LEGE nr. 346 din 21 iulie 2006 (*actualizată*)
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale**)
(actualizată până la data de 24 aprilie 2015*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • ---------- Notă

  ──────────

  **) Conform art. 3 din ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 221 din 23 decembrie 2008, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 882 din 24 decembrie 2008, se înfiinţează Ministerul Apărării Naţionale prin reorganizarea Ministerului Apărării.

  În consecinţă, denumirea "Ministerul Apărării" şi "ministrul apărării" va fi înlocuită în mod automat, în textul acestui act normativ, cu denumirea "Ministerul Apărării Naţionale", respectiv "ministrul apărării naţionale".

  ──────────

  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Capitolul I Dispoziţii generale


  Articolul 1

  (1) Ministerul Apărării Naţionale este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, care conduce şi desfăşoară, potrivit legii, activităţile în domeniul apărării ţării.
  (2) Ministerul Apărării Naţionale este format din structuri centrale, structuri şi forţe subordonate acestora.


  Articolul 2

  Sistemul de structuri centrale, structuri şi forţe ale Ministerului Apărării Naţionale constituie Armata României, denumită în continuare armata.


  Articolul 3

  (1) Ministerul Apărării Naţionale are personalitate juridică şi reprezintă în justiţie structurile armatei care nu au personalitate juridică. Structurile ministerului care au personalitate juridică, potrivit legii, pot fi reprezentate în justiţie de organele de specialitate ale Ministerului Apărării Naţionale, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
  (2) Ministerul Apărării Naţionale are sediul în municipiul Bucureşti, strada Izvor nr. 3-5, sectorul 5.
  (3) Ministerul Apărării Naţionale răspunde în faţa Parlamentului, a Guvernului şi a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării pentru modul de aplicare, în domeniul său de activitate, a prevederilor Constituţiei, legilor, hotărârilor Guvernului şi ale Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, ale celorlalte acte normative şi ale tratatelor internaţionale la care România este parte.


  Articolul 4

  Ministerul Apărării Naţionale cooperează, pentru îndeplinirea atribuţiilor sale, cu celelalte ministere şi organe ale administraţiei publice centrale de specialitate, cu autorităţi ale administraţiei publice locale, autorităţi administrative autonome, organizaţii neguvernamentale, operatori economici, cu structurile politico-militare şi de conducere militară ale altor state, precum şi ale organizaţiilor internaţionale la care România este parte.


  Capitolul II Atribuţiile şi responsabilităţile Ministerului Apărării Naţionale


  Articolul 5

  (1) Ministerul Apărării Naţionale are următoarele atribuţii şi responsabilităţi:
  a) constituirea structurii de forţe şi realizarea capacităţii de luptă a armatei pentru îndeplinirea misiunilor specifice ce revin acesteia;
  b) înfiinţarea, desfiinţarea, dislocarea şi redislocarea de unităţi şi formaţiuni;
  c) elaborarea proiectelor de acte normative privind apărarea ţării;
  d) apărarea drepturilor şi intereselor legitime proprii în raporturile cu autorităţile publice, instituţiile de orice natură, precum şi cu orice persoană fizică sau juridică, română ori străină, prin structuri proprii;
  e) încheierea tratatelor la nivel departamental şi a înţelegerilor tehnice în domeniul cooperării cu armatele altor state;
  f) coordonarea politicii şi activităţile de integrare în organizaţiile internaţionale la care România este parte, pentru structurile proprii, întreţinerea şi dezvoltarea relaţiilor de cooperare politico-militară cu celelalte state şi asigurarea reprezentării armatei în raporturile cu armatele altor state;
  g) managementul informaţiilor pentru apărare, al activităţii de informaţii, contrainformaţii şi securitate militare, precum şi colaborarea cu serviciile/structurile de informaţii, contrainformaţii şi securitate ale altor state sau organizaţii internaţionale la care România este parte;
  h) realizarea planificării integrate a apărării;
  i) finanţarea şi asigurarea execuţiei bugetului propriu;
  j) instruirea comandamentelor şi trupelor, pregătirea de specialitate a personalului în activitate şi în rezervă;
  k) informatizarea tuturor domeniilor sale de activitate;
  l) managementul resurselor umane, organizarea şi conducerea învăţământului militar;
  m) protecţia mediului în activităţile pe care le desfăşoară;
  n) organizarea şi conducerea activităţii de informare şi relaţii publice;
  o) emiterea regulamentelor specifice pentru organizarea şi funcţionarea structurilor militare, a comitetelor şi consiliilor constituite pentru luarea deciziilor;
  p) creşterea calităţii vieţii personalului, asigurarea asistenţei religioase a personalului militar şi civil, precum şi a asistenţei sociale, medicale şi juridice a acestuia, în conformitate cu prevederile legale;
  q) implementarea, la nivelul ministerului, a politicilor publice şi a programelor de reformă a administraţiei publice;
  r) conducerea activităţilor de logistică;
  s) înzestrarea cu armament, tehnică de luptă, echipamente şi materiale specifice armatei, relaţiile cu industria naţională de apărare şi cooperările internaţionale în domeniu;
  ş) coordonarea activităţii de comerţ exterior privind importul şi exportul de produse cu destinaţie militară, în condiţiile legii;
  t) aprobarea, în limita competenţei sale, a documentaţiilor tehnico-economice pentru lucrările de investiţii proprii, executarea lucrărilor de investiţii proprii, precum şi urmărirea executării, la termenele stabilite, a tuturor lucrărilor de investiţii;
  ţ) mobilizarea armatei, constituirea forţelor de rezervă, rechiziţionarea de bunuri şi chemarea persoanelor fizice la prestări de serviciu în interes public;
  u) editarea de publicaţii în domeniile proprii de activitate;
  v) cercetarea ştiinţifică, invenţii şi inovaţii în armată, precum şi protecţia drepturilor de proprietate intelectuală asupra rezultatelor cercetării;
  x) controlul intern şi auditul public intern.
  (2) Ministerul Apărării Naţionale îndeplineşte şi alte atribuţii prevăzute de lege.


