REGULAMENT din 23 iunie 2020de organizare și funcționare a Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare
EMITENT
 • MINISTERUL EDUCAȚIEI ȘI CERCETĂRII
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 564 din 29 iunie 2020 Notă
  Aprobat prin ORDINUL nr. 4.621 din 23 iunie 2020, publicat în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 564 din 29 iunie 2020.


  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, denumit în continuare CNATDCU, este un organism consultativ, fără personalitate juridică, al Ministerului Educației și Cercetării, denumit în continuare MEC.


  Articolul 2

  CNATDCU se constituie și își desfășoară activitatea potrivit prevederilor prezentului regulament, aprobat în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.


  Articolul 3

  Pot fi membri ai CNATDCU cadre didactice și cercetători, având cel puțin titlul de conferențiar sau de cercetător științific II ori titluri echivalente obținute în străinătate, membri ai Academiei Române și ai unor instituții de cultură, numiți de ministrul educației și cercetării pentru întreaga durată a mandatului CNATDCU.


  Articolul 4

  Misiunea CNATDCU este de a acorda sprijin MEC pentru asigurarea calității învățământului superior și a cercetării științifice.


  Articolul 5

  Principiile care stau la baza organizării și funcționării CNATDCU sunt:
  a) delimitarea atribuțiilor, responsabilităților și limitelor de competență atribuite fiecărei structuri din componența CNATDCU;
  b) respectarea principiilor de etică și a reglementărilor legale în vigoare privind incompatibilitățile și conflictele de interese în cadrul întregii activități a CNATDCU.


  Articolul 6
  (1) Membrii CNATDCU care se află în situație de conflict de interese notifică acest fapt președintelui CNATDCU, președintelui panelului sau președintelui comisiei de specialitate, după caz, și nu iau parte la evaluare sau la adoptarea deciziei prin vot.(2) Se află în situația de conflict de interese persoana implicată în procedura de evaluare, în situația existenței unui interes personal, în cazurile în care:
  a) este soț, afin ori rudă până la gradul al II-lea cu persoana al cărei dosar este evaluat, inclusiv cu conducătorul de doctorat, după caz;
  b) a beneficiat în ultimii 3 ani anteriori evaluării ori beneficiază în prezent de foloase de orice natură din partea persoanei evaluate, incluziv a conducătorului de doctorat, după caz.
  (3) Persoana care formează obiectul evaluării în ceea ce privește presupusa situație de conflict de interese are dreptul de a-și formula punctul de vedere cu privire la această situație în termen de 3 zile de la data comunicării de către CNATDCU.(4) Nu se includ în aceste situații colaborările ocazionale cu instituțiile organizatoare de studii universitare de doctorat (IOSUD) în cauză, cum ar fi participarea la comisii de doctorat sau abilitare, altele decât cele aflate în analiza directă a CNATDCU.


  Articolul 7
  (1) La nivelul fiecărei structuri a CNATDCU, adoptarea deciziilor se realizează prin votul membrilor.(2) Pentru a adopta o decizie, membrii structurilor CNATDCU pot vota atât în cadrul ședințelor, cât și de la distanță, exprimându-și dreptul la vot prin mijloace electronice, în termenul indicat.(3) Cvorumul necesar pentru adoptarea deciziilor în cadrul structurilor CNATDCU este de două treimi din numărul total al membrilor cu drept de vot.(4) Adoptarea deciziilor se realizează prin votul a jumătate plus unu din numărul total al membrilor cu drept de vot ai structurii.


  Articolul 8

  Participarea la ședințele CNATDCU poate fi asigurată și prin videoconferință.


  Articolul 9

  În vederea asigurării posibilității de vot electronic, documentele supuse aprobării sunt transmise membrilor structurilor CNATDCU, de regulă, cu cel puțin 3 zile înaintea termenului-limită pentru exprimarea votului.


  Capitolul II Structura organizatorică a CNATDCU

  Articolul 10
  (1) Structurile din componența CNATDCU sunt:
  a) Consiliul general;
  b) paneluri, câte unul pe fiecare domeniu fundamental;
  c) comisii de specialitate;
  d) comisii de lucru, numite pe durată determinată de președintele CNATDCU, de președintele panelului sau de președintele comisiei de specialitate, după caz, pentru sarcini specifice, inclusiv pentru soluționarea contestațiilor și sesizărilor privind nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului.
  (2) Comisiile de lucru prevăzute la alin. (1) lit. d) care au în componență experți externi se numesc pe durată determinată prin ordin al ministrului educației și cercetării, la propunerea președintelui CNATDCU, a președintelui panelului sau a președintelui comisiei de specialitate, după caz.


