HOTĂRÂRE nr. 1.061 din 25 septembrie 2002 (**republicată**)privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști*)
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 754 din 5 noiembrie 2009
  **) Republicată în temeiul art. III din Hotărârea Guvernului nr. 683/2009 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 471 din 8 iulie 2009, dându-se textelor o nouă numerotare.
  Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 776 din 24 octombrie 2002, a fost rectificată în Monitoarele Oficiale ale României, Partea I, nr. 445 din 29 iunie 2007 și nr. 612 din 9 septembrie 2009 și a mai fost modificată și completată prin:
  - Hotărârea Guvernului nr. 697/2003 pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 513 din 16 iulie 2003;
  - Hotărârea Guvernului nr. 1.069/2003 pentru modificarea art. 11 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 720 din 15 octombrie 2003;
  - Hotărârea Guvernului nr. 120/2004 pentru modificarea anexelor nr. 1 și 1A la Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 162 din 25 februarie 2004;
  - Hotărârea Guvernului nr. 171/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 205 din 6 martie 2006;
  - Hotărârea Guvernului nr. 1.133/2006 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 765 din 7 septembrie 2006;
  - Hotărârea Guvernului nr. 494/2007 pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 379 din 5 iunie 2007.

  Articolul 1

  Se aprobă modelul uniformelor pentru efectivele de polițiști din aparatul central al Ministerului Administrației și Internelor și din instituțiile și structurile aflate în subordinea sau coordonarea acestuia. Uniforma și echipamentul specific se acordă gratuit, conform prevederilor legale, în condițiile prezentei hotărâri.


  Articolul 2
  (1) Descrierea însemnelor distinctive, a însemnelor pentru gradele profesionale și a uniformei pentru efectivele menționate la art. 1 este prevăzută în anexa nr. 1.
  (la 28-09-2021, Alineatul (1) din Articolul 2 a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )
  (2) Articolele de echipament din compunerea uniformelor și accesoriile pentru acestea se asigură pe baza normelor privind drepturile de echipament pentru efectivele de poliție, prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 3
  (1) Valoarea financiară a normelor de echipare se stabilește anual, în funcție de prețurile la care se achiziționează articolele cuprinse în norme, și se aprobă de ministrul administrației și internelor.(2) Până la stabilirea noii valori financiare a drepturilor de echipament ce se cuvin personalului din structurile prevăzute la art. 1, acestuia îi sunt aplicabile cotele-părți anuale din drepturile de echipament pentru cadrele militare din structurile Ministerului Administrației și Internelor.(3) Efectivele structurilor prevăzute la art. 1, care, prin natura activității, sunt obligate să poarte în majoritatea timpului ținuta civilă, pot primi drepturile de echipament sub forma bănească, integral sau numai o parte din acestea, și diferența în articole de echipament pentru completarea uniformei.(4) Restanțele de echipament se pot acorda și sub forma bănească dacă nu a fost posibilă acordarea în natură la termenul legal. Valoarea restanțelor se calculează în funcție de prețurile la care se achiziționează articolele pentru anul în care se acordă.(5) La încetarea raporturilor de serviciu efectivele structurilor prevăzute la art. 1, precum și urmașii personalului decedat în timpul serviciului primesc valoarea echipamentului neacordat în ultimii 3 ani, precum și valoarea cotei-părți anuale din drepturile ce li se cuvin, aferente timpului trecut de la începutul anului până inclusiv în luna în care au încetat raporturile de serviciu sau a intervenit decesul. Dacă valoarea articolelor de echipament primită până la data încetării raporturilor de serviciu sau când a intervenit decesul este mai mare decât cota valorică stabilită, diferența nu se restituie. La solicitarea urmașilor decedatului se poate asigura gratuit o uniformă pentru înhumare.


  Articolul 4

  Abrogat.
  (la 28-09-2021, Articolul 4 a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )


  Articolul 5
  (1) Structurile prevăzute la art. 1 pot constitui un stoc de siguranță la principalele articole prevăzute în normele de echipare, care nu va depăși 10% din valoarea integrală a necesarului la articolele prevăzute în norme.(2) Echipamentul prevăzut de norme pentru sezonul cald poate fi achiziționat cu un an înainte, în proporție de până la 50% din necesar.


  Articolul 6

  Regulamentul pentru compunerea și portul uniformelor, precum și regulile de aplicare a normelor se aprobă prin ordin al ministrului administrației și internelor.


  Articolul 7

  Articolele din compunerea uniformei efectivelor structurilor prevăzute la art. 1 și echipamentul specific se achiziționează conform legislației privind achizițiile de bunuri și servicii.


  Articolul 8
  (1) Producerea și/sau comercializarea, în tot sau în parte, a unor articole de echipament sau a unor însemne distinctive din compunerea uniformelor polițiștilor, stabilite potrivit prevederilor prezentei hotărâri, de către persoane fizice sau juridice, în afara procedurilor legale de achiziție derulate de Ministerul Afacerilor Interne ori de instituțiile/structurile aflate în subordinea acestuia, constituie contravenție și se sancționează cu amendă contravențională de la 10.000 lei la 50.000 lei.(2) Constatarea contravențiilor și aplicarea sancțiunilor se fac de către ofițeri și agenți de poliție din cadrul Poliției Române.(3) Contravențiilor prevăzute de prezenta hotărâre le sunt aplicabile prevederile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare.(4) Articolele de echipament sau însemnele distinctive ce fac obiectul contravenției prevăzute la alin. (1) se confiscă.(5) Încălcarea de către persoane juridice sau operatori economici a prevederilor art. 10 alin. (2)-(4) constituie contravenție care se sancționează cu amendă contravențională în cuantum și conform procedurii prevăzute de prezentul articol.
  (la 28-10-2021, Articolul 8 a fost modificat de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )


  Articolul 9

  Normele de echipare și de asigurare cu materiale de resortul echipamentului, specifice altor structuri din sistemul de apărare națională, ordine publică și siguranță națională, pot fi aplicate și pentru efectivele structurilor prevăzute la art. 1, dacă au intervenit situații similare care nu sunt prevăzute în normele proprii.


  Articolul 10
  (1) Pentru activități culturale și filmări, persoanele juridice din domeniul cultural pot achiziționa de la operatorii economici, care furnizează articole de echipament unităților Ministerului Afacerilor Interne, și pot utiliza în cadrul acestor activități uniforme ale structurilor prevăzute la art. 1.(2) Achiziționarea și utilizarea uniformelor pentru activitățile culturale și filmări de către persoane juridice din domeniul cultural se realizează numai cu aprobarea inspectorilor generali ai structurilor care utilizează modelele respective de uniforme.(3) La finalizarea activităților culturale și a filmărilor pentru care au fost achiziționate, uniformele se distrug de către persoanele juridice sau se păstrează la recuzita acestora.(4) Uniformele păstrate ca recuzită în condițiile alin. (3) pot fi reutilizate în același scop de către persoanele juridice deținătoare cu aprobarea inspectorilor generali ai structurilor care utilizează modelele respective de uniforme.
  (la 28-09-2021, Articolul 10 a fost modificat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )


  Articolul 11

  Documentele de legitimare pentru efectivele menționate la art. 1 sunt prevăzute în anexele nr. 3 și 3A, iar insignele polițiștilor sunt prevăzute în anexa nr. 3B.
  (la 28-09-2021, Articolul 11 a fost modificat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )


  Articolul 12

  Anexele nr. 1-3, 3A și 3B fac parte integrantă din prezenta hotărâre.
  (la 28-09-2021, Articolul 12 a fost modificat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )


  Articolul 13

  Modificările intervenite în uniformele funcționarilor publici cu statut special se vor realiza eșalonat, menținându-se criteriul de tranziție până la data de 31 decembrie 2011.


  Anexa nr. 1

  DESCRIEREA
  însemnelor distinctive, a însemnelor pentru gradele profesionale și a uniformelor de poliție


  Capitolul I Descrierea însemnelor distinctive și a însemnelor pentru gradele profesionaleI. Emblema pentru coifură1. Emblema pentru coifura ofițerilor și agenților de poliție se confecționează pe suport textil, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintie, respectiv galben-aurie pentru efectivele Poliției de Frontieră și reprezintă acvila din stema țării, încadrată între ramuri cu frunze stilizate. Pe pieptul acvilei este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere specifice stemei României.
  Numărul de ramuri cu frunze stilizate este diferit, în funcție de categoriile de polițiști, astfel:
  a) pentru chestori - 4 rânduri de ramuri cu frunze stilizate;
  b) pentru comisari și inspectori - 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate;
  c) pentru agenți - 2 rânduri de ramuri cu frunze stilizate.
  2. Emblema pentru coifura studenților și elevilor se confecționează pe suport textil, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintie, respectiv galben-aurie pentru efectivele Poliției de Frontieră și reprezintă acvila din stema țării, încadrată între două rânduri de ramuri cu frunze stilizate. Pe pieptul acvilei este montat scutul metalic cu cele 5 cartiere specifice stemei României.
  II. Petlițe
  Petlițele se confecționează pe suport textil, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintie, respectiv galben-aurie pentru efectivele Poliției de Frontieră și reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.
  Numărul ramurilor cu frunze stilizate este diferit, în funcție de categoriile de polițiști, astfel:
  a) pentru chestori - 5 ramuri;
  b) pentru comisari - 4 ramuri;
  c) pentru inspectori - 3 ramuri;
  d) pentru agenți - două ramuri.
  III. Însemne pentru gradele profesionale1. Însemnele de grad profesional pentru umăr sunt reprezentate prin stele în 6 colțuri, de diferite mărimi, pentru ofițeri și barete de formă dreptunghiulară pentru agenți, brodate pe suport textil de formă dreptunghiulară, care are marginile bordurate cu o linie de contur de culoare alb-argintie, respectiv galben-aurie pentru efectivele Poliției de Frontieră. Stelele sau baretele sunt de culoare alb-argintie, respectiv galben-aurie pentru efectivele Poliției de Frontieră.
  Stelele și baretele care definesc gradul profesional sunt de dimensiuni și linii de contur diferite, astfel:1.1. Pentru chestori sunt brodate 1-4 stele, cu linie de contur de culoare roșie și cu diametrul de 3 cm, după cum urmează:
  a) pentru chestor de poliție - o stea;
  b) pentru chestor principal de poliție - două stele;
  c) pentru chestor șef de poliție - 3 stele;
  d) pentru chestor general de poliție - 4 stele.
  La partea dinspre umăr, pe suportul textil sunt brodate ramuri cu frunze stilizate ce formează o cunună care încadrează centrul unei stele.
  1.2. Pentru comisari sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare albastră și cu diametrul de 2 cm, după cum urmează:
  a) pentru subcomisar de poliție - o stea;
  b) pentru comisar de poliție - două stele;
  c) pentru comisar șef de poliție - 3 stele.
  1.3. Pentru inspectori sunt brodate 1-3 stele, cu linie de contur de culoare neagră și cu diametrul de 1,5 cm, după cum urmează:
  a) pentru subinspector de poliție - o stea;
  b) pentru inspector de poliție - două stele;
  c) pentru inspector principal de poliție - 3 stele.
  1.4. Pentru agenți sunt brodate 1-5 barete, cu dimensiunile de 1,2 cm x 3,5 cm, după cum urmează:
  a) agent de poliție - o baretă;
  b) agent principal de poliție - două barete;
  c) agent șef adjunct de poliție - 3 barete;
  d) agent șef de poliție - 4 barete;
  e) agent șef principal - 5 barete.
  2. Suportul de grad pentru mânecă este brodat pe suport textil și este reprezentat de 1-3 benzi de culoare alb-argintie, respectiv galben-aurie pentru efectivele Poliției de Frontieră, de dimensiuni diferite, în funcție de categoriile de polițiști, după cum urmează:
  a) pentru chestori - 3 benzi, cu lățimea de 3 cm, 2,5 cm și 2 cm;
  b) pentru comisari - două benzi, cu lățimea de 2,5 cm și 2 cm;
  c) pentru inspectori - o bandă cu lățimea de 2 cm;
  d) pentru agenți - o bandă cu lățimea de 0,5 cm.
  Pentru efectivele componentei navale, deasupra suportului de grad pentru mânecă se aplică simbolul Gărzii de Coastă (două ancore încrucișate).