  Capitolul III Organizarea şi funcţionarea structurilor centrale


  Articolul 6

  (1) Structurile centrale ale Ministerului Apărării Naţionale, subordonate nemijlocit ministrului apărării naţionale, sunt: Departamentul pentru politica de apărare şi planificare, Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică, Departamentul pentru armamente, Statul Major General, Secretariatul general, Direcţia generală de informaţii a apărării, Direcţia management resurse umane, Direcţia financiar-contabilă, Direcţia instanţelor militare, Corpul de control şi inspecţie, Direcţia audit intern şi Direcţia medicală.
  (2) În subordinea nemijlocită a ministrului apărării naţionale funcţionează consilierii ministrului, Cabinetul ministrului, Direcţia instanţelor militare şi alte structuri.
  (3) Personalul Secţiei Parchetelor Militare din cadrul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al Secţiei combaterea infracţiunilor de corupţie săvârşite de militari din cadrul Direcţiei Naţionale Anticorupţie se subordonează ministrului apărării naţionale numai în ceea ce priveşte aspectele de natură administrativă, stabilite prin ordin comun al ministrului apărării naţionale, al procurorului general al Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie şi al procurorului-şef al Direcţiei Naţionale Anticorupţie, cu avizul Consiliului Superior al Magistraturii.
  (4) Structurile centrale prevăzute la alin. (1) şi (3) pot avea în compunere, după caz, centre, direcţii generale, direcţii, oficii, servicii, secţii, birouri sau compartimente, constituite potrivit criteriilor stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
  (5) Pentru îndeplinirea misiunilor ce revin Ministerului Apărării Naţionale, prin hotărâre a Guvernului se pot înfiinţa şi organiza, în condiţiile legii, structuri ale acestuia care îşi desfăşoară activitatea în străinătate. Pentru aceasta, Ministerul Apărării Naţionale este autorizat să achiziţioneze bunuri mobile şi imobile în ţările în care aceste structuri îşi desfăşoară activitatea.
  (6) Pentru executarea conducerii structurilor prevăzute la alin. (1)-(5) sunt prevăzute în statele de organizare funcţiile corespunzătoare.
  (7) Atribuţiile structurilor centrale se stabilesc prin Regulamentul de organizare şi funcţionare al Ministerului Apărării Naţionale, aprobat prin ordin al ministrului.


  Articolul 7

  (1) Structurile centrale, precum şi cele din compunerea acestora pot avea în subordine, după caz, direcţii generale, direcţii, comandamente, centre, oficii, servicii, secţii, birouri, compartimente, instituţii de învăţământ, instituţii de cercetare ştiinţifică şi alte structuri.
  (2) Statul Major General are în subordine, pe lângă structurile prevăzute la alin. (1), şi structura de forţe.
  ----------
  Art. 7 a fost modificat de pct. 1 al art. unic din LEGEA nr. 76 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015.


  Capitolul IV Domenii de responsabilitate ale structurilor centrale


  Articolul 8

  Departamentul pentru politica de apărare şi planificare coordonează îndeplinirea obligaţiilor internaţionale asumate, asigură aplicarea politicii de apărare şi planificarea integrată a apărării şi coordonează cooperarea politico-militară internaţională.


  Articolul 9

  Departamentul pentru relaţia cu Parlamentul şi informare publică coordonează relaţia cu Parlamentul şi activitatea legislativă, asigură asistenţa juridică şi reprezintă interesele Ministerului Apărării Naţionale în faţa instanţelor de judecată şi a altor organe cu activitate jurisdicţională, asigură relaţiile cu alte autorităţi publice, precum şi cu organizaţiile neguvernamentale, îndrumă activitatea de armonizare a actelor normative şi asigură asistenţa juridică pentru încheierea înţelegerilor tehnice în vederea cooperării cu forţele armate străine, conduce activităţile care privesc informarea publică şi mass-media militare, regimul juridic al patrimoniului imobiliar al Ministerului Apărării Naţionale şi coordonează activitatea de soluţionare a problemelor sociale ale personalului.


