ORDONANŢĂ nr. 84 din 30 august 2001 (*actualizată*)
privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor publice comunitare de evidenţă a persoanelor
(actualizată până la data de 12 noiembrie 2009*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • ---------------
  *) Forma actualizată a acestui act normativ până la data de 12 noiembrie 2009 este realizată de către Departamentul juridic din cadrul S.C. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.A. Piatra-Neamţ prin includerea tuturor modificărilor şi completărilor aduse de către: LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 195 din 12 decembrie 2002; ORDONANŢA nr. 41 din 30 ianuarie 2003; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004; LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004; ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005; LEGEA nr. 349 din 29 noiembrie 2005; ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006; LEGEA nr. 190 din 16 mai 2006; LEGEA nr. 252 din 19 iulie 2007; LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009; LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009.
  Conţinutul acestui act aparţine exclusiv S.C. Centrul Teritorial de Calcul Electronic S.A. Piatra-Neamţ şi nu este un document cu caracter oficial, fiind destinat pentru informarea utilizatorilor.
  În temeiul prevederilor art. 107 din Constitutia României şi ale art. 1 pct. IV.4 din Legea nr. 324/2001 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonante,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă.

  Capitolul I Dispozitii generale


  Articolul 1

  (1) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare, se organizeaza la nivelul consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, precum şi la nivelul consiliilor judetene, respectiv al municipiului Bucureşti.
  (2) Serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor asigură atât întocmirea, păstrarea, evidenţa şi eliberarea actelor de stare civilă, a cărţilor de identitate, a cărţilor electronice de identitate şi a cărţilor de alegător, cât şi desfăşurarea activităţilor de primire a cererilor şi de eliberare a paşapoartelor simple, a permiselor de conducere, a certificatelor de înmatriculare a vehiculelor şi a plăcilor cu numere de înmatriculare, în sistem de ghişeu unic.
  ------------
  Alin. (2) al art. 1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009.


  Articolul 2

  Coordonarea şi controlul metodologic al serviciilor publice comunitare se asigura în mod unitar de Direcţia Naţională pentru Evidenta Persoanelor, denumită în continuare Direcţia.
  -----------
  Art. 2 a fost modificat de lit. g) a art. 57 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea unei sintagme.


  Articolul 3

  Serviciile publice comunitare şi Direcţia coopereaza cu instituţiile abilitate din domeniul ordinii publice, sigurantei şi apararii naţionale, conform legii.
  -----------
  Art. 3 a fost modificat de lit. g) a art. 57 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea unei sintagme.


  Capitolul II Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor


  Articolul 4

  (1) Se infiinteaza, în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor şi municipiilor, servicii publice comunitare locale de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare locale, prin reorganizarea compartimentelor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor locale şi a formatiunilor locale de evidenta a populatiei din structura Ministerului Administraţiei şi Internelor.
  ------------
  Alin. (1) al art. 4 a fost modificat de pct. 2 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin inlocuirea termenului "Ministerul de Interne" cu termenul "Ministerul Administraţiei şi Internelor".
  (2) Serviciile publice comunitare locale se infiinteaza şi în sectoarele municipiului Bucureşti, prin reorganizarea structurilor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, precum şi a birourilor de evidenta informatizata a persoanei ale Serviciului independent de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucureşti din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei.
  -------------
  Alin. (2) al art. 4 a fost modificat de pct. 1 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  (3) Serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, înfiinţate în subordinea consiliilor locale ale comunelor, oraşelor, municipiilor sau sectoarelor municipiului Bucureşti, se pot constitui cu personalitate juridica, prin hotărâre a consiliilor locale.
  --------------
  Alin. (3) al art. 4 a fost introdus de pct. 1 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 5