  Capitolul II Descrierea uniformelor

  PARTEA I Poliția RomânăI. Uniforma de reprezentare și ceremonialuri1. Coifura1.1. Șapcă din stofă
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin, cu vipușcă de culoare alb-argintie pe calotă.
  Se compune din calotă, bandă și cozoroc.
  Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față.
  Pe bandă se aplică o panglică textilă cu lățimea de 4,5 cm, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare alb-argintie.
  Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare albargintie.
  Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare albargintie, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari-șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali.
  Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  Pentru agenți, cozorocul este simplu.
  1.2. Pălărie
  Se confecționează din fetru de culoare bleumarin.
  Deasupra borului pălăriei, pe bandă, se aplică o panglică textilă cu lățimea de 4,5 cm, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare alb-argintie.
  Pălăria are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  1.3. Căciulă
  Se confecționează din blană naturală de astrahan/caracul, de culoare bleumarin, pentru chestori și comisari-șefi și din blană naturală nutriet, de culoare bleumarin, pentru ceilalți ofițeri și agenți de poliție.
  Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară. Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  2. Îmbrăcăminte2.1. Costum din stofă
  Se compune din sacou cu 2 pantaloni pentru bărbați și din sacou cu un pantalon și o fustă pentru femei.
  a) Sacou
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se încheie pe piept cu nasturi din metal argintiu, cu diametrul de 2 cm, iar la terminația mânecilor sunt prevăzuți nasturi din metal argintiu cu diametrul de 1,5 cm. Nasturii sunt imprimați în relief cu sigla reprezentând însemnele heraldice specifice Ministerului Afacerilor Interne sau structurii. Pe guler se aplică petlițele, iar pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe mânecile sacoului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.

  b) Pantalon
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.
  Pentru chestori, ambii pantaloni sunt prevăzuți cu o vipușcă cu lățimea de 0,15 cm realizată din material textil de culoare albargintie, având pe părțile laterale un lampas de 1,0 cm, confecționat din două benzi, în aceeași culoare cu vipușca. Pentru ceilalți polițiști, unul dintre pantaloni este simplu, iar al doilea este prevăzut cu o vipușcă cu lățimea de 1,0 cm pentru ofițeri și de 0,5 cm pentru agenți, realizată din material textil de culoare alb-argintie. Pentru polițiștii femei, pantalonul este prevăzut a fi confecționat simplu, fără vipușcă.

  c) Fustă
  Are croială clasică și se confecționează din stofă de culoare bleumarin.
  Pentru chestori, fusta este prevăzută cu o vipușcă cu lățimea de 0,15 cm realizată din material textil de culoare alb-argintie, având pe părțile laterale un lampas de 1,0 cm, confecționat din două benzi, în aceeași culoare cu vipușca. Pentru ceilalți polițiști, fusta este prevăzută cu o vipușcă cu lățimea de 1,0 cm pentru ofițeri și de 0,5 cm pentru agenți, realizată din material textil de culoare alb-argintie.
  2.2. Pulover
  Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin.
  Puloverul este prevăzut pe umeri cu epoleți din material textil de aceeași culoare, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe piept se poate inscripționa denumirea structurii, iar pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  2.3. Scurtă
  Se confecționează din material impermeabil și imperrespirabil de culoare bleumarin.
  Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.
  Pe piept și pe spate se poate inscripționa denumirea structurii, iar pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Este prevăzută cu guler detașabil din blană naturală de culoare bleumarin, din astrahan/caracul pentru chestori și comisari-șefi și din nutriet pentru ceilalți polițiști.
  2.4. Impermeabil pentru ploaie/Pardesiu
  a) Impermeabil pentru ploaie
  Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin, pe piept se încheie cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu cordon și cataramă pentru ajustare.
  Pe pieptul drept se introduce o bridă prevăzută la capătul liber cu un orificiu pentru fixarea insignei cu număr de identificare sau a celei de studii, iar deasupra se poate inscripționa denumirea structurii.
  Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie. Impermeabilul este prevăzut cu glugă care se fixează pe guler și este detașabilă. Pe umeri se fixează bride, pe care se montează epoleții cu grad profesional, iar pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

  b) Pardesiu
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Pe guler se aplică petlițele, iar pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe mânecile pardesiului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.
  3. Lenjerie3.1. Cămașă
  Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă. Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.
  3.2. Cămașă-bluză
  Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă.
  Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colț. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suportul cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  4. Încălțăminte4.1. Pantofi din piele
  Se confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră. Sistemul de închidere este cu șiret. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.
  4.2. Ghete din piele
  Se confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior. Sistemul de închidere este cu șiret și/sau fermoar. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.
  4.3. Cizme din piele pentru femei
  Se confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.
  5. Echipament divers5.1. Cravată
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.
  5.2. Fular
  Se confecționează din fire acrilice tip lână de culoare alb/bleumarin.
  5.3. Mănuși din piele
  Se confecționează din piele de culoare neagră și au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.
  5.4. Curea din piele
  Se confecționează din piele de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă, confecționată din metal de culoare argintie.
  5.5. Ciorapi
  Se confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare bleumarin.
  5.6. Dresuri
  Se confecționează din fire de poliamidă sau combinație poliamidă/lycra de culoarea pielii piciorului.
  6. Accesorii6.1. Epoleți cu grad profesional
  Sunt realizați pe suport textil de formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile epoletului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm, în interiorul căruia sunt brodate însemnele de grad cu fir metalizat de culoare alb-argintie.
  6.2. Suport cu grad profesional
  Este realizat sub formă de manșon, pe suport textil de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm în interiorul căruia sunt brodate cu fir metalizat de culoare albargintie însemnele de grad.
  6.3. Ecuson specific pentru mânecă
  Este constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.
  Se fixează pe axul ambelor mâneci ale articolelor de echipament.
  a) Ecuson pentru mânecă
  Se confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic al Poliției Române.

  b) Ecuson drapel național
  Ecusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.
  6.4. Ecuson nominal
  Este confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical, la capătul din stânga, sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.
  6.5. Petlițe
  Se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintie, și reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.
  6.6. Suportul de grad pentru mânecă este reprezentat de 1-3 benzi de dimensiuni diferite, în funcție de categoriile de polițiști, brodate cu fir de culoare alb-argintie pe suport textil de culoare bleumarin.6.7. Eghilet cu accesorii
  Eghiletul cu accesorii pentru ofițerii de poliție se confecționează din șnur textil de culoare albă. Se compune din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un șnur simplu. Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu nod dublu. La terminație, fiecare șnur are cui de culoare alb-argintie.
  6.8. Șnur de ceremonie pentru agenți
  Se confecționează dintr-un singur șnur textil împletit, de culoare albă, ce se continuă cu un șnur prevăzut cu nod dublu, la capătul căruia se fixează un cui de culoare alb-argintie.
  II. Uniforma de serviciu1. Coifura1.1. Șepcuță
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin. Pentru efectivele poliției rutiere se poate realiza de culoare albă. Calota este confecționată în clini, iar pe partea frontală, pe mijloc, se aplică emblema. Deasupra emblemei poate fi inscripționată denumirea structurii. La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare. Cozorocul este simplu.
  1.2. Beretă
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin, având montată emblema specifică structurii.
  1.3. Șapcă cu două coafe impermeabile
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.
  Pentru efectivele poliției rutiere se poate realiza de culoare albă. Se compune din calotă, bandă și cozoroc. Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Pe bandă se aplică o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare bleumarin.
  Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare albargintie. Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare alb-argintie, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari-șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți cozorocul este simplu. Șapca este prevăzută cu două coafe din material impermeabil. Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  1.4. Căciulă
  Se confecționează din blană naturală de astrahan/caracul, de culoare bleumarin, pentru chestori și comisari-șefi și din blană naturală nutriet, de culoare bleumarin, pentru ceilalți ofițeri și agenți de poliție.
  Pentru efectivele poliției rutiere se poate realiza de culoare albă. Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară. Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici și se poate lăsa peste urechi. În față, pe mijloc, se aplică emblema pentru coifură.
  1.5. Fes
  Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin, care poate fi inscripționat pe partea frontală cu denumirea structurii.
  2. Îmbrăcăminte2.1. Scurtă
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui. Este prevăzută cu glugă care se fixează pe guler și este detașabilă.
  Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suportul cu grad profesional.
  Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. La interior este dublată în întregime cu căptușeală și cu material termoizolant. Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează cu sintagma POLITIA, prin transfer termic cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.
  Pentru creșterea vizibilității și asigurarea protecției polițistului, pe fața, spatele, lateralele și mânecile scurtei vor fi aplicate benzi din material reflectorizant.
  2.2. Bluzon
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suportul cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează cu sintagma POLITIA, prin transfer termic cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.
  Pentru creșterea vizibilității și asigurarea protecției polițistului, pe fața, spatele, lateralele și mânecile bluzonului vor fi aplicate benzi din material reflectorizant.
  2.3. Jachetă
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suportul cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează cu sintagma POLITIA, prin transfer termic cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.
  Pentru creșterea vizibilității și asigurarea protecției polițistului, pe fața, spatele, lateralele și mânecile jachetei pot fi aplicate benzi din material reflectorizant.
  2.4. Pantaloni pentru intervenție
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin. Au croiala ergonomică care să permită integrarea acestora întro uniformă tactică și care să permită portul atât în combinație cu pantofi, cât și cu ghete. Betelia pantalonului este prevăzută cu găici pentru curea și centură.
  2.5. Bluză pentru intervenție
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suportul cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează cu sintagma POLITIA, prin transfer termic cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acesteia într-o uniformă tactică.
  2.6. Pulover
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.
  2.7. Pelerină de ploaie
  Se confecționează din material impermeabil de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galbenverzui și este prevăzută cu glugă. Pe pieptul drept și pe spate se poate inscripționa cu sintagma POLITIA, prin transfer termic cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.
  3. Lenjerie3.1. Tricou
  Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acestuia într-o uniformă tactică.
  3.2. Cămașă-bluză
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui.
  Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colț. Se confecționează cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă, terminația acesteia fiind prevăzută cu manșetă. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suportul cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acesteia într-o uniformă tactică.
  3.3. Costum termic
  Se confecționează din țesătură ușoară de culoare bleumarin, care să asigure transferul termic de la interior către exterior, precum și protecția termică împotriva frigului. Se compune din bluză și pantalon și se poartă pe sub articolele de echipament din compunerea uniformei, pentru asigurarea confortului termic pe timpul sezonului rece.
  4. Încălțăminte4.1. Pantofi pentru intervenție iarnă/vară
  Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Fețele pantofilor se încheie în față cu șiret. Talpa se realizează din materiale care să le confere o greutate scăzută, flexibilitate, durabilitate, protecție termică ridicată și să aibă proprietăți antiderapante.
  Designul pantofilor va permite integrarea acestora într-o uniformă tactică.
  4.2. Ghete de iarnă/vară
  Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Fețele ghetelor se încheie în față cu șiret. Talpa se realizează din materiale care să le confere o greutate scăzută, flexibilitate, durabilitate, protecție termică ridicată și să aibă proprietăți antiderapante.
  Designul ghetelor și înălțimea carâmbilor va permite integrarea acestora într-o uniformă tactică și vor fi în concordanță cu sezonul în care se poartă.
  5. Echipament divers5.1. Centură
  Se confecționează din piele sau material textil de culoare neagră.
  5.2. Mănuși
  Se confecționează din piele sau material textil de culoare neagră, cu proprietăți de protecție termică.
  5.3. Ciorapi
  Se confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare bleumarin.
  6. Accesorii6.1. Suport cu grad profesional
  Este realizat sub formă de manșon, pe suport textil de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm în interiorul căruia sunt brodate cu fir metalizat de culoare albargintie însemnele de grad.
  6.2. Ecuson specific pentru mânecă
  Este constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.
  Se fixează pe axul ambelor mâneci ale articolelor de echipament.
  a) Ecuson pentru mânecă
  Se confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic al Poliției Române.

  b) Ecuson drapel național
  Ecusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.
  6.3. Ecuson nominal
  Este confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical, la capătul din stânga, sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.


  PARTEA II Poliția de Frontieră RomânăI. Uniforma de reprezentare și ceremonialuri1. Coifura1.1. Șapcă din stofă
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin, cu vipușcă de culoare bleumarin pe calotă. Se compune din calotă, bandă și cozoroc. Pe bandă se aplică o panglică textilă cu lățimea de 4,5 cm, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare galben-aurie.
  Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare galben-aurie. Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare galben-aurie, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari-șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți, cozorocul este simplu. Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  1.2. Pălărie
  Se confecționează din fetru de culoare bleumarin.
  Deasupra borului pălăriei, pe bandă, se aplică o panglică textilă cu lățimea de 4,5 cm, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare galben-aurie. Pălăria are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  1.3. Căciulă
  Se confecționează din blană de culoare bleumarin.
  Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară. Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  2. Îmbrăcăminte2.1. Costum din stofă
  Se compune din sacou cu 2 pantaloni pentru bărbați și din sacou cu un pantalon și o fustă pentru femei.
  a) Sacou
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se încheie pe piept cu nasturi din metal auriu, cu diametrul de 2 cm, iar la terminația mânecilor sunt prevăzuți nasturi din metal auriu cu diametrul de 1,5 cm. Nasturii sunt imprimați în relief cu sigla reprezentând însemnele heraldice specifice Ministerului Afacerilor Interne sau structurii.
  Pe guler se aplică petlițele, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe mânecile sacoului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.

  b) Pantalon
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.
  Pentru chestori, pantalonii sunt prevăzuți cu o vipușcă cu lățimea de 0,15 cm realizată din material textil de culoare galben-aurie, având pe părțile laterale un lampas de 1,0 cm, confecționat din două benzi, în aceeași culoare cu vipușca. Pentru ceilalți polițiști, pantalonii vor fi confecționați fără vipușcă.

