DECRET nr. 384 din 29 octombrie 1984
privind aprobarea Regulilor de navigaţie pe Canalul Dunăre - Marea Neagra
EMITENT
 • CONSILIUL DE STAT
 • Publicat în  BULETINUL OFICIAL nr. 82 din 29 octombrie 1984  Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decretează:

  Articolul 1

  Se aprobă Regulile de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagra, prevăzute în anexa, care face parte integrantă din prezentul decret.


  Articolul 2

  Dirijarea navigaţiei pe canal se efectuează de Administraţia Canalului Dunăre-Marea Neagra prin dispeceratul de navigaţie, ale cărui dispoziţii sînt obligatorii pentru toţi comandantii navelor/convoaielor, pe toată durata tranzitarii canalului.
  Administraţia Canalului Dunăre-Marea Neagra este unitate de stat, imputernicita prin lege cu autoritate pentru administrarea, exploatarea şi întreţinerea canalului.


  Articolul 3

  Supravegherea şi controlul navigaţiei pe canal se exercită de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor - Departamentul transporturilor navale, prin Inspectoratul de navigaţie civilă şi capitaniile de port.


  Articolul 4

  Controlul navelor/convoaielor se efectuează, potrivit legii, de organele de specialitate ale Ministerului Transporturilor şi Telecomunicatiilor, precum şi de organele de control pentru punctele de trecere a frontierei de stat, vamale, sanitare, de carantina fitosanitara şi de militia portului.
  Organele prevăzute la alin. 1 efectuează controlul în prezenta comandantului navei/convoiului sau a loctiitorului sau, cu asistenţa organelor capitaniilor portului, care semnează documentele încheiate.


  Articolul 5

  Pentru trecerea navelor/convoaielor prin canal şi pentru serviciile prestate acestora, Administraţia Canalului Dunăre-Marea Neagra percepe taxe stabilite potrivit legii. Taxele nu cuprind costurile prestaţiilor efectuate de Administraţia Canalului Dunăre-Marea Neagra în legătură cu echipajele navelor/convoaielor şi cu pasagerii, operaţiunile de transbordare, manipulare şi depozitare, precum şi alte servicii în porturi, pentru care se aplică tarifele legale.


  Anexa 1
  REGULI DE NAVIGAŢIE
  pe Canalul Dunăre-Marea Neagra

  Capitolul 1 Dispoziţii generale


  Articolul 1

  Navigaţia pe Canalul Dunăre-Marea Neagra se efectuează în conformitate cu prevederile prezentelor reguli.


  Articolul 2

  Canalul Dunăre-Marea Neagra este situat între portul Constanta Sud km "0" al canalului şi portul Cernavoda km 64 al canalului, respectiv km 299,3 pe Dunăre.


  Articolul 3

  Administraţia Canalului Dunăre-Marea Neagra, denumita în continuare administraţia canalului, asigura condiţiile de navigaţie pe întregul parcurs al canalului, inclusiv în porturile interioare.


  Articolul 4

  Navele/convoaiele de orice categorie, indiferent de pavilion, care sînt în apele canalului, sînt obligate să respecte pe toată durata tranzitarii, inclusiv pe durata stationarii în porturile interioare canalului, toate dispoziţiile administraţiei canalului, privind intrarea/ieşirea din canal, navigaţia în apele canalului, staţionarea, operarea şi intrarea/plecarea din porturile interioare acestuia.


  Articolul 5

  Navigaţia în aval corespunde navigaţiei de la Dunăre - port Cernavoda la Marea-Neagra - port Constanta Sud, iar în amonte, de la mare la Dunăre.


