ORDIN nr. 504 din 22 octombrie 2019privind modificarea tarifelor de acordare și menținere a licențelor/autorizațiilor eliberate în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice
EMITENT
 • AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE REGLEMENTARE PENTRU SERVICIILE COMUNITARE DE UTILITĂȚI PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 859 din 24 octombrie 2019
  Având în vedere dispozițiile Legii serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordinului președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., cu modificările și completările ulterioare, ale Hotărârii Guvernului nr. 745/2007 pentru aprobarea Regulamentului privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, cu modificările ulterioare, și ale Regulamentului-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 83 și 90 din Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, cu modificările ulterioare, al art. 19 alin. (6) din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007, cu modificările ulterioare, și al art. 4 alin. (4) din Regulamentul de organizare și funcționare a Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice - A.N.R.S.C., aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 22/2017, cu modificările și completările ulterioare,
  președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice emite următorul ordin:

  Articolul I

  Anexa nr. 8 la Regulamentul privind acordarea licențelor în domeniul serviciilor comunitare de utilități publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 745/2007, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 531 din 6 august 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul II

  Alineatul (1) al articolului 19 din Regulamentul-cadru de autorizare a autorităților de autorizare pentru serviciile publice de transport local și județean de persoane, aprobat prin Ordinul președintelui Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice nr. 206/2007, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 756 din 7 noiembrie 2007, cu modificările ulterioare, se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 19
  (1) Pentru eliberarea autorizației, A.N.R.S.C. percepe un tarif de acordare a autorizației de:
  a) 2.950 lei pentru unități administrativ-teritoriale cu peste 300.000 de locuitori;
  b) 1.485 lei pentru unități administrativ-teritoriale având între 50.000 și 300.000 de locuitori inclusiv;
  c) 750 lei pentru unități administrativ-teritoriale având între 10.000 și 50.000 de locuitori inclusiv;
  d) 315 lei pentru unități administrativ-teritoriale având până la 10.000 de locuitori inclusiv.


  Articolul III

  Tarifele prevăzute la art. I și II se vor aplica începând cu data de întâi a lunii următoare publicării prezentului ordin în Monitorul Oficial al României, Partea I.


  Articolul IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Președintele Autorității Naționale de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilități Publice,
  Ionel Tescaru

  București, 22 octombrie 2019.
  Nr. 504.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 8 la regulament)
  Tarife pentru acordarea și menținerea licențelor

  A.1. Tarifele pentru acordarea licențelor, respectiv tarifele anuale pentru menținerea licențelor sunt cele din tabelul următor:

  - lei -

  Nr. crt.

  Serviciul/Activitatea

  Valoare tarif eliberare licență

  Clasa I

  Clasa II

  Clasa III

  1

  Serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

  34.450

  15.300

  1.850

  2

  Serviciul public de alimentare cu apă

  23.050

  11.600

  1.540

  3

  Captarea și tratarea apei brute

  15.300

  7.700

  1.090

  4

  Captarea apei brute

  6.200

  3.200

  1.090

  5

  Tratarea apei brute

  9.300

  4.750

  1.540

  6

  Transportul apei potabile și/sau industriale

  10.050

  5.050

  710

  7

  Distribuția apei potabile și/sau industriale

  10.050

  5.050

  710

  8

  Serviciul public de canalizare

  13.900

  4.750

  950

  9

  Colectarea și transportul apelor uzate de la utilizatori la stațiile de epurare

  6.950

  2.400

  480

  10

  Epurarea apelor uzate și evacuarea apei epurate în emisar

  6.950

  2.400

  480

  11

  Colectarea, evacuarea și tratarea adecvată a deșeurilor din gurile de scurgere a apelor meteorice și asigurarea funcționalității acestora

  2.950

  1.100

  480

  12

  Evacuarea apelor pluviale și de suprafață din intravilanul localităților

  2.950

  1.100

  480

  13

  Evacuarea, tratarea și depozitarea nămolurilor și a altor deșeuri similare derivate din activitățile serviciului public de canalizare

  2.950

  1.100

  480

  14

  Furnizarea apei potabile

  1.700

  1.200

  480

  15

  Serviciul public de salubrizare a localităților

  45.750

  23.050

  2.320

  16

  Precolectarea, colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor municipale

  30.600

  15.250

  1.850

  17

  Înființarea depozitelor de deșeuri menajere și administrarea acestora

  15.250

  7.700

  1.540

  18

  Colectarea, transportul și depozitarea deșeurilor rezultate din activități de construcții și demolări*

  -

  -

  -

  19

  Organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor*

  -

  -

  -

  20

  Măturatul, spălatul, stropitul și întreținerea căilor publice

  10.800

  5.450

  790

  21

  Depozitarea controlată a deșeurilor menajere*

  -

  -

  -

  22

  Curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau îngheț

  12.300

  6.200

  950

  23

  Sortarea deșeurilor municipale*

  -

  -

  -

  24

  Dezinsecția, dezinfecția și deratizarea

  15.250

  7.700

  1.230

  25

  Serviciul public de alimentare cu energie termică produsă centralizat**

  -

  -

  -

  26

  Producerea energiei termice în sistem centralizat**

  -

  -

  -

  27

  Transportul, distribuția și furnizarea energiei termice produse centralizat**

  -

  -

  -

  28

  Serviciul de iluminat public local

  45.750

  18.450

  3.040

  *Activități exceptate de la licențiere, în conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Legea serviciului de salubrizare a localităților nr. 101/2006, republicată, cu modificările ulterioare.
  **Activitățile de producere, transport, distribuție și furnizare a energiei termice sunt supuse licențierii, reglementării și controlului Autorității Naționale de Reglementare în Domeniul Energiei, în conformitate cu prevederile art. 13 alin. (4) din Legea serviciilor comunitare de utilități publice nr. 51/2006, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

  A.2. Furnizorii/Prestatorii care asigură serviciul pentru mai puțin de 5.000 de locuitori vor achita pentru acordarea licenței un tarif unic de 459 lei și un tarif anual de menținere a licenței de 154 lei.

  -----