  c) Fustă
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.
  2.2. Pulover
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.
  Puloverul este prevăzut pe umeri cu epoleți din material textil de aceeași culoare, pe care se montează suporții cu grad profesional.
  Pieptul este prevăzut cu o bandă realizată prin tricotare, deasupra căreia se poate inscripționa sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  2.3. Scurtă
  Se confecționează din material textil impermeabil și imperrespirabil de culoare bleumarin și este prevăzută cu mesadă detașabilă.
  Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional. Pe pieptul drept și/sau pe spate se poate inscripționa sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant. Este prevăzută cu guler detașabil din blană, de culoare bleumarin.
  2.4. Impermeabil pentru ploaie/Pardesiu
  a) Impermeabil pentru ploaie
  Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin, pe piept se încheie cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu cordon și cataramă pentru ajustare.
  Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie. Impermeabilul este prevăzut cu glugă detașabilă. Pe umeri sunt fixați epoleți în cusătura mânecii, pe care se montează suportul cu grad profesional, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

  b) Pardesiu
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.
  Pe guler se aplică petlițele, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe mânecile pardesiului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.
  3. Lenjerie3.1. Cămașă
  Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă. Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.
  3.2. Cămașă-bluză
  Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă.
  Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  4. Încălțăminte4.1. Pantofi din piele
  Se confecționează din piele de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră.
  Sistemul de închidere este cu șiret. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.
  4.2. Ghete din piele
  Se confecționează din piele de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior. Sistemul de închidere este cu șiret și/sau fermoar. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.
  4.3. Cizme din piele pentru femei
  Se confecționează din piele de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.
  5. Echipament divers5.1. Cravată
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.
  5.2. Fular
  Se confecționează din fire acrilice tip lână de culoare alb/bleumarin.
  5.3. Mănuși din piele
  Se confecționează din piele de culoare neagră și au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.
  5.4. Curea din piele
  Se confecționează din piele de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă confecționată din metal.
  5.5. Ciorapi
  Se confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare bleumarin.
  5.6. Dresuri
  Se confecționează din fire de poliamidă sau combinație poliamidă/lycra de culoarea pielii piciorului.
  6. Accesorii6.1. Epoleți cu grad profesional
  Sunt realizați pe suport textil de formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile epoletului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm, în interiorul căruia sunt brodate însemnele de grad cu fir metalizat de culoare galben-aurie.
  6.2. Suport cu grad profesional
  Este realizat sub formă de manșon, pe suport textil de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm în interiorul căruia sunt brodate însemnele de grad cu fir metalizat de culoare galben-aurie.
  6.3. Ecuson specific pentru mânecă
  Este constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.
  Acesta se fixează pe axul mânecii stângi a articolelor de echipament, la 4-6 cm distanță de cusătura umărului.
  a) Ecuson pentru mânecă
  Se confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic al Poliției de Frontieră.

  b) Ecuson drapel național
  Ecusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.
  6.4. Ecuson nominal
  Este confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul galben-auriu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical, la capătul din stânga, sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.
  6.5. Petlițe
  Se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir metalizat de culoare galben-aurie, și reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.
  6.6. Suport de grad pentru mânecă
  În funcție de categoriile de polițiști, este reprezentat de 1-3 benzi de dimensiuni diferite, brodate cu fir de culoare galbenaurie pe suport textil de culoare bleumarin.
  6.7. Eghilet cu accesorii
  Eghiletul cu accesorii pentru ofițerii de poliție se confecționează din șnur textil împletit de culoare galbenă. Se compune din două ramuri, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un șnur simplu.
  Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu nod dublu. La terminație, fiecare șnur are cui de culoare galbenaurie.
  6.8. Șnur ceremonie pentru agenți
  Se confecționează dintr-un singur șnur textil împletit, de culoare galbenă, ce se continuă cu un șnur prevăzut cu nod dublu, la capătul căruia se fixează un cui de culoare galbenaurie.
  II. Uniforma de serviciu1. Coifura1.1. Șepcuță
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin/alb. Calota este confecționată în clini, iar pe partea frontală, pe mijloc, se aplică emblema. Deasupra emblemei se inscripționează sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ. La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare. Cozorocul este simplu.
  1.2. Beretă
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin, având montată emblema specifică structurii.
  1.3. Șapcă cu două coafe impermeabile
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin. Se compune din calotă, bandă și cozoroc.
  Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Banda are aplicată o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare galben-aurie, cu margini de 0,2 cm de culoare galben-aurie.
  Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare galben-aurie.
  Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare galbenaurie, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari-șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți, cozorocul este simplu. Șapca este prevăzută cu două coafe din material impermeabil. Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  1.4. Căciulă
  Se confecționează din blană de culoare bleumarin.
  Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară. Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici și se poate lăsa peste urechi. În față, pe mijloc, se aplică emblema pentru coifură.
  1.5. Fes
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin și se inscripționează pe partea frontală sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ.
  2. Îmbrăcăminte2.1. Scurtă
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Este prevăzută cu glugă detașabilă care se fixează pe guler. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, fixați în cusătura umărului pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. La interior este dublată în întregime cu căptușeală și cu material termoizolant. Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant.
  2.2. Bluzon
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin.
  Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, fixați în cusătura umărului pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant.
  2.3. Jachetă
  Se confecționează din țesătură softshell de culoare bleumarin.
  Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, fixați în cusătura umărului pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant.
  2.4. Pantaloni tactici
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.
  Au croiala ergonomică care să permită integrarea acestora într-o uniformă tactică și care să permită portul atât în combinație cu pantofi, cât și cu ghete. Betelia pantalonului este prevăzută cu găici pentru curea și centură. Pantalonii pentru iarnă se confecționează cu mesadă detașabilă.
  2.5. Bluză tactică
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.
  Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, fixați în cusătura umărului pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acesteia într-o uniformă tactică.
  2.6. Pulover
  Se confecționează din material textil cu/sau fără țesătură fleece de culoare bleumarin și poate fi prevăzut cu fermoar.
  Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneci pot fi aplicate cotiere.
  Pe pieptul drept și/sau pe spate se inscripționează sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant.
  2.7. Pelerină de ploaie
  Se confecționează din material impermeabil de culoare bleumarin și este prevăzută cu glugă detașabilă.
  Pe pieptul drept și pe spate se inscripționează sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant.
  3. Lenjerie3.1. Tricou
  Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin/alb.
  Are croiala ergonomică care să permită integrarea acestuia într-o uniformă tactică. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional.
  Pe pieptul drept și/sau pe spate se inscripționează sintagma POLIȚIA DE FRONTIERĂ, cu litere de culoare galben metalizat reflectorizant.
  3.2. Cămașă-bluză
  Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare bleumarin/alb.
  Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Se confecționează cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă. Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe ambele mâneci se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Are croiala ergonomică care să permită integrarea acesteia într-o uniformă tactică.
  3.3. Costum termic
  Se confecționează din țesătură ușoară de culoare bleumarin, care să asigure transferul termic, precum și protecția termică împotriva frigului. Se compune din bluză și pantalon și se poartă pe sub articolele de echipament din compunerea uniformei, pentru asigurarea confortului termic pe timpul sezonului rece.
  4. Încălțăminte4.1. Pantofi tactici de iarnă/vară
  Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă.
  Fețele pantofilor se încheie în față cu șiret. Talpa interioară este prevăzută cu sistem antișoc.
  Talpa se realizează din materiale care să le confere o greutate scăzută, flexibilitate, durabilitate, protecție termică ridicată. Aceasta trebuie să fie prevăzută cu lamelă antiperforare din material compozit și să aibă proprietăți antiderapante. Designul pantofilor va permite integrarea acestora într-o uniformă tactică.
  4.2. Ghete de iarnă/vară
  Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Fețele ghetelor se încheie în față cu șiret. Talpa interioară este prevăzută cu sistem antișoc.
  Talpa se realizează din materiale care să le confere o greutate scăzută, flexibilitate, durabilitate, protecție termică ridicată. Aceasta trebuie să fie prevăzută cu lamelă antiperforare din material compozit și să aibă proprietăți antiderapante. Designul ghetelor și înălțimea carâmbilor vor permite integrarea acestora într-o uniformă tactică și vor fi în concordanță cu sezonul în care se poartă.
  5. Echipament divers5.1. Centură
  Se confecționează din piele sau material textil de culoare neagră și este prevăzută cu sistem de autoblocare al cataramei.
  5.2. Mănuși
  Se confecționează din piele sau material textil de culoare neagră, cu proprietăți de protecție termică.
  Au format clasic, cu 5 degete.
  5.3. Ciorapi
  Se confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare bleumarin, cu carâmb înalt, având la terminație manșetă elastică.
  6. Accesorii6.1. Suport cu grad profesional
  Este realizat sub formă de manșon, pe suport textil de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm.
  Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm în interiorul căruia sunt brodate cu fir metalizat de culoare galbenaurie însemnele de grad.
  6.2. Ecuson specific pentru mânecă
  Este constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național. Se fixează la 4-6 cm distanță de cusătura umărului pe ambele mâneci ale articolelor de echipament.
  a) Ecuson pentru mânecă
  Se confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic al Poliției de Frontieră.

  b) Ecuson drapel național
  Ecusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.
  6.3. Ecuson nominal
  Este confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul galben-auriu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical, la capătul din stânga, sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.


  PARTEA III Aparatul central, Inspectoratul General pentru Imigrări și structurile aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor InterneI. Uniforma de reprezentare și ceremonialuri1. Coifura1.1. Șapcă din stofă
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin, cu vipușcă de culoare bleumarin pe calotă.
  Se compune din calotă, bandă și cozoroc. Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Banda are aplicată o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare albargintie.
  Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă prin coasere, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare alb-argintie.
  Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare albargintie, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari-șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți, cozorocul este simplu. Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  1.2. Pălărie
  Se confecționează din fetru de culoare bleumarin.
  Deasupra borului pălăriei, pe bandă, se aplică o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare alb-argintie.
  Pălăria are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  1.3. Căciulă
  Se confecționează din blană naturală de astrahan/caracul, de culoare bleumarin, pentru chestori și comisari-șefi și din blană naturală nutriet pentru ceilalți ofițeri și agenți de poliție. Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară/cozoroc. Calota are formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici, și se poate lăsa peste urechi. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  2. Îmbrăcăminte2.1. Costum din stofă
  Se compune din sacou cu 2 pantaloni pentru bărbați și din sacou cu un pantalon și o fustă pentru femei.
  a) Sacou
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se încheie pe piept cu nasturi din metal argintiu, cu diametrul de 2 cm, iar la terminația mânecilor sunt prevăzuți nasturi din metal argintiu cu diametrul de 1,5 cm. Nasturii sunt imprimați în relief cu sigla reprezentând însemnele heraldice specifice Ministerului Afacerilor Interne sau structurii.
  Pe guler se aplică petlițele, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  Pe mânecile sacoului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional.

  b) Pantalon
  Are croială dreaptă, fără manșetă și se confecționează din stofă de culoare bleumarin.
  Pentru chestori, pantalonii sunt prevăzuți cu o vipușcă realizată din material textil de culoare alb-argintie, având pe părțile laterale un lampas, confecționat din două benzi, în aceeași culoare cu vipușca.

  c) Fustă
  Are croială clasică și se confecționează din stofă de culoare bleumarin.
  2.2. Pulover
  Se confecționează din tricot sau material textil culoare bleumarin.
  Puloverul este prevăzut pe umeri cu epoleți din material textil de aceeași culoare, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  2.3. Scurtă
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin.
  Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se poate inscripționa denumirea structurii, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional. Este prevăzută cu guler detașabil din blană naturală de culoare bleumarin, din astrahan/caracul pentru chestori și comisari-șefi și din blană naturală nutriet pentru ceilalți polițiști.
  2.4. Impermeabil pentru ploaie/Pardesiu
  a) Impermeabil pentru ploaie
  Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin, pe piept se încheie cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu cordon și cataramă pentru ajustare.
  Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie. Impermeabilul este prevăzut cu glugă detașabilă.
  Pe umeri se fixează câte două bride, pe care se montează epoleții cu grad profesional, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.

  b) Pardesiu
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.
  Pe piept, sub linia taliei are aplicate buzunare oblice, ascunse. Pe guler se aplică petlițele, iar pe mânecile pardesiului, la 6-8 cm de la terminație, se aplică suportul de grad pentru mânecă.
  Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  3. Lenjerie3.1. Cămașă
  Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă. Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.
  3.2. Cămașă-bluză
  Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă.
  Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colț. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  4. Încălțăminte4.1. Pantofi din piele
  Se confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră.
  Sistemul de închidere este cu șiret. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.
  4.2. Ghete din piele
  Se confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior. Sistemul de închidere este cu șiret și/sau fermoar. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.
  4.3. Cizme din piele pentru femei
  Se confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.
  5. Echipament divers5.1. Cravată
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.
  5.2. Fular
  Se confecționează din fire acrilice tip lână de culoare bleumarin.
  5.3. Mănuși din piele
  Se confecționează din piele de culoare neagră și au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.
  5.4. Curea din piele
  Se confecționează din piele de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă confecționată din metal de culoare argintie.
  5.5. Ciorapi
  Se confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare neagră.
  5.6. Dresuri
  Se confecționează din fire de poliamidă sau combinație poliamidă/lycra de culoarea pielii piciorului.
  6. Accesorii6.1. Epoleți cu grad profesional
  Sunt realizați pe suport textil de formă dreptunghiulară, de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile epoletului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm, în interiorul căruia sunt brodate însemnele de grad cu fir metalizat de culoare alb-argintie.
  6.2. Suport cu grad profesional
  Este realizat sub formă de manșon, pe suport textil de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm în interiorul căruia sunt brodate cu fir metalizat de culoare albargintie însemnele de grad.
  6.3. Ecuson specific pentru mânecă
  Este constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.
  Acesta se fixează pe axul mânecii stângi a articolelor de echipament, la 4-6 cm distanță de cusătura umărului.
  a) Ecuson pentru mânecă
  Se confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic specific fiecărei structuri.

