HOTĂRÂRE nr. 503 din 17 iulie 2013
pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 472 din 30 iulie 2013  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul UNIC

  Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunilor finanţate prin programele operaţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 517 din 1 august 2007, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. La articolul 1, alineatul (3) se modifică şi va avea următorul cuprins:
  "(3) Termenii program operaţional, axă prioritară, autoritate de management, organism intermediar, comitet de monitorizare, beneficiar, operaţiune, proiect major, proiect generator de venituri au înţelesul prevăzut în Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 şi în Regulamentul Consiliului nr. 1.828/2006 ."
  2. La articolul 1 alineatul (4), după litera b^1) se introduc două noi litere, literele b^2) şi b^3), cu următorul cuprins:
  "b^2) ordin de aprobare a proiectului major - ordin al ordonatorului de credite cu rol de autoritate de management prin care se aprobă depunerea de cereri de rambursare pentru proiecte majore din domeniul transporturi, după stabilirea admisibilităţii de către Comisia Europeană, proiecte care respectă criteriile aprobate de comitetul de monitorizare pentru programul respectiv, în vederea includerii pe declaraţii de cheltuieli transmise către Comisia Europeană, în conformitate cu prevederile art. 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 , a cheltuielilor efectuate în cadrul operaţiunii anterior emiterii deciziei Comisiei Europene conform art. 41 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 ;
  b^3) admisibilitatea proiectelor majore de investiţii - admiterea pentru evaluare tehnică şi financiară de către structurile de specialitate din cadrul Comisiei Europene pentru proiecte majore de investiţii în vederea finanţării din instrumente structurale;"
  3. La articolul 2, după alineatul (3) se introduce un nou alineat, alineatul (4), cu următorul cuprins:
  "(4) Prin excepţie de la prevederile alin. (1) lit. c), cheltuielile realizate în cadrul proiectelor majore din domeniul transporturi, pentru care s-a stabilit admisibilitatea de către Comisia Europeană, dar pentru care nu s-a emis o decizie a Comisiei Europene în aplicarea art. 41 al Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 , sunt eligibile în conformitate cu prevederile art. 56 şi 78 din Regulamentul Consiliului nr. 1.083/2006 , dacă a fost emis ordinul de aprobare a depunerii cererilor de rambursare de către beneficiari în conformitate cu prevederile art. 1 alin. (4) lit. b^2)."
  4. La articolul 13, după alineatul (4) se introduce un nou alineat, alineatul (5), cu următorul cuprins:
  "(5) Pentru implementarea prevederilor art. 2 alin. (4), Autoritatea de management elaborează în termen de 30 de zile metodologia de punere în aplicare prin ordin al ministrului coordonator al autorităţii de management."
  PRIM-MINISTRU
  VICTOR-VIOREL PONTA
  Contrasemnează:
  ---------------
  p. Ministrul transporturilor, interimar,
  Cristian Ghibu,
  secretar de stat
  Ministrul fondurilor europene,
  Eugen Orlando Teodorovici
  Viceprim-ministru,
  ministrul finanţelor publice,
  Daniel Chiţoiu
  Ministrul delegat pentru buget,
  Liviu Voinea
  Ministrul afacerilor externe,
  Titus Corlăţean
  Bucureşti, 17 iulie 2013.
  Nr. 503.
  ----