HOTĂRÂRE nr. 735 din 13 septembrie 2018pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 808 din 20 septembrie 2018
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul I

  Hotărârea Guvernului nr. 26/2017 privind organizarea și funcționarea Ministerului Educației Naționale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 51 din 18 ianuarie 2017, cu modificările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 4, după litera ș se introduce o nouă literă, litera ș^1), cu următorul cuprins:
  ș^1) aprobă repartizarea pe județe/municipiul București a numărului maxim de posturi pentru unitățile de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională;
  2. Articolul 13 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 13
  (1) În cadrul Ministerului Educației Naționale își desfășoară activitatea cinci secretari de stat și un subsecretar de stat, numiți și eliberați din funcție prin decizie a prim-ministrului.(2) Atribuțiile și responsabilitățile secretarilor de stat și ale subsecretarului de stat se stabilesc prin ordin al ministrului educației naționale.
  3. La articolul 16, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 16
  (1) Numărul total de posturi pentru Ministerul Educației Naționale este de 518, exclusiv demnitarii și posturile aferente cabinetului ministrului.
  4. La articolul 16, după alineatul (1) se introduce un nou alineat, alineatul (1^1), cu următorul cuprins:(1^1) În contextul demersurilor de pregătire și exercitare de către România a Președinției Consiliului Uniunii Europene, numărul maxim de posturi din cadrul Ministerului Educației Naționale, prevăzut la alin. (1), se suplimentează cu 2 posturi de natură contractuală pe perioadă determinată, până la data de 30 august 2019.5. Anexa nr. 1 se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta hotărâre.6. La anexa nr. 3, la numerelecurente 1, 31, 43, 45 și 46, coloana „Denumirea unității“ se modifică și va avea următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Denumirea unității

  Sursa de finanțare

  0

  1

  2

  „1

  Universitatea Politehnica din București

  Venituri proprii

  ................................................................................................

  31

  Universitatea de Medicină și Farmacie «Grigore T. Popa» din Iași

  Venituri proprii

  ................................................................................................

  43

  Universitatea de Medicină, Farmacie, Științe și Tehnologie din Târgu Mureș

  Venituri proprii

  ................................................................................................


  0

  1

  2

  45

  Universitatea Politehnica Timișoara

  Venituri proprii

  46

  Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a Banatului «Regele Mihai I al României» din Timișoara

  Venituri proprii“
  7. La anexa nr. 3, numărul curent 42 se abrogă.8. La anexa nr. 4a, după numărul curent 18 se introduc următoarele note:
  NOTE:
  a) Inspectoratele școlare aprobă statele de funcții ale caselor corpului didactic, cluburilor sportive școlare, palatelor și cluburilor copiilor, precum și ale unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională.
  b) Inspectoratele școlare verifică, controlează, auditează, după caz, modul de utilizare a sumelor alocate de la bugetul de stat pentru finanțarea unităților/instituțiilor din subordine, unităților de învățământ preuniversitar de stat, inclusiv învățământ special, centrelor județene de resurse și asistență educațională/Centrului Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională, precum și pentru finanțarea unităților de învățământ preuniversitar particular acreditate, pentru care se asigură finanțarea de bază din sume defalcate din TVA.
  9. La anexa nr. 5, după numărul curent 29 se introduce un nou număr curent, numărul curent 30, cu următorul cuprins:

  Nr. crt.

  Denumirea clubului sportiv

  Sursa de finanțare

  „30

  Clubul Sportiv Universitar «A.S.E.» București

  Venituri proprii și subvenții acordate de la bugetul de stat“
  10. La anexa nr. 6, la note, litera a) se modifică și va avea următorul cuprins:
  a) Numărul maxim de posturi pentru instituțiile și unitățile din subordinea Ministerului Educației Naționale, finanțate integral de la bugetul de stat, este de 7.572.
  11. La anexa nr. 6, la note, după litera b) se introduce o nouă literă, litera c), cu următorul cuprins:
  c) Numărul total de posturi din învățământul preuniversitar de stat, inclusiv învățământul special, centrele județene de resurse și asistență educațională/Centrul Municipiului București de Resurse și Asistență Educațională este de 290.630 posturi.


  Articolul II

  Preluarea și încadrarea personalului în numărul maxim de posturi aprobat se realizează în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, cu respectarea procedurii, dispozițiilor legale și regimului juridic aplicabil fiecărei categorii de personal.

  PRIM-MINISTRU
  VASILICA-VIORICA DĂNCILĂ
  Contrasemnează:
  p. Ministrul educației naționale,
  Petru Andea,
  secretar de stat
  Ministrul muncii și justiției sociale,
  Lia-Olguța Vasilescu
  p. Ministrul fondurilor europene,
  Mihaela Virginia Toader,
  secretar de stat
  Viceprim-ministru, ministrul dezvoltării regionale și administrației publice,
  Paul Stănescu
  Ministrul finanțelor publice,
  Eugen Orlando Teodorovici

  București, 13 septembrie 2018.
  Nr. 735.

  ANEXĂ

  (Anexa nr. 1 la Hotărârea Guvernului nr. 26/2017)
  STRUCTURA ORGANIZATORICĂ
  a Ministerului Educației Naționale

  A. DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT UNIVERSITAR
  A1. Direcția guvernanța instituțiilor de învățământ superior
  A2. Direcția managementul programelor universitare
  A3. Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare a Diplomelor*)
  *) Funcționează la nivel de direcție.

  B. DIRECȚIA GENERALĂ EDUCAȚIE TIMPURIE, ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI GIMNAZIAL
  B1. Direcția educație timpurie
  B2. Direcția învățământ primar și gimnazial

  C. DIRECȚIA GENERALĂ ÎNVĂȚĂMÂNT SECUNDAR SUPERIOR ȘI EDUCAȚIE PERMANENTĂ
  C1. Direcția învățământ liceal și profesional
  C2. Direcția învățare pe tot parcursul vieții

  D. DIRECȚIA GENERALĂ MINORITĂȚI ȘI RELAȚIA CU PARLAMENTUL
  D1. Direcția minorități
  D2. Direcția relația cu Parlamentul și partenerii sociali

  E. DIRECȚIA GENERALĂ ECONOMICĂ
  E1. Direcția financiar contabilitate

  F. DIRECȚIA GENERALĂ RELAȚII INTERNAȚIONALE ȘI AFACERI EUROPENE
  F1. Direcția afaceri europene

  G. DIRECȚIA GENERALĂ JURIDIC
  G1. Direcția contencios
  G2. Direcția avizare acte normative și personal

  H. DIRECȚIA GENERALĂ INFRASTRUCTURĂ
  H1. Direcția administrativ și achiziții
  H2. Direcția patrimoniu și investiții
  H3. Direcția tehnologia informației și comunicației
  I. UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR CU FINANȚARE EXTERNĂ**)
  **) Funcționează la nivel de direcție și numărul de posturi nu este cuprins în numărul maxim de posturi aprobat.

  J. UNITATEA DE MANAGEMENT AL PROIECTELOR PENTRU MODERNIZAREA REȚELEI ȘCOLARE ȘI UNIVERSITARE**)
  K. UNITATEA DE IMPLEMENTARE A PROIECTELOR FINANȚATE DIN FONDURI STRUCTURALE*)
  L. ORGANISMUL INTERMEDIAR PENTRU PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN*)

  ----