  Capitolul 2 Nave şi formaţiuni de convoaie pentru navigaţia pe canal


  Articolul 6

  (1) Navigaţia pe Canalul Dunăre-Marea Neagra se efectuează cu nave fluviale şi maritime propulsate, aparate plutitoare, ambarcatiuni mici şi nave fără propulsie în formatie de convoi impins sau cuplu.
  (2) Deplasarile pe canal ale convoaielor remorcate, ale navelor de categorii neobisnuite, ale construcţiilor sau instalaţiilor plutitoare şi ale ambarcatiunilor sportive şi de agrement sînt considerate transporturi speciale şi pot fi admise pe canal numai pe baza unei autorizaţii speciale eliberate de administraţia canalului şi în condiţiile specificate în mod expres în documentul eliberat de către aceasta.
  (3) Pot naviga prin canal şi prin ecluze nave fluviale şi maritime pentru transport mărfuri şi călători, nave tehnice şi de serviciu şi convoaie, care se înscriu în următoarele gabarite maxime:
  - lungime maxima 296 m
  - latime maxima 23 m
  - înălţimea maxima de la linia de plutire
  pînă la cel mai înalt punct 16,5 m
  - pescaj maxim curent 5,5 m
  - pescaj maxim cu restrictii de viteza 6 m
  Pe timpul exploatării canalului cu nivel minim de apa vor putea naviga, cu aviz special, şi nave cu gabarit de înălţime pînă la cel mult 18 m.
  În cazul nivelului minim de apa pe canal, administraţia canalului va comunică, prin avize către navigatori, pescajul navelor admise pe canal.
  Navele/convoaiele care navighează pe relaţia canal-porturi dunarene vor avea pescajul corelat cu adîncimile minime din sectorul Dunării pînă la portul de destinaţie, adincimi comunicate prin Buletinul hidrometeorologic pentru Dunăre.
  (4) Numărul maxim al navelor într-un convoi impins, atît pentru navigaţia în amonte, cît şi pentru navigaţia în aval, nu poate depăşi 6 unităţi, cîte doua unităţi în dana.
  Componenta formatiei în cuplu, atît pentru navigaţia în amonte, cît şi în aval, poate fi de cel mult 3 unităţi, în care se include şi nava care asigura propulsia formatiei.
  (5) Navele autopropulsate trebuie să aibă o putere suficienta care să asigure o buna guvernare pentru menţinerea pe drum a convoiului şi să poată opri în timp util pe direcţia de mars fără sa afecteze celălalt sens de navigaţie.
  (6) Este interzis oricărei nave autopropulsate care impinge sau duce în cuplu alte nave de a le părăsi pe canal în timpul opririlor la semnale sau înainte de a ajunge la portul de destinaţie.
  (7) Navigaţia cu vele şi a plutelor este interzisă pe canal.


  Articolul 7

  (1) Navele maritime care navighează pe canal vor avea, pe lîngă documentele de bord prevăzute de lege, şi un certificat de tonaj eliberat de administraţia canalului.
  În cazul lipsei acestui certificat, navele sînt supuse masuratorii de către organele administraţiei canalului.
  (2) Cheltuielile ocazionate de măsurători se trec în contul navei/armatorului.


  Articolul 8

  Navele fluviale vor avea documentele de bord conform prevederilor din Regulamentul de navigaţie pe Dunăre în sectorul Republicii Socialiste România.


  Capitolul 3 Condiţii tehnice ale navelor şi convoaielor


  Articolul 9

  (1) Pentru accesul şi navigaţia pe canal navele sînt obligate să aibă echipajul complet, astfel încît să fie asigurată buna funcţionare a acestora în mars şi stationare.
  (2) Toate navele trebuie să aibă înscrise în ambele borduri, la loc vizibil, numele sau numărul navei, scara pescajului, iar la pupa, numele navei şi portul de reşedinţa.
  (3) Navele/convoaiele ce navighează pe canal trebuie să aibă o stare tehnica corespunzătoare care să le permită navigaţia fără pericol. Acestea trebuie să fie dotate cu tot ce este necesar pentru siguranţa lor şi a navigaţiei lor în canal.
  (4) Navele maritime sînt obligate să aibă luminile şi semnalele prevăzute în Regulamentul internaţional pentru prevenirea abordajelor pe mare.


  Articolul 10

  Navelor care au o inclinare în bord mai mare de 4 grade nu li se permite navigarea pe Canalul Dunăre-Marea Neagra.


  Capitolul 4 Pilotarea navelor


  Articolul 11

  Se interzice navelor şi convoaielor de a naviga pe canal fără a avea la bord un pilot al administraţiei canalului sau un pilot posedind un certificat eliberat de către autoritatea română competenţa prin care i se da dreptul de a pilota navele sau convoaiele pe canal.


