ORDONANȚĂ DE URGENȚĂ nr. 136 din 14 august 2020pentru rectificarea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 752 din 18 august 2020
  Având în vedere:– evoluția situației epidemiologice de pe teritoriul României care indică o creștere a numărului de persoane infectate cu coronavirusul SARS-CoV-2;– necesitatea luării unor măsuri urgente, cu caracter excepțional, pentru diminuarea efectelor negative asupra economiei cauzate de măsurile adoptate pentru limitarea infectării cu coronavirusul SARS-CoV-2 în rândul populației;– necesitatea asigurării sumelor pentru plata indemnizației pentru șomaj și a măsurilor active de sprijin destinate angajaților și angajatorilor în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2 care se suportă, potrivit legii, din bugetul asigurărilor pentru șomaj;– necesitatea menținerii locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate de epidemie și evitarea concedierilor colective, precum și prevenirea creșterii șomajului;– analiza execuției bugetare pe primele 6 luni ale anului, respectiv a gradului de utilizare a fondurilor bugetare alocate;– necesitatea corelării planificării bugetare cu gradul de colectare a veniturilor și de execuție a cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat și bugetului asigurărilor pentru șomaj pe primele 6 luni ale anului,
  ținând seama de faptul că nepromovarea în regim de urgență a prezentului act normativ ar avea drept consecințe negative următoarele:– lipsa sumelor pentru plata măsurilor adoptate pentru limitarea infectării populației cu coronavirusul SARS-CoV-2;– riscul unui impact negativ asupra ocupării forței de muncă, ceea ce ar putea conduce în perioada următoare la creșterea numărului de șomeri în căutarea unui loc de muncă;– riscul neasigurării fondurilor aferente măsurilor active de stimulare a ocupării forței de muncă cu impact negativ asupra locurilor de muncă pentru salariații din domeniile de activitate afectate în actualul context epidemiologic;– riscul necorelării planificării bugetare cu evoluția prognozată a indicatorilor macroeconomici și execuția bugetară pe primele 6 luni ale anului,
  în considerarea faptului că elementele sus-menționate vizează interesul general public și definesc un context excepțional care nu putea fi previzionat, și a căror reglementare nu poate fi amânată,
  în temeiul art. 115 alin. (4) din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță de urgență.

  Articolul 1

  Bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020, aprobate prin Legea bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 nr. 6/2020, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 3 din 6 ianuarie 2020, se modifică și se completează potrivit prevederilor prezentei ordonanțe de urgență.


  Articolul 2

  Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020, detaliate pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 1.


  Articolul 3
  (1) Bugetul asigurărilor sociale de stat aferent sistemului public de pensii pe anul 2020 se diminuează la venituri cu suma de 6.823.015 mii lei prin diminuarea veniturilor curente cu suma de 427.076 mii lei și a subvenției acordate de la bugetul de stat cu suma de 6.395.939 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare cu suma de 6.823.015 mii lei.(2) Sistemul de asigurări pentru accidente de muncă și boli profesionale pe anul 2020 se diminuează la cheltuieli cu suma de 3.000 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare, excedentul majorându-se cu aceeași sumă.


  Articolul 4

  Influențele asupra veniturilor și cheltuielilor bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020, detaliate la venituri pe capitole și subcapitole, iar la cheltuieli pe capitole și titluri, pe credite de angajament și credite bugetare, sunt prevăzute în anexa nr. 2.


  Articolul 5
  (1) Bugetul asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 aferent sistemului asigurărilor pentru șomaj se majorează la venituri cu suma de 2.951.000 mii lei, iar la cheltuieli se majorează cu aceeași sumă atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.(2) Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale instituit prin Legea nr. 200/2006 privind constituirea și utilizarea Fondului de garantare pentru plata creanțelor salariale, cu modificările ulterioare, se majorează la venituri cu suma de 107.833 mii lei, iar la cheltuieli se diminuează cu suma de 1.300.000 mii lei atât la credite de angajament, cât și la credite bugetare.(3) Sistemul asigurărilor pentru șomaj se stabilește cu un deficit de 2.488.300 mii lei, iar Fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale cu un excedent de 1.151.702 mii lei.