  Serviciile publice comunitare locale au urmatoarele atribuţii principale:
  a) intocmesc, ţin evidenta şi elibereaza certificatele de stare civila;
  -------------
  Lit. a) a art. 5 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  b) înregistrează actele şi faptele de stare civila, precum şi menţiunile şi modificările intervenite în statutul civil, în domiciliul şi reşedinţa persoanei, în condiţiile legii;
  c) intocmesc şi păstrează registrele de stare civila, în condiţiile legii;
  d) intocmesc, completeaza, rectifica, anulează sau reconstituie actele de stare civila şi orice menţiuni efectuate pe actele de stare civila, în condiţiile legii;
  -------------
  Lit. d) a art. 5 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  e) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor cu datele de identificare şi adresele cetăţenilor care au domiciliul în raza de competenţă teritorială a serviciului public comunitar respectiv*);
  ------------
  Lit. e) a art. 5 a fost modificată de pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. Pct. 2 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009 intră în vigoare la data de 1 iulie 2010, conform art. V din acelaşi act normativ.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform alin. (2) al art. IV din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009, de la data asigurării comunicaţiilor de date dintre serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi baza de date judeţeană de evidenţă a persoanelor, referirea la Registrul local de evidenţă a persoanei din cuprinsul art. 5 lit. e) şi al art. 23^1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcută la Registrul judeţean de evidenţă a persoanei.
  e^1) furnizeaza, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenta a populatiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei;
  ------------
  Lit. e^1) a art. 5 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  e^2) utilizeaza şi valorifica Registrul naţional de evidenta a persoanelor;
  ------------
  Lit. e^2) a art. 5 a fost introdusa de pct. 3 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.
  f) furnizeaza, în condiţiile legii, datele de identificare şi de adresa ale persoanei către autorităţile şi instituţiile publice centrale, judetene şi locale, agentii economici şi către cetăţeni;
  g) abrogată;
  ------------
  Lit. g) a art. 5 a fost abrogată de pct. 3 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009.
  h) constata contraventiile şi aplica sancţiuni, în condiţiile legii;
  i) primesc, în sistem de ghiseu unic, cererile şi documentele necesare în vederea eliberarii cartilor de identitate, cartilor de alegator, pasapoartelor simple, permiselor de conducere, certificatelor de inmatriculare şi a placilor cu numere de inmatriculare a vehiculelor şi le inainteaza serviciilor publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, serviciilor publice comunitare pentru eliberarea şi evidenta pasapoartelor, respectiv serviciilor publice comunitare regim permise de conducere şi inmatriculare a vehiculelor;
  -------------
  Lit. i) a art. 5 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  j) primesc de la serviciile publice comunitare competente cartile de identitate, cartile de alegator, pasapoartele simple, permisele de conducere, certificatele de inmatriculare şi placile cu numere de inmatriculare a vehiculelor, pe care le elibereaza solicitantilor;
  -------------
  Lit. j) a art. 5 a fost modificata de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  k) ţin registrele de evidenta pentru fiecare categorie de documente eliberate.


  Articolul 6

  (1) Se infiinteaza, în subordinea consiliilor judetene, servicii publice comunitare judetene de evidenta a persoanelor, denumite în continuare servicii publice comunitare judetene, prin reorganizarea serviciilor de stare civila din aparatul propriu al consiliilor judetene, precum şi a birourilor judetene de evidenta a populatiei din cadrul serviciilor judetene de evidenta informatizata a persoanei.
  -------------
  Alin. (1) al art. 6 a fost modificat de pct. 2 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  (2) Se infiinteaza, în subordinea Consiliului General al Municipiului Bucureşti, Serviciul public comunitar de evidenta a persoanelor al municipiului Bucureşti, prin reorganizarea serviciului de stare civila din aparatul propriu al Consiliului General al Municipiului Bucureşti, precum şi a sectorului evidenta populatiei al Serviciului independent de evidenta informatizata a persoanei al municipiului Bucureşti din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei.
  -------------
  Alin. (2) al art. 6 a fost modificat de pct. 3 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.
  (3) Serviciile publice comunitare judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, funcţionează ca institutii publice de interes judetean, respectiv municipal, cu personalitate juridica.


