HOTĂRÂRE nr. 661 din 12 iulie 2001
privind procedura de eliberare a certificatului de producător
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 436 din 3 august 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României, precum şi ale art. 68 alin. (1) lit. r) şi t) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Certificatul de producător constituie actul doveditor al provenientei produselor agroalimentare pe baza căruia acestea pot fi comercializate în pieţe, târguri, oboare sau în alte locuri stabilite de consiliile locale.
  (2) Modelul certificatului de producător este prevăzut în anexa nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (3) Certificatul de producător se tipareste pe hârtie specială, distincţiile obligatorii care se vor insera sunt o bandă tricolora în dreapta sus şi stema tarii în stanga sus. Tipărirea se va efectua prin grija consiliilor judeţene care le vor difuza primarilor. În municipiul Bucureşti certificatele de producător se tiparesc prin grija primarilor de sector.
  (4) Contravaloarea certificatelor de producător va fi achitată de consiliile locale comunale, orăşeneşti, municipale, precum şi ale sectoarelor municipiului Bucureşti din sumele rezultate potrivit prevederilor art. 8.


  Articolul 2

  Certificatul de producător se eliberează de primării comunelor, oraşelor, municipiilor şi sectoarelor municipiului Bucureşti.


  Articolul 3

  (1) Producătorul care solicită eliberarea certificatului de producător va completa o cerere-tip, al carei model este prevăzut în anexa nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Solicitarea producătorului va fi verificata cu privire la deţinerea suprafeţelor de teren ori a animalelor, atât pe baza datelor din registrul agricol, cat şi în teren. Verificarea trebuie să stabilească şi existenta produselor pentru care se solicita eliberarea certificatului de producător.


  Articolul 4

  (1) Verificările prevăzute la art. 3 alin. (2) vor fi efectuate de primar, viceprimar, secretar şi de alte persoane împuternicite prin dispoziţie a primarului. Rezultatul verificării va fi consemnat într-un proces-verbal pe baza căruia se va propune primarului eliberarea certificatului de producător sau respingerea cererii. Modelul procesuluiverbal este prevăzut în anexa nr. 3, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (2) Evidenta certificatelor de producător se tine într-un registru special de către secretarul unităţii administrativ-teritoriale şi de agentul agricol. Certificatele de producător se eliberează pe serii corespunzătoare unui an agricol, care începe la data de 1 iulie a anului şi se încheie la data de 30 iunie a anului următor.
  (3) Completarea certificatului de producător se face cu tus negru, cu nominalizarea numai a acelor produse care au fost identificate ca existente, precizându-se produsul, şi nu categoria de produse.


  Articolul 5

  Certificatul de producător se identifica prin numărul de ordine, care începe cu 0001 în cadrul fiecărei serii, şi prin numărul de înregistrare a cererii.


  Articolul 6

  Certificatele de producător se vizează trimestrial, prin aplicarea ştampilei şi semnăturii primarului, în spaţiul corespunzător perioadei pentru care se solicita aceasta operaţiune.


  Articolul 7

  Pentru asigurarea publicităţii necesare titularii certificatelor de producător vor fi înscrişi într-un tabel nominal care va fi afişat prin grija secretarului la sediul primăriei. În tabel se vor menţiona şi produsele pentru care s-a eliberat certificatul de producător.


  Articolul 8

  Pentru eliberarea certificatului de producător se percepe o taxa stabilită de consiliul local în condiţiile legii.


  Articolul 9

  (1) Accesul producătorilor în piaţa, închirierea de mese şi cantare se pot face numai pe baza certificatului de producător.
  (2) Administratorii pieţelor, împreună cu personalul din subordine, vor organiza acţiuni de control pe întreaga durata a activităţii din pieţe, cu privire la existenta şi valabilitatea certificatului de producător şi la concordanta dintre conţinutul acestuia şi produsele care se comercializează şi vor lua măsuri pentru îndepărtarea din pieţe a vânzătorilor care nu poseda certificat de producător.
  (3) Organele de poliţie, jandarmii şi gardienii publici sunt obligaţi sa acorde sprijin la cererea administratorului pieţei.