  Articolul 12

  Pentru cererea de pilot, în cazul de indisponibilitate a legăturii radiotelefonice, navele şi convoaiele sosite în zonele de stationare şi formare a convoaielor pentru intrarea în canal vor aborda la loc vizibil pavilionul potrivit prevederilor din codul internaţional şi vor emite semnale fonice corespunzătoare în acest scop.


  Articolul 13

  În zonele de stationare şi formare a convoaielor pentru intrarea în canal serviciul de pilotaj este deservit de nave pilot şi remorchere pentru asistenţa şi remorcare/impingere.


  Articolul 14

  (1) Comandantii de nava/convoi sînt obligaţi să se informeze asupra regimului de navigaţie pe Canalul Dunăre-Marea Neagra, inclusiv asupra modificărilor şi indicaţiilor speciale care au survenit în navigaţia pe canal.
  (2) În timpul marsului, precum şi la toate manevrele pe care le executa nava/convoiul, comenzile se dau numai de către comandantul navei/convoiului şi pe răspunderea sa exclusiva.
  (3) Comandantul navei/convoiului este răspunzător de manevrele navei/convoiului, precum şi de orice daune care pot rezultă în urma acestor manevre, chiar dacă pilotul respectiv este prezent la bord.
  (4) În cazul cînd pe timpul marsului sau manevrei comandantul navei/convoiului părăseşte puntea de comanda, acesta trebuie să indice persoana responsabilă pentru conducerea navei sau convoiului pe timpul absentei sale şi sa consemneze aceasta în jurnalul de bord. În acest caz, persoana care asigura conducerea navei/convoiului trebuie să aibă în mod obligatoriu pregătirea necesară, atestata prin brevet eliberat de organul împuternicit şi recunoscut; acesta preia asupra sa întreaga responsabilitate ce revine comandantului.
  (5) Răspunderea pentru toate daunele ce s-ar produce de nava sau convoi în aceste împrejurări revine în exclusivitate comandantului navei sau convoiului, respectiv armatorului acestora.


  Articolul 15

  (1) În cazul cînd comandantul navei/convoiului nu primeşte sau nu tine seama de recomandările pilotului, pilotul este obligat sa ramina la bordul navei, pe puntea de comanda şi sa avertizeze comandantul asupra greselii pe care o săvîrşeşte şi consecinţelor ce ar rezultă cu privire la periclitarea siguranţei navigaţiei.
  (2) Dacă comandantul navei/convoiului persista în nerespectarea recomandărilor pilotului, pilotul poate cere, în scopul evitării unui eventual accident şi pentru cercetări, după caz, administraţiei canalului şi căpităniei de port oprirea navei sau convoiului. Hotărîrea administraţiei canalului sau a căpităniei de port, după caz, este obligatorie pentru comandantul de nava/ convoi.


  Capitolul 5 Intrarea/ieşirea navelor şi convoaielor în/din Canalul Dunăre-Marea Neagra


  Articolul 16

  (1) Zona de stationare şi formare a convoaielor la portul Cernavoda pentru intrarea în canal este situata la malul drept al Dunării între km 297,3 şi km 298,3, pe o latime de 150 m.
  (2) Zona de stationare şi formare a convoaielor în portul Constanta pentru intrarea în canal este situata în bazinul fluvial-maritim.


  Articolul 17

  Comandantul de nava/convoi care are la bord incarcaturi de materiale inflamabile, explozibile, radioactive, toxice sau corosive este obligat sa înştiinţeze despre aceasta prin radio, cu 6 ore înainte de sosire în zona de stationare şi formare a convoaielor pentru intrarea în canal şi sa notifice în scris despre aceasta administraţiei canalului şi capitaniilor de port în raportul de sosire, în vederea stabilirii trecerii şi respectiv, a măsurilor de siguranţă la tranzitarea prin canal. Autorizarea tranzitarii prin canal se face de administraţia canalului şi autorităţile române competente şi poate fi data numai după îndeplinirea tuturor condiţiilor care să determine deplina siguranţa pentru navigaţia prin canal.