  Articolul 7

  (1) Serviciile publice comunitare judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, indeplinesc urmatoarele atribuţii principale:
  a) actualizează Registrul naţional de evidenţă a persoanelor;
  ------------
  Lit. a) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 4 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. Pct. 4 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009 intră în vigoare la data de 1 iulie 2010, conform art. V din acelaşi act normativ.
  a^1) furnizeaza, în cadrul Sistemului naţional informatic de evidenta a populatiei, date necesare pentru actualizarea Registrului permanent de evidenta a populatiei;
  ------------
  Lit. a^1) a art. 7 a fost introdusa de pct. 8 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  a^2) utilizeaza şi valorifica Registrul naţional de evidenta a persoanelor;
  -------------
  Lit. a^2) a alin. (1) al art. 7 a fost introdusa de pct. 5 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.
  b) coordonează şi controlează metodologic activitatea serviciilor publice comunitare locale;
  c) coordonează şi controlează modul de gestionare şi de întocmire a registrelor de stare civilă;
  -------------
  Lit. c) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de pct. 5 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009.
  d) asigura emiterea certificatelor de stare civila, a cartilor de identitate şi a cartilor de alegator;
  ------------
  Lit. d) a art. 7 a fost modificata de pct. 7 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  d^1) aprovizioneaza serviciile publice comunitare locale de evidenta a persoanelor cu imprimatele necesare activităţii de evidenta a persoanelor şi stare civila, distribuite de Direcţie;
  -------------
  Lit. d^1) a alin. (1) al art. 7 a fost modificată de lit. g) a art. 57 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea unei sintagme.
  e) monitorizează şi controlează modul de respectare a prevederilor legale în domeniul asigurarii protectiei datelor referitoare la persoana;
  f) gestioneaza resursele materiale şi de dotare necesare activităţii proprii;
  g) ţin evidenta şi păstrează registrele de stare civila, exemplarul 2, şi efectueaza menţiuni pe acestea, conform comunicarilor primite.
  (2) Eliminat.
  -------------
  Alin. (2) al art. 7 a fost eliminat prin abrogarea pct. 9 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004 de către pct. 4 al art. I din LEGEA nr. 520 din 23 noiembrie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.153 din 7 decembrie 2004.


  Articolul 8

  Organizarea şi functionarea ghiseului unic se realizează în mod unitar, pe baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  ------------
  Art. 8 a fost modificat de pct. 10 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004, prin inlocuirea denumirii "ministrul administraţiei publice" cu denumirea "ministrul administraţiei şi internelor".


  Articolul 9

  (1) Abrogat.
  --------------
  Alin. (1) al art. 9 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
  (2) Abrogat.
  --------------
  Alin. (2) al art. 9 a fost abrogat de pct. 2 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.
  (3) Structura organizatorica, statul de functii, numărul de personal şi regulamentul de organizare şi functionare ale serviciilor publice comunitare locale, judetene, respectiv al municipiului Bucureşti, se stabilesc prin hotărâre a consiliilor locale, judetene, respectiv a Consiliului General al Municipiului Bucureşti şi a consiliilor locale ale sectoarelor municipiului Bucureşti, cu avizul Direcţiei.
  ------------
  Alin. (3) al art. 9 a fost modificat de lit. g) a art. 57 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea unei sintagme.
  (4) Abrogat.
  -------------
  Alin. (4) al art. 9 a fost abrogat de pct. 6 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009.


  Articolul 10

  Pentru aplicarea unitara a prevederilor legale la nivelul unităţilor administrativ-teritoriale Guvernul va aproba metodologia privind criteriile de dimensionare a numarului de functii din aparatul serviciilor publice comunitare, constituirea patrimoniului şi managementul resurselor umane, financiare şi materiale.


  Capitolul III

  Direcţia Naţională pentru Evidenta Persoanelor
  -----------
  Titlul cap. III a fost modificat de lit. g) a art. 57 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea unei sintagme.

