HOTĂRÂRE nr. 212 din 26 ianuarie 2001
privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 59 din 5 februarie 2001  În temeiul prevederilor art. 107 din Constituţia României,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  (1) Ministerul Justiţiei este organul de specialitate al administraţiei publice centrale, cu personalitate juridică, în subordinea Guvernului, care asigura elaborarea, coordonarea şi aplicarea strategiei şi a Programului de guvernare în vederea bunei funcţionari a justiţiei şi veghează la stricta aplicare a legii, în conformitate cu principiile democratice ale statului de drept.
  (2) Ministerul Justiţiei are sediul în municipiul Bucureşti, str. Apolodor nr. 17, sectorul 5.


  Articolul 2

  Relaţiile Ministerului Justiţiei cu instanţele judecătoreşti şi cu Ministerul Public sunt stabilite prin lege.


  Articolul 3

  Pentru realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate Ministerul Justiţiei îndeplineşte următoarele funcţii:
  a) de strategie, prin care se asigura cooperarea la fundamentarea şi elaborarea Programului de guvernare în domeniul justiţiei;
  b) de reglementare şi sinteza, prin care se asigura realizarea cadrului normativ şi instituţional necesar pentru organizarea şi funcţionarea întregului sistem al justiţiei, pe baza strictei aplicări a dispoziţiilor prevăzute de Constituţie şi de celelalte acte normative;
  c) de reprezentare, prin care se asigura, în numele statului sau al Guvernului României, reprezentarea pe plan intern şi extern în domeniul sau de activitate;
  d) de autoritate de stat, prin care se asigura aplicarea unitară şi respectarea reglementărilor legale privind organizarea şi funcţionarea instituţiilor şi unităţilor care îşi desfăşoară activitatea sub autoritatea sau în subordinea sa;
  e) de administrare, prin care se asigura administrarea patrimoniului sau potrivit dispoziţiilor legale.