  Articolul 10

  Constituie contravenţii următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii penale, să fie considerate infracţiuni:
  a) eliberarea de către primar a certificatului de producător fără existenta cererii şi a procesului-verbal de verificare sau eliberarea certificatului de producător, deşi în procesul-verbal de verificare se menţionează că solicitantul nu deţine teren sau animale;
  b) închirierea de mese şi cantare, fără verificarea existenţei şi valabilităţii certificatului de producător;
  c) neorganizarea acţiunilor de control de către administratorul pieţei şi neluarea de către acesta a măsurilor pentru îndepărtarea din piaţa a persoanelor care nu poseda certificat de producător;
  d) comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care nu au certificat de producător eliberat în condiţiile prezentei hotărâri;
  e) comercializarea produselor agroalimentare de către persoane care au certificatul de producător suspendat, nevizat sau cu viza expirată;
  f) comercializarea produselor agroalimentare de alte persoane decât titularul certificatului de producător sau de persoanele menţionate în certificat;
  g) comercializarea altor produse decât cele menţionate în certificatul de producător;
  h) nerespectarea condiţiilor şi a criteriilor în baza cărora s-a eliberat certificatul de producător.


  Articolul 11

  Contravenţiile prevăzute la art. 10 se sancţionează după cum urmează:
  a) faptele prevăzute la lit. a)-c), cu amendă de la 5.000.000 lei la 25.000.000 lei;
  b) faptele prevăzute la lit. d)-h), cu amendă de la 5.000.000 lei la 20.000.000 lei;
  c) pentru fapta prevăzută la lit. f) organul constatator va lua şi măsura reţinerii certificatului de producător în vederea anulării.


  Articolul 12

  (1) Contravenţiile prevăzute la art. 10 se constata şi sancţiunile se aplică după cum urmează:
  a) de către împuterniciţii prefectului şi ai preşedintelui consiliului judeţean, precum şi de către ofiţerii de poliţie, în cazul prevăzut la lit. a);
  b) de către împuterniciţii primarului, ai prefectului, ai preşedintelui consiliului judeţean, precum şi de către ofiţerii şi subofiterii de poliţie şi gardienii publici, în celelalte cazuri.
  (2) Contravenţiilor prevăzute la art. 10 le sunt aplicabile prevederile Ordonanţei Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor.


  Articolul 13

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării ei în Monitorul Oficial al României, Partea I. Cu aceeaşi dată prevederile ce reglementează certificatul de producător din Hotărârea Guvernului nr. 732/1996 privind unele măsuri de comercializare a produselor agroalimentare în pieţe, târguri şi oboare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 204 din 30 august 1996, şi orice alte dispoziţii contrare se abroga.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ──────────────
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmanca
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Ministru de interne,
  Ioan Rus
  Ministrul agriculturii,
  alimentaţiei şi pădurilor,
  Ilie Sarbu