  Articolul 11

  Abrogat.
  ------------
  Art. 11 a fost abrogat de lit. a) a pct. 68 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 12

  Abrogat.
  ------------
  Art. 12 a fost abrogat de lit. a) a pct. 68 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 13

  Abrogat.
  --------------
  Art. 13 a fost abrogat de pct. 12 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 14

  Abrogat.
  ------------
  Art. 14 a fost abrogat de lit. a) a pct. 68 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 15

  Abrogat.
  -------------
  Art. 15 a fost abrogat de lit. a) a pct. 68 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 16

  Abrogat.
  --------------
  Art. 16 a fost abrogat de pct. 17 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 17

  Abrogat.
  -------------
  Art. 17 a fost abrogat de lit. a) a pct. 68 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 18

  Abrogat.
  ------------
  Art. 18 a fost abrogat de lit. a) a pct. 68 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009.


  Articolul 19

  Abrogat.
  --------------
  Art. 19 a fost abrogat de pct. 20 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Capitolul IV Asigurarea financiară şi materiala


  Articolul 20

  (1) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, care funcţionează ca institutii publice cu personalitate juridica, se asigura din venituri proprii şi subventii de la bugetele locale.
  -------------
  Alin. (1) al art. 20 a fost modificat de pct. 3 al art. II din LEGEA nr. 252 din 19 iulie 2007, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 506 din 27 iulie 2007.
  (2) Finantarea cheltuielilor curente şi de capital ale serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, fără personalitate juridica, se asigura de la bugetele locale.
  -------------
  Art. 20 a fost modificat de pct. 6 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 21

  Veniturile proprii ale serviciilor publice comunitare prevăzute la art. 20 provin din sumele încasate din activităţile de eliberare a documentelor, prin valorificarea formularelor utilizate în procesul de eliberare a acestora şi prin furnizarea, în condiţiile legii, a datelor referitoare la persoana, precum şi din donatii şi sponsorizari.
  --------------
  Art. 21 a fost modificat de pct. 23 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 21^1

  Contravaloarea cartii de identitate şi a cartii de identitate provizorii se constituie ca venit propriu al serviciului public comunitar de evidenta a persoanelor, emitent al acestor documente, sau al bugetului local în cazul în care serviciul nu are personalitate juridica.
  -------------
  Art. 21^1 a fost introdus de pct. 7 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 22

  Baza de calcul pentru stabilirea taxelor pentru eliberarea documentelor şi pentru furnizarea datelor din registrele administrate de serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor se avizeaza de către Consiliul Concurentei şi se supune aprobării Guvernului de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, pe baza propunerilor Direcţiei.
  ------------
  Art. 22 a fost modificat de lit. g) a art. 57 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea unei sintagme.


  Articolul 23

  (1) Materialele necesare producerii cartilor de identitate, cartilor de identitate provizorii şi cartilor de alegator, precum şi elementele de particularizare aplicabile prin stantare pe cartea de identitate provizorie se achizitioneaza, în condiţiile legii, de către Ministerul Administraţiei şi Internelor, prin Direcţie, şi se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor.
  ------------
  Alin. (1) al art. 23 a fost modificat de lit. g) a art. 57 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea unei sintagme.
  (2) Imprimatele tipizate şi tipariturile inseriate necesare în activitatea de eliberare a cartilor de identitate, precum şi stampilele care se aplică pe cartile de identitate provizorii se confectioneaza de Tipografia Ministerului Administraţiei şi Internelor şi se distribuie gratuit serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, prin Direcţie.
  -----------
  Alin. (2) al art. 23 a fost modificat de lit. g) a art. 57 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea unei sintagme.
  (3) Materialele prevăzute la alin. (2) care se confectioneaza şi se distribuie cu titlu gratuit de către Ministerul Administraţiei şi Internelor se stabilesc prin ordin al ministrului administraţiei şi internelor.
  -------------
  Art. 23 a fost modificat de pct. 8 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.