  Articolul 4

  (1) În realizarea obiectivelor din domeniul sau de activitate şi în exercitarea funcţiilor prevăzute la art. 3 Ministerul Justiţiei îndeplineşte următoarele atribuţii principale:
  1. asigură buna organizare şi funcţionare a justiţiei ca serviciu public şi veghează, potrivit competentelor sale, la respectarea drepturilor omului şi a libertăţilor sale fundamentale în activitatea instanţelor judecătoreşti şi a parchetelor, precum şi la exercitarea accesului liber şi facil la justiţie;
  2. elaborează strategii, programe şi proiecte de acte normative în domeniul justiţiei şi participa la corelarea legislaţiei interne cu normele de drept internaţional recunoscute sau în curs de a fi recunoscute, în primul rând cu documentele O.N.U., ale O.S.C.E. şi ale Consiliului Europei, cu normele dreptului comunitar şi euroatlantic, precum şi cu procedurile jurisdicţiilor internaţionale acceptate;
  3. examinează şi face propuneri referitoare la adaptarea legislaţiei pentru asigurarea compatibilităţii cu obligaţiile asumate prin convenţii internaţionale la care România este parte; contribuie la activitatea de armonizare a legislaţiei în procesul de integrare europeană şi euroatlantica;
  4. elaborează şi propune Guvernului, în colaborare cu celelalte organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţi sau instituţii publice interesate, instrumentele juridice corespunzătoare pentru aducerea la îndeplinire a obligaţiilor stabilite în sarcina statului român prin convenţii internaţionale, hotărâri ale Curţii Europene a Drepturilor Omului, ale unor tribunale penale internaţionale sau ale altor organisme internaţionale cu atribuţii jurisdicţionale;
  5. îndeplineşte obligaţiile ce îi revin în materie de cooperare juridică şi judiciară internaţională sau în alte materii interesând justiţia şi asigura în aceste domenii, împreună cu Ministerul Afacerilor Externe şi cu alte autorităţi competente, participarea României la structuri internaţionale;
  6. elaborează studii privind cadrul înţelegerilor internaţionale şi participa, în condiţiile legii, la negocieri în vederea încheierii de convenţii internaţionale interesând domeniul justiţiei; avizează, în limitele competentei sale, proiecte de convenţii internaţionale, anterior aprobării negocierii lor; îndeplineşte sau asigura aducerea la îndeplinire a obligaţiilor ce revin Ministerului Justiţiei şi instanţelor judecătoreşti, potrivit convenţiilor şi uzanţelor internaţionale;
  7. participa, în condiţiile legii, la elaborarea unor proiecte de acte normative din programul altor ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale sau locale;
  8. efectuează studii, analize şi documentări privind necesitatea iniţierii, completării sau modificării unor acte normative din domeniul justiţiei; organizează şi coordonează activitatea de sistematizare, simplificare şi perfecţionare a legislaţiei din domeniul sau de activitate;
  9. constituie, potrivit legii, comisii de elaborare a proiectelor de coduri şi alte acte normative complexe ce interesează domeniul justiţiei şi asigura, după adoptare, editarea şi publicarea ediţiilor oficiale ale acestora;
  10. avizează din punct de vedere al legalităţii proiectele de acte normative elaborate de celelalte ministere şi de organele de specialitate ale administraţiei publice centrale şi locale, care se supun spre adoptare Guvernului;
  11. exercita, conform legii, în numele Guvernului României, prerogativele de Agent guvernamental în procedurile în faţa Curţii Europene a Drepturilor Omului şi a Comitetului Miniştrilor ale Consiliului Europei;
  12. evaluează şi controlează, în condiţiile legii, modul de organizare şi funcţionare a instanţelor judecătoreşti şi parchetelor şi ia măsurile corespunzătoare pentru asigurarea funcţionarii normale a acestora;
  13. întocmeşte, potrivit legii, lucrările necesare în vederea recrutării, selecţionării, numirii, delegării, detaşării, transferării, promovării şi eliberării din funcţie a magistraţilor de la instanţele judecătoreşti şi parchete, precum şi a magistraţilor militari; exercita atribuţiile care revin ministrului justiţiei privind numirea personalului propriu, a celui de la instanţele judecătoreşti, a notarilor publici, a executorilor judecătoreşti, a personalului Institutului Naţional al Magistraturii, al Centrului de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, al Institutului Naţional de Expertize Criminalistice, al Direcţiei Generale a Penitenciarelor şi unităţilor din subordinea acesteia, al Serviciului Independent de Protecţie şi Anticorupţie, al Direcţiei Medicale şi a celuilalt personal din sistemul justiţiei;
  14. coordonează şi îndruma, în condiţiile legii, activitatea de formare, pregătire şi perfecţionare profesională a magistraţilor şi asimilaţilor acestora, a personalului auxiliar şi a celuilalt personal de specialitate de la instanţele judecătoreşti, din aparatul propriu şi din cel al unităţilor subordonate acestuia;
  15. organizează examene sau concursuri în vederea admiterii în magistratură, examenele de capacitate ale magistraţilor, precum şi cele de promovare în funcţie şi participa la examenele de numire şi de capacitate ale notarilor publici, ale executorilor judecătoreşti şi ale personalului propriu;
  16. conduce, îndruma şi verifica activitatea privind executarea pedepselor privative de libertate aplicate condamnaţilor şi a unor măsuri educative aplicate minorilor şi asigura condiţiile pentru respectarea drepturilor şi îndatoririlor prevăzute de lege pentru aceste categorii de persoane; îndeplineşte atribuţiile prevăzute în Convenţia europeană asupra transferării persoanelor condamnate şi în protocolul adiţional la aceasta, ratificate de România;
  17. conduce şi coordonează, în condiţiile legii, activităţile de reintegrare socială a infractorilor şi de supraveghere a executării sancţiunilor neprivative de libertate şi exercita controlul asupra acestor activităţi;
  18. organizează şi efectuează lucrările de statistica judiciară şi cele privind evoluţia fenomenului judiciar; întocmeşte studii de practica judiciară şi face propuneri, în condiţiile legii, de promovare a unor recursuri în interesul legii; examinează, potrivit competentelor sale, hotărârile judecătoreşti definitive şi irevocabile, în vederea exercitării recursului în anulare;
  19. întocmeşte lucrări pregătitoare şi face propuneri în legătura cu cererile de graţiere şi de comutare a pedepselor şi efectuează lucrările necesare pentru informarea Curţii Supreme de Justiţie, potrivit legii, în vederea soluţionării cererilor de strămutare a cauzelor;
  20. efectuează lucrările de secretariat ale Consiliului Superior al Magistraturii şi îndeplineşte celelalte atribuţii prevăzute de lege pentru asigurarea desfăşurării normale a activităţii acestuia;
  21. îndeplineşte atribuţiile care îi sunt stabilite prin Legea notarilor publici şi a activităţii notariale nr. 36/1995, Legea cadastrului şi a publicităţii imobiliare nr. 7/1996, cu modificările ulterioare, Legea cetăţeniei române nr. 21/1991, republicată, Legea nr. 188/2000 privind executorii judecătoreşti, Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările ulterioare, Legea bancară nr. 58/1998, cu modificările ulterioare, dispoziţiile legale cu privire la asociaţii şi fundaţii, precum şi cele referitoare la supravegherea arhivei electronice de garanţii reale mobiliare sau prin alte legi speciale;
  22. asigura autorizarea interpreţilor şi a traducătorilor folosiţi de Ministerul Justiţiei, instanţele judecătoreşti şi parchete, notarii publici şi avocaţi; coordonează, în condiţiile legii, activitatea de autorizare şi evidenta a experţilor criminalişti;
  23. coordonează, îndruma şi controlează din punct de vedere administrativ şi metodologic activitatea de expertiza tehnica judiciară; organizează examenele pentru atribuirea calităţii de expert tehnic judiciar şi testează specialiştii, în condiţiile legii; asigura perfecţionarea pregătirii profesionale a experţilor tehnici judiciari şi a specialiştilor;
  24. întocmeşte, potrivit legii, lucrările necesare pentru acordarea gradelor militare, înaintarea în grad, trecerea în rezerva şi menţinerea în funcţie a personalului militar din aparatul Ministerului Justiţiei, din Direcţia Generală a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea acesteia, din Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie şi din Direcţia Medicală;
  25. propune, în limitele legii, acordarea de decoraţii civile şi militare;
  26. organizează şi asigura, în condiţiile legii, exercitarea activităţilor de audit intern;
  27. asigură tipărirea şi difuzarea timbrului judiciar, potrivit prevederilor legale, precum şi gestionarea şi utilizarea fondurilor rezultate; supraveghează organizarea şi centralizarea evidentelor privind taxele de timbru achitate, conform legii;
  28. asigura condiţiile materiale necesare în vederea desfăşurării activităţii instanţelor judecătoreşti şi a unităţilor subordonate ministerului; fundamentează şi elaborează proiectul bugetului de stat pentru activitatea proprie, a instituţiilor aflate sub autoritatea sa şi a unităţilor subordonate; repartizează alocaţiile bugetare ordonatorilor secundari şi terţiari de credite şi controlează modul de folosire a acestora; coordonează şi îndruma activitatea economică, de investiţii şi administrativă a instituţiilor şi unităţilor aflate sub autoritatea sau în subordinea sa;
  29. asigură condiţiile de odihna, tratament şi recuperare a stării de sănătate a magistraţilor, a familiilor acestora şi a celuilalt personal din sistemul justiţiei;
  30. asigură introducerea metodelor moderne în materie de documentare, în concordanta cu cerinţele actuale ale tehnicii din domeniul informaţional; cooperează în acest domeniu cu Ministerul Administraţiei Publice, Secretariatul General al Guvernului şi Consiliul Legislativ;
  31. exercită atribuţiile ce îi revin, potrivit legii, ca organ de specialitate al administraţiei publice centrale, cu privire la regiile autonome care sunt în coordonarea sa;
  32. editează şi publică ediţiile oficiale ale codurilor, buletine informative, culegeri de acte normative şi de practica judiciară, precum şi alte materiale din domeniul sau de activitate.
  (2) Ministerul Justiţiei îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite prin lege sau prin hotărâri ale Guvernului, precum şi însărcinările încredinţate de primul-ministru.