  Articolul 11

  Membrii Consiliului general, membrii panelurilor, membrii comisiilor de specialitate și membrii comisiilor de lucru numite pe durată determinată sunt membri ai CNATDCU.


  Articolul 12

  Activitatea CNATDCU este coordonată de un președinte și 3 vicepreședinți.


  Articolul 13

  Activitatea fiecărui panel este coordonată de un președinte și unul sau 2 vicepreședinți.


  Articolul 14

  Activitatea fiecărei comisii de specialitate este coordonată de un președinte și unul sau 2 vicepreședinți.


  Capitolul III Atribuțiile CNATDCU

  Articolul 15

  CNATDCU are, în principal, următoarele atribuții:
  a) numește comisiile care evaluează tezele de abilitare, evaluează dosarul de abilitare și propune ministrului educației și cercetării acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare, în conformitate cu prevederile art. 300 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
  b) evaluează dosarul de acordare a titlului de doctor și propune ministrului educației și cercetării acordarea sau neacordarea titlului de doctor, în conformitate cu prevederile art. 168 din Legea educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
  c) analizează și decide asupra sesizărilor nerespectării standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 681/2011 privind aprobarea Codului studiilor universitare de doctorat, cu modificările și completările ulterioare;
  d) evaluează dosarele de concurs pentru acordarea gradelor profesionale de cercetător științific gradele I și II, denumite în continuare CS I și CS II, confirmă sau infirmă motivat rezultatele concursurilor și propune ministrului educației și cercetării acordarea sau neacordarea acestor grade profesionale, în conformitate cu prevederile art. 17 din Legea nr. 319/2003 privind Statutul personalului de cercetare-dezvoltare, cu completările ulterioare;
  e) propune metodologia de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat și realizează această evaluare în conformitate cu prevederile art. 170 alin. (4) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  f) prezintă MEC un raport anual privind resursa umană pentru activitățile didactice și de cercetare din învățământul superior, în baza unor indicatori specifici, în conformitate cu prevederile art. 219 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  g) propune un set de standarde minimale necesare și obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice universitare de conferențiar universitar, respectiv profesor universitar și pentru acordarea gradelor profesionale de CS II și CS I; aceste standarde se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  h) propune un set de standarde minimale necesare și obligatorii pentru conferirea calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare, standarde care se aprobă prin ordin al ministrului educației și cercetării, conform art. 219 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  i) propune Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor vacante în universități, care se stabilește prin hotărâre a Guvernului, conform art. 295 din Legea nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  j) evaluează și formulează propuneri în vederea emiterii unui ordin de către ministrul educației și cercetării în legătură cu acordarea indemnizației de merit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit și a Regulamentului de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare;
  k) propune standarde specifice domeniului pentru tezele de doctorat;
  l) propune ghiduri privind elaborarea tezelor de doctorat și a tezelor de abilitare;
  m) analizează și propune armonizarea domeniilor CNATDCU cu domeniile educaționale ISCED-F13 (clasificare standard internațională a educației);
  n) are alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării, în condițiile legii.


  Capitolul IV Consiliul general

  Articolul 16

  Consiliul general este format din maximum 21 de membri: președintele Consiliului general, 3 vicepreședinți, 5 președinți ai panelurilor pe domenii fundamentale și maximum 12 membri, numiți de ministrul educației și cercetării.


  Articolul 17

  Consiliul general este condus de un președinte și de 3 vicepreședinți.


  Articolul 18

  Președintele Consiliului general este și președinte al CNATDCU, iar vicepreședinții Consiliului general sunt și vicepreședinți ai CNATDCU.


  Articolul 19

  Conducerea Consiliului general este numită de ministrul educației și cercetării pentru întreaga durată a mandatului CNATDCU.


  Articolul 20

  În cazul vacantării unui loc în componența Consiliului general se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educației și cercetării. Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului CNATDCU.


  Articolul 21

  Consiliul general este convocat de către ministrul educației și cercetării, de către președintele CNATDCU, de către vicepreședintele delegat de acesta sau la cererea a cel puțin o treime dintre membrii Consiliului general.


  Articolul 22

  Consiliul general se întrunește, de regulă, cel puțin o dată la două luni sau ori de câte ori este necesar.