  Articolul 10

  Departamentul pentru armamente elaborează şi coordonează politicile de achiziţii în cadrul ministerului, în calitate de autoritate de reglementare în domeniu, gestionează relaţiile cu industria naţională de apărare, asigură managementul programelor de achiziţii pentru sisteme de armamente şi echipamente majore şi al contractelor aferente, precum şi al activităţilor de cercetare-dezvoltare, planifică şi desfăşoară activitatea de cooperare internaţională în domeniul armamentelor, realizează supravegherea calităţii la furnizorii de echipamente şi tehnică militară, coordonează activitatea de formare, specializare şi perfecţionare a ofiţerilor de logistică în domeniul tehnico-ingineresc şi a altor specialişti necesari armatei, activitatea de metrologie şi standardizare tehnică şi realizează controlul specific domeniului de competenţă pentru importurile şi exporturile de produse speciale.


  Articolul 11

  Fiecare departament este condus de un secretar de stat, care este şi şef al departamentului.


  Articolul 12

  (1) Statul Major General asigură, conform legii, conducerea, organizarea, planificarea şi operaţionalizarea forţelor, ridicarea graduală a capacităţii de luptă şi mobilizarea armatei, conducerea operaţiilor întrunite, antrenarea comandamentelor şi trupelor, pregătirea de bază şi de specialitate a personalului militar în activitate şi în rezervă, managementul carierei individuale a personalului militar, planificarea armamentelor, standardizarea în domeniul militar, implementarea sistemului comandă, control, comunicaţii, computere, informaţii, informatică, supraveghere, recunoaştere, logistică şi infrastructură, desfăşurarea relaţiilor militare internaţionale, asistenţa religioasă în Ministerul Apărării Naţionale şi încheierea înţelegerilor tehnice cu armatele altor state, promovează valorile specifice culturii militare şi de educaţie civică.
  (2) Statul Major General pregăteşte şi conduce structurile militare care participă la misiuni militare în afara teritoriului statului naţional.
  (3) La nivelul Statului Major General se constituie Comitetul Şefilor Statelor Majore, cu rol consultativ. Organizarea şi funcţionarea acestuia se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.


  Articolul 13

  (1) Direcţia generală de informaţii a apărării asigură obţinerea, prelucrarea, verificarea, stocarea şi valorificarea informaţiilor şi datelor referitoare la factorii de risc şi ameninţările interne şi externe, militare şi non-militare, care pot afecta securitatea naţională în domeniul militar, coordonează aplicarea măsurilor contrainformative şi cooperarea atât cu serviciile/structurile departamentale naţionale şi de informaţii, cât şi cu cele ale statelor membre ale alianţelor, coaliţiilor şi organizaţiilor internaţionale la care România este parte şi asigură securitatea informaţiilor clasificate naţionale, NATO şi Uniunea Europeană la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.
  (2) Personalul Direcţiei generale de informaţii a apărării îşi desfăşoară activitatea deschis sau acoperit, în raport cu nevoile de realizare a securităţii naţionale în domeniul militar. Pentru culegerea de informaţii în teatrele de operaţii şi pentru lupta împotriva terorismului, Direcţia generală de informaţii a apărării poate avea în subordine structuri combatante.
  (3) Direcţia generală de informaţii a apărării este condusă de un director general, cadru militar în activitate. Directorul general este numit de către ministrul apărării naţionale, cu aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Ţării. Funcţia de director general este asimilată funcţiei de secretar de stat.
  (4) Unele categorii de tehnică şi bunuri specifice se achiziţionează, în condiţiile legii, prin structuri specializate proprii, de la parteneri interni sau externi.
  (5) Pentru îndeplinirea atribuţiilor specifice securităţii naţionale în domeniul militar, Direcţia generală de informaţii a apărării execută misiuni independente sau integrate la nivel strategic, operativ şi tactic, în ţară şi în străinătate, inclusiv cu structuri combatante proprii.
  ----------
  Alin. (5) al art. 13 a fost introdus de pct. 2 al art. unic din LEGEA nr. 76 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015.


  Articolul 14

  (1) Secretariatul general asigură realizarea şi coordonarea lucrărilor de secretariat, gestionează ansamblul relaţiilor şi circulaţia documentelor la nivelul structurilor centrale, între minister şi autorităţile şi instituţiile publice, organizaţiile neguvernamentale, persoanele juridice şi fizice, monitorizează elaborarea şi transmiterea principalelor raportări periodice prevăzute de reglementările în vigoare.
  (2) Secretariatul general asigură implementarea, monitorizarea şi evaluarea, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, a prevederilor cuprinse în strategiile şi programele de reformă ale administraţiei publice, elaborate pe baza Programului de guvernare, precum şi a sistemului de control managerial.
  (3) Secretariatul general asigură gestionarea şi diseminarea documentelor clasificate în domeniul apărării, emise de NATO, Uniunea Europeană, statele membre ale acestora şi alte state, la nivelul Ministerului Apărării Naţionale.


