REGULAMENT din 28 iulie 2021privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 802 din 20 august 2021 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 1.287 din 28 iulie 2021, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 802 din 20 august 2021.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezentul regulament stabilește procedura de atestare de către Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și asigură cadrul organizatoric și regulile unitare pentru atestarea capacității tehnico-profesionale a solicitanților.


  Articolul 2

  Atestarea instituțiilor publice sau private specializate prevăzute la art. 1 are drept scop verificarea capacității tehnico-economice a acestora de a îndeplini cerințele tehnice și de calitate în conformitate cu prevederile legale în vigoare și se realizează de către Comisia de atestare, care se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile prezentului regulament.


  Capitolul II Organizarea, funcționarea și atribuțiile Comisiei de atestare

  Articolul 3
  (1) Comisia de atestare se organizează și funcționează în cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.(2) Componența Comisiei de atestare este următoarea:
  a) secretarul de stat/persoana desemnată de conducătorul autorității publice centrale din domeniul gospodăririi apelor care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
  b) directorul general al Direcției generale ape din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
  c) directorul general adjunct al Direcției generale ape din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
  d) șeful Serviciului siguranță în exploatare a construcțiilor hidrotehnice al Direcției generale ape din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor;
  e) directorul general adjunct al Administrației Naționale «Apele Române» cu atribuții în coordonarea activității de gospodărire a apelor;
  f) directorul/persoana desemnată de către acesta din cadrul Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor;
  g) directorul din cadrul Administrației Naționale «Apele Române» cu atribuții în managementul resurselor de apă;
  h) directorul din cadrul Administrației Naționale «Apele Române» cu atribuții în managementul lucrărilor hidrotehnice;
  i) un cadru didactic universitar de specialitate.
  (la 28-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Litera a), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.704 din 21 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 28 iunie 2022 )
  (3) Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare este asigurat de Direcția generală ape.
  (la 28-06-2022, Alineatul (3) din Articolul 3 , Capitolul II a fost modificat de Litera a), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.704 din 21 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 28 iunie 2022 )


  Articolul 4
  (1) Președintele Comisiei de atestare este secretarul de stat/persoana desemnată de conducătorul autorității publice centrale din domeniul gospodăririi apelor care coordonează activitatea de gospodărire a apelor din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.(2) Vicepreședintele Comisiei de atestare este directorul general al Direcției generale ape din cadrul Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor.
  (la 28-06-2022, Alineatul (2) din Articolul 4 , Capitolul II a fost modificat de Litera b), Punctul 2, Articolul I din ORDINUL nr. 1.704 din 21 iunie 2022, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 639 din 28 iunie 2022 )


  Articolul 5

  Comisia de atestare se întrunește în ședințe ori de câte ori este necesar.


  Articolul 6

  Atribuțiile Comisiei de atestare sunt următoarele:1. Președintele Comisiei de atestare are următoarele atribuții:
  a) aprobă programările ședințelor Comisiei de atestare;
  b) conduce lucrările ședințelor Comisiei de atestare;
  c) semnează, în conformitate cu hotărârile Comisiei de atestare, certificatele de atestare sau, după caz, comunicările de respingere motivată a cererilor de atestare.
  2. Vicepreședintele Comisiei de atestare are următoarele atribuții:
  a) urmărește și coordonează desfășurarea activităților secretariatului Comisiei de atestare;
  b) urmărește prezența membrilor Comisiei de atestare la ședințele acesteia;
  c) conduce, în lipsa președintelui, ședințele Comisiei de atestare.
  3. Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare are următoarele atribuții:
  a) evaluează documentațiile întocmite de instituțiile publice sau private, în conformitate cu cerințele prezentului regulament;
  b) înregistrează numai documentațiile complete întocmite de instituțiile publice sau private în conformitate cu cerințele prezentului regulament;
  c) programează, la propunerea președintelui Comisiei de atestare, ședințele acesteia;
  d) convoacă reprezentantul legal al instituției publice sau private pentru interviu;
  e) convoacă membrii Comisiei de atestare la ședințe;
  f) întocmește un referat în care se va specifica dacă instituția publică sau privată solicitantă a elaborat lucrări de bună calitate în domeniul gospodăririi apelor, pe baza recomandărilor primite din partea beneficiarilor pentru fiecare lucrare;
  g) întocmește procesele-verbale ale ședințelor Comisiei de atestare;
  h) redactează certificatele de atestare obținute în urma interviului de către instituțiile publice sau private;
  i) păstrează documentele Comisiei de atestare și asigură arhivarea acestora.