  Articolul 23

  Deciziile Consiliului general sunt adoptate prin votul membrilor acestuia, exprimat atât în cadrul ședințelor, cât și de la distanță, prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de funcționare.


  Articolul 24

  În cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, cvorumul este atins dacă două treimi din numărul total al membrilor Consiliului general votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de funcționare al CNATDCU.


  Articolul 25

  Consiliul general are, în principal, următoarele atribuții și competențe:
  a) elaborează și propune spre aprobare ministrului educației și cercetării regulamentul intern de funcționare al CNATDCU;
  b) monitorizează respectarea reglementărilor, procedurilor și standardelor în vigoare în activitatea comisiilor de specialitate și a panelurilor pe domenii fundamentale, întocmind rapoarte anuale către ministrul educației și cercetării;
  c) aprobă și propune ministrului educației și cercetării acțiunile necesare îmbunătățirii activității CNATDCU, rezultate ca urmare a monitorizării;
  d) adoptă rezoluții în conformitate cu prevederile prezentului regulament;
  e) validează/invalidează propunerile de acordare a titlurilor de doctor elaborate de comisiile de specialitate;
  f) validează/invalidează propunerile de acordare a atestatului de abilitare elaborate de comisiile de specialitate;
  g) validează/invalidează propunerile de acordare sau neacordare a gradelor profesionale CS I și CS II, elaborate de comisiile de specialitate;
  h) coordonează analiza sesizărilor de nerespectare a standardelor de etică profesională, inclusiv de existență a plagiatului în cadrul tezelor de doctorat, conform metodologiei de soluționare a sesizărilor, aprobată prin ordin al ministrului educației și cercetării, incluzând aspecte privind responsabilitatea autorului tezei de doctorat, a conducătorului de doctorat sau a școlii doctorale pentru aplicarea prevederilor art. 68 alin. (6) și art. 69 alin. (5) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  i) solicită IOSUD/instituțiilor organizatoare de doctorat (IOD) punctul de vedere consultativ privind nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului, în cadrul tezelor de doctorat, în termenul stabilit la art. 69 alin. (3) din Codul studiilor universitare de doctorat, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 681/2011, cu modificările și completările ulterioare;
  j) validează/invalidează propunerile comisiilor de specialitate și/sau ale comisiilor de lucru formulate în urma procesului de evaluare a respectării standardelor de calitate și de etică profesională, inclusiv de stabilire a existenței plagiatului;
  k) analizează și validează/invalidează propunerile privind soluționarea contestațiilor;
  l) propune MEC, în condițiile legii și ale prezentului regulament, una sau mai multe măsuri precum retragerea calității de conducător de doctorat, retragerea titlului de doctor sau retragerea acreditării școlii doctorale;
  m) validează și înaintează spre aprobare ministrului educației și cercetării propunerile panelurilor privind metodologia de verificare a desfășurării concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din universități;
  n) validează și înaintează spre aprobare ministrului educației și cercetării propunerile panelurilor privind metodologia de evaluare periodică a conducătorilor de doctorat;
  o) aprobă și înaintează ministrului educației și cercetării raportul privind resursa umană pentru activitățile didactice și de cercetare din învățământul superior;
  p) aprobă comisiile de lucru propuse de paneluri sau de comisiile de specialitate pentru realizarea unor activități specifice, inclusiv comisiile de contestații;
  q) decide asupra participării membrilor săi sau a constituirii unor comisii de lucru, pe durată determinată, și pentru alte tipuri de activități specifice, în condițiile legii;
  r) coordonează elaborarea de ghiduri de realizare a tezelor de doctorat și tezelor de abilitare, elaborate de comisiile de specialitate pentru fiecare domeniu arondat și avizate de panelurile pe domenii fundamentale;
  s) convoacă la ședințele acestuia președinții comisiilor de specialitate ori de câte ori este necesar;
  t) alte atribuții stabilite în condițiile legii.


  Articolul 26

  Președintele CNATDCU are următoarele atribuții:
  a) stabilește ordinea de zi a ședințelor de lucru ale Consiliului general, pe baza propunerilor membrilor Consiliului general; ordinea de zi poate fi completată prin decizie a membrilor Consiliului general;
  b) conduce lucrările Consiliului general;
  c) reprezintă CNATDCU în relația cu ministrul educației și cercetării;
  d) poate propune înființarea unor comisii de lucru, pe perioadă determinată, formate din membri CNATDCU sau experți externi;
  e) poate convoca Consiliul general, panelurile pe domenii fundamentale sau comisiile de specialitate, ori de câte ori este necesar:
  f) are alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului educației și cercetării.