  Articolul 18

  (1) Intrarea/ieşirea navelor şi convoaielor în/din canal sînt permise numai cu aprobarea administraţiei canalului şi se efectuează prin semnalizarea cu semafoare.
  (2) Înainte de intrarea în canal şi pe toată durata tranzitarii este interzis navelor/convoaielor să aibă în afară bordului obiecte care ar putea periclita siguranţa celorlalte nave, instalaţiilor plutitoare sau fixe aflate pe canal. Ancorele vor fi la post.
  (3) În condiţii hidrometeorologice nefavorabile, precum şi în cazul executării lucrărilor de dragaje, lucrărilor hidrotehnice sau cînd din alte cauze navigaţia pe canal este periclitata, administraţia canalului poate hotărî închiderea temporară a navigaţiei prin canal.


  Articolul 19

  Intrarea navelor/convoaielor în canal se face, de regula, în ordinea sosirii în zona de stationare şi formare a convoaielor.
  Navele organelor de control, navele administraţiei canalului, navele de pasageri, navele încărcate cu mărfuri perisabile, navele cu misiune specială au prioritate la intrarea-ieşirea în/din canal.


  Articolul 20

  (1) Administraţia canalului poate acorda asistenţa sau poate efectua remorcare, la cererea comandantului de nava/convoi, pentru siguranţa navigaţiei la intrarea/ieşirea în/din canal, sau pentru tranzitarea navei/convoiului prin canal.
  (2) Asistenţa sau remorcarea se face în contul navei/convoiului, respectiv armatorului acesteia.


  Articolul 21

  Este interzisă întîlnirea navelor/convoaielor în sectorul balizat de la intrarea/ieşirea în/din canal.
  Nava/convoiul care urmează să între pe canal trebuie să aştepte nava/convoiul angajat la ieşirea din canal.


  Capitolul 6 Navigaţia pe canal


  Articolul 22

  (1) Viteza de navigaţie se stabileşte de către administraţia canalului în funcţie de mărimea, forma şi caracteristicile tehnice ale navei/convoiului, pînă la 12 km/ora. Administraţia canalului poate autoriza, pentru motive temeinic justificate şi pentru fiecare caz în parte, ca unele nave sa navigheze cu viteze mai mari de 12 km/ora.
  (2) Comandantii de nava/convoi care navighează pe Canalul Dunăre-Marea Neagra trebuie să respecte viteza de navigaţie necesară menţinerii navei/convoiului în siguranţa pe drum, fără a depăşi viteza limita stabilită de administraţia canalului şi fără a periclita în vreun fel navigaţia pe canal, construcţiile hidrotehnice de pe canal, precum şi securitatea celorlalte nave şi convoaie aflate în mars, stationate în ancora sau acostate la cheu pe canal.


  Articolul 23

  (1) Navele/convoaiele care navighează în amonte trebuie să ofere condiţii de trecere celor care navighează în aval.
  (2) Pe timp de ceata pot naviga, pe răspunderea proprie, numai navele/convoaiele dotate cu instalaţii radar, de semnalizare optica şi acustica, toate în bunastare, cu autorizarea expresă a administraţiei canalului.
  (3) În condiţii hidrometeorologice grele navigaţia pe canal se face cu atenţie deosebită, fiind interzisă orice depasire; la intilnire navele sau convoaiele cu vînt din prova sînt obligate sa micşoreze viteza, eventual sa oprească, retragindu-se cît mai aproape de mal, pentru a permite trecerea în siguranţa a navelor sau convoaielor care navighează cu vînt din pupa.
  La vînt travers prioritatea de trecere o au navele/convoaiele care navighează pe partea canalului opusă vintului.
  (4) În caz de vînt foarte puternic sau furtuna, administraţia canalului poate dispune, de la caz la caz, interzicerea temporară a navigaţiei pe canal.
  În aceasta situaţie navele sînt obligate să se retragă la mal pînă la limita posibila şi să se asigure în ancora sau la cheu amenajat.
  Excepţie fac navele organelor de control şi cele autorizate de administraţia canalului.


