ORDIN nr. 1.449 din 23 iunie 2020privind modificarea și completarea Procedurii și modalității de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016
EMITENT
 • AGENȚIA NAȚIONALĂ DE CADASTRU ȘI PUBLICITATE IMOBILIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 557 din 26 iunie 2020
  Având în vedere dispozițiile art. 9 alin. (34^6) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul art. 3 alin. (13) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
  directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară emite prezentul ordin.

  Articolul I

  Procedura și modalitatea de alocare a sumelor, precum și raportarea de către beneficiari a stadiului de execuție a lucrărilor pentru lucrările de înregistrare sistematică inițiate de unitățile administrativ-teritoriale, aprobată prin Ordinul directorului general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară nr. 819/2016, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 583 din 1 august 2016, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează: 1. La articolul 5 punctul 7, alineatul (2^3) se modifică și va avea următorul cuprins:(2^3) În cazul contractelor de finanțare încheiate în anul 2018, termenul de valabilitate se poate prelungi până la data de 31 octombrie 2020, iar în cazul contractelor de finanțare încheiate în anul 2019, termenul de valabilitate se poate prelungi până la data de 31 decembrie 2020.2. La articolul 5 punctul 7, după alineatul (2^6) se introduce un nou alineat, alineatul (2^7), cu următorul cuprins:(2^7) În caz de forță majoră, stare de urgență sau alte situații similare stabilite de autoritățile competente cu atribuții în domeniu, care determină, potrivit prevederilor legale aplicabile, suspendarea activităților desfășurate în cadrul contractelor de achiziție publică a lucrărilor de înregistrare sistematică, termenele de valabilitate ale contractelor de finanțare aferente, prevăzute în prezenta procedură, se pot prelungi corespunzător cu o perioadă egală cu cea a suspendării.3. La articolul 5 punctul 8 alineatul (2), litera g) se abrogă.4. La articolul 5 punctul 8 alineatul (3), după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
  c) transmite lunar către OCPI, până la data de 5 a fiecărei luni, necesarul de fonduri aferente plății serviciilor de înregistrare sistematică pentru luna următoare. Netransmiterea acestei situații poate conduce la întârzieri în asigurarea transferurilor necesare plății serviciilor ce vor fi din culpa exclusivă a UAT-ului.
  5. La articolul 5 punctul 8, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:(4) La nivelul OCPI, responsabilul de contract mai îndeplinește și următoarele atribuții:
  a) în vederea transferului sumelor necesare efectuării plății verifică și confirmă documentele transmise de UAT, inclusiv corespondența dintre numărul imobilelor recepționate în PVR tehnic și imobilele menționate în PVR servicii și factură. Confirmarea se va face prin semnătura pe factură cu sintagma: «certific corespondența dintre numărul imobilelor recepționate în PVR tehnic și imobilele menționate în PVR servicii și factură»;
  b) asigură informarea biroului economic din cadrul OCPI despre finalizarea contractului de prestări servicii/finanțare.
  6. La articolul 5, punctul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:13. Procedura de alocare și transfer ale fondurilor (1) UAT transmite lunar către OCPI, până la data de 20 a fiecărei luni, necesarul de fonduri aferente plății serviciilor de înregistrare sistematică pentru luna următoare.(2) OCPI transmite lunar către ANCPI, până la data de 1 a fiecărei luni, solicitarea de transferuri de fonduri pentru luna curentă, conform estimărilor UAT-urilor, defalcată pe etape de finanțare și UAT-uri. Totodată, OCPI va transmite și cererile de deschidere de credite bugetare aferente sumelor solicitate pentru transfer, întocmite distinct pentru fiecare etapă de finanțare. OCPI va întocmi și va transmite solicitările privind transferurile de fonduri către ANCPI, în limitele creditelor bugetare aprobate pe fiecare UAT și etapă de finanțare, precum și în limita contractului de finanțare încheiat și a contractului de prestări de servicii, fără zecimale. Se interzice utilizarea de fonduri deschise pentru orice altceva decât scopul și destinația pentru care au fost solicitate.(3) ANCPI va efectua lunar virarea sumelor solicitate de către OCPI în ordinea solicitărilor de transferuri de fonduri și în limita fondurilor disponibile.(4) Ulterior emiterii PVR tehnic, PVR servicii și a facturii, UAT va transmite la OCPI solicitarea privind transferul sumelor necesare efectuării plăților, întocmită conform anexei nr. 8.(5) OCPI va verifica corectitudinea informațiilor înscrise în documentele prevăzute la alin. (4).(6) Directorul OCPI va desemna prin decizie persoanele responsabile pentru verificarea și certificarea cu viza «Certific realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor» și viza «Bun de plată». Certificarea se va face pe exemplarul original al anexei nr. 8.(7) OCPI va efectua transferul fondurilor corespunzătoare în contul UAT menționat în contractul de finanțare. OCPI va întreprinde toate demersurile pentru a aplica dispozițiile legale în vigoare referitoare la angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale. OCPI este răspunzător de angajarea și de utilizarea creditelor bugetare numai în limita prevederilor și potrivit destinațiilor aprobate, pentru fiecare UAT și etapă de finanțare. Totodată, OCPI este răspunzător ca înainte de a angaja și a utiliza creditele bugetare, respectiv înainte de a lua orice măsură care ar produce o cheltuială, să se asigure că măsura luată respectă principiile unei bune gestiuni financiare, ale unui management financiar sănătos, în special ale economiei și eficienței cheltuielilor. Ordonatorul de credite din cadrul OCPI are obligația desemnării prin decizie a persoanei (persoanelor) și a înlocuitorului (înlocuitorilor) acesteia care va (vor) avea atribuții pe linia organizării și conducerii evidenței angajamentelor bugetare și legale. (8) Pentru transferul fondurilor corespunzătoare, UAT va deschide la trezorerie cont cu simbol distinct pentru finanțarea contractelor de înregistrare sistematică.7. La articolul 5, punctul 14 se modifică și va avea următorul cuprins:14. Efectuarea plății de către UAT (1) UAT va efectua plata către prestatorul de servicii conform contractului de achiziție publică și va transmite către OCPI o copie conformă cu originalul a ordinului de plată și a extrasului de cont în termen de 3 zile lucrătoare de la data efectuării plății. (2) Plata facturilor se face cu respectarea prevederilor legale în vigoare privind angajarea, lichidarea și ordonanțarea cheltuielilor, precum și organizarea, evidența și raportarea angajamentelor bugetare și legale. (3) Fondurile neutilizate vor fi restituite în contul OCPI, până cel târziu în luna următoare transferului fondurilor sau, după caz, până cel târziu la data de 20 decembrie, în cazul în care transferul fondurilor se realizează în luna decembrie. (4) OCPI va transfera aceste sume în contul ANCPI, conform normelor privind încheierea exercițiului bugetar emise anual de către Ministerul Finanțelor Publice.8. La articolul 5, punctele 15, 16 și 17 se abrogă.9. Anexa nr. 8 se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin. 10. Anexa nr. 9 se abrogă.


