HOTĂRÂRE nr. 410 din 5 mai 2005
pentru modificarea şi completarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 13 mai 2005  În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Procedurile privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 377/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
  1. Articolul 59 va avea următorul cuprins:
  "Art. 59. - Beneficiarii serviciilor de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri sunt persoanele prevăzute la art. 71 din lege."
  2. Alineatul (1) al articolului 60 va avea următorul cuprins:
  "Art. 60. - (1) Serviciile de consultanţă şi asistenţă pentru începerea unei activităţi independente sau pentru iniţierea unei afaceri se acordă gratuit, la cerere:
  a) persoanelor prevăzute la art. 16 din lege, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care se află în căutarea unui loc de muncă;
  b) persoanelor care au calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj, o singură dată, pentru fiecare perioadă în care au calitatea de asigurat;
  c) studenţilor care solicită acordarea de credite cu dobândă avantajoasă din bugetul asigurărilor pentru şomaj, conform art. 86 alin. (4) din lege."
  3. După alineatul (2) al articolului 64 se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul cuprins:
  "(3) Persoanele care au calitatea de asigurat în sistemul asigurărilor pentru şomaj vor depune cererea prevăzută la alin. (1), însoţită de copia actului în baza căruia îşi desfăşoară activitatea, pentru persoanele asigurate în mod obligatoriu prin efectul legii, respectiv contractul de asigurare pentru şomaj, în cazul persoanelor asigurate pe bază de contract."
  4. Titlul secţiunii a 3-a a capitolului VII va avea următorul cuprins:
  "SUBVENŢII
  acordate angajatorilor care încadrează în muncă persoane în vârstă de peste 45 de ani sau unici întreţinători de familie, precum şi angajatorilor care, în raport cu numărul de angajaţi, nu au obligaţia de a încadra în muncă persoane cu handicap şi încadrează persoane din această categorie."
  5. La articolul 103, litera b) va avea următorul cuprins:
  "b) angajatorii care, în raport cu numărul de angajaţi, nu au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap şi încadrează pe durată nedeterminată persoane din această categorie;".
  6. După articolul 103 se introduce un nou articol, articolul 103^1, cu următorul cuprins:
  "Art. 103^1. - Prin angajatori care nu au obligaţia, potrivit legii, de a încadra în muncă persoane cu handicap se înţelege acei angajatori care, în raport cu numărul de angajaţi, nu intră sub incidenţa prevederilor art. 42 alin. (1) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, cu modificările şi completările ulterioare."


  Articolul II

  Hotărârea Guvernului nr. 377/2002 pentru aprobarea Procedurilor privind accesul la măsurile pentru stimularea ocupării forţei de muncă, modalităţile de finanţare şi instrucţiunile de implementare a acestora, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 10 mai 2002, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi cu cele aduse prin prezenta hotărâre, va fi republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, dându-se textelor o nouă numerotare.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  ────────────────
  Ministrul muncii,
  solidarităţii sociale şi familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul finanţelor publice,
  Ionel Popescu
  Bucureşti, 5 mai 2005.
  Nr. 410.
  ______________