitantul este de acord cu publicarea cererii de brevet de invenţie şi finalizează aceasta procedura, dacă toate condiţiile legale sunt îndeplinite conform prevederilor art. 23 alin. 1.
  Regula 8 - Data de depozit
  (1) Data de depozit a unei cereri de brevet de invenţie este data la care sunt înregistrate la OSIM următoarele:
  a) o indicaţie, în limba română, explicita sau implicita, care lasă să se înţeleagă faptul ca ceea ce se înregistrează ar putea fi o cerere de brevet de invenţie;
  b) indicaţii care să permită stabilirea identităţii solicitantului sau care să permită contactarea lui de către OSIM;
  c) o parte care la prima vedere ar putea constitui descrierea inventiei pentru care se solicita în cerere acordarea brevetului de invenţie.
  (2) Descrierea de la alin. (1) lit. c) poate fi înregistrată şi într-o limbă străină, în condiţiile prevăzute de regula 9 alin. (3).
  (3) Descrierea conform alin. (1) lit. c) poate fi şi o referire în limba română la o cerere de brevet anterioară, înregistrată într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, şi aceasta referire trebuie să cuprindă:
  a) numărul cererii anterioare;
  b) denumirea oficiului la care a fost înregistrată cererea;
  c) data de depozit a cererii.
  (4) Dacă nu sunt înregistrate toate documentele prevăzute la alin. (1), OSIM notifica solicitantului lipsurile constatate şi, pentru remedierea acestora, acorda un termen de doua luni de la data la care cel puţin un document dintre cele prevăzute la alin. (1) a fost înregistrat la OSIM.
  (5) Data de depozit a cererii de brevet de invenţie este data la care sunt înregistrate la OSIM documentele care cuprind remedierea lipsurilor semnalate în notificarea emisă conform alin. (4).
  (6) Dacă lipsurile constatate nu au fost remediate în termenul acordat conform alin. (4), cererea de brevet de invenţie se considera a nu fi fost depusa şi se notifica despre aceasta petitionarului, indicând şi motivele.
  (7) În cazul în care indicaţiile şi descrierea prevăzute la alin. (1) au fost înregistrate, dar OSIM constata ca cel puţin o parte din descriere lipseşte, notifica solicitantului aceasta, cerandu-i să depună partea lipsa în termen de doua luni de la data expedierii notificării, dar nu mai mult de 4 luni de la data la care cel puţin un document dintre cele prevăzute la alin. (1) a fost înregistrat la OSIM.
  (8) Partea lipsa din descriere poate fi depusa la OSIM şi din proprie iniţiativă de către solicitant, într-un termen de 4 luni de la data la care cel puţin un document dintre cele prevăzute la alin. (1) a fost înregistrat la OSIM.
  (9) Dacă solicitantul depune partea lipsa în termenul prevăzut la alin. (7) sau (8), OSIM considera inclusă în descriere partea lipsa, data de depozit a cererii fiind data înregistrării părţii lipsa, şi va notifica solicitantului faptul ca data de depozit noua este data la care s-a înregistrat partea lipsa.
  (10) În cazul în care este revendicata o prioritate, iar partea lipsa este cuprinsă în cererea anterioară a carei prioritate este revendicata, în scopul acordării datei de depozit, solicitantul trebuie să depună:
  a) partea lipsa, în limba română, în termen de 4 luni de la data la care cel puţin un document dintre cele prevăzute la alin. (1) a fost înregistrat la OSIM;
  b) o copie a cererii de brevet de invenţie anterioare, conţinând partea lipsa, cu indicarea precisa a acesteia, în termenul prevăzut la lit. a);
  c) o copie a cererii anterioare, certificată de oficiul la care a fost înregistrată cererea, în termen de 4 luni de la notificare, dar nu mai mult de 16 luni de la data de prioritate revendicata;
  d) o traducere în limba română a cererii anterioare, dacă aceasta nu este în limba română, care va fi înregistrată la OSIM în termenul prevăzut la lit. c).
  (11) În aplicarea alin. (1) se vor respecta următoarele:
  a) partea lipsa din descriere trebuie să se regaseasca integral în cererea anterioară;
  b) atunci când cererea anterioară este înregistrată la OSIM, solicitantul va inregistra numai partea lipsa, în termenul prevăzut la alin. (10) lit. a);
  c) documentele prevăzute la alin. (1) trebuie să conţină referiri exprese la faptul ca cererea anterioară a fost inclusă în cererea de brevet de invenţie.
  (12) În condiţiile în care sunt îndeplinite cerinţele alin. (10), data de depozit este data la care au fost înregistrate la OSIM toate indicaţiile menţionate la alin. (1).
  (13) Dacă partea lipsa a fost înregistrată în termenele prevăzute la alin. (7) sau (8) şi OSIM constata ca aceasta nu face parte din cererea de brevet de invenţie anterioară, a carei prioritate este revendicata, data de depozit va fi data la care a fost depusa partea lipsa şi notifica solicitantului aceasta, cu indicarea motivelor.
  (14) Dacă în termen de o luna de la data notificării privind atribuirea datei de depozit, în condiţiile alin. (9) sau (13), solicitantul comunică la OSIM ca doreşte retragerea părţii care a lipsit iniţial, data de depozit va fi data la care sunt îndeplinite cerinţele la care se face referire la alin. (1).
  (15) În cazul în care partea lipsa este cuprinsă într-o cerere anterioară, la care se face referire în indicaţiile menţionate la alin. (1), în scopul acordarii datei de depozit, solicitantul trebuie să depună următoarele:
  a) partea lipsa, în limba română, în termenul prevăzut la alin. (7);
  b) o copie a cererii de brevet de invenţie anterioare, cu data de înregistrare a acesteia, conţinând partea lipsa şi cu indicarea precisa a acesteia în termenul prevăzut la alin. (7).
  (16) Cererea anterioară la care se face referire trebuie să fi fost înregistrată de către solicitant, predecesorul sau succesorul sau.
  (17) Pentru a fi îndeplinite cerinţele prevăzute la alin. (3), solicitantul trebuie să depună:
  a) o copie a cererii anterioare, în termen de 4 luni de la data la care cel puţin o indicaţie prevăzută la alin. (1) a fost înregistrată la OSIM, iar dacă cererea de brevet de invenţie anterioară este într-o alta limba, se depune în acelaşi termen şi traducerea în limba română a cererii şi se plăteşte taxa aferentă;
  b) o copie certificată a cererii anterioare, într-un termen de 4 luni de la înregistrarea la OSIM a cererii care conţine referirea la cererea anterioară.
  (18) Copia cererii anterioare prevăzută la alin. (17) lit. a) trebuie să conţină: descriere, revendicari şi, dacă este cazul, desene; în situaţia în care cererea anterioară nu conţine revendicari şi desene, acestea trebuie depuse în termenul prevăzut la alin. (17) lit. a).
  (19) Cererea de înregistrare a părţii lipsa sau de retragere a părţii lipsa înregistrate este considerată a fi depusa numai după plata taxei de depunere a părţii lipsa a descrierii inventiei în scopul stabilirii datei de depozit sau, după caz, a taxei de retragere a părţii lipsa depuse.
  (20) Data de depozit a unei cereri de brevet, rezultată în urma divizării unei cereri iniţiale, este aceeaşi cu data de depozit a cererii iniţiale.
  (21) În cazul în care se aplică prevederile art. 65 alin. 2 lit. b), noua cerere de brevet de invenţie va avea aceeaşi dată de depozit cu cea a cererii iniţiale.
  Regula 9 - Depozitul naţional reglementar
  (1) Toate actele prevăzute la art. 14 alin. 1, depuse la OSIM, constituie depozitul naţional reglementar.
  (2) De la data de depozit, în cazul îndeplinirii prevederilor art. 14 sau ale art. 15 alin. 8, depozitul cererii produce efectele unui depozit naţional reglementar, prevăzut la art. 4 din Convenţia de la Paris.
  (3) În cazul solicitanţilor străini care depun descrierile, revendicarile şi desenele într-o limbă străină, depozitul naţional reglementar produce efecte de la data de depozit, cu condiţia ca, în termen de doua luni de la această dată, să fie depusa în 3 exemplare şi traducerea conformă în limba română a documentelor respective, care face parte din depozitul naţional reglementar; în cazul nedepunerii traducerii sau neplatii taxei de depunere a acesteia, cererea se respinge conform art. 28 alin. 2 lit. b).
  (4) În cazul în care sunt îndeplinite cerinţele prevăzute la art. 14 alin. 1, OSIM notifica solicitantului ca depozitul cererii produce efectele unui depozit naţional reglementar.
  (5) În cazul în care la data de depozit nu au fost depuse şi revendicarile şi, dacă este cazul, desenele, conform art. 15 alin. 7, acestea pot fi înregistrate la OSIM într-un termen de doua luni de la această dată, cu plata taxei legale, caz în care depozitul cererii produce efectele unui depozit naţional reglementar de la data de depozit.
  (6) Dacă nu sunt depuse revendicarile conform prevederilor art. 15 alin. 7, cererea este declarata, conform art. 28 alin. 7 lit. f), ca fiind retrasă.
  (7) În cazul în care în descrierea inventiei şi în revendicari se face referire la desene, dar acestea nu au fost depuse la OSIM la data de depozit sau în termenul prevăzut la alin. (5), nu se aplică prevederile art. 28 alin. 7, dacă solicitantul cere ca:
  a) orice referire din descriere şi din revendicari, cu privire la desene, să fie considerată ca fiind eliminata, cu condiţia sa înregistreze la OSIM, în termen de doua luni de la notificare, dar nu mai mult de 4 luni de la data de depozit, descrierea şi revendicarile modificate, în sensul că au fost eliminate din cuprinsul acestora referirile la desene; sau
  b) OSIM sa dea curs procedurii de examinare numai pentru acele părţi din descriere în care nu se face referire la desene, caz în care, în aceleaşi termene prevăzute la lit. a), solicitantul va depune la OSIM reformularea descrierii şi a revendicarilor.
  (8) În situaţiile prevăzute la alin. (5) este menţinută data de depozit de la care se produc efectele unui depozit naţional reglementar dacă sunt respectate prevederile alin. (7).
  (9) Prevederile la alin. (3)-(7) nu se aplică cererilor de brevet de invenţie care au rezultat în urma divizării unei cereri care nu respecta principiul unităţii prevăzute la art. 19 alin. 1.
  (10) În toate cazurile în care OSIM constata neîndeplinirea condiţiilor prevăzute la art. 14 alin. 1, notifica solicitantului despre aceasta şi Comisia de examinare preliminară ia o hotărâre numai după expirarea termenului de comunicare la OSIM a opiniei acestuia.
  (11) Prevederile alin. (1) şi (2) se aplică şi cererilor de brevet de invenţie care au rezultat în urma divizării unei cereri care nu respecta principiul unităţii prevăzute la art. 19 alin. 1.
  Regula 10 - Revendicarea priorităţii
  A. Prioritatea conventionala
  (1) Cererea poate conţine o declaraţie prin care, conform art. 22 alin. 1, se revendica prioritatea uneia sau mai multor cereri anterioare naţionale, regionale sau internaţionale, înregistrate în sau pentru orice ţara parte la Convenţia de la Paris ori pentru orice membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului care nu este parte la Convenţia de la Paris.
  (2) Condiţiile pentru şi efectele date de revendicarea unei prioritati sunt cele prevăzute de Convenţia de la Paris.
  (3) Revendicarea unei prioritati se face în cererea de brevet de invenţie şi trebuie să indice:
  a) data la care a fost înregistrată cererea anterioară;
  b) numărul cererii anterioare;
  c) în cazul în care cererea anterioară este o cerere naţionala, şi denumirea tarii parte la Convenţia de la Paris sau a membrului Organizaţiei Mondiale a Comerţului care nu este parte a convenţiei în care cererea anterioară a fost depusa;
  d) în cazul în care cererea anterioară este o cerere regionala, denumirea autorităţii care acorda brevetul regional, în conformitate cu prevederile tratatului de brevet regional;
  e) când cererea anterioară este o cerere internationala, denumirea oficiului receptor la care a fost înregistrată.
  (4) În situaţia în care cererea anterioară este o cerere regionala sau o cerere internationala, revendicarea priorităţii poate să indice şi una sau mai multe tari parte la Convenţia de la Paris pentru care cererea anterioară a fost înregistrată.
  (5) În situaţia în care cererea anterioară este o cerere regionala şi cel puţin una dintre ţările părţi la convenţia de brevet regional nu este parte nici la Convenţia de la Paris şi nici membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, revendicarea priorităţii trebuie să cuprindă cel puţin o ţara parte a Convenţiei de la Paris sau un membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului pentru care cererea anterioară a fost înregistrată.
  (6) Atunci când într-o cerere este revendicata o prioritate a unei cereri anterioare în care a fost recunoscută temporar o protecţie, ca urmare a expunerii inventiei într-o expoziţie, perioada de prioritate de 12 luni începe de la data expunerii.
  (7) Taxa pentru invocarea unei prioritati trebuie plătită:
  a) în termen de 4 luni de la data de depozit a cererii, dacă revendicarea priorităţii a fost facuta la această dată;
  b) o dată cu deschiderea fazei naţionale.
  (8) Dacă în cerere sunt revendicate mai multe prioritati, pentru fiecare dintre acestea se va plati taxa stabilită; neplata taxei în cuantumul şi în termenul prevăzute conduce la nerecunoasterea priorităţii, conform art. 22 alin. 5.
  (9) Într-o cerere de brevet de invenţie pot fi revendicate mai multe prioritati ale unor cereri anterioare provenind din tari diferite, cu respectarea prevederilor art. 20 alin. 2.
  (10) În situaţia în care unele caracteristici ale inventiei pentru care prioritatea a fost invocată nu figurează în nici o revendicare formulată în cererea anterioară, prioritatea poate fi totuşi recunoscută dacă din ansamblul cererii anterioare rezultă evident aceste elemente.
  (11) Dacă pentru o cerere de brevet de invenţie au fost revendicate mai multe prioritati, termenele de la care începe data de prioritate sunt calculate ţinându-se cont de data de prioritate cea mai veche conform art. 20 alin. 3.
  (12) Dreptul de prioritate se poate baza şi pe un prim depozit al unei cereri de brevet neunitare, fie ca cererea a fost sau nu divizata în ţara de origine.
  (13) Cererea de brevet rezultată în urma divizării unei cereri iniţiale beneficiază de dreptul de prioritate al cererii din care a fost divizata.
  (14) Când într-o cerere sunt revendicate una sau mai multe prioritati, recunoaşterea se face numai pentru acea parte din depozitul cererii ulterioare conţinute în depozitul primei cereri sau în cele ale primelor cereri, cu respectarea principiului unităţii cererii ulterioare.
  (15) Nu este recunoscută revendicarea mai multor prioritati în cascada.
  (16) Datele cuprinse în cerere potrivit alin. (3) pot fi corectate dacă:
  a) o cerere semnată de solicitant sau de mandatarul autorizat, prin care se solicita în mod expres corectarea datelor, este depusa în termen de doua luni de la expirarea termenului de 12 luni de la data priorităţii;
  b) taxa de corectare a datelor referitoare la invocarea priorităţii este plătită în 4 luni de la data depunerii cererii de brevet de invenţie.
  (17) Într-o cerere de brevet de invenţie cu data de depozit cuprinsă în termenul de 12 luni de la data la care ar fi putut fi revendicata prioritatea unei cereri anterioare, conform art. 22 alin. 2, poate fi revendicata aceasta prioritate în termen de doua luni de la expirarea termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii cele mai vechi, a carei prioritate a fost revendicata.
  (18) Prioritatea revendicata în condiţiile alin. (17) poate fi recunoscută, dacă:
  a) o cerere semnată de solicitant sau de mandatarul autorizat, prin care se solicita expres adăugarea revendicării priorităţii, este depusa în termenul de doua luni de la expirarea termenului de 12 luni;
  b) o dată cu revendicarea priorităţii este plătită taxa pentru invocarea unei prioritati după data înregistrării cererii.
  (19) Prioritatea poate fi recunoscută, conform art. 20 alin. 4, şi în cazul în care o cerere ulterioară, în care se revendica sau ar fi putut fi revendicata prioritatea unei cereri anterioare, are o dată de depozit care este cuprinsă într-un termen de doua luni de la data expirării termenului de prioritate, dacă:
  a) exista o cerere semnată de solicitant sau de mandatarul autorizat, prin care se solicita expres repunerea în dreptul de prioritate; atunci când la data de depozit nu s-a revendicat prioritatea cererii anterioare, cererea va fi însoţită de revendicarea priorităţii;
  b) cererea prevăzută la lit. a) este depusa în termen de doua luni de la expirarea termenului de prioritate;
  c) cererea prevăzută la lit. a) prezintă motivele pentru neincadrarea depunerii cererii în termenul de prioritate şi o declaraţie sau o alta dovada poate fi anexată pentru susţinerea motivelor;
  d) este plătită taxa de invocare a unei prioritati când cererea este depusa după expirarea termenului de prioritate, o dată cu depunerea cererii prevăzute la lit. a);
  e) OSIM constata, în urma analizei motivele anexate din cerere, ca prioritatea poate fi recunoscută.
  (20) Prevederile alin. (18) sau (19) se aplică dacă cererea prevăzută la alin. (18) lit. a) sau alin. (19) lit. a) este înregistrată înainte ca solicitantul sa ceara publicarea cererii, conform art. 23 alin. 3, sau sa ceara examinarea cererii de brevet de invenţie şi luarea hotărârii în termen de 18 luni de la data de depozit, ori după ce aceste cereri au fost retrase de solicitant.
  (21) Dacă nu sunt îndeplinite condiţiile prevăzute la alin. (19), OSIM hotărăşte nerecunoasterea priorităţii conform art. 22 alin. 5.
  B. Prioritatea interna
  (1) Dacă într-un termen de 12 luni de la data de depozit a unei cereri de brevet de invenţie depuse la OSIM este depusa o cerere de brevet de invenţie ulterioară, de către solicitantul cererii anterioare sau de către succesorul sau în drepturi, atunci în cererea ulterioară poate fi revendicat un drept de prioritate interna, pentru elementele comune ale cererilor, cu condiţia ca cererea anterioară sa nu fi servit ca baza pentru revendicarea unui drept de prioritate.
  (2) Dacă a fost revendicata o prioritate interna într-o cerere ulterioară, cererea anterioară a carei prioritate a fost revendicata este considerată ca fiind retrasă dacă nu s-a luat o hotărâre.
  (3) Prioritatea interna poate fi revendicata o dată cu depunerea cererii ulterioare sau într-un termen de doua luni de la data depunerii acestei cereri.
  (4) Prioritatea interna a unei cereri anterioare revendicata într-o cerere ulterioară nu va fi recunoscută, dacă:
  a) cel puţin una dintre cererile de brevet de invenţie a beneficiat de o prioritate conventionala;
  b) în cererea anterioară au fost revendicate prioritati interne şi una dintre ele are data anterioară termenului de 12 luni calculat de la data de depozit a cererii ulterioare.
  (5) Taxa pentru revendicarea priorităţii interne trebuie plătită în termen de 4 luni de la data de depozit a cererii ulterioare.


  Secţiunea a 3-a Obiectul inventiei

  Regula 11 - Produs
  (1) Produsul prevăzut la art. 7 alin. 1 este obiect al unei invenţii, în măsura în care constituie soluţia unei probleme tehnice.
  (2) Produsele pot fi:
  a) obiecte materiale, cu proprietăţi determinate, definite tehnic prin părţile lor constructive, cum ar fi: subansambluri, organe sau elemente de legătură dintre acestea, prin forma constructivă a lor sau a părţilor lor constitutive, prin materialele din care sunt realizate, prin relaţiile constructive, de poziţie şi functionale dintre părţile constitutive sau prin rolul funcţional al acestora;
  b) dispozitive, instalaţii, echipamente, maşini-unelte, aparate şi altele, care se referă la mijloace de lucru pentru realizarea unui procedeu de obţinere sau de lucru şi care sunt definite tehnic conform lit. a);
  c) circuite electrice, pneumatice sau hidraulice, definite tehnic, conform lit. a);
  d) substanţe chimice, inclusiv produsele intermediare, definite prin elementele componente şi legăturile dintre ele, simbolizate prin formule chimice, semnificatia radicalilor substituenti, structura moleculara, izomerie sterica, greutate moleculara sau prin alte caracteristici care le individualizează sau le identifica;
  e) mijloace sau agenţi, asa cum sunt amestecurile fizice sau fizico-chimice definite prin elementele componente, raportul cantitativ dintre acestea, structura, proprietăţi fizico-chimice sau alte proprietăţi care le individualizează şi care le fac aplicabile pentru rezolvarea unei probleme tehnice.
  (3) În situaţia în care produsul nu poate fi definit conform alin. (2), acesta poate fi definit prin procedeul sau de fabricaţie.
  (4) Produsul ca obiect al unei invenţii biotehnologice este definit conform regulii 57 alin. 2.
  Regula 12 - Procedeu
  (1) Procedeul prevăzut la art. 7 alin. 1 este obiect al unei invenţii, în măsura în care constituie o soluţie a unei probleme tehnice.
  (2) Procedeul, obiect al unei invenţii brevetabile, consta din activităţi tehnologice care conduc la:
  a) obţinerea, fabricatia, modificarea ori utilizarea unui produs; sau la
  b) rezultate de natura calitativă, cum ar fi: măsurare, analiza, reglare, control, curatare, uscare, diagnosticare sau tratament medical şi altele, specifice metodelor.
  (3) Procedeul este definit ca o succesiune logica de etape, faze sau pasi caracterizaţi prin ordinea lor de desfăşurare, prin condiţii iniţiale, ca de exemplu: materia prima aleasă, parametrii, prin condiţii tehnice de desfăşurare şi/sau mijloace tehnice utilizate, cum ar fi: utilaje, instalaţii, dispozitive, aparatura, catalizatori şi prin produse sau rezultate finale.
  (4) Procedeul ca obiect al unei invenţii biotehnologice este definit potrivit regulii 57 alin. (3).