  Articolul 5

  În exercitarea atribuţiilor sale Ministerul Justiţiei colaborează cu celelalte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţile publice locale, asociaţiile magistraţilor, Uniunea Avocaţilor din România, Uniunea Naţională a Notarilor Publici, Uniunea Naţională a Executorilor Judecătoreşti, precum şi cu alte asociaţii profesionale sau organizaţii neguvernamentale.


  Articolul 6

  Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 4 pct. 11 în cadrul Ministerului Justiţiei funcţionează, potrivit legii, Agentul guvernamental pentru Curtea Europeană a Drepturilor Omului.


  Articolul 7

  (1) Conducerea Ministerului Justiţiei se exercită de ministrul justiţiei.
  (2) Ministrul justiţiei conduce întreaga activitate a ministerului şi îl reprezintă în raporturile cu alte ministere şi organe de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu alte autorităţi, instituţii publice şi organizaţii centrale şi locale, precum şi cu persoane juridice şi fizice, din ţara şi din străinătate.
  (3) În exercitarea atribuţiilor sale ministrul justiţiei emite ordine şi instrucţiuni.
  (4) Ministrul justiţiei este ordonator principal de credite. Preşedinţii tribunalelor sunt ordonatori de credite.


  Articolul 8

  (1) În activitatea de conducere a ministerului ministrul justiţiei este ajutat de 4 secretari de stat numiţi, potrivit legii, prin decizie a primului-ministru. Funcţia de ministru şi funcţia de secretar de stat sunt funcţii de demnitate publică, potrivit legii.
  (2) Secretarii de stat coordonează activităţile stabilite potrivit structurii organizatorice a Ministerului Justiţiei. Atribuţiile şi responsabilităţile acestora se stabilesc de ministrul justiţiei prin ordin.