  b) Ecuson drapel național
  Ecusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.
  6.4. Ecuson nominal
  Este confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical, la capătul din stânga, sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.
  6.5. Petlițe
  Se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintie, și reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.
  6.6. Suport de grad pentru mânecă
  Este reprezentat de 1-3 benzi de dimensiuni diferite, în funcție de categoriile de polițiști, brodate cu fir de culoare albargintie pe suport textil de culoare bleumarin.
  6.7. Eghilet cu accesorii
  Eghiletul pentru ofițerii de poliție se confecționează din șnur textil de culoare albă. Se compune din două ramuri împletite, prinse una în prelungirea celeilalte, încadrate de un șnur simplu. Ramurile împletite continuă cu câte un șnur prevăzut cu nod dublu. La terminație, fiecare șnur are cui de culoare argintie.
  6.8. Șnur ceremonie pentru agenți
  Se confecționează dintr-un singur șnur textil împletit, de culoare albă, la capătul căruia se fixează un cui de culoare argintie.
  II. Uniforma de serviciu1. Coifura1.1. Șepcuță
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.
  Calota este confecționată în clini, iar pe partea frontală, pe mijloc, se aplică emblema specifică structurii. Deasupra emblemei poate fi inscripționată denumirea structurii. La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare. Cozorocul este simplu.
  1.2. Beretă
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin, având montată emblema specifică structurii.
  1.3. Șapcă cu două coafe impermeabile
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin. Se compune din calotă, bandă și cozoroc.
  Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Banda are aplicată o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare alb-argintie, cu margini de 0,2 cm de culoare bleumarin.
  Cozorocul este de culoare neagră, de formă ovală și se îngustează spre capete. Se fixează de bandă, la un unghi de 45 de grade, iar deasupra se montează șnur brodat, de culoare alb-argintie.
  Pe cozoroc sunt brodate, cu fir special de culoare alb-argintie, un număr de 3 rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru chestori, două rânduri de ramuri cu frunze stilizate pentru subcomisari, comisari și comisari-șefi, un rând de ramuri cu frunze stilizate pentru subinspectori, inspectori și inspectori principali. Pentru agenți, cozorocul este simplu. Șapca este prevăzută cu două coafe din material impermeabil. Șapca are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  1.4. Căciulă
  Se confecționează din blană naturală de astrahan/caracul, de culoare bleumarin, pentru chestori și comisari-șefi și din blană naturală nutriet pentru ceilalți ofițeri și agenți de poliție.
  Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară/cozoroc. Calota are formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici, și se poate lăsa peste urechi. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  1.5. Fes
  Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin, care poate fi inscripționat pe partea frontală cu denumirea structurii.
  2. Îmbrăcăminte2.1. Scurtă
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Scurta este prevăzută cu glugă detașabilă. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. La interior este dublată în întregime cu căptușeală și cu material termoizolant. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  2.2. Bluzon
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii, cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.
  2.3. Jachetă
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional.
  Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii, cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.
  2.4. Pantaloni pentru intervenție/tactici
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin. Betelia pantalonului este prevăzută cu găici pentru curea și centură.
  2.5. Bluză pentru intervenție/tactică
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii, cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.
  2.6. Pulover
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin. Închiderea se realizează cu fermoar.
  Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional.
  2.7. Pelerină de ploaie
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pelerina de ploaie este prevăzută cu glugă detașabilă. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii, cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant.
  3. Lenjerie3.1. Tricou
  Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin.
  Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se poate inscripționa cu denumirea structurii.
  3.2. Cămașă-bluză
  Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare bleumarin.
  Se încheie cu nasturi având gulerul răsfrânt, cu colț. Se confecționează cu mânecă scurtă sau cu mânecă lungă. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suporții cu grad profesional.
  Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  3.3. Costum termic
  Se confecționează din țesătură ușoară de culoare bleumarin, care să asigure transferul termic, precum și protecția termică împotriva frigului. Se compune din bluză și pantalon și se poartă pe sub articolele de echipament din compunerea uniformei.
  4. Încălțăminte4.1. Pantofi pentru intervenție/tactici
  Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă.
  Sistemul de închidere este cu șiret. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.
  4.2. Ghete
  Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă.
  Sistemul de închidere este cu șiret și/sau fermoar. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.
  5. Echipament divers5.1. Centură
  Se confecționează din piele sau material textil, de culoare neagră.
  5.2. Mănuși
  Se confecționează din piele sau material textil de culoare neagră, cu proprietăți de protecție termică. Au format clasic, cu 5 degete.
  5.3. Ciorapi
  Se confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare neagră.
  6. Accesorii6.1. Suport cu grad profesional
  Sunt realizați sub formă de manșon, pe suport textil de culoare bleumarin, cu lungimea de 13,5-14,5 cm și lățimea de 5,5 cm. Marginile suportului sunt bordurate cu contur de 0,3 cm, în interiorul căruia sunt brodate cu fir metalizat de culoare albargintie însemnele de grad.
  6.2. Ecuson specific pentru mânecă
  Este constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.
  Acesta se fixează pe axul mânecii stângi al articolelor de echipament, la 4-6 cm distanță de cusătura umărului.
  a) Ecuson pentru mânecă
  Se confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic specific fiecărei structuri.

  b) Ecuson drapel național
  Ecusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.
  6.3. Ecuson nominal
  Este confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical la capătul din stânga sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.


  PARTEA IV Alte uniformeI. Principalele articole de echipament din compunerea uniformei studenților din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“1. Coifura1.1. Șepcuță
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.
  Calota este confecționată în clini, iar pe partea frontală, pe mijloc, se aplică emblema specifică structurii. Deasupra emblemei poate fi inscripționată denumirea structurii. La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare. Cozorocul este simplu.
  1.2. Șapcă din stofă
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se compune din calotă, bandă și cozoroc.
  Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Banda are aplicată o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate.
  Șapca din stofă are cozoroc simplu, vipușcă și șnur textil de culoare portocalie, iar pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  1.3. Pălărie
  Se confecționează din fetru de culoare bleumarin.
  Deasupra borului pălăriei, pe bandă, se aplică o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare alb-argintie. Pălăria are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  1.4. Basc
  Se confecționează din țesătură tip lână/tricot de culoare bleumarin. Emblema se fixează în lateral, pe partea stângă.
  1.5. Fes
  Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin, care poate fi inscripționat pe partea frontală cu denumirea structurii.
  1.6. Căciulă
  Se confecționează din blană naturală nutriet de culoare bleumarin.
  Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară/cozoroc. Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici, și se poate lăsa peste urechi. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  2. Îmbrăcăminte2.1. Costum din stofă
  Se compune din sacou cu 2 pantaloni pentru bărbați și din sacou cu un pantalon și o fustă pentru femei.
  a) Sacou
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se încheie pe piept cu nasturi din metal argintiu, cu diametrul de 2 cm, iar la terminația mânecilor sunt prevăzuți nasturi din metal argintiu cu diametrul de 1,5 cm. Nasturii sunt imprimați în relief cu sigla reprezentând însemnele heraldice specifice Ministerului Afacerilor Interne sau structurii.
  Pe guler se aplică petlițele, pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu. Pe mâneci, la 6 cm de la terminație, se montează o vipușcă de culoare portocalie, iar pe umeri sunt fixate câte două bride, pe care se montează epoleții cu grad profesional.

  b) Pantalon
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

  c) Fustă
  Are croială clasică și se confecționează din stofă de culoare bleumarin.
  2.2. Jachetă
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.
  2.3. Bluzon
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.
  2.4. Pantaloni pentru intervenție/tactici
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin. Betelia pantalonului este prevăzută cu găici pentru curea și centură.
  2.5. Pulover
  Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin. Puloverul este prevăzut pe umeri cu epoleți din material textil de aceeași culoare, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  2.6. Scurtă pentru oraș
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Pe piept și pe spate se poate inscripționa denumirea structurii. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu. Pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional. Este prevăzută cu guler detașabil din blană naturală nutriet de culoare bleumarin.
  2.7. Scurtă pentru instruire
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Scurta este prevăzută cu glugă detașabilă. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond, pe care se montează suporții cu grad profesional. La interior este dublată în întregime cu căptușeală și cu material termoizolant. Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant, iar pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  2.8. Impermeabil pentru ploaie/Pardesiu
  a) Impermeabil pentru ploaie
  Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin, pe piept se încheie cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu cordon și cataramă pentru ajustare. Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie. Impermeabilul este prevăzut cu glugă detașabilă. Pe umeri se fixează câte două bride, pe care se montează epoleții cu grad profesional, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.

  b) Pardesiu
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.
  Pe piept, sub linia taliei, are aplicate buzunare oblice, ascunse.
  Pe guler se aplică petlițele, pe mâneci, la 6 cm de la terminație, se montează o vipușcă de culoare portocalie, iar pe umeri sunt fixate câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  2.9. Costum/Combinezon de instruire
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.
  Pe umeri se fixează câte două bride pe care se montează epoleții cu grad profesional, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. În talie este prevăzut cu găici pentru curea și centură.
  Pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu.
  3. Lenjerie3.1. Cămașă
  Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă. Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.
  3.2. Cămașă-bluză
  Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare bleu/bleumarin. Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colț. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu.
  3.3. Costum termic
  Se confecționează din țesătură ușoară de culoare bleumarin, care să asigure transferul termic, precum și protecția termică împotriva frigului. Se compune din bluză și pantalon și se poartă pe sub articolele de echipament din compunerea uniformei.
  3.4. Tricou
  Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin.
  Pe umeri se aplică epoleți, fixați la un capăt în cusătura umărului, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu. Pe pieptul drept și pe spate se poate inscripționa cu denumirea structurii.
  4. Încălțăminte4.1. Pantofi
  Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Sistemul de închidere este cu șiret. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.
  4.2. Ghete
  Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă.
  Sistemul de închidere este cu șiret și/sau fermoar. Talpa este realizată din piele naturală, cauciuc sintetic sau polimeri.
  4.3. Cizme din piele pentru femei
  Se confecționează din piele box de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.
  5. Echipament divers5.1. Cravată
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.
  5.2. Fular
  Se confecționează din fire acrilice tip lână de culoare bleumarin.
  5.3. Mănuși din piele
  Se confecționează din piele de culoare neagră și au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.
  5.4. Mănuși pentru instruire
  Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin și sunt căptușite cu material termoizolant matlasat.
  5.5. Curea din piele
  Se confecționează din piele de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă, confecționată din metal de culoare argintie.
  5.6. Centură
  Se confecționează din piele sau material textil, de culoare neagră.
  5.7. Ciorapi
  Se confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare neagră.
  5.8. Dresuri
  Se confecționează din fire de poliamidă sau combinație poliamidă/lycra de culoarea pielii piciorului.
  6. Accesorii6.1. Petlițe
  Se confecționează pe suport textil de culoare bleumarin, prin brodare cu fir metalizat de culoare alb-argintie și reprezintă ramuri cu frunze stilizate, dispuse în arc de cerc.
  6.2. Însemn an de studiu
  Se confecționează pe suport textil de culoare portocalie, de formă dreptunghiulară (4,5 cm x 9 cm). Suportul textil este bordurat cu linie de contur de culoare neagră. Elementele componente ale fiecărui an de studiu - barete în formă dreptunghiulară - sunt de culoare alb-argintie, realizate prin brodare. La partea superioară a însemnului se înscrie cu litere majuscule de culoare neagră inscripția „STUDENT“, iar la partea inferioară se brodează baretele aferente anului de studiu - câte o baretă pentru fiecare an de studiu.
  6.3. Ecuson specific pentru mânecă
  Este constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.
  Acesta se fixează pe axul mânecii stângi al articolelor de echipament, la 4-6 cm distanță de cusătura umărului.
  a) Ecuson pentru mânecă
  Se confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic al structurii.

  b) Ecuson drapel național
  Ecusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.
  6.4. Ecuson nominal
  Este confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical, la capătul din stânga, sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.
  6.5. Eghilet cu accesorii
  Se compune dintr-o ramură împletită ce se continuă cu un șnur prevăzut cu un nod dublu, la terminația căruia se fixează un cui de culoare alb-argintie.
  II. Principalele articole de echipament din compunerea uniformei elevilor din instituțiile de învățământ pentru formarea polițiștilor1. Coifura1.1. Șepcuță
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.
  Calota este confecționată în clini, iar pe partea frontală, pe mijloc, se aplică emblema specifică structurii. Deasupra emblemei se inscripționează denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției Române, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră. La spate este prevăzută cu sistem reglabil de fixare. Cozorocul este simplu, iar deasupra se montează un șnur de culoare portocalie.
  1.2. Șapcă din stofă
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se compune din calotă, bandă și cozoroc.
  Calota este de formă ovală și este întinsă cu sârmă de oțel pentru a-și menține forma, ușor ridicată în partea din față. Banda are aplicată o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate.
  Șapca din stofă are cozoroc simplu, vipușcă și șnur textil de culoare portocalie, iar pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  1.3. Pălărie
  Se confecționează din fetru de culoare bleumarin.
  Deasupra borului pălăriei, pe bandă, se aplică o panglică textilă, țesută cu desene reprezentând frunze stilizate, de culoare bleumarin, cu margini de 0,2 cm de culoare alb-argintie, respectiv galben-aurie pentru efectivele Poliției de Frontieră. Pălăria are aplicată pe bandă, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  1.4. Basc
  Se confecționează din țesătură tip lână/tricot de culoare bleumarin. Emblema se fixează în lateral, pe partea stângă.
  1.5. Fes
  Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin, care se inscripționează pe partea frontală cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției Române, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră.
  1.6. Căciulă
  Se confecționează din blană naturală de culoare bleumarin.
  Se compune din calotă, bordură și clapă frontală de formă semicirculară/cozoroc. Calota are o formă ovală. Bordura înconjoară părțile laterale până în dreptul clapei frontale, având colțurile rotunjite, fixate de calotă prin butoni metalici, și se poate lăsa peste urechi. Căciula are aplicată, în față, la centru, emblema pentru coifură.
  2. Îmbrăcăminte2.1. Costum din stofă
  Se compune din sacou cu 2 pantaloni pentru bărbați și din sacou cu un pantalon și o fustă pentru femei.
  a) Sacou
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin. Se încheie pe piept cu nasturi din metal argintiu, respectiv auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră, cu diametrul de 2 cm, iar la terminația mânecilor sunt prevăzuți nasturi din metal argintiu, respectiv auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră, cu diametrul de 1,5 cm. Nasturii sunt imprimați în relief cu sigla reprezentând însemnele heraldice specifice Ministerului Afacerilor Interne sau structurii. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu. Pe mâneci, la 6 cm de la terminație, se montează o vipușcă de culoare portocalie.

