HOTĂRÂRE nr. 154 din 10 martie 2016
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 196 din 16 martie 2016  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 144/2010 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Sănătăţii, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 139 din 2 martie 2010, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi completează după cum urmează:
  1. La articolul 7, alineatul (5) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(5) În îndeplinirea atribuţiilor sale, ministrul sănătăţii este ajutat de 4 secretari de stat, de un subsecretar de stat, de un secretar general şi de 2 secretari generali adjuncţi."
  2. La articolul 13, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:
  "(1^1) Statul de funcţii se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii, cu respectarea dispoziţiilor legale."
  3. La articolul 13, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Numărul maxim de posturi este de 313, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului, din care 25 de posturi aferente Unităţii de Management al Proiectului, denumită în continuare UMP."
  4. La articolul 14, după alineatul (4) se introduc două noi alineate, alineatele (5) şi (6), cu următorul cuprins:
  "(5) Repartizarea numărului maxim de posturi, pentru unităţile care funcţionează în subordinea Ministerului Sănătăţii, prevăzute în anexa nr. 2, la pct. I şi III, se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii.
  (6) Regulamentul-cadru de organizare şi funcţionare pentru serviciile de ambulanţă judeţene se aprobă prin ordin al ministrului sănătăţii."
  5. După articolul 17^1 se introduce un nou articol, articolul 17^2, cu următorul cuprins:
  "Art. 17^2. - (1) În structura Ministerului Sănătăţii funcţionează, în condiţiile legii, UMP finanţată din împrumuturi externe contractate şi garantate de stat, rambursabile.
  (2) Personalul care îşi desfăşoară activitatea în structura prevăzută la alin. (1) este personal contractual, încadrat pe perioadă determinată, respectiv pe perioada de derulare a proiectelor/contractelor potrivit prevederilor legale aplicabile.
  (3) Ministrul sănătăţii numeşte personalul structurii prevăzute la alin. (1), în condiţiile legii.
  (4) Finanţarea cheltuielilor de personal se face din costurile proiectului/ contractului, prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile legii."
  6. Anexele nr. 1 şi 2 se modifică şi se înlocuiesc cu anexele nr. 1 şi 2, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul II

  Încadrarea în noua structura organizatorică se realizează în termen de minimum 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea prevederilor legale aplicabile fiecărei categorii de personal.


  PRIM-MINISTRU

  DACIAN JULIEN CIOLOŞ

  Contrasemnează:

  ---------------

  p. Ministrul sănătăţii,

  Francisk Iulian Chiriac,

  secretar de stat

  p. Ministrul muncii, familiei, protecţiei

  sociale şi persoanelor vârstnice,

  Gabriel Lungu,

  secretar de stat

  Ministrul finanţelor publice,

  Anca Dana Dragu

  Bucureşti, 10 martie 2016.
  Nr. 154.

  Anexa 1

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)
  Număr maxim de posturi = 313, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetului ministrului
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Sănătăţii
  *Font 9*
      ┌─────────────────┐ ┌──────────┐ ┌────────────────┐
      │ COLEGIUL ├─────────┤ MINISTRU ├──────────────┤ COLEGIUL │
      │ MINISTERULUI │ └─────┬────┘ │ CONSULTATIV │
      │ SĂNĂTĂŢII │ │ │ AL MINISTRULUI │
      └─────────────────┘ │ │ SĂNĂTĂŢII │
                                        │ └────────────────┘
                                        │ ┌──────────────────┐
                        ┌─────────────┐ ├──┤ Cabinet ministru │
                        │ U.P.P. ***) ├─┤ └──────────────────┘
                        └─────────────┘ │
   ┌─────────────────────┐ │ ┌────────────────┐
   │Corpul de control**) ├──────────────┼──┤ Compartimentul │
   └─────────────────────┘ │ │ de integritate │
                                        │ └────────────────┘
                      ┌───────────────┐ │ ┌───────────┐
                      │Serviciul audit│ ├─────┤ U.M.P. *) │
                      │ public ├─┤ └───────────┘
  ┌──────────────────┐└───────────────┘ │
  │ Direcţia relaţii │ │
  │cu presa, afaceri ├──────────────────┤
  │ europene şi │ │
  │ relaţii │ │
  │ internaţionale │ │
  └──────────────────┘ │
         ┌───────────────────┬──────────┼──────────┬────────────────┬─────────────────┐
         │ │ │ │ │ │
  ┌──────┴─────────┐ ┌───────┴────────┐ │ ┌────────┴───────┐ ┌──────┴─────────┐ ┌─────┴─────┐
  │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │ │Secretar de stat│ │Secretar de stat│ │ │
  ├────────────────┤ ├────────────────┤ │ ├────────────────┤ ├────────────────┤ │Subsecretar│
  │ Cabinet │ │ Cabinet │ │ │ Cabinet │ │ Cabinet │ │ de stat │
  │secretar de stat│ │secretar de stat│ │ │secretar de stat│ │secretar de stat│ │ │
  └────────────────┘ └────────────────┘ │ └────────────────┘ └────────────────┘ └───────────┘
                                        │
                                   ┌────┴────┐ ┌─────────────────┐
                                   │Secretar │ ┌─┤Secretar general │ ┌────────────────────┐
                                   │ general ├──┤ │ adjunct │ │ Serviciul avizare │
                                   └─────┬───┘ │ └─────────────────┘ │interministerială şi│
                                         │ ├──────────────────────┤ pregătire şedinţe │
                                         │ │ ┌─────────────────┐ │ de Guvern │
                                         │ └─┤Secretar general │ └────────────────────┘
                                         │ │ adjunct │
                                         │ └─────────────────┘
   ┌─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┬┴────┬─────┬─────┬──────┬─────┬─────┬─────┐
  ┌┴──┐ ┌┴──┐ ┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌┴──┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐
  │M1 │ │M2 │ │M3 │ │M4 │ │M5 │ │M6 │ │M7 │ │M8 │ │M9 │ │M10│ │M11│ │M12│ │M13│ │M14│
  └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘ └───┘