  Articolul 15

  Direcţia management resurse umane elaborează şi monitorizează aplicarea strategiilor, politicilor şi reglementărilor în domeniile managementului resurselor umane, carierei individuale profesionalizate şi educaţiei militare şi asigură evidenţa unitară a personalului Ministerului Apărării Naţionale.


  Articolul 16

  Corpul de control şi inspecţie exercită atribuţii specifice de control general, conform legii, şi evaluarea activităţilor desfăşurate în Ministerul Apărării Naţionale, în baza ordinului ministrului apărării naţionale.


  Articolul 17

  Direcţia financiar-contabilă asigură îndeplinirea sarcinilor financiar-contabile ce revin ministrului apărării naţionale în calitate de ordonator principal de credite.


  Articolul 18

  Direcţia instanţelor militare asigură managementul funcţiilor militare la nivelul instanţelor militare şi acţionează, împreună cu structurile de resort din Ministerul Apărării Naţionale, pentru compatibilizarea sistemului jurisdicţional militar cu cel din statele membre NATO.


  Articolul 19

  Direcţia audit intern execută auditarea administrării patrimoniului şi utilizării fondurilor publice în Ministerul Apărării Naţionale, în concordanţă cu reglementările legale.


  Articolul 20

  Direcţia medicală coordonează asigurarea asistenţei medicale şi sanitar-veterinare, implementează politica naţională de sănătate la nivelul Ministerului Apărării Naţionale, elaborează concepţia privind funcţionarea serviciilor medicale şi sanitar-veterinare.


  Articolul 21

  (1) Ministrul apărării naţionale numeşte, în condiţiile legii, şefii/directorii structurilor centrale, şeful cabinetului şi consilierii ministrului, şefii/directorii structurilor prevăzute la art. 6 alin. (4), până la nivel de oficiu inclusiv, precum şi persoanele care sunt încadrate în funcţii prevăzute în statele de organizare cu grade de general sau echivalent al acestora.
  (2) Se exceptează de la prevederile alin. (1) secretarii de stat, şeful Statului Major General şi secretarul general al ministerului.
  (3) Ministrul apărării naţionale numeşte membrii birourilor ataşaţilor apărării României în străinătate, la propunerea directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării.


  Capitolul V Structura de forţe a armatei


  Articolul 22

  (1) Structura de forţe a armatei cuprinde forţele terestre, forţele aeriene şi forţele navale, denumite în continuare categorii de forţe, state majore, comandamente, forţe pentru operaţii speciale, forţe de sprijin, precum şi alte forţe.
  (2) Categoriile de forţe au în compunere, pe lângă structurile prevăzute la art. 23-25, state majore, comandamente şi mari unităţi.
  ----------
  Art. 22 a fost modificat de pct. 3 al art. unic din LEGEA nr. 76 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015.


  Articolul 23

  Forţele terestre sunt formate din: Statul Major al Forţelor Terestre, comandamente operaţionale de nivel operativ şi tactic, structuri luptătoare, structuri de sprijin de luptă, structuri logistice, structuri pentru operaţii speciale, unităţi de instrucţie, instituţii militare de învăţământ şi alte structuri stabilite potrivit legii.


  Articolul 24

  Forţele aeriene se compun din: Statul Major al Forţelor Aeriene, comandamente operaţionale, structuri luptătoare, structuri de sprijin de luptă, structuri logistice, structuri pentru operaţii speciale, unităţi de instrucţie, instituţii militare de învăţământ şi alte structuri stabilite potrivit legii.


  Articolul 25

  Forţele navale se compun din: Statul Major al Forţelor Navale, comandamente operaţionale/de flotă, structuri luptătoare, structuri de sprijin de luptă, structuri logistice, structuri pentru operaţii speciale, unităţi de instrucţie, instituţii militare de învăţământ şi alte structuri stabilite potrivit legii.


  Articolul 26

  Atribuţiile şi competenţele forţelor armatei se stabilesc prin ordine ale ministrului apărării naţionale sau ale şefului Statului Major General, atunci când acesta este împuternicit de ministru.