  Articolul 24

  (1) Întîlnirea navelor/convoaielor care navighează în sens contrar se face prin babord. În acest scop, navele/convoaiele îşi vor reduce viteza şi se vor abate spre tribord pînă la limita posibila, lasind loc suficient între ele pentru menţinerea pe drum fără pericol de abordaj.
  (2) Depăşirea este permisă numai pentru navele fluviale izolate, atît în amonte, cît şi în aval, şi numai în locurile care oferă condiţii corespunzătoare de siguranţă.
  Navele/convoaiele ce urmează a fi depăşite sînt obligate să-şi reducă viteza şi să se abata spre mal, astfel încît să poată asigura manevra proprie şi să permită efectuarea depăşirii în siguranţa.
  (3) Navigaţia la aceeaşi înălţime este interzisă, excepţind cazurile de depasire.
  (4) Pe tot parcursul canalului este interzisă depăşirea navelor maritime şi convoaielor de către alte nave maritime şi convoaie.
  În curbe, în zona semafoarelor, a porturilor, la trecerile pe sub poduri şi în zona canalelor de derivatie este interzisă depăşirea de către toate categoriile de nave.
  Fac excepţie numai cazurile cînd se găsesc nave în stationare pe canal pentru diverse lucrări.
  (5) În condiţii hidrometeorologice nefavorabile, în secţiunile de debusare în canal a apelor meteorice colectate din vaile laterale regularizate, marcate cu semnale costiere "sînt impuse restrictii - informati-va", sînt interzise incrucisarea şi depăşirea.
  (6) La apropierea simultană a unor nave/convoaie de secţiunile în care se găsesc nave în stationare pentru diverse lucrări sau în situaţiile prevăzute la alin. 5, prioritatea o are nava/convoiul care navighează pe partea canalului cu senal liber.
  (7) Ambarcatiunile mici de orice fel se vor abate din timp din calea navelor autopropulsate şi a convoaielor în mars şi vor naviga cît mai aproape de mal.
  (8) Navele ce navighează pentru operaţiuni de salvare sau pentru a acorda asistenţa unor nave/convoaie aflate în pericol, precum şi navele organelor de control ale administraţiei canalului, au prioritate de trecere şi sînt obligate de a arbora la prova, la loc vizibil şi înălţime suficienta, o flamura roşie.
  În caz de nevoie, acest semnal poate fi completat cu un semnal fonic "un sunet scurt între doua sunete lungi".


  Articolul 25

  (1) Toate navele/convoaiele care navighează atît în amonte, cît şi în aval, sînt obligate sa păstreze o distanta suficienta între ele, astfel ca, în caz de nevoie, acestea să poată opri în sensul direcţiei de mars, fără întoarcere.
  Nu este permisă apropierea unei nave sau a unui convoi de alta nava sau convoi la mai puţin de 1500 m în mars aval şi de 1000 m în mars amonte, cu excepţia cazurilor de depasire de către nave fluviale izolate.
  (2) În condiţii de vizibilitate redusă sau în situaţii meteorologice nefavorabile, distanta de securitate între nave şi convoaie va fi de cel puţin 2000 m în mars aval şi 1500 m în mars amonte.
  (3) Orice nava sau ambarcatiune nu va putea traversa canalul la o distanta mai mica de 1500 m faţă de prova navelor aflate în mars.


  Articolul 26

  (1) Navigaţia pe timp de noapte este interzisă ambarcatiunilor mici. Fac excepţie navele organelor de control, ale administraţiei canalului şi cele autorizate de aceasta.
  (2) Pe timpul nopţii se interzice orice depasire, excepţind navele de supraveghere şi control ale administraţiei canalului aflate în misiune şi cele autorizate de aceasta.


  Articolul 27

  (1) Staţionarea navelor/convoaielor pe canal nu este permisă, exceptîndu-se cazurile pentru lucrări de salvare, pentru lucrări de întreţinere a canalului, precum şi cazurile de oprire a navigaţiei la semafoarele de pe canal.
  (2) Cînd la semafoarele de dirijare a navigaţiei pe canal se semnalizeaza interzicerea de trecere, navele/convoaiele se vor opri pe direcţia de mars, nefiind permisă depăşirea semnalului.
  (3) Este interzisă staţionarea în locurile de traversare a cablurilor electrice, sub poduri, în dreptul canalelor de derivatie sau debusare a apelor meteorice.
  (4) În cazul a doua nave/convoaie în stationare, cu sensuri opuse de mars, trebuie să se păstreze între ele o distanta de cel puţin 3.000 m, cu excepţia cazurilor de oprire la semafoarele de pe canal.
  (5) Pe toată durata stationarii este interzisă lăsarea la apa a barcilor sau a altor mijloace plutitoare.