  Articolul 7
  (1) Comisia de atestare funcționează legal în prezența a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi. Ședințele Comisiei de atestare sunt conduse de președinte sau, în absența acestuia, de vicepreședinte.(2) Hotărârile Comisiei de atestare se iau cu votul a cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor prezenți. Voturile se consemnează nominal în procesul-verbal al ședinței.


  Articolul 8

  Comisia de atestare răspunde în solidar de desfășurarea corespunzătoare a lucrărilor, având următoarele responsabilități:
  a) examinează cererile și documentațiile prezentate pentru atestare de către instituțiile publice sau private;
  b) examinează cererile și documentațiile prezentate pentru transfer de către instituțiile publice sau private;
  c) hotărăște eliberarea certificatelor de atestare, potrivit modelului prevăzut în anexa nr. 1;
  d) hotărăște eliberarea certificatelor de atestare obținute prin transfer;
  e) hotărăște respingerea cererilor de atestare sau transfer care nu întrunesc condițiile de atestare prevăzute în prezentul regulament;
  f) hotărăște retragerea certificatului de atestare.


  Articolul 9

  Membrii Comisiei de atestare au următoarele drepturi și obligații:
  a) să participe la ședințele Comisiei de atestare, cu drept de vot direct; în situația în care nu pot participa vor împuternici în scris o persoană să îi reprezinte și să voteze în numele lor;
  b) să semneze procesele-verbale întocmite la fiecare ședință;
  c) să solicite consemnarea în procesele-verbale ale ședințelor a opiniilor și punctelor de vedere separate față de hotărârile adoptate;
  d) să nu divulge date și informații de care iau cunoștință în cadrul procesului de atestare;
  e) să nu fie soț, soție, rudă sau afin până la gradul al IV-lea inclusiv cu oricare dintre solicitanții atestării;
  f) în cazul în care unul dintre membrii Comisiei de atestare se va afla în situație de incompatibilitate, va fi înlocuit cu o altă persoană din cadrul aceleiași instituții, care să îndeplinească condițiile cerute.


  Capitolul III Domeniile de atestare

  Articolul 10

  Domeniile pentru care Comisia de atestare este abilitată să ateste instituții publice sau private sunt următoarele:
  A - întocmirea studiilor hidrologice;
  B - întocmirea studiilor hidrogeologice;
  C - întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;
  D - elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/ autorizației de gospodărire a apelor pentru următoarele categorii de lucrări care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele:
  D1 - construcții și amenajări hidrotehnice, hidroenergetice, hidroameliorații, depozite de deșeuri menajere sau industriale (inclusiv lucrări de închidere) și lucrări de traversare cursuri de apă: baraje, acumulări permanente sau nepermanente, derivații hidrotehnice; centrale hidroelectrice, folosințe hidromecanice, amenajări pentru navigație; lucrări de apărare împotriva acțiunii distructive a apei: îndiguiri, apărări și consolidări de maluri și albii, rectificări și reprofilări de albii, lucrări de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanți, corectări de torenți, desecări și asanări, alte lucrări de apărare; depozite de deșeuri menajere și industriale: iazuri de decantare, halde de steril, zguri și cenuși, șlamuri, nămoluri și altele asemenea; lucrări de închidere a minelor și carierelor, a depozitelor menajere și industriale și de reconstrucție ecologică a zonelor afectate; lucrări, construcții și instalații care se execută pe malul mării (inclusiv lucrări pentru consolidarea falezelor, protecția și reabilitarea plajelor), pe fundul apelor maritime; traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.;
  D2 - sisteme hidroedilitare: alimentări cu apă potabilă, industrială și pentru irigații, amenajări piscicole; lucrări de canalizare și evacuare a apelor uzate, stații și instalații de prelucrare a calității apelor;
  D3 - exploatări de agregate minerale: amenajări și instalații de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor și din terase: balastiere, cariere etc.;
  D4 - lucrări de prospecțiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime; injectarea apelor de zăcământ de la schelele de extracție;
  D5 - planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism general, zonal și de detaliu;
  D6 - lucrări de decontaminare a resursei de apă subterană pentru siturile declarate ca fiind contaminate;
  D7 - alte tipuri de lucrări care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele;

  E - elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.