  Articolul 9

  (1) Ministerul Justiţiei are un secretar general şi un secretar general adjunct, numiţi, în condiţiile legii, prin ordin al ministrului justiţiei.
  (2) Secretarul general exercita atribuţiile stabilite de ministrul justiţiei, asigura îndeplinirea ordinelor şi măsurilor dispuse de acesta, organizează şi coordonează activitatea aparatului propriu al Ministerului Justiţiei, supraveghează şi controlează funcţionarea acestuia.
  (3) Responsabilităţile secretarului general adjunct se stabilesc de ministrul justiţiei, la propunerea secretarului general. Secretarul general adjunct este înlocuitorul de drept al secretarului general.


  Articolul 10

  (1) Pe lângă ministrul justiţiei funcţionează, ca organ consultativ, Colegiul ministerului. Componenta şi Regulamentul de organizare şi funcţionare ale Colegiului ministerului se aproba prin ordin al ministrului justiţiei.
  (2) Preşedintele Colegiului ministerului este ministrul justiţiei. În lipsa acestuia atribuţiile preşedintelui se exercita de unul dintre secretarii de stat, desemnat de ministrul justiţiei.


  Articolul 11

  (1) Ministrul justiţiei poate delega unele dintre atribuţiile sale secretarilor de stat, cu excepţia atribuţiilor privind calitatea de ordonator principal de credite, care pot fi delegate numai înlocuitorului sau de drept.
  (2) Pentru lucrările din activitatea curenta ce nu impun luarea unei decizii la nivelul conducerii ministerului delegarea altor atribuţii din competenta ministrului justiţiei poate fi dispusă prin ordin al acestuia, pe categorii de lucrări.


  Articolul 12

  (1) Structura organizatorică a Ministerului Justiţiei este prevăzută în anexa nr. 1.
  (2) În cadrul direcţiilor prevăzute în anexa nr. 1, prin ordin al ministrului justiţiei se pot organiza servicii, birouri sau colective temporare şi se poate stabili numărul posturilor de conducere ale acestora.
  (3) Secţia de asistenţă religioasă se organizează ca birou în cadrul structurii organizatorice a ministerului. Compartimentul inspecţia generală şi audit intern este asimilat direcţiei.


  Articolul 13

  (1) Atribuţiile şi responsabilităţile compartimentelor din structura organizatorică a Ministerului Justiţiei se stabilesc prin regulamentul de organizare şi funcţionare, aprobat prin ordin al ministrului justiţiei.
  (2) Atribuţiile şi răspunderile funcţiilor din structura Ministerului Justiţiei se stabilesc prin fişele posturilor, anexe la regulamentul de organizare şi funcţionare.
  (3) Pentru îndeplinirea atribuţiilor prevăzute la art. 4 pct. 14 se înfiinţează şi funcţionează, în subordinea Ministerului Justiţiei, Centrul de Pregătire a Magistraţilor, a Grefierilor şi a Celuilalt Personal din Sistemul Justiţiei Sovata, unitate cu personalitate juridică. Baza materială a acestuia se utilizează şi pentru realizarea obiectivului prevăzut la art. 4 pct. 29. Finanţarea centrului se face din venituri extrabugetare constituite din încasarea contravalorii serviciilor prestate. Organizarea şi funcţionarea centrului, precum şi constituirea surselor de finanţare şi modul de utilizare a acestora se stabilesc prin ordin al ministrului justiţiei.


  Articolul 14

  (1) Numărul maxim de posturi pentru aparatul propriu al Ministerului Justiţiei este de 345, exclusiv demnitarii şi posturile aferente cabinetelor acestora.
  (2) Personalul aferent fiecărui compartiment din structura organizatorică se stabileşte prin ordin al ministrului justiţiei.


  Articolul 15

  Instituţiile publice din sistemul justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 2. Acestea se înfiinţează şi se organizează potrivit legii.


  Articolul 16

  (1) Unităţile din subordinea sau în coordonarea Ministerului Justiţiei sunt prevăzute în anexa nr. 3. Acestea se înfiinţează şi se organizează în condiţiile legii.
  (2) Atribuţiile şi răspunderile unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei, prevăzute în anexa nr. 3, se stabilesc prin regulamentele de organizare şi funcţionare ale acestora, aprobate prin ordin al ministrului justiţiei.
  (3) Structura organizatorică, criteriile de constituire a compartimentelor şi statele de funcţii ale unităţilor subordonate Ministerului Justiţiei se aproba prin ordin al ministrului justiţiei.