  b) Pantalon
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.

  c) Fustă
  Are croială clasică și se confecționează din stofă de culoare bleumarin.
  2.2. Jachetă
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui pentru efectivele Poliției Române. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției Române, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.
  2.3. Bluzon
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui pentru efectivele Poliției Române. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției Române, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.
  2.4. Pantaloni pentru intervenție/tactici
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.
  Betelia pantalonului este prevăzută cu găici pentru curea și centură.
  2.5. Pulover
  Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin.
  Puloverul este prevăzut pe umeri cu epoleți din material textil de aceeași culoare, pe care se montează suporții cu grad profesional. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  2.6. Scurtă pentru oraș
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin.
  Pe piept și pe spate se inscripționează denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției Române, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.
  Este prevăzută cu guler detașabil din blană naturală de culoare bleumarin.
  2.7. Scurtă pentru instruire
  Se confecționează din țesătură impermeabilă și imperrespirabilă de culoare bleumarin. Scurta este prevăzută cu glugă detașabilă. Pe umeri se aplică epoleți din material de fond. La interior este dublată în întregime cu căptușeală și cu material termoizolant.
  Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră, iar pe piept în partea stângă cu bandă velcro se fixează însemnul de an de studiu. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă.
  2.8. Impermeabil pentru ploaie/Pardesiu
  a) Impermeabil pentru ploaie
  Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin, pe piept se încheie cu un rând de nasturi ascunși și este prevăzut în talie cu cordon și cataramă pentru ajustare. Impermeabilul este prevăzut cu două buzunare așezate oblic, lateral, sub talie. Impermeabilul este prevăzut cu glugă detașabilă. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.

  b) Pardesiu
  Se confecționează din stofă de culoare bleumarin.
  Pe piept, sub linia taliei, are aplicate buzunare oblice, ascunse. Pe mâneci, la 6 cm de la terminație, se montează o vipușcă de culoare portocalie. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.
  2.9. Costum/Combinezon de instruire
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin și se compune din bluză cu 2 pantaloni.
  Pe piept, în partea dreaptă, și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției Române, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră, iar pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. În talie este prevăzut cu găici pentru curea și centură.
  Pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.
  3. Lenjerie3.1. Cămașă
  Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare albă.
  Se încheie cu nasturi și are gulerul răsfrânt, cu colț. Mâneca are manșetă simplă, încheiată cu nasturi.
  3.2. Cămașă-bluză
  Se confecționează din țesătură tip bumbac sau combinație de bumbac-poliester de culoare bleumarin/alb. Se încheie cu nasturi, are gulerul răsfrânt, cu colț. Pe umeri are epoleți fixați în cusătura mânecii. Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.
  3.3. Costum termic
  Se confecționează din țesătură ușoară de culoare bleumarin, care să asigure transferul termic, precum și protecția termică împotriva frigului. Se compune din bluză și pantalon și se poartă pe sub articolele de echipament din compunerea uniformei.
  3.4. Tricou
  Se confecționează din tricot sau material textil de culoare bleumarin sau în combinație de culori bleumarin cu galben-verzui pentru efectivele Poliției Române.
  Pe mâneca stângă se aplică ecusonul specific pentru mânecă. Pe piept în partea dreaptă și pe spate se inscripționează cu denumirea structurii cu litere de culoare gri metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției Române, respectiv galben metalizat reflectorizant pentru efectivele Poliției de Frontieră, iar pe piept, în partea stângă, cu bandă velcro, se fixează însemnul de an de studiu.
  4. Încălțăminte4.1. Pantofi
  Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Sistemul de închidere este cu șiret.
  4.2. Ghete
  Se confecționează din piele sau combinație piele/înlocuitori cu material textil de culoare neagră, iar pe interior se căptușesc cu piele sau material textil cu membrană imperrespirabilă. Sistemul de închidere este cu șiret și/sau fermoar.
  4.3. Cizme din piele pentru femei
  Se confecționează din piele de calitate superioară, față naturală, de culoare neagră, căptușite pe interior, iar sistemul de închidere este cu fermoar lateral pe partea interioară. Talpa este realizată din cauciuc sintetic sau polimeri.
  5. Echipament divers5.1. Cravată
  Se confecționează din material textil de culoare bleumarin.
  5.2. Fular
  Se confecționează din fire acrilice tip lână de culoare bleumarin.
  5.3. Mănuși din piele
  Se confecționează din piele de culoare neagră și au formatul clasic, cu 5 degete. Pot fi căptușite cu tricot sau blană.
  5.4. Mănuși pentru instruire
  Se confecționează din țesătură impermeabilă de culoare bleumarin și sunt căptușite cu material termoizolant.
  5.5. Curea din piele
  Se confecționează din piele de culoare neagră. La capătul din stânga este prevăzută cu o cataramă, confecționată din metal de culoare argintie.
  5.6. Centură
  Se confecționează din piele sau material textil, de culoare neagră.
  5.7. Ciorapi
  Se confecționează din fire de bumbac sau tip bumbac de culoare neagră sau bleumarin.
  5.8. Dresuri
  Se confecționează din fire de poliamidă sau combinație poliamidă/lycra de culoarea pielii piciorului.
  6. Accesorii6.1. Însemn an de studiu
  Se confecționează pe suport textil de culoare portocalie, de formă dreptunghiulară (4,5 cm x 9 cm). Suportul textil este bordurat cu linie de contur de culoare neagră. Elementele componente ale fiecărui an de studiu - barete în formă dreptunghiulară - sunt de culoare alb-argintie, respectiv galben-aurie pentru efectivele Poliției de Frontieră, realizate prin brodare.
  La partea superioară a însemnului se înscrie cu litere majuscule de culoare neagră inscripția „ELEV“, iar la partea inferioară se brodează baretele aferente anului de studiu - câte o baretă pentru fiecare an de studiu.
  6.2. Ecuson specific pentru mânecă
  Este constituit din două piese: ecuson pentru mânecă și ecuson drapel național.
  Acesta se fixează pe axul mânecii stângi al articolelor de echipament, la 4-6 cm distanță de cusătura umărului.
  a) Ecuson pentru mânecă
  Se confecționează prin brodare pe suport textil și conține însemnul heraldic specific fiecărei structuri.

  b) Ecuson drapel național
  Ecusonul brodat tricolor are forma unui segment circular pe care sunt brodate fâșii verticale în culorile drapelului României.
  6.3. Ecuson nominal
  Este confecționat pe suport din aliaj neferos având fondul alb-argintiu, respectiv galben-auriu pentru efectivele Poliției de Frontieră. Este inscripționat, prin gravare, cu litere majuscule numele posesorului. Vertical, la capătul din stânga, sunt gravate 3 linii vopsite în culorile drapelului României.

  (la 28-09-2021, Anexa nr. 1 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )


  Anexa nr. 2

  NORME PRIVIND DREPTURILE DE ECHIPAMENT PENTRU EFECTIVELE DE POLIȚIE

  NORMA Nr. 1
  pentru asigurarea uniformei de reprezentare și ceremonialuri

  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  Cantitatea
  Durata de serviciu
  (ani)
  012345
  a) Coifura
  1Șapcă din stofăbuc.23Pentru femei se poate asigura pălărie.
  2Căciulăbuc.16
  b) Îmbrăcăminte
  1Costum din stofă (sacou cu 2 pantaloni)buc.22Pentru femei se poate asigura fustă în loc de pantalon.
  2Puloverbuc.13
  3Scurtăbuc.16
  4Impermeabil pentru ploaie/Pardesiubuc.14
  c) Lenjerie
  1Cămașăbuc.21
  2Cămașă-bluzăbuc.21Se poate asigura cu mânecă scurtă sau mânecă lungă.
  d) Încălțăminte
  1Pantofi din pielepereche32
  2Ghete din pielepereche13Pentru femei se asigură cizme din piele.
  e) Echipament divers
  1Cravatăbuc.24
  2Fularbuc.16
  3Mănuși din pielepereche12
  4Curea din pielebuc.16
  5Ciorapipereche61Pentru femei se pot asigura dresuri.
  f) Accesorii
  1Suport cu grad profesionalpereche53
  2Ecuson pentru mânecăbuc.73
  3Ecuson nominalbuc.24
  4Suport de grad pentru mânecăgarnitură22Pentru fiecare sacou, pardesiu
  5Epoleți cu grad profesionalpereche22
  6Petlițepereche22
  7Eghilet cu accesoriibuc.14Se asigură numai ofițerilor de poliție.
  8Șnur ceremoniebuc.14Se asigură numai agenților de poliție.
  9Ecuson drapel naționalbuc.73

  NOTE:1. Uniformele se poartă potrivit regulamentului stabilit prin ordin al ministrului afacerilor interne.2. La prima încadrare - acordare a gradului se distribuie gratuit, în natură, o singură dată, indiferent de numărul încadrărilor ulterioare în sistemul de apărare, ordine publică și siguranță națională: o șapcă din stofă, un costum din stofă (sacou cu 2 pantaloni), o scurtă, două cămăși, două cămăși-bluză, o pereche pantofi din piele, șase perechi ciorapi, o cravată, un impermeabil/pardesiu, o geantă transport echipament și accesoriile necesare.3. Polițiștii rezerviști cărora li s-a acordat dreptul de a purta uniforma de poliție după încetarea raporturilor de serviciu pot solicita și primi de la unitățile de poliție din care au făcut parte sau de la cele care au responsabilitatea pe raza unde și-au stabilit domiciliul sau reședința articolele de echipament și accesoriile necesare pentru completarea uniformei pe care o dețin. Distribuția echipamentului solicitat de către aceste persoane se face contracost, la prețul de achiziție al articolelor de echipament.
  NORMA Nr. 2
  pentru asigurarea uniformei de serviciu

  Nr. crt.Denumirea articolelor de echipamentU.M.PrevederiObservații
  Cantitatea
  Durata de serviciu
  (ani)
  012345
  a) Coifura
  1Șepcuță/Beretăbuc.23
  2Șapcă cu două coafe impermeabilebuc.13
  3Căciulăbuc.15
  4Fesbuc.22
  b) Îmbrăcăminte
  1Scurtăbuc.13
  2Bluzonbuc.12
  3Jachetăbuc.12
  4Pantaloni de intervenție/tacticibuc.21
  5Bluză de intervenție/tacticăbuc.11
  6Puloverbuc.13
  7Pelerină de ploaiebuc.13
  c) Lenjerie
  1Tricoubuc.31Se poate asigura cu mânecă lungă și/sau cu mânecă scurtă.
  2Cămașă-bluzăbuc.42Se poate asigura cu mânecă lungă și/sau cu mânecă scurtă.
  3Costum termic (bluză și pantalon)buc.22
  d) Încălțăminte
  1Pantofi de intervenție/tacticipereche32
  2Ghetepereche11
  e) Echipament divers
  1Centurăbuc.14
  2Mănușipereche13
  3Ciorapipereche61
  f) Accesorii
  1Suport cu grad profesionalpereche62
  2Ecuson pentru mânecăbuc.142
  3Ecuson nominalbuc.23
  4Ecuson drapel naționalbuc.142

  NORMA Nr. 3
  pentru echiparea studenților polițiști din Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“


  Nr. crt.

  Denumirea articolelor de echipament

  U.M.

  Prevederi

  Observații

  Cantitatea

  Durata de serviciu
  (ani)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  a) Coifură

  1

  Șepcuță

  buc.

  2

  3

  2

  Șapcă din stofă

  buc.

  2

  3

  Pentru femei se poate asigura pălărie.

  3

  Basc

  buc.

  2

  3

  4

  Fes

  buc.

  2

  3

  5

  Căciulă

  buc.

  1

  3

  b) Îmbrăcăminte

  1

  Costum din stofă (sacou cu 2 pantaloni)

  buc.

  2

  3

  Pentru femei se poate asigura fustă în loc de un pantalon.

  2

  Jachetă

  buc.

  1

  3

  3

  Bluzon

  buc.

  1

  3

  4

  Pantaloni de intervenție/tactici

  buc.

  4

  3

  5

  Pulover

  buc.

  1

  3

  6

  Scurtă pentru oraș

  buc.

  1

  3

  7

  Scurtă pentru instruire

  buc.

  1

  3

  8

  Impermeabil pentru ploaie/Pardesiu

  buc.

  1

  3

  9

  Costum/combinezon de instruire

  buc.

  1

  3

  c) Lenjerie

  1

  Cămașă

  buc.

  3

  3

  2

  Cămașă-bluză

  buc.

  6

  3

  Se asigură 3 bucăți cu mânecă lungă și 3 bucăți cu mânecă scurtă.

  3

  Costum termic (bluză și pantalon)

  buc.

  3

  3

  4

  Tricou

  buc.

  3

  3

  Se poate asigura cu mânecă lungă și/sau cu mânecă scurtă.

  5

  Pijama

  buc.

  3

  3

  d) Încălțăminte

  1

  Pantofi

  pereche

  3

  3

  2

  Ghete

  pereche

  3

  3

  Pentru femei se pot asigura cizme din piele.

  3

  Papuci

  pereche

  1

  3

  e) Echipament divers

  1

  Cravată

  buc.

  3

  3

  2

  Centură

  buc.

  1

  6

  3

  Curea din piele

  buc.