  Capitolul IV Condiții de atestare a instituțiilor publice sau private

  Articolul 11

  Atestarea instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă se solicită și se acordă cu respectarea domeniilor cuprinse în prezentul regulament.


  Articolul 12
  (1) În vederea atestării, instituțiile publice sau private interesate vor depune la registratura autorității publice centrale din domeniul gospodăririi apelor un dosar de atestare care va cuprinde, în copie conform cu originalul și/sau cu prezentarea originalului și copiilor în vederea confruntării și verificării concordanțelor, următoarele documente:
  a) cerere-tip pentru obținerea atestării, prevăzută în anexa nr. 2, cu specificarea domeniilor și subdomeniilor în care se solicită atestarea. Activitățile pentru care se solicită atestarea trebuie să fie conforme cu cele prevăzute în Clasificarea activităților din economia națională;
  b) actul de identitate al reprezentantului legal al instituției publice sau private;
  c) documente care atestă personalitatea juridică a solicitantului, respectiv statutul ori hotărârea de înființare a instituției publice sau private și certificatul de înregistrare fiscală emis de organul fiscal teritorial;
  d) memoriu de activitate al instituției publice sau private în domeniile/subdomeniile solicitate, în care lucrările menționate sunt însoțite de recomandări din partea beneficiarilor;
  e) documente care să ateste calificările profesionale specifice fiecărui domeniu, prevăzute la art. 10, instruirea relevantă și experiența profesională ale personalului de specialitate angajat al instituției, în formatul prevăzut în anexa nr. 3, respectiv curriculum vitae elocvent pentru domeniul solicitat și diploma de studii universitare;
  f) documente care să certifice faptul că specialiștii au încheiat una dintre următoarele forme de colaborare cu instituția publică sau privată:1. contract individual de muncă, încheiat pe perioadă nedeterminată sau pe perioada determinată aferentă valabilității certificatului de atestare, înregistrat la inspectoratul teritorial de muncă, sau contract de colaborare cu persoană fizică sau persoană fizică autorizată, înregistrat la organele fiscale teritoriale, pe perioadă nedeterminată ori pe perioada determinată aferentă valabilității certificatului de atestare;2. extras din Registrul general de evidență al salariaților din România - REVISAL din care să rezulte calitatea de angajat „activ“;
  g) situația privind dotarea cu softuri, baze de date specializate, echipamente, deținute în proprietate sau închiriate în vederea desfășurării activității pentru care se solicită atestarea, după caz, prevăzută în anexa nr. 4;
  h) dovada achitării tarifului pentru evaluarea dosarului de atestare;
  i) declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal prin care să confirme că specialiștii angajați/colaboratori ai instituției publice/private nu se află în situație de incompatibilitate sau de conflict de interese.
  (2) În situația în care, după înregistrarea dosarelor de atestare depuse de către instituțiile publice/private în vederea atestării, legislația aferentă se modifică, secretariatul comisiei solicită modificările și completările care se impun.