  Articolul 28

  Ancorarea pe canal este permisă numai în cazurile de oprire sau stationare stabilite prin prezentele reguli şi se face pe porţiunea orizontala a fundului canalului.


  Articolul 29

  Navele/convoaiele care trec prin zona ecluzelor, în apropierea aparatelor şi instalaţiilor plutitoare care executa lucrări pe canal, sînt obligate sa micşoreze viteza şi sa evite producerea de valuri pentru a nu cauza accidente de navigaţie şi a nu se expune pericolului.


  Articolul 30

  Este interzis tuturor navelor/convoaielor sa navigheze în deriva, precum şi de a trage pe fundul canalului ancora, lanturi, cabluri sau parime.


  Articolul 31

  În perioada de iarna cu gheturi la maluri, cristale de gheaţa în masa apei, gheaţa subtire în plutire sau sloiuri mici, se va naviga pe canal cu nave care au clasa de registru pentru navigaţia prin gheturi sparte, numai cu autorizarea administraţiei canalului.
  În situaţia cînd pe canal sînt sloiuri sau pod de gheaţa, navigaţia poate fi interzisă total sau parţial.


  Capitolul 7 Navigaţia pe canal în zona porturilor


  Articolul 32

  La apropierea de porturile de pe canal navele/convoaiele sînt obligate să-şi micşoreze viteza de deplasare şi sa navigheze cu atenţie deosebită. Navele/convoaiele cu destinaţia în porturi pe canal vor respecta în zona respectiva toate indicaţiile date de autorităţi, în care scop vor intra în legătură radio-telefonica cu autoritatea portului, pentru stabilirea locului de asteptare şi primirea de instrucţiuni în vederea accesului în port.


  Articolul 33

  (1) Locurile de asteptare ale navelor/convoaielor sînt situate în vecinătatea porturilor, balizate cu semnale costiere, unde navele/convoaiele vor staţiona în afară senalului navigabil.
  În aceste locuri navele/convoaiele care sosesc de pe canal vor acosta şi se vor lega la cheu, astfel încît sa nu permită deplasarea lor laterala sub acţiunea vintului, lasind liber senalul navigabil.
  (2) Pentru a nu stinjeni navigaţia pe canal, staţionarea convoaielor sau navelor în locuri de asteptare se va face în formatie de cel mult două unităţi în dana.


  Articolul 34

  (1) Intrarea şi ieşirea din port se fac numai cu aprobarea administraţiei portului.
  (2) Navele nepropulsate vor fi introduse sau scoase din bazinul portuar - unitate cu unitate - cu impingatoare sau remorchere de manevra.
  La intrarea în port este interzisă incrucisarea navelor/convoaielor.
  (3) Introducerea sau scoaterea din port se face numai atunci cînd spaţiul de manevra este complet degajat şi nu se afla nici o nava/convoi în trecere prin zona portului.
  (4) Comandantii de nava/convoi se vor asigura în mod deosebit la angajarea manevrei de intrare sau ieşire din bazinele porturilor pentru a nu periclita sau întrerupe navigaţia pe canal.
  La bordul navelor nepropulsate trebuie să existe, pe toată durata manevrelor, cel puţin un marinar pentru operaţiunile de legare-dezlegare. Acest personal poate fi şi din cadrul echipajului remorcherului de manevra.


  Capitolul 8 Navigaţia pe sub poduri


  Articolul 35

  (1) Prin deschiderile podurilor se poate naviga în ambele sensuri, fiind interzisă orice depasire.
  (2) În secţiunile curente ale canalului, podurile au o singura deschidere, iar la ecluze, cîte una pentru fiecare ecluza.


  Articolul 36

  Trecerea pe sub poduri este semnalizata pe ambele fete ale tablierului deschiderii peste canal, cu semnale pentru navigaţie.