  Articolul 27

  (1) Potrivit destinaţiei şi nivelului de operaţionalizare, forţele armatei sunt organizate în forţe dislocabile şi forţe de generare şi regenerare.
  (2) Forţele dislocabile sunt destinate îndeplinirii întregii game de misiuni, conform angajamentelor internaţionale în domeniul securităţii şi apărării la care România este parte, şi cuprind forţe luptătoare, de sprijin, de suport logistic şi pentru operaţii speciale, structurate modular, cu disponibilităţi acţionale şi de transport în orice teatru de acţiuni militare, capabile să se autosusţină şi să îşi asigure protecţia, compatibile cu armatele statelor aliate.
  (3) Forţele de generare şi regenerare sunt destinate sprijinului forţelor dislocabile şi îndeplinirii unor misiuni pe teritoriul statului naţional şi în proximitatea acestuia şi cuprind structuri luptătoare, de sprijin de luptă şi suport logistic, precum şi structuri de învăţământ militar şi instrucţie din toate categoriile de forţe ale armatei.


  Articolul 28

  Forţele dislocabile sunt formate din comandamente, mari unităţi şi unităţi cu un nivel de încadrare de cel puţin 90% la personal şi 100% la tehnică de luptă, faţă de necesarul de război.


  Articolul 29

  Forţele de generare şi regenerare sunt formate din comandamente, mari unităţi şi unităţi din toate categoriile de forţe ale armatei, cu un nivel de încadrare cu personal, în timp de pace, între 40% şi 70%, iar la tehnică de luptă de cel puţin 80%, faţă de necesarul de război.


  Articolul 30

  Potrivit misiunilor, structurile de forţe sunt:
  a) structuri luptătoare destinate ducerii acţiunilor militare, care cuprind: brigăzi mecanizate şi similare, de vânători de munte, mari unităţi şi unităţi de rachete sol-aer, escadrile de aviaţie, divizioane de fregate, nave purtătoare de artilerie, rachete torpile şi scafandri, batalioane de paraşutişti, infanterie marină şi de informaţii, batalioane/companii de operaţii speciale şi alte structuri constituite pentru luptă;
  b) structuri de sprijin de luptă destinate sprijinului strategic, operativ şi tactic al acţiunilor militare, care cuprind: brigăzi de artilerie şi geniu, unităţi şi subunităţi de rachete şi artilerie antiaeriană pentru forţele terestre şi de radiolocaţie, regimente şi batalioane de geniu, cercetare, de comunicaţii şi informatică, apărare nucleară, bacteriologică şi chimică, batalioane şi subunităţi de poliţie militară, divizioane şi nave pentru sprijin maritim şi fluvial, alte unităţi, formaţiuni şi subunităţi de sprijin de luptă;
  c) structuri logistice destinate asigurării tehnico-materiale, mentenanţei, transporturilor, asistenţei medicale şi sanitar-veterinare, cazării şi cartiruirii trupelor, care cuprind: brigăzi şi batalioane logistice, depozite de armament, muniţii şi materiale, spitale militare de campanie, unităţi de mentenanţă, alte formaţiuni logistice;
  d) forţe pentru operaţii speciale, care constituie componenta specializată de intervenţie rapidă, cu elemente componente din toate categoriile de forţe ale armatei, instruită şi dotată pentru executarea misiunilor specifice de cercetare specială, acţiune directă şi asistenţă militară pe teritoriul statului român sau în alte teatre de operaţii, împreună cu forţele speciale ale coaliţiilor şi alianţelor la care România este parte, potrivit legii;
  e) structuri de învăţământ militar şi instrucţie destinate instrucţiei individuale de bază şi perfecţionării pregătirii de specialitate a personalului militar în activitate şi în rezervă.


  Articolul 31

  (1) Conducerea forţelor pentru operaţii speciale, cu excepţia celor prevăzute la art. 13 alin. (5), se exercită de şeful Statului Major General, prin structura stabilită prin ordin al ministrului apărării naţionale, iar în situaţia participării la operaţii militare în afara teritoriului statului naţional, potrivit înţelegerilor tehnice încheiate cu partenerii străini, în baza tratatelor la care România este parte.
  ----------
  Alin. (1) al art. 31 a fost modificat de pct. 4 al art. unic din LEGEA nr. 76 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015.
  (2) Forţele pentru operaţii speciale cooperează cu celelalte structuri specializate ale statului.


  Articolul 31^1

  (1) Ministerul Apărării Naţionale poate constitui structuri de conducere şi de forţe care să fie puse la dispoziţia NATO pentru îndeplinirea misiunilor specifice. Acestea se integrează în structura de comandă şi control, precum şi în structura de forţe ale NATO.
  (2) Nivelul de autoritate care poate fi exercitat asupra structurilor române se stabileşte conform procedurilor NATO.
  ----------
  Art. 31^1 a fost introdus de pct. 5 al art. unic din LEGEA nr. 76 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015.