  Articolul 13
  (1) Personalul de specialitate angajat sau colaborator al instituției publice/private, prezentat în anexa nr. 3, trebuie să aibă studii superioare finalizate cu diploma de licență, în țară sau străinătate, în funcție de domeniul solicitat, astfel:
  a) pentru întocmirea studiilor hidrologice prevăzute la art. 10 lit. A: hidrologie, amenajări și construcții hidrotehnice, îmbunătățiri funciare, hidroenergetică, ingineria mediului sau alte specializări/experiență relevante(ă) domeniului;
  b) pentru întocmirea studiilor hidrogeologice prevăzute la art. 10 lit. B: geologie, hidrogeologie, inginerie geologică sau alte specializări/experiență relevante(ă) domeniului;
  c) pentru întocmirea studiilor de gospodărire a apelor prevăzute la art. 10 lit. C: hidrologie, amenajări și construcții hidrotehnice, îmbunătățiri funciare, ingineria mediului, hidroenergetică sau alte specializări/experiență relevante(ă) domeniului;
  d) pentru domeniul elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor pentru categoriile de lucrări care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele prevăzute la art. 10 lit. D: amenajări și construcții hidrotehnice, îmbunătățiri funciare, ingineria mediului, hidrologie, hidrogeologie, hidroenergetică sau alte specializări/ experiență relevante(ă) domeniului;
  e) pentru domeniul elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă prevăzute la art. 10 lit. E: cu specializare în cel puțin 3 domenii corespunzătoare elementelor de calitate analizate, respectiv hidromorfo-geologie, biologie, chimie, amenajări și construcții hidrotehnice, îmbunătățiri funciare, ingineria mediului, hidrologie, hidrogeologie, hidroenergetică, chimie, inginerie chimică, biologie, ecologie sau alte specializări/experiență relevante(ă) domeniului.
  (2) Instituția publică/privată asigură cu personalul de specialitate angajat sau colaborator cel puțin un specialist cu minimum 3 ani experiență în domeniul de atestare solicitat.


  Articolul 14
  (1) În cazul în care Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare constată că documentațiile întocmite de instituțiile publice sau private sunt complete, acestea vor fi înregistrate în vederea programării pentru susținerea interviului în fața Comisiei de atestare sau prin mediul online/electronic, prin intermediul unei aplicații web sau prin e-mail.(2) În situația în care susținerea interviului se desfășoară prin mediul online/electronic, membrii Comisiei de atestare transmit votul lor prin intermediul unei aplicații web sau prin e-mail Secretariatului tehnic al Comisiei de atestare, care consemnează în procesul-verbal votul fiecărui membru.(3) În urma susținerii interviului, Comisia de atestare hotărăște emiterea certificatului de atestare sau, după caz, respingerea cererii.(4) Certificatul de atestare se emite în termen de maximum 30 de zile de la data susținerii interviului, în două exemplare egal valabile, după modelul din anexa nr. 1. Exemplarul nr. 1 al certificatului se transmite instituției publice sau private, iar exemplarul nr. 2 al certificatului se păstrează la Comisia de atestare.(5) Eliberarea certificatelor de atestare se face numai după achitarea tarifului pentru emiterea certificatului.(6) Dacă în urma susținerii interviului în fața Comisiei de atestare instituțiilor publice sau private solicitante nu li se acordă certificatul de atestare, dosarul de atestare depus va fi arhivat.(7) Hotărârea Comisiei de atestare de a respinge cererea de atestare se poate contesta în condițiile legii.


  Articolul 15
  (1) În cazul în care instituția publică sau privată nu a mai elaborat lucrări în domeniile în care solicită atestarea, aceasta va prezenta dovada efectuării a cel puțin două lucrări sub coordonarea unor instituții publice ori private ce dețin certificat de atestare valabil în domeniu și al căror acționariat/administrator trebuie să fie altul decât cel al instituției publice sau private coordonate.(2) Pentru fiecare dintre cele două lucrări se vor prezenta recomandări din partea beneficiarilor, raport din partea coordonatorului lucrării și copie de pe atestatul valabil al acestuia.


  Capitolul V Preschimbarea și transferul certificatelor de atestare

  Articolul 16

  Durata valabilității certificatului de atestare este de 3 ani, cu posibilitatea extinderii/reducerii numărului domeniilor de atestare acordate, în cazul în care instituția publică sau privată îndeplinește ori nu condițiile de atestare stabilite.


  Articolul 17

  Preschimbarea certificatului de atestare presupune depunerea și analizarea unui nou dosar de atestare, în conformitate cu prevederile cap. IV, fiind considerată o nouă atestare.


