HOTĂRÂRE nr. 1.216 din 4 octombrie 2007
pentru aprobarea Memorandumului de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România privind revizuirea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, având în vedere obiectivele Strategiei revizuite pentru dezvoltare durabilă a Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 28 august 2007
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 737 din 31 octombrie 2007  Având în vedere prevederile art. III pct. 3 din Acordul dintre Guvernul României şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, semnat la Bucureşti la 23 ianuarie 1991, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 113/1991, cu modificările ulterioare,
  în temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 20 din Legea nr. 590/2003 privind tratatele,
  Guvernul României adoptă prezenta hotărâre.

  Articolul 1

  Se aprobă Memorandumul de înţelegere dintre Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România privind revizuirea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, având în vedere obiectivele Strategiei revizuite pentru dezvoltare durabilă a Uniunii Europene, semnat la Bucureşti la 28 august 2007.


  Articolul 2

  (1) Contribuţia Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile la proiectul "Revizuirea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă", în valoare totală de 340.000 USD, se asigură din prevederile bugetare aprobate Ministerului Mediului şi Dezvoltării Durabile, după cum urmează:
  a) pentru anul 2007, suma de 230.000 USD;
  b) pentru anul 2008, suma de 110.000 USD.
  (2) Echivalentul în lei al sumelor prevăzute la alin. (1) se va calcula pe baza cursului de schimb leu/USD al Băncii Naţionale a României, în vigoare la data efectuării plăţii.


  Articolul 3

  Suma prevăzută la art. 2 alin. (1) se transferă în contul Programului Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare şi se utilizează pentru finanţarea activităţilor referitoare la administrarea şi implementarea proiectului de către Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare, în conformitate cu memorandumul de înţelegere prevăzut la art. 1.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  --------------
  p. Ministrul mediului
  şi dezvoltării durabile,
  Silviu Stoica,
  secretar de stat
  Ministrul afacerilor externe,
  Adrian Mihai Cioroianu
  Ministrul economiei
  şi finanţelor,
  Varujan Vosganian
  Bucureşti, 4 octombrie 2007.
  Nr. 1.216.
  MEMORANDUM DE ÎNŢELEGERE
  între Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile şi Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România privind revizuirea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, având în vedere obiectivele Strategiei revizuite pentru dezvoltare durabilă a Uniunii Europene
  Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD), cu sediul în Bucureşti, Bd. Libertăţii nr. 12, sectorul 5, având contul în lei - RO TREZ 700 2374 01 20 XXXXX, deschis la Trezoreria Municipiului Bucureşti, reprezentat legal de domnul ministru Attila Korodi, şi
  Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare în România (PNUD), cu sediul în Bucureşti, Bd. Primăverii nr. 48 A, sectorul 1, cont în lei deschis la BRD Societe Generale - RO 02 BRDE 450S V034 6680 4500, reprezentat legal de doamna Soknan Han Jung, reprezentant rezident PNUD şi coordonator rezident ONU,
  ca părţi ale prezentului memorandum de înţelegere, luând în considerare că:
  1. la Consiliul European din 15-16 iulie 2006 s-a adoptat, prin Decizia nr. 10.117, Strategia revizuită pentru dezvoltare durabilă a Uniunii Europene, care stabileşte obiectivele-cheie de dezvoltare la nivel european;
  2. România este membru al Uniunii Europene începând cu data de 1 ianuarie 2007;
  3. în această nouă calitate România are obligaţia de a-şi revizui Strategia naţională pentru dezvoltare durabilă (SNDD) în conformitate cu Strategia revizuită pentru dezvoltare durabilă a Uniunii Europene (SDD UE);
  4. în luna septembrie 2006, fostul Minister al Integrării Europene a lansat procesul de revizuire a SNDD, însă ca urmare a prevederilor art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, MMDD a preluat coordonarea procesului de elaborare, adoptare şi de urmărire a implementării SNDD;
  5. în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea MMDD, acest organ de specialitate al administraţiei publice centrale asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare a SNDD, propune adoptarea şi urmăreşte implementarea acesteia;
  6. MMDD îşi exprimă acceptul de participare împreună cu PNUD la cofinanţarea şi implementarea proiectului "Revizuirea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, având în vedere obiectivele Strategiei revizuite pentru dezvoltare durabilă a Uniunii Europene";
  7. PNUD deţine experienţa tehnică necesară punerii în aplicare şi este de acord cu implementarea proiectului care constă în elaborarea şi editarea unei strategii naţionale pentru dezvoltare durabilă, precum şi cu administrarea fondurilor aferente,
  au convenit să semneze Memorandumul de înţelegere privind revizuirea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, având în vedere obiectivele Strategiei revizuite pentru dezvoltare durabilă a Uniunii Europene, denumit în continuare memorandum, în următoarele condiţii:


  Articolul 1

  Scopul memorandumului
  Scopul prezentului memorandum este cofinanţarea şi managementul proiectului "Revizuirea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, având în vedere obiectivele Strategiei revizuite pentru dezvoltare durabilă a Uniunii Europene".


  Articolul 2

  Intrarea în vigoare, modificarea şi durata memorandumului
  2.1. MMDD informează în scris PNUD asupra îndeplinirii cerinţelor legale naţionale pentru intrarea în vigoare a memorandumului. Prezentul memorandum va intra în vigoare în ziua următoare datei primirii de către PNUD a acestei notificări.
  2.2. Memorandumul poate fi extins sau amendat cu acordul părţilor. Aceste modificări vor intra în vigoare în conformitate cu procedura stabilită la pct. 2.1.
  2.3. Memorandumul este convenit pe o perioadă de 8 luni, putând fi prelungit, în caz de necesitate, pentru o perioadă suplimentară de până la 4 luni.


  Articolul 3

  Contribuţia părţilor
  3.1. MMDD are responsabilitatea de a contribui la finanţarea proiectului cu suma totală de 340.000 USD din fonduri bugetare, iar contribuţia nerambursabilă a PNUD, din fonduri proprii, va fi de 60.000 USD.
  3.2. Aceste fonduri pot fi suplimentate cu orice sumă obţinută din alte surse de către PNUD.
  3.3. Pentru a asigura implementarea cât mai bună a proiectului, MMDD va transfera suma ce reprezintă contribuţia pentru proiect în contul PNUD RO02 BRDE 450S V034 6680 4500, deschis la BRD Groupe Societe Generale - Filiala Clienţi Corporativi, Bucureşti, după cum urmează:
  a) în anul 2007, în limita prevederilor bugetare aprobate MMDD pe anul 2007, pe baza solicitării scrise din partea PNUD, o sumă de 230.000 USD, prin echivalent în lei la cursul de schimb al Băncii Naţionale din ziua plăţii, va fi transferată în termen de 15 zile lucrătoare de la data transmiterii notificării scrise, prin care MMDD informează PNUD asupra îndeplinirii cerinţelor legale naţionale pentru intrarea în vigoare;
  b) similar, la începutul anului 2008, pe baza solicitării scrise din partea PNUD, MMDD va transfera suma de 110.000 USD în aceleaşi condiţii ca cele menţionate anterior. Transferul sumei va fi condiţionat de îndeplinirea de către PNUD a prevederilor art. 4