   ┌───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
   │M1 - Direcţia generală de asistenţă medicală şi sănătate publică │
   │M2 - Direcţia generală resurse umane, juridic şi contencios │
   │M3 - Direcţia generală buget şi contabilitate │
   │M4 - Direcţia achiziţii centralizate, patrimoniu şi infrastructuri sanitare│
   │M5 - Direcţia politica medicamentului şi a dispozitivelor medicale │
   │M6 - Agenţia naţională pentru programe de sănătate*) │
   │M7 - Inspecţia sanitară de stat**) │
   │M8 - Unitatea de implementare şi coordonare programe**) │
   │M9 - Direcţia management şi structuri unităţi sanitare │
   │M10 - Centrul operativ pentru situaţii de urgenţă │
   │M11 - Serviciul medicină de urgenţă │
   │M12 - Compartimentul probleme speciale, NATO şi infrastructură critică │
   │M13 - Compartiment relaţia cu Parlamentul │
   │M14 - Compartiment relaţia cu patronatele şi sindicatele │
   │ │
   │*) Funcţionează la nivel de direcţie. │
   │**) Funcţionează la nivel de serviciu. │
   │***) Funcţionează la nivel de compartiment. │
   └───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘


  Anexa 2

  (Anexa nr. 2 la Hotărârea Guvernului nr. 144/2010)
  LISTA
  cuprinzând unităţile cu personalitate juridică aflate în
  subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea Ministerului Sănătăţii
  A. UNITĂŢI AFLATE ÎN SUBORDINEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
  I. Unităţi finanţate integral de la bugetul de stat
  1. direcţiile de sănătate publică judeţene, respectiv a municipiului Bucureşti, servicii publice deconcentrate*); Notă

  ──────────

  *) În subordinea direcţiilor de sănătate publică judeţene şi a municipiului Bucureşti funcţionează centrele judeţene de întreţinere şi reparare a aparaturii medicale şi policlinicile cu plată, finanţate integral din venituri proprii.