  Articolul 18

  În situația în care instituția publică/privată a deținut un certificat de atestare ce a expirat în termen mai mare de un an și nu a depus o solicitare în vederea reînnoirii acestuia, se aplică prevederile art. 15.


  Articolul 19
  (1) Certificatul de atestare poate fi transferat doar în cazul în care instituția publică sau privată solicitantă demonstrează că a preluat integral activitatea pentru care a fost atestată instituția publică sau privată de la care preia certificatul de atestare, inclusiv personalul de specialitate.(2) Transferul certificatului de atestare presupune depunerea unor noi documente la Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare care să completeze dosarul de atestare; acestea vor cuprinde documentele de la art. 12 alin. (1) lit. b), c), e) și f), însoțite de o cerere în care se justifică necesitatea de transfer al certificatului și se declară că au rămas neschimbate condițiile prin care s-a obținut certificatul inițial.(3) Valabilitatea certificatului transferat către noua entitate va fi doar pentru perioada rămasă până la expirarea certificatului de atestare care urmează să fie transferat.(4) Comisia de atestare va analiza această solicitare și va decide/hotărî după caz.


  Capitolul VI Retragerea certificatului de atestare

  Articolul 20
  (1) Certificatul de atestare eliberat unei instituții publice sau private poate fi retras în situația în care nu mai sunt întrunite condițiile și criteriile cuprinse în prezentul regulament, precum și în cazul elaborării de documentații pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, de studii hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, care nu sunt în conformitate cu prevederile legale în vigoare.(2) Autoritatea competentă care analizează elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă și/sau beneficiarul poate solicita Comisiei de atestare retragerea certificatului de atestare, dacă constată în mod repetat că acestea nu corespund normelor și normativelor în vigoare.


  Articolul 21
  (1) Constatarea faptei de refuz sau de neîndeplinire a obligației de a elabora documentații sau studii în conformitate cu prevederile legale în vigoare se face de către Administrația Națională „Apele Române“ și subunitățile sale teritoriale, care vor notifica printr-un referat președintele Comisiei de atestare, cu propunere formulată în clar de retragere a certificatului de atestare.(2) În baza acestui referat, Secretariatul tehnic al Comisiei de atestare va include pe ordinea de zi propunerea de retragere a certificatului de atestare pentru instituția publică/privată, în vederea analizării și luării unei decizii la nivelul Comisiei de atestare. În cazul aprobării referatului de retragere a atestării, Comisia de atestare va emite o hotărâre de retragere a certificatului de atestare.(3) În cazul încadrării în prevederile alin. (2), instituția publică sau privată va fi obligată să returneze certificatul de atestare în termen de 10 zile calendaristice de la data primirii hotărârii de retragere din partea Comisiei de atestare, fără a putea solicita returnarea tarifelor achitate.(4) Degradarea, distrugerea sau pierderea certificatului de atestare se declară în scris la Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor în termen de 48 de ore de la constatare și totodată va fi publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a III-a, de către reprezentantul legal al instituției publice sau private atestate.(5) După publicarea anunțului, prevăzută la alin. (4), Comisia de atestare hotărăște eliberarea unui duplicat al exemplarului nr. 1 al certificatului de atestare.


  Articolul 22

  Tarifele pentru obținerea certificatului de atestare, pe tipuri de activități, sunt prevăzute în anexa nr. 5, în funcție de activitățile pe care solicitanții doresc să le desfășoare.


  Capitolul VII Dispoziții tranzitorii

  Articolul 23
  (1) Instituțiile publice și private care au fost atestate conform Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.230/2020 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor pot elabora studii și/sau documentații, până la expirarea certificatului de atestare, pentru domeniile pentru care au fost atestate.(2) Prin excepție de la aplicarea prevederilor alin. (1), pentru studiile prevăzute la domeniul menționat la art. 10 lit. E - elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, acestea pot fi întocmite în continuare de instituții publice și private atestate până la obținerea primei atestări pentru acest domeniu.(3) Pentru o perioadă de 2 ani de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, pentru domeniul prevăzut la art. 10 lit. E - elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, la prima atestare, instituția publică sau privată va face dovada efectuării unor studii SEICA sau studii conexe (studii de impact și/sau din domeniile definite la art. 10).