  Articolul 6

  Deficitul sistemului asigurărilor pentru șomaj se acoperă din disponibilitățile înregistrate de acest sistem în anii precedenți.


  Articolul 7

  Se autorizează ordonatorul principal de credite să detalieze influențele aprobate și să introducă modificările prevăzute prin prezenta ordonanță de urgență în bugetul asigurărilor sociale de stat și bugetul asigurărilor pentru șomaj și în anexele la acestea pe anul 2020 și să comunice Ministerului Finanțelor Publice, în termen de 10 zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, detalierea influențelor aprobate.


  Articolul 8

  Începând cu data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, se repartizează sumele reținute în proporție de 10% conform art. 21 alin. (5) din Legea nr. 500/2002 privind finanțele publice, cu modificările și completările ulterioare.


  Articolul 9

  Prin derogare de la prevederile art. 12 alin. (1) lit. b) și c),art. 24 și art. 26 alin. (5) din Legea responsabilității fiscal-bugetare nr. 69/2010, republicată, și ale art. 3 alin. (5) și (6) din Legea nr. 238/2019 pentru aprobarea plafoanelor unor indicatori specificați în cadrul fiscal-bugetar pe anul 2020:
  a) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul asigurărilor sociale de stat este de 80.639 milioane lei, din care 362 milioane lei cheltuieli de personal.
  b) pentru anul 2020, plafonul nominal al cheltuielilor, exclusiv asistența financiară din partea Uniunii Europene și a altor donatori, pentru bugetul asigurărilor pentru șomaj este de 6.828 milioane lei;
  c) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor pentru șomaj pe anul 2020 este de 1.151,7 milioane lei;
  d) plafonul nominal al soldului bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul 2020 este de 13,9 milioane lei.


  Articolul 10

  Anexele nr. 1 și 2*) fac parte integrantă din prezenta ordonanță de urgență.
  *) Anexele nr. 1 și 2 sunt reproduse în facsimil.

  PRIM-MINISTRU
  LUDOVIC ORBAN
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor publice,
  Vasile-Florin Cîțu
  Ministrul muncii și protecției sociale,
  Victoria Violeta Alexandru

  București, 14 august 2020.
  Nr. 136.

  ANEXA nr. 1

  MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor Sociale de Stat pe anul 2020

  - mii lei -

  Capitol

  Subcapitol

  Paragraf

  Grupa/ Titlu

  Articol

  Alineat

  Denumire indicator

  Influențe

  A

  B

  1

  0001

  03

  VENITURI - TOTAL

  -6.823.015

  0002

  03

  I. VENITURI CURENTE

  -427.076

  2000

  03

  B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI

  -385.221

  2003

  CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR

  -9.085

  01

  Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de angajatori

  -5.874

  09

  Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru accidente de muncă și boli profesionale

  -3.211

  2103

  CONTRIBUȚIILE ASIGURAȚILOR

  -376.136

  01

  Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de asigurați

  -1.050.577

  07

  Contribuția la fondul de pensii, administrat privat (se scade)

  205.565

  12

  Contribuții de asigurări sociale de stat datorate de persoane care realizează venituri din activități independente, activități agricole și asocieri fără personalitate juridică

  17.810

  14

  Contribuția individuală de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din activități desfășurate în baza contractelor/convențiilor civile încheiate potrivit Codului civil, precum și a contractelor de agent

  253

  47

  Contribuția de asigurări sociale datorată de persoanele care realizează venituri din salarii din domeniul construcțiilor

  600.813

  48

  Contribuții de asigurări aferente declarației unice

  -150.000

  2900

  03

  C. VENITURI NEFISCALE

  -41.855

  3000

  03

  C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

  3.228

  3103

  VENITURI DIN DOBÂNZI

  3.228

  05

  Venituri din dobânzi ale bugetului asigurărilor sociale de stat

  17

  06

  Venituri din dobânzi ale sistemului de asigurări de accidente de muncă și boli profesionale

