ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 28 din 25 martie 1999 (*republicată*)
privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 381 din 5 iunie 2002  ------------- Notă *) Republicată în temeiul art. III din Legea nr. 64/2002 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 privind obligaţia agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 97 din 4 februarie 2002, dându-se textelor o noua numerotare.
  Legea nr. 64/2002 a fost rectificata în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 287 din 29 aprilie 2002.
  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 28/1999 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 131 din 31 martie 1999 şi a mai fost modificată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 128/1999, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 445 din 14 septembrie 1999, aprobată cu modificări prin Legea nr. 236/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 263 din 22 mai 2001 şi abrogată prin Legea nr. 64/2002.

  Articolul 1

  (1) Agenţii economici care efectuează livrări de bunuri sau prestări de servicii direct către populaţie, pentru care nu este obligatorie emiterea de facturi fiscale, sunt obligaţi sa utilizeze aparate de marcat electronice fiscale.
  (2) Agenţii economici prevăzuţi la alin. (1), denumiţi în continuare utilizatori, au obligaţia sa emita bonuri fiscale cu aparate de marcat electronice fiscale şi să le predea clienţilor.
  (3) În cazul în care agenţii economici efectuează atât activităţi de vânzare cu amănuntul, cat şi cu ridicată, aceştia au obligaţia sa emita bonuri fiscale pentru bunurile vândute cu amănuntul şi facturi fiscale pentru vânzările cu ridicată, cu excepţiile prevăzute de lege.
  (4) Aparatele de marcat electronice fiscale sunt livrate prin distribuitori autorizaţi. Prin distribuitor autorizat, în sensul prezentei ordonanţe de urgenţă, se înţelege orice agent economic comerciant, producătorul ori importatorul de aparate de marcat electronice fiscale, persoane juridice române autorizate în condiţiile prevăzute la art. 5. În situaţia defectării aparatelor de marcat electronice fiscale utilizatorii sunt obligaţi ca în momentul constatării defectiunii sa anunţe unitatea de service acreditata ori, după caz, distribuitorul autorizat care a livrat aparatul sau reprezentanţii legali ai acestuia în teritoriu.
  (5) Până la repunerea în funcţiune a aparatelor de marcat electronice fiscale, agenţii economici utilizatori sunt obligaţi sa înregistreze într-un registru, special întocmit în acest sens, toate operaţiunile efectuate, şi sa emita facturi fiscale pentru respectivele operaţiuni, la cererea clientului.


  Articolul 2

  (1) Se exceptează de la prevederile art. 1 alin. (1):
  a) comerţul ocazional cu produse agricole efectuat de producătorii agricoli individuali în pieţe, târguri, oboare sau alte locuri publice autorizate, precum şi vânzările efectuate prin automatele comerciale;
  b) serviciile de alimentaţie publică efectuate în mijloace de transport public de călători;
  c) vânzarea de pâine şi produse de panificatie în magazine sau în raioane specializate;
  d) vânzarea de ziare şi reviste prin distribuitori specializaţi;
  e) transportul public de călători pe bază de bilete sau abonamente tipărite conform legii, precum şi cu metroul;
  f) activităţile pentru care încasările se realizează pe bază de bonuri cu valoare fixa tipărite conform legii - bilete de acces la spectacole, muzee, expoziţii, târguri şi oboare, grădini zoologice şi grădini botanice, biblioteci, locuri de parcare pentru autovehicule, bilete de participare la jocuri de noroc şi altele similare;
  g) activităţile de asigurări, precum şi activităţile financiare şi bancare, cu excepţia caselor de schimb valutar aparţinând persoanelor juridice autorizate;
  h) activităţile desfăşurate în mod independent de persoanele fizice autorizate, inclusiv ca profesii liberale, exclusiv activităţile de taximetrie auto pentru mărfuri şi persoane;
  i) vânzarea obiectelor de cult şi serviciile religioase prestate de instituţiile de cult.
  (2) În situaţia în care un agent economic prestează atât activităţi prevăzute la alin. (1) lit. a)-i), cat şi activităţi pentru care este obligatorie utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale, acesta este obligat sa organizeze gestiuni şi evidente contabile distincte pentru aceste activităţi.