  Anexa 1

  ┌─────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
  │ F │ │
  │ A │ │
  │ L │STEMA Seria ......│
  │ S │ │
  │ I │ │
  │ F │ │
  │ I │ │
  │ C │ R O M A N I A │
  │ A │ │
  │ R │ │
  │ E │ Judeţul ............... │
  │ A │ │
  │ │ │
  │ C │ PRIMARUL │
  │ E │ │
  │ R │ * ..................... │
  │ T │ │
  │ I │ emite următorul │
  │ F │ │
  │ I │ CERTIFICAT DE PRODUCĂTOR │
  │ C │ Nr. ......... din ........... anul ......... │
  │ A │ │
  │ T │ În temeiul prevederilor art. 68 alin. (1), lit. t din Legea │
  │ U │administraţiei publice locale, nr. 215/2001 şi ale Hotărârii Guvernului │
  │ L │nr. ...../2001 privind procedura de eliberare a certificatului de │
  │ U │producător; │
  │ I │ Analizând cererea dlui(dnei) ...................................... │
  │ │ca titular(a), domiciliat(a) în judeţul .............................., │
  │ D │localitatea ................, str. ..................................., │
  │ E │nr. ........... legitimat(a) cu cartea de identitate/BI seria ........, │
  │ │nr. ........... │
  │ P │ │
  │ R │ │
  │ O │ │
  │ D │ │
  │ U │ SE CERTIFICA ca titularul, ori următorii membrii din componenta │
  │ C │gospodăriei sale: │
  │ A │1. ............. carte de identitate/BI seria ...., nr. .............., │
  │ T │2. ............. carte de identitate/BI seria ...., nr. .............., │
  │ O │3. ............. carte de identitate/BI seria ...., nr. ............... │
  │ R │sunt producători şi pot comercializa în pieţe, târguri, oboare sau alte │
  │ │locuri stabilite de consiliile locale potrivit prevederilor legale, │
  │ S │produse agroalimentare:................................................ │
  │ E │....................................................................... │
  │ │ │
  │ P │ │
  │ E │ │
  │ D │ │
  │ E │ │
  │ P │ PRIMAR, Secretar, │
  │ S │ ............... ................ │
  │ E │ │
  │ S │ │
  │ T │ │
  │ E │ │
  │ │ │
  │ C │ VIZE │
  │ O │ │
  │ N │ ┌──────────────────────────────┬───────────────────────────────────┐ │
  │ F │ │ ANUL │ ANUL │ │
  │ O │ ├───────────────┬──────────────┼────────────────┬──────────────────┤ │
  │ R │ │Iul.-Aug.-Sept.│Oct.-Nov.-Dec.│Ian.-Feb.-Martie│Aprilie-Mai-Iunie │ │
  │ M │ ├───────────────┼──────────────┼────────────────┼──────────────────┤ │
  │ │ │ VIZAT │ VIZAT │ VIZAT │ VIZAT │ │
  │ C │ │ │ │ │ │ │
  │ O │ │ Ştampila │ Ştampila │ Ştampila │ Ştampila │ │
  │ D │ │ primăriei │ primăriei │ primăriei │ primăriei │ │
  │ U │ │ │ │ │ │ │
  │ L │ └───────────────┴──────────────┴────────────────┴──────────────────┘ │
  │ U │ │
  │ I │ │
  │ │ │
  │ P │ │
  │ E │Nu este transmisibil şi nu se admit modificări. │
  │ N │ │
  │ A │ │
  │ L │ │
  └─────┴────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
     *) se scrie: comunei, oraşului, municipiului, sectorului municipiului
         Bucureşti


  Anexa 2

  Nr. înregistrare...........
  Către
  Primarul..........................*)
  Avizat: data......................
  CERERE
  Subsemnatul ......., domiciliat în localitatea ....., str. ....... nr. ......, judeţul ......., posesor al cărţii de identitate/BI seria ........ nr. .........., eliberat de Poliţia ..........., va rog să-mi aprobaţi eliberarea certificatului de producător pentru vânzarea .............., declarand pe propria răspundere, sub sancţiunile prevăzute de Codul penal**), ca produsele pentru care am solicitat eliberarea certificatului de producător sunt obţinute în gospodăria mea, de pe terenurile ori de la animalele, după caz, pe care le am înregistrate în Registrul agricol.
  Certificatul de producător va fi folosit şi de următorii membri din componenta gospodăriei:
  1. ................., carte de identitate/BI seria ........ nr. ...... ;
  2. ................., carte de identitate/BI seria ........ nr. ...... ;
  3..................., carte de identitate/BI seria .... nr. ........... .
           .............. ........................
              (data) (semnatura)

  ────────────────── Notă *) Se specifică: comuna, oraşul, municipiul, sectorul municipiului Bucureşti. Notă **) Potrivit art. 292 din Codul penal.


  Anexa 3

  PROCES - VERBAL
  încheiat astăzi ....... anul ............
  Subsemnaţii: 1. ........, primar (viceprimar - împuternicit al primarului localităţii) ..........., în vederea verificării deţinerii folosinţei suprafeţelor de teren, precum şi a existenţei produselor pentru care domnul/doamna) ........ a solicitat eliberarea certificatului de producător, şi 2. .........., având competenţa în completarea Registrului agricol, constatam ca acesta/aceasta figurează înscris/înscrisă în vol. ........ nr. crt. ...... cu teren arabil ...... ha, livezi ...... ha, pomi fructiferi ........ buc., suprafeţe cultivate ....... ha, ...... ha, .......... ha, viţă de vie ..... ha, animale ........ capete, păsări ......... capete, albine ............... familii, fapt pentru care propunem înscrierea în certificatul de producător a următoarelor produse:
  .............................................................................
  Certificatul de producător se poate viza pentru trimestrul
         Primar (Viceprimar), Secretar, Funcţionar,
         .................... ........... ......................

      S-a eliberat certificatul de producător nr. ................

  ─────────────────────