  Capitolul VIII Dispoziții finale

  Articolul 24
  (1) Tarifele percepute pentru analiza dosarelor de atestare și emiterea certificatelor de atestare se virează în contul de venituri extrabugetare RO84TREZ7005032XXX000309, deschis de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor la Trezoreria Municipiului București.(2) Sumele provenite din încasarea tarifelor pentru analiza dosarelor de atestare și emiterea certificatelor se fac venit la bugetul de stat.


  Articolul 25

  Anexele nr. 1-5 fac parte integrantă din prezentul regulament.


  Anexa nr. 1

  la regulament
  ROMÂNIA
  MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ȘI PĂDURILOR

  Comisia de atestare,
  în conformitate cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 43/2020 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor și ale Ordinului ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.287/2021 pentru aprobarea Regulamentului privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, emite prezentul
  CERTIFICAT DE ATESTARE Nr. .............
  pentru

  instituția publică/privată ............................., înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului al Județului .................... cu nr. J/............./.........., având C.U.I. ....................., cu sediul în județul/localitatea/strada/nr. ....................., ce îndeplinește condițiile prevăzute în Regulamentul privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.287/2021 (regulament), și are competența tehnică și profesională de a efectua lucrări în următoarele domenii:
  ....................................................................................

  Prezentul certificat a fost emis la data de ............, având valabilitatea de 3 (trei) ani până la data de ............................. .
  Acesta poate fi retras în condițiile prevăzute la art. 20 și 21 din regulament.
  Președintele Comisiei de atestare
  .....................................................
  (numele și prenumele,
  semnătura SS indescifrabil)

  Certificatul a fost emis în două exemplare, egal valabile.
  Exemplarul nr. 1 din 2 (Exemplarul nr. 2 din 2)


  Anexa nr. 2

  la regulament
  ..................................................................................
  (datele de identificare pentru instituția publică sau privată)
  Nr. ............... din ....................................
  CERERE
  pentru obținerea atestării

  Instituția publică/privată ............................, cu sediul în ..................., str. ....................... nr. ......, județul ....................., telefon ..................., fax ...................., e-mail …………………..……., înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului ............................. cu nr. J ......./....../........, având C.U.I. ..........................., reprezentată de ......................., în calitate de ....................., solicit, în conformitate cu prevederile art. 12 din Regulamentul privind organizarea activității de atestare a instituțiilor publice sau private specializate în elaborarea documentațiilor pentru fundamentarea solicitării avizului de gospodărire a apelor și a autorizației de gospodărire a apelor, a studiilor hidrologice, hidrogeologice, de gospodărire a apelor și de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă, aprobat prin Ordinul ministrului mediului, apelor și pădurilor nr. 1.287/2021 (regulament), participarea la ședința Comisiei de atestare în vederea eliberării certificatului de atestare privind capacitatea de a efectua următoarele activități:
  A - întocmirea studiilor hidrologice;
  B - întocmirea studiilor hidrogeologice;
  C - întocmirea studiilor de gospodărire a apelor;
  D - elaborarea documentațiilor pentru obținerea avizului/autorizației de gospodărire a apelor pentru următoarele categorii de lucrări care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele:
  D1 - construcții și amenajări hidrotehnice, hidroenergetice, hidroameliorații, depozite de deșeuri menajere sau industriale (inclusiv lucrări de închidere) și lucrări de traversare cursuri de apă: baraje, acumulări permanente sau nepermanente, derivații hidrotehnice; centrale hidroelectrice, folosințe hidromecanice, amenajări pentru navigație; lucrări de apărare împotriva acțiunii distructive a apei: îndiguiri, apărări și consolidări de maluri și albii, rectificări și reprofilări de albii, lucrări de dirijare a apei, combaterea eroziunii solului, regularizarea scurgerii pe versanți, corectări de torenți, desecări și asanări, alte lucrări de apărare; depozite de deșeuri menajere și industriale: iazuri de decantare, halde de steril, zguri și cenuși, șlamuri, nămoluri și altele asemenea; lucrări de închidere a minelor și carierelor, a depozitelor menajere și industriale și de reconstrucție ecologică a zonelor afectate; lucrări, construcții și instalații care se execută pe malul mării (inclusiv lucrări pentru consolidarea falezelor, protecția și reabilitarea plajelor), pe fundul apelor maritime; traversări de cursuri de apă cu lucrările aferente: poduri, conducte, linii electrice etc.;
  D2 - sisteme hidroedilitare: alimentări cu apă potabilă, industrială și pentru irigații, amenajări piscicole; lucrări de canalizare și evacuare a apelor uzate, stații și instalații de prelucrare a calității apelor;
  D3 - exploatări de agregate minerale: amenajări și instalații de extragere a agregatelor minerale din albiile sau malurile cursurilor de apă, lacurilor și din terase: balastiere, cariere etc.;
  D4 - lucrări de prospecțiuni, de explorare/exploatare prin foraje terestre sau maritime; injectarea apelor de zăcământ de la schelele de extracție;
  D5 - planuri de amenajare a teritoriului, planuri de urbanism general, zonal și de detaliu;
  D6 - lucrări de decontaminare a resursei de apă subterană pentru siturile declarate ca fiind contaminate;
  D7 - alte tipuri de lucrări care se construiesc pe ape sau care au legătură cu apele;