  Articolul 27

  În cazul imposibilității exercitării atribuțiilor de către președintele CNATDCU, atribuțiile se preiau de către unul dintre vicepreședinți, în conformitate cu prevederile regulamentului intern de funcționare.


  Articolul 28

  Vicepreședinții îndeplinesc aceste atribuții prin rotație, în ordine alfabetică.


  Articolul 29

  Președintele CNATDCU poate delega vicepreședinților CNATDCU unele din atribuțiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată.


  Capitolul V Panelurile pe domenii fundamentale

  Articolul 30

  Fiecare panel este constituit din: președinte, vicepreședinți, președinții comisiilor de specialitate din cadrul panelului și din alți membri, dar nu mai mult de 5, pentru oricare panel, asigurând un număr impar, numiți de ministrul educației și cercetării pentru întreaga durată a mandatului CNATDCU.


  Articolul 31

  Fiecare panel este condus de un președinte și unul sau maximum 3 vicepreședinți.


  Articolul 32

  În cazul vacantării unui loc în componența unui panel se procedează la numirea altui membru prin ordin al ministrului educației și cercetării. Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului CNATDCU.


  Articolul 33

  Panelul pe un domeniu fundamental poate fi convocat de către președintele CNATDCU, Consiliul general, președintele panelului sau la cererea a cel puțin o treime din membrii panelului, ori de câte ori este necesar.


  Articolul 34

  Deciziile panelului sunt aprobate prin votul membrilor acestuia, dacă nu este specificat altfel prin metodologiile activităților specifice aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.


  Articolul 35

  Pentru a adopta o decizie, membrii panelului pot vota atât în cadrul ședințelor, cât și de la distanță, exprimânduși dreptul la vot prin mijloace electronice, conform regulamentului intern de funcționare al CNATDCU.


  Articolul 36

  În cazul voturilor exprimate prin mijloace electronice, cvorumul este atins dacă jumătate plus unu din numărul total al membrilor panelului votează în intervalul de timp stabilit conform regulamentului intern de funcționare.


  Articolul 37

  Panelul pe domenii fundamentale are următoarele atribuții și competențe:
  a) propune Consiliului general sau președintelui CNATDCU componența comisiilor de lucru, inclusiv a comisiilor de contestații;
  b) avizează și propune Consiliului general analiza și soluțiile contestațiilor, conform metodologiilor aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării;
  c) avizează propunerile comisiilor de specialitate privind standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea atestatului de abilitare;
  d) elaborează și propune spre aprobare Consiliului general metodologia de verificare a concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare din universități;
  e) elaborează și propune spre aprobare Consiliului general metodologia de evaluare a conducătorilor de doctorat;
  f) elaborează și propune spre aprobare Consiliului general raportul privind resursa umană pentru activitățile didactice și de cercetare din învățământul superior;
  g) elaborează și propune Consiliului general armonizarea domeniilor CNATDCU cu domeniile ISCED-F13;
  h) avizează standardele specifice domeniului pentru tezele de doctorat, elaborate de comisiile de specialitate pentru fiecare domeniu arondat;
  i) avizează ghidurile de realizare a tezelor de doctorat și tezelor de abilitare, elaborate de comisiile de specialitate pentru fiecare domeniu arondat; acolo unde este cazul, ghidurile pot prevedea constituirea tezei în principal din articole sau alte publicații existente, de tip cumulativ, în practica internațională;
  j) are alte atribuții stabilite prin regulamentul intern al CNATDCU.


  Articolul 38

  Președintele panelului are următoarele atribuții:
  a) conduce lucrările panelului și coordonează, inclusiv prin mijloace electronice, activitatea panelului;
  b) stabilește ordinea de zi a ședințelor de lucru ale panelului, pe baza propunerilor membrilor panelului; ordinea de zi poate fi completată prin decizie a membrilor panelului, la cererea oricărui membru al panelului;
  c) reprezintă panelul în cadrul Consiliului general;
  d) alte atribuții stabilite prin regulamentul intern de funcționare al CNATDCU.


  Articolul 39

  În cazul imposibilității exercitării atribuțiilor de către președintele panelului, unele dintre atribuțiile acestuia se preiau de către unul dintre vicepreședinți.


  Articolul 40

  Președintele panelului poate delega vicepreședintelui panelului unele din atribuțiile sale, inclusiv reprezentarea panelului în Consiliul general, pe perioadă determinată sau nedeterminată.