  3.211

  3300

  03

  C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

  -45.083

  3303

  VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII ȘI ALTE ACTIVITĂȚI

  -50.375

  08

  Venituri din prestări de servicii

  -38

  11

  Contribuția pentru bilete de tratament și odihnă

  -50.337

  3603

  DIVERSE VENITURI

  5.292

  01

  Venituri din aplicarea prescripției extinctive

  1.885

  50

  Alte venituri

  3.407

  4100

  03

  IV. SUBVENȚII

  -6.395.939

  4200

  03

  SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  -6.395.939

  4203

  SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

  -6.395.939

  24

  Subvenții primite de bugetul asigurărilor sociale de stat

  -6.395.939

  4903

  01

  Venituri sistem public de pensii

  -6.823.015

  5000

  TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament

  -6.826.015

  II. Credite bugetare

  -6.826.015

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  -6.826.015

  II. Credite bugetare

  -6.826.015

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  -8.000

  II. Credite bugetare

  -8.000

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  -30.000

  II. Credite bugetare

  -30.000

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  11.985

  II. Credite bugetare

  11.985

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  -6.800.000

  II. Credite bugetare

  -6.800.000

  5003

  BUGETUL ASIGURĂRILOR SOCIALE DE STAT

  I. Credite de angajament

  -6.826.015

  II. Credite bugetare

  -6.826.015

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  -6.826.015

  II. Credite bugetare

  -6.826.015

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  -8.000

  II. Credite bugetare

  -8.000

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  -30.000

  II. Credite bugetare

  -30.000

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  11.985

  II. Credite bugetare

  11.985

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  -6.800.000

  II. Credite bugetare

  -6.800.000

  6800

  03

  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

  I. Credite de angajament

  -6.826.015

  II. Credite bugetare

  -6.826.015

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  -6.826.015

  II. Credite bugetare

  -6.826.015

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  -8.000

  II. Credite bugetare

  -8.000

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  -30.000

  II. Credite bugetare

  -30.000

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  11.985

  II. Credite bugetare

  11.985

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  -6.800.000

  II. Credite bugetare

  -6.800.000

  6803

  ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  -6.823.015

  II. Credite bugetare

  -6.823.015

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  -6.823.015

  II. Credite bugetare

  -6.823.015

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  -6.000

  II. Credite bugetare

  -6.000

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  -29.000

  II. Credite bugetare

  -29.000

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  11.985

  II. Credite bugetare

  11.985

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  -6.800.000

  II. Credite bugetare

  -6.800.000

  6903

  ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ PENTRU ACCIDENTE DE MUNCĂ ȘI BOLI PROFESIONALE

  I. Credite de angajament

  -3.000

  II. Credite bugetare

  -3.000

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  -3.000

  II. Credite bugetare

  -3.000

  10

  TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

  I. Credite de angajament

  -2.000

  II. Credite bugetare

  -2.000

  20

  TITLUL II BUNURI ȘI SERVICII

  I. Credite de angajament

  -1.000

  II. Credite bugetare

  -1.000

  9903

  EXCEDENT/DEFICIT

  3.000

  9903

  11

  Excedent/Deficit sistem accidente de muncă și boli profesionale

  3.000


  ANEXA nr. 2

  MINISTERUL MUNCII ȘI PROTECȚIEI SOCIALE
  Influențe asupra veniturilor și cheltuielilor Bugetului Asigurărilor pentru Șomaj pe anul 2020

  - mii lei -

  Capitol

  Subcapitol

  Paragraf

  Grupa/ Titlu

  Articol

  Alineat

  Denumire indicator

  Influențe

  A

  B

  1

  0001

  04

  VENITURI - TOTAL

  3.058.833

  0002

  04

  I. VENITURI CURENTE

  80.236

  2000

  04

  B. CONTRIBUȚII DE ASIGURĂRI

  80.541

  2004

  CONTRIBUȚIILE ANGAJATORILOR

  80.541

  10

  Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru șomaj

  -27.292

  11

  Venituri din contribuția asiguratorie pentru munca pentru fondul de garantare pentru plata creanțelor salariale