  E - elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă.

  Anexăm la prezenta cerere documentele prevăzute la art. 12 din regulament.
  Data ...............................................................
  ...............................................................
  (numele, prenumele, semnătura și ștampila)


  Anexa nr. 3

  la regulament
  Calificările profesionale, instruirea relevantă și experiența profesională ale personalului de specialitate angajat la instituția publică/privată: ..........................................

  Numele și prenumele personalului de specialitateStudiile absolvite și calificarea obținută (diplomă, masterat, doctorat), experiența profesională relevantăAnul absolvirii, durataInstituția de învățământPrincipala atribuție în cadrul instituției
  (Se atașează copiile de pe diplomele/certificatele pentru calificarea de cel mai înalt grad și pentru cursurile de instruire pentru persoanele menționate mai sus.)
  Data .....................
  Semnătura autorizată
  .................................


  Anexa nr. 4

  la regulament
  SITUAȚIA
  privind dotarea cu softuri, baze de date specializate, echipamente, deținute în proprietate sau închiriate, în vederea desfășurării activității pentru care se solicită atestarea
  Instituția publică/privată: ……………………

  Nr. crt.Denumire softuri, baze de date specializate, echipamenteAnul fabricației/versiuneaModul de deținere (proprietate/închiriere)

  NOTĂ:
  Se pot înscrie și performanțele tehnice ale echipamentelor.

  Data completării ......................
  Semnătura autorizată
  .................................


  Anexa nr. 5

  la regulament
  TARIFE
  pentru obținerea certificatului de atestare, pe tipuri de activități

  Nr. crt.Scopul lucrării sau serviciului prestatTipul serviciilor care se prestează pentru domeniile de atestareCuantumul tarifului care se încasează, fără TVA (lei)
  1.Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrologice1.1. analiza documentației800
  1.2. emiterea certificatului de atestare300
  2.Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor hidrogeologice2.1. analiza documentației800
  2.2. emiterea certificatului de atestare300
  3.Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru întocmirea studiilor de gospodărire a apelor3.1. analiza documentației800
  3.2. emiterea certificatului de atestare300
  4.Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru elaborarea documentațiilor necesare obținerii avizului/autorizației de gospodărire a apelor4.1. analiza documentației800 (pentru întreg domeniul) și 150 (pentru fiecare subdomeniu solicitat)
  4.2. emiterea certificatului de atestare300 (indiferent de numărul de subdomenii obținute)
  5.Parcurgerea procedurilor legale pentru emiterea certificatului de atestare pentru elaborarea studiilor de evaluare a impactului asupra corpurilor de apă5.1. analiza documentației800
  5.2. emiterea certificatului de atestare300

  -----