  Capitolul VI Conducerea Ministerului Apărării Naţionale


  Articolul 32

  (1) Ministerul Apărării Naţionale este condus şi reprezentat de ministrul apărării naţionale.
  (2) În exercitarea conducerii, ministrul apărării naţionale este ajutat de secretarii de stat, de şeful Statului Major General şi de secretarul general.
  (3) Ministrul apărării naţionale poate delega prin ordin competenţa îndeplinirii unor atribuţii aflate în responsabilitatea sa.
  (4) Secretarii de stat sunt numiţi şi eliberaţi din funcţie prin decizie a primului-ministru, la propunerea ministrului apărării naţionale.
  (5) Şeful Statului Major General este militarul cu rangul de conducere cel mai înalt din armată, numit de Preşedintele României, la propunerea ministrului apărării naţionale, cu avizul primului-ministru, pentru o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de prelungire cu până la un an. În funcţia de şef al Statului Major General poate fi numit locţiitorul acestuia sau unul dintre şefii categoriilor de forţe ale armatei.
  (6) Prevederile alin. (5) referitoare la durata mandatului nu se aplică în caz de mobilizare sau de război, precum şi pe timpul stării de asediu sau de urgenţă.
  (7) Secretarul general al Ministerului Apărării Naţionale este înalt funcţionar public, numit potrivit legii.
  (8) În Ministerul Apărării Naţionale se constituie Colegiul Ministerului Apărării Naţionale, cu rol consultativ, precum şi Consiliul de Planificare a Apărării, Consiliul de Supraveghere a Cerinţelor, Consiliul de Achiziţii şi Consiliul de Standardizare şi Interoperabilitate, cu rol deliberativ. Organizarea şi funcţionarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.


  Articolul 33

  (1) În exercitarea competenţelor conferite de lege, ministrul apărării naţionale emite ordine şi instrucţiuni.
  (2) Secretarii de stat, secretarul general al ministerului, directorul general şi şefii/directorii direcţiilor din structurile centrale emit dispoziţii, potrivit competenţelor specifice.
  (3) Şeful Statului Major General emite ordine cu conţinut militar şi dispoziţii, potrivit domeniilor de competenţă.
  (4) Comandanţii/şefii unităţilor militare înscriu în ordinul de zi pe unitate, în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, ordinele/dispoziţiile date în exercitarea misiunilor şi atribuţiilor ce le revin, potrivit legii.


  Articolul 34

  Pe timpul absenţei ministrului, conducerea Ministerului Apărării Naţionale se exercită de către secretarul de stat desemnat de ministru.


  Articolul 35

  Conducerea structurilor de forţe se realizează de comandanţi/şefi ai acestora numiţi conform competenţelor stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.


  Capitolul VII Personalul Ministerului Apărării Naţionale


  Articolul 36

  (1) Personalul Ministerului Apărării Naţionale este format din personal militar şi personal civil.
  (2) Nomenclatorul funcţiilor de general din Armata României se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării.
  (3) Transformarea unei funcţii de general într-o funcţie civilă se aprobă de către Consiliul Suprem de Apărare a Ţării, la propunerea ministrului apărării naţionale.


  Articolul 37

  Evidenţa efectivelor Direcţiei generale de informaţii a apărării se ţine separat de cea a efectivelor Ministerului Apărării Naţionale. Finanţarea Direcţiei generale de informaţii a apărării se realizează din fonduri bugetare aprobate cu această destinaţie. Modul de planificare, evidenţă şi utilizare a fondurilor necesare se stabileşte de ministrul apărării naţionale, similar reglementărilor privind cheltuielile operative.


  Articolul 38

  (1) În necesarul de efective ale Ministerului Apărării Naţionale nu se includ:
  a) cadrele militare care îşi desfăşoară activitatea în alte structuri ale administraţiei publice centrale de specialitate, alte structuri centrale şi unităţi bugetare, precum şi în cele subordonate acestora. Finanţarea lor se asigură în conformitate cu prevederile legale în vigoare;
  b) personalul militar şi civil din structurile finanţate de la alte capitole bugetare decât "Apărare naţională" din bugetul Ministerului Apărării Naţionale, precum şi cel din structurile care se finanţează integral din venituri proprii;
  c) militarii în termen şi cu termen redus, soldaţii şi gradaţii voluntari, aflaţi în perioada instrucţiei de bază, elevii şi studenţii instituţiilor militare de învăţământ, cadrele militare aflate la cursurile de bază. Finanţarea lor se face din bugetul Ministerului Apărării Naţionale;
  d) personalul Oficiului Naţional pentru Cultul Eroilor.
  (2) Evidenţa efectivelor prevăzute la alin. (1) se ţine separat.


  Articolul 39

  Personalul Ministerului Apărării Naţionale este organizat şi îşi desfăşoară activitatea conform legislaţiei specifice fiecărei categorii de personal şi reglementărilor interne ale ministerului.


  Capitolul VIII Dispoziţii comune


  Articolul 40

  Ministerul Apărării Naţionale asigură, potrivit legii, asistenţa medicală a personalului propriu, a cadrelor militare în rezervă şi în retragere, a familiilor şi urmaşilor acestora, precum şi drepturile la pensie ale cadrelor militare.