  107.833

  2900

  04

  C. VENITURI NEFISCALE

  -305

  3000

  04

  C1. VENITURI DIN PROPRIETĂȚI

  -822

  3104

  VENITURI DIN DOBÂNZI

  -822

  03

  Alte venituri din dobânzi

  -822

  3600

  04

  C2. VÂNZĂRI DE BUNURI ȘI SERVICII

  517

  3604

  DIVERSE VENITURI

  517

  50

  Alte venituri

  517

  4100

  04

  IV. SUBVENȚII

  2.978.597

  4200

  04

  SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  2.978.597

  4204

  SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

  2.978.597

  25

  Subvenții primite de bugetul asigurărilor pentru șomaj

  2.978.597

  4904

  01

  Venituri sistem asigurări pentru șomaj

  2.951.000

  4904

  02

  Venituri fond garantare pentru plata creanțelor salariale

  107.833

  5000

  TOTAL GENERAL

  I. Credite de angajament

  1.651.000

  II. Credite bugetare

  1.651.000

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  1.651.000

  II. Credite bugetare

  1.651.000

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  1.000

  II. Credite bugetare

  1.000

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  -50.000

  II. Credite bugetare

  -50.000

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  3.000.000

  II. Credite bugetare

  3.000.000

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  -1.300.000

  II. Credite bugetare

  -1.300.000

  5004

  BUGETUL ASIGURĂRILOR PENTRU ȘOMAJ

  I. Credite de angajament

  1.651.000

  II. Credite bugetare

  1.651.000

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  1.651.000

  II. Credite bugetare

  1.651.000

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  1.000

  II. Credite bugetare

  1.000

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  -50.000

  II. Credite bugetare

  -50.000

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  3.000.000

  II. Credite bugetare

  3.000.000

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  -1.300.000

  II. Credite bugetare

  -1.300.000

  6400

  04

  Partea a III-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

  I. Credite de angajament

  1.451.000

  II. Credite bugetare

  1.451.000

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  1.451.000

  II. Credite bugetare

  1.451.000

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  1.000

  II. Credite bugetare

  1.000

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  -50.000

  II. Credite bugetare

  -50.000

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  2.800.000

  II. Credite bugetare

  2.800.000

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  -1.300.000

  II. Credite bugetare

  -1.300.000

  6404

  CHELTUIELILE FONDULUI DE GARANTARE PENTRU PLATA CREANȚELOR SALARIALE

  I. Credite de angajament

  -1.300.000

  II. Credite bugetare

  -1.300.000

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  -1.300.000

  II. Credite bugetare

  -1.300.000

  59

  TITLUL XI ALTE CHELTUIELI

  I. Credite de angajament

  -1.300.000

  II. Credite bugetare

  -1.300.000

  6804

  ASIGURĂRI ȘI ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  2.751.000

  II. Credite bugetare

  2.751.000

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  2.751.000

  II. Credite bugetare

  2.751.000

  30

  TITLUL III DOBÂNZI

  I. Credite de angajament

  1.000

  II. Credite bugetare

  1.000

  51

  TITLUL VI TRANSFERURI ÎNTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

  I. Credite de angajament

  -50.000

  II. Credite bugetare

  -50.000

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  2.800.000

  II. Credite bugetare

  2.800.000

  8000

  04

  Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE

  I. Credite de angajament

  200.000

  II. Credite bugetare

  200.000

  8004

  ACȚIUNI GENERALE ECONOMICE, COMERCIALE ȘI DE MUNCĂ

  I. Credite de angajament

  200.000

  II. Credite bugetare

  200.000

  01

  CHELTUIELI CURENTE

  I. Credite de angajament

  200.000

  II. Credite bugetare

  200.000

  57

  TITLUL IX ASISTENȚĂ SOCIALĂ

  I. Credite de angajament

  200.000

  II. Credite bugetare

  200.000

  8904

  01

  Cheltuieli sistem asigurări pentru șomaj

  I. Credite de angajament

  2.951.000

  II. Credite bugetare

  2.951.000

  8904

  02

  Cheltuieli fond garantare pentru plata creanțelor salariate

  I. Credite de angajament

  -1.300.000

  II. Credite bugetare

  -1.300.000

  9904

  EXCEDENT/DEFICIT

  1.407.833

  9904

  11

  Excedent/Deficit fond garantare pentru plata creanțelor salariale

  1.407.833

  -----