  Capitolul 9 Trecerea prin ecluze


  Articolul 37

  În zonele de stationare/formare a convoaielor comandantul navei/convoiului este obligat să efectueze verificarea şi controlul funcţionarii tuturor instalaţiilor navei care garantează siguranţa navigaţiei şi sa comunice prin radio sau telefon administraţiei canalului dacă nava/convoiul sînt apte pentru ecluzare.


  Articolul 38

  (1) Ordinea de intrare în ecluze se stabileşte în funcţie de sosirea navelor/convoaielor la locurile de asteptare pentru intrarea în ecluze.
  (2) Au prioritate la intrarea în ecluze navele speciale, convoaiele şi navele cu mărfuri perisabile şi speciale, navele organelor de control, navele administraţiei canalului.
  (3) În scopul utilizării rationale a ecluzelor, administraţia canalului poate stabili şi alta ordine de intrare în ecluza.


  Articolul 39

  Comandantii de nava/convoi sînt obligaţi să execute toate dispoziţiile date de administraţia canalului privind ordinea şi modul de intrare în ecluza.


  Articolul 40

  În condiţii hidrometeorologice nefavorabile care pun în pericol securitatea navelor/convoaielor, instalaţiilor zonelor de asteptare, ecluzelor, nu se vor efectua operaţiuni de ecluzare.
  În aceste cazuri, administraţia canalului va informa prin radio navele/convoaiele aflate în zona asupra condiţiilor hidrometeorologice, interdicţiei hotărîte, comandantii fiind obligaţi sa ia toate măsurile ce decurg din aceasta.


  Articolul 41

  (1) Navele/convoaiele, la apropierea de locurile de asteptare pentru intrarea în ecluza, trebuie să-şi micşoreze viteza şi să respecte semnalele semafoarelor, iar după primirea aprobării, să între şi să se lege la construcţiile de acostare pentru intrarea în ecluza.
  (2) Dacă, la primirea aprobării de intrare în ecluza, nava/convoiul nu sînt pregătite pentru ecluzare, comandantul de nava/convoi este obligat sa anunţe din timp administraţia canalului, fiind răspunzător de toate consecinţele ce decurg din modificarea programului de ecluzare.
  (3) În locurile de asteptare se interzice lăsarea navelor nepropulsate fără supraveghere corespunzătoare.
  (4) Comandantul navei/convoiului este obligat ca din zona de stationare sa comunice prin radio sau telefon administraţiei canalului toate datele necesare asigurării unei bune ecluzari a navei/convoiului, între care:
  - denumirea navei sau impingatorului convoiului;
  - puterea instalaţiei de propulsie a navei/convoiului;
  - capacitatea totală de încărcare a navei/convoiului;
  - gabaritul navei/convoiului: lungime, latime, pescaj, gabarit aerian;
  - cantitatea şi felul mărfii;
  - starea tehnica a corpului şi instalaţiilor vitale ale navei/convoiului (de propulsie, guvernare, ancorare, manevra, incendiu);
  - dacă starea tehnica a navei/convoiului permite ecluzarea în bune condiţii;
  - date privind situaţia fitosanitara a echipajului, navei/convoiului şi zona din care vine.
  Aceste date vor fi confirmate în raportul de sosire ce se va preda administraţiei canalului în timpul ecluzarii. Comandantul navei/convoiului este răspunzător de exactitatea datelor transmise.
  În cazul navelor avariate şi al celor cu posibilităţi reduse de manevra, comandantul navei/convoiului este obligat sa comunice administraţiei canalului despre posibilităţile de manevra ale navei/convoiului, felul avariei, despre măsurile luate sau necesare a se lua înainte de ecluzare şi sa notifice aceasta în raportul de sosire.
  (5) Navele/convoaiele, după trecerea prin camera ecluzei, nu pot sa staţioneze în zona de ieşire din ecluza fără aprobarea prealabilă a administraţiei canalului.


  Articolul 42

  Trecerea dintr-un sector în altul se efectuează, pentru fiecare sens de navigaţie, de regula, prin ecluza din dreapta direcţiei de mars, sau în sens unic alternativ prin ambele ecluze. În cazul cînd una din ecluze este scoasa din serviciu, trecerea se face prin ecluza rămasă în funcţiune.
  În caz de trafic intens într-un singur sens, pe perioada respectiva ecluzarile se pot face şi prin ambele ecluze în acelaşi sens, în mod alternativ.