  Articolul 17

  (1) Institutul Naţional al Magistraturii, Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar de Specialitate, Institutul Naţional de Expertize Criminalistice, Direcţia Generală a Penitenciarelor şi unităţile din subordinea acesteia, Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie, Direcţia Medicală şi Centrul de Pregătire a Magistraţilor, a Grefierilor şi a Celuilalt Personal din Sistemul Justiţiei Sovata sunt coordonate de ministrul justiţiei care poate să delege atribuţiile de coordonare secretarilor de stat.
  (2) Direcţia Generală a Penitenciarelor şi unităţile din subordine, Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie şi Direcţia Medicală funcţionează în baza normelor de organizare aprobate de ministrul justiţiei.
  (3) În structura organizatorică a Direcţiei Generale a Penitenciarelor funcţionează direcţii, servicii independente, servicii, birouri şi secţii, iar unităţile din subordinea acesteia sunt organizate pe sectoare de activitate, servicii, secţii de deţinere interioare şi exterioare, secţii medicale şi birouri.


  Articolul 18

  (1) Prefecţii, în colaborare cu autorităţile administraţiei publice locale, vor sprijini Ministerul Justiţiei pentru asigurarea spaţiilor necesare în vederea funcţionarii instanţelor judecătoreşti, inclusiv pentru eliberarea şi restituirea imobilelor care au aparţinut acestora.
  (2) În localităţile în care instanţele judecătoreşti nu dispun de spaţii corespunzătoare acestora le vor fi asigurate, în condiţiile legii, terenurile necesare în vederea construirii de sedii proprii.
  (3) Ministerul Justiţiei va prevedea în programul propriu de investiţii fonduri în vederea construirii unor astfel de obiective.


  Articolul 19

  Ministerul Justiţiei are în dotare un parc auto propriu stabilit potrivit normelor legale în vigoare, precum şi un parc auto stabilit prin dispoziţiile legale pentru activităţi specifice.


  Articolul 20

  Anexele nr. 1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.


  Articolul 21

  La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri se abrogă Hotărârea Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 43 din 14 martie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, cu excepţia dispoziţiilor art. II alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 952/1998 pentru modificarea şi completarea Hotărârii Guvernului nr. 65/1997 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 31 decembrie 1998, precum şi orice alte dispoziţii contrare.
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NĂSTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul justiţiei,
  Rodica Mihaela Stănoiu
  Ministrul administraţiei publice,
  Octav Cozmâncă
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tănăsescu
  Bucureşti, 26 ianuarie 2001.
  Nr. 212.