  Articolul 3

  (1) În sensul dispoziţiilor art. 1 alin. (1), aparate de marcat electronice fiscale sunt: casele de marcat, precum şi alte sisteme ce includ dispozitive cu funcţii de case de marcat, care înglobează constructiv un modul fiscal, prin intermediul căruia controlează memoria fiscală, dispozitivul de imprimare şi afisajul client.
  (2) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să îndeplinească cumulativ cel puţin următoarele funcţii esenţiale:
  a) conservarea datelor prin acumulari progresive;
  b) imprimarea şi emiterea de: bonuri fiscale, role jurnal, rapoarte fiscale de închidere zilnica, rapoarte fiscale periodice;
  c) înregistrarea în memoria fiscală a datelor de sinteza cu caracter fiscal provenite din rapoartele fiscale de închidere zilnica şi a oricăror modificări de parametri care afectează interpretarea datelor stocate şi evenimente care afectează continuitatea înregistrării datelor;
  d) blocarea automată a funcţionarii aparatului, când sunt inactive memoria fiscală, dispozitivul de imprimare sau afisajul client;
  e) asigurarea continuităţii funcţionarii şi înregistrării datelor, coerentei structurii de date şi a documentelor emise, precum şi asigurarea procedurilor de recuperare din stări de eroare generate de manipulari gresite sau de erori de sistem.
  (3) Memoria fiscală este un dispozitiv unic inscriptibil din modulul fiscal, care trebuie să permită obligatoriu acumulari progresive ale datelor fără ca acestea să poată fi modificate sau şterse, precum şi conservarea în timp a acestora pe o perioadă de minimum 10 ani.
  (4) În memoria fiscală se vor stoca următoarele date: denumirea şi codul fiscal ale emitentului, adresa de la locul de instalare a aparatului, logotipul şi seria fiscală ale aparatului, precum şi datele prevăzute la alin. (2) lit. c).
  (5) Aparatele de marcat electronice fiscale vor fi sigilate prin aplicarea unui sigiliu fiscal de către persoane autorizate în acest scop de Ministerul Finanţelor Publice.