  Capitolul VI Comisiile de specialitate

  Articolul 41

  Comisiile de specialitate ale CNATDCU sunt compuse din experți în domeniul sau domeniile științifice arondate.


  Articolul 42

  Fiecare comisie de specialitate are un președinte și unul sau 2 vicepreședinți.


  Articolul 43

  Numărul membrilor unei comisii de specialitate, număr impar, este stabilit astfel încât să asigure calitatea evaluării printr-o încărcare uniformă și rezonabilă a acestora.


  Articolul 44

  Ministrul educației și cercetării poate dispune completarea comisiilor de specialitate cu noi experți și în timpul derulării unui mandat al CNATDCU, după aceeași procedură și aceleași principii de selecție aplicabile la începutul mandatului. Mandatul acestora se încheie la expirarea mandatului CNATDCU.


  Articolul 45

  Comisia de specialitate are, în principal, următoarele atribuții și competențe:
  a) numește comisiile care evaluează tezele de abilitare la nivelul IOSUD/IOD, evaluează dosarul de abilitare și propune Consiliului general acordarea sau neacordarea atestatului de abilitare;
  b) evaluează dosarele de acordare a titlului de doctor și propune Consiliului general acordarea sau neacordarea titlului de doctor;
  c) analizează și decide asupra sesizărilor nerespectării standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului, sub coordonarea Consiliului general;
  d) elaborează standardele minimale necesare și obligatorii pentru participarea la concursurile pentru ocuparea funcțiilor didactice universitare de conferențiar universitar, respectiv profesor universitar și pentru acordarea gradelor profesionale de CS II și CS I;
  e) evaluează dosarele de concurs pentru acordarea gradelor profesionale CS I și CS II, confirmă sau infirmă motivat rezultatele concursurilor și propune Consiliului general acordarea sau neacordarea acestor grade profesionale;
  f) participă prin membrii săi la constituirea comisiilor de lucru și realizarea activităților specifice propuse de panelul pe domeniul fundamental sau de Consiliul general, în condițiile prezentului regulament;
  g) elaborează standardele minimale necesare și obligatorii pentru conferirea calității de conducător de doctorat și a atestatului de abilitare;
  h) evaluează și formulează propuneri în vederea acordării indemnizației de merit, în conformitate cu prevederile Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 859/2003 privind aprobarea Normelor de aplicare a Legii nr. 118/2002 pentru instituirea indemnizației de merit și a Regulamentului de funcționare a Comisiei naționale pentru acordarea indemnizației de merit, cu modificările și completările ulterioare;
  i) elaborează standarde specifice domeniului pentru tezele de doctorat;
  j) elaborează ghiduri privind elaborarea tezelor de doctorat și a tezelor de abilitare;
  k) alte atribuții stabilite prin regulamentul intern de funcționare.


  Articolul 46

  Președintele comisiei de specialitate are următoarele atribuții:
  a) coordonează, inclusiv prin mijloace electronice, activitatea comisiei de specialitate;
  b) reprezintă comisia în cadrul panelului pe un domeniu fundamental sau la invitația Consiliului general, ori de câte ori este necesar;
  c) alte atribuții stabilite prin regulamentul intern de funcționare.


  Articolul 47

  În cazul imposibilității exercitării atribuțiilor de către președintele comisiei de specialitate, atribuțiile se preiau de către unul dintre vicepreședinți.


  Articolul 48

  Președintele comisiei de specialitate poate delega vicepreședintelui sau vicepreședinților comisiei unele dintre atribuțiile sale, pe perioadă determinată sau nedeterminată.


  Capitolul VII Comisiile de lucru

  Articolul 49

  Panelul pe domeniu fundamental sau comisia de specialitate poate propune Consiliului general înființarea comisiilor de lucru pe durată determinată.


  Articolul 50

  Decizia privind înființarea comisiilor de lucru pe durată determinată revine Consiliului general.


  Articolul 51

  Comisiile de lucru pe durată determinată sunt constituite din membri ai CNATDCU (membri ai Consiliului general, panelului și comisiilor de specialitate) și experți externi sau numai din experți externi.


  Articolul 52

  Consiliul general aprobă componența nominală a comisiilor de lucru, inclusiv a comisiilor de contestații.