  Anexa 1
      Numărul maxim de posturi = 345
      (exclusiv demnitarii şi posturile
      aferente cabinetelor acestora)
                              STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
                              a Ministerului Justiţiei
                                    ┌────────────┐ ┌────────────┐
                                    │ MINISTRU ├────────────┤ COLEGIUL │
                                    │ │ │MINISTERULUI│
                                    └─────┬──────┘ └────────────┘
                                          │
                                          │
  ┌──────────────────────────┐ │
  │ COLEGIUL MINISTRULUI ├─┐ │
  └──────────────────────────┘ │ │
  ┌──────────────────────────┐ │ │ ┌────────────┐
  │ CONSILIERII MINISTRULUI*)├─┤ │ │ INSPECŢIA │
  │ │ ├──┬───┬───┴┬─────────┬───────────┬──┤GENERALĂ ŞI │
  └──────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │ │AUDIT INTERN│
                               │ │ │ │ │ │ └────────────┘
  ┌──────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │
  │ CONSILIER DIPLOMATIC ├─┤ │ │ │ │ │
  │ │ │ │ │ │ │ │
  └──────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │
  ┌──────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │
  │ AGENTUL GUVERNAMENTAL │ │ │ │ │ │ │
  │PENTRU CURTEA EUROPEANĂ A ├─┤ │ │ │ │ │
  │ DREPTURILOR OMULUI │ │ │ │ │ │ │
  └───────────┬──────────────┘ │ │ │ │ │ │
              │ │ │ │ │ │ │
  ┌───────────┴──────────────┐ │ │ │ │ │ │
  │ DIRECŢIA AGENTULUI │ │ │ │ │ │ │
  │ GUVERNAMENTAL │ │ │ │ │ │ │
  └──────────────────────────┘ │ │ │ │ │ │
  ┌──────────────────────────┐ │ │ │ │ │ │
  │ SERVICIUL PENTRU IMAGINE │ │ │ │ │ │ │
  │ PUBLICĂ PROTOCOL ŞI ├─┘ │ │ │ │ │
  │ RELAT MASS-MEDIA │ │ │ │ │ │
  └──────────────────────────┘ │ │ │ │ │
            ┌─────────────────────┘ │ │ │ │
            │ ┌───────┘ │ │ └─────┐
    ┌───────┴─────────┐┌──────┴─────────┐ │ ┌───────┴────────┐┌───────┴────────┐
    │ SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT│ │ │SECRETAR DE STAT││SECRETAR DE STAT│
    │ relaţii ││ prognoze, │ │ │ relaţia cu ││ organizare, │
    │ internaţionale, ││ programe şi │ │ │ Parlamentul ││ resurse umane │
    │ integrare ││ coordonare │ │ │ ││ şi judiciar │
    │ europeană şi ││ unităţi │ │ │ ││ │
    │ euroatlantica ││ subordonate │ │ │ ││ │
    └──┬──────────────┘└────┬───────────┘ │ └─────────┬──────┘└───────┬────────┘
       │ │ │ │ │
       │ │ ┌───────┴────────┐ │ │
       │ │ │SECRETAR GENERAL│ │ │
       │ │ ├────────────────┤ │ │
       │ │ │SECRETAR GENERAL│ │ │
       │ │ │ ADJUNCT │ │ │
       │ │ └──────┬─────────┘ │ │
       │ │ │ │ │
       │ ┌────┘ │ │ │
       │ ┌───┼────┐ │ ┌───┴──┐ ┌──┬┴──┬────┐
       ├───────────┼───┼────┼─────────┬───┴┬──┬────┼──────┼────────┼──┼───┼────┤
     ┌─┴─┐ ┌─┴┐ ┌┴─┐┌─┴┐ ┌─┴─┐ │┌─┴─┐┌─┴─┐ ┌─┴─┐ │┌─┴─┐ │ ┌──┴┐
     │ A │ │B │ │C ││D │ │ E │ ││ G ││ H │ │ I │ ││ K │ │ │ M │
     └───┘ └──┘ └──┘└──┘ └───┘ │└───┘└───┘ └───┘ │└───┘ │ └───┘
                                           │ │ │
                                         ┌─┴┐ ┌─┴─┐ ┌─┴─┐
                                         │ F│ │ J │ │ L │
                                         └──┘ └───┘ └───┘
      A = DIRECŢIA RELAŢII INTERNAŢIONALE, INTEGRARE EUROPEANĂ, EUROATLANTICĂ ŞI
          PENTRU DREPTURILE OMULUI
      B = DIRECŢIA PROGRAME ŞI PROGNOZE
      C = DIRECŢIA PUBLICITATE MOBILIARĂ, IMOBILIARĂ, ŞI NOTARI PUBLICI
      D = DIRECŢIA INFORMATICĂ JURIDICĂ
      E = DIRECŢIA ECONOMICĂ, INVESTIŢII ŞI ADMINISTRATIV
      F = SERVICIUL CONTENCIOS
      G = DIRECŢIA SECRETARIAT GENERAL, RELAŢII CU PUBLICUL ŞI COOPERARE CU O.N.G.
      H = DIRECŢIA ELABORARE ACTE NORMATIVE AVIZARE ŞI STUDII
      I = DIRECŢIA JURIDICĂ
      J = DIRECŢIA RELAŢIA CU MINISTERUL PUBLIC ŞI PREVENIREA CRIMINALITĂŢII
      K = DIRECŢIA DE REINTEGRARE SOCIALĂ ŞI DE SUPRAVEGHERE
      L = DIRECŢIA ORGANIZARE, RESURSE UMANE ŞI STATISTICĂ JUDICIARĂ
      M = DIRECŢIA INSTANŢELOR MILITARE