  1

  3

  4

  Fular

  buc.

  1

  3

  5

  Mănuși de piele

  pereche

  1

  3

  6

  Mănuși pentru instruire

  pereche

  2

  3

  7

  Prosop

  buc.

  3

  3

  8

  Mănuși albe

  pereche

  1

  inventar

  Se asigură în funcție de nevoi.

  9

  Eșarfă albă

  buc.

  1

  inventar

  10

  Ciorapi

  pereche

  10

  -

  Pentru femei se pot asigura dresuri.

  f) Echipament sportiv

  1

  Trening

  buc.

  1

  3

  2

  Tricou sport

  buc.

  2

  3

  3

  Pantofi sport

  pereche

  1

  3

  4

  Șort sport

  buc.

  1

  3

  g) Cazarmament

  1

  Cearșaf

  buc.

  3

  inventar

  2

  Cearșaf plic

  buc.

  3

  inventar

  Se poate asigura și cearșaf simplu.

  3

  Pătură/pilotă

  buc.

  2

  inventar

  4

  Față de pernă

  buc.

  3

  inventar

  5

  Saltea

  buc.

  1

  inventar

  6

  Pernă

  buc.

  1

  inventar

  h) Accesorii

  1

  Petlițe

  pereche

  2

  3

  2

  Însemne an de studiu

  buc.

  9

  inventar

  3

  Ecuson pentru mânecă

  buc.

  8

  3

  4

  Ecuson drapel național

  buc.

  8

  3

  5

  Ecuson nominal

  buc.

  1

  3

  6

  Eghilet cu accesorii

  buc.

  1

  inventar

  NOTĂ:
  Articolele de echipament care, în urma modificării și completării uniformelor, au devenit atipice se vor purta până la epuizarea stocurilor.

  NORMA Nr. 4
  pentru echiparea elevilor din unitățile de învățământ pentru formarea polițiștilor


  Nr. crt.

  Denumirea articolelor de echipament

  U.M.

  Prevederi

  Observații

  Cantitatea

  Durata de serviciu
  (ani)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  a) Coifura

  1

  Șepcuță/Beretă

  buc.

  2

  inventar

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  2

  Șapcă din stofă

  buc.

  1

  inventar

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare. Pentru femei se poate asigura pălărie.

  3

  Basc

  buc.

  1

  inventar

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  4

  Fes

  buc.

  1

  inventar

  5

  Căciulă

  buc.

  1

  inventar

  b) Îmbrăcăminte

  1

  Costum din stofă (sacou cu 2 pantaloni)

  buc.

  1

  inventar

  Pentru femei se poate asigura fustă în loc de un pantalon.
  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  2

  Jachetă

  buc.

  1

  inventar

  3

  Bluzon

  buc.

  1

  inventar

  4

  Pantaloni de intervenție/tactici

  buc.

  4

  inventar

  5

  Pulover

  buc.

  1

  inventar

  6

  Scurtă pentru oraș

  buc.

  1

  inventar

  7

  Scurtă pentru instruire

  buc.

  1

  inventar

  8

  Impermeabil pentru ploaie/Pardesiu

  buc.

  1

  inventar

  9

  Costum/combinezon de instruire

  buc.

  1

  inventar

  c) Lenjerie

  1

  Cămașă

  buc.

  2

  inventar

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  2

  Cămașă-bluză (mânecă lungă și/sau cu mânecă scurtă)

  buc.

  4

  inventar

  3

  Tricou

  buc.

  2

  inventar

  4

  Costum termic ( bluză și pantalon)

  buc.

  1

  inventar

  5

  Pijama

  buc.

  2

  inventar

  d) Încălțăminte

  1

  Pantofi

  pereche

  2

  inventar

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  2

  Ghete

  pereche

  2

  inventar

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare. Pentru femei se asigură cizme din piele.

  3

  Papuci

  pereche

  1

  inventar

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  e) Echipament divers

  1

  Centură

  buc.

  1

  inventar

  2

  Curea din piele

  buc.

  1

  inventar

  3

  Fular

  buc.

  1

  inventar

  4

  Cravată

  buc.

  1

  inventar

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  5

  Mănuși din piele

  pereche

  1

  inventar

  6

  Mănuși pentru instruire

  pereche

  1

  inventar

  7

  Prosop

  buc.

  2

  inventar

  8

  Mănuși albe

  pereche

  1

  inventar

  Se asigură în funcție de nevoi.

  9

  Eșarfă albă

  buc.

  1

  inventar

  10

  Ciorapi

  pereche

  10

  -

  f) Echipament sportiv

  1

  Trening

  buc.

  1

  inventar

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  2

  Tricou sport

  buc.

  2

  inventar

  3

  Pantofi sport

  pereche

  1

  inventar

  4

  Șort sport

  buc.

  1

  inventar

  g) Cazarmament

  1

  Cearșaf

  buc.

  3

  inventar

  2

  Cearșaf plic

  buc.

  3

  inventar

  Se poate asigura și cearșaf simplu.

  3

  Pătură/pilotă

  buc.

  2

  inventar

  4

  Față de pernă

  buc.

  3

  inventar

  5

  Saltea

  buc.

  1

  inventar

  6

  Pernă

  buc.

  1

  inventar

  h) Accesorii

  1

  Însemne an de studiu

  pereche

  6

  inventar

  Durata de utilizare în serviciu este egală cu perioada de școlarizare.

  2

  Ecuson pentru mânecă

  buc.

  6

  inventar

  3

  Ecuson drapel național

  buc.

  6

  inventar

  4

  Ecuson nominal

  buc.

  1

  inventar

  NORMA Nr. 5
  pentru asigurarea echipamentului specific formațiunilor de poliție


  Nr. crt.

  Denumirea articolelor de echipament

  U.M.

  Prevederi

  Observații

  Cantitatea

  Durata de serviciu
  (ani)

  0

  1

  2

  3

  4

  5

  I. Pentru polițiștii din structurile M.A.I.


  1

  Insignă cu număr de identificare

  buc.

  1

  inventar

  2

  Insignă pentru legitimare

  buc.

  1

  inventar

  3

  Port carnet pentru insignă și documentul de legitimare

  buc.

  2

  inventar

  II. Pentru polițiștii din structurile Poliției Române, Poliției de Frontieră, Inspectoratului General pentru Imigrări și unitățile necuprinse în structura inspectoratelor generale


  1

  Cagulă

  buc.

  2

  inventar

  Pentru cei care execută misiuni în teren

  2

  Vestă reflectorizantă inscripționată cu elemente de identificare a formațiunii

  buc.

  1

  inventar

  Pentru cei care execută misiuni în teren

  3

  Costum camuflaj/mascare*

  buc.

  2

  inventar

  Pentru cei care execută misiuni în teren

  4

  Banderolă

  buc.

  2

  inventar

  Pentru cei care execută misiuni în teren

  5

  Mănuși

  pereche

  2

  inventar

  Pentru cei care execută misiuni în teren

  6

  Mănuși protecție pentru control corporal/documente

  pereche

  10

  -

  Pentru cei care execută misiuni în teren

  7

  Ochelari protecție solară

  buc.

  1

  inventar

  Pentru cei care execută misiuni în teren

  8

  Pantaloni scurți

  buc.

  1

  inventar

  Pe timpul misiunilor din sezonul estival unde se recomandă portul acestor articole

  9

  Pantofi sport

  pereche

  1

  inventar

  10

  Cizme de cauciuc

  pereche

  1

  inventar

  11

  Fluier

  buc.

  1

  inventar

  Pentru cei care execută misiuni în teren

  12

  Centură

  cpl.

  1

  inventar

  Pentru cei care execută misiuni în teren

  13

  Port utilitare pentru centură

  buc.

  1

  inventar

  Pentru cei care execută misiuni în teren

  14

  Rucsac/Geantă transport echipament

  buc.

  1

  inventar

  15

  Combinezon de protecție control rutier/naval/feroviar

  buc.

  1

  inventar

  Se asigură numai efectivelor care desfășoară activități de control rutier/naval/feroviar.

  16

  Costum de antrenament pentru protecție mușcătură câine

  buc.

  1

  inventar

  Se asigură numai pentru instructori și conductori câini.

  17

  Costum de protecție (bluză + 2 pantaloni)

  buc.

  1

  inventar

  Se asigură numai pentru instructori/conductori/îngrijitori animale de serviciu.

  18

  Vestă multifuncțională

  buc.

  1

  inventar

  Pentru cei (polițiștii) care execută misiuni în teren

  19

  Hanorac

  buc.

  2

  inventar

  Pentru cei care execută misiuni în teren

  20

  Tricou antiînjunghiere

  buc.

  1

  inventar

  Pentru cei care execută misiuni în teren

  * Se vor utiliza peste uniforma de serviciu, constituită din articolele de echipament prevăzute la norma nr. 2, fără însă a o substitui.

  III. Pentru personalul din Serviciul de intervenții și acțiuni speciale, inclusiv serviciile județene de poliție de intervenție rapidă, pentru personalul din Serviciul Operații și centrele operaționale din cadrul Direcției Generale Anticorupție, precum și pentru structurile de sprijin operativ din cadrul Poliției de Frontieră

  1

  Combinezon/costum de intervenție

  buc.

  2

  inventar

  Se asigură în funcție de specificul fiecărei misiuni.

  2

  Combinezon/costum pentru lunetist

  buc.

  2

  inventar

  3

  Costum de camuflaj

  buc.

  2

  inventar

  4

  Tricou intervenție

  buc.

  3

  inventar

  5

  Cămașă

  buc.

  3

  inventar

  6

  Șepcuță/Beretă

  buc.

  1

  inventar

  7

  Tricou antiînjunghiere

  buc.

  1

  inventar

  8

  Vestă multifuncțională

  buc.

  1

  inventar

  9

  Mănuși pentru intervenție

  pereche

  2

  inventar

  10

  Centură tactică

  cpl.

  1

  inventar

  11

  Ghete intervenție

  pereche

  2

  inventar

  12

  Mănuși pentru coborâre pe coardă

  pereche

  1

  inventar

  13

  Ciorapi termici/de compresie

  pereche

  6

  -

  14

  Ochelari pentru intervenție

  buc.

  1

  inventar

  15

  Cagulă

  buc.

  2

  inventar

  16

  Fes

  buc.

  2

  inventar

  17

  Complet apărătoare articulații pentru intervenții

  buc.

  1

  inventar

  18

  Scurtă de iarnă pentru intervenție

  buc.

  1

  inventar

  19

  Rucsac

  buc.

  1

  inventar

  20

  Piesă de coborâre tip 8

  buc.

  2

  inventar

  21

  Coardă coborâre ultraușoară

  buc.

  10

  inventar

  22

  Cordelină asigurare

  ml.

  50

  inventar

  23

  Carabiniere cu asigurare

  buc.

  3

  inventar

  24

  Carabiniere alpinism, cu buclă

  buc.

  10

  inventar

  25

  Cască alpinism

  buc.

  10

  inventar

  26

  Ham salvare, dintr-o bucată

  buc.

  2

  inventar

  27

  Blocatoare

  buc.

  5

  inventar

  28

  Ham pentru alpinism

  buc.

  1

  inventar

  29

  Troliu

  buc.

  1

  inventar

  30

  Coardă statică

  ml.

  200

  inventar

  31

  Coardă tip Himalaya (sau echivalent), diametru 11,5 mm

  ml.

  2500

  inventar

  32

  Manșon protecție coardă

  buc.

  15

  inventar

  33

  Funie octogonală

  ml.

  200

  inventar

  34

  Demultiplicator forte

  buc.

  2

  inventar

  35

  Scară alpinism

  buc.

  5

  inventar

  36

  Dispozitiv urcare

  buc.

  5

  inventar

  37

  Ham debarcare elicopter

  buc.

  5

  inventar

  38

  Placă multicarabinieră

  buc.

  5

  inventar

  39

  Dispozitiv antișoc pentru rapel automat

  buc.

  1

  inventar

  40

  Dispozitiv cu role pentru protecție coardă

  buc.

  5

  inventar

  41

  Tandem coborâre funicular

  buc.

  5

  inventar

  42

  Sac portcoardă

  buc.

  1

  inventar

  43

  Sac portcoardă pentru picior

  buc.

  1

  inventar

  44

  Colțar de trecere

  buc.

  5

  inventar

  45

  Complet schi de tură

  cpl.

  1

  inventar

  46

  Schiuri cu bețe

  pereche

  10

  inventar

  47

  Clăpari

  pereche

  1

  inventar

  48

  Costum de schi

  buc.

  1

  inventar

  49

  Mănuși de schi

  pereche

  1

  inventar

  50

  Ochelari de schi

  buc.

  1

  inventar

  51

  Rachete de zăpadă

  pereche

  15

  inventar

  52

  Geantă transport echipament

  buc.

  1

  inventar

  IV. Pentru polițiștii care au în primire și exploatare motociclete, ATV-uri

  1

  Costum moto

  buc.

  2

  inventar

  2

  Pelerină ploaie

  buc.

  3

  inventar

  3

  Cască protecție motocicliști

  buc.

  1

  inventar

  4

  Cagulă

  buc.

  2

  inventar

  5

  Cizme moto

  pereche

  2

  inventar

  6

  Ochelari moto

  buc.

  1

  inventar

  7

  Mănuși protecție pentru control corporal

  pereche

  10

  -

  8

  Mănuși moto

  pereche

  1

  inventar

  9

  Ochelari protecție solară

  buc.

  1

  inventar

  10

  Fluier

  buc.

  1

  inventar

  11

  Vestă cu elemente reflectorizante

  buc.