  Articolul 41

  (1) Cadrele militare în rezervă, cele în retragere, familiile acestora, precum şi personalul civil din Ministerul Apărării Naţionale beneficiază, ca măsură de protecţie socială, de înlesniri stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale în folosirea centrelor de refacere a capacităţii de muncă, sanatoriilor, căminelor de garnizoană, cluburilor militare şi altor facilităţi recreative şi sportive.
  (2) Personalul poate beneficia de folosirea locuinţelor de serviciu sau de intervenţie, potrivit ordinului ministrului apărării naţionale.


  Articolul 42

  (1) Pentru rezolvarea situaţiei locative a cadrelor militare, a soldaţilor şi a gradaţilor voluntari, precum şi a personalului civil din armată, Ministerul Apărării Naţionale poate desfăşura programe pentru construirea de locuinţe proprietate personală, din fondurile beneficiarilor, pe terenuri disponibile, proprietate publică a statului, aflate în administrarea ministerului.
  (2) Terenurile prevăzute la alin. (1) se trec, în condiţiile legii, din domeniul public în domeniul privat al statului, proprietarii locuinţelor dobândind, potrivit hotărârii Guvernului, un drept de folosinţă oneros asupra terenurilor, pe durata existenţei construcţiilor.


  Articolul 43

  Celelalte drepturi şi obligaţii ale personalului militar şi civil sunt prevăzute de lege şi de alte acte normative.


  Articolul 44

  În cadrul Ministerului Apărării Naţionale se pot constitui colegii, consilii, comitete sau comisii profesionale. Organizarea şi funcţionarea acestora se stabilesc prin ordin al ministrului apărării naţionale.


  Articolul 45

  Statele de organizare ale structurilor Ministerului Apărării Naţionale se elaborează, se avizează şi se aprobă conform prevederilor ordinului ministrului apărării naţionale.


  Articolul 46

  În Ministerul Apărării Naţionale se organizează propriul sistem de formare şi perfecţionare a personalului militar şi civil, integrat în sistemul naţional de învăţământ.


  Articolul 47

  (1) Ministerul Apărării Naţionale are reţea sanitară proprie, cămine de garnizoană, amenajări sportive şi recreative, sanatorii, centre de refacere a capacităţii de muncă, centre de instrucţie, locuinţe de serviciu şi de intervenţie, structuri de presă. Echipamentul şi alte bunuri necesare desfăşurării activităţii specifice pot fi asigurate de către furnizori specializaţi agreaţi, pe bază de contract, în condiţiile şi sub formele prevăzute de lege.
  (2) Ministerul Apărării Naţionale poate avea în subordine sau în coordonare regii autonome, companii naţionale, agenţii, cluburi militare, formaţii cultural-artistice, cluburi şi asociaţii sportive.
  (3) Pe lângă Ministerul Apărării Naţionale se pot înfiinţa activităţi finanţate integral din venituri proprii, conform legii.
  (4) În cadrul Ministerului Apărării Naţionale funcţionează următoarele instituţii de interes naţional: Muzeul Militar Naţional, Biblioteca Militară Naţională şi Cercul Militar Naţional.


  Articolul 48

  Ministerul Apărării Naţionale stabileşte, prin ordin al ministrului, propriul sistemul de distincţii şi însemne militare.


  Articolul 49

  Ministerul Apărării Naţionale asigură personalul propriu şi tehnica din dotare împotriva riscurilor specifice, precum şi pentru cazurile de răspundere civilă stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale, în condiţiile legii.


  Articolul 50

  (1) Ministerul Apărării Naţionale poate valorifica activele corporale şi necorporale excedentare din patrimoniul său, tehnica, armamentul, muniţiile şi materialele atipice sau excedentare scoase din înzestrare, în condiţiile concurenţiale prevăzute de lege, prin Compania Naţională "Romtehnica" - S.A., aflată în coordonarea acestui minister, şi potrivit regulamentului companiei, aprobat prin hotărâre a Guvernului.
  (2) Sumele obţinute din valorificări se consideră venituri proprii, se reţin de Ministerul Apărării Naţionale şi se utilizează pentru finanţarea cheltuielilor curente şi de capital.


  Articolul 51

  Ministerul Apărării Naţionale dispune de un parc propriu de autovehicule, conform statelor de organizare, de sisteme şi mijloace de comunicaţii şi informatică, precum şi de alte tipuri de tehnică şi materiale stabilite prin normele de înzestrare.


  Articolul 52

  (1) Ministerul Apărării Naţionale dispune de bunurile proprietate privată ale acestuia şi administrează bunurile din domeniul public sau privat al statului, aflate în patrimoniul său, putând să le concesioneze, să le închirieze ori să le valorifice, în funcţie de regimul lor juridic, în condiţiile legislaţiei în vigoare.
  (2) Ministerul Apărării Naţionale poate pune la dispoziţie, cu aprobarea şi în condiţiile stabilite de Guvern, persoanelor juridice române sau străine, pe termen limitat, bunuri aflate în administrarea sa, în scopul realizării unor proiecte în beneficiul instituţiei militare.
  (3) Prin hotărâre a Guvernului sau prin ordin al ministrului apărării naţionale, după caz, se pot transmite imobile aflate în domeniul public ori privat al statului şi în administrarea sa, în folosinţă gratuită, pe termen limitat, organizaţiilor neguvernamentale recunoscute prin hotărâre a Guvernului ca fiind de utilitate publică şi care îşi desfăşoară activitatea în domeniul apărării.