  Anexa 2
  INSTITUŢIILE PUBLICE
  din sistemul justiţiei, finanţate de la bugetul de stat
      A. Curţi de apel
      1. Curtea de Apel Alba Iulia
      2. Curtea de Apel Piteşti
      3. Curtea de Apel Bacău
      4. Curtea de Apel Oradea
      5. Curtea de Apel Suceava
      6. Curtea de Apel Braşov
      7. Curtea de Apel Bucureşti
      8. Curtea de Apel Cluj
      9. Curtea de Apel Constanţa
      10. Curtea de Apel Craiova
      11. Curtea de Apel Galaţi
      12. Curtea de Apel Iaşi
      13. Curtea de Apel Târgu Mureş
      14. Curtea de Apel Ploieşti
      15. Curtea de Apel Timişoara
      B. Tribunale
      1. Tribunalul Alba
      2. Tribunalul Arad
      3. Tribunalul Argeş
      4. Tribunalul Bacău
      5. Tribunalul Bihor
      6. Tribunalul Bistriţa-Năsăud
      7. Tribunalul Botoşani
      8. Tribunalul Braşov
      9. Tribunalul Brăila
      10. Tribunalul Buzău
      11. Tribunalul Caras-Severin
      12. Tribunalul Călăraşi
      13. Tribunalul Cluj
      14. Tribunalul Constanţa
      15. Tribunalul Covasna
      16. Tribunalul Dâmboviţa
      17. Tribunalul Dolj
      18. Tribunalul Galaţi
      19. Tribunalul Giurgiu
      20. Tribunalul Gorj
      21. Tribunalul Harghita
      22. Tribunalul Hunedoara
      23. Tribunalul Ialomiţa
      24. Tribunalul Iaşi
      25. Tribunalul Ilfov
      26. Tribunalul Maramureş
      27. Tribunalul Mehedinţi
      28. Tribunalul Mureş
      29. Tribunalul Neamţ
      30. Tribunalul Olt
      31. Tribunalul Prahova
      32. Tribunalul Satu Mare
      33. Tribunalul Sălaj
      34. Tribunalul Sibiu
      35. Tribunalul Suceava
      36. Tribunalul Teleorman
      37. Tribunalul Timiş
      38. Tribunalul Tulcea
      39. Tribunalul Vaslui
      40. Tribunalul Vâlcea
      41. Tribunalul Vrancea
      42. Tribunalul Bucureşti
      C. Judecătorii
   ───────────────────────────────────────────────────────────
        Judeţul Judecătoria
   ───────────────────────────────────────────────────────────
       Alba 1. Alba Iulia
                             2. Câmpeni
                             3. Aiud
                             4. Blaj
                             5. Sebeş
       Arad 6. Arad
                             7. Ineu
                             8. Lipova
                             9. Gurahonţ
                            10. Chişineu-Criş
       Argeş 11. Piteşti
                            12. Câmpulung
                            13. Curtea de Argeş
                            14. Costeşti
                            15. Topoloveni
       Bacău 16. Bacău
                            17. Oneşti
                            18. Moineşti
                            19. Podu Turcului
                            20. Buhuşi
       Bihor 21. Oradea
                            22. Beiuş
                            23. Marghita
                            24. Aleşd
                            25. Salonta
       Bistriţa-Năsăud 26. Bistriţa
                            27. Năsăud
                            28. Beclean
       Botoşani 29. Botoşani
                            30. Dorohoi
                            31. Săveni
                            32. Dărăbani
       Braşov 33. Braşov
                            34. Făgăraş
                            35. Rupea
                            36. Zărneşti
       Brăila 37. Brăila
                            38. Făurei
                            39. Însurăţei
       Buzău 40. Buzău
                            41. Râmnicu Sărat
                            42. Pătârlagele
                            43. Pogoanele
       Caras-Severin 44. Reşita
                            45. Caransebeş
                            46. Oraviţa
                            47. Moldova Noua
                            48. Bozovici
                            49. Bocşa
       Călăraşi 50. Călăraşi
                            51. Olteniţa
                            52. Lehliu-Gara
       Cluj 53. Cluj-Napoca
                            54. Turda
                            55. Dej
                            56. Huedin
                            57. Gherla
       Constanţa 58. Constanţa
                            59. Medgidia
                            60. Hârşova
                            61. Băneasa
                            62. Mangalia
       Covasna 63. Sfântu Gheorghe
                            64. Târgu Secuiesc
                            65. Întorsura Buzăului
       Dâmboviţa 66. Târgovişte
                            67. Găeşti
                            68. Pucioasa
                            69. Răcari
                            70. Moreni
       Dolj 71. Craiova
                            72. Băileşti
                            73. Filiaşi
                            74. Segarcea
                            75. Calafat
                            76. Bechet
       Galaţi 77. Galaţi
                            78. Tecuci
                            79. Târgu Bujor
                            80. Lieşti
       Giurgiu 81. Giurgiu
                            82. Bolintin-Vale
       Gorj 83. Târgu Jiu
                            84. Târgu Cărbuneşti
                            85. Novaci
                            86. Motru
       Harghita 87. Miercurea-Ciuc
                            88. Odorheiu Secuiesc
                            89. Topliţa
                            90. Gheorgheni
       Hunedoara 91. Deva
                            92. Hunedoara
                            93. Petroşani
                            94. Orăştie
                            95. Brad
                            96. Haţeg
       Ialomiţa 97. Slobozia
                            98. Urziceni
                            99. Feteşti
       Iaşi 100. Iaşi
                           101. Paşcani
                           102. Hârlău
                           103. Răducăneni
       Ilfov 104. Ilfov
                           105. Buftea
       Maramureş 106. Baia Mare
                           107. Sighetu Marmaţiei
                           108. Vişeu de Sus
                           109. Târgu Lăpuş
                           110. Dragomireşti
                           111. Şomcuta Mare
       Mehedinţi 112. Drobeta-Turnu Severin
                           113. Strehaia
                           114. Orşova
                           115. Vânju Mare
                           116. Baia de Arama
       Mureş 117. Târgu Mureş
                           118. Sighişoara
                           119. Reghin
                           120. Târnăveni
                           121. Luduş
                           122. Sângiorgiu de Pădure
       Neamţ 123. Piatra-Neamţ
                           124. Roman
                           125. Târgu Neamţ
                           126. Bicaz
       Olt 127. Slatina
                           128. Caracal
                           129. Corabia
                           130. Balş
                           131. Scorniceşti
       Prahova 132. Ploieşti
                           133. Câmpina
                           134. Vălenii de Munte
                           135. Mizil
                           136. Sinaia
                           137. Urlaţi
       Satu Mare 138. Satu Mare
                           139. Carei
                           140. Negreşti-Oaş
       Sălaj 141. Zalău
                           142. Şimleu Silvaniei
                           143. Jibou
       Sibiu 144. Sibiu
                           145. Mediaş
                           146. Agnita
                           147. Avrig
                           148. Sălişte
       Suceava 149. Suceava
                           150. Câmpulung Moldovenesc
                           151. Rădăuţi
                           152. Fălticeni
                           153. Vatra Dornei
                           154. Gura Humorului
       Teleorman 155. Alexandria
                           156. Roşiori de Vede
                           157. Turnu Măgurele
                           158. Videle
                           159. Zimnicea
       Timiş 160. Timişoara
                           161. Lugoj
                           162. Deta
                           163. Sânnicolau Mare
                           164. Făget
                           165. Jimbolia
       Tulcea 166. Tulcea
                           167. Babadag
                           168. Macin
       Vaslui 169. Vaslui
                           170. Bârlad
                           171. Huşi
                           172. Murgeni
       Vâlcea 173. Râmnicu Vâlcea
                           174. Drăgăşani
                           175. Horezu
                           176. Brezoi
                           177. Bălceşti
       Vrancea 178. Focşani
                           179. Panciu
                           180. Adjud
       Bucureşti 181. Judecătoria Sectorului 1,
                                municipiul Bucureşti
                           182. Judecătoria Sectorului 2,
                                municipiul Bucureşti
                           183. Judecătoria Sectorului 3,
                                municipiul Bucureşti
                           184. Judecătoria Sectorului 4,
                                municipiul Bucureşti
                           185. Judecătoria Sectorului 5,
                                municipiul Bucureşti
                           186. Judecătoria Sectorului 6,
                                municipiul Bucureşti
   ───────────────────────────────────────────────────────────