  Articolul 4

  (1) Bonul fiscal este documentul emis de aparatul de marcat electronic fiscal, care trebuie să cuprindă cel puţin: denumirea şi codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine; data şi ora emiterii; denumirea fiecărui bun livrat sau serviciu prestat; preţul sau tariful unitar; cantitatea; valoarea pe fiecare operaţiune, inclusiv taxa pe valoarea adăugată, cu indicarea cotei de taxa; valoarea totală a bonului, inclusiv taxa pe valoarea adăugată; valoarea totală a taxei pe valoarea adăugată pe cote de taxa, cu indicarea nivelului de cota; valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea altor taxe care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată, dacă este cazul.
  (2) Rola jurnal este documentul pe care se înscriu toate datele din bonurile fiscale şi se păstrează în arhiva agenţilor economici timp de 2 ani de la data încheierii exerciţiului financiar în cursul căruia a fost întocmit.
  (3) Raportul fiscal de închidere zilnica este documentul care conţine: denumirea şi codul fiscal ale agentului economic emitent; adresa de la locul de instalare a aparatului de marcat electronic fiscal; logotipul şi seria fiscală ale aparatului; numărul de ordine numerotat progresiv; data şi ora emiterii; numărul bonurilor emise în ziua respectiva; valoarea totală a operaţiunilor efectuate şi totalul taxei pe valoarea adăugată, cu precizarea nivelului cotei, valoarea totală a operaţiunilor scutite de taxa pe valoarea adăugată, precum şi valoarea taxelor care nu se cuprind în baza de impozitare a taxei pe valoarea adăugată. Raportul fiscal de închidere zilnica reprezintă documentul pe baza căruia se înregistrează veniturile din activitatea de comerţ sau de prestări de servicii în evidenţa contabilă a utilizatorului.
  (4) Registrul special prevăzut la art. 1 alin. (5) şi raportul fiscal de închidere zilnica sunt documente avute în vedere de către organele fiscale cu ocazia verificării veniturilor care stau la baza determinării impozitelor şi taxelor datorate bugetului de stat. Aceste documente se arhiveaza şi se păstrează pe o perioadă de 10 ani.
  (5) Agenţii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale, la umplerea memoriei fiscale, atunci când aceasta trebuie înlocuită ca urmare a defectării, ori când nu mai poate fi folosită de către utilizatori din diverse motive, precum şi în cazul în care aceştia îşi încetează activitatea, sunt obligaţi ca, după citirea memoriei şi preluarea rolei pe care sunt înregistrate datele din aceasta de către organul fiscal teritorial, sa predea memoria fiscală spre păstrare şi arhivare direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene sau a municipiului Bucureşti, după caz. Păstrarea şi arhivarea memoriilor fiscale se asigura pentru o perioadă de minimum 10 ani.
  (6) Agenţii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale sunt obligaţi sa folosească numai consumabile furnizate de către distribuitorii autorizaţi care asigura menţinerea lizibilitatii datelor pe perioada de arhivare prevăzută.
  (7) Consumabilele pentru aparatele de marcat electronice fiscale livrate utilizatorilor de către distribuitorii autorizaţi vor fi personalizate prin marcarea acestora cu datele necesare identificarii lor.
  (8) Agenţii economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1) au obligaţia ca lunar, o dată cu Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat, sa predea organului fiscal teritorial raportul memoriei fiscale pe perioada de raportare.
  (9) Investiţiile efectuate pentru achiziţionarea aparatelor de marcat electronice fiscale sunt sume deductibile fiscal integral în luna înregistrării achiziţiei, cu condiţia instalării şi utilizării aparatelor în aceasta luna.


  Articolul 5

  (1) În vederea avizării modelelor de aparate de marcat electronice fiscale şi a autorizării distribuitorilor, precum şi a unităţilor de service se constituie, sub autoritatea Ministerului Finanţelor Publice, Comisia de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.
  (2) Comercializarea sau utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale pe teritoriul României este permisă numai dacă pentru respectivele aparate s-a obţinut avizul comisiei prevăzute la alin. (1) şi în condiţiile stipulate în acest aviz.
  (3) Aparatele de marcat electronice fiscale trebuie să fie dotate de către distribuitor cu manual de utilizare a acestora, precum şi cu o brosura cu pagini numerotate, care conţine evoluţia exploatării aparatului, denumita carte de intervenţii. Utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale sunt obligaţi sa păstreze cartea de intervenţii, iar împreună cu unităţile de service acreditate răspund de completarea şi de actualizarea acesteia cu datele referitoare la identitatea utilizatorului şi la intervenţiile service efectuate.
  (4) Sunt admişi la procedura de avizare numai agenţii economici care comercializează aparate de marcat electronice fiscale ce se încadrează în prevederile art. 3, asigura service pentru perioada de garanţie, postgaranţie, consumabile şi piese de schimb.
  (5) Distribuitorii autorizaţi, prin unităţile de service acreditate, sunt obligaţi să asigure în termen de maximum 72 de ore de la solicitarea utilizatorului instalarea aparatului nou, repunerea în funcţiune a aparatului defect sau înlocuirea acestuia.


  Articolul 6

  Obligaţia agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale ia naştere astfel:
  a) de la data de 1 ianuarie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 de peste 500 milioane lei;
  b) de la data de 1 iulie 2000, pentru contribuabilii care au realizat venituri totale în anul 1998 între 100 milioane lei şi 500 milioane lei;
  c) de la data intrării în vigoare a legii de aprobare a prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru contribuabilii care realizează venituri totale sub 100 milioane lei.


  Articolul 7

  Agenţii economici care până la data intrării în vigoare a prezentei ordonanţe de urgenţă au achiziţionat aparate de marcat electronice fiscale în scopul utilizării sau distribuirii sunt obligaţi ca până la data de 1 ianuarie 2000 să obţină avizul Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale.


