DECIZIE nr. 390 din 24 martie 2011
referitoare la excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic
EMITENT
 • CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 324 din 11 mai 2011  Augustin Zegrean - preşedinte
  Acsinte Gaspar - judecător
  Aspazia Cojocaru - judecător
  Petre Lăzăroiu - judecător
  Mircea Ştefan Minea - judecător
  Ion Predescu - judecător
  Puskas Valentin Zoltan - judecător
  Tudorel Toader - judecător
  Doina Suliman - magistrat-asistent-şef
  Cu participarea reprezentantului Ministerului Public, procuror Simona Ricu.
  Pe rol se află soluţionarea excepţiei de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, excepţie ridicată de Iulian Bercea în Dosarul nr. 12.451/63/2009 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi în Dosarul nr. 333/63/2010 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
  La apelul nominal lipsesc părţile, faţă de care procedura de citare este legal îndeplinită.
  Curtea, având în vedere obiectul identic al excepţiilor de neconstituţionalitate ridicate în dosarele nr. 2.130D/2010 şi nr. 2.379D/2010, pune în discuţie, din oficiu, problema conexării cauzelor.
  Reprezentantul Ministerului Public este de acord cu conexarea dosarelor.
  Curtea dispune, în temeiul art. 53 alin. (5) din Legea nr. 47/1992, conexarea Dosarului nr. 2.379D/2010 la Dosarul nr. 2.130D/2010, care este primul înregistrat.
  Cauza fiind în stare de judecată, preşedintele acordă cuvântul reprezentantului Ministerului Public care pune concluzii de respingere a excepţiei de neconstituţionalitate ca inadmisibilă.
  CURTEA,
  având în vedere actele şi lucrările dosarelor, reţine următoarele:
  Prin Încheierea din 10 mai 2010, pronunţată în Dosarul nr. 12.451/63/2009, Curtea de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic.
  Excepţia a fost ridicată de Iulian Bercea cu ocazia soluţionării recursului formulat împotriva Sentinţei nr. 221 din 27 ianuarie 2010, pronunţată de Tribunalul Dolj în contradictoriu cu Direcţia Silvică Dolj.
  Prin Încheierea din 12 mai 2010, pronunţată în Dosarul nr. 333/63/2010, Tribunalul Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal a sesizat Curtea Constituţională cu excepţia de neconstituţionalitate a prevederilor art. 58 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic.
  Excepţia de neconstituţionalitate a fost ridicată de reclamantul Iulian Bercea într-o cauză de contencios administrativ având ca obiect soluţionarea cererii de anulare a deciziei de sancţionare disciplinară emise de Direcţia Silvică Dolj.
  În motivarea excepţiei de neconstituţionalitate autorul acesteia susţine că, "fiind vătămat într-un drept printr-un act nelegal şi nul de drept," dispoziţiile de lege criticate contravin prevederilor art. 52 din Constituţie şi celor ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale. De asemenea, consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt neconstituţionale deoarece nu fac distincţie între personalul silvic care face parte din autoritatea publică centrală care răspunde de silvicultură şi structurile teritoriale ale acesteia şi personalul silvic angajat cu contract individual de muncă în baza unui contract colectiv de muncă încheiat la nivelul Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva cu Federaţia Sindicatelor din Silvicultură "Silva". Astfel, potrivit dispoziţiilor art. 8, art. 11 alin. (1) şi art. 51 alin. (3) din Codul silvic, ale Regulamentului de organizare şi funcţionare a Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva şi ale Hotărârii Guvernului nr. 229/2009, personalul silvic din structurile Regiei Naţionale a Pădurilor - Romsilva nu se încadrează în prevederile art. 109 din Legea nr. 188/1999, întrucât este angajat prin contract individual de muncă în baza unui contract colectiv de muncă, nu este numit ca un funcţionar public, nu are raportul de serviciu al unui funcţionare public şi, prin urmare, orice litigiu privind raporturile de muncă se soluţionează conform dispoziţiilor Codului muncii. În consecinţă, având în vedere şi deciziile Curţii Constituţionale nr. 1.257/2009 şi nr. 1.629/2009, toate deciziile emise de către directorul coordonator sunt lovite de nulitate absolută, întrucât acesta a fost numit în baza Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 37/2009 şi, prin urmare, decizia de sancţionare disciplinară a cărei anulare se solicită prin acţiunea în cadrul căreia a fost invocată excepţia de neconstituţionalitate este nulă.
  Instanţele de judecată apreciază că excepţia de neconstituţionalitate este neîntemeiată.