  NOTA:
  Unităţile prevăzute în prezenta anexa pot utiliza un număr maxim de 11.833 de posturi.


  Anexa 3
  UNITĂŢILE
  subordonate Ministerului Justiţiei şi cele aflate în coordonarea sa
      I. Instituţii publice finanţate integral de la bugetul de stat
                                                               Numărul maxim
                                                                 de posturi
                                                               -------------
      A. Institutul Naţional al Magistraturii 44
      B. Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a
         Grefierilor şi a Celuilalt Personal Auxiliar
         de Specialitate 40
      C. Serviciul Independent de Protecţie şi Anticorupţie 172
      II. Instituţii publice finanţate din venituri extrabugetare
          şi din alocaţii acordate de la bugetul de stat
      A. Institutul Naţional de Expertize Criminalistice 54
      a) Laboratorul Interjudeţean de Expertize
         Criminalistice Bucureşti
      b) Laboratorul Interjudeţean de Expertize
         Criminalistice Cluj
      c) Laboratorul Interjudeţean de Expertize
         Criminalistice Iaşi
      d) Laboratorul Interjudeţean de Expertize
         Criminalistice Timişoara
      B. Direcţia Generală a Penitenciarelor 13.256
      a) 9 penitenciare de maxima siguranţa
      b) 24 de penitenciare
      c) 1 penitenciar pentru minori şi tineri
      d) 2 centre de reeducare pentru minori
      e) Şcoala Militară de Administraţie Penitenciară
      f) Centrul de Pregătire şi Perfecţionare a
         Personalului de Penitenciare
      g) Baza de Aprovizionare, Gospodărire şi Reparaţii
      h) Subunitatea de acces, paza şi escortare deţinuţi
         transferaţi
      i) 5 spitale penitenciare*)
      III. Instituţii publice finanţate de la bugetul de stat
           şi din venituri extrabugetare prin sistemul de
           asigurări sociale de sănătate
      A. Direcţia Medicală 102**)
      IV. Instituţii publice finanţate integral din venituri
          extrabugetare prin sistemul de asigurari sociale şi
          din alte venituri proprii
      A. Spitalul "Prof. Dr. Constantin Angelescu" 175
      V. Instituţii publice finanţate integral din venituri
         extrabugetare
      A. Centrul de Pregătire a Magistraţilor, a Grefierilor
         şi a Celuilalt Personal din Sistemul Justiţiei Sovata
      VI. Agenţi economici în coordonarea Ministerului Justiţiei
      A. Regia Autonomă "Multiproduct"

  ────────── Notă *) Veniturile extrabugetare provin din sistemul asigurărilor sociale de sănătate. Notă **) Din care 80 de posturi finanţate din venituri extrabugetare provenite din sistemul asigurarilor sociale de sănătate.
  ──────────
  -------