  1

  inventar

  12

  Mănuși albe

  pereche

  2

  inventar

  V. Pentru personalul care deservește navele și bărcile cu motor, din dotarea unităților

  1

  Pălărie impermeabilă

  buc.

  1

  inventar

  2

  Pelerină/Combinezon/Costum de protecție împotriva intemperiilor

  buc.

  2

  inventar

  3

  Costum cu doi pantaloni (salopetă)

  buc.

  2

  inventar

  Pentru personalul tehnic de pe nave

  4

  Pantaloni scurți

  buc.

  1

  inventar

  5

  Cizme din cauciuc

  pereche

  1

  inventar

  6

  Pantofi gabieri

  pereche

  1

  inventar

  7

  Ghete

  pereche

  2

  inventar

  8

  Ochelari apărători de protecție solară și vânt

  buc.

  1

  inventar

  9

  Mănuși impermeabile

  pereche

  1

  inventar

  10

  Scurtă impermeabilă

  buc.

  1

  inventar

  11

  Hanorac

  buc.

  1

  inventar

  Cazarmament pentru cușete nave:

  12

  Cearșaf/cearșaf plic

  buc.

  4

  inventar

  13

  Față pernă

  buc.

  4

  inventar

  14

  Pernă

  buc.

  1

  inventar

  15

  Saltea

  buc.

  1

  inventar

  16

  Pătură (pled)

  buc.

  1

  inventar

  VI. Pentru efectivele din cadrul serviciilor teritoriale și sectoarelor poliției de frontieră din zonele muntoase

  1

  Cagulă

  buc.

  2

  inventar

  2

  Costum de camuflaj/mascare*

  buc.

  2

  inventar

  3

  Vestă multifuncțională

  buc.

  1

  inventar

  4

  Mănuși

  pereche

  1

  inventar

  5

  Ghete cu șiret și carâmb înalt

  pereche

  2

  inventar

  6

  Centură tactică

  cpl.

  1

  inventar

  7

  Ciorapi termici/de compresie

  pereche

  6

  -

  8

  Ochelari de protecție solară și vânt

  buc.

  1

  inventar

  9

  Capișon

  buc.

  1

  inventar

  10

  Rucsac

  buc.

  1

  inventar

  11

  Complet schiuri de tură

  cpl.

  15

  inventar

  12

  Clăpari

  pereche

  15

  inventar

  13

  Costum de schi

  buc.

  15

  inventar

  14

  Mănuși de schi

  pereche

  15

  inventar

  15

  Ochelari de schi

  buc.

  15

  inventar

  16

  Schiuri cu bețe

  pereche

  15

  inventar

  17

  Rachete de zăpadă

  pereche

  15

  inventar

  18

  Geantă transport echipament

  buc.

  1

  inventar

  19

  Scurtă impermeabilă cu protecție termică

  buc.

  1

  inventar

  20

  Hanorac cu guler înalt

  buc.

  1

  inventar

  21

  Cizme de cauciuc

  pereche

  1

  inventar

  22

  Foaie de cort

  buc.

  1

  inventar

  23

  Fluier

  buc.

  1

  inventar

  24

  Mănuși protecție pentru control corporal

  pereche

  10

  -

  25

  Port utilitare

  buc.

  1

  inventar

  * Se vor utiliza peste uniforma de serviciu, constituită din articolele de echipament prevăzute la norma nr. 2, fără însă a o substitui.

  VII. Pentru efectivele de polițiști care participă la misiuni internaționale

  1

  Costum tactic - bluză, doi pantaloni, pălărie/șepcuță

  buc.

  2

  6 luni

  Pentru misiunile desfășurate în zone calde deșertice se asigură pălărie.

  2

  Costum de protecție împotriva intemperiilor

  buc.

  1

  6 luni

  3

  Vestă multifuncțională cu elemente reflectorizante

  buc.

  2

  6 luni

  4

  Pantaloni scurți tactici

  buc.

  2

  6 luni

  Pentru misiunile desfășurate în zone calde deșertice, în funcție de specificul și cutumele zonei de desfășurare a misiunii

  5

  Scurtă protecție termică

  buc.

  1

  6 luni

  6

  Bluză de vânt

  buc.

  1

  6 luni

  7

  Costum termic

  buc.

  1

  6 luni

  8

  Cămașă bluză cu mâneca scurtă

  buc.

  3

  6 luni

  9

  Cămașă bluză cu mâneca lungă

  buc.

  3

  6 luni

  10

  Pulover

  buc.

  1

  6 luni

  11

  Tricou

  buc.

  6

  6 luni

  12

  Ghete tactice

  pereche

  2

  6 luni

  Pentru misiunile desfășurate în zone calde deșertice, o pereche se poate substitui cu ghete din material textil.

  13

  Mănuși protecție

  pereche

  1

  6 luni

  14

  Mănuși îmblănite

  pereche

  1

  6 luni

  15

  Curea

  buc.

  1

  6 luni

  16

  Centură

  buc.

  1

  6 luni

  17

  Cagulă

  buc.

  2

  6 luni

  18

  Ciorapi

  pereche

  6

  -

  19

  Fes

  buc.

  1

  6 luni

  20

  Trening antrenament

  buc.

  1

  6 luni

  21

  Șort sport

  buc.

  2

  6 luni

  22

  Tricou sport

  buc.

  2

  6 luni

  23

  Prosop

  buc.

  4

  6 luni

  24

  Pantofi sport

  pereche

  1

  6 luni

  25

  Sac de dormit

  buc.

  1

  6 luni

  26

  Geantă transport echipament

  buc.

  2

  inventar

  27

  Rucsac

  buc.

  1

  inventar

  28

  Steag drapel național

  buc.

  -

  inventar

  Se asigură conform cerințelor.

  29

  Eșarfă protecție împotriva prafului

  buc.

  1

  6 luni

  Pentru misiunile desfășurate în zone calde deșertice

  30

  Mască protecție praf

  buc.

  1

  6 luni

  31

  Plasă de țânțari

  buc.

  1

  6 luni

  Pentru misiunile desfășurate în zone calde deșertice

  32

  Ochelari de protecție împotriva prafului

  buc.

  1

  6 luni

  Pentru misiunile desfășurate în zone calde deșertice

  33

  Ochelari protecție solară

  buc.

  1

  6 luni

  34

  Suport de grad profesional

  pereche

  4

  6 luni

  35

  Semn personal de identitate

  buc.

  1

  6 luni

  Se distribuie o dată pentru totdeauna.

  36

  Ecuson nominal

  buc.

  1

  6 luni

  37

  Ecuson text ROMÂNIA

  buc.

  4

  6 luni

  38

  Ecuson drapel ROMÂNIA

  buc.

  4

  6 luni

  39

  Ecuson cu însemnele naționale, pentru poliție

  buc.

  4

  6 luni

  40

  Ecuson cu steagul național RO POLICE

  buc.

  2

  6 luni

  NOTE: 1. Articolele de echipament prevăzute la nr. crt. 1-25 și 29-40 se scad din evidența unităților odată cu distribuția. Celelalte produse prevăzute în normă se vor folosi la următoarele misiuni în funcție de starea și de gradul de uzură al acestora.2. De prezenta normă beneficiază și polițiștii care desfășoară misiuni internaționale pe o perioadă de până la 1 an, în funcție de specificul misiunii. Pentru misiunile care se prelungesc peste această perioadă, echipamentul prevăzut de această normă se va asigura în continuare, în funcție de solicitările de completare și de perioada pentru care s-a făcut prelungirea.3. Articolele de igienă personală se asigură de către participanți.
  (la 28-09-2021, Anexa nr. 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )


  Anexa nr. 3

  LEGITIMAȚIA DE SERVICIU A POLIȚIȘTILOR


  Articolul 1
  (1) Legitimația de serviciu a polițiștilor este documentul oficial care face dovada calității de polițist - funcționar public cu statut special, în activitate.(2) Legitimația de serviciu este folosită exclusiv în exercitarea atribuțiilor de serviciu.


  Articolul 2

  Legitimația de serviciu a polițiștilor este confecționată în sistem duplex (față-verso), cu următorul conținut:
  a) pentru Poliția Română și Poliția de Frontieră Română– față: în partea de sus, central, rândul întâi - „ROMÂNIA“, rândul al doilea - „MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“ și rândul al treilea, titulatura: „POLIȚIA ROMÂNĂ“ sau, după caz, „POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ“; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema României; în colțul din stânga jos, ordonate de sus în jos, unele sub altele, se vor înscrie titulatura documentului - „LEGITIMAȚIE“, gradul profesional, numele titularului și prenumele tatălui, prenumele titularului; în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 3 cm, executată color (în ținuta de reprezentare);– verso: în partea de sus, central, rândul întâi și al doilea - cu majuscule, structura din care face parte titularul; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în centru, sub data emiterii - sigla unității respective, încadrată stângadreapta de seria (formată din 3 litere), respectiv numărul legitimației (format din maximum 5 cifre); sub numărul legitimației, aliniat la dreapta - „MINISTRUL AFACERILOR INTERNE“ sau „INSPECTOR GENERAL AL POLIȚIEI“, respectiv „INSPECTOR GENERAL AL POLIȚIEI DE FRONTIERĂ“, în funcție de nivelul de acces; pe rândul următor, centrat, semnătura scanată a ministrului afacerilor interne sau a inspectorilor generali; în partea de jos, sub siglă, se consemnează mențiunea: „VALABILĂ PÂNĂ LA“, urmată de data valabilității formată din zi, lună, an, codul numeric personal al titularului, iar pe ultimul rând, în funcție de nivelul de acces, cu majuscule de culoare roșie - „ACCES GENERAL“, respectiv caseta cu nivelul de acces.
  b) pentru Academia de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“– față: în partea de sus, central, rândul întâi - „ROMÂNIA“ și rândul al doilea - „MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema României; în colțul din stânga jos, ordonate de sus în jos, unele sub altele, se vor înscrie titulatura documentului - „LEGITIMAȚIE“, gradul profesional, numele titularului și prenumele tatălui, prenumele titularului; în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ținută de reprezentare);– verso: în partea de sus, central, pe rândul întâi - ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA“; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în centru, sub data emiterii - sigla Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“; aliniate la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele, se vor înscrie seria (formată din 3 litere) și numărul legitimației (format din maximum 5 cifre), mențiunea „VALABILĂ PÂNĂ LA“, sub care se centrează data valabilității formată din zi, lună, an; aliniat la dreapta -„MINISTRUL AFACERILOR INTERNE“ sau „RECTOR“, în funcție de nivelul de acces; pe rândul următor, centrat, semnătura scanată a ministrului afacerilor interne sau a rectorului Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“; în partea de jos, sub siglă, în funcție de nivelul de acces, cu majuscule de culoare roșie - „ACCES GENERAL“, respectiv caseta cu nivelul de acces, iar pe ultimul rând - codul numeric personal al titularului.
  c) pentru Direcția Generală Anticorupție– față: în partea de sus, central, rândul întâi - „ROMÂNIA“, rândul al doilea - „MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“ și rândul al treilea, titulatura: „DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE“; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în centru - stema României; în colțul din stânga jos, ordonate de sus în jos, unele sub altele, se vor înscrie titulatura documentului - „LEGITIMAȚIE“, gradul profesional, numele titularului și prenumele tatălui, prenumele titularului; în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 3 cm x 3 cm, executată color (în ținuta de reprezentare);– verso: în partea de sus, central, rândul întâi și al doilea - cu majuscule, structura Direcției Generale Anticorupție din care face parte titularul; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în centru, sub data emiterii - sigla Direcției Generale Anticorupție, încadrată stânga-dreapta de seria (formată din 3 litere), respectiv numărul legitimației (format din maximum 5 cifre). Sub numărul legitimației, aliniat la dreapta - „MINISTRUL AFACERILOR INTERNE“ sau „DIRECTOR GENERAL“, în funcție de nivelul de acces; pe rândul următor, centrat, semnătura scanată a ministrului afacerilor interne sau a directorului general; în partea de jos, sub siglă, se consemnează: mențiunea „VALABILĂ PÂNĂ LA“, urmată de data valabilității formată din zi, lună, an; pe rândul următor - codul numeric personal al titularului, iar pe ultimul rând, în funcție de nivelul de acces, cu majuscule de culoare roșie - „ACCES GENERAL“, respectiv caseta cu nivelul de acces.
  d) pentru celelalte unități ale Ministerului Afacerilor Interne aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne, cu excepția celor prevăzute la lit. a), b) și c)– față: în partea de sus, central, rândul întâi - „ROMÂNIA“ și rândul al doilea - „MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în colțul din dreapta sus - stema României; pe penultimul rând al jumătății superioare, în partea stângă se va înscrie titulatura documentului - „LEGITIMAȚIE“; în colțul din stânga jos se vor înscrie, ordonate de sus în jos, unele sub altele, gradul profesional, numele titularului și prenumele tatălui, prenumele titularului; în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ținută de reprezentare);– verso: în partea de sus, central, pe rândul întâi și al doilea, cu majuscule, unitatea din care face parte titularul; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în centru, sub data emiterii - sigla Ministerului Afacerilor Interne; aliniate la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele, se vor înscrie seria (formată din 3 litere) și numărul legitimației (format din maximum 5 cifre), mențiunea „VALABILĂ PÂNĂ LA“, sub care se centrează data valabilității formată din zi, lună, an; aliniat la dreapta -„MINISTRUL AFACERILOR INTERNE“; pe rândul următor, centrat, semnătura scanată a ministrului afacerilor interne; în partea de jos, sub siglă, în funcție de nivelul de acces, cu majuscule de culoare roșie - „ACCES GENERAL“, respectiv caseta cu nivelul de acces, iar pe ultimul rând - codul numeric personal al titularului.
  e) pentru personalul din unitățile Aparatului Central– față: în partea de sus, central, rândul întâi - „ROMÂNIA“ și rândul al doilea - „MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în colțul din dreapta sus - stema României; pe penultimul rând al jumătății superioare, în partea stângă se va înscrie titulatura documentului - „LEGITIMAȚIE“; pe ultimul rând al jumătății superioare, în partea stângă se va înscrie cu majuscule de culoare roșie - „APARAT CENTRAL“; în colțul din stânga jos, se vor înscrie, ordonate de sus în jos, unele sub altele, gradul profesional, numele titularului și prenumele tatălui, prenumele titularului; în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ținută de reprezentare).– verso: în partea de sus, central, pe rândul întâi și al doilea - cu majuscule, unitatea din care face parte titularul; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în centru, sub data emiterii - sigla Ministerului Afacerilor Interne; aliniate la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele, se vor înscrie seria (formată din 3 litere) și numărul legitimației (format din maximum 5 cifre), mențiunea „VALABILĂ PÂNĂ LA“, sub care se centrează data valabilității formată din zi, lună, an; aliniat la dreapta - „MINISTRUL AFACERILOR INTERNE“; pe rândul următor, centrat, semnătura scanată a ministrului afacerilor interne; în partea de jos, sub siglă, în funcție de nivelul de acces, cu majuscule de culoare roșie - „ACCES GENERAL“, respectiv caseta cu nivelul de acces, iar pe ultimul rând - codul numeric personal al titularului.
  f) pentru personalul din structurile subordonate unităților Aparatului Central– față: în partea de sus, central, rândul întâi - „ROMÂNIA“, rândul al doilea -„MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în colțul din dreapta sus - stema României; pe penultimul rând al jumătății superioare, în partea stângă se va înscrie titulatura documentului - „LEGITIMAȚIE“; în colțul din stânga jos, ordonate de sus în jos, unele sub altele, gradul profesional, numele titularului și prenumele tatălui, prenumele titularului; în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ținută de reprezentare);– verso: în partea de sus, central, pe rândul întâi și al doilea - cu majuscule, denumirea unității; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în centru, sub data emiterii - sigla Ministerului Afacerilor Interne; aliniate la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele, se vor înscrie seria (formată din 3 litere) și numărul legitimației (format din 5 cifre), mențiunea „VALABILĂ PÂNĂ LA“, sub care se centrează data valabilității formată din zi, lună, an; aliniat la dreapta - „MINISTRUL AFACERILOR INTERNE“; pe rândul următor, centrat, semnătura scanată a ministrului afacerilor interne; în partea de jos, sub siglă, în funcție de nivelul de acces, cu majuscule de culoare roșie - „ACCES GENERAL“, respectiv caseta cu nivelul de acces, iar pe ultimul rând - codul numeric personal al titularului.
  g) pentru polițiștii de poliție judiciară detașați la structurile Ministerului Public– față: în partea de sus, central, rândul întâi - „ROMÂNIA“, rândul al doilea - „MINISTERUL AFACERILOR INTERNE“; colțul din stânga sus este barat cu tricolorul României; în colțul din dreapta sus - stema României; pe penultimul rând al jumătății superioare, în partea stângă se va înscrie titulatura documentului - „LEGITIMAȚIE“; în colțul din stânga jos, ordonate de sus în jos, unele sub altele, gradul profesional, numele titularului și prenumele tatălui, prenumele titularului; în colțul din dreapta jos, fotografia titularului, cu dimensiunile de 2,5 cm x 3,5 cm, executată color (în ținută de reprezentare);– verso: în partea de sus, central, pe rândul întâi - „POLIȚIE JUDICIARĂ“; pe rândul al doilea - structura Ministerului Public; pe rândul al treilea - ziua, luna și anul emiterii legitimației; în centru, sub data emiterii, sigla Ministerului Afacerilor Interne; aliniate la stânga, ordonate de sus în jos, unele sub altele, se vor înscrie - seria (formată din 3 litere) și numărul legitimației (format din 5 cifre), mențiunea „VALABILĂ PÂNĂ LA“, sub care se centrează data valabilității formată din zi, lună, an; aliniat la dreapta - „MINISTRUL AFACERILOR INTERNE“, pe rândul următor, centrat, semnătura scanată a ministrului afacerilor interne; în partea de jos, sub siglă, în funcție de nivelul de acces, cu majuscule de culoare roșie - „ACCES GENERAL“, respectiv caseta cu nivelul de acces, iar pe ultimul rând - codul numeric personal al titularului.