  ──────────

  2. Institutul Naţional de Sănătate Publică;
  3. Institutul Naţional de Medicină Sportivă;
  4. Institutul Naţional de Hematologie Transfuzională "Prof. Dr. C.T. Nicolau";
  5. Agenţia Naţională de Transplant;
  6. Oficiul Central de Stocare pentru Situaţii Speciale;
  7. Registrul Naţional al Donatorilor Voluntari de Celule Stem Hematopoietice;
  8. Agenţia Naţională a Medicamentului şi a Dispozitivelor Medicale;
  9. Spitalul Tichileşti (leprozerie);
  10. serviciile de ambulanţă judeţene şi Serviciul de Ambulanţă Bucureşti - Ilfov.
  Numărul maxim de posturi la unităţile finanţate integral de la bugetul de stat prevăzute la nr. 1-10 este de 17.496, din care:
  - Spitalul Tichileşti (leprozerie) - 28.
  II. Unităţi finanţate integral din venituri proprii din contractele încheiate prin sistemul de asigurări sociale de sănătate
  Arad
  1. Spitalul de Recuperare Neuromotorie "Dr. Corneliu Bârsan" Dezna
  Bihor
  2. Spitalul Clinic de Recuperare Medicală Băile Felix
  3. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Ştei
  Braşov
  4. Sanatoriul de Nevroze Predeal
  Bucureşti
  5. Institutul de Fonoaudiologie şi Chirurgie Funcţională ORL "Prof. Dr. Dorin Hociotă"
  6. Institutul Naţional de Endocrinologie "C. I. Parhon"
  7. Institutul Naţional de Neurologie şi Boli Neurovasculare
  8. Institutul Naţional pentru Medicină Complementară şi Alternativă "Prof. Dr. Florin Brătilă"
  9. Institutul Naţional de Geriatrie şi Gerontologie "Ana Aslan"
  10. Institutul Naţional de Boli Infecţioase "Prof. dr. Matei Balş"
  11. Institutul Naţional de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneoclimatologie
  12. Institutul Oncologic "Prof. dr. Al. Trestioreanu"
  13. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "Prof. Dr. C.C. Iliescu"
  14. Institutul Naţional pentru Sănătatea Mamei şi Copilului "Alessandrescu-Rusescu"
  15. Institutul de Pneumoftiziologie "Marius Nasta"
  16. Institutul Naţional de Diabet, Nutriţie şi Boli Metabolice "N. C. Paulescu"
  17. Institutul Clinic Fundeni
  18. Spitalul Clinic de Urgenţă
  19. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Pantelimon"
  20. Spitalul Clinic de Urgenţă "Bagdasar-Arseni"
  21. Spitalul Universitar de Urgenţă
  22. Spitalul Clinic de Urgenţă Chirurgie Plastică Reparatorie şi Arşi
  23. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "Grigore Alexandrescu"
  24. Spitalul Clinic de Urgenţă pentru Copii "M.S. Curie"
  25. Spitalul Clinic de Urgenţă "Sf. Ioan"
  26. Spitalul Clinic de Urgenţe Oftalmologice
  27. Centrul Naţional Clinic de Recuperare Neuropsihomotorie Copii "Dr. N. Robănescu"
  Buzău
  28. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Săpoca
  Cluj
  29. Institutul Inimii de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare "N. Stăncioiu"
  30. Institutul Oncologic "Prof. Dr. I. Chiricuţă"
  31. Institutul Clinic de Urologie şi Transplant Renal
  32. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Cluj-Napoca
  33. Institutul Regional de Gastroenterologie şi Hepatologie "Prof. Dr. Octavian Fodor" Cluj-Napoca
  Constanţa
  34. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Mangalia
  35. Spitalul Clinic de Recuperare, Medicină Fizică şi Balneologie Eforie Nord
  36. Sanatoriul Balnear şi de Recuperare Techirghiol
  Covasna
  37. Spitalul de Recuperare Cardiovasculară "Dr. Benedek Geza" Covasna
  Dolj
  38. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Craiova
  39. Spitalul de Psihiatrie Poiana Mare
  Hunedoara
  40. Spitalul de Psihiatrie Zam
  Iaşi
  41. Institutul Regional de Oncologie Iaşi
  42. Institutul de Boli Cardiovasculare "Prof. dr. G. I. M. Georgescu"
  43. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Sf. Spiridon"
  44. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Pădureni Grajduri
  45. Institutul de Psihiatrie "Socola" Iaşi
  Maramureş
  46. Spitalul de Recuperare Borşa
  Mureş
  47. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Târgu Mureş
  48. Institutul de Urgenţă pentru Boli Cardiovasculare şi Transplant Târgu Mureş
  Prahova
  49. Sanatoriul Balneoclimateric de Copii Buşteni
  Timiş
  50. Institutul de Boli Cardiovasculare Timişoara
  51. Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă "Pius Brînzeu" Timişoara
  52. Centrul Medical de Evaluare, Terapie, Educaţie Medicală Specifică şi Recuperare pentru Copii şi Tineri "Cristian Şerban" Buziaş
  53. Spitalul de Psihiatrie Gătaia
  54. Spitalul de Psihiatrie şi pentru Măsuri de Siguranţă Jebel
  55. Institutul Regional de Oncologie Timişoara
  Vrancea
  56. Spitalul Judeţean de Urgenţă "Sf. Pantelimon" Focşani
  57. Spitalul de Psihiatrie Cronici Dumbrăveni
  58. Spitalul "N.N. Săveanu" Vidra
  Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-58 este de 45.850.
  Unităţile sanitare pot primi sume de la bugetul de stat sau de la bugetele locale, în condiţiile legii.
  III. Unităţi finanţate din venituri proprii şi subvenţii de la bugetul de stat
  1. Institutul Naţional de Medicină Legală "Mina Minovici" Bucureşti;
  2. Institutul de Medicină Legală Iaşi;
  3. Institutul de Medicină Legală Cluj-Napoca;
  4. Institutul de Medicină Legală Timişoara;
  5. Institutul de Medicină Legală Craiova;
  6. Institutul de Medicină Legală Târgu Mureş;
  7. Centrul Naţional de Sănătate Mintală şi Luptă Antidrog Bucureşti;
  8. Academia de Ştiinţe Medicale.
  Numărul maxim de posturi la unităţile prevăzute la pct. 1-8 este de 380.
  B. UNITĂŢI AFLATE SUB AUTORITATEA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
  1. Compania Naţională "Unifarm" - S.A. Bucureşti;
  2. Societatea Comercială "Antibiotice" - S.A. Iaşi.
  C. INSTITUŢII PUBLICE AFLATE ÎN COORDONAREA MINISTERULUI SĂNĂTĂŢII
  1. Şcoala Naţională de Sănătate Publică, Management şi Perfecţionare în Domeniul Sanitar Bucureşti
  Numărul maxim de posturi la unitatea prevăzută la pct. 1 este de 75.

  ------