  Articolul 43

  (1) Este interzisă ecluzarea navelor de pasageri în acelaşi timp cu tancurile de combustibil sau cu nave care transporta incarcatura periculoasa.
  (2) Este interzisă ecluzarea tancurilor de combustibil la acelaşi timp cu navele care transporta materiale explozive.
  (3) Pe timpul zilei, în perioada cu temperaturi ridicate, este obligatorie udarea puntilor cu apa pe tot timpul ecluzarii tancurilor şi navelor cu incarcaturi speciale care au condiţii de temperatura.
  În perioada de timp cu temperaturi ridicate, tancurile şi navele cu incarcaturi speciale cu condiţii de temperatura care nu au posibilitatea de udare a puntilor pot fi ecluzate în timpul nopţii.


  Capitolul 10 Dispoziţii finale


  Articolul 44

  (1) Reglementările legale privind carantina sînt obligatorii pentru navele fluviale şi maritime, atît în zonele de stationare şi formare a convoaielor, cît şi în porturile canalului.
  (2) Navele/convoaiele care sosesc din zonele bintuite de epidemii vor fi introduse în locurile de carantina stabilite de organele competente şi nu vor fi admise pentru tranzitare prin canal decît cu aprobarea organelor sanitare române.


  Articolul 45

  Este interzis tuturor navelor şi ambarcatiunilor de a arunca obiecte, materiale de orice fel sau deşeuri, de a evacua hidrocarburi, produse chimice sau radioactive, precum şi amestecurile sau reziduurile acestora în canal, ecluze şi porturi.
  Se interzice deversarea pe canal a apelor provenite din santina sau din spalarea tancurilor de produse petroliere, chimice, menajere etc.


  Articolul 46

  Sînt interzise instalarea şi folosirea barajelor, navoadelor, plaselor şi a oricăror instalaţii de pescuit în canal.


  Articolul 47

  Este interzis scaldatul în canal şi în bazinele portuare.


  Articolul 48

  În cazul cînd o nava pierde în timpul navigaţiei pe canal un obiect care poate crea un obstacol sau pericol pentru navigaţie, comandantul navei/convoiului este obligat sa marcheze locul cu un reper, anuntind fără întîrziere administraţia canalului şi căpitănia celui mai apropiat port.


  Articolul 49

  Comandantul navelor/convoaielor care navighează pe canal are obligaţia de a comunică administraţiei canalului orice eveniment care poate aduce prejudicii navigaţiei sau poate periclita siguranţa navelor sau construcţiilor şi instalaţiilor canalului.


  Articolul 50

  (1) Administraţia canalului nu răspunde pentru nici un fel de prejudicii suferite de nave în timpul trecerii lor pe canal.
  (2) Prejudiciile aduse construcţiilor şi instalaţiilor canalului sînt considerate prejudicii aduse administraţiei canalului şi toate pagubele rezultate sînt suportate de către armatorul navei care le-a cauzat.


  Articolul 51

  Semnalele care servesc navigaţiei pe canal sînt cele prevăzute prin Regulamentul de navigaţie pe Dunăre în sectorul Republicii Socialiste România şi se stabilesc de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor - Departamentul transporturilor navale.


  Articolul 52

  Modificările şi completărilor, ca urmare a schimbărilor intervenite în sistemul de semnalizare, gabarite pe senalul navigabil, tipuri de nave şi formaţii de convoaie, dirijarea navelor, siguranţa navigaţiei şi utilizarea ecluzelor, cuprinse în prezentele reguli, se vor face de Ministerul Transporturilor şi Telecomunicatiilor.


  Articolul 53

  În zona canalului, pe canal şi în porturile acestuia se aplică legislaţia statului român.


  Articolul 54

  În măsura în care prin prezentele reguli nu se dispune astfel, pe Canalul Dunăre-Marea Neagra se aplică prevederile Regulamentului de navigaţie pe Dunăre în sectorul Republicii Socialiste România.


  Articolul 55

  Încălcarea prevederilor prezentelor reguli atrage pentru cei vinovaţi răspunderea disciplinară, contravenţională, materială, civilă sau penală, după caz.
  -----------------