  În conformitate cu dispoziţiile art. 30 alin. (1) din Legea nr. 47/1992, încheierile de sesizare au fost comunicate preşedinţilor celor două Camere ale Parlamentului, Guvernului şi Avocatului Poporului, pentru a-şi exprima punctele de vedere asupra excepţiei de neconstituţionalitate.
  Avocatul Poporului consideră că dispoziţiile de lege criticate sunt constituţionale.
  Preşedinţii celor două Camere ale Parlamentului şi Guvernul nu au comunicat punctele lor de vedere cu privire la excepţia de neconstituţionalitate.
  CURTEA,
  examinând încheierile de sesizare, punctele de vedere ale Avocatului Poporului, rapoartele întocmite de judecătorul-raportor, concluziile procurorului, dispoziţiile de lege criticate, raportate la prevederile Constituţiei, precum şi Legea nr. 47/1992, reţine următoarele:
  Curtea Constituţională este competentă, potrivit dispoziţiilor art. 146 lit. d) din Constituţie, ale art. 1 alin. (2), ale art. 2, 3, 10 şi 29 din Legea nr. 47/1992, să soluţioneze excepţia de neconstituţionalitate cu care a fost sesizată.
  Obiectul excepţiei de neconstituţionalitate îl constituie dispoziţiile art. 58 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 238 din 30 mai 2000, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 427/2001, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 406 din 23 iulie 2001, dispoziţii care au următorul cuprins: "Personalului silvic i se aplică dispoziţiile Legii nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, în măsura în care prezenta ordonanţă de urgenţă nu dispune altfel."
  Autorul criticii invocă în susţinerea excepţiei prevederile art. 52 referitoare la dreptul persoanei vătămate de o autoritate publică şi cele ale art. 6 din Convenţia pentru apărarea drepturilor omului şi a libertăţilor fundamentale referitoare la dreptul la un proces echitabil.
  Examinând excepţia de neconstituţionalitate, Curtea reţine că reglementarea criticată reprezintă opţiunea legiuitorului, iar faptul că dispoziţiile de lege criticate fac trimitere la Statutul funcţionarilor publici nu atrage neconstituţionalitatea acestora.
  Aspectul criticat de autorul excepţiei nu constituie o veritabilă problemă de constituţionalitate, aşa că excedează competenţei instanţei constituţionale. Astfel, din motivarea excepţiei de neconstituţionalitate, Curtea observă că autorul acesteia nu critică art. 58 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 sub aspectul neconstituţionalităţii sale, ci susţine că acest articol de lege nu ar trebui aplicat litigiului dedus judecăţii - şi anume acţiunii în contencios administrativ prin care se solicită anularea unei decizii de sancţionare disciplinară emise de Direcţia Silvică Dolj, în cadrul căreia s-a ridicat excepţia de neconstituţionalitate.
  Criticile de neconstituţionalitate aduse textului de lege atacat privesc, în realitate, stabilirea regimului juridic aplicabil raporturilor de muncă ale autorului excepţiei de neconstituţionalitate cu Direcţia Silvică Dolj, ceea ce nu intră în competenţa de soluţionare a Curţii Constituţionale, ci a instanţei de judecată chemate să soluţioneze litigiul.
  În aceste condiţii, potrivit art. 2 alin. (3) din Legea nr. 47/1992, Curtea se pronunţă numai asupra constituţionalităţii actelor cu privire la care a fost sesizată, fără a putea modifica sau completa prevederile supuse controlului, excepţia de neconstituţionalitate fiind inadmisibilă.
  Pentru motivele expuse, în temeiul art. 146 lit. d) şi al art. 147 alin. (4) din Constituţie, precum şi al art. 1-3, al art. 11 alin. (1) lit. A.d) şi al art. 29 din Legea nr. 47/1992,
  CURTEA CONSTITUŢIONALĂ
  În numele legii
  DECIDE:
  Respinge ca inadmisibilă excepţia de neconstituţionalitate a dispoziţiilor art. 58 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 59/2000 privind Statutul personalului silvic, excepţie ridicată de Iulian Bercea în Dosarul nr. 12.451/63/2009 al Curţii de Apel Craiova - Secţia contencios administrativ şi fiscal şi în Dosarul nr. 333/63/2010 al Tribunalului Dolj - Secţia contencios administrativ şi fiscal.
  Definitivă şi general obligatorie.
  Pronunţată în şedinţa publică din data de 24 martie 2011.
  PREŞEDINTELE CURŢII CONSTITUŢIONALE,
  AUGUSTIN ZEGREAN
  Magistrat-asistent-şef,
  Doina Suliman
  ----