ORDIN nr. 109 din 12 mai 2010
privind modificarea şi completarea Ordinului ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume
EMITENT
 • MINISTERUL AGRICULTURII ŞI DEZVOLTĂRII RURALE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 323 din 17 mai 2010  Văzând Referatul de aprobare nr. 80.013 din data de 11 mai 2010 al Direcţiei generale politici agricole,
  în baza prevederilor art. 12 din Legea nr. 266/2002 privind producerea, prelucrarea, controlul şi certificarea calităţii, comercializarea seminţelor şi a materialului săditor, precum şi înregistrarea soiurilor de plante, ale Directivei 2009/74/CE a Comisiei din 26 iunie 2009 de modificare a directivelor 66/401/CEE , 66/402/CEE , 2002/55/CE şi 2002/57/CE ale Consiliului în ce priveşte denumirile botanice ale plantelor, denumirile ştiinţifice ale altor organisme, precum şi a anumitor anexe la directivele 66/401/CEE , 66/402/CE şi 2002/57/CE ca urmare a progreselor ştiinţifice şi tehnice,
  în temeiul prevederilor art. 7 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 25/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale,
  ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale emite următorul ordin:

  Articolul I

  Ordinul ministrului agriculturii, pădurilor şi dezvoltării rurale nr. 1.366/2005 pentru aprobarea Regulilor şi normelor tehnice privind producerea în vederea comercializării, controlul şi certificarea calităţii şi/sau comercializarea seminţelor de legume, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 122 bis din 8 februarie 2006, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La anexa nr. 2 punctul 3, după litera (b) se introduce o nouă literă, litera (c), cu următorul cuprins:
  "(c) Alte standarde sau condiţii aplicabile în cazul în care se face trimitere la acestea în tabelul de la litera (a):
  În cazul soiurilor de Zea mays (porumb dulce - tipuri superdulci), capacitatea germinativă minimă cerută este redusă la 80%. Eticheta oficială sau, după caz, eticheta furnizorului include menţiunea «Capacitatea germinativă minimă 80%»."
  2. La anexa nr. 3 punctul 1, literele (a) şi (b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
  "(a) seminţe de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum şi Vicia faba - 30 de tone;
  (b) seminţele cu mărimea de cel puţin cât a unui bob de grâu, altele decât de Phaseolus coccineus, Phaseolus vulgaris, Pisum sativum şi Vicia faba - 20 de tone."


  Articolul II

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, şi intră în vigoare la 30 iunie 2010.
  Ministrul agriculturii şi dezvoltării rurale,
  Mihail Dumitru
  Bucureşti, 12 mai 2010.
  Nr. 109.
  -----