  Articolul 53

  (1) Ministerul Apărării Naţionale poate angaja şi executa, la cerere, prin unităţile sale, prestări de servicii pentru persoane juridice sau pentru persoane fizice, în domeniile şi în condiţiile stabilite prin ordin al ministrului apărării naţionale.
  (2) Structurile de forţe prestează servicii cu caracter obligatoriu prevăzute de lege. Tarifele aferente acestor servicii, inclusiv cele în regim de urgenţă, se stabilesc prin hotărâre a Guvernului. Cu sumele rezultate în urma executării acestor activităţi, încasate în cadrul aceluiaşi exerciţiu financiar, se reconstituie creditele bugetare utilizate în acest scop.


  Articolul 54

  (1) La cererea forţelor armate străine, precum şi a comandamentelor, bazelor militare străine sau reprezentanţelor militare ale unor organizaţii internaţionale înfiinţate pe teritoriul României, potrivit legii, Ministerul Apărării Naţionale poate asigura sprijin logistic atât pe teritoriul statului naţional, cât şi în afara acestuia.
  (2) Asigurarea sprijinului logistic se poate realiza cu suportarea cheltuielilor din bugetul aprobat Ministerului Apărării Naţionale. Creditele bugetare utilizate în acest scop se reconstituie cu fondurile rambursate în cursul aceluiaşi exerciţiu bugetar de forţele armate străine, comandamentele, bazele militare străine sau reprezentanţele militare ale unor organizaţii internaţionale înfiinţate pe teritoriul României.
  (3) În aplicarea prevederilor alin. (1), Ministerul Apărării Naţionale este abilitat să încheie contracte în nume propriu sau în numele partenerilor străini.
  (4) Bunurile şi serviciile achiziţionate de Ministerul Apărării Naţionale în vederea asigurării sprijinului logistic prevăzut la alin. (1) sunt scutite de la plata taxelor în măsura în care forţele armate străine, comandamentele, bazele militare străine sau reprezentanţele militare ale unor organizaţii internaţionale înfiinţate pe teritoriul României beneficiază de astfel de scutiri potrivit legii.
  ----------
  Art. 54 a fost modificat de pct. 6 al art. unic din LEGEA nr. 76 din 17 aprilie 2015, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 264 din 21 aprilie 2015.


  Articolul 55

  Fondurile necesare desfăşurării activităţilor în Ministerul Apărării Naţionale se asigură de la bugetul de stat, precum şi din alte surse legal constituite.


  Articolul 56

  Ministerul Apărării Naţionale are dreptul, numai în îndeplinirea atribuţiilor sale, să solicite şi să obţină, în condiţiile legii, de la autorităţile administraţiei publice centrale şi locale, de la operatorii economici şi de la orice alte persoane juridice sau persoane fizice, informaţii, date ori documente.


  Articolul 57

  (1) În termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei legi, Ministerul Apărării Naţionale elaborează şi supune spre aprobare Guvernului proiectul de hotărâre privind organigrama structurilor centrale şi numărul total de posturi ale acestora.
  (2) Numărul de personal şi repartiţia funcţiilor pe categorii de personal şi corpuri de militari se stabilesc anual prin hotărâre a Guvernului, cu avizul Consiliului Suprem de Apărare a Ţării.


  Articolul 58

  (1) Prevederile prezentei legi se completează cu dispoziţiile Legii nr. 90/2001 privind organizarea şi funcţionarea Guvernului României şi a ministerelor, cu modificările şi completările ulterioare, în măsura în care acestea nu conţin dispoziţii contrare.
  (2) Prevederile art. 13 alin. (3) referitoare la asimilarea funcţiei de director general cu cea de secretar de stat intră în vigoare începând cu data de 1 ianuarie 2007. Până la această dată, rangul directorului general al Direcţiei generale de informaţii a apărării este de subsecretar de stat.


  Articolul 59

  La data intrării în vigoare a prezentei legi se abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 14/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Apărării Naţionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 65 din 7 februarie 2001, aprobată cu modificări prin Legea nr. 389/2001, precum şi orice alte dispoziţii contrare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 şi ale art. 76 alin. (1) din Constituţia României, republicată.

  PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR

  BOGDAN OLTEANU

  PREŞEDINTELE SENATULUI

  NICOLAE VĂCĂROIU

  Bucureşti, 21 iulie 2006.
  Nr. 346.
  -----