ORDIN nr. 1.323 din 31 august 2015
privind aprobarea metodelor dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI, APELOR ŞI PĂDURILOR
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 742 din 5 octombrie 2015  Având în vedere Referatul de aprobare nr. 163.672 din 17 iunie 2015 al Direcţiei politici şi strategii în silvicultură,
  în temeiul prevederilor art. 115 alin. (1) din Legea nr. 46/2008 - Codul silvic, republicată, precum şi ale art. 13 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 38/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Mediului, Apelor şi Pădurilor,
  ministrul mediului, apelor şi pădurilor emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă metodele dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării şi valorile necesare calculului volumului de lemn destinat valorificării prevăzute în anexele nr. 1-24*). Notă

  ──────────

  *) Anexele nr. 1-24 se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 742 bis, care se poate achiziţiona de la Centrul pentru relaţii cu publicul al Regiei Autonome "Monitorul Oficial", Bucureşti, şos. Panduri nr. 1.

  ──────────


  Articolul 2

  Pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării se aprobă utilizarea următoarelor metode dendrometrice:
  a) metoda tabelelor de cubaj, prevăzută în anexa nr. 1;
  b) metoda seriilor de înălţimi relative, prevăzută în anexa nr. 2;
  c) metoda seriilor de volume relative, prevăzută în anexa nr. 3;
  d) metoda cu arbori de probă, prevăzută în anexa nr. 4;
  e) metoda ecuaţiei de regresie a volumelor, prevăzută în anexa nr. 5;
  f) metoda ecuaţiei de regresie a înălţimilor relative, prevăzută în anexa nr. 6;
  g) metoda ecuaţiei de regresie a volumelor relative, prevăzută în anexa nr. 7;
  h) metode de evaluare a volumului de lemn după recoltare, prevăzut în anexa nr. 8;
  i) metode de evaluare a volumului de lemn rezultat din doborâturile şi rupturile produse de vânt şi zăpadă, prevăzute în anexa nr. 9;
  j) metode pentru determinarea volumului arborilor exploataţi/extraşi în raport cu diametrul măsurat la cioată, prevăzute în anexa nr. 10;
  k) metoda cu suprafeţe de probă, prevăzută în anexa nr. 11.


  Articolul 3

  (1) Alegerea metodei dendrometrice pentru evaluarea volumului de lemn destinat valorificării se face în funcţie de gradul de preferinţă al acesteia, în condiţiile prevăzute în anexa nr. 12.
  (2) La calculul volumului de lemn destinat valorificării prin metodele dendrometrice prevăzute la art. 2 se utilizează:
  a) tabelele de cubaj, pe specii prevăzute în anexa nr. 13;
  b) criteriile ajutătoare pentru stabilirea clasei de calitate la arborii nedoborâţi, prevăzute în anexa nr. 14;
  c) valorile medii
      - -
      k0,5 şi f0,1

  şi ecuaţiile de regresie privind legătura dintre coeficientul de formă natural f0,1 şi indicele de formă natural k0,5 prevăzute în anexa nr. 15;
  d) valorile coeficienţilor de regresie din ecuaţia log v = a0 + a1log d + a2log2d + a3log h + a4log2 h, prevăzute în anexa nr. 16;
  e) diametrele de bază (d) după diametrul cioatei (dc), la principalele specii forestiere, prevăzute în anexa nr. 17;
  f) seriile de înălţimi relative pentru zona centrală a amplitudinii de variaţie a diametrelor în arboretele echiene şi relativ echiene prevăzute în anexa nr. 18;
  g) seriile de înălţimi relative pentru arboretele pluriene, prevăzute în anexa nr. 19;
  h) seriile de volume (relative) pentru arboretele echiene şi relativ echiene, prevăzute în anexa nr. 20;
  i) seriile de volume pentru arboretele pluriene, prevăzute în anexa nr. 21;
  j) tabelele de sortare dimensională pentru arbori, prevăzute în anexa nr. 22;
  k) tabelele de sortare industrială pentru arbori, prevăzute în anexa nr. 23;
  l) tabelele de sortare dimensională pentru arborete, prevăzute în anexa nr. 24.


  Articolul 4

  (1) Aplicaţia informatică bazată pe metodele dendrometrice prevăzute la art. 2 lit. e)-g) şi cea aferentă elaborării amenajamentelor silvice se realizează de către Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor şi se avizează în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură care funcţionează în cadrul autorităţii publice centrale care răspunde de silvicultură.
  (2) Elaborarea aplicaţiei informatice prevăzută la alin. (1) se realizează şi se testează în termen de maxim un an de la data intrării în vigoare a prezentului ordin.
  (3) Avizarea aplicaţiei informatice prevăzute la alin. (1) în Comisia tehnică de avizare pentru silvicultură se face numai după transmiterea codului-sursă de către persoana juridică ce o realizează, către direcţia care coordonează activitatea de control a regimului silvic din cadrul autorităţii publice centrale ce răspunde de silvicultură; aceasta are obligaţia securizării codului-sursă, în condiţiile legii.


  Articolul 5

  Aplicaţia informatică existentă, bazată pe metoda dendrometrică prevăzută la art. 2 lit. g), se poate utiliza până la avizarea aplicaţiei informatice prevăzute la art. 4 alin. (3), în condiţiile prezentului ordin.


  Articolul 6

  Anexele nr. 1-24 fac parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 7

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Ministrul mediului, apelor şi pădurilor,

  Graţiela Leocadia Gavrilescu

  Bucureşti, 31 august 2015.
  Nr. 1.323.
  -----