  Articolul 8

  (1) Distribuitorii autorizaţi care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi cei cărora li s-a retras avizul de distribuţie şi utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale rămân răspunzători în continuare pentru obligaţiile ce le revin conform prevederilor prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru aparatele livrate.
  (2) În cazul în care utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale îşi încetează activitatea, precum şi în cazul aparatelor de marcat electronice fiscale confiscate potrivit legii ori preluate spre valorificare de societăţile bancare ca urmare a neachitarii împrumutului contractat pentru achiziţionarea acestor aparate, valorificarea lor se va realiza numai prin distribuitorii autorizaţi.


  Articolul 9

  (1) Clienţii vor solicita şi vor păstra bonurile fiscale asupra lor până la părăsirea unităţii de livrare a bunurilor sau de prestare a serviciilor în vederea prezentării lor la un eventual control, pentru justificarea provenientei acestora.
  (2) Utilizatorii sunt obligaţi sa afiseze la loc vizibil anunţuri de atenţionare a clienţilor cu privire la obligaţia acestora de a respecta dispoziţiile prevăzute la alin. (1).


  Articolul 10

  Constituie contravenţii următoarele fapte dacă, potrivit legii penale, nu sunt considerate infracţiuni:
  a) comercializarea de către agenţii economici a aparatelor de marcat electronice fiscale fără avizul Comisiei de avizare a distribuţiei şi utilizării aparatelor de marcat electronice fiscale ori nerespectarea condiţiilor stipulate în aviz, altele decât cele definite ca fiind contravenţii în prezentul articol;
  b) neîndeplinirea obligaţiei agenţilor economici de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale avizate conform art. 5 alin. (2), la termenele stabilite la art. 6, cu excepţia prevăzută la art. 1 alin. (5), neemiterea bonului fiscal pentru toate bunurile livrate sau serviciile prestate ori emiterea de bonuri cu o valoare inferioară celei reale, precum şi nereintroducerea datelor înscrise pe rola jurnal privind tranzacţiile efectuate de la ultima închidere zilnica până în momentul stergerii memoriei operative;
  c) emiterea bonului fiscal fără ca acesta sa conţină toate datele prevăzute la art. 4 alin. (1);
  d) nepredarea bonului fiscal clientului de către operatorul aparatului de marcat electronic fiscal;
  e) neîndeplinirea de către utilizatorii aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiei de a afişa anunţurile de atenţionare prevăzute la art. 9 alin. (2);
  f) nerespectarea de către utilizatori a obligaţiei de a anunta unitatea de service desemnată de distribuitorul autorizat ori, după caz, distribuitorul sau reprezentantul acestuia în momentul constatării defectării aparatelor de marcat electronice fiscale;
  g) folosirea de către agenţii economici care utilizează aparate de marcat electronice fiscale a altor consumabile decât cele prevăzute la art. 4 alin. (6);
  h) nerespectarea obligaţiilor ce revin distribuitorilor autorizaţi prin unităţile de service acreditate de a instala, de a repune în funcţiune aparatele de marcat electronice fiscale defecte ori de a le înlocui în termenul prevăzut la art. 5 alin. (5);
  i) nerespectarea de către distribuitorii autorizaţi care încetează activitatea de comercializare a aparatelor de marcat electronice fiscale, precum şi de cei cărora li s-a retras avizul de distribuţie şi utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale a obligaţiilor ce le revin potrivit prezentei ordonanţe de urgenţă, pentru aparatele livrate;
  j) nerespectarea obligaţiei de a păstra şi arhiva rola jurnal, raportul fiscal de închidere zilnica şi registrul special, prevăzut la art. 1 alin. (5);
  k) nerespectarea obligaţiei de a păstra, de a completa şi de a actualiza cartea de intervenţii prevăzută la art. 5 alin. (3), precum şi nerespectarea prevederilor art. 1 alin. (5);
  l) nerespectarea obligaţiei de a preda spre păstrare şi arhivare memoria fiscală, conform prevederilor art. 4 alin. (5);
  m) comercializarea de aparate de marcat electronice fiscale care nu sunt sigilate potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (5), nerespectarea prevederilor art. 8 alin. (2), precum şi nerespectarea prevederilor normelor prevăzute la art. 15.