  Articolul 53

  Consiliul general poate înființa, în funcție de necesități ori la cererea ministrului educației și cercetării, comisii de lucru, pe durată determinată, pentru soluționarea contestațiilor și pentru analiza sesizărilor privind nerespectarea standardelor de etică profesională, inclusiv existența plagiatului.


  Articolul 54

  Comisiile de lucru pe durată determinată pentru soluționarea contestațiilor pot fi constituite din membri ai panelului care nu sunt membri ai comisiilor de specialitate și experți externi sau numai din experți externi.


  Capitolul VIII Revocarea membrilor CNATDCU

  Articolul 55

  Membrii CNATDCU au următoarele obligații:
  a) de a participa la ședințele de lucru și activitățile din cadrul CNATDCU;
  b) de a respecta normele etice sau de deontologie profesională;
  c) de a îndeplini sarcinile ce le revin ca urmare a calității deținute.


  Articolul 56

  În cazul neîndeplinirii obligațiilor prevăzute la art. 55, Consiliul general ori ministrul educației și cercetării poate proceda la declanșarea procedurii privind încetarea mandatului înainte de termen.


  Articolul 57
  (1) Procedura de încetare a calității de membru CNATDCU înainte de terminarea mandatului se desfășoară în următoarele condiții:
  a) la cererea scrisă a persoanei care dorește încetarea calității de membru;
  b) în caz de deces;
  c) la solicitarea formulată de către unul sau mai mulți membri ai Consiliului general ori a ministrului educației și cercetării.
  (2) În situația prevăzută la alin. (1) lit. c), Consiliul general al CNATDCU va solicita punctul de vedere al persoanei împotriva căreia s-a declanșat procedura de încetare a mandatului.(3) Pentru situațiile prevăzute la alin. (1) lit. a), b) și c), Consiliul general al CNATDCU va întocmi un raport pe care îl va înainta ministrului educației și cercetării.(4) Confirmarea încetării mandatului de membru al CNATDCU se face prin ordin al ministrului educației și cercetării.


  Articolul 58

  Pe locul rămas vacant se numește un nou membru, prin ordin al ministrului educației și cercetării. Mandatul noului membru expiră la expirarea mandatului CNATDCU.


  Capitolul IX Dispoziții finale

  Articolul 59

  Deciziile Consiliului general pot fi contestate, conform metodologiilor de desfășurare a activităților specifice, aprobate prin ordin al ministrului educației și cercetării.


  Articolul 60

  Ministrul educației și cercetării sau un reprezentant al acestuia poate participa de drept la ședințele Consiliului general, la ședințele panelurilor și la ședințele comisiilor de specialitate, în calitate de observator, fără drept de vot.


  Articolul 61

  Activitatea CNATDCU, în condițiile legii, este asistată din punct de vedere tehnic de către un secretariat tehnic aprobat prin ordin al ministrului educației și cercetării.


  Articolul 62

  În realizarea atribuțiilor care îi revin, CNATDCU beneficiază de suportul unor sisteme informatice, asigurate de Ministerul Educației și Cercetării, prin Unitatea Executivă pentru Finanțarea Învățământului Superior și a Cercetării, Dezvoltării și Inovării (UEFISCDI).


  Articolul 63

  Resursele materiale și financiare necesare funcționării CNATDCU și comisiilor de lucru ale acestuia sunt asigurate de către MEC, în condițiile legii.


  Articolul 64

  Bugetul CNATDCU este gestionat prin UEFISCDI și se constituie pe bază contractuală între MEC și UEFISCDI sau din alte surse legal constituite, gestionate de UEFISCDI.


  Articolul 65

  Pentru participarea la ședințe de lucru, membrii CNATDCU și ai comisiilor de lucru ale acestuia primesc, pentru fiecare ședință de lucru, o indemnizație brută egală cu 1/20 din valoarea brută a salariului de bază, corespunzător coeficientului de ierarhizare maxim, al unui profesor universitar din instituții de învățământ superior finanțate din fonduri publice, conform legii.


  Articolul 66

  Pentru participarea la ședințe de lucru, membrilor CNATDCU și ai comisiilor de lucru ale acestuia le sunt decontate cheltuielile de transport, diurnă și cazare, în condițiile legii.


  Articolul 67

  Remunerarea activității desfășurate în afara activității de bază de către membrii comisiilor de lucru ale CNATDCU, inclusiv pentru activitățile desfășurate online, și decontarea cheltuielilor de transport, diurnă și cazare ale acestora pentru participarea la ședințe de lucru se fac în condițiile legii și în limitele bugetului alocat cu această destinație.

  ----