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Directorul general al Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară,
  Alexandru Laurențiu Blaga

  București, 23 iunie 2020.
  Nr. 1.449.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 8 la procedură)
  Județul ……………………………………
  Unitatea administrativ-teritorială
  ……………………………………………………..
  Nr. ……………………/…………………………..
  Solicitare privind transferul sumelor necesare efectuării plăților

  Subsemnatul, ……………………….., în calitate de reprezentant legal al municipiului/orașului/comunei ……………………, având în vedere Contractul de finanțare nr. ………………… din data de …………………, încheiat între …………………………… și ……………………………, precum și Contractul de achiziție publică nr. ………………… din data de ………………………, încheiat între ……………………………….. și …………………………, solicit efectuarea transferului sumei de ……………………… în contul ……………………………….., deschis la ……………………………….. .
  Suma de ……………………………….. lei reprezintă contravaloarea serviciilor prestate de ……………………………….. în perioada ………………………, ce au fost recepționate de OCPI ……………………………….. prin PVR tehnic nr. …………… din data …………………… și acceptate ca fiind în deplină concordanță cu prevederile contractului de achiziție publică prin PVR servicii nr. ………………… din data de …………………… .
  Anexăm prezentei următoarele documente:
  a) PVR tehnic nr. ………..…… din data ……………;
  b) PVR servicii nr. …………… din data ……………;
  c) Factura nr. …………… din data ……………, avizată în conformitate cu prevederile legale în vigoare cu viza «Certific realitatea, regularitatea și legalitatea operațiunilor» și cu viza «Bun de plată».

  Cu deosebită considerație,
  Primar,
  ………………………………..
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)

  NOTE: 1. Documentele menționate la lit. b) și c) se transmit în copie conformă cu originalul.2. Oficiul de cadastru și publicitate imobiliară, prin personalul desemnat în acest scop, va certifica Solicitarea privind transferul sumelor necesare efectuării plăților cu vizele privind Bun de plată și Certific privind realitatea, regularitatea și legalitatea.

  ----