  Articolul 23^1

  (1) Pentru asigurarea compatibilităţii hardware şi software a sistemelor informatice şi de comunicaţii pentru emiterea cărţilor de identitate şi a cărţilor de alegător, echipamentele necesare preluării imaginii cetăţenilor care solicită cărţi de identitate, precum şi cele necesare actualizării Registrului naţional de evidenţă a persoanelor se achiziţionează de serviciile publice comunitare, în baza specificaţiilor tehnice elaborate de Centrul Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenţa Persoanelor*).
  -------------
  Alin. (1) al art. 23^1 a fost modificat de pct. 7 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009. Pct. 7 al art. II din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009 intră în vigoare la data de 1 iulie 2010, conform art. V din acelaşi act normativ.
  *) NOTA C.T.C.E. S.A. Piatra-Neamţ:
  Conform alin. (2) al art. IV din LEGEA nr. 243 din 23 iunie 2009, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 445 din 29 iunie 2009, de la data asigurării comunicaţiilor de date dintre serviciile publice comunitare locale de evidenţă a persoanelor şi baza de date judeţeană de evidenţă a persoanelor, referirea la Registrul local de evidenţă a persoanei din cuprinsul art. 5 lit. e) şi al art. 23^1 alin. (1) din Ordonanţa Guvernului nr. 84/2001, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 372/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se consideră a fi făcută la Registrul judeţean de evidenţă a persoanei.
  (2) Pentru inlocuirea sistemelor de operare sau modificarea parametrilor acestora, pentru modificarea tehnicii de calcul, precum şi pentru instalarea produselor software şi aplicatiilor necesare operarii bazelor de date, sunt autorizati specialistii structurilor teritoriale ale Centrului Naţional de Administrare a Bazelor de Date privind Evidenta Persoanelor.
  -------------
  Art. 23^1 a fost introdus de pct. 9 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.


  Capitolul V Dispozitii tranzitorii şi finale


  Articolul 24

  Bunurile mobile şi imobile, proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Ministerului Administraţiei şi Internelor, destinate activităţilor de evidenta a persoanelor desfăşurate la nivel local, se transmit în proprietatea publică a unităţilor administrativ-teritoriale şi în administrarea consiliilor locale, în condiţiile legii.
  --------------
  Art. 24 a fost modificat de pct. 26 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 24^1

  (1) Politistii care îşi desfăşoară activitatea în cadrul structurilor teritoriale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Directiei Generale de Evidenta Informatizata a Persoanei se detaseaza la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, în condiţiile legii.
  (2) Personalul contractual incadrat la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, provenit din structurile teritoriale de evidenta informatizata a persoanei din cadrul Directiei generale de evidenta informatizata a persoanei, se preia de Ministerul Administraţiei şi Internelor şi cu aceeasi data se detaseaza, în condiţiile legii, la serviciile publice comunitare de evidenta a persoanelor, pastrandu-şi toate drepturile anterior dobandite, urmand ca drepturile specifice personalului contractual din sectorul de aparare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala de care beneficia să se acorde de Ministerul Administraţiei şi Internelor de la capitolul 55.01 «Ordine publică şi siguranţa naţionala».
  --------------
  Alin. (2) al art. 24^1 a fost modificat de pct. 1 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005.
  (2^1) Pe baza de protocoale incheiate, în condiţiile legii, în termen de 30 de zile calendaristice de la data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta*), împreună cu personalul preluat de Ministerul Administraţiei şi Internelor, potrivit alin. (2), se preiau şi fondurile aferente, reprezentand drepturi specifice dobandite anterior de personalul contractual din sectorul de aparare naţionala, ordine publică şi siguranţa naţionala, alocate de la bugetul de stat în temeiul art. 25^1 alin. (2).
  ---------
  *) Data intrarii în vigoare a prezentei ordonante de urgenta se referă la data intrarii în vigoare a Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 71/2005
  --------------
  Alin. (2^1) al art. 24^1 a fost introdus de pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005.
  (2^2) Personalul serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor este format din politisti şi personal contractual, detasati de la Ministerul Administraţiei şi Internelor pe o perioadă de 6 ani, cu posibilitatea de prelungire a perioadei detaşării, cu acordul acestora, precum şi din functionari publici şi personal contractual.
  --------------
  Alin. (2^2) al art. 24^1 a fost introdus de articolul unic din LEGEA nr. 349 din 29 noiembrie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 1.114 din 9 decembrie 2005, care completează pct. 2 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005.
  (3) Personalul disponibilizat în urma infiintarii Direcţiei Naţionale pentru Evidenta Persoanelor şi a serviciilor publice comunitare beneficiaza de drepturile prevăzute de lege.
  ------------
  Alin. (3) al art. 24^1 a fost modificat de lit. g) a art. 57 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea unei sintagme.
  (4) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările rezultate ca urmare a prevederilor alin. (2^1) în volumul şi în structura bugetului de stat, bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în bugetele locale.
  --------------
  Alin. (4) al art. 24^1 a fost introdus de pct. 3 al art. II din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 71 din 29 iunie 2005, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 573 din 4 iulie 2005.
  --------------
  Art. 24^1 [initial cu alin. (1)-(3)] a fost modificat de pct. 27 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 25