  Secţiunea a 4-a Documentaţia de brevetare

  Regula 13 - Forma şi conţinutul cererii
  A. Forma cererii
  (1) Cererea în forma imprimata va conţine o lista indicând:
  a) numărul total de pagini care constituie cererea de brevet de invenţie şi numărul de pagini ale fiecărui document al acesteia: cerere, descriere, lista de secvente de nucleotide, revendicari, desene şi rezumat;
  b) denumirea altor documente anexate la cerere şi numărul de pagini ale fiecărui document, după cum urmează: o procura în original sau o copie a unei procuri generale, un act de prioritate, o lista de secvente de nucleotide prezentată într-un format care poate fi citit cu ajutorul unui calculator, un document referitor la plata taxelor, un act referitor la depozitul microorganismului sau altui material biologic, documentul prin care solicitantul desemnează inventatorii, documentul prin care solicitantul dovedeşte ca este îndreptăţit la înregistrarea cererii şi la acordarea brevetului de invenţie, un document din care reiese ca a avut loc o divulgare a inventiei, în conformitate cu art. 9, şi ca solicita ca aceasta divulgare sa nu fie luată în considerare la aprecierea noutatii, precum şi autorizaţia privind transmiterea dreptului de prioritate;
  c) numărul figurii din desene, indicată de solicitant sa însoţească rezumatul la publicare; motivat, solicitantul poate cere să se publice doua figuri, caz în care va indica numerele acestora.
  (2) Lista prevăzută la alin. (1) este completată de către solicitant, iar OSIM verifica şi consemnează prezenta documentelor declarate ca fiind depuse.
  B. Conţinutul cererii
  (1) Cererea de brevet de invenţie trebuie întocmită în 3 exemplare, pe un formular prevăzut la pct. A alin. (1).
  (2) Formularul se completează prin imprimare, dactilografiere sau de mana şi este redactat în limba română.
  (3) Cererea va cuprinde:
  a) solicitarea explicita a acordării unui brevet de invenţie;
  b) titlul inventiei, într-o formulare clara şi concisă a obiectului inventiei;
  c) toate indicaţiile necesare pentru stabilirea identităţii solicitantului;
  d) dacă sunt mai mulţi solicitanţi, pentru fiecare dintre aceştia se vor aplica prevederile alin. (4);
  e) desemnarea inventatorului, dacă acesta este acelaşi cu solicitantul, cu indicarea locului de muncă la data realizării inventiei.
  (4) Indicaţiile la care face referire alin. (3) lit. c) pot fi:
  a) în cazul în care solicitantul este o persoană fizica, în cerere se vor indica numele, prenumele, adresa şi naţionalitatea, prin indicarea numelui statului al cărui cetăţean este;
  b) în cazul în care solicitantul este o persoană juridică, în cerere se vor indica denumirea oficială completa, adresa acesteia, precum şi alte date oficiale privind existenta legală a persoanelor juridice.
  (5) Dacă sunt mai mulţi solicitanţi, iar aceştia nu sunt reprezentaţi în faţa OSIM printr-un mandatar autorizat, în cerere se va indica unul dintre solicitanţi, care este desemnat pentru corespondenta cu OSIM; în caz contrar, OSIM va purta corespondenta cu primul solicitant înscris în cerere.
  (6) La cererea solicitantului, corespondenta va fi expediată de OSIM la o alta adresa indicată de către acesta.
  (7) În conţinutul cererii, dacă este cazul, mai pot fi incluse:
  a) date de identificare a mandatarului autorizat, desemnat de către solicitant, constând din nume şi adresa;
  b) revendicarea unei prioritati, conform regulii 10;
  c) o referire, în limba română, la o cerere de brevet anterioară, înregistrată într-un stat parte la Convenţia de la Paris sau la un membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, conform regulii 8 alin. (3);
  d) indicarea procedurilor pe care solicitantul doreşte să le urmeze cererea, dintre care, în mod expres: publicarea cererii de brevet conform art. 23 alin. 3, întocmirea unui raport de documentare conform art. 24, examinarea de fond conform art. 25;
  e) indicarea numărului şi a datei de depozit ale cererii iniţiale din care cererea a rezultat prin divizare.
  (8) Adresele cerute conform alin. (4), (5) şi alin. (7) lit. a) trebuie să satisfacă cerinţele obişnuite pentru livrarea prin posta; pentru a fi posibila comunicarea rapida, este recomandabil să fie indicate şi numărul de telefon, fax, datele necesare altor tipuri de comunicare.
  (9) Cererea trebuie semnată de către solicitant sau de către mandatarul autorizat desemnat de către acesta.
  (10) Dacă cererea prevăzută la art. 15 alin. 1 lit. a) nu este semnată, un exemplar din formularul cererii aflat la OSIM va fi returnat cu o notificare solicitantului sau, după caz, mandatarului autorizat pentru ca acesta, în termen de doua luni de la data de depozit, sa înregistreze la OSIM exemplarul de cerere semnat; în caz contrar, cererea nu va fi tratata ca o cerere de brevet de invenţie şi se aplică prevederile regulii 8 alin. (6).
  Regula 14 - Descrierea inventiei
  (1) Descrierea inventiei trebuie să conţină, în mod succesiv, în ordinea de mai jos, următoarele:
  a) titlul inventiei, asa cum acesta a fost indicat în cererea de brevet de invenţie, într-o formulare clara şi concisă a inventiei revendicate, fără sa o divulge;
  b) precizarea domeniului tehnic, în care poate fi aplicată inventia, fără sa divulge soluţia;
  c) prezentarea stadiului tehnicii, considerat a fi util pentru înţelegerea, cercetarea documentara şi examinarea inventiei revendicate, cu indicarea documentelor care îl fundamentează; se prezintă cel puţin o soluţie considerată cea mai apropiată de inventia revendicata; la depunerea cererii stadiul tehnicii este cel cunoscut solicitantului; în situaţia în care stadiul tehnicii cuprinde şi cunoştinţe traditionale, acestea vor fi indicate explicit în descriere, inclusiv sursa acestora, dacă este cunoscută;
  d) prezentarea problemei tehnice, pe care o rezolva inventia;
  e) expunerea inventiei, asa cum aceasta este revendicata, astfel încât problema tehnica şi soluţia acesteia să poată fi înţelese de o persoană de specialitate; în cazul în care descrierea cuprinde un grup de invenţii care respecta condiţia de unitate a inventiei, expunerea fiecărei invenţii din grup se efectuează în mod distinct;
  f) indicarea, dacă aceasta nu rezultă în mod evident din prezentarea conform lit. e) sau din natura inventiei, a modului în care inventia poate fi exploatată industrial;
  g) prezentarea avantajelor inventiei revendicate, în raport cu stadiul tehnicii;
  h) prezentarea, pe scurt, a fiecărei figuri din desenele explicative, dacă acestea exista;
  i) prezentarea detaliată a obiectului inventiei, utilizându-se, dacă acestea exista, figuri sau desene, într-un mod suficient de clar, complet şi corect din punct de vedere ştiinţific şi tehnic, astfel încât o persoană de specialitate să poată realiza inventia; prezentarea trebuie susţinută de exemple concrete de realizare; în cazul unor variante de realizare, se prezintă cel puţin un exemplu de realizare pentru fiecare varianta.
  (2) În descriere pot fi prezentate modele şi formule chimice, fizice ori matematice, algoritmi, linii de programe, subrutine sau programe de calculator, tabele, fără ca prezentarea obiectului inventiei, în exemplul de realizare, să se bazeze exclusiv pe acestea.
  (3) Problema tehnica consta în formularea obiectivului prin a cărui soluţionare se obţine un succes în domeniul tehnic de aplicare a inventiei; soluţia tehnica consta în prezentarea mijloacelor tehnice, pentru rezolvarea problemei tehnice.
  Regula 15 - Descrierea inventiei din domeniul programelor de calculator
  (1) Descrierea inventiei trebuie redactată în termeni tehnici din limba română; în cazul în care în limba română nu exista termeni echivalenti, pot fi utilizaţi termeni tehnici, uzuali într-o limbă străină, în special din domeniul prelucrării datelor.
  (2) Descrierea poate fi însoţită de diagrame care prezintă etapele sau pasii operationali ai procesarii datelor; poate fi inclusă organigrama programului care arata toate starile posibile din desfăşurarea programului.
  (3) În descriere se admit fragmente dintr-un program pentru unităţile de procesare a datelor, într-un limbaj de programare uzual.
  Regula 16 - Revendicari
  (1) Revendicarile trebuie să definească obiectul protecţiei solicitate prin caracteristicile tehnice ale inventiei.
  (2) Revendicarile trebuie să fie clare şi concise atât individual, cat şi în ansamblul lor, şi să se bazeze pe descriere.
  (3) Revendicarile se redactează în doua părţi sau, după caz, într-o singura parte.
  (4) Revendicarile în doua părţi trebuie să conţină:
  a) un preambul indicând obiectul inventiei şi caracteristicile tehnice care sunt necesare pentru definirea elementelor revendicate şi care, în combinaţie, fac parte din stadiul tehnicii; şi
  b) o parte caracteristica, precedată de expresia "caracterizat(a) prin aceea ca" în care sunt expuse acele caracteristici tehnice care, în combinaţie cu caracteristicile prezentate în preambul, definesc obiectul protecţiei solicitate.
  (5) Revendicarile redactate într-o singura parte conţin o prezentare a unei combinatii de mai multe caracteristici tehnice sau a unei singure caracteristici tehnice, care defineste obiectul pentru care se solicita protecţia.
  (6) Caracteristicile tehnice din revendicari trebuie să aibă aceeaşi denumire şi aceleaşi semne de referinţa din descriere şi din desene.
  (7) Revendicarile se redactează într-o singura fraza; în cuprinsul frazei, caracteristicile tehnice pot fi prezentate ca text cursiv sau ca enumerari, pentru fiecare caracteristica sau grup de caracteristici; în acest ultim caz fiecare punct al enumerării este notat prin semne de subdivizare.
  (8) Dacă cererea de brevet de invenţie conţine desene explicative, caracteristicile tehnice menţionate în revendicari trebuie, în măsura în care acest lucru usureaza înţelegerea revendicării, să fie urmate de semne de referinţa ale acestor caracteristici, indicate între paranteze; semnele de referinţa nu trebuie să fie interpretate ca o limitare a revendicării.
  (9) Revendicarile nu conţin desene ori grafice, linii de program, subrutine sau programe de calculator, dar pot conţine formule chimice sau matematice ori tabele care sunt esenţiale pentru definirea obiectului protecţiei solicitate.
  (10) Revendicarile nu conţin trimiteri ca, de exemplu, "asa cum este prezentat în ... din descriere" sau "asa cum este ilustrat în fig. ..."; totuşi, în cazurile în care este absolut necesar, revendicarea poate face trimitere, în ceea ce priveşte caracteristicile tehnice ale inventiei, la descriere sau desene.
  (11) O cerere de brevet de invenţie conţine una sau mai multe revendicari independente, în funcţie de caracteristicile tehnice esenţiale ale inventiei; o astfel de revendicare poate fi urmată de una sau mai multe revendicari dependente.
  (12) O revendicare independenta trebuie să precizeze în mod clar toate caracteristicile esenţiale necesare pentru definirea inventiei.
  (13) Revendicarea dependenta conţine în mod implicit toate caracteristicile revendicării independente căreia i se subordonează şi, după caz:
  a) dezvolta sau expliciteaza caracteristicile tehnice care au fost deja enunţate în revendicarea independenta; sau
  b) se referă la exemple particulare de realizare a inventiei; sau
  c) conţine şi alte caracteristici tehnice, decât cele din revendicarea independenta căreia i se subordonează.
  (14) Într-o cerere de brevet pot fi admise revendicari dependente care se referă la alte revendicari dependente, primele fiind numite revendicari cu dependenta multipla.
  (15) Revendicarea dependenta trebuie să cuprindă o trimitere la revendicarea căreia i se subordonează, fără ca la începutul acesteia să se facă o referire la stadiul tehnicii.
  (16) Revendicarile dependente care se referă la una sau la mai multe revendicari anterioare trebuie să fie grupate şi plasate după acestea în cel mai potrivit mod.
  (17) Cererea care se referă la un grup de invenţii care formează un singur concept inventiv general trebuie să conţină cel puţin o revendicare independenta pentru fiecare invenţie.
  (18) O cerere de brevet de invenţie poate să conţină doua sau mai multe revendicari independente de aceeaşi categorie numai dacă inventia revendicata se referă, în special, la:
  a) mai multe produse interdependente; sau,
  b) diferite utilizări ale unui produs ori ale unui aparat; sau,
  c) soluţii alternative pentru o anumită problema când acestea nu pot fi cuprinse într-o singura revendicare.
  (19) În cazul inventiilor din domeniul programelor de calculator:
  a) revendicarile de produs sunt admisibile dacă noile caracteristici pot fi realizate cu ajutorul unui program de calculator într-un sistem care cuprinde mijloace adaptate sa realizeze un procedeu echivalent;
  b) revendicarile de procedeu sunt admisibile dacă procedeul poate fi realizat într-un sistem sau dacă programul care determina realizarea procedeului este rulat într-un sistem.
  Regula 17 - Desene
  (1) Desenele sunt necesare în măsura în care contribuie la înţelegerea inventiei şi a elementelor ei de noutate.
  (2) Desenele trebuie să conţină semne de referinţa, cifre şi/sau litere care să indice elementele componente, corespunzătoare prezentării lor în exemplul de realizare din descriere.
  (3) O fila de desene poate să includă mai multe figuri.
  (4) Fila de desene este de format A4 sau, în cazuri excepţionale, A3 şi va putea fi din calc, carton alb sau alt suport, cu condiţia ca desenul să aibă contrastul necesar pentru reproducerea prin metode electrostatice; filele nu vor avea chenar sau alte linii care să delimiteze desenele; marginile minime libere ale filelor trebuie să fie pe fiecare latura de 2,5 cm.
  (5) Schemele şi diagramele se considera desene; tabelele nu se considera desene.
  (6) Desenele nu conţin texte, cu excepţia unui cuvânt sau a unor cuvinte izolate, strict necesare, cum sunt: "apa", "abur", "deschis", "închis", iar pentru schemele şi diagramele ce ilustreaza etapele unui procedeu, câteva cuvinte-cheie, absolut necesare înţelegerii acestora; fiecare cuvânt folosit trebuie aşezat în desen în asa fel încât să permită înlocuirea lui fără sa acopere nici o linie a desenelor.
  (7) Toate semnele de referinţa care apar în desene trebuie să fie menţionate în descriere şi invers.
  Regula 18 - Rezumat
  (1) Rezumatul indica titlul inventiei şi conţine o prezentare pe scurt a descrierii, revendicarilor şi desenelor.
  (2) Rezumatul trebuie să indice domeniul tehnic căruia îi aparţine inventia sau grupul de invenţii.
  (3) Rezumatul trebuie să fie astfel redactat încât să se înţeleagă clar problema tehnica şi esenta soluţiei date de inventia revendicata.
  (4) Rezumatul va conţine, după caz, formula chimica ce caracterizează inventia.
  (5) Dacă cererea de brevet de invenţie conţine desene, solicitantul va indica figura din desene sau, în mod excepţional, figurile pe care le propune spre publicare împreună cu rezumatul.
  (6) OSIM poate hotărî publicarea unei alte figuri sau a unor alte figuri din cererea de brevet de invenţie, în cazul în care considera ca aceasta sau acestea caracterizează mai bine inventia; fiecare dintre caracteristicile principale menţionate în rezumat şi ilustrate prin desen vor fi urmate de un semn de referinţa pus între paranteze.
  (7) Rezumatul are în exclusivitate rolul de a servi ca mijloc de selecţie a informaţiilor tehnice pentru specialişti, în scopul luării unei decizii privind necesitatea consultării descrierii inventiei şi desenelor publicate; rezumatul inventiei nu poate fi luat în considerare pentru aprecierea întinderii protecţiei şi pentru aplicarea art. 8 alin. 3.
  (8) Rezumatul va conţine, de preferinta, nu mai mult de 150 de cuvinte.
  Regula 19 - Condiţii materiale privind cererea de brevet de invenţie
  (1) Cererea, descrierea, revendicarile şi desenele se întocmesc pe file separate de format A4 şi se depun la OSIM în 3 exemplare; solicitantul va indica exemplarul original.
  (2) Toate filele cererii de brevet de invenţie trebuie să fie întocmite pe o singura faţa a filei şi în asa fel încât să poată fi separate în vederea reproducerii lor.
  (3) Toate filele se numeroteaza cu cifre arabe în ordine crescatoare.
  (4) Descrierea şi revendicarile vor fi tehnoredactate sau dactilografiate la 1,5-2 randuri; marginile libere ale fiecărei file trebuie să fie pe fiecare latura de 2,5 cm.
  (5) Pe filele cererii de brevet de invenţie nu se admit ştersături, corecturi, cuvinte scrise deasupra sau randuri intercalate; dacă totuşi acestea exista, solicitantul va semna în dreptul modificării făcute, pe exemplarul original.
  (6) Fiecare pagina a descrierii, revendicarilor şi desenelor din exemplarul original va fi semnată de solicitant.
  (7) Este indicat să se folosească termeni, semne şi simboluri tehnice care sunt, în general, acceptate în domeniul respectiv.
  (8) Unităţile de măsura pentru marimi fizice, greutăţi, temperaturi, densitati şi altele trebuie să fie exprimate, de preferinta, în sistemul internaţional.
  (9) Pentru indicaţiile privind căldură, energia, lumina, sunetul şi magnetismul, precum şi pentru formulele matematice şi unităţile electrice trebuie să se respecte normele din practica internationala; pentru formulele chimice trebuie să se folosească simboluri, greutăţi atomice şi formule moleculare de uz general.
  (10) Terminologia şi semnele de referinţa din descriere, revendicari şi desene trebuie să fie folosite uniform pe tot cuprinsul acestora.
  (11) Nu pot face parte din depozitul unei cereri de brevet de invenţie şi se restituie solicitantului următoarele: produsul realizat conform inventiei, machetele, proiectele de execuţie privind inventia şi altele asemenea.
  Regula 20 - Alte documente ale cererii de brevet de invenţie
  A. Procura
  (1) Desemnarea mandatarului autorizat se face printr-o procura care poarta numele şi semnatura persoanei reprezentate.
  (2) Dacă procura nu este depusa la data de depozit sau la data deschiderii fazei naţionale, aceasta poate fi înregistrată în termen de doua luni de la data la care OSIM notifica solicitantului cu privire la remedierea lipsei acesteia sau în termen de 4 luni de la data de depozit ori de la cea la care a fost deschisă faza naţionala, care dintre date expira cel mai târziu.
  (3) În cazul în care solicitantul nu are domiciliul sau sediul pe teritoriul României şi nu a fost îndeplinită prevederea alin. (2), cererea de brevet de invenţie se respinge.
  (4) În cazul în care persoana menţionată în regula 53 alin. (1) are domiciliul sau sediul pe teritoriul României şi nu a fost îndeplinită prevederea alin. (2), OSIM nu înscrie în registre mandatarul autorizat.
  (5) Este suficient să fie înregistrat la OSIM o singura procura care cuprinde procedurile pentru care se solicita reprezentarea, chiar dacă se referă la mai multe cereri de brevet de invenţie sau la mai multe brevete de invenţie ale aceluiaşi solicitant, cesionar sau titular ori privind o altă persoană interesată, cu condiţia ca:
  a) toate cererile de brevet de invenţie sau brevetele de invenţie să fie identificabile în cuprinsul procurii;
  b) să se facă menţiunea în procura ca reprezentarea are loc pentru toate cererile de brevet existente şi, după caz, cu specificarea acelora pentru care nu se face reprezentarea;
  c) pentru fiecare cerere de brevet de invenţie şi brevet de invenţie se va inregistra la OSIM o copie a procurii cu numărul acesteia şi semnatura mandatarului.
  (6) Dacă procura nu este redactată în limba română, aceasta va fi însoţită de o traducere conformă.
  B. Actul de prioritate
  (1) Când într-o cerere este revendicata o prioritate, conform art. 20, o copie a cererii anterioare certificată de autoritatea la care aceasta a fost înregistrată va fi depusa de către solicitant la OSIM în termen de 16 luni de la data de prioritate revendicata.
  (2) Când într-o cerere internationala este revendicata prioritatea unei cereri anterioare şi faza naţionala a fost deschisă, conform regulii 22 alin. (3) sau (4), iar documentul de prioritate nu a fost depus la Biroul Internaţional în termenul prevăzut de Regula 17 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, acesta poate fi depus, în vederea recunoaşterii priorităţii revendicate, la OSIM:
  a) în termen de 4 luni de la data de deschidere a fazei naţionale, dacă se aplică prevederile regulii 22 alin. (3); sau
  b) în termen de doua luni de la data de deschidere a fazei naţionale, dacă se aplică prevederile regulii 22 alin. (4).
  (3) În cazul cererilor internaţionale, o copie de pe documentul de prioritate este solicitată de către OSIM de la Biroul Internaţional.
  (4) Prevederile alin. (3) se considera a fi îndeplinite şi în condiţiile în care OSIM, pentru cererea internationala în care sunt revendicate una sau mai multe prioritati ale uneia sau mai multor cereri anterioare, a avut calitatea de oficiu receptor şi a primit, în termenul stabilit de Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, actul de prioritate.
  (5) La cererea solicitantului, OSIM poate obţine actul de prioritate în forma electronică dintr-o biblioteca digitala a unui stat parte la Convenţia de la Paris sau a unui membru al Organizaţiei Mondiale a Comerţului, care nu este parte la convenţie, cu plata unei taxe suplimentare pentru fiecare document, într-un cuantum egal cu cel al invocarii unei prioritati, o dată cu înregistrarea unei cereri de brevet de invenţie; o astfel de cerere va fi înregistrată la OSIM cu respectarea prevederilor regulii 5 şi în termenele care nu afectează termenul prevăzut la alin. (1).
  (6) Pentru o cerere internationala, pentru care a fost deschisă faza naţionala şi OSIM a avut calitatea de oficiu receptor, va fi recunoscută revendicarea unei prioritati a unei cereri anterioare înregistrate pe cale naţionala la OSIM sau dacă actul de prioritate este accesibil şi poate fi obţinut în forma electronică dintr-o biblioteca digitala.
  (7) Dacă în urma notificării solicitantul cererii internaţionale comunică la OSIM toate datele privind revendicarea priorităţii unei cereri anterioare, precum şi documentul de prioritate, revendicarea priorităţii în cererea internationala va fi luată în considerare de către OSIM, în vederea recunoaşterii acesteia.
  (8) Nedepunerea actului de prioritate în termenul prevăzut la alin. (1), neînregistrarea unei cereri la OSIM, conform prevederilor alin. (5) sau neplata taxei pentru revendicarea unei prioritati în termenul stabilit pentru cererile de brevet de invenţie înregistrate pe cale naţionala conduce la nerecunoasterea priorităţii, conform art. 20 alin. 7, printr-o hotărâre luată de OSIM în termen de 6 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale.
  (9) Prevederile art. 22 alin. 1 se aplică mutatis mutandis şi în cazul cererilor internaţionale prevăzute la alin. (2).
  (10) Revendicarea expunerii inventiei într-o expoziţie, conform art. 21, se face într-o cerere de brevet de invenţie înregistrată într-un termen de 6 luni de la data introducerii obiectului inventiei în expoziţie.
  (11) Actul de prioritate depus în condiţiile art. 22 alin. 3 trebuie să conţină:
  a) o copie certificată de administraţia la care s-a constituit depozitul cererii anterioare a certificatului de garanţie, din care să rezulte cel puţin data şi numărul depozitului şi statul sau organizaţia interguvernamentală căreia îi aparţine administraţia;
  b) o copie a cererii anterioare a carei prioritate este revendicata, certificată de către administraţia care a înregistrat cererea.
  (12) Actul de prioritate poate confirma depozitul cererii anterioare de brevet de invenţie sau cel al primei cereri de protecţie a unui model de utilitate ori de înregistrare a unui certificat de utilitate.
  (13) OSIM poate cere solicitantului, printr-o notificare, o traducere conformă în limba română a actului de prioritate, în vederea recunoaşterii priorităţii revendicate.
  (14) Atunci când se revendica una sau mai multe prioritati şi OSIM solicita, printr-o notificare, traducerea actului de prioritate, solicitantul sau succesorul sau în drepturi va indica şi pasajele din descriere, revendicari şi, dacă este cazul, desenul sau desenele care corespund fiecărui act de prioritate; nedepunerea la OSIM a traducerii actului de prioritate în termenul acordat, care nu poate depăşi doua luni de la data notificării, conduce la nerecunoasterea priorităţii revendicate.
  C. - Autorizaţia privind transmiterea drepturilor de prioritate
  (1) Autorizaţia la care se face referire în art. 20 alin. 5 se depune la OSIM de către cesionarul dreptului de prioritate şi va menţiona dreptul acestuia de a revendica prioritatea primului depozit.
  (2) În intervalul de prioritate sunt posibile cesiuni succesive ale dreptului de prioritate, care trebuie înregistrate la OSIM.
  (3) Termenul de înregistrare la OSIM a autorizaţiei în cazurile revendicării priorităţii prevăzute la art. 20 alin. 1 şi 4 şi la art. 21 alin. 1 este de maximum 17 luni de la data priorităţii; în caz contrar, conform art. 20 alin. 7, OSIM hotărăşte nerecunoasterea priorităţii revendicate.
  (4) În cazul în care se aplică prevederile regulii 22 alin. (14), autorizaţia se înregistrează la OSIM în termen de 3 luni de la data deschiderii fazei naţionale; în caz contrar, conform art. 22 alin. 5, OSIM hotărăşte nerecunoasterea priorităţii revendicate în termen de 6 luni de la data deschiderii fazei naţionale.
  D. - Actul de certificare a depunerii materialului biologic la o autoritate de depozit internationala
  (1) Dacă o cerere de brevet se referă la un material biologic şi, în particular, la un microorganism la care publicul nu a avut acces, în conformitate cu art. 18 alin. 3 şi cu regula 61 alin. (1), este necesară depunerea la OSIM a unui act care să certifice existenta unui depozit al materialului biologic, respectiv al microorganismului, la o autoritate de depozit internationala.
  (2) Actul prevăzut la alin. (1) trebuie să conţină:
  a) denumirea materialului biologic;
  b) denumirea şi adresa autorităţii de depozit la care depozitul de material biologic a fost depus;
  c) numărul de ordine atribuit depozitului de aceasta autoritate de depozit;
  d) data de depozit a materialului biologic, respectiv, anul, luna, ziua depunerii la aceasta autoritate de depozit.
  (3) Din actul la care se face referire la alin. (1) şi (2) trebuie să rezulte ca materialul biologic a fost depus la autoritatea de depozit internationala la o dată anterioară datei de depozit sau datei priorităţii recunoscute a cererii de brevet de invenţie la OSIM.
  (4) Actul de certificare a depunerii materialului biologic trebuie depus la OSIM în termenele prevăzute la regula 61 alin. (3); în caz contrar, dacă cererea de brevet se referă la un microorganism, aceasta se respinge, iar dacă cererea de brevet se referă la un alt material biologic decât un microorganism, cererea de brevet se examinează pe baza documentelor existente.
  E. - Desemnarea inventatorilor
  (1) Desemnarea trebuie să stabilească numele, prenumele şi adresa completa a inventatorului; în cazul în care solicitantul este o altă persoană decât inventatorul, aceste date trebuie să fie identice cu cele care sunt conţinute în documentul prin care solicitantul dovedeşte ca este îndreptăţit la înregistrarea cererii şi la acordarea brevetului sau să se facă dovada ca este aceeaşi persoana.
  (2) OSIM nu verifica exactitatea desemnării inventatorului.
  (3) Dacă solicitantul nu are şi calitatea de inventator sau nu este singurul inventator, OSIM publică datele cu privire la inventatorul desemnat în declaraţie, împreună cu alte date prevăzute la regula 27 pentru publicarea cererii de brevet de invenţie conform art. 23.
  (4) Solicitantul şi inventatorul nu pot invoca omisiunea unei notificări privind alin. (3), cu referire la erorile conţinute în documentul în care este desemnat inventatorul.
  (5) Inventatorul desemnat trebuie menţionat în publicarea cererii de brevet de invenţie şi în cea a fasciculului de brevet de invenţie acordat, în afară cazului în care el renunţa în scris la dreptul sau de a se face aceasta menţiune, conform art. 36 alin. 3; în acest ultim caz inventatorul trebuie să înregistreze la OSIM o declaraţie cel mai târziu cu o luna înainte de data publicării cererii.
  (6) Prevederile alin. (5) se aplică mutatis mutandis şi când o persoană înregistrează la OSIM o hotărâre definitivă şi irevocabilă prin care se stabileşte, conform art. 62, ca solicitantul sau titularul unui brevet de invenţie a cerut sa o desemneze pe aceasta ca inventator.
  (7) În cazul în care desemnarea menţionată la alin. (1) conţine erori, rectificarea acestora se face la cerere, motivat şi, după caz, cu consimţământul persoanei desemnate.
  (8) Dacă cererea de rectificare a datelor privind desemnarea inventatorului este înregistrată de un terţ, este necesar şi consimţământul solicitantului sau titularului de brevet.
  (9) În cazul în care denumirea incorectă a inventatorului este înregistrată în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi, după caz, s-a publicat în BOPI, rectificarea sau anularea acesteia se va inregistra în registru şi, după caz, se va publică în BOPI.
  (10) În cazul în care, în baza art. 36 alin. 3, numele inventatorului nu se publică, precum şi în cazul înregistrării unei cereri de rectificare sau de anulare a menţiunii privind desemnarea inventatorului, solicitantul sau, după caz, titularul brevetului de invenţie datorează OSIM taxa de nepublicare a numelui inventatorului, respectiv o taxa al carei cuantum este egal cu cel al taxei de modificare.
  (11) Dacă inventatorii nu au fost declaraţi, solicitantul este obligat să-i declare în termenul prevăzut de art. 28 alin. 7 lit. a); în cazul cererilor de brevet de invenţie care se încadrează în prevederile art. 42 alin. 2, declararea inventatorilor se va face până la declasificarea informaţiilor în vederea publicării sau până la luarea unei hotărâri cu privire la cererea de brevet de către OSIM, conform art. 23 alin. 5 sau, respectiv, alin. 4.
  (12) În cazul în care solicitantul nu răspunde la notificarea OSIM privind declararea inventatorilor în termenele prevăzute mai sus, cererea de brevet de invenţie este declarata ca fiind considerată retrasă.
  (13) În cazul în care solicitantul cere modificarea colectivului de inventatori, acesta trebuie să depună la OSIM o declaraţie autentificată, din care să rezulte ca persoanele iniţial menţionate în cerere ca inventatori sunt de acord cu:
  a) excluderea unuia sau a mai multora dintre ei şi ordinea în care inventatorii rămaşi urmează să fie înscrişi şi publicaţi;
  b) includerea altor persoane, ordinea în care inventatorii urmează să fie înscrişi şi publicaţi, dovada acceptului inventatorilor incluşi, cat şi acordul lor pentru transmiterea drepturilor către solicitant.
  (14) În situaţiile prevăzute la alin. (13) se da curs solicitării numai dacă sunt achitate taxele legale pentru modificarea colectivului de inventatori şi pentru transmiterea de drepturi.
  (15) Depunerea declaraţiei la OSIM conform alin. (13) poate fi facuta cel mai târziu până la luarea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie; în caz contrar, OSIM nu ia în considerare cererea solicitantului de modificare a colectivului de inventatori.
  F. Actul de transmitere a dreptului la acordarea brevetului de invenţie
  (1) Dacă inventatorul ori inventatorii au cedat dreptul la brevet de invenţie unei persoane fizice sau juridice înainte de depunerea cererii de brevet de invenţie, solicitantul va depune la OSIM actul din care rezultă aceasta transmitere, pentru a face dovada ca este persoana indreptatita la acordarea brevetului, conform art. 14 alin. 4.
  (2) Actul se va inregistra la OSIM în original sau în copie autentificată, până la luarea unei hotărâri cu privire la cererea de brevet de invenţie.
  (3) În cazul în care din documentaţia cererii de brevet de invenţie nu rezultă ca solicitantul este îndreptăţit la acordarea brevetului de invenţie, OSIM va notifica şi îi va cere acestuia actul în temeiul căruia are dreptul la brevet.
  (4) Dacă solicitantul nu a depus actul prevăzut la alin. (2) până la luarea unei hotărâri cu privire la cererea de brevet de invenţie, OSIM va notifica, acordând un termen de 6 luni pentru a-l depune; nedepunerea actului conduce la respingerea cererii de brevet de invenţie conform art. 28 alin. 2 lit. g).
  (5) Dacă dreptul la acordarea brevetului de invenţie s-a transmis după data de depozit, actul de transmitere trebuie depus, în original sau în copie autentificată, şi taxa aferentă va fi plătită până la luarea unei hotărâri de către OSIM; în caz contrar, brevetul de invenţie se acordă pe numele solicitantului.
  G. Declaraţie privind divulgarea neopozabila
  (1) În aplicarea art. 9, divulgarea inventiei poate rezultă, direct sau indirect, de la inventator, solicitant sau persoana indreptatita la acordarea brevetului şi trebuie să fi intervenit în intervalul de 6 luni înaintea datei de depozit.
  (2) Persoana prevăzută la alin. (1) poate produce divulgarea inventiei direct şi ca urmare a faptului ca a expus inventia într-o expoziţie internationala oficială sau oficial recunoscută, organizată în statele părţi sau de către membrii tratatelor şi convenţiilor internaţionale la care România este parte.
  (3) Constituie abuz evident împotriva persoanelor prevăzute la alin. (1) divulgarea inventiei de către un terţ:
  a) care a sustras inventia de la inventator sau de la succesorul sau în drepturi; sau
  b) căruia inventatorul i-a comunicat-o sub condiţia ca acesta sa nu o facă publică.
  (4) Abuzul săvârşit conform alin. (3) trebuie să fie evident şi acesta poate fi produs fie în privinta solicitantului cererii de brevet de invenţie, fie în privinta inventatorului.
  (5) Abuzul, în înţelesul alin. (4), poate fi invocat de solicitant, chiar dacă abuzul nu s-a produs cu privire la acesta, ci s-a produs în raport cu inventatorul care a cedat drepturile sale asupra inventiei sau în raport cu primul solicitant care a cedat drepturile.
  (6) Declaraţia privind divulgarea inventiei într-un document care, în înţelesul art. 9, nu trebuie luat în considerare la aprecierea condiţiei de noutate se face de către solicitantul cererii, într-un termen de maximum 4 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale; în cazul cererii internaţionale va fi luată în considerare declaraţia anexată la aceasta.
  (7) Aplicarea dispoziţiilor art. 9 lit. b) se poate face numai dacă solicitantul cererii de brevet de invenţie declara, la înregistrarea acesteia, ca inventia a fost expusă într-o expoziţie internationala oficială sau oficial recunoscută, organizată în conformitate cu prevederile Convenţiei expoziţiilor internaţionale, semnată la Paris la 22 noiembrie 1928 şi revizuită la 30 noiembrie 1972, şi depune, în termen de 4 luni de la data de depozit, certificatul de garanţie care trebuie să cuprindă:
  a) denumirea şi sediul administraţiei responsabile pentru protecţia proprietăţii industriale la expozitia în care a fost expusă inventia;
  b) denumirea expoziţiei, sediul unde s-a desfăşurat şi data deschiderii acesteia;
  c) numele, denumirea, adresa ori sediul persoanei fizice sau juridice care a depus obiectul inventiei la administraţia expoziţiei şi care îl expune;
  d) constatarea ca inventia a fost în fapt expusă în expoziţie;
  e) data la care a fost facuta expunerea publică a inventiei;
  f) numărul şi data eliberării certificatului de garanţie;
  g) o copie a descrierii obiectului expus, redactată în limba română, certificată de către administraţia prevăzută la lit. a), din care să rezulte ca obiectul expus este identic cu cel descris.
  (8) În situaţia prevăzută la alin. (7) lit. e), atunci când prima divulgare a inventiei nu coincide cu data deschiderii expoziţiei, se ia în considerare data când a avut loc prima divulgare.
  (9) Certificatul poate fi însoţit de un document privind identificarea inventatorului autentificat de administraţia prevăzută la alin. (7) lit. a).
  (10) În cazul în care certificatul prevăzut la alin. (7) nu este depus în limba română, în urma notificării OSIM, solicitantul va depune o traducere conformă a acestuia, în vederea stabilirii conţinutului inventiei divulgate.
  (11) Nerespectarea prevederilor alin. (1), (6) şi, după caz, (7) conduce la neaplicarea prevederilor art. 9.