  Articolul 3

  Modelele legitimației de serviciu, precum și cromatica specifică acestora sunt prevăzute, după cum urmează: figura 1 - pentru polițiștii din cadrul Poliției Române; figura 2 - pentru polițiștii din cadrul Poliției de Frontieră Române; figura 3 - pentru polițiștii din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza“; figura 4 - pentru polițiștii din cadrul Direcției Generale Anticorupție; figura 5 - pentru polițiștii din cadrul unităților aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne; figura 6 - pentru polițiștii din unitățile Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne; figura 7 - pentru polițiștii din structurile subordonate unităților Aparatului central al Ministerului Afacerilor Interne; figura 8 - pentru polițiștii de poliție judiciară detașați la structuri ale Ministerului Public.


  Articolul 4

  Figurile 1-8*) fac parte integrantă din prezenta anexă.
  *) Figurile 1-8 sunt reproduse în facsimil.
  FIGURA 1
  POLIȚIA ROMÂNĂ
  (Acces general)

  POLIȚIA ROMÂNĂ
  (Acces limitat)

  FIGURA 2
  POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ
  (Acces general)

  POLIȚIA DE FRONTIERĂ ROMÂNĂ
  (Acces limitat)

  FIGURA 3
  ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA“
  (Acces general)

  ACADEMIA DE POLIȚIE „ALEXANDRU IOAN CUZA“
  (Acces limitat)

  FIGURA 4
  DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE
  (Acces general)

  DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE
  (Acces limitat)

  FIGURA 5
  Celelalte instituții/structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Acces general)

  Celelalte instituții/structuri aflate în subordinea/în cadrul Ministerului Afacerilor Interne (Acces limitat)

  FIGURA 6
  APARAT CENTRAL
  (Acces general)

  APARAT CENTRAL
  (Acces limitat)

  FIGURA 7
  APARAT CENTRAL - unități subordonate (Acces general)

  APARAT CENTRAL - unități subordonate (Acces limitat)

  FIGURA 8
  POLIȚIA JUDICIARĂ - structura Ministerului Public Acces general)

  POLIȚIA JUDICIARĂ - structura Ministerului Public (Acces limitat)

  (la 28-09-2021, Anexa nr. 3 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 ) Notă
  Articolele II-IV din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 prevăd:
  Articolul II
  (1) Modificările intervenite în uniformele polițiștilor se vor realiza eșalonat, până la data de 31 decembrie 2024.
  (2) Achiziționarea de articole de echipament specific se realizează eșalonat, cu încadrarea în fondurile aprobate cu această destinație.

  Articolul III
  (1) Până la data finalizării procedurilor pentru emiterea documentelor în formatul și cu conținutul prevăzute în anexa nr. 3A, legitimațiile de serviciu ale polițiștilor se emit potrivit prevederilor anexei nr. 3. După această dată, stabilită prin ordin al ministrului afacerilor interne, la împlinirea termenului de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, legitimațiile de serviciu ale polițiștilor se emit exclusiv în noul format.
  (2) Legitimațiile de serviciu ale polițiștilor emise până la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, precum și cele emise până la împlinirea termenului prevăzut la alin. (1) rămân valabile până la data expirării.
  (3) Legitimațiile de serviciu ale polițiștilor prevăzute la alin. (2) pot fi preschimbate înainte de data expirării, cu documente având formatul și conținutul prevăzute în anexa nr. 3A, în funcție de necesitățile stabilite de Ministerul Afacerilor Interne.

  Articolul IV
  (1) Prevederile art. I pct. 3 intră în vigoare la 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I, a prezentei hotărâri.
  (2) La împlinirea termenului de 18 luni de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă anexa nr. 3 din Hotărârea Guvernului nr. 1.061/2002 privind stabilirea uniformei, echipamentului specific, însemnelor distinctive, insignei și documentului de legitimare pentru polițiști, republicată, cu modificările și completările ulterioare, astfel cum a fost modificată și completată prin prezenta hotărâre.


  Anexa nr. 3A

  LEGITIMAȚIA DE SERVICIU A POLIȚIȘTILOR
  (format ID1)


  Articolul 1
  (1) Legitimația de serviciu a polițiștilor este documentul oficial care face dovada calității de polițist - funcționar public cu statut special, în activitate.(2) Legitimația de serviciu este folosită exclusiv în exercitarea atribuțiilor de serviciu.


  Articolul 2
  (1) Legitimația de serviciu are formatul ID1, de tip card, și include un suport de stocare de înaltă securitate.(2) Legitimația de serviciu conține cel puțin următoarele date și informații, înscrise pe față și pe verso, astfel:
  a) „România“;
  b) „Ministerul Afacerilor Interne“;
  c) instituția emitentă și, dacă este cazul, unitatea din care face parte titularul;
  d) stema și drapelul României;
  e) gradul profesional, numele și prenumele titularului;
  f) imaginea facială a titularului;
  g) titulatura documentului - „Legitimație“;
  h) seria și numărul legitimației;
  i) ziua, luna și anul emiterii legitimației;
  j) ziua, luna și anul expirării valabilității legitimației;
  k) codul numeric personal al titularului;
  l) nivelul de acces.


  Articolul 3

  Elementele grafice și de securitate ale legitimației de serviciu și datele care se înscriu în suportul de stocare de înaltă securitate se stabilesc de către Ministerul Afacerilor Interne.


  Articolul 4

  Ministerul Afacerilor Interne publică pe pagina de internet proprie specimenele legitimațiilor de serviciu.

  (la 28-09-2021, Anexa nr. 3A a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )


  Anexa nr. 3B

  INSIGNELE POLIȚIȘTILOR


  Articolul 1
  (1) Insigna de polițist este însemnul oficial care face dovada calității de polițist - funcționar public cu statut special, în activitate.(2) Insigna de polițist se eliberează numai pentru polițiștii din cadrul Poliției Române, Poliției de Frontieră Române, Inspectoratului General pentru Imigrări, Direcției Generale Anticorupție și pentru polițiștii de poliție judiciară detașați la structurile Ministerului Public.


  Articolul 2
  (1) Insigna de polițist are forma unui scut cu o plăcuță dreptunghiulară în partea inferioară, în exterior, și este confecționată din tombac, protejată la exterior de un strat de lac incolor aplicat la cald. Prin excepție, insigna de polițist din cadrul Direcției Generale Anticorupție are forma rotundă.(2) Insigna este prevăzută cu sistem de fixare prin lamelă metalică pe articolele de îmbrăcăminte, pe centură sau în suportul din piele aferent în care se poate introduce și legitimația de serviciu.


  Articolul 3
  (1) Fațada insignei conține elemente de identificare comune și elemente specifice unora dintre structurile din care fac parte polițiștii respectivi.(2) Elementele de identificare comune sunt următoarele:
  a) în partea de sus se află drapelul tricolor, iar pe culoarea galbenă a acestuia este înscris „ROMÂNIA“;
  b) în partea din mijloc este prevăzută sigla Poliției Române, a Poliției de Frontieră Române sau a Inspectoratului General pentru Imigrări, după caz;
  c) în partea de jos, pe plăcuța dreptunghiulară sunt înscrise seria formată din 1-3 litere, ce reprezintă identificarea alfabetică a unității din care face parte titularul, și numărul insignei format din cel mult 5 cifre, care reprezintă identificarea numerică a polițistului.
  (3) Elementele de identificare specifice pentru insignele polițiștilor din cadrul Poliției Române și polițiștilor de poliție judiciară detașați la structurile Ministerului Public sunt prevăzute în modelul din figura 1, pentru insignele polițiștilor din cadrul Poliției de Frontieră Române sunt prevăzute în modelul din figura 2, iar cele pentru insignele polițiștilor din cadrul Inspectoratului General pentru Imigrări sunt prevăzute în modelul din figura 3.(4) Elementele de identificare specifice pentru insignele polițiștilor din cadrul Direcției Generale Anticorupție sunt prevăzute în modelul din figura 4 și se prezintă astfel: pe fond albastru, o spadă de argint, așezată în pal, cu vârful în jos, înconjurată de două ramuri de lauri, de același metal, încrucișate în săritoare în partea de jos și ale căror extremități superioare ating garda armei; în exergă, între un cerc liniar auriu, la interior, și unul auriu și un altul albastru împodobit cu 10 coroane deschise, cu câte 3 fleuroane, intercalate de alte 10 fleuroane mai mici, de asemenea de aur, la exterior, legenda scrisă cu litere majuscule, de același metal, pe fond albastru: în partea de sus și în sensul acelor de ceasornic „DIRECȚIA GENERALĂ ANTICORUPȚIE“, iar în partea de jos și în sens invers acelor de ceasornic, între două linii oblice, aurii, dispuse pe flancuri, se află numărul de identificare al fiecărui lucrător, compus din 4 cifre.


  Articolul 4

  Figurile 1-4*) fac parte integrantă din prezenta anexă.
  *) Figurile 1-4 sunt reproduse în facsimil.
  FIGURA 1

  FIGURA 2

  FIGURA 3

  FIGURA 4

  (la 28-09-2021, Actul a fost completat de Punctul 8, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 985 din 15 septembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 924 din 28 septembrie 2021 )

  -------------