  Articolul 11

  (1) Amenzile pentru contravenţiile prevăzute la art. 10 se aplică agenţilor economici, cu excepţia celor prevăzute la lit. d), astfel:
  a) faptele prevăzute la art. 10 lit. c), e), f), g) şi m) se sancţionează cu amendă de la 5 milioane lei la 10 milioane lei;
  b) faptele prevăzute la art. 10 lit. a), b), h), j) şi k) se sancţionează cu amendă de la 20 milioane lei la 100 milioane lei;
  c) faptele prevăzute la art. 10 lit. i) şi l) se sancţionează cu amendă de la 50 milioane lei la 200 milioane lei.
  (2) Contravenţiile prevăzute la art. 10 lit. d), aplicabile persoanelor fizice, se sancţionează cu amendă de la 2 milioane lei la 10 milioane lei.
  (3) Sumele găsite la punctele de vânzare a bunurilor sau de prestare a serviciilor aparţinând agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 alin. (1), care nu pot fi justificate prin datele înscrise în documentele emise cu aparate de marcat electronice fiscale, în registrul special, menţionat la art. 1 alin. (5), ori prin facturi fiscale, după caz, sunt considerate fără provenienţă şi se confisca, făcându-se venit la bugetul de stat. De asemenea, se confisca sumele încasate din livrarea de bunuri ori prestarea de servicii după suspendarea activităţii agenţilor economici, potrivit art. 14.


  Articolul 12

  (1) Constatarea contravenţiilor, precum şi aplicarea sancţiunilor se fac de către organele de specialitate din Ministerul Finanţelor Publice, precum şi din unităţile sale teritoriale.
  (2) Contestarea actelor de control întocmite de organele prevăzute la alin. (1) şi soluţionarea contestaţiilor, cu excepţia celor formulate împotriva deciziei de retragere a avizului de distribuţie şi utilizare a aparatelor de marcat electronice fiscale, se efectuează potrivit legislaţiei în vigoare privind soluţionarea contestaţiilor împotriva măsurilor dispuse prin actele de control sau de impunere întocmite de Ministerul Finanţelor Publice.
  (3) Prevederile prezentei ordonanţe de urgenţă se completează cu dispoziţiile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.*)
  ------------- Notă *) Ordonanţa Guvernului nr. 2/2001 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 410 din 25 iulie 2001 şi a fost aprobată şi modificată prin Legea nr. 180/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 din 22 aprilie 2002.


  Articolul 13

  (1) În cazul repetarii faptei prevăzute la art. 10 lit. h), o dată cu aplicarea amenzii contravenţionale organele de control vor propune comisiei prevăzute la art. 5 alin. (1) şi retragerea avizului eliberat distribuitorului pentru distribuţia şi comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale.
  (2) În cazul repetarii faptei prevăzute la art. 10 lit. a), referitoare la comercializarea aparatelor de marcat electronice fiscale neavizate de comisia prevăzută la art. 5 alin. (1), o dată cu aplicarea amenzii contravenţionale organele de control vor dispune şi confiscarea încasărilor obţinute de agentul economic contravenient din aceasta activitate, sumele făcându-se venit la bugetul de stat.


  Articolul 14

  Neîndeplinirea obligaţiei agenţilor economici prevăzuţi la art. 1 de a se dota şi de a utiliza aparate de marcat electronice fiscale la termenele prevăzute la art. 6 atrage suspendarea activităţii unităţii până în momentul inlaturarii cauzelor care au generat aceasta.


  Articolul 15

  În termen de 60 de zile de la data publicării prezentei ordonanţe de urgenţă în Monitorul Oficial al României, Partea I, Ministerul Finanţelor Publice va elabora norme metodologice de aplicare care se vor aproba prin hotărâre a Guvernului.
  --------