  Secţiunea a 5-a Cereri internaţionale depuse la OSIM

  Regula 21 - Primirea şi prelucrarea cererilor internaţionale
  (1) OSIM este oficiul receptor pentru cererile internaţionale ale solicitanţilor români, persoane fizice sau juridice, ale solicitanţilor rezidenţi în România sau ale celor care au întreprinderi industriale ori comerciale, reale şi serioase în România, astfel cum este prevăzut la art. 3 din Convenţia de la Paris.
  (2) Dacă o cerere internationala este depusa de mai mulţi solicitanţi, dintre care cel puţin unul îndeplineşte cerinţele alin. (1), cererea este înregistrată.
  (3) În calitate de oficiu receptor OSIM primeşte, verifica şi transmite la Biroul Internaţional cererile internaţionale conform Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor şi Regulamentului de aplicare a acestuia.
  (4) Cererea internationala se întocmeşte de solicitant în 3 exemplare şi va respecta condiţiile prevăzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor şi Regulamentul de aplicare a acestuia, formularul cererii fiind cel elaborat de Biroul Internaţional.
  (5) Descrierea, revendicarile şi rezumatul vor fi redactate în una dintre limbile română, franceza, engleza, germană sau rusa, la alegerea solicitantului.
  (6) În cazul în care descrierea, revendicarile şi rezumatul sunt redactate în limba română, solicitantul va folosi un formular de cerere internationala în una dintre celelalte limbi indicate la alin. (5).
  (7) Solicitantul poate alege ca autoritate de documentare internationala unul dintre oficiile desemnate în conformitate cu prevederile art. 16 din Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor.
  (8) Dacă descrierea, revendicarile şi desenele au fost depuse într-o alta limba decât una dintre limbile acceptate de autoritatea de documentare internationala care a fost aleasă de solicitant, acesta trebuie să depună, în termen de o luna de la data de înregistrare a cererii, o traducere a documentelor în limba acceptată.
  (9) În cazul în care nu sunt îndeplinite prevederile alin. (1), (2) sau (4), cererea internationala se considera ca fiind primită de OSIM în numele Biroului Internaţional, ca oficiu receptor, şi întreaga documentaţie se va transmite la Biroul Internaţional, cu condiţia achitării de către solicitant, în beneficiul OSIM, a unei taxe având cuantumul taxei de transmitere.
  (10) Solicitantul va plati următoarele taxe la OSIM în calitate de oficiu receptor:
  a) taxa de transmitere la Biroul Internaţional datorată OSIM ca oficiu receptor la care face referire regula 14 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor;
  b) taxa internationala la care face referire regula 15 din acelaşi regulament, astfel: taxa de baza, taxa de desemnare şi, dacă este cazul, taxa de confirmare a desemnarilor;
  c) taxa de documentare internationala la care face referire regula 16 alin. (1) din acelaşi regulament.
  (11) Taxele prevăzute la alin. (10) lit. b) şi c) sunt încasate de OSIM în beneficiul Biroului Internaţional şi în cel al autorităţii de documentare internationala şi sunt transmise acestora.
  (12) Dacă una dintre taxele prevăzute la alin. (10) nu a fost plătită în termen sau a fost plătită parţial până la expirarea termenului limita, se aplică regula 16 bis din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor.
  (13) Dovada de plată a taxelor prevăzute la alin. (10) şi (12) se depune de către solicitant la OSIM imediat după efectuarea plăţii.
  (14) Dacă traducerea nu a fost depusa în termenul prevăzut la alin. (8), aceasta poate fi depusa într-un termen de o luna de la notificare, dar nu mai târziu de doua luni de la înregistrarea cererii internaţionale, cu plata taxei de depunere ulterioară a traducerii cererii internaţionale.
  (15) În cazul în care cererea internationala îndeplineşte condiţiile prevăzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor şi de Regulamentul de aplicare a acestuia, OSIM, în calitate de oficiu receptor, acorda data de depozit internaţional şi înscrie cererea în Registrul cererilor internaţionale depuse.
  (16) În Registrul cererilor internaţionale depuse se vor înscrie următoarele:
  a) numărul cererii internaţionale;
  b) data înregistrării cererii internaţionale;
  c) data de depozit internaţional;
  d) datele de identificare a solicitantului;
  e) datele de identificare a mandatarului autorizat;
  f) datele de identificare a inventatorilor;
  g) statele desemnate, conform regulii 4.9 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor;
  h) în cazul în care este revendicata prioritatea unei cereri anterioare, se vor înscrie datele prevăzute la regula 4.10 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor;
  i) autoritatea de documentare internationala aleasă de către solicitant;
  j) numărul documentului de plată şi data plăţii taxelor prevăzute la alin. (10) şi (12);
  k) menţiunea retragerii desemnării unor state;
  l) menţiunea faptului ca cererea internationala este considerată retrasă;
  m) transmiteri de drepturi înregistrate în faza internationala;
  n) alte modificări privind regimul juridic al cererii internaţionale, intervenite în faza internationala.
  (17) Un exemplar separat al cererii internaţionale înregistrate la OSIM este păstrat ca martor şi nu este făcut accesibil publicului.
  (18) În cazul în care informaţiile referitoare la sau în legătură cu inventia care face obiectul cererii internaţionale sunt clasificate ca secret de stat, conform art. 42 alin. 2, de către instituţiile în drept pentru apărarea naţionala şi pentru păstrarea siguranţei naţionale, OSIM, în calitate de oficiu receptor, nu tratează cererea ca fiind o cerere internationala şi, în consecinţa, nu transmite cererea la Biroul Internaţional şi la autoritatea de documentare internationala şi va returna taxele prevăzute la alin. (10) încasate.
  (19) Cererile internaţionale pentru care OSIM are calitatea de oficiu receptor sunt declarate ca fiind considerate retrase, dacă:
  a) nu sunt remediate deficientele în termenele acordate prin notificări transmise solicitantului;
  b) nu a fost depusa traducerea cererii internaţionale şi/sau nu a fost achitată taxa de depunere ulterioară a traducerii;
  c) nu au fost plătite taxele prevăzute la alin. (10) şi, după caz, cele prevăzute la alin. (12);
  d) nu a fost depus un exemplar original al cererii internaţionale;
  e) după acordarea datei de depozit internaţional, OSIM, în calitate de oficiu receptor, în termen de 4 luni de la data de depozit, constata că nu sunt îndeplinite condiţiile pentru acordarea acestei date şi solicitantul, în termenul acordat, nu a remediat lipsurile notificate.
  (20) În condiţiile în care solicitantul nu a răspuns la notificare în termenul acordat cu privire la remedierea lipsurilor, în vederea acordării datei de depozit internaţional, cererea acestuia nu este tratata ca o cerere internationala.
  (21) OSIM va notifica solicitantului şi Biroului Internaţional deciziile luate în aplicarea alin. (19).
  (22) Dacă solicitantul, printr-o comunicare facuta la OSIM ca urmare a notificării prevăzute la alin. (19) lit. a), aduce argumente pertinente pentru continuarea procedurilor, OSIM notifica solicitantului că nu mai considera cererea internationala ca fiind retrasă.
  (23) La cererea solicitantului, OSIM, în calitate de oficiu receptor, ia act de retragerea cererii internaţionale sau a desemnării unor state sau a priorităţii revendicate, notificând în acest sens Biroului Internaţional şi autorităţii de documentare internationala.
  Regula 22 - Proceduri ale cererilor internaţionale în faza naţionala
  (1) Prevederile prezentei reguli se aplică cererilor internaţionale în care România este stat desemnat şi, după caz, ales, în conformitate cu Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor.
  (2) O cerere internationala care a primit data de depozit internaţional la un oficiu receptor va avea acelaşi efect ca o cerere de brevet de invenţie depusa în România la aceeaşi dată.
  (3) Dacă solicitantul doreşte sa continue cererea internationala în România, în termen de 30 de luni de la data de depozit internaţional sau, dacă o prioritate a fost revendicata, de la data priorităţii, va deschide faza naţionala în România.
  (4) Prevederile alin. (3) se aplică şi în cazul în care solicitantul, din motive justificate, deschide faza naţionala în termen de doua luni de la data expirării termenului de 30 de luni, cu plata unei taxe într-un cuantum egal cu cel al taxei pentru înregistrarea unei contestaţii.
  (5) Pentru deschiderea fazei naţionale în România solicitantul va plati la OSIM taxa de deschidere a fazei naţionale şi, dacă este cazul, taxa de revendicare a unei prioritati şi va depune o cerere care să conţină solicitarea explicita sau implicita a deschiderii fazei naţionale şi traducerea conformă în limba română a descrierii, revendicarilor, desenelor şi rezumatului cererii internaţionale, aceasta din urma fiind redactată în 3 exemplare.
  (6) În înţelesul alin. (5), solicitarea explicita de deschidere a fazei naţionale se face prin depunerea unui formular de deschidere a fazei naţionale, publicat în Ghidul depozantului PCT de către Biroul Internaţional.
  (7) Cererile internaţionale pentru care s-a deschis faza naţionala se înscriu în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse.
  (8) După deschiderea fazei naţionale cererea internationala este supusă procedurilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament.
  (9) Dacă solicitantul a achitat taxele prevăzute la alin. (5) şi a justificat depunerea descrierii, revendicarilor, desenelor şi a rezumatului cererii internaţionale într-o limbă străină, traducerea conformă în limba română a acestora poate fi depusa în termen de doua luni de la data deschiderii fazei naţionale, cu plata taxei legale.
  (10) OSIM accepta, la cererea justificată a solicitantului, ca numai o parte a cererii internaţionale să fie continuată în România, caz în care acesta va depune traducerea numai a acelei părţi şi face o declaraţie din care să reiasă părţile cererii internaţionale neincluse în traducere şi motivul renunţării la acestea.
  (11) În cazul în care solicitantul nu a îndeplinit cerinţele prevăzute la alin. (3), (4), (5), (9) sau (10), OSIM hotărăşte, conform art. 28 alin. 2, respingerea cererii de brevet.
  (12) Dacă o parte a unei cereri internaţionale nu a fost supusă documentării internaţionale sau examinării preliminare internaţionale, întrucât cererea părea a se referi la doua sau mai multe invenţii independente, care nu formează un singur concept inventiv general, iar taxa suplimentară prevăzută în Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor nu a fost plătită în termen, OSIM, la cererea solicitantului, analizează situaţia, în sensul de a stabili dacă aceasta este justificată, şi o va notifica acestuia.
  (13) În cazul în care constatarea, conform alin. (12), este justificată, OSIM considera acea parte a cererii internaţionale ca fiind retrasă, în afară de cazul în care solicitantul, în termen de doua luni de la notificare, achită o taxa suplimentară într-un cuantum egal cu cel al taxei de efectuare a unui raport de documentare, iar cererea în totalitate va continua procedurile în faza naţionala.
  (14) În cazul în care solicitantul nu a depus la Biroul Internaţional în termenul prevăzut de art. 22 din Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor declaraţiile menţionate în regula 4.17 din Regulamentul de aplicare a acestuia, oricare dintre aceste declaraţii poate fi depusa la OSIM în condiţiile prevăzute la regula 20 C şi F.
  (15) Depunerea oricăruia dintre documentele prevăzute la regula 20 C şi F este însoţită de dovada plăţii unei taxe într-un cuantum egal cu cel al taxei de completare a cererii de brevet de invenţie, prin depunerea părţii lipsa a descrierii inventiei.
  (16) În cazul în care OSIM considera ca pentru derularea procedurilor la care este supusă o cerere internationala intrata în faza naţionala sunt necesare copii ale documentelor în legătură cu respectiva cerere, depuse sau emise conform prevederilor Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor şi Regulamentului de aplicare a acestuia, solicita aceste copii de la Biroul Internaţional.
  (17) Pentru cererea internationala intrata în faza naţionala solicitantul va remite la OSIM traducerea revendicarilor amendate în urma efectuării raportului de documentare internationala sau a raportului de examinare preliminară internationala, în cazul în care România este şi stat ales; amendamentele nu trebuie să depăşească limitele dezvaluirii inventiei din cererea internationala, asa cum a fost ea depusa la oficiul receptor.
  (18) Când solicitantul nu remite traducerea revendicarilor depuse iniţial şi pe cea a revendicarilor amendate, OSIM îi notifica să depună traducerea în termen de 90 de zile, conform dispoziţiilor regulii 49.5 c.bis din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor; în cazul în care în termenul fixat în notificare nu a fost primită traducerea care lipseşte, OSIM derulează procedurile pe baza revendicarilor traduse depuse şi nu ia în considerare revendicarile pentru care nu a fost depusa traducerea.
  (19) Dacă revendicarile amendate conform art. 19 din Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor au fost supuse examinării preliminare internaţionale, solicitantul trebuie să remită la OSIM, în termen de 90 de zile de la data notificării, traducerea revendicarilor iniţiale sau amendate, respectiv pe cea a carei lipsa a fost constatată.
  (20) Dacă solicitantul a deschis faza naţionala, conform prevederilor art. 22 din Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, chiar dacă România este şi stat ales, acesta nu mai poate deschide faza naţionala conform art. 39 din acelaşi tratat.
  (21) Dacă solicitantul, în condiţiile prevăzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, retrage cererea de examinare preliminară internationala sau retrage alegerea României, atunci România rămâne stat desemnat.
  (22) Descrierea, revendicarile şi desenele cererii internaţionale pentru care s-a deschis faza naţionala în România, traduse în limba română, vor fi publicate imediat după expirarea unui termen de 6 luni de la data deschiderii fazei naţionale, în conformitate cu prevederile art. 23.
  (23) În cazul în care se solicita efectuarea unui raport de documentare conform art. 24, acesta se va întocmi pe baza descrierii, revendicarilor şi desenelor iniţiale; în cazul în care traducerea revendicarilor iniţiale nu a fost depusa, se aplică prevederile alin. (18).
  (24) Totuşi publicarea cererii nu poate fi facuta înainte de 20 de luni de la data de depozit sau de la data priorităţii revendicate fără consimţământul solicitantului.
  (25) Protecţia provizorie prevăzută la art. 34 curge, pentru cererea internationala, cu începere de la data publicării acesteia, facuta conform prevederilor art. 23.
  (26) Examinarea cererii internaţionale intrate în faza naţionala va începe la expirarea termenului prevăzut la alin. (3) şi numai la cererea expresă a solicitantului înainte de acest termen.
  (27) În cazul în care exista depuse la OSIM atât revendicari iniţiale, cat şi amendate, la cererea solicitantului vor fi supuse procedurii de examinare revendicarile iniţiale sau cele amendate; solicitantul are posibilitatea ca în faza naţionala sa amendeze descrierea, revendicarile şi desenele în termenele prevăzute de lege şi de prezentul regulament.
  (28) O cerere internationala nu are efecte în România dacă solicitantul a retras cererea internationala sau desemnarea României ori atunci când cererea se afla în una dintre situaţiile prevăzute la art. 12 alin. (3), art. 4 alin. (1) lit. b), art. 14 alin. (3) sau art. 14 alin. (4) din Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor ori nu a fost deschisă faza naţionala în termenul prevăzut la alin. (3) sau (4).
  (29) Cererea internationala nu este considerată ca neavând efecte în România atunci când solicitantul a continuat cererea internationala la Oficiul European de Brevete care acţionează pentru OSIM.
  (30) În cazul în care solicitantul nu a răspuns în termenul prevăzut în regula 26 bis 1(a) din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor la notificarea, conform regulii 26 bis 2 (a), de a remedia deficientele din revendicarea de prioritate la care face referire regula 26 bis 2(b), iar pentru procedurile conform tratatului, revendicarea priorităţii nu a fost considerată ca nefiind facuta, în termen de 4 luni de la deschiderea fazei naţionale solicitantul poate corecta deficientele din revendicarea de prioritate, cu plata taxei aferente.
  Regula 23 - Revizuirea de către OSIM a cererilor internaţionale
  (1) Prevederile prezentei reguli se aplică cererilor internaţionale în care România a fost stat desemnat.
  (2) În cazul în care un oficiu receptor a refuzat sa acorde data de depozit unei cereri internaţionale sau a decis ca cererea ori desemnarea României este considerată retrasă, OSIM, la cererea solicitantului, analizează hotărârea pentru a stabili dacă aceasta este justificată, în vederea derulării procedurilor pe cale naţionala şi, dacă este cazul, o revizuieste.
  (3) Prevederile alin. (2) pot fi aplicate în urma oricărei notificări a Biroului Internaţional, conform căreia o cerere este considerată retrasă.
  (4) O cerere de revizuire va fi prezentată de solicitant la Biroul Internaţional înainte de expirarea termenului prevăzut de regula 51.1 din Regulamentul de aplicare a Tratatului de cooperare în domeniul brevetelor, în vederea transmiterii de către Biroul Internaţional la OSIM a unei copii de pe toate documentele anexate la cererea internationala; pentru ca OSIM sa dea curs cererii de revizuire înainte de expirarea termenului, solicitantul va depune o traducere a cererii la OSIM şi va plati o taxa în cuantum egal cu cel al taxei pentru înregistrarea unei contestaţii.
  (5) Dacă OSIM stabileşte ca decizia oficiului receptor sau a Biroului Internaţional nu a fost justificată, cererea va fi supusă procedurilor prevăzute în lege şi în prezentul regulament.
  (6) Dacă nu s-a acordat data de depozit internaţional de către oficiul receptor, cererea va avea ca data de depozit data la care OSIM considera ca ar fi trebuit acordată data de depozit.
  (7) Dacă cererea internationala îndeplineşte cerinţele referitoare la forma şi conţinut, prevăzute de Tratatul de cooperare în domeniul brevetelor, aceasta va avea efectele unei cereri naţionale în România de la data de depozit.


  Secţiunea a 6-a Cererea de brevet european şi brevetul european cu efecte în România

  Regula 24 - Cererea de brevet european şi brevetul european
  Cererile de brevet european şi brevetele europene cu efecte în România vor fi tratate de către OSIM potrivit legislaţiei în vigoare.


  Capitolul 2 Examinarea cererilor de brevet de invenţie


  Secţiunea 1 Examinarea preliminară

  Regula 25 - Examinarea depozitului naţional reglementar
  (1) După ce sunt îndeplinite cerinţele art. 16 alin. 1 sau 2, cererea de brevet de invenţie este supusă procedurii de examinare preliminară, în cadrul căreia se analizează:
  a) dacă solicitantul are dreptul la brevet de invenţie, în cazul în care acesta este o altă persoană decât inventatorul;
  b) dreptul mandatarului autorizat de a reprezenta solicitantul în faţa OSIM;
  c) dacă sunt declaraţi inventatorii;
  d) dacă prioritatea conventionala este corect revendicata şi susţinută prin acte de prioritate depuse la OSIM;
  e) dacă taxele au fost plătite în cuantumul şi termenele corespunzătoare procedurilor solicitate în cererea de brevet de invenţie;
  f) îndeplinirea condiţiilor materiale privind cererea de brevet de invenţie, conform regulii 19;
  g) dacă inventia se încadrează în prevederile art. 12 lit. b)-d) sau ale art. 13 alin. 1;
  h) dacă sunt respectate prevederile art. 12 lit. a);
  i) dacă cererea rezultă din divizarea unei cereri anterioare, în cazul în care este menţionat în cerere acest lucru;
  j) îndeplinirea condiţiilor privind redactarea descrierii, revendicarilor şi desenelor;
  k) îndeplinirea condiţiilor prevăzute în regula 20 D privind actul de certificare a depunerii materialului biologic la o autoritate de depozit internationala;
  l) dacă cererea de brevet de invenţie care cuprinde un grup de invenţii respecta, la prima vedere, unitatea inventiei.
  (2) Dacă în urma examinării depozitului cererii de brevet de invenţie şi a documentelor anexate OSIM constata neregularităţi privind îndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege şi de prezentul regulament, acestea se notifica solicitantului, acordându-i-se un termen de răspuns.
  (3) Ca urmare a notificării trimise, în urma examinării preliminare sau din proprie iniţiativă, solicitantul poate comunică la OSIM descrierea, revendicarile şi, dacă este cazul, desenele modificate, conform art. 27 alin. 5.
  (4) Descrierea, revendicarile şi, dacă este cazul, desenele modificate trebuie înregistrate la OSIM, fie sub forma paginilor redactilografiate sau, după caz, a figurilor refăcute, fie sub forma modificată în întregime; toate paginile, inclusiv cele care conţin figurile, vor fi semnate de solicitant şi vor fi supuse, la cererea solicitantului, procedurilor pe care le urmează cererea, cu condiţia ca modificările sa nu depăşească limitele dezvaluirii inventiei la data de depozit.
  (5) În cazul în care revendicarile sau, dacă este cazul, desenele modificate conform alin. (4) depăşesc limitele dezvaluirii inventiei la data de depozit, OSIM notifica solicitantului că nu sunt îndeplinite prevederile art. 27 alin. 5 şi ca acestea nu vor fi supuse procedurilor pe care le urmează cererea; la aceasta notificare, în termenul acordat, solicitantul îşi poate comunică opinia, după care OSIM va reanaliza şi va decide.
  Regula 26 - Clasificarea cererii de brevet de invenţie
  După îndeplinirea cerinţelor art. 16 alin. 1 sau, după caz, alin. 2, OSIM clasifica cererea de brevet de invenţie, atribuind indicii de clasificare conform Aranjamentului de la Strasbourg.


  Secţiunea a 2-a Publicarea cererii de brevet de invenţie

  Regula 27 - Condiţii de publicare
  (1) Cererea de brevet de invenţie care îndeplineşte prevederile art. 16, pentru care s-au achitat taxele de înregistrare sau de deschidere a fazei naţionale şi de publicare, în conformitate cu prevederile art. 45 alin. 1, şi pentru care, cu o luna înainte de data publicării, nu a fost luată o hotărâre de respingere, nu s-a luat act de retragerea cererii sau cererea nu a fost considerată ca fiind retrasă conform art. 28, se publică, cu respectarea termenelor prevăzute la art. 23 alin. 1-5.
  (2) Termenele de plată a taxei de publicare a cererii, precum şi cuantumul acesteia în oricare dintre situaţiile prevăzute la art. 23 alin. 1-5 sunt cele prevăzute în reglementările legale privind regimul taxelor pentru aceasta procedura.
  (3) În condiţiile în care nu a fost solicitată în scris în mod expres publicarea cererii, dar este facuta dovada plăţii taxei de publicare în cuantumul şi termenele legale, se considera ca solicitantul şi-a dat acordul pentru publicare în cazurile prevăzute la art. 23 alin. 1, 2, 4 şi 5.
  (4) Publicarea cererii poate fi cerută numai de către solicitant, care datorează şi taxa de publicare.
  (5) Dacă o altă persoană decât solicitantul sau mandatarul autorizat al acestuia a solicitat publicarea şi/sau a achitat taxa de publicare, OSIM nu va da curs procedurii de publicare; totuşi, în cazul în care solicitantul este de acord cu plata taxei de publicare de către o altă persoană, acesta comunică acordul sau la OSIM, care da curs publicării cererii.
  (6) În lipsa acordului prevăzut la alin. (5) suma plătită se considera ca fiind necuvenita şi se înapoiază persoanei care a plătit, în condiţiile prevăzute la regula 4 alin. (16).
  (7) Atunci când sunt îndeplinite condiţiile legale privind publicarea cererii de brevet de invenţie, se notifica solicitantului data publicării cererii şi faptul ca taxa de publicare nu se returnează, oricare ar fi soarta ulterioară a acestei cereri.
  (8) Dacă termenele de plată şi cuantumul taxei prevăzute în reglementările legale privind regimul taxelor pentru aceasta procedura nu au fost respectate, OSIM hotărăşte respingerea cererii de brevet de invenţie, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 lit. d).
  (9) Cererile de brevet de invenţie, pentru care solicitarea de examinare a fost facuta la data de depozit, iar taxa de examinare a cererii şi de luare a hotărârii în termen de 18 luni de la data de depozit a fost plătită, se publică conform art. 23 alin. 4; taxa de publicare a cererii se considera a fi inclusă în cuantumul taxei de examinare.
  (10) Dacă solicitantul a cerut examinarea cererii de brevet de invenţie ulterior datei de depozit şi a plătit taxa de examinare a cererii, în termenele şi în cuantumul prevăzute în reglementările legale privind regimul taxelor, fără sa plătească şi taxa de publicare a acesteia, OSIM nu va da curs procedurii de examinare în fond şi va notifica solicitantului, acordându-i un nou termen de doua luni, în care acesta trebuie să comunice la OSIM opţiunea sa privind alegerea uneia dintre următoarele variante:
  a) sa plătească taxa de publicare;
  b) sa comunice acordul sau privind reţinerea de către OSIM a cuantumului taxei de publicare din taxa de examinare plătită, urmând ca în termenul acordat să facă dovada plăţii diferenţei pentru completarea cuantumului legal al taxei de examinare.
  (11) Dacă în termenul acordat de OSIM, conform alin. (10), solicitantul nu da curs nici uneia dintre variantele prevăzute la lit. a) sau b), OSIM hotărăşte respingerea cererii, în conformitate cu prevederile art. 28 alin. 2 lit. d), iar taxa de examinare se returnează solicitantului în condiţiile prevăzute la regula 4 alin. (16).
  (12) Publicarea cererii de brevet de invenţie în conformitate cu art. 23 alin. 3 este facuta la cererea solicitantului, după plata taxei legale, dar nu mai devreme de 4 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale ori, dacă o prioritate a fost recunoscută, nu mai devreme de 4 luni de la data de depozit sau de 16 luni de la data priorităţii revendicate.
  (13) Publicarea cererii de brevet de invenţie se face prin punerea la dispoziţia publicului, la sediul OSIM, a fasciculului format din descriere, revendicari şi, dacă este cazul, din desene, iar data publicării cererii este data apariţiei BOPI în care a fost menţionată publicarea cererii, conform art. 23 alin. 6; fasciculul poate fi prelucrat şi difuzat în forma electronică sau prin mijloace electronice, cu respectarea prevederilor regulii 5.
  (14) Fasciculul prevăzut la alin. (13) conţine şi o parte editata de către OSIM care va cuprinde, după caz, în principal, următoarele:
  a) numărul şi data de depozit a cererii;
  b) indicele de clasificare atribuit conform sistemului internaţional de clasificare a brevetelor;
  c) titlul inventiei;
  d) toate datele referitoare la identitatea solicitantului;
  e) datele de identificare a mandatarului autorizat desemnat de către solicitant;
  f) numele, prenumele şi adresa inventatorului;
  g) data, numărul şi unde a fost înregistrată cererea anterioară a carei prioritate este invocată;
  h) numărul de data de depozit a cererii internaţionale;
  i) numărul şi data de publicare internationala a cererii internaţionale;
  j) data publicării cererii;
  k) rezumatul acceptat sub semnatura de către solicitant;
  l) numărul revendicarilor şi al figurilor din cererea de brevet de invenţie;
  m) figura sau figurile indicate de către solicitant pentru a fi publicate.
  (15) Menţiunea publicării cererii de brevet de invenţie în BOPI, conform art. 23 alin. 6, cuprinde cel puţin indicaţiile prevăzute la alin. (14) lit. a)-j).
  (16) Dacă în urma examinării preliminare a cererii OSIM constata ca cererea de brevet de invenţie este evident neunitara, notifica aceasta solicitantului, precum şi ca acesta are posibilitatea de a diviza cererea cel mai târziu cu doua luni înainte de data publicării acesteia.
  (17) În cazul în care solicitantul, ca urmare a notificării sau din proprie iniţiativă, a divizat cererea de brevet de invenţie în termenul prevăzut la alin. (16), OSIM publică descrierea, revendicarile şi, dacă este cazul, desenele iniţiale şi revendicarile inventiei sau grupului de invenţii care au rămas în urma divizării în aceasta cerere.
  (18) Dacă solicitantul nu divizeaza cererea de brevet de invenţie în termenul prevăzut la alin. (16), OSIM o publică în forma neunitara.
  (19) Cererea rezultată în urma divizării unei cereri de brevet de invenţie iniţiale se publică în termen de 3 luni de la data depunerii, dar nu mai devreme de 18 luni de la data de depozit, sau, dacă a fost revendicata o prioritate, de la data de prioritate.
  (20) În situaţia prevăzută la alin. (19) se publică în partea editata de către OSIM numărul şi data de depozit a cererii de baza din care aceasta a rezultat prin divizare.
  (21) OSIM publică, o dată cu publicarea fasciculului prevăzut la alin. (13), modificările aduse unei cereri de brevet de invenţie, în următoarele condiţii:
  a) solicitantul, din proprie iniţiativă sau ca urmare a unei notificări făcute în desfăşurarea procedurii de examinare preliminară, conform regulii 25 alin. (2), a modificat descrierea, revendicarile şi, după caz, desenele din cererea de brevet de invenţie;
  b) sunt îndeplinite prevederile alin. (4) sau (5);
  c) documentele prevăzute la lit. a) au fost depuse cu cel puţin două luni înainte de data publicării; şi
  d) a fost plătită taxa de publicare a modificărilor.
  (22) În cazul în care publicarea cererii de brevet de invenţie este facuta conform art. 23 alin. 4, fasciculul acesteia este format din descrierea, revendicarile şi, după caz, desenele depuse care constituie depozitul naţional reglementar, precum şi, dacă este cazul, revendicarile modificate, conform art. 27 alin. 5, care au fost supuse procedurii de examinare de fond.
  (23) Cererea de brevet de invenţie publicată în conformitate cu prevederile art. 23 asigura provizoriu solicitantului, de la data publicării, protecţia conferita potrivit art. 33 alin. (5), până când o hotărâre de acordare a brevetului de invenţie a rămas definitivă şi irevocabilă.
  (24) În cazul în care o hotărâre de respingere a rămas definitivă şi irevocabilă sau cererea de brevet a fost retrasă ori declarata ca fiind considerată retrasă, solicitantul nu beneficiază de prevederile alin. (23).
  (25) Întinderea protecţiei conferite provizoriu solicitantului prin publicarea cererii de brevet de invenţie este determinata, conform art. 33 alin. (5), de revendicarile aparţinând acesteia; revendicarile modificate vor avea acelaşi efect de la data publicării lor de către OSIM.
  (26) După publicarea cererii de brevet de invenţie, OSIM publică, cu respectarea prevederilor legale, toate modificările intervenite cu privire la regimul juridic al cererilor de brevet de invenţie, cum ar fi modificarea persoanei care are drept la brevet sau cea a inventatorului, conform art. 65 alin. 2 lit. a), menţiunea hotărârii de respingere a cererii conform art. 28 alin. 2 şi art. 65 alin. 2 lit. c) sau menţiunea ca cererea a fost retrasă ori este considerată ca fiind retrasă conform art. 28 alin. 6 sau 7.
  (27) Prevederile art. 27 alin. 2 şi ale regulii 3 nu se aplică pentru prelungirea termenului legal de publicare.
  Regula 28 - Elemente care nu se publică
  (1) Cererea de brevet nu trebuie să conţină:
  a) elemente sau desene contrare ordinii publice ori bunelor moravuri conform art. 12 alin. 1 lit. a);
  b) declaraţii denigratoare privind produse, procedee sau valoarea cererilor de brevet ori brevetelor terţilor;
  c) elemente vadit fără nici o legătură cu obiectul inventiei sau inutile.
  (2) Compararea cu stadiul tehnicii nu este considerată denigratoare prin ea însăşi.
  (3) În cazul în care documentaţia de brevetare conţine elemente sau desene de natura celor prevăzute la alin. (1) lit. a), acestea nu sunt publicate, făcându-se menţiune cu privire la locul acestora în documentaţia depusa şi la numărul de cuvinte şi/sau de desene nepublicate aparţinând acestui loc.
  (4) În cazul în care documentaţia de brevetare conţine declaraţii de natura celor prevăzute la alin. (1) lit. b), acestea vor fi excluse de la publicare.
  (5) OSIM notifica solicitantului cu privire la cuvintele şi/sau desenele excluse de la publicare, indicând şi locul acestora în documentaţia de brevetare, iar la cererea acestuia OSIM îi trimite o copie a cererii publicate.
  Regula 29 - Condiţii de plată a taxelor de examinare şi de întocmire a unui raport de documentare
  (1) Taxa de examinare a cererii de brevet de invenţie şi luare a hotărârii în termen de 18 luni de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale trebuie plătită în cuantumul legal la data de depozit sau într-un termen de 3 luni de la aceasta, de către solicitant sau o altă persoană autorizata de solicitant.
  (2) În situaţia prevăzută la alin. (1), dacă solicitantul cere întocmirea şi publicarea unui raport de documentare şi plăteşte pentru aceasta procedura taxa în cuantumul legal, taxa va fi returnată solicitantului, în condiţiile prevăzute la regula 4 alin. (16), aceasta taxa fiind inclusă în cea prevăzută la alin. (1).
  (3) Taxa de examinare a cererii de brevet de invenţie şi luare a hotărârii în termen de 18 luni de la data plăţii poate fi plătită în cuantumul legal, începând cu luna a 4-a şi până în luna a 30-a inclusiv, de la data de depozit sau de la data deschiderii fazei naţionale, fără a se depăşi un termen de 3 luni de la solicitarea în scris a examinării.
  (4) Dacă taxa prevăzută la alin. (3) a fost plătită în cuantumul legal în termen de 3 luni de la data de depozit, termenul de 18 luni pentru luarea hotărârii începe în luna a 4-a de la data de depozit.
  (5) În situaţia prevăzută la regula 27 alin. (10) lit. b) se considera ca taxa de examinare a fost achitată în termenul legal.
  (6) Dacă taxa prevăzută la alin. (3) a fost plătită, examinarea de fond a cererii de brevet de invenţie este efectuată numai dacă a fost plătită şi taxa de publicare în termenul şi în cuantumul legal; în caz contrar se aplică prevederile regulii 27 alin. (11).
  (7) Dacă taxa prevăzută la alin. (1) a fost plătită, se aplică prevederile regulii 27 alin. (9).
  (8) În cazul în care cererea de brevet de invenţie a fost publicată, orice persoană poate cere examinarea de fond şi poate plati taxa prevăzută la alin. (3), comunicând la OSIM datele cu ajutorul cărora poate fi identificata, numărul şi data de depozit ale cererii, precum şi numele solicitantului şi numărul BOPI în care exista menţiunea publicării cererii şi dovada efectuării plăţii; toate aceste informaţii vor fi notificate solicitantului şi OSIM va da curs cererii de examinare de fond, după ce a expirat termenul acordat solicitantului, pentru a trimite o comunicare la OSIM; despre începerea sau neinceperea examinării se notifica şi persoanei care a cerut examinarea şi a plătit taxa legală.
  (9) În condiţiile alin. (1) şi (8) nu se acordă reducerea cuantumului legal pentru taxa de examinare.
  (10) De îndată ce sunt îndeplinite condiţiile legale privind examinarea cererii de brevet de invenţie, OSIM notifica solicitantului în acest sens, precum şi faptul ca taxa de examinare nu se returnează, indiferent de modul de soluţionare ulterioară a acestei cereri.
  (11) Cererea de brevet de invenţie pentru care nu a fost plătită taxa prevăzută la alin. (3) poate fi supusă procedurii de întocmire şi publicare a unui raport de documentare la cererea solicitantului şi cu condiţia plăţii taxei legale, dacă:
  a) data solicitării în scris este până în luna a 21-a de la data de depozit sau de deschidere a fazei naţionale;
  b) taxa este plătită în cuantumul şi în termenele legale; şi
  c) taxa de publicare a cererii de brevet de invenţie a fost plătită la termenul şi în cuantumul legale.
  (12) Taxa prevăzută la alin. (11) lit. b) poate fi plătită în termen de 3 luni de la data la care solicitarea în scris a fost înregistrată la OSIM.
  (13) Dacă solicitarea prevăzută la alin. (11) lit. a) este înregistrată la OSIM până în luna a 9-a inclusiv, taxa a fost plătită în termenul prevăzut la alin. (12) şi sunt îndeplinite cerinţele legale pentru publicarea cererii conform art. 23 alin. 1, publicarea raportului de documentare poate fi facuta o dată cu publicarea fasciculului cererii de brevet de invenţie, conform regulii 27.
  (14) Dacă solicitarea prevăzută la alin. (11) lit. a) este înregistrată la OSIM după luna a 9-a până în luna a 21-a inclusiv şi taxa a fost plătită în termenul prevăzut la alin. (12), raportul de documentare se publică ulterior publicării cererii de brevet de invenţie.
  (15) Dacă se aplică prevederile alin. (11) lit. a) şi b) şi sunt îndeplinite cerinţele legale pentru publicarea cererii conform art. 23 alin. 2 sau cererea se afla în situaţia prevăzută în regula 27 alin. (19), raportul de documentare se publică ulterior publicării cererii de brevet de invenţie.
  (16) De îndată ce sunt îndeplinite condiţiile legale privind întocmirea unui raport de documentare, se notifica solicitantului în acest sens, precum şi faptul ca taxa de întocmire a acestui raport nu se returnează, indiferent de modul de soluţionare ulterioară a acestei cereri.
  (17) În cazul în care taxa prevăzută la alin. (6) a fost plătită şi sunt îndeplinite prevederile alin. (10), OSIM notifica solicitantului ca după întocmirea raportului de documentare şi publicarea acestuia continua procedura de examinare în vederea luării unei hotărâri cu privire la cererea de brevet de invenţie.
  (18) Dacă solicitarea de întocmire a unui raport de documentare a fost înregistrată, OSIM notifica faptul că nu poate trece la întocmirea raportului şi returnează taxa, în cel puţin una dintre următoarele situaţii:
  a) solicitarea a fost înregistrată la OSIM după termenul prevăzut la alin. (11) lit. a); sau
  b) taxa nu a fost plătită în cuantumul şi în termenul legale; sau
  c) inventia care face obiectul cererii de brevet de invenţie se încadrează în prevederile art. 12 sau ale art. 13 alin. 1 ori nu respecta prevederile art. 18 sau art. 7 alin. 2;
  d) cu privire la cererea de brevet de invenţie OSIM a luat o hotărâre de respingere, a luat act de retragerea cererii sau a declarat ca fiind considerată retrasă cererea înainte de data solicitării prevăzute la alin. (11) lit. a);
  e) cererea de brevet se încadrează în prevederile art. 42 alin. 2;
  f) sunt îndeplinite condiţiile legale pentru publicarea cererii conform art. 23 alin. 4.
  (19) Neplata taxelor privind procedurile în faţa OSIM, în cuantumul şi la termenele legale, conduce la luarea unei hotărâri de respingere a cererii, conform art. 28 alin. 2 lit. d), de către Comisia de examinare preliminară.
  Regula 30 - Publicarea raportului de documentare
  (1) Pentru fiecare cerere de brevet de invenţie OSIM întocmeşte şi publică, în conformitate cu art. 24 alin. 1, un raport de documentare, cu luarea în considerare a materialelor documentare accesibile din stadiul tehnicii, dacă sunt îndeplinite următoarele condiţii:
  a) depozitul cererii produce efectele unui depozit naţional reglementar;
  b) inventia revendicata respecta prevederile art. 18 şi, după caz, art. 7 alin. 2 ori nu face parte din categoriile prevăzute la art. 12 sau art. 13 alin. 1;
  c) sunt respectate prevederile regulii 29.
  (2) Raportul de documentare a cererii de brevet de invenţie se publică, în conformitate cu art. 24, fie o dată cu cererea, fie ulterior publicării cererii până la luarea hotărârii.
  (3) Dacă în procedura de întocmire a raportului de documentare se constată că cererea de brevet de invenţie conţine doua sau mai multe invenţii care nu respecta criteriul unităţii inventiei conform art. 19 alin. 1 şi OSIM nu a notificat aceasta solicitantului în procedura de examinare preliminară, lipsa unităţii inventiei se notifica la momentul constatării şi se cere solicitantului:
  a) plata taxei suplimentare pentru întocmirea raportului de documentare şi pentru celelalte invenţii;
  b) sa indice acea invenţie sau grup de invenţii din depozit pentru care raportul de documentare poate fi executat în baza taxei plătite.
  (4) Dacă în termenul acordat de OSIM solicitantul nu a respectat prevederile alin. (3), raportul de documentare se va întocmi pentru prima invenţie sau grup de invenţii unitar, revendicat.
  (5) Raportul de documentare se notifica solicitantului împreună cu copii ale documentelor citate, până la maximum 20 de pagini, înainte de data publicării în BOPI a menţiunii întocmirii acestuia; la cererea solicitantului se pot transmite contra cost şi celelalte copii ale documentelor citate în raport.
  (6) Raportul de documentare întocmit este pus la dispoziţia publicului la sediul OSIM la data publicării în BOPI a menţiunii întocmirii acestuia.


  Secţiunea a 3-a Examinarea de fond

  Regula 31 - Condiţii pentru începerea examinării de fond
  (1) OSIM efectuează examinarea de fond a cererilor din fiecare domeniu de specialitate, în ordinea datei de depozit şi cu îndeplinirea condiţiilor prevăzute de prezentul regulament.
  (2) Procedura de examinare de fond durează până când toate problemele privind examinarea de fond a cererii sunt clarificate, chiar dacă în acest scop se depăşeşte termenul de 18 luni, inclusiv prin solicitarea de prelungiri succesive de termen de răspuns la notificările OSIM.
  (3) În situaţia prevăzută la alin. (2) procedura de examinare de fond se considera ca fiind în termen legal dacă OSIM a transmis solicitantului cel puţin o notificare cu privire la îndeplinirea criteriilor de brevetabilitate.
  Regula 32 - Invenţii brevetabile. Excepţii de la brevetabilitate
  (1) În aplicarea prevederilor art. 13 nu sunt considerate invenţii brevetabile, în special, următoarele: descoperirile, teoriile ştiinţifice, metodele matematice, creatiile estetice, planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activităţi mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activităţilor economice, prezentările de informaţii sau programele de calculator.
  (2) În aplicarea art. 13 alin. 2 elementele prevăzute la art. 13 alin. 1 sunt brevetabile dacă au caracter tehnic.
  (3) Descoperirea în sine a unei substanţe sau a unui obiect aflat liber în natura, precum şi substanţa sau obiectul descoperit ori simpla descoperire a unei noi proprietăţi a unui material cunoscut nu este brevetabila.
  (4) Este brevetabil însă un produs realizat pe baza noii proprietăţi a unui material cunoscut.
  (5) Teoriile ştiinţifice în sine, precum şi cele care explica sau fundamentează practici executate empiric anterior nu sunt brevetabile.
  (6) Teoriile ştiinţifice pot sta însă la baza realizării de produse şi procedee brevetabile.
  (7) Metodele matematice constituie cazuri particulare ale principiului nebrevetabilitatii metodelor în exercitarea de activităţi mentale.
  (8) Este brevetabila însă o masina de calculat al carei principiu de funcţionare se bazează pe o metoda pentru efectuarea unei operaţii matematice.
  (9) Efectul estetic în sine nu este brevetabil nici ca produs, nici ca procedeu.
  (10) Mijloacele tehnice, produsele sau procedeele de obţinere a unui efect estetic sunt brevetabile.
  (11) Planurile, principiile şi metodele în exercitarea de activităţi mentale, în materie de jocuri sau în domeniul activităţilor economice, cum ar fi, în special, planurile de construcţie, tiparele pentru confecţionarea articolelor de îmbrăcăminte, metodele de instruire pentru oameni sau animale, partiturile muzicale, sistemele de stenodactilografie, sistemele de contabilitate, de finanţare, de conducere a afacerilor, de reclama, regulile pentru practicarea diferitelor jocuri şi altele asemenea, cum ar fi simpla posologie, nu sunt brevetabile.
  (12) Prezentarea de informaţii, în sine, caracterizează numai prin conţinutul acestora, nu este brevetabila.
  (13) Purtatorul de informaţii sau procedeul de transmitere a acestora este brevetabil dacă purtatorul sau procedeul include cel puţin o caracteristica tehnica noua.
  (14) Programele de calculator în sine nu sunt considerate invenţii în sensul prevederilor art. 7.
  (15) Sunt brevetabile însă inventiile din domeniul programelor de calculator, respectiv inventiile a căror realizare implica utilizarea unui calculator, a unei reţele de calculatoare sau a altor aparate programabile, invenţii care au, la prima vedere, una sau mai multe caracteristici noi şi care sunt realizate, în tot sau în parte, cu ajutorul unuia sau mai multor programe de calculator.
  (16) În cazul în care un program de calculator, care constituie obiectul inventiei, ruleaza sau este încărcat pe un calculator, determina sau este în măsura sa determine un efect tehnic care este mai mult decât simpla interactiune fizica normală între program şi calculatorul pe care este executat, inventia este brevetabila.
  (17) Inventiile din domeniul programelor de calculator sunt considerate a aparţine unui domeniu tehnologic şi trebuie să îndeplinească criteriile de brevetabilitate prevăzute la art. 7 şi la regula 37 B alin. (13)-(15).
  (18) Inventiile din domeniul programelor de calculator pot avea ca obiect un produs sau un procedeu.
  (19) În sensul prevederilor alin. (18), produsul poate fi un calculator programat, o reţea de calculatoare programate sau de alte aparate, iar procedeul poate fi realizat cu ajutorul unui astfel de calculator, unei reţele de calculatoare sau de aparate prin executarea unuia sau a mai multor programe de calculator.
  (20) În aplicarea art. 12, nu se acordă brevet de invenţie pentru metode de tratament al corpului uman sau animal prin chirurgie ori terapie şi pentru metode de diagnosticare practicate pe corpul uman sau animal.
  (21) În sensul art. 7, 8 şi 11, poate fi totuşi acordat brevet de invenţie pentru invenţii având ca obiect:
  a) produse, în particular substanţe sau compozitii, utilizate în oricare dintre metodele prevăzute la alin. (20);
  b) instrumente sau aparate chirurgicale terapeutice ori de diagnosticare utilizate în aceste metode;
  c) metodele prevăzute la alin. (20) care au un caracter tehnic, sunt susceptibile de aplicare industriala şi care nu au un caracter esenţial biologic;
  d) metodele prevăzute la alin. (20) practicate pe corpul uman sau animal, care nu este viu.
  (22) În aplicarea dispoziţiilor art. 7 şi 12 referitoare la inventiile biotehnologice se iau în considerare şi excepţiile de la brevetabilitate prevăzute la regulile 59 şi 60.
  Regula 33 - Dezvaluirea inventiei
  (1) Dezvaluirea inventiei în descriere, revendicari şi, după caz, în desene trebuie să îndeplinească prevederile art. 18 alin. 1.
  (2) Dacă o invenţie este suficient de clar şi complet dezvaluita astfel încât să poată fi realizată de o persoană de specialitate, inventia este realizabila.
  (3) Dacă OSIM constata că nu sunt îndeplinite prevederile alin. (2), aceasta constatare se notifica solicitantului.
  (4) Atunci când, din proprie iniţiativă sau la cererea OSIM, solicitantul aduce modificări descrierii, desenelor sau revendicarilor, aceste modificări trebuie să respecte prevederile art. 27 alin. 5.
  (5) Modificările şi completările aduse de solicitant sunt admise de OSIM dacă:
  a) se referă la caracteristici existente în descrierea şi desenele din depozitul naţional reglementar şi conţin precizări şi explicaţii cu privire la acestea;
  b) se referă la conţinutul revendicarilor, dar se bazează pe caracteristici existente în descrierea şi desenele din depozitul naţional reglementar;
  c) se referă la desene, dar se bazează pe caracteristici existente în descriere, sau, după caz, se referă la descriere, dar se bazează pe caracteristici existente în desene;
  d) nu sunt conţinute în depozitul naţional reglementar şi nu fac obiectul unor noi revendicari sau nu introduc caracteristici noi în revendicarile iniţiale, ele fiind destinate unei mai bune înţelegeri a inventiei ori largirii domeniului de folosire a inventiei.
  (6) Dacă modificările aduse de solicitant nu pot fi admise, OSIM notifica acest lucru solicitantului, acordându-i un termen de răspuns.
  (7) Dacă, în urma reanalizarii de către examinator, pe baza răspunsului solicitantului, a modificărilor, comisia de examinare constata ca acestea aduc clarificările necesare şi nu depăşesc limitele dezvaluirii inventiei la data de depozit, atunci se trece la examinarea îndeplinirii criteriilor de brevetabilitate, inclusiv pe baza modificărilor admise.
  (8) Dacă solicitantul nu răspunde la notificarea OSIM prevăzută la alin. (3) şi (6) sau nu aduce argumente care să susţină ca aceste modificări pot fi admise, se considera ca cerinţele art. 18 alin. 1 nu sunt îndeplinite şi cererea de brevet se respinge sau, după caz, se admite în parte.
  Regula 34 - Stadiul tehnicii
  (1) Stadiul tehnicii cuprinde toate cunoştinţele care au devenit accesibile publicului, oriunde în lume, printr-o descriere scrisă sau orala, prin folosire sau prin orice alt mijloc, până la data de depozit a cererii de brevet de invenţie sau a priorităţii recunoscute, cu condiţia ca data punerii la dispoziţia publicului să fie identificabila.
  (2) În cazul în care informaţiile disponibile cuprind indicaţii privind numai luna dintr-un anumit an sau numai anul, se considera ca aceste informaţii au devenit accesibile publicului în ultima zi a lunii, respectiv în ultima zi a anului.
  (3) Cunoştinţe accesibile publicului înseamnă informaţiile la care publicul are acces, oriunde în lume, prin:
  a) prezentarea pe diferite suporturi sau pe diferite canale informationale a unor documente de brevet sau a altor informaţii;
  b) descrierea orala de informaţii care nu au fost supuse niciunei restrictii de confidenţialitate privind utilizarea sau diseminarea acestor informaţii.
  (4) Accesibil publicului înseamnă şi faptul ca documentul cuprinzând informaţiile sau prezentarea publică a acestora pe cale orala se afla într-o biblioteca publică cu acces neingradit.
  (5) Prin public se înţelege una sau mai multe persoane neconstranse la confidenţialitate şi care ar putea difuza informaţii; publicul poate fi orice persoană, şi nu neapărat o persoană de specialitate.
  (6) Descrierea orala poate consta într-o conferinţa, în emisiuni de radiodifuziune, în înregistrări pe echipamente pentru redarea sunetului, cum ar fi benzi, discuri sau altele asemenea.
  (7) Informaţiile sunt considerate ca au devenit accesibile publicului prin folosire dacă la data relevanta orice persoană ar putea intră în posesia acestora prin expunere sau folosire.
  (8) Măsura în care cunoştinţele sunt considerate ca sunt accesibile publicului este data de nivelul de control impus asupra accesului la aceste informaţii de către persoana care le-a posedat iniţial.
  (9) Conform prevederilor alin. (8), dacă o persoană vinde unui terţ un obiect fără nici un fel de îngrădiri, restrictii sau obligaţii privind confidenţialitatea, atunci obiectul este considerat ca a fost făcut accesibil publicului, deoarece cumpărătorul dobândeşte posesia nerestrictionata a oricărei informaţii care deriva din acel obiect.
  (10) În sensul alin. (1), prin orice alt mijloc se înţelege mijloacele electronice, în particular bazele de date electronice sau Internetul.
  (11) Cunoştinţele care au devenit accesibile publicului pe cale orala, prin folosire sau prin orice alt mijloc sunt considerate ca făcând parte din stadiul tehnicii numai dacă sunt confirmate printr-un document care să le conţină şi care să demonstreze ca au devenit şi când au devenit accesibile publicului; documentul poate fi şi ulterior datei la care a avut loc prezentarea publică orala, folosirea sau prezentarea prin orice alt mijloc, data relevanta fiind aceea la care cunoştinţele au devenit accesibile publicului.
  (12) Din stadiul tehnicii fac parte şi cererile de brevet de invenţie menţionate la art. 8 alin. 3, depuse la OSIM, şi cererile internaţionale sau europene desemnând România, care au o dată de depozit sau de prioritate recunoscută anterioară datei de depozit a cererii de examinat şi care au fost publicate la sau după această dată.
  (13) De asemenea, fac parte din stadiul tehnicii şi cererile prevăzute la regula 23 alin. (6) şi (7), de la data de depozit, cu condiţia ca acestea să fie accesibile publicului conform art. 23.
  (14) Dacă o cerere de brevet de invenţie a fost respinsă sau retrasă înainte de publicarea ei, nu a servit ca baza pentru revendicarea unui drept de prioritate şi nu a lăsat sa subziste drepturi, aceasta nu este considerată ca făcând parte din stadiul tehnicii.
  Regula 35 - Conţinutul raportului de documentare
  (1) În scopul determinării stadiului tehnicii relevant pentru o cerere de brevet de invenţie, OSIM stabileşte, pe baza revendicarilor, descrierii şi desenelor, documentele relevante care sunt citate într-un raport de documentare.
  (2) În raportul de documentare se citeaza documentele din stadiul tehnicii accesibile la data întocmirii acestuia, definit conform regulii 34, care pot fi luate în considerare pentru aprecierea noutatii şi a activităţii inventive, indicandu-se, pentru fiecare citare, revendicarea din cererea de brevet de invenţie la care se referă; se indica gradul de relevanta al acestora, folosindu-se simbolurile consacrate pe plan internaţional, precum şi, dacă este cazul, părţile relevante ale documentelor citate.
  (3) În raportul de documentare se înscriu indicii de clasificare internationala a brevetelor de invenţie atribuiti obiectului cererii de brevet de invenţie.
  (4) În raportul de documentare se face distincţie între documentele citate, publicate înainte de data priorităţii revendicate, între data de prioritate şi la sau după data de depozit.
  (5) Dacă OSIM considera ca cererea de brevet de invenţie nu îndeplineşte condiţiile legale, astfel încât aceasta nu permite efectuarea unei documentari în stadiul tehnicii, pe baza tuturor sau numai a unor revendicari, fie declara ca documentarea nu este posibila, fie, după caz, întocmeşte un raport parţial de documentare; declaraţia şi raportul parţial vor fi luate în considerare în cadrul procedurilor ulterioare la care este supusă cererea de brevet de invenţie.
  (6) Cu excepţia prevederilor alin. (2), raportul de documentare nu trebuie să conţină nici un fel de aprecieri referitoare la îndeplinirea sau neîndeplinirea criteriilor de brevetabilitate.
  Regula 36 - Unitatea inventiei
  (1) În conformitate cu art. 19 alin. 1 cererea de brevet de invenţie trebuie să se refere numai la o singura invenţie sau la un grup de invenţii astfel legate încât sa formeze un singur concept inventiv general, comun tuturor inventiilor dintr-o cerere.
  (2) Prin concept inventiv se înţelege un principiu sau o idee care fundamentează o soluţie a unei probleme tehnice şi care este în legătură cu contribuţia inventiei la stadiul tehnicii.
  (3) Conceptul inventiv exista dacă inventia revendicata, luată ca un întreg, conţine caracteristici tehnice care:
  a) aduc o contribuţie la stadiul tehnicii; şi
  b) sunt necesare pentru atingerea unui anumit efect tehnic.
  (4) În cazul în care cererea de brevet de invenţie se referă la mai multe invenţii, condiţia prevăzută la art. 19 alin. 1 privind unitatea inventiei este îndeplinită dacă între aceste invenţii exista o relaţie tehnica referitoare la una sau mai multe caracteristici tehnice speciale, identice sau corespondente; prin caracteristici tehnice speciale se înţelege acele caracteristici tehnice care determina o contribuţie la stadiul tehnicii a fiecăreia dintre invenţii, considerate ca un întreg, asa cum aceste invenţii sunt revendicate.
  (5) Determinarea existenţei unui singur concept inventiv general trebuie efectuată independent de faptul ca fiecare invenţie este revendicata în revendicari separate sau ca variante într-o singura revendicare.
  (6) Unitatea inventiei, atât în cazul în care cererea de brevet de invenţie se referă la o singura invenţie, cat şi în cazul în care cererea se referă la un grup de invenţii, este respectata dacă problema tehnica este unitară.
  (7) Inventia sau grupul de invenţii din cererea de brevet de invenţie poate rezolva mai multe probleme tehnice, dacă toate acestea se subsumeaza unei probleme tehnice generale unitare.
  (8) Dacă problema tehnica din cererea de brevet de invenţie este sau nu este noua, dar este rezolvată pentru prima data, în cerere pot coexista mai multe soluţii tehnice de sine stătătoare.
  (9) În sensul prevederilor alin. (4), abordarea unităţii inventiei trebuie efectuată astfel încât în particular să permită includerea în aceeaşi cerere de brevet de invenţie a oricăreia dintre următoarele combinatii de revendicari independente de categorii diferite:
  a) revendicare independenta pentru un produs, revendicare independenta pentru un procedeu special adaptat pentru fabricarea produsului şi revendicare independenta pentru utilizarea produsului;
  b) revendicare independenta pentru un procedeu şi revendicare independenta pentru un aparat sau un mijloc special conceput pentru aplicarea procedeului;
  c) revendicare independenta pentru un produs, revendicare independenta pentru un procedeu special adaptat pentru fabricarea produsului şi revendicare independenta pentru un aparat sau un mijloc special conceput pentru aplicarea procedeului.
  (10) În sensul alin. (9), prin procedeu special adaptat se înţelege acel procedeu care conduce în mod nemijlocit la obţinerea produsului revendicat; de asemenea, prin aparat sau mijloc special conceput se înţelege aparatul sau mijlocul care este adecvat desfăşurării procedeului, existând şi o relaţie tehnica definită conform alin. (4) între aparatul sau mijlocul revendicat şi procedeul revendicat.
  (11) Dacă o cerere de brevet de invenţie se referă la doua sau mai multe invenţii care nu satisfac condiţia unităţii inventiei conform alin. (6), cererea de brevet de invenţie este neunitara şi pentru protecţia tuturor inventiilor este necesară divizarea cererii.
  (12) În cazul în care se constată că cererea de brevet de invenţie este neunitara, OSIM notifica aceasta solicitantului sau succesorului sau în drepturi, invitandu-l să depună o opţiune scrisă privind divizarea cererii.
  (13) Solicitantul are posibilitatea sa divizeze cererea, depunând la OSIM câte o cerere de brevet de invenţie divizionara pentru fiecare invenţie sau grup de invenţii care respecta condiţia unităţii inventiei.
  (14) Dacă în urma notificării prevăzute la alin. (12) solicitantul nu îşi exprima opţiunea cu privire la divizarea cererii, OSIM examinează cererea de brevet, considerând ca are ca obiect prima invenţie sau primul grup de invenţii revendicat care respecta condiţia unităţii inventiei; descrierea inventiei sau a grupului de invenţii examinat trebuie depusa de solicitant în termenul acordat, în vederea luării hotărârii, în caz contrar aplicându-se prevederile art. 28 alin. 7 lit. b).
  (15) După îndeplinirea prevederilor alin. (14), OSIM notifica solicitantului ca urmează sa ia o hotărâre privind cererea de brevet de invenţie şi ca în termenul acordat acesta poate încă depune cererile divizionare.
  (16) Cererile de brevet de invenţie divizionare, rezultate în urma divizării, cu descriere, revendicari şi desene, se pot depune la OSIM până la luarea unei hotărâri asupra cererii iniţiale; în aceste condiţii cererile divizionare depuse beneficiază de data de depozit a cererii din care au fost divizate, precum şi de dreptul de prioritate al acesteia, dacă solicitantul respecta pentru fiecare invenţie din cererea divizionara limitele dezvaluirii ei din primul depozit.
  (17) În cazul în care în cererea de brevet de invenţie iniţială au fost invocate prioritati multiple, solicitantul trebuie să indice în fiecare cerere divizionara prioritatea corespunzătoare.
  (18) În cazul în care până la luarea unei hotărâri asupra cererii iniţiale solicitantul nu a depus cereri de brevet pentru inventiile care nu respecta condiţia unităţii inventiei, acestea rămân în descriere, fără să facă obiectul revendicarilor.
  (19) În cazul în care solicitantul nu a depus cereri divizionare şi OSIM a examinat cererea de brevet având ca obiect prima invenţie sau primul grup de invenţii care îndeplineşte condiţia unităţii, pentru celelalte invenţii revendicate cuprinse în cererea iniţială, care este cerere de baza, se considera că nu a fost solicitată protecţia prin brevet.
  (20) Lipsa unităţii inventiei nu poate fi invocată în cadrul acţiunilor de revocare sau de anulare a unui brevet de invenţie.
  Regula 37 - Examinarea îndeplinirii criteriilor de brevetabilitate
  A. Noutatea
  (1) Noutatea unei invenţii brevetabile se stabileşte, în conformitate cu prevederile art. 8 şi 9, în raport cu conţinutul revendicarilor şi al domeniului de aplicare precizat în descriere.
  (2) La stabilirea noutatii unei invenţii problema tehnica pe care o rezolva inventia nu este luată în considerare.
  (3) La stabilirea noutatii unei invenţii nu poate fi luat în considerare, de regula, decât un singur document din stadiul tehnicii, şi anume cel considerat a fi cel mai apropiat de inventia revendicata.
  (4) În aplicarea alin. (3) pot fi luate în considerare şi alte documente la care se face trimitere în documente din stadiul tehnicii.
  (5) În cazul unei cereri care respecta condiţia unităţii inventiei, pentru fiecare invenţie se aplică prevederile alin. (3) şi (4).
  (6) Fac parte din stadiul tehnicii de la data primei publicari şi cererile internaţionale aflate în situaţia prevăzută de regula 22 alin. (28), precum şi cererile de brevet european care nu au efecte în România.
  (7) Sunt considerate documente relevante şi sunt analizate în raportul de examinare prevăzut la regula 40 acele documente din stadiul tehnicii al căror conţinut acoperă, parţial sau total, întinderea protecţiei cerute de solicitant prin revendicari.
  (8) Examinarea noutatii se face prin compararea caracteristicilor din revendicari cu cele din documentul considerat a fi cel mai apropiat de inventia revendicata, selectat în raportul de examinare.
  (9) Se apreciază ca inventia revendicata îndeplineşte condiţia noutatii dacă diferă prin cel puţin o caracteristica esenţială de soluţia tehnica din documentul selectat.
  (10) Inventia revendicata este noua şi dacă se referă la:
  a) un caz particular, iar documentul din stadiul tehnicii are în vedere o dezvaluire generală care include cazul particular; sau
  b) un subdomeniu selectat dintr-un domeniu dezvaluit într-un document din stadiul tehnicii, cu condiţia ca subdomeniul să fie restrâns, sa nu fie apropiat de valori cunoscute şi să aibă un efect tehnic diferit; sau
  c) un element sau un număr limitat de elemente, selectate dintr-o clasa mai larga, cunoscută.
  (11) O invenţie nu prezintă noutate dacă materialul din stadiul tehnicii cuprinde un exemplu specific, iar inventia revendicata acoperă acel exemplu specific.
  (12) La examinarea noutatii nu se iau în considerare echivalentele tehnice ale caracteristicilor inventiei revendicate.
  B. Activitatea inventiva
  (1) O invenţie este considerată ca implicând o activitate inventiva dacă, având în vedere asemanarile şi deosebirile dintre inventia revendicata, luată ca un tot, şi stadiul tehnicii definit conform art. 8 alin. 2 şi regulii 34, ea nu ar fi fost evidenta unei persoane de specialitate la data depozitului sau a priorităţii recunoscute.
  (2) La aprecierea activităţii inventive pot fi luate în considerare mai multe documente sau părţi din documente, combinate în sistem mozaic, sau, după caz, un singur document.
  (3) Inventia revendicata, luată ca un tot, este considerată ca fiind evidenta în sensul art. 10 dacă una sau mai multe caracteristici ale stadiului tehnicii sau cunoştinţele generale ale persoanei de specialitate în domeniu ar fi permis acesteia, la data de depozit sau a priorităţii revendicate, sa ajungă la inventia revendicata, prin înlocuire, combinare ori prin modificarea uneia sau mai multor caracteristici ale stadiului tehnicii.
  (4) Activitatea inventiva se apreciază în raport cu problema pe care o rezolva inventia şi cu soluţia revendicata.
  (5) În cazul în care aceasta apreciere a activităţii inventive se efectuează prin abordarea de tip problema-soluţie, sunt avute în vedere următoarele etape:
  a) determinarea stadiului tehnicii cel mai apropiat;
  b) stabilirea problemei tehnice de rezolvat;
  c) aprecierea măsurii în care inventia revendicata, pornind de la stadiul tehnicii cel mai apropiat şi de la problema tehnica, ar fi fost evidenta pentru persoana de specialitate în domeniu la data relevanta.
  (6) Stadiul tehnicii cel mai apropiat este acea combinaţie de caracteristici care rezultă dintr-o singura referinţa a stadiului tehnicii şi care constituie cea mai buna baza pentru aprecierea evidentei; el poate fi, spre exemplu:
  a) o combinaţie cunoscută în domeniul tehnic relevant care dezvaluie efecte tehnice, utilizări sau rezultate, cele mai apropiate de inventia revendicata; sau
  b) acea combinaţie care are cele mai multe caracteristici tehnice comune cu inventia revendicata şi care este apta sa rezolve problema tehnica.
  (7) Problema tehnica de rezolvat trebuie stabilită în mod obiectiv; pentru aceasta, se compara caracteristicile tehnice ale inventiei revendicate cu stadiul tehnicii cel mai apropiat, punându-se în evidenta diferenţele dintre acestea; în acest sens problema tehnica rezultă din modificarea sau adaptarea stadiului tehnicii cel mai apropiat în vederea obţinerii efectelor tehnice ce constituie aportul inventiei la acest stadiu al tehnicii.
  (8) În aplicarea prevederilor alin. (3) activitatea inventiva poate fi apreciată, de asemenea, astfel:
  a) folosire neevidenta de mijloace cunoscute, cum ar fi o metoda de lucru sau un mijloc cunoscut, utilizat într-un alt scop şi care produce un efect nou, surprinzator sau o noua utilizare a unui dispozitiv ori a unui material cunoscut care implica eliminarea de dificultăţi tehnice imposibil de depăşit prin tehnici uzuale;
  b) combinaţie de caracteristici care nu decurge în mod evident din stadiul tehnicii realizat în asa fel încât caracteristicile combinatiei îşi potenteaza reciproc efectele şi se obţine un rezultat tehnic nou, situaţie în care este irelevant faptul ca fiecare caracteristica luată individual este în sine cunoscută, integral sau parţial;
  c) selecţie, dintr-un număr de posibilităţi cunoscute, care nu decurge în mod evident din stadiul tehnicii, în cadrul unui procedeu, a unor condiţii cum ar fi temperatura şi/sau presiune de desfăşurare a procedeului în interiorul unui interval cunoscut care produce efecte neaşteptate asupra desfăşurării procedeului ori asupra proprietăţilor produsului obţinut sau, în cadrul unui grup foarte larg de compuşi ori de combinatii chimice determinate, care prezintă avantaje neaşteptate; sau
  d) folosire a mijloacelor tehnice ale inventiei revendicate pentru rezolvarea problemei tehnice pe alta cale decât cea care rezultă din documentele din stadiul tehnicii analizate de persoana de specialitate.
  (9) Se considera ca o invenţie nu implica o activitate inventiva dacă se afla, în special, în una dintre situaţiile următoare: folosire evidenta de mijloace cunoscute, combinaţie de caracteristici care rezultă în mod evident din stadiul tehnicii sau o selecţie evidenta dintr-un număr de posibilităţi cunoscute.
  (10) Se considera a fi o folosire evidenta de mijloace cunoscute următoarele situaţii:
  a) inventia reprezintă cel puţin una dintre soluţiile posibile care ar decurge în mod firesc şi facil, pentru o persoană de specialitate în domeniu, pentru completarea unei lacune existente într-un document anterior din stadiul tehnicii;
  b) inventia nu diferă de stadiul cunoscut al tehnicii decât prin utilizarea unor mijloace echivalente mecanice, electrice sau chimice bine cunoscute;
  c) inventia consta doar într-o noua utilizare folosind proprietăţile cunoscute ale acestuia;
  d) inventia consta într-o înlocuire, într-un dispozitiv cunoscut, a unui material cu un alt material recent descoperit şi ale cărui proprietăţi îl fac adecvat pentru aceasta utilizare, denumita înlocuire analoagă;
  e) inventia consta doar în utilizarea unei tehnici cunoscute într-o situaţie riguros similară, denumita utilizare analoagă.
  (11) În cuprinsul unei invenţii se considera a fi o combinaţie de caracteristici, care rezultă în mod evident din stadiul tehnicii, simpla juxtapunere ori asociere de dispozitive sau procedee cunoscute, fiecare funcţionând ori desfasurandu-se în modul sau normal, nerezultand o interdependenta în funcţionare sau desfăşurare neevidenta.
  (12) Se considera a fi o selecţie evidenta dintr-un număr de posibilităţi cunoscute dacă inventia:
  a) consta doar în alegerea unei soluţii dintr-un anumit număr de posibilităţi la fel de adecvate;
  b) consta în alegerea anumitor dimensiuni, intervale de temperatura sau a altor parametri dintr-un domeniu limitat şi este evident ca aceşti parametri ar fi putut fi obţinuţi prin metoda obişnuită de încercări succesive sau prin folosirea metodelor uzuale de proiectare;
  c) se obţine doar printr-o simpla extrapolare rezultată în mod direct din stadiul tehnicii; sau
  d) consta numai în selectarea dintr-un grup foarte larg a unor compuşi sau combinatii chimice, inclusiv aliaje, determinate, fără efecte noi, neaşteptate.
  (13) Pentru inventiile din domeniul programelor de calculator se considera îndeplinit criteriul activităţii inventive dacă inventia aduce o contribuţie tehnica, prin aceasta înţelegandu-se aport la stadiul tehnicii într-un domeniu tehnic.
  (14) Contribuţia tehnica se determina prin luarea în considerare a diferenţei dintre întinderea protecţiei revendicate, considerată ca un tot, şi stadiul tehnicii.
  (15) Revendicarea al carei conţinut determina întinderea protecţiei poate cuprinde elemente care conţin pe lângă caracteristici tehnice şi caracteristici netehnice.
  C. Aplicabilitatea industriala
  (1) Inventia, conform art. 11, este susceptibilă de aplicare industriala dacă obiectul sau poate fi realizat sau utilizat în cel puţin unul dintre domeniile tehnologice, inclusiv în agricultura.
  (2) O invenţie este susceptibilă de aplicare industriala dacă din descriere, revendicari şi desene rezultă ca aceasta este corecta din punct de vedere ştiinţific şi tehnic.
  (3) Nu are aplicabilitate industriala inventia revendicata având ca obiect un dispozitiv sau un procedeu a cărui presupusa funcţionare este în mod evident contrară legilor fizicii, cum ar fi un mecanism de tip perpetuum mobile.
  (4) În aplicarea alin. (3) se pot formula obiecţii privind aplicabilitatea industriala în cazul în care revendicarea specifică funcţia pe care se pretinde ca o îndeplineşte inventia.
  (5) Dacă inventia nu respecta prevederile art. 18 şi nu se referă la o construcţie specifică a carei funcţie de perpetuum mobile nu este specificată, condiţia aplicabilitatii industriale este îndeplinită.
  Regula 38 - Dependenta obiectului cererii de un brevet anterior
  (1) În aplicarea art. 32, referitor la o cerere de brevet pentru o invenţie care nu poate fi aplicată fără a aduce atingere unei invenţii dintr-o cerere de brevet anterioară, brevetata în România şi în vigoare, se vor avea în vedere, în special, următoarele situaţii:
  a) inventia protejata prin brevetul anterior este utilizata în inventia ce constituie obiectul cererii;
  b) inventia ce constituie obiectul cererii reprezintă o dezvoltare, bazată pe o activitate inventiva, a inventiei protejate prin brevetul anterior;
  c) o parte a caracteristicilor din inventia brevetata a fost înlocuită în cererea de brevet de invenţie cu caracteristici echivalente, iar perfecţionarea adusă satisface criteriile de brevetabilitate;
  d) o parte a caracteristicilor inventiei din cerere reprezintă o selecţie a caracteristicilor inventiei protejate prin brevetul anterior.
  (2) Examinatorul cererii de brevet de invenţie al carei obiect depinde, în conformitate cu alin. (1), de un brevet de invenţie anterior, în cazul în care comisia hotărăşte acordarea unui brevet de invenţie, transmite câte o notificare atât titularului brevetului anterior, cat şi solicitantului cererii de brevet de invenţie.
  (3) Notificările prevăzute la alin. (2) vor preciza faptul ca între obiectul inventiei din cererea de brevet de invenţie pentru care se ia hotărârea de acordare şi obiectul inventiei din brevetul anterior exista o relaţie de dependenta; de asemenea, notificările vor preciza faptul ca acestea au numai un caracter de informare, în eventuala aplicare a art. 54 şi 62, şi vor reda conţinutul prevederilor art. 48 şi 49.
  (4) În conformitate cu art. 27 alin. 3, absenta notificărilor din partea OSIM nu absolvă nici pe solicitantul cererii şi nici pe titularul brevetului, între ale căror obiecte ale inventiilor exista o relaţie de dependenta, de respectarea prevederilor legii cu privire la transmiterea drepturilor.
  Regula 39 - Notificările OSIM
  (1) Notificările privind procedurile legale semnate şi stampilate se transmit prin registratura generală, fie recomandat prin posta, fie se înmânează personal destinatarului sau împuternicitului acestuia care confirma în scris primirea.
  (2) Cu referire la procedurile legale, între OSIM şi solicitant pot fi încheiate minute, la sediul oficiului, validate prin semnăturile părţilor şi înregistrate la OSIM.
  (3) Notificarea îşi produce efectele chiar dacă destinatarul refuza sa accepte documentul de notificat sau sa recunoască primirea acestuia.
  (4) Dacă a fost desemnat un mandatar, notificările îi sunt adresate acestuia; în cazul în care pentru o singura parte interesată au fost desemnaţi mai mulţi mandatari, este suficient dacă notificarea este adresată unuia dintre aceştia; în cazul în care mai multe părţi interesate au un mandatar comun, este suficient ca notificarea să fie adresată mandatarului comun.
  (5) Pentru eliberarea unei notificări a OSIM conform art. 41 alin. 2 lit. d) persoanei interesate, aceasta trebuie să achite contravaloarea taxei de certificare şi eliberare a unui document oficial de tipul adeverinta, duplicat, copie.
  (6) În notificările transmise solicitantului OSIM indica termenul de răspuns; solicitantul, pentru motive justificate, poate solicita prelungirea termenului de răspuns legal conform regulii 3 alin. (6).
  (7) OSIM nu poate lua hotărâri înainte de expirarea termenului acordat solicitantului pentru răspuns.
  (8) Dacă în termenul fixat solicitantul nu răspunde şi nici nu a cerut o prelungire a termenului de răspuns, hotărârea privind cererea se ia de către OSIM pe baza documentelor existente; fac excepţie cererile aflate în situaţia prevăzută la art. 28 alin. 7 lit. b).
  (9) În toate situaţiile în care s-a notificat solicitantului remedierea lipsurilor care conduc la aplicarea prevederilor art. 28 alin. 7 lit. b), în notificare se va preciza ca, în cazurile în care lipsurile nu sunt remediate, cererea de brevet de invenţie este declarata ca fiind considerată retrasă; în termen de 12 luni de la data la care solicitantului i s-a notificat faptul ca cererea este considerată retrasă, acesta poate cere repunerea în termen conform art. 46; în caz contrar cererea de brevet de invenţie se respinge conform art. 28 alin. 2 lit. e).


  Secţiunea a 4-a Hotărârile OSIM

  Regula 40 - Comisia de examinare
  (1) În procedura de examinare a cererii de brevet de invenţie examinatorul de stat de specialitate întocmeşte raportul de examinare, pe baza căruia o comisie de examinare de specialitate din cadrul OSIM ia hotărârea de acordare a brevetului de invenţie sau de respingere a cererii de brevet de invenţie; de asemenea, comisia de examinare ia act de retragerea cererii de brevet de invenţie în cazul în care solicitantul cere retragerea în scris sau declara ca fiind considerate retrase cererile de brevet de invenţie aflate în una dintre situaţiile prevăzute la art. 28 alin. 7.
  (2) Comisiile de examinare din cadrul OSIM sunt constituite pe domenii de specialitate sau pe proceduri de examinare.
  (3) Comisia de examinare este formată din preşedinte, desemnat de directorul general al OSIM, şi 2 membri, desemnaţi de preşedintele comisiei de examinare.
  (4) Examinatorul de stat de specialitate care a întocmit raportul de examinare nu este membru al comisiei de examinare.
  (5) Toate hotărârile luate de comisia de examinare se înscriu în Registrul comisiilor de examinare din serviciul de specialitate; în acelaşi registru se înscriu şi menţiunile privind cererile de brevet de invenţie care au fost retrase de către solicitant sau care sunt declarate ca fiind considerate retrase.
  (6) Menţiunile privind hotărârile de acordare a brevetului de invenţie sau de respingere a cererii de brevet de invenţie, precum şi rezumatele redactate de OSIM ale brevetelor de invenţie acordate se publică în primul număr al BOPI, după expirarea termenului de 60 de zile de la data luării acestor hotărâri.
  (7) În aplicarea art. 28 alin. 4, efectele hotărârilor de acordare a brevetelor sau de respingere a cererilor de brevet de invenţie se produc faţă de terţi de la data publicării.
  (8) În termenul prevăzut la alin. (6) hotărârile luate de comisiile de examinare, precum şi menţiunile privind cererile retrase sau menţiunile privind declaraţiile conform cărora cererile sunt considerate retrase se comunică solicitantului sau succesorului sau în drepturi şi se înscriu în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse.
  (9) Inventiile pentru care a fost acordat brevet se publică prin punerea la dispoziţia publicului, la sediul OSIM, a descrierii, revendicarilor şi desenelor începând de la data publicării în BOPI a menţiunilor privind hotărârile de acordare, conform alin. (6).
  Regula 41 - Întreruperea şi suspendarea procedurilor în faţa OSIM
  (1) În cazul decesului părţii interesate, procedura în faţa OSIM se întrerupe conform art. 28 alin. 9; în înţelesul art. 28 alin. 9, persoana interesată este solicitantul cererii de brevet de invenţie, succesorul în drepturi al acestuia, titularul brevetului de invenţie sau deţinătorul dreptului de prioritate ori mandatarul autorizat.
  (2) În măsura în care evenimentele prevăzute la alin. (1) nu afectează mandatul, procedura în faţa OSIM poate fi întreruptă numai la cererea mandatarului autorizat.
  (3) În situaţia prevăzută la alin. (2), reprezentantul legal poate:
  a) să depună la OSIM o cerere în care să solicite în mod expres întreruperea procedurii în care se afla cererea de brevet de invenţie;
  b) sa achite o taxa de prelungire a termenului de procedura; şi
  c) să depună la OSIM copii certificate de pe toate documentele care atesta decesul.
  (4) Reluarea procedurii se face la cererea expresă a succesorului în drepturi sau a mandatarului autorizat, înregistrată la OSIM, la care se anexează documentele care atesta calitatea de succesor în drepturi; OSIM notifica părţilor interesate data la care se reiau procedurile.
  (5) În situaţia numirii unui nou mandatar autorizat, OSIM va relua procedurile numai după ce acesta depune procura de reprezentare a solicitantului; în caz contrar cererea de brevet de invenţie se respinge conform regulii 20 A alin. (3) sau procedurile sunt reluate fără a se lua în considerare noul mandatar.
  (6) În cazul în care se instituie proceduri judiciare în privinta dreptului la acordarea brevetului sau a dreptului la brevet, procedura de brevetare se suspenda conform art. 28 alin. 10, iar OSIM notifica părţii interesate data de la care procedura este suspendată.
  (7) În vederea reluării procedurii suspendate, dacă se aplică prevederile art. 65 alin. 1, partea interesată trebuie:
  a) sa comunice la OSIM hotărârea judecătorească în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă;
  b) sa plătească taxa privind înregistrarea de modificări cu privire la regimul juridic al brevetului.
  (8) Dacă sunt îndeplinite cerinţele alin. (7) şi este plătită taxa prevăzută la regula 47 alin. (1) lit. b), OSIM eliberează brevetul de invenţie persoanei îndreptăţite şi publică în BOPI schimbarea titularului.
  (9) În vederea reluării procedurii suspendate, dacă se aplică prevederile art. 65 alin. 2, partea interesată trebuie:
  a) sa comunice la OSIM hotărârea judecătorească în termen de 3 luni de la data la care aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă, investită cu formula executorie de către instanţa;
  b) sa comunice în scris la OSIM în acelaşi termen opţiunea sa cu privire la alegerea uneia dintre variantele cuprinse în art. 65 alin. 2 lit. a)-c).
  (10) În cazul în care din comunicarea facuta conform alin. (9) lit. b) reiese ca persoana căreia i-a fost recunoscut dreptul la brevet doreşte sa continue procedura în locul solicitantului şi plăteşte taxa privind înregistrarea de modificări cu privire la regimul juridic al cererii de brevet de invenţie, OSIM publică în BOPI schimbarea persoanei îndreptăţite la eliberarea brevetului.
  (11) În situaţia în care din comunicarea facuta conform alin. (9) lit. b) reiese ca persoana căreia i-a fost recunoscut dreptul la brevet va depune o noua cerere de brevet pentru inventia pentru care i-a fost recunoscut dreptul, aceasta depunere trebuie:
  a) să fie facuta în cadrul termenului prevăzut la alin. (9) lit. a);
  b) sa cuprindă în formularul de cerere o referire în limba română la cererea iniţială sau sa cuprindă descrierea, revendicarile şi desenele inventiei pentru care i-a fost recunoscut dreptul la brevet;
  c) sa plătească taxele pentru proceduri;
  d) sa cuprindă o copie a hotărârii judecătoreşti prevăzute la alin. (9) lit. a).
  (12) Data de depozit a cererii de brevet de invenţie prevăzute la alin. (11) este aceeaşi cu data de depozit a cererii iniţiale şi noua cerere beneficiază de dreptul de prioritate revendicat în cererea iniţială.
  (13) După îndeplinirea prevederilor alin. (11), OSIM declara ca cererea iniţială este considerată ca fiind retrasă începând cu data de depozit.
  (14) În cazul în care din comunicarea facuta conform alin. (9) lit. b) reiese ca persoana căreia i s-a recunoscut dreptul la brevet solicita respingerea cererii iniţiale şi este îndeplinită cerinţa prevăzută la alin. (9) lit. a), OSIM ia hotărârea de respingere a cererii iniţiale, publică menţiunea acesteia în BOPI şi comunică hotărârea părţilor interesate.
  (15) OSIM notifica părţii interesate data de la care procedura suspendată conform alin. (6) este reluată.
  (16) Întreruperea sau suspendarea procedurii nu poate interveni înainte de publicarea cererii de brevet de invenţie conform art. 23.
  Regula 42 - Revocarea din oficiu
  (1) Hotărârile comisiei de examinare, privind cererile de brevet de invenţie, pot fi revocate din oficiu, în temeiul art. 29.
  (2) Revocarea hotărârilor, prevăzută la alin. (1), se poate face dacă acestea conţin greşeli sau pentru omisiuni, dacă sunt luate cu neîndeplinirea condiţiilor prevăzute de lege sau de prezentul regulament, ori pentru erori materiale privind numele, calitatea autorului, solicitantului sau titularului, adresa, cifre, sau dacă, în perioada de revocare, la OSIM sunt identificate documente de natura a determina modificarea acestora.
  (3) Revocarea din oficiu se face de către aceeaşi comisie de examinare care a luat hotărârea, comisie care, în vederea luării unei noi hotărâri, poate cere orice acte sau lămuriri.
  (4) Pentru erorile materiale şi altele asemenea, a căror îndreptare nu necesita modificarea hotărârii, comisia de examinare dispune îndreptarea acestora.
  (5) Comisia poate dispune amânarea publicării şi comunicării hotărârii în cazul în care constata ca solicitantul, altul decât inventatorul, nu este îndreptăţit la acordarea brevetului de invenţie şi ca sunt necesare noi dovezi privind dreptul la acordarea brevetului.
  (6) Amânarea comunicării hotărârii luate nu poate depăşi un termen de 6 luni de la data acesteia.
  (7) Revocarea conform alin. (1) nu este supusă taxelor.
  (8) Menţiunea de revocare din oficiu a hotărârii se înscrie în Registrul comisiilor de examinare din serviciul în care s-a luat hotărârea.
  (9) Motivarea revocării din oficiu se consemnează de către preşedintele comisiei de examinare într-un proces-verbal care se ataşează la dosarul cererii de brevet.
  (10) După revocarea hotărârii comisia de examinare va lua o noua hotărâre privind cererea de brevet de invenţie imediat după soluţionarea cauzelor care au determinat revocarea hotărârii.
  (11) Pentru situaţia prevăzută la alin. (5) comisia de examinare va lua, după caz, o noua hotărâre în interiorul termenului de 6 luni.


  Secţiunea a 5-a Apărarea drepturilor privind inventiile

  Regula 43 - Contestaţia şi cererea de revocare
  (1) Împotriva hotărârilor OSIM privind cererile de brevet, precum şi cu privire la brevetele de invenţie persoanele interesate pot formula, personal sau prin mandatar autorizat ori avocat, contestaţii, respectiv cereri de revocare, în termenele prevăzute de lege şi de prezentul regulament.
  (2) Hotărârile OSIM cu privire la cererile de brevet de invenţie pot fi contestate de către solicitant sau titular în termen de 3 luni de la comunicare, conform art. 53, iar în cazul hotărârilor de acordare, acestea pot fi contestate de titular şi cu privire la revendicari, în sensul modificării întinderii protecţiei.
  (3) Contestaţia, în limba română, conţinând motivele în fapt şi temeiurile în drept, raportate la motivarea hotărârii contestate, se depune la OSIM în doua exemplare, la care se anexează actele doveditoare, în principal cu caracter tehnic, pentru susţinerea motivelor invocate în contestaţie.
  (4) În aplicarea art. 54, orice persoană interesată poate cere revocarea, în tot sau în parte, a hotărârii de acordare sau a brevetului de invenţie, în termen de 6 luni de la publicarea menţiunii hotărârii de acordare, dacă, în opinia sa, hotărârea a fost luată fără respectarea dispoziţiilor art. 7-11, ale art. 12, 13 şi 18.
  (5) În perioada legală de revocare sau, după caz, până la soluţionarea cererii de revocare brevetul de invenţie nu poate fi anulat.
  (6) Cererea de revocare, în limba română, va fi depusa în doua exemplare pentru OSIM, plus un număr de exemplare egal cu numărul cotitularilor, şi va cuprinde expunerea motivului sau motivelor în fapt şi a temeiurilor în drept şi documentele în susţinerea motivelor acţiunii, fără a putea fi invocată nerespectarea condiţiilor de forma sau procedura cu privire la cererea de brevet de invenţie.
  (7) Un exemplar al cererii de revocare se comunică de către OSIM titularului, în vederea depunerii observaţiilor sale, în termenul prevăzut de lege şi va fi citat la termenul fixat pentru soluţionarea cererii de revocare.
  (8) Judecarea în fond a contestaţiei sau a cererii de revocare va fi supusă plăţii taxelor prevăzute de lege, iar în lipsa acesteia, acţiunea este respinsă.
  Regula 44 - Comisiile de reexaminare din OSIM
  A. Contestaţia şi cererea de revocare privind hotărârile luate în examinare de fond
  (1) Potrivit art. 53 şi 54, contestaţiile şi cererile de revocare sunt soluţionate de o comisie de reexaminare, organ cu atribuţii administrativ-jurisdicţionale, alcătuită din:
  a) preşedinte;
  b) 1 sau 3 examinatori cu minimum 5 ani vechime în examinare; şi
  c) un consilier juridic din cadrul Departamentului de apeluri.
  (2) Preşedintele comisiei de reexaminare este directorul general al OSIM sau, prin delegarea de competenţa, şeful Departamentului de apeluri.
  (3) Secretariatul comisiei de reexaminare este asigurat de o persoană din cadrul Departamentului de apeluri.
  (4) Raportor al cauzei este desemnat examinatorul, în cazul comisiilor formate din 3 membri, sau unul dintre cei 3 examinatori, în cazul comisiilor formate din 5 membri.
  (5) Nu pot fi membri ai comisiilor de reexaminare specialiştii care au făcut parte din comisia de examinare sau care au un interes personal în cauza dezbatuta.
  (6) Dacă pentru unul dintre motivele menţionate la alin. (5) sau pentru alte motive temeinice, care fac imposibila participarea sa în comisie, un membru al comisiei de reexaminare considera că nu poate lua parte la procedura, el va informa comisia de reexaminare despre aceasta.
  (7) Membrii comisiei de reexaminare pot fi recuzati de oricare dintre părţi pentru motivele menţionate la alin. (5).
  (8) Cererea de recuzare nu va fi admisă dacă, având cunoştinţa de motivele posibilei recuzari, respectiva parte a acceptat începerea procedurii.
  (9) Comisia de reexaminare va decide asupra măsurii ce urmează a fi luată în cazurile prevăzute la alin. (5)-(7), situaţie în care membrul supus recuzării va fi înlocuit în aceasta comisie de către un consilier juridic din Departamentul de apeluri în vederea soluţionării cererii de recuzare. Dacă se considera necesar de către comisia de reexaminare, membrul recuzat trebuie să îşi prezinte punctul de vedere cu privire la cererea de recuzare.
  (10) Înaintea luării unei decizii referitoare la recuzarea unui membru nu va avea loc nici o alta procedura în cazul respectiv.
  (11) Înlocuirea unui membru al unei comisii de reexaminare în cazul în care acesta a fost recuzat sau pentru alte motive temeinice care fac imposibila participarea sa în comisie se va putea face cu specialişti desemnaţi.
  (12) Raportorul, în urma studierii documentaţiei cererii de brevet de invenţie şi a dosarului cauzei, va întocmi un studiu preliminar al cazului, în care va evidenţia argumentele formulate de părţi, va menţiona probele cele mai relevante invocate şi va semnala aspectele neclare ale cauzei.
  (13) Activitatea comisiei de reexaminare va fi consemnată de către secretarul acesteia în Registrul comisiei de reexaminare, care poate fi şi în format electronic.
  (14) Şedinţa de soluţionare a contestaţiei sau a cererii de revocare se desfăşoară cu ascultarea părţilor, desfăşurarea procedurilor orale, precum şi depunerea de probe fiind consemnate de către secretar într-o condica de şedinţa.
  (15) În soluţionarea cauzei comisia de reexaminare va da posibilitatea părţii interesate să prezinte şi sa susţină punctul sau de vedere pe baza probelor depuse la comisia de reexaminare în susţinerea cauzei, fie personal, fie prin mandatar autorizat sau avocat, pe baza împuternicirii avocatiale.
  (16) O persoana juridică poate fi reprezentată de persoana din conducere având funcţie de reprezentare sau de un consilier juridic al persoanei juridice, cu delegaţie specială.
  (17) În cazul în care componenta comisiei de reexaminare se modifica pentru motive temeinice care fac imposibila participarea unuia dintre membri, preşedintele dispune asupra condiţiilor în care vor avea loc noi audieri, noul membru fiind ţinut în aceeaşi măsura ca şi ceilalţi membri de o decizie deja luată în cauza.
  (18) Dacă o comisie de reexaminare formată din 3 membri considera ca natura contestaţiei sau cererii de revocare necesita ca respectiva comisie să fie constituită din 3 membri examinatori, un preşedinte şi un jurist, decizia de largire a comisiei va fi luată pentru soluţionarea cauzei pe rol.
  (19) În cazul în care se constata deficiente ale procedurii de examinare în fond, comisia de reexaminare va hotărî transmiterea cererii de brevet de invenţie aceleiaşi comisii de examinare în fond, exceptând cazul în care exista motive temeinice pentru a nu se proceda astfel, şi atunci va hotărî transmiterea cererii de brevet de invenţie comisiei de examinare competente, în baza hotărârii luate conform regulii 46.
  (20) O dată cu transmiterea citaţiilor, comisia de reexaminare poate transmite notificarea redactată de raportor, într-un mod care să nu sugereze ca decizia comisiei de reexaminare ar putea fi condiţionată de aceasta notificare.
  (21) În cazul procedurii orale, comisia de reexaminare asigura condiţiile ca fiecare caz să fie astfel audiat încât la închiderea procedurilor să poată fi luată o decizie, exceptând cazurile în care exista motive temeinice pentru acordarea unui nou termen în vederea completării dovezilor în susţinerea cauzei.
  (22) În cazul acordării unui nou termen, dezbaterile care au loc în soluţionarea cauzei se consemnează în încheieri de şedinţa semnate de preşedinte şi membrii comisiei.
  B. Contestaţia şi cererea de revocare privind hotărâri luate în examinare preliminară
  (1) Se soluţionează de către o comisie de reexaminare formată din 2 membri jurişti din cadrul Direcţiei contencios şi un membru examinator în cadrul Serviciului examinare preliminară contestaţiile privind hotărârile luate în examinarea preliminară, referitoare la:
  a) cererile de brevet de invenţie;
  b) cererile de acordare a protecţiei tranzitorii;
  c) cererile de brevet european cu efect în România;
  d) prioritatea revendicata;
  e) rectificari;
  f) repuneri în termen ori în drepturi;
  g) revalidarea brevetelor de invenţie;
  h) înscrieri de transmiteri de drepturi.
  (2) Preşedintele comisiei de reexaminare se deleagă de către directorul general al OSIM, iar secretariatul acesteia se asigura de către o persoană din Direcţia contencios.
  (3) Orice persoană poate cere comisiei de reexaminare prevăzute la alin. (1) rectificarea datelor înscrise în registrele prevăzute la regula 55, privind:
  a) omisiunea unei înscrieri;
  b) o înscriere eronată;
  c) o eroare într-o înscriere.
  (4) În cazurile prevăzute la alin. (3), în conformitate cu dispoziţiile art. 53 alin. 3, contestaţiile nu sunt supuse plăţii taxelor şi se soluţionează în termenul prevăzut la art. 53 alin. 2.
  (5) În timpul şedinţei de soluţionare a contestaţiei comisia de reexaminare poate:
  a) să solicite orice lămuriri sau documente care sunt necesare şi suficiente în legătură cu rectificarea datelor înscrise în registru; şi
  b) sa ia orice hotărâre pe care o considera adecvată pentru rectificarea datelor înscrise în registre.
  (6) Înregistrarea contestaţiei se comunică în scris Serviciului examinare preliminară în vederea sistării până la soluţionarea contestaţiei a eliberării de documente care constituie o copie sau un extras al unei înscrieri din Registrul naţional, indiferent dacă acestea sunt pe suport hârtie ori aflate în totalitate sau parţial în format electronic.
  (7) Hotărârea comisiei de reexaminare se comunică Serviciului examinare preliminară, care operează în registru rectificările corespunzătoare, acestea fiind menţionate în orice document eliberat ulterior şi care este o copie sau un extras al unei înscrieri în Registrul naţional.
  Regula 45 - Desfăşurarea şedinţei de soluţionare a cauzelor
  (1) Secretarul comisiei de reexaminare citeaza părţile sau, după caz, reprezentanţii acestora, cu cel puţin 14 zile înainte de termenul fixat de preşedinte pentru soluţionarea cauzei, prin posta, cu confirmare de primire.
  (2) Dacă una dintre părţi, citata în mod regulamentar în faţa comisiei de reexaminare într-o procedură orala, nu s-a prezentat, procedura poate continua în lipsa acelei părţi.
  (3) Şedinţele de audiere sunt publice, iar în cazul în care dezbaterea publică ar putea aduce daune uneia dintre părţi sau ar putea aduce atingere ordinii publice, comisia de reexaminare poate dispune ca şedinţa sa nu fie publică.
  (4) Preşedintele comisiei de reexaminare deschide, suspenda şi ridica şedinţa.
  (5) Secretarul comisiei de reexaminare verifica dacă este plătită taxa, dacă procedura de citare a fost legal îndeplinită şi face referatul cauzei.
  (6) Preşedintele comisiei de reexaminare deschide dezbaterile, invitand comisia de examinare să-şi prezinte punctul de vedere, după care:
  a) în cazul contestaţiei, da cuvântul contestatorului pentru a susţine contestaţia;
  b) în cazul cererii de revocare, da cuvântul părţilor.
  (7) Înaintea abordarii motivelor de fond, comisia de reexaminare, din oficiu, sau părţile, cu încuviinţarea preşedintelui comisiei de reexaminare, pot ridica excepţii de procedura.
  (8) Dacă este cazul, preşedintele poate da cuvântul de mai multe ori părţilor.
  (9) Preşedintele poate adresa întrebări părţilor şi poate pune în dezbatere orice împrejurare relevanta pentru soluţionarea cauzei, chiar dacă acestea nu sunt cuprinse în contestaţie; membrii comisiei de reexaminare vor putea pune întrebări părţilor numai prin intermediul preşedintelui, care poate totuşi incuviinta ca aceştia sa pună întrebări direct.
  (10) Preşedintele poate incuviinta solicitarea de a fi consultaţi alţi specialişti din cadrul OSIM sau din afară instituţiei.
  (11) Susţinerile prezentate de părţi în şedinţa vor fi consemnate de secretarul comisiei de reexaminare în condica de şedinţa.
  (12) După încheierea audierilor, numai membrii comisiei de reexaminare se vor reuni pentru a delibera asupra deciziei ce urmează a fi luată.
  (13) În cazul invocarii unei excepţii, comisia de reexaminare se va pronunţa mai întâi asupra excepţiilor de procedura.
  (14) Pe parcursul deliberărilor asupra excepţiilor, membrul jurist îşi va exprima primul considerentele privind încadrarea juridică a cazului, urmat de către ceilalţi membri ai comisiei de reexaminare, ultimul în exprimarea opiniei fiind preşedintele.
  (15) Pe parcursul deliberărilor pe fond asupra cazului, raportorul îşi va exprima primul opinia, urmat de către ceilalţi membri ai comisiei, ultimul în exprimarea opiniei fiind preşedintele.
  (16) Dacă în cursul deliberărilor membrii comisiei de reexaminare ajung la concluzia ca au rămas nelamurite aspecte importante pentru justa soluţionare a cauzei, comisia de reexaminare va dispune repunerea pe rol a acesteia, consemnată în încheierea de şedinţa comunicată părţilor, în care se evidenţiază respectivele aspecte şi data noii şedinţe.
  (17) După încheierea deliberărilor preşedintele rezuma opţiunile posibile în legătură cu hotărârea şi le supune la vot, care este exprimat în prezenta tuturor membrilor.
  (18) Hotărârea comisiei de reexaminare va fi adoptată cu voturile majorităţii membrilor săi, iar opiniile separate vor fi menţionate după dispozitivul hotărârii.
  (19) În cazul în care comisia de reexaminare nu se va putea pronunţa imediat după încheierea dezbaterilor, pronunţarea se va amana pentru un termen pe care preşedintele îl va anunta şi care nu va putea fi mai mare de 7 zile.
  Regula 46 - Hotărârile comisiei de reexaminare
  (1) În cazul contestaţiilor comisia de reexaminare poate hotărî:
  a) admiterea, în tot sau în parte, a contestaţiei, cu desfiinţarea hotărârii şi acordarea brevetului de invenţie, comisia de reexaminare urmând să-şi asume şi competentele comisiei de examinare;
  b) admiterea, în tot sau în parte, a contestaţiei, desfiinţarea hotărârii de respingere şi trimiterea cererii de brevet de invenţie în examinarea de fond pentru reluarea procedurii de examinare, în limite de competenţa precizate în hotărâre;
  c) admiterea, în tot sau în parte, a contestaţiei, desfiinţarea hotărârii de acordare a brevetului şi, după caz, luarea unei hotărâri de acordare a brevetului de invenţie sau transmiterea cererii de brevet de invenţie în examinarea de fond pentru reluarea procedurii de examinare;
  d) admiterea sau respingerea contestaţiei conform regulii 44 B alin. (1);
  e) respingerea contestaţiei şi menţinerea hotărârii contestate;
  f) respingerea contestaţiei şi menţinerea hotărârii contestate, cu schimbarea motivarii hotărârii de respingere.
  (2) În cazul cererilor de revocare comisia de reexaminare poate hotărî:
  a) admiterea în tot a cererii de revocare şi revocarea brevetului de invenţie;
  b) admiterea în parte a cererii de revocare, revocarea brevetului de invenţie şi, după caz, luarea unei hotărâri de acordare sau de trimitere a cererii de brevet de invenţie în examinarea de fond pentru reluarea procedurii de examinare în limitele de competenţa precizate în hotărâre;
  c) respingerea cererii de revocare şi menţinerea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie.
  (3) După pronunţare, raportorul redactează hotărârea, care se semnează de preşedinte şi de membri.
  (4) Hotărârile comisiei de reexaminare sunt acte cu caracter jurisdicţional.
  (5) Hotărârile comisiei de reexaminare se vor comunică părţilor de către secretar, în termen de 15 zile de la pronunţare, iar un exemplar original se depune la dosarul de hotărâri ale comisiei de reexaminare, şi se înscriu în condica de şedinţa.
  (6) În cazul în care comisia de reexaminare considera necesar ca în aplicarea legii să se abata de la o practica anterioară în domeniu, în hotărâre vor fi explicate motivele abaterii.
  (7) Dispoziţiile prezentului regulament referitoare la procedura de soluţionare a contestaţiilor şi cererilor de revocare, precum şi cele referitoare la hotărârile luate se completează, în mod corespunzător, cu dispoziţiile Codului de procedura civilă.
  (8) Atacarea hotărârilor comisiei de reexaminare se face în conformitate cu dispoziţiile art. 56 alin. 1 şi 2.
  (9) În cazul hotărârii comisiei de reexaminare prin care se modifica o hotărâre a comisiei de examinare, în dispozitivul hotărârii comisiei de reexaminare se va preciza ca partea din hotărârea atacată rămasă neschimbata îşi va produce efectele de la data luării hotărârii comisiei de examinare.


  Secţiunea a 6-a Eliberarea brevetului de invenţie

  Regula 47 - Condiţii pentru eliberarea brevetului de invenţie
  (1) OSIM eliberează brevetul de invenţie titularului conform art. 30, în cazul în care:
  a) menţiunea hotărârii de acordare a brevetului a fost publicată în BOPI; şi
  b) taxa legală pentru tipărirea descrierii, revendicarilor şi desenelor şi eliberarea brevetului de invenţie a fost plătită de către titular.
  (2) Brevetul de invenţie cuprinzând diploma, împreună cu descrierea, revendicarile şi desenele, poate fi eliberat titularului imediat după tipărirea acestora.
  (3) În situaţiile în care brevetul nu a fost eliberat şi hotărârea de acordare a fost contestată în baza art. 53 sau împotriva acesteia a fost introdusă o cerere de revocare în baza art. 54, la cererea solicitantului, termenul de 12 luni pentru plata taxei pentru tipărirea şi eliberarea brevetului poate curge de la data la care hotărârea de acordare a rămas definitivă şi irevocabilă.
  (4) În cazul în care brevetul de invenţie este în regim de coproprietate, în conformitate cu regula 72, acesta se eliberează cotitularului desemnat sau, în lipsa acestuia, primului cotitular menţionat, iar celorlalţi cotitulari li se eliberează un duplicat cu menţiunea "cotitular al brevetului de invenţie nr. ..."; duplicatele se eliberează fără plata unei taxe.
  (5) Titularului i se poate elibera, la cerere şi cu plata taxei legale, un duplicat al brevetului de invenţie după publicarea în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, a menţiunii pierderii sau distrugerii originalului; menţiunea eliberării duplicatului se publică în BOPI.
  (6) Pentru brevetele de invenţie anulate, în parte, în baza prevederilor art. 40, OSIM eliberează un nou brevet de invenţie, în conformitate cu hotărârea definitivă şi irevocabilă a instanţei, cu plata taxei prevăzute la alin. (1) lit. b).
  (7) În cazul în care inventatorul are dreptul la eliberarea unui duplicat al brevetului de invenţie, conform art. 36 alin. 2, acest document se eliberează de către OSIM fără plata unei taxe.


  Secţiunea a 7-a Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie

  Regula 48 - Menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie în perioada de protecţie
  (1) Pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, taxa pentru un an de protecţie devine scadenta în prima zi a anului de protecţie respectiv, cu următoarele excepţii:
  a) pentru primii 2 ani de protecţie, deoarece titularul nu datorează taxe de menţinere în vigoare;
  b) pentru anii de protecţie următori primilor 2 ani, inclusiv pentru anul următor anului în care s-a publicat menţiunea de acordare a brevetului de invenţie, deoarece taxele se plătesc în termen de 12 luni de la data publicării în BOPI a menţiunii acordării brevetului.
  (2) Taxa prevăzută la art. 45 alin. 3 poate fi plătită anticipat pentru o perioadă de până la 4 ani, în care este inclus şi anul de protecţie pentru care trebuia să se facă aceasta plata, conform alin. (1).
  (3) În cazul în care taxa este plătită anticipat, aceasta plata este considerată ca fiind valabilă, chiar dacă în perioada pentru care au fost plătite taxele a fost actualizat cuantumul acestora.
  (4) Dacă în perioada pentru care taxa a fost plătită anticipat este înregistrată o transmitere de drepturi conform art. 47, o dată cu transmiterea de drepturi se va plati diferenţa până la nivelul cuantumului legal pentru anul de protecţie următor celui în care este publicată menţiunea înregistrării acestei transmiteri.
  (5) Dacă plata diferenţei de taxa prevăzute la alin. (4) nu a fost facuta o dată cu înregistrarea la OSIM a actului de transmitere a dreptului, printr-o notificare se acordă titularului un termen de doua luni pentru ca acesta sa plătească diferenţa până la cuantumul taxei care trebuie achitată; în caz contrar pentru această perioadă nu se considera a fi fost facuta plata.
  (6) De îndată ce sunt îndeplinite condiţiile legale pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie, OSIM notifica aceasta titularului sau mandatarului autorizat, precum şi faptul ca taxa de menţinere în vigoare nu se returnează, indiferent de modificările intervenite ulterior cu privire la regimul juridic al brevetului.
  (7) Plata poate fi facuta de către orice persoană, cu condiţia indicarii datelor de identificare a acesteia şi a titularului, a numărului brevetului de invenţie, a titlului inventiei care face obiectul protecţiei prin brevet, a anului sau a perioadei pentru care se face plata taxei şi a înregistrării la OSIM a unei copii a documentului de plată şi a actelor prin care să se dovedească, dacă este cazul, îndeplinirea de către titular a condiţiilor de acordare a reducerii cuantumului.
  (8) În cazul în care, ca urmare a notificării faptului ca urmează să se ia o hotărâre de acordare a brevetului de invenţie, solicitantul cere, în baza art. 27 alin. 2, o prelungire a termenului de luare a hotărârii din motive de incapacitate temporară de plată a taxelor de menţinere în vigoare şi de tipărire a descrierii, a revendicarilor şi desenelor şi de eliberare a brevetului de invenţie şi OSIM considera ca dovezile aduse în susţinerea cererii sunt concludente, iar o taxa într-un cuantum egal cu cel prevăzut pentru taxa de prelungire a unui termen de procedura a fost plătită, se va notifica acordul privind aceasta cerere; prelungirea termenului de luare a hotărârii nu poate fi mai mare de 18 luni şi se acordă o singură dată.
  (9) Taxa legală pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie pentru un an de protecţie, care nu a fost plătită în condiţiile alin. (1), poate fi plătită cu o majorare de 50% până la sfârşitul unui termen de 6 luni de la data scadenta.
  (10) În cazul prevăzut la alin. (1) lit. b) termenul de 6 luni curge de la data la care s-a sfârşit termenul de 12 luni calculat de la data publicării menţiunii de acordare a brevetului de invenţie.
  (11) Neplata taxei legale pentru menţinerea în vigoare a brevetului de invenţie pentru un an de protecţie, după expirarea termenului prevăzut la alin. (9) sau (10), atrage, conform art. 45 alin. 3, decăderea titularului din drepturile conferite de brevet; menţiunea decăderii titularului din drepturile conferite de brevet se înscrie în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi se publică în BOPI.
  (12) În cazul în care titularul decăzut din drepturile conferite de brevetul de invenţie cere la OSIM revalidarea acestuia şi sunt îndeplinite cerinţele art. 38, inclusiv este plătită taxa pentru menţinerea în vigoare datorată pentru perioada pentru care nu s-a făcut plata, comisia de reexaminare, constituită conform regulii 44 B alin. (1), în termenul legal, soluţionează cererea.
  (13) Hotărârea motivată se comunică părţii interesate în termen de 15 zile de la pronunţare şi poate fi atacată cu apel la Tribunalul Bucureşti în termen de 30 de zile de la comunicare, iar în cazul în care aceasta nu a fost atacată se publică menţiunea hotărârii în BOPI, în termenul prevăzut la art. 38.
  (14) Hotărârea de revalidare rămasă definitivă şi irevocabilă se înregistrează la OSIM de către partea interesată şi se înscrie în Registrul naţional al brevetelor de invenţie, iar OSIM publică menţiunea hotărârii de revalidare în termenul prevăzut la art. 38; în cazul în care hotărârea nu a fost comunicată la OSIM în termen de 30 de zile, termenul pentru publicare curge de la data la care este înregistrată la OSIM hotărârea rămasă definitivă şi irevocabilă.
  Regula 49 - Anularea brevetului în cazul în care o altă persoană decât cea care figurează pe brevet este indreptatita la acordarea brevetului
  (1) În aplicarea art. 62 alin. 1 şi art. 65 alin. 1, în cazul în care se constata, printr-o hotărâre judecătorească rămasă definitivă şi irevocabilă, ca o altă persoană decât cea care figurează pe brevet are calitatea de inventator sau de succesor în drepturi al acestuia, OSIM eliberează un nou brevet persoanei îndreptăţite, iar primul brevet nu mai produce efecte; data priorităţii brevetului de invenţie nou-eliberat este data de prioritate a cererii de brevet de invenţie în baza căreia s-a eliberat primul brevet.
  (2) Persoana interesată, conform art. 62 alin. 2, trebuie să comunice la OSIM hotărârea judecătorească în termen de 30 de zile de la data la care aceasta a rămas definitivă şi irevocabilă; înscrierea şi publicarea menţiunii hotărârii, precum şi eliberarea noului brevet de invenţie se fac numai dacă sunt plătite taxele legale pentru înregistrarea de modificări cu privire la regimul juridic al brevetului de invenţie, pentru tipărirea descrierii, a revendicarilor şi a desenelor şi eliberarea brevetului de invenţie, precum şi a celor pentru menţinerea în vigoare a brevetului.
  Regula 50 - Renunţarea titularului la drepturi
  (1) Renunţarea de către titular la drepturile conferite de un brevet, care este în perioada de valabilitate, conform prevederii art. 39 alin. 1, se face prin înregistrarea la OSIM a unei cereri; OSIM ia act de renunţarea titularului şi ia o hotărâre motivată, dacă:
  a) cererea este expresă, indica dacă renunţarea se face în tot sau în parte, precizează care sunt revendicarile la care se face referire;
  b) cererea este depusa după data la care menţiunea hotărârii de acordare a brevetului de invenţie a fost publicată în BOPI;
  c) cererea este semnată de titular sau de coproprietari;
  d) se face dovada ca au fost respectate prevederile art. 39 alin. 2, 3 sau 5.
  (2) Hotărârea de renunţare rămasă definitivă şi irevocabilă se înscrie în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi menţiunea acesteia este publicată în BOPI în termen de 60 de zile de la data la care aceasta a fost înregistrată la OSIM.
  (3) La cererea inventatorului, conform prevederilor art. 39 alin. 2, titularul transmite acestuia dreptul la brevet în tot sau în parte, iar inventatorul trebuie să înregistreze la OSIM o cerere semnată, pentru preluarea dreptului la brevet, actul de renunţare şi de transmitere a dreptului la brevet în tot sau în parte, în original sau în copie autentificată, şi dovada de plată a taxei de modificare cu privire la regimul juridic al brevetului de invenţie referitor la transmiterea de drepturi; OSIM înscrie transmiterea de drepturi în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi publică în BOPI menţiunea acesteia, conform art. 47 alin. 3.


  Secţiunea a 8-a Întinderea protecţiei

  Regula 51 - Interpretarea revendicarilor
  (1) Termenii utilizaţi în revendicari se considera în sensul şi sfera pe care aceştia le au în mod normal în domeniul stadiului tehnicii relevant, cu excepţia cazurilor în care descrierea prevede un înţeles dat al acestor termeni.
  (2) Dispoziţiile art. 33 nu se considera ca semnificand faptul ca:
  a) întinderea protecţiei conferite de brevetul de invenţie este determinata în sens strâns şi literal de textul revendicarilor şi ca descrierea şi desenele servesc numai în scopul eliminării ambiguitatilor asupra revendicarilor;
  b) revendicarile servesc numai ca linii directoare; şi
  c) protecţia se extinde şi la ceea ce, după opinia unei persoane de specialitate care a analizat descrierea şi desenele, titularul brevetului a dorit sa protejeze.
  (3) În aplicarea dispoziţiilor art. 33, va fi totuşi definită o poziţie între extreme, care să asigure în acelaşi timp o protecţie echitabila solicitantului şi un nivel rezonabil de certitudine terţilor.
  (4) În cazul în care caracteristicile tehnice ale revendicării definesc un mijloc sau o faza prin termeni ai funcţiilor sau caracteristicilor sale, fără precizarea structurii sau a materialului ori a operaţiei în susţinerea acesteia, o astfel de caracteristica trebuie interpretată ca definind orice structura sau material ori operaţie care poate să realizeze aceeaşi funcţie sau care are aceleaşi caracteristici.
  (5) Prin excepţie de la prevederile alin. (4), în cazul în care funcţia este inerenta mijlocului sau fazei şi, de aceea, nu defineste mijlocul ori faza, caracteristica trebuie inteleasa ca fiind mijlocul sau faza în sine.
  (6) Dacă o caracteristica tehnica a unei revendicari defineste un produs prin procedeul sau de fabricaţie, o astfel de caracteristica trebuie interpretată ca fiind produsul în sine, având caracteristicile dezvăluite prin procedeul de fabricaţie.
  (7) În cazul în care o caracteristica tehnica a revendicării defineste un produs pentru o utilizare particulară, o astfel de caracteristica trebuie interpretată în sensul că produsul se limitează numai la acea utilizare; dacă produsul este folosit numai în cadrul acelei utilizări sau este în particular adaptat pentru acea utilizare, caracteristica trebuie interpretată ca fiind produsul în sine.
  (8) Pentru determinarea întinderii protecţiei conferite de brevet trebuie să se ţină cont de orice element echivalent unui element specificat în revendicari.
  (9) În aplicarea art. 33 alin. 4, un element este echivalent dacă pentru o persoană de specialitate în domeniu este evident ca prin utilizarea acestuia se obţine în mod esenţial acelaşi rezultat ca şi cel care se obţine prin elementul specificat în revendicari.
  (10) La stabilirea întinderii protecţiei trebuie să fie avută în vedere orice precizare care o limitează în raport cu conţinutul revendicarilor, facuta de solicitant sau de titularul brevetului în timpul procedurilor referitoare la acordarea sau la validitatea brevetului.
  Regula 52 - Întinderea protecţiei în funcţie de obiectele inventiei
  (1) În aplicarea art. 33, brevetul de invenţie de produs conferă o protecţie absolută, în sensul că este independenta de modul de fabricaţie sau de utilizare a produsului.
  (2) În cazul în care, în conformitate cu regula 11, produsul se defineste prin procedeul sau de fabricaţie, întinderea protecţiei este cea pentru produs, conform prevederilor alin. (1), protecţia fiind valabilă însă numai pentru acele produse care au fost fabricate conform procedeului brevetat.
  (3) Protecţia conferita printr-un brevet referitor la un procedeu se extinde asupra produsului obţinut în mod direct prin procedeul brevetat în baza art. 33.


  Secţiunea a 9-a Reprezentarea prin mandatar autorizat

  Regula 53 - Reprezentarea solicitanţilor în proceduri în faţa OSIM
  (1) Solicitantul, titularul, cesionarul sau altă persoană interesată poate fi reprezentată pentru orice procedura privind o cerere de brevet de invenţie sau un brevet de invenţie printr-un mandatar autorizat.
  (2) Când OSIM constata ca un mandatar a fost desemnat pentru o cerere de brevet de invenţie sau un brevet de invenţie, verifica dacă acesta figurează în listele publicate în BOPI şi înscrie, după caz, în unul dintre registrele prevăzute la regula 55 menţiunile referitoare la desemnare.
  (3) Orice menţiune referitoare la desemnarea unui mandatar, precum şi modificările cu privire la regimul juridic al acestuia ori la renunţarea la mandatul de reprezentare sunt înscrise, după caz, în unul dintre registrele prevăzute la regula 55, la cererea scrisă şi semnată de către solicitant, titular, cesionar, altă persoană interesată sau mandatar.
  (4) Înscrierea de către OSIM a unei schimbări a mandatarului autorizat, desemnat într-o cerere de brevet de invenţie sau pentru un brevet de invenţie, ori a unei modificări a adresei acestuia este facuta numai dacă este plătită taxa în cuantumul legal.
  (5) Înscrierea mandatarului este radiată din oficiu de către OSIM dacă un nou mandatar este desemnat sau în cazul în care o schimbare de titular a fost înscrisă fără ca noul titular să-şi desemneze un mandatar.
  Regula 54 - Proceduri OSIM în cazul excepţiilor de la reprezentare
  (1) Solicitantul, titularul, cesionarul sau altă persoană interesată care nu are domiciliul ori sediul pe teritoriul României va fi în mod obligatoriu reprezentată în procedurile în faţa OSIM printr-un mandatar autorizat, cu excepţia procedurilor prevăzute la art. 41 alin. 2 şi 3.
  (2) Când o cerere de brevet de invenţie a fost depusa la OSIM în mod direct de către solicitant, OSIM va notifica acestuia o lista a consilierilor în proprietate industriala, precum şi posibilitatea de a-şi desemna un mandatar autorizat din lista comunicată.
  (3) În situaţia în care, deşi a fost desemnat un mandatar autorizat, una dintre procedurile prevăzute la art. 41 alin. 2 lit. b)-d) a fost îndeplinită direct de solicitant, titular, cesionar sau altă persoană interesată, OSIM notifica mandatarului despre actele efectuate de către aceasta persoana; de asemenea, OSIM comunică persoanei care a îndeplinit actele respective despre notificarea facuta mandatarului.


  Secţiunea a 10-a Registre naţionale

  Regula 55 - Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi Registrul naţional al brevetelor de invenţie
  (1) Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse şi Registrul naţional al brevetelor de invenţie nu se formează şi se păstrează la OSIM.
  (2) Registrele sunt menţinute pe suport hârtie sau parţial ori în totalitate în format electronic.
  (3) Cererile de brevet de invenţie care îndeplinesc condiţiile art. 15 alin. 1 sunt înscrise în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse, în ordinea crescatoare a numărului la care este asociata data de depozit.
  (4) În cazurile în care prevederile legale privind forma ori conţinutul unui document, din care trebuie înscrise date în registre, sau plata taxelor legale, în cuantumul şi la termenele legale pentru efectuarea procedurilor, nu sunt respectate ori solicitarea din document nu este facuta de către persoana în drept, asa cum este aceasta regasita în datele din registre, datele nu sunt înregistrate în registre şi despre aceasta se notifica solicitantului, titularului sau altei persoane interesate.
  (5) Pentru înscrierea datelor cererilor în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse, se preiau datele numai din documente originale sau având valoare de original şi se transcriu întocmai.
  (6) OSIM eliberează, în condiţiile legii şi ale prezentului regulament, la cererea oricărei persoane, orice document solicitat, în copie sau, după caz, un extras al unei înscrieri din acest registru, dacă a fost plătită taxa de certificare şi eliberare a unui document oficial.
  (7) Datele care se înscriu în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sunt următoarele:
  a) numărul cererii de brevet de invenţie şi data de depozit;
  b) în cazul în care cererea este înregistrată pe cale naţionala, data înregistrării la OSIM a cererii de brevet, dacă aceasta este diferita de data de depozit;
  c) dacă cererea de brevet este o cerere internationala pentru care s-a deschis faza naţionala, numărul şi data de depozit ale cererii internaţionale şi data deschiderii fazei naţionale;
  d) dacă cererea de brevet a rezultat în urma revizuirii unei cereri internaţionale, conform regulii 23, cele referitoare la cererea internationala care a fost revizuită;
  e) dacă cererea de brevet a rezultat din transformarea unei cereri de brevet european în cerere de brevet naţional, numărul cererii de brevet european, data de depozit, conform Convenţiei brevetului european, şi data la care cererea de brevet european s-a transformat în cerere de brevet naţional;
  f) titlul inventiei;
  g) codul de clasificare atribuit, conform sistemului internaţional de clasificare a brevetelor;
  h) datele privind identitatea solicitantului, conform regulii 13 B alin. (1);
  i) numele, prenumele şi adresa inventatorului şi, dacă este cazul, alte date pe care acesta le declara;
  j) adresa pentru corespondenta indicată de solicitant, conform regulii 13 B alin. (3);
  k) datele de identificare a mandatarului autorizat desemnat de către solicitant;
  l) dacă este revendicata o prioritate, data, numărul şi unde a fost înregistrată cererea anterioară a carei prioritate este revendicata;
  m) dacă cererea a rezultat prin divizare, numărul şi data de depozit ale cererii din care a rezultat aceasta;
  n) data publicării cererii şi temeiul legal în baza căruia s-a făcut publicarea;
  o) numărul, data şi felul hotărârilor luate cu privire la cerere în cadrul OSIM;
  p) date privind actul de certificare a depunerii materialului biologic la autoritatea de depozit internationala, conform art. 18 alin. 3;
  r) transmiterile de drepturi înregistrate, conform art. 47 şi art. 48 alin. 1;
  s) alte modificări înregistrate în situaţia juridică a cererii de brevet;
  t) înregistrarea unei contestaţii sau cereri de revocare;
  u) datele privind declaraţia solicitantului referitoare la divulgarea neopozabila şi depunerea certificatului de garanţie, conform regulii 20 G alin. (7) şi regulii 20 B alin. (11) lit. a);
  v) datele privind întreruperea sau suspendarea procedurii ori prelungirii de termene.
  (8) Datele privind cererile de brevet de invenţie înscrise în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse devin accesibile publicului de la data la care cererea este publicată conform art. 23 şi pot fi consultate de orice persoană la sediul OSIM, în cadrul programului de lucru cu publicul.
  (9) Dacă o înregistrare a datelor cererilor de brevet de invenţie este menţinută parţial sau în totalitate în format electronic, conform alin. (2), acestea devin accesibile publicului de la data la care cererea este publicată conform art. 23, prin permiterea accesului publicului la un terminal de calculator care poate fi folosit pentru consultarea datelor, fie pe un ecran, fie sub forma tiparita.
  (10) Registrul naţional al brevetelor de invenţie are o secţiune pentru brevetele de invenţie acordate pe cale naţionala şi o secţiune pentru brevete europene cu efecte în România.
  (11) În Registrul naţional al brevetelor de invenţie - Secţiunea pentru brevete de invenţie acordate pe cale naţionala, se înscriu următoarele:
  a) numărul brevetului de invenţie, numărul şi data de depozit ale cererii de brevet de invenţie pe baza căreia s-a acordat brevetul;
  b) în cazul în care brevetul este acordat în baza unei cereri înregistrate pe cale naţionala, data depunerii la OSIM a cererii de brevet, dacă aceasta este diferita de data de depozit;
  c) în cazul în care brevetul este acordat în baza unei cereri internaţionale pentru care s-a deschis faza naţionala, numărul şi data de depozit ale cererii internaţionale şi data deschiderii fazei naţionale;
  d) în cazul în care brevetul este acordat în baza unei cereri de brevet european transformate în cerere de brevet naţional, numărul cererii de brevet european, data de depozit, conform Convenţiei brevetului european, şi data la care cererea de brevet european s-a transformat în cerere de brevet naţional;
  e) titlul inventiei;
  f) indicele de clasificare atribuit, conform sistemului internaţional de clasificare a brevetelor;
  g) toate indicaţiile referitoare la identitatea inventatorului şi titularului de brevet;
  h) adresa pentru corespondenta indicată de titular;
  i) datele de identificare a mandatarului autorizat desemnat de către titular;
  j) dacă este revendicata o prioritate, data, numărul şi statul sau organizaţia unde a fost înregistrată cererea anterioară a carei prioritate este revendicata;
  k) data publicării cererii şi temeiul legal în baza căruia s-a făcut publicarea;
  l) menţinerea hotărârii de acordare a brevetului, conform art. 28 alin. 1;
  m) menţiunea numărului revendicarilor şi a celui al figurilor din brevetul de invenţie;
  n) menţiunea hotărârii judecătoreşti, rămasă definitivă şi irevocabilă, referitoare la persoana care are dreptul la brevet;
  o) data eliberării brevetului de invenţie, conform art. 30 alin. 2;
  p) documentele de plată a taxelor de tipărire şi de menţinere în vigoare şi cuantumul acestora;
  q) menţiunea decăderii din drepturi a titularului prin neplata taxelor şi data publicării acesteia;
  r) menţiunea hotărârii de revalidare a brevetului, rămasă definitivă şi irevocabilă, conform art. 38;
  s) menţiunea hotărârii de renunţare, în tot sau în parte, la dreptul la brevet, conform art. 39 alin. 6;
  s) menţiunea hotărârii de anulare, în tot sau în parte, a brevetului de invenţie, definitivă şi irevocabilă, conform art. 40 alin. 3;
  t) clasificarea informaţiilor referitoare sau în legătură cu inventia care face obiectul brevetului de invenţie, conform art. 42 şi regulii 7;
  t) repunerea în termen, conform art. 46;
  u) transmiterea în tot sau în parte a dreptului la brevet sau a celor care decurg din brevet, conform art. 47;
  v) licentele obligatorii, conform art. 48, 49 şi 52;
  w) menţiunea hotărârii comisiei de reexaminare, rămasă definitivă şi irevocabilă, conform art. 56 alin. 4;
  x) menţiunea hotărârii definitive şi irevocabile referitoare la calitatea de inventator, de titular de brevet sau menţiunile cu privire la alte drepturi născute din brevetul de invenţie;
  y) menţiunea hotărârii judecătoreşti, rămasă definitivă şi irevocabilă, referitoare la faptul ca o altă persoană decât titularul din brevetul de invenţie este indreptatita la acordarea brevetului, conform art. 65 alin. 1, şi operarea modificărilor.
  (12) În Registrul naţional al brevetelor de invenţie - Secţiunea pentru brevete europene cu efecte în România, se înscriu datele cu privire la regimul juridic al acestora.
  (13) La data primirii unui exemplar dintr-o hotărâre luată cu privire la o cerere de brevet de invenţie sau la un brevet de invenţie, menţiunea acesteia se înscrie în registre sau, după caz, se face rectificarea corespunzătoare în datele din registre; despre rectificarea facuta se va face referire în orice document eliberat care este copia sau extrasul unei înscrieri în registre.
  (14) Dacă oricare dintre registre ori ambele sunt menţinute parţial sau în totalitate în forma electronică, atunci:
  a) directorul general, printr-un ordin, va hotărî, în concordanta cu legislaţia în domeniu, dacă registrele sunt menţinute parţial sau în totalitate în forma electronică şi data de la care este aplicabil ordinul;
  b) referirile din prezenta regula la o înscriere în registre înseamnă referiri la o înregistrare a datelor într-o baza de date în forma electronică, care cuprinde, parţial sau în totalitate, registrele; şi
  c) referirile din prezenta regula la datele înregistrate sau înscrise în registre trebuie înţelese ca incluzând referirile pentru menţinerea unei înregistrări a acelor date ca parte a registrelor în forma electronică; şi
  d) referirile din prezenta regula trebuie înţelese ca incluzând referirile la erorile sau omisiunile înregistrării datelor menţinute în forma electronică şi care cuprind, parţial sau în totalitate, registrele.
  (15) Registrele reprezintă dovada prima facie a oricărei date înscrise în acestea.


  Capitolul 3 Invenţii biotehnologice


  Secţiunea 1 Generalitati

  Regula 56 - Definiţii
  (1) Dispoziţiile prezentei reguli se aplică pentru cererile de brevet de invenţie şi brevetele de invenţie care au ca obiect invenţii biotehnologice.
  (2) Inventiile biotehnologice sunt inventiile care se referă la un produs care consta din sau care conţine un material biologic ori care se referă la un procedeu prin care este obţinut, prelucrat sau utilizat materialul biologic.
  (3) Material biologic înseamnă orice material care conţine informaţia genetica şi care este autoreproductibil sau reproductibil într-un sistem biologic.
  (4) Procedeu microbiologic este orice procedeu în care se utilizează un material microbiologic, care implica o intervenţie asupra materialului microbiologic sau prin care se produce un material microbiologic.
  (5) Prin autoritate de depozit internationala, la care se face referire în art. 18 alin. 3, se înţelege o instituţie care asigura primirea, acceptarea şi conservarea mircroorganismelor şi remiterea de esantioane ale acestora.
  (6) Soiul de plante reprezintă orice grup de plante aparţinând unui taxon botanic având cel mai scăzut rang cunoscut, care, independent de îndeplinirea condiţiilor pentru acordarea unui brevet de soi, poate fi:
  a) definit prin expresia caracterelor, rezultând dintr-un anumit genotip sau dintr-o anumită combinare de genotipuri;
  b) distinct faţă de orice alt grup de plante, prin expresia a cel puţin unuia dintre caracterele menţionate la lit. a);
  c) considerat ca o entitate, cu privire la capacitatea sa de a fi reprodus ca atare; este considerat soi şi hibridul cu formele parentale.
  (7) Rasa de animale reprezintă un grup de indivizi din cadrul unei specii de animale cu caractere biochimice, fiziologice şi ecologice comune, stabile, fixate ereditar şi care se disting clar de alte grupe de indivizi din cadrul aceleiaşi specii.
  (8) Plantele sau animalele modificate genetic se definesc prin cel puţin o gena funcţională care a fost introdusă în genomul acestora şi/sau prin caracteristicile noi dobândite, şi nu prin genom în totalitatea lui.
  (9) Procedeu esenţial biologic este un procedeu de obţinere a plantelor sau animalelor bazat în întregime pe fenomene naturale, asa cum sunt incrucisarea sau selecţia.


  Secţiunea a 2-a Brevetabilitate

  Regula 57 - Obiectul inventiilor biotehnologice
  (1) Inventiile biotehnologice pot avea ca obiect un produs sau un procedeu, în conformitate cu art. 7 alin. 1.
  (2) Produsele pot fi materiale biologice definite la regula 56 alin. (3) şi plante sau animale modificate genetic, definite la regula 56 alin. (8).
  (3) Materialele biologice menţionate la alin. (2) cuprind:
  a) microorganisme izolate din mediul lor natural sau obţinute prin procedee ce induc mutaţii ori modificate genetic la nivelul genotipului, caracterizate prin încadrare taxonomica, trasaturi morfologice şi biochimice, termenul "microorganisme" cuprinzând bacterii şi alte organisme în general unicelulare, cu dimensiuni microscopice, care pot fi manipulate şi înmulţite în laborator, virusuri şi plasmide, fungi unicelulari, inclusiv drojdii, alge, protozoare, cat şi celule umane, animale şi vegetale;
  b) gene sau vectori, caracterizaţi prin succesiunea de nucleotide sau cu trimitere la procedeul lor de obţinere, la o figura harta de restrictie -, respectiv la un număr de depozit al unei linii de celule-gazda care le conţine; sau
  c) proteine sau anticorpi monoclonali, caracterizaţi prin succesiunea de aminoacizi ori printr-o combinaţie de parametri, cum ar fi: sursa de obţinere, greutatea moleculara şi o proprietate funcţională.
  (4) Procedeele pot fi microbiologice sau alte procedee tehnice.
  (5) Procedeele microbiologice definite conform regulii 56 alin. (4) sunt caracterizate prin:
  a) materiile prime, etapele şi condiţiile de lucru specifice tehnicilor de izolare, în cazul obţinerii unui material microbiologic, prin izolare din mediul sau natural;
  b) încadrarea taxonomica şi trăsăturile morfologice şi biochimice ale noului material microbiologic rezultat, în cazul obţinerii unui material microbiologic; sau
  c) materialul biologic serveşte ca mijloc de realizare a procedeului sau ca materie prima.
  Regula 58 - Invenţii biotehnologice brevetabile
  (1) Sunt brevetabile, în conformitate cu art. 7 alin. 2 lit. a), inventiile care au ca obiect un material biologic, definit la regula 56 alin. (3).
  (2) Materialul biologic menţionat la alin. (1) poate fi izolat din mediul natural şi utilizat în scopuri practice sau poate fi produs prin orice procedeu tehnic.
  (3) Sunt brevetabile, în conformitate cu art. 7 alin. 2 lit. b), inventiile care se referă la plante sau animale, dacă realizarea tehnica a inventiei nu se limitează la un anumit soi de plante sau la o anumită rasa de animale, definite la regula 56 alin. (6) şi (7).
  (4) Sunt brevetabile, în conformitate cu art. 7 alin. 2 lit. c), inventiile care se referă la un procedeu microbiologic definit la regula 56 alin. (4) sau la un alt procedeu tehnic şi un produs obţinut prin intermediul unui astfel de procedeu, produsul fiind altul decât soiul de plante sau rasa de animale obţinute pe aceasta cale.
  Regula 59 - Excepţii de la brevetabilitate
  (1) Nu se acordă brevet de invenţie, în conformitate cu art. 12 lit. a), în special pentru inventiile biotehnologice care au ca obiect:
  a) procedee de clonare a fiinţei umane;
  b) procedee de modificare a identităţii genetice a unei linii germinale a fiinţei umane;
  c) utilizări de embrioni umani în scopuri industriale, comerciale; sau
  d) procedee de modificare a identităţii genetice a animalelor, de natura să le provoace suferinţe fără nici un beneficiu medical substanţial pentru om sau animal, precum şi animalele rezultate din astfel de procedee.
  (2) Excepţia prevăzută la alin. (1) lit. c) nu se referă la inventiile cu scop terapeutic sau de diagnostic care se aplică embrionului uman dacă sunt utile acestuia.
  (3) Nu se acordă brevet de invenţie, în conformitate cu art. 12 lit. b) şi c), pentru soiuri de plante şi rase de animale definite la regula 56 alin. (6) şi (7) sau pentru procedee esenţial biologice, definite la regula 56 alin. (9), pentru obţinerea plantelor sau animalelor.
  (4) Nu se acordă protecţie prin brevet de invenţie pentru soiuri de plante sau rase de animale, chiar dacă soiurile de plante sau rasele de animale sunt obţinute prin intermediul procedeelor microbiologice.
  Regula 60 - Invenţii având ca obiect corpul uman şi elementele sale
  (1) Inventiile care se referă la un element izolat al corpului uman sau produs în alt mod printr-un procedeu tehnic, inclusiv secventa sau secventa parţială a unei gene, chiar dacă structura acelui element este identică cu structura unui element natural, în conformitate cu art. 7 alin. 2 lit. d), sunt invenţii brevetabile.
  (2) Inventiile care au ca obiect corpul uman în diferitele etape ale formării şi dezvoltării sale, precum şi simpla descoperire a unuia dintre elementele corpului uman, inclusiv secventa sau secventa parţială a unei gene, în conformitate cu art. 12 alin. 1 lit. d), nu sunt invenţii brevetabile.
  (3) Aplicabilitatea industriala a unei secvente sau a unei secvente parţiale a unei gene trebuie să fie dezvaluita în cererea de brevet de invenţie.


  Secţiunea a 3-a Depozit de material biologic

  Regula 61 - Condiţii pentru invenţii care se referă la un material biologic
  (1) În cazul în care o invenţie se referă la un material biologic sau la utilizarea unui material biologic, la care publicul nu a avut acces şi care nu poate să fie descris în cererea de brevet de invenţie într-un mod care să permită unei persoane de specialitate în domeniu sa realizeze inventia, inventia poate fi considerată ca fiind expusă, conform prevederilor art. 18 alin. 1, numai dacă:
  a) un esantion de material biologic a fost depus la o autoritate de depozit internationala, anterior datei de depozit a cererii sau a priorităţii recunoscute;
  b) cererea de brevet de invenţie, asa cum a fost înregistrată, conţine informaţiile de care dispune solicitantul cu privire la caracteristicile materialului biologic;
  c) cererea de brevet de invenţie cuprinde indicarea autorităţii de depozit internaţionale şi numărul de acces al materialului biologic depus.
  (2) În cazul în care materialul biologic a fost depus de către o altă persoană decât solicitantul, în cererea de brevet de invenţie trebuie să fie menţionate numele şi adresa deponentului, iar la OSIM este necesar să se depună un document care să dovedească faptul ca deponentul a autorizat solicitantul să se refere în cerere la materialul biologic depus şi a aprobat fără rezerva şi în mod irevocabil sa pună la dispoziţia publicului materialul depus, conform regulii 62.
  (3) Indicaţiile menţionate la alin. (1) lit. c) şi, după caz, alin. (2) pot să fie comunicate:
  a) într-un termen de 16 luni de la data de depozit sau, dacă o prioritate este revendicata, de la data priorităţii, termenul fiind considerat respectat dacă indicaţiile sunt comunicate până la încheierea procedurilor tehnice în vederea publicării cererii de brevet de invenţie;
  b) până la data de prezentare a solicitării de publicare a cererii de brevet de invenţie, în conformitate cu art. 23 alin. 3.
  (4) După comunicarea acestor indicaţii solicitantul este considerat ca autorizând fără rezerva şi în mod irevocabil punerea la dispoziţia publicului a materialului biologic depus, conform regulii 62.
  Regula 62 - Accesul la depozitul de material biologic
  (1) Materialul biologic depus conform regulii 61 este accesibil, pe baza unei cereri, oricărei persoane începând cu data publicării cererii de brevet de invenţie, accesul fiind efectuat prin eliberarea unui esantion de material biologic persoanei care a făcut cererea.
  (2) Punerea la dispoziţie a esantionului de material biologic depus, menţionată la alin. (1), se face numai în cazul în care persoana interesată se angajează, în faţa solicitantului sau titularului de brevet, sa nu comunice terţilor materialul biologic sau un material biologic derivat şi sa nu utilizeze acest material biologic decât în scopuri experimentale până la data la care cererea de brevet de invenţie este, după caz, respinsă, retrasă sau considerată ca fiind retrasă, cu excepţia cazului în care solicitantul sau titularul de brevet renunţa în mod expres la un astfel de angajament.
  (3) Angajamentul de a nu utiliza materialul biologic decât în scopuri experimentale nu este aplicabil în cazul în care persoana interesată utilizează acest material pentru o exploatare care rezultă dintr-o licenta obligatorie.
  (4) Cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de dovada plăţii taxei de certificare a unui document oficial, este adresată la OSIM, care certifica faptul ca o cerere de brevet de invenţie referitoare la un depozit de material biologic a fost înregistrată la OSIM şi ca persoana interesată sau expertul desemnat de către aceasta în conformitate cu regula 63 are dreptul sa i se pună la dispoziţie acest esantion.
  (5) Cererea prevăzută la alin. (1) poate fi adresată OSIM şi după acordarea brevetului de invenţie.
  (6) OSIM transmite autorităţii de depozit internaţionale, precum şi solicitantului sau titularului de brevet o copie a cererii prevăzute la alin. (1), însoţită de certificarea prevăzută la alin. (4).
  Regula 63 - Desemnarea unui expert
  (1) Solicitantul cererii de brevet poate comunică la OSIM ca:
  a) până la terminarea pregătirilor în vederea publicării cererii de brevet; sau
  b) până la publicarea menţiunii hotărârii de acordare a brevetului de invenţie, în conformitate cu art. 23 alin. 4; sau, dacă este cazul,
  c) pe durata de 20 de ani începând de la data de depozit a cererii de brevet de invenţie, dacă aceasta este respinsă, retrasă sau considerată retrasă,
  accesul prevăzut la regula 62 nu poate fi realizat decât prin punerea la dispoziţie a unui esantion de material biologic unui expert desemnat de către o persoană interesată.
  (2) Ca expert poate fi desemnată:
  a) orice persoană fizica, cu condiţia ca persoana interesată, conform alin. (1), să facă dovada ca desemnarea expertului are acordul solicitantului cererii de brevet la data înregistrării cererii pentru punerea la dispoziţie a esantionului;
  b) persoana fizica care este recunoscută ca expert de către OSIM, în baza unor instrucţiuni.
  Regula 64 - Nou depozit de material biologic
  (1) Dacă materialul biologic depus în conformitate cu regula 61 alin. (1) încetează să fie accesibil la autoritatea de depozit internationala, un nou depozit poate fi depus în conformitate cu Tratatul de la Budapesta.
  (2) În cazul în care este constituit un nou depozit, solicitantul trebuie să depună la OSIM o declaraţie prin care să certifice ca materialul biologic care face obiectul noului depozit este acelaşi cu cel care a făcut obiectul depozitului anterior.


  Secţiunea a 4-a Descrierea inventiei - particularităţi

  Regula 65 - Conţinutul descrierii
  Dispoziţiile prevăzute la regula 14 se aplică în mod corespunzător şi pentru conţinutul descrierii unei invenţii din domeniul biotehnologiei, avându-se în vedere şi dispoziţiile regulii 61.
  Regula 66 - Descrierea inventiei referitoare la microorganisme
  (1) Dacă obiectul inventiei este un microorganism, descrierea inventiei trebuie să conţină, în cadrul exemplului de realizare a inventiei, caracteristicile taxonomice, morfologice şi biochimice ale microorganismului şi cel puţin un procedeu de obţinere a acestui microorganism.
  (2) De asemenea, în descriere trebuie indicate: denumirea microorganismului, numărul de ordine şi data de înregistrare a microorganismului la autoritatea de depozit internationala, denumirea autorităţii de depozit internaţionale la care a fost depus microorganismul.
  (3) Dacă obiectul inventiei este un procedeu de obţinere a unui microorganism sau un produs obţinut printr-un procedeu în care este folosit un microorganism, descrierea inventiei trebuie să conţină în exemplul de realizare caracteristicile taxonomice, morfologice şi biochimice ale microorganismului, denumirea microorganismului, numărul de ordine şi data de înregistrare ale microorganismului, denumirea autorităţii de depozit internaţionale la care a fost depus microorganismul folosit.
  Regula 67 - Descrierea inventiei referitoare la secvente de aminoacizi sau nucleotide
  (1) Dacă obiectul inventiei se referă la secvente de aminoacizi sau nucleotide, descrierea, după prezentarea exemplelor de realizare a inventiei, trebuie să conţină o lista de secvente conform unei reprezentari standardizate a secventelor de aminoacizi sau nucleotide.
  (2) OSIM solicita depunerea listei de secvente prevăzute la alin. (1) într-un format care poate fi citit cu ajutorul unui calculator, lista care trebuie să fie însoţită de o declaraţie din care să reiasă ca informaţia înregistrată în acest format este identică cu lista de secvente scrisă din cadrul descrierii.
  (3) Dacă o lista de secvente de aminoacizi sau nucleotide este înregistrată la OSIM sau corectată după data de înregistrare, solicitantul cererii de brevet trebuie să depună o declaraţie ca lista de secvente înregistrată sau corectată nu depăşeşte depozitul iniţial.
  (4) O lista de secvente de aminoacizi sau nucleotide depusa după data de depozit poate constitui parte lipsa a descrierii, caz în care OSIM va acorda o noua data de depozit conform regulii 8 alin. (9).


  Capitolul 4 Drepturi

  Regula 68 - Excepţii privind încălcarea drepturilor
  (1) Nu constituie încălcare a drepturilor prevăzute la art. 33 şi 34, conferite titularului de către un brevet de invenţie care are ca obiect un produs medicamentos:
  a) actele premergătoare înregistrării unui medicament, prevăzute de legislaţia naţionala din domeniul medicamentului, cu condiţia ca avizul de punere pe piaţa emis de instituţia în drept să fie aplicabil după data de expirare a valabilităţii brevetului de invenţie;
  b) actele privitoare la cercetarea şi dezvoltarea informaţiilor cuprinse în brevet, sub condiţia ca acestea să fie destinate exclusiv experimentarilor sau studiilor care urmăresc evaluarea datelor tehnice din brevet.
  (2) Orice experiment sau studiu efectuat de terţi, conform alin. (1) lit. b), nu trebuie să fie executat pentru interese sau pentru scopuri comerciale şi deci rezultatele obţinute nu pot fi exploatate comercial.
  (3) De asemenea, în înţelesul art. 35, nu constituie un act de încălcare a drepturilor prevăzute la art. 33 şi 34, conferite titularului de către un brevet de invenţie, folosirea în învăţământ a informaţiilor din acest brevet.

  Secţiunea 1 Transmiterea drepturilor

  Regula 69 - Cesiunea şi licenta
  (1) Drepturile prevăzute la art. 47 alin. 1 pot fi cesionate terţilor, în totalitate sau în parte.
  (2) Cesiunea este totală dacă poarta asupra întregului brevet.
  (3) Cesiunea este parţială dacă este limitată numai la anumite drepturi conferite de brevet ori numai la o anumită parte a inventiei protejata prin brevet.
  (4) Cesiunea parţială conduce la un regim de coproprietate asupra brevetului de invenţie, conform regulii 72.
  (5) O dată cu cesiunea nu se transmit drepturile morale ale inventatorului şi nici dreptul de prioritate.
  (6) Licenta este exclusiva când licentiatorul se obliga sa nu mai transmită drepturile cu privire la exploatarea inventiei şi altor persoane.
  (7) În cazul licenţei exclusive, dacă nu se prevede altfel, licentiatorul îşi conserva dreptul de exploatare a inventiei.
  (8) Licenta este neexclusiva dacă licentiatorul îşi rezerva posibilitatea de a acorda dreptul la exploatarea inventiei şi altor persoane.
  (9) Licenta este totală dacă poarta asupra totalităţii drepturilor de exploatare, totalităţii inventiei brevetate şi întregului teritoriu; licenta poate fi limitată la o durată mai mica decât durata de protecţie a brevetului de invenţie.
  (10) Licentiatul poate acorda sublicente numai cu consimţământul licentiatorului.
  (11) Dacă în contractul de licenţă nu este stipulat altfel, licentiatul nu poate introduce în justiţie o acţiune în contrafacere, fără consimţământul titularului brevetului.
  (12) Totuşi beneficiarul unei licenţe exclusive poate introduce o acţiune în contrafacere, dacă, după ce a notificat titularului brevetului actele în contrafacere de care a luat cunoştinţa, acesta nu a acţionat în termenul solicitat de licenţiat.
  (13) În situaţii de urgenta naţionala sau alte situaţii de extrema urgenta, în vederea acordării unei licenţe obligatorii de către Tribunalul Bucureşti nu este necesară dovada faptului ca s-a încercat obţinerea unei licenţe contractuale.
  (14) Dacă titularul brevetului nu exploatează inventia sau dacă aceasta exploatare nu este suficienta pe teritoriul României, importul obiectului brevetului de către titular este considerat ca o exploatare a brevetului în România.
  (15) Cererea de brevet de invenţie publicată conform art. 23 alin. 1, 2 sau 4 şi brevetul de invenţie în vigoare pot face obiectul constituirii de garanţii reale ori al unor măsuri de executare silită.
  (16) În cazul transmiterilor de drepturi înregistrate de către un solicitant sau titular străin, OSIM poate cere, după caz, o traducere în limba română a exemplarului original autentificat al contractului de transmitere de drepturi.
  Regula 70 - Licenţe obligatorii
  (1) Conform art. 48 alin. 1, 5 şi 7, exista posibilitatea acordării unei licenţe obligatorii oricărui solicitant pentru orice cerere de brevet de invenţie sau oricărui titular pentru orice brevet de invenţie.
  (2) Tribunalul Bucureşti poate să acorde o licenta obligatorie în condiţiile prevăzute la art. 48 şi 49 dacă eforturile întreprinse de solicitant în scopul obţinerii unei licenţe contractuale, în condiţii comerciale rezonabile, nu au ajuns la nici un rezultat.
  (3) Beneficiarul licenţei obligatorii nu are calitatea de a intenta o acţiune în contrafacere.
  (4) O licenta obligatorie este neexclusiva, iar întinderea şi durata exploatării trebuie să fie limitate la scopurile pentru care a fost autorizata.
  (5) Tribunalul Bucureşti decide cu privire la acordarea, retragerea, întinderea, durata licenţei obligatorii, precum şi la remuneraţia cuvenită titularului.
  (6) Beneficiarul unei licenţe obligatorii, conform art. 48 alin. 4, poate fi Guvernul României ori terţii autorizaţi de către acesta, o persoană fizica sau juridică.
  (7) Obiectul unei licenţe obligatorii îl constituie numai informaţiile din cererea de brevet de invenţie sau cele din brevetul de invenţie.
  (8) Condiţiile prevăzute la art. 48 pentru acordarea unei licenţe obligatorii pot fi aplicate numai dacă la data cererii adresate de persoana interesată Tribunalului Bucureşti exista o cerere de brevet de invenţie pentru care OSIM nu a luat o hotărâre de respingere ori nu a fost retrasă sau considerată ca fiind retrasă ori exista un brevet de invenţie în vigoare pe teritoriul României.
  (9) În cazul în care titularul nu achită taxele anuale, pentru a menţine în vigoare brevetul, beneficiarul licenţei obligatorii poate achită aceste taxe în contul preţului licenţei.
  (10) Licenta obligatorie creează drepturi şi obligaţii numai între părţi.
  (11) Cele doua părţi implicate într-o licenta obligatorie pot transforma aceasta licenta în cesiune.
  (12) În cazul în care inventia din cererea de brevet de invenţie sau din brevetul de invenţie, pentru care s-a acordat o licenta obligatorie, constituie informaţii clasificate, conform art. 42 alin. 2, acestea îşi vor menţine în continuare caracterul atribuit.
  (13) Este asimilată unei transmiteri înregistrarea schimbării de titular rezultată din absorbtia, fuziunea, divizarea sau dizolvarea unei persoane juridice.
  Regula 71 - Licenţe obligatorii acordate în cazul inventiilor dependente
  (1) Licentele obligatorii solicitate cu respectarea prevederilor art. 48 alin. 8 se autorizeaza în baza art. 48 alin. 1 şi 3.
  (2) În aplicarea prevederilor art. 48 alin. 8, dacă inventia făcând obiectul unui brevet nu poate fi utilizata fără a aduce atingere unui brevet anterior, titularul brevetului acordat în baza unei cereri ulterioare celei în baza căreia a fost acordat brevetul anterior are dreptul să obţină o licenta obligatorie neexclusiva în limitele necesare exploatării inventiei protejate prin brevet, dacă aceasta invenţie, în raport cu cea care face obiectul brevetului anterior, prezintă un progres tehnic important şi este de un interes economic considerabil.
  (3) În cazul unei licenţe obligatorii autorizate în condiţiile art. 48 alin. 8, titularul brevetului anterior are dreptul la o licenta de utilizare a brevetului acordat în baza cererii ulterioare.
  (4) În cazul în care un brevet nu poate fi exploatat fără sa aducă atingere drepturilor conferite de un alt brevet acordat pentru o cerere de brevet a carei data de depozit este anterioară, referirea de la art. 48 alin. 8 lit. c) priveşte faptul ca utilizarea autorizata în raport cu brevetul anterior este neîntreruptă, cu excepţia cazului în care dreptul la brevetul ulterior este cedat.
  (5) O licenta obligatorie pentru un brevet poate fi exploatată fără sa aducă atingere drepturilor conferite de un alt brevet acordat în baza unei cereri a carei data de depozit este anterioară celei în baza căreia a fost acordat brevetul care face obiectul licenţei; licenta obligatorie poate fi cerută cu respectarea condiţiilor prevăzute la art. 48 alin. 1, în acest caz fiind aplicabile şi prevederile regulii 70 alin. (9).
  Regula 72 - Coproprietatea unei cereri sau a unui brevet de invenţie
  (1) În situaţia în care un brevet aparţine în comun mai multor titulari, fiecare dintre aceştia este coproprietar şi, în aceasta situaţie, exploatarea inventiei poate fi facuta în baza unui acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare.
  (2) Dacă nu exista un acord scris al coproprietarilor privind modul de exploatare a inventiei, fiecare dintre coproprietari poate exploata inventia în propriul sau profit, sub rezerva de a-i despăgubi în mod echitabil pe ceilalţi coproprietari care nu exploatează în mod personal inventia sau care nu au acordat licenţe de exploatare; în lipsa unui acord, despăgubirea este stabilită de instanţa, potrivit dreptului comun.
  (3) Fiecare dintre coproprietari poate acţiona în contrafacere în propriul sau profit; coproprietarul care acţionează în contrafacere trebuie să notifice acţiunea celorlalţi coproprietari.
  (4) Fiecare dintre coproprietari poate să acorde unui terţ o licenta de exploatare neexclusiva, în profitul sau, sub rezerva de a-i despăgubi în mod echitabil pe ceilalţi coproprietari care nu exploatează în mod personal inventia sau care nu au acordat licenta de exploatare; în lipsa unui acord, aceasta despăgubire este stabilită de instanţa, potrivit dreptului comun.
  (5) O licenta de exploatare exclusiva nu poate fi data decât cu acordul tuturor coproprietarilor sau în baza unei sentinţe judecătoreşti definitive şi irevocabile.
  (6) Fiecare coproprietar poate, în orice moment, sa cedeze cota sa parte din proprietatea asupra brevetului.
  (7) Coproprietarii dispun de un drept de preferinta, ce trebuie exercitat într-un termen de 3 luni cu începere de la notificarea intentiei de cedare a brevetului; în lipsa unui acord, cu privire la preţul asupra cotei-părţi cesionate, preţul va fi stabilit de instanţa judecătorească, potrivit dreptului comun.
  (8) Coproprietarul unui brevet poate să notifice celorlalţi coproprietari ca renunţa, în beneficiul celorlalţi, la cota sa parte; cu începere de la data înscrierii renunţării în Registrul naţional al brevetelor de invenţie, respectivul coproprietar nu mai are nici o obligaţie faţă de ceilalţi coproprietari; în urma renunţării ceilalţi coproprietari îşi repartizează cota-parte asupra căreia s-a renunţat, în afară de situaţia în care părţile au convenit altfel.
  (9) Dispoziţiile alin. (1)-(8) se aplică mutatis mutandis şi în cazul coproprietatii asupra unei cereri de brevet de invenţie.


  Secţiunea a 2-a Înscrieri de drepturi

  Regula 73 - Înscrierea schimbării solicitantului sau titularului
  (1) Cererea de înscriere a schimbării titularului se prezintă în scris, sub semnatura, de către titularul anterior sau de noul titular şi va conţine următoarele indicaţii:
  a) solicitarea expresă privind înscrierea schimbării titularului;
  b) numărul brevetului sau brevetelor cu privire la care are loc schimbarea titularului;
  c) numele şi adresa titularului anterior, precum şi numele şi adresa noului titular;
  d) data schimbării titularului;
  e) când noul titular este străin, denumirea statului al cărui cetăţean este sau în care noul titular îşi are domiciliul/sediul ori în care acesta are o întreprindere în înţelesul art. 3 din Convenţia de la Paris;
  f) justificarea schimbării titularului;
  g) modalitatea de transmitere a drepturilor;
  h) durata transmiterii drepturilor.
  (2) Când schimbarea titularului rezultă dintr-un contract, cererea va fi însoţită de o copie a contractului sau a unui extras din acesta, certificată pentru conformitate cu originalul de către un notar public.
  (3) Când schimbarea titularului rezultă prin absorbtia, fuziunea, divizarea sau dizolvarea unei persoane juridice, cererea va fi însoţită de o copie a documentului făcând aceasta dovada şi care este certificată pentru conformitate cu originalul de către un notar public.
  (4) În situaţia prevăzută la alin. (2) şi (3), dacă schimbarea vizează numai unul sau o parte din cotitulari şi nu toţi cotitularii, la cerere se va anexa un document semnat de ceilalţi cotitulari, care să conţină acordul expres al acestora cu privire la noul titular.
  (5) Când schimbarea titularului s-a produs prin efectul legii sau în baza unei hotărâri judecătoreşti, cererea va indica şi va fi însoţită de documentul care dovedeşte aceasta schimbare.
  (6) Cererea este considerată a fi depusa numai după plata taxei prevăzute de lege.
  (7) O singura cerere este suficienta chiar dacă schimbarea se referă la mai multe cereri sau brevete ale aceleiaşi persoane, dacă:
  a) schimbarea solicitantului sau titularului este aceeaşi pentru toate cererile şi toate brevetele;
  b) numerele cererilor şi brevetelor sunt indicate în cerere;
  c) taxele legale au fost achitate pentru fiecare cerere de brevet de invenţie indicată sau pentru brevetele acordate.
  (8) OSIM poate solicita dovezi suplimentare atunci când are îndoieli privind veridicitatea indicaţiilor din cerere sau din orice document privind înscrierea titularului ori a corectitudinii oricărei traduceri necesare înscrierii.
  (9) OSIM examinează, pe baza documentelor depuse, îndeplinirea condiţiilor legale privind cererea de înscriere şi hotărăşte, după caz, admiterea sau respingerea acesteia, în termen de 30 de zile de la depunerea cererii la OSIM; termenul de 30 de zile poate fi prelungit în mod corespunzător de OSIM atunci când se apreciază ca fiind necesară depunerea de alte documente sau informaţii.
  (10) Înscrierea schimbării solicitantului sau titularului se înregistrează, după caz, în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi se publică în BOPI în luna imediat următoare celei în care a fost facuta înscrierea.
  (11) Dispozitile prezentei reguli sunt aplicabile mutatis mutandis şi în cazul înscrierii unei schimbări a solicitantului unei cereri de brevet de invenţie.
  Regula 74 - Înscrierea de licenţe sau garanţii reale
  (1) Cererea de înscriere a unei licenţe se prezintă în scris, sub semnatura, de către titular sau beneficiarul licenţei şi va conţine următoarele elemente:
  a) o solicitare expresă de înscriere a licenţei;
  b) numărul brevetului sau brevetelor la care se referă licenta;
  c) numele şi adresa titularului;
  d) numele şi adresa beneficiarului licenţei;
  e) indicarea caracterului exclusiv sau neexclusiv al licenţei ori alte indicaţii cu privire la tipul licenţei;
  f) denumirea statului în care beneficiarul licenţei are o întreprindere industriala sau comercială reală şi serioasă, asa cum este prevăzut la art. 3 din Convenţia de la Paris;
  g) data acordării şi durata licenţei.
  (2) Cererea este considerată a fi depusa numai după plata taxei prevăzute de lege.
  (3) Dispoziţiile alin. (1) şi (2) sunt aplicabile mutatis mutandis:
  a) cererilor de înscriere a constituirii unei garanţii reale purtând asupra unei cereri de brevet de invenţie sau brevet;
  b) cererilor de radiere a înscrierii unei licenţe sau a constituirii unei garanţii reale purtând asupra unei cereri de brevet de invenţie sau brevet.
  (4) Cererea de înscriere a licenţei va fi însoţită de copia contractului de licenţă sau copia unui extras al acestuia, certificată pentru conformitate cu originalul de către un notar public.
  (5) Când licenta este acordată în baza unei hotărâri judecătoreşti sau rezultă prin efectul legii, cererea de înscriere a licenţei va fi însoţită de hotărârea rămasă definitivă şi irevocabilă.
  (6) În cazul constituirii unei garanţii reale cererea de înscriere va fi însoţită de copia legalizată a actului de constituire a garanţiei.
  (7) Taxa pentru înscrierea unei garanţii reale este aceeaşi din punct de vedere al cuantumului şi al termenului cu taxa percepută pentru înscrierea licenţelor.
  (8) Cererea de licenţă obligatorie, formulată în temeiul art. 48 alin. 1 şi 2, va fi însoţită de justificarea faptului ca solicitantul licenţei nu a putut obţine de la proprietarul brevetului o licenta de exploatare şi ca este capabil sa exploateze inventia de o maniera serioasă şi efectivă.
  (9) Dispoziţiile alin. (8)-(10) ale regulii 73 sunt aplicabile mutatis mutandis şi în cazul înscrierii licenţelor şi constituirii garanţiilor reale.
  (10) La cererea uneia dintre părţi licentele, sublicentele, constituirea unei garanţii reale, precum şi măsurile de executare silită se înscriu, după caz, în Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie depuse sau în Registrul naţional al brevetelor de invenţie şi se publică în BOPI în luna imediat următoare celei în care a fost facuta înscrierea.
  (11) Dispoziţiile prezentei reguli sunt aplicabile şi înscrierii licenţelor şi constituirii de garanţii reale privind cererile de brevet de invenţie.
  Regula 75 - Anularea inscrierilor din registrele naţionale OSIM
  (1) Înscrierea unei cesiuni, licenţe, sublicente sau înscrierea constituirii unei garanţii reale poate fi anulată din Registrul naţional al cererilor de brevet de invenţie sau, după caz, din Registrul naţional al brevetelor de invenţie la solicitarea scrisă a uneia dintre persoanele interesate.
  (2) Cererea de anulare a înscrierii din registru va conţine:
  a) numele şi adresa solicitantului anulării înscrierii;
  b) elementele de identificare a cererii de brevet de invenţie sau a brevetului la care se referă cererea de anulare a înscrierii unui drept conform regulilor 73 şi 74;
  c) precizări asupra dreptului a cărui înscriere se solicita a fi anulată.
  (3) Cererea va fi însoţită de documentele care dovedesc încetarea dreptului înscris sau de o declaraţie din care să rezulte ca beneficiarul dreptului înscris şi titularul dreptului sunt de acord cu anularea înscrierii.
  (4) Cererea este considerată ca fiind depusa numai după plata unei taxe al carei cuantum este egal cu cel prevăzut pentru înregistrarea unei modificări referitoare la transmiteri de drepturi.


  Capitolul 5 Inventiile salariaţilor


  Secţiunea 1 Dispoziţii privind inventiile salariaţilor

  Regula 76 - Dreptul salariatului la brevet de invenţie
  (1) În conformitate cu art. 3 dreptul la brevet de invenţie aparţine inventatorului sau succesorului sau în drepturi.
  (2) În cazul în care inventatorul este salariat, în baza art. 5 dreptul la brevetul de invenţie aparţine acestuia în următoarele situaţii:
  a) inventia a fost creata în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. a) şi exista o clauza contractuală prin care dreptul la brevet de invenţie aparţine salariatului;
  b) inventia a fost creata în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. b) şi nu exista o clauza contrară într-un contract privind inventiile salariatului;
  c) inventia realizată de salariat în timpul contractului individual de muncă nu este în legătură cu activitatea unităţii, nu a fost creata prin exercitarea funcţiei acestuia, nici prin cunoaşterea sau folosirea tehnicii ori mijloacelor specifice sau a datelor existente în unitate şi nici nu a fost creata cu ajutorul material al unităţii;
  d) inventia a fost creata în condiţiile art. 5 alin. 2 şi exista o clauza prin care dreptul la brevetul de invenţie aparţine inventatorului;
  e) inventia se încadrează în una dintre situaţiile prevăzute la art. 5 alin. 5 şi salariatul a informat în scris unitatea, conform prevederilor regulii 78, dar unitatea nu a depus cererea de brevet la OSIM în termen de 60 de zile de la data informării şi nu exista o alta convenţie între părţi.
  Regula 77 - Dreptul unităţii la brevet de invenţie
  În cazul în care inventatorul este salariat, în baza art. 5 dreptul la brevet de invenţie aparţine unităţii în următoarele situaţii:
  a) inventia a fost creata în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. a) în cadrul unui contract cu misiune inventiva şi nu exista o prevedere contractuală care să dea inventatorului dreptul la brevet de invenţie, contractul cu misiune inventiva fiind un contract individual de muncă încheiat la angajare, un contract de muncă reînnoit, care prevede o misiune inventiva sau un act adiţional la contractul de muncă individual existent, dacă intervine o misiune inventiva; misiunea inventiva va face obiectul unei clauze distincte a contractului, prin care se stabilesc, în mod explicit, domeniul tehnic, problema sau problemele tehnice pentru a căror rezolvare salariatul se angajează să le soluţioneze cu aport creativ corespunzător funcţiei sale;
  b) inventia a fost creata în conformitate cu prevederile art. 5 alin. 2 şi nu exista o clauza contrară prin care inventatorul are drept la brevet de invenţie în cadrul unui contract de cercetare, acesta putând prevedea o clauza prin care dreptul la eliberarea brevetului de invenţie aparţine fie unităţii care a comandat cercetarea, fie unităţii de cercetare, fie ambelor unităţi; dacă în contractul de cercetare nu este prevăzută o asemenea clauza, dreptul la brevet de invenţie aparţine unităţii care a comandat cercetarea;
  c) inventia a fost creata în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. b) şi exista, într-un contract încheiat cu salariatul, o clauza prin care dreptul la brevet de invenţie aparţine unităţii.
  Regula 78 - Relaţiile dintre salariaţii inventatori şi unitatea în care lucrează
  (1) Salariatul autor al unei invenţii trebuie să informeze în scris conducătorul unităţii în care lucrează asupra inventiei create în condiţiile prevăzute la art. 5 alin. 3.
  (2) În cazul în care inventia a fost creata de mai mulţi inventatori, informarea va fi facuta în comun de toţi inventatorii sau de împuternicitul acestora.
  (3) Informarea va conţine suficiente date pentru a permite unităţii sa aprecieze încadrarea inventiei în una dintre categoriile prevăzute la art. 5 şi la regula 77.
  (4) Informarea va conţine:
  a) obiectul inventiei şi domeniul de aplicare;
  b) condiţiile în care a fost creata inventia;
  c) încadrarea inventiei în prevederile art. 5, facuta de salariatul inventator.
  (5) Informarea trebuie însoţită de o descriere a inventiei, în cazul în care unitatea are dreptul la brevetul de invenţie; descrierea va expune inventia revendicata, ţinându-se cont de stadiul tehnicii, soluţia propusă şi un exemplu de realizare.
  (6) Informarea cu privire la invenţie se face personal, cu număr de înregistrare la unitate, prin scrisoare recomandată, astfel încât să poată constitui un mijloc de proba al informării unităţii, cu respectarea prevederilor legii speciale.
  (7) Termenul de 60 de zile prevăzut la art. 5 alin. 5 începe să curgă de la data înregistrării informării însoţite de descriere.
  (8) Dacă unitatea şi salariatul nu au ajuns la o înţelegere privind dreptul la brevet de invenţie, litigiul este de competenţa instanţelor judecătoreşti, conform art. 65 alin. 1; în acest caz, în vederea asigurării protecţiei inventiei, cererea de brevet de invenţie va fi depusa la OSIM de către inventator înainte de sesizarea instanţei judecătoreşti, cu obligaţia acestuia de a informa unitatea.
  (9) Încălcarea, în toate cazurile, a obligaţiei de informare reciprocă atrage răspunderea potrivit dreptului comun pentru prejudiciile cauzate, conform art. 5 alin. 4.
  (10) Unitatea şi salariatul, pe tot parcursul procedurii până la publicarea cererii de brevet de invenţie, se vor abţine de la orice divulgare a inventiei.
  (11) În cazul unei invenţii create în condiţiile art. 5 alin. 1 lit. b), pentru care dreptul la brevet de invenţie aparţine salariatului, acesta are obligaţia să facă, conform art. 5 alin. 6, prima oferta de licenţă sau cesiune unităţii al carei angajat este.
  (12) Unitatea, ca urmare a ofertei, trebuie să-şi manifeste interesul pentru preluarea de drepturi în termen de 3 luni de la oferta, în cadrul unui contract încheiat cu salariatul sau.
  (13) Dacă în acest interval unitatea nu şi-a exprimat interesul, inventatorul, titular al brevetului, are dreptul de a exploata inventia sa pe bază de contract cu orice terţ.
  (14) Dacă unitatea şi-a manifestat interesul, dar nu s-a ajuns la o înţelegere privind preţul contractului, litigiul se soluţionează de instanţele judecătoreşti potrivit art. 5 alin. 6 şi art. 62.
  (15) Ministerul Apărării Naţionale, Ministerul de Interne, Serviciul Roman de Informaţii pot elabora metodologia privind inventiile create în domeniul lor de activitate, respectând condiţiile art. 5 din lege şi ale prezentului regulament.
  Regula 79 - Drepturile băneşti ale inventatorilor salariaţi
  (1) În cazul inventiilor pentru care dreptul la brevet aparţine unităţii, conform art. 5 alin. 1 lit. a) inventatorul salariat are dreptul la o remuneraţie suplimentară independenta de salariul de încadrare, remuneraţie stabilită prin contractul cu misiune inventiva sau într-un act adiţional la contractul individual de muncă.
  (2) În cazul în care inventia a fost creata în cadrul unui contract de cercetare, remuneraţia suplimentară cuvenită salariatului inventator se va negocia cu unitatea al carei angajat este, prin act adiţional la contractul individual de muncă, potrivit art. 5 alin. 2.
  (3) Drepturile patrimoniale ale inventatorului salariat, potrivit art. 37, se stabilesc pe bază de contract şi se acordă în funcţie de efectele economice şi/sau sociale, rezultate în perioada de valabilitate a brevetului din exploatarea brevetului, sau în funcţie de aportul economic al inventiei şi numai pentru perioada de exploatare a acesteia.
  (4) La negocierea clauzelor contractului prevăzut la art. 37 se vor avea în vedere, în special, următoarele:
  a) drepturile băneşti corespunzând efectelor economice, inclusiv cele derivând din efectele sociale pe perioada de calcul al profitului, nu pot fi inferioare valorilor din următorul tabel:

   ┌──────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────────┐
   │ Efectele economice/sociale (E) │ Drepturi băneşti │
   │ în milioane lei │ (lei) │
   ├──────────────────────────────────────┼─────────────────────────────────────┤
   │ │ │
   │ E ≤ 250 │ E x 15%, dar nu mai puţin de │
   │ │ 3 milioane │
   │ 250 < E ≤ 1250 │ 37,5 milioane + E x 10% │
   │ 250 < E ≤ 1250 │ 137,5 milioane + E x 8% │
   │ 250 < E ≤ 1250 │ 237,5 milioane + E x 6% │
   │ 250 < E ≤ 1250 │ 387,5 milioane + E x 4% │
   │ │ │
   └──────────────────────────────────────┴─────────────────────────────────────┘

  b) restituirea cheltuielilor, direct către inventator, pentru toate documentaţiile tehnice sau economice, proiecte, studii, cercetări cu prototipuri, dacă acestea au fost efectuate de inventator pentru aplicarea inventiei;
  c) indexarea drepturilor băneşti cu indicele de inflaţie oficial între data efectuării plăţii şi data finalizarii negocierii.
  (5) La stabilirea efectelor economice se vor avea în vedere şi diferenţa de costuri, eliminarea sau reducerea importurilor, reducerea costului investiţiilor.
  (6) La evaluarea avantajelor sociale se vor avea în vedere şi reducerea toxicitatii locului de muncă, reducerea poluarii mediului înconjurător, reducerea efortului fizic al personalului de exploatare, disponibilizarea în alte scopuri a unor utilaje importante şi altele asemenea, cum ar fi diferenţa de costuri, eliminarea sau reducerea importurilor.
  (7) Drepturile băneşti se stabilesc pentru fiecare invenţie brevetata şi se repartizează pe inventatori corespunzător înţelegerii autentificate dintre aceştia.
  (8) Dacă părţile nu ajung la o înţelegere în urma negocierilor, litigiul este de competenţa instanţelor judecătoreşti.


  Secţiunea a 2-a Dispoziţii tranzitorii şi finale

  Regula 80 - In