  (1) În unitatile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează formatiuni de evidenta informatizata a persoanei serviciile publice comunitare locale se infiinteaza şi se organizeaza esalonat, o dată cu dotarea şi asigurarea resurselor necesare, potrivit legii.
  (2) Până la constituirea în toate localităţile a serviciilor publice comunitare de evidenta a persoanelor, activitatea de evidenta a persoanelor, pentru unitatile administrativ-teritoriale în care nu funcţionează astfel de servicii publice comunitare, va fi asigurata de serviciile publice comunitare la care sunt arondate în prezent aceste localităţi.
  -------------
  Alin. (2) al art. 25 a fost introdus de pct. 10 al art. I din ORDONANTA nr. 16 din 26 ianuarie 2006, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 80 din 30 ianuarie 2006.
  (3) Modificarea arondarii actuale, în functie de înfiinţarea şi organizarea serviciilor publice comunitare potrivit prevederilor alin. (1), se stabileste prin hotărâre a consiliului judetean, la propunerea serviciului public comunitar judetean, cu avizul Direcţiei.
  --------------
  Alin. (3) al art. 25 a fost modificat de lit. g) a art. 57 din LEGEA nr. 329 din 5 noiembrie 2009 publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 761 din 9 noiembrie 2009, prin înlocuirea unei sintagme.
  --------------
  Art. 25 a fost modificat de pct. 12 al articolului unic din LEGEA nr. 372 din 11 iunie 2002, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 447 din 26 iunie 2002.


  Articolul 25^1

  (1) Predarea-primirea bunurilor mobile şi imobile, precum şi preluarea personalului şi a activităţilor, de la Ministerul Administraţiei şi Internelor la consiliile locale şi judetene, se realizează pe bază de protocoale, în condiţiile legii.
  (2) Se autorizeaza Ministerul Finanţelor Publice să introducă modificările rezultate în baza protocoalelor prevăzute la alin. (1), în volumul şi structura bugetului de stat, bugetului Ministerului Administraţiei şi Internelor şi în bugetele locale.
  --------------
  Art. 25^1 a fost introdus de pct. 28 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.


  Articolul 26

  Abrogat.
  --------------
  Art. 26 a fost abrogat de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  p. Ministru de interne,
  Abraham Pavel,
  secretar de stat
  p. Ministrul finanţelor publice,
  Gheorghe Gherghina,
  secretar de stat


  Anexă

  Abrogată
  --------------
  Anexa a fost abrogata de pct. 29 al art. I din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 50 din 15 iunie 2004, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 595 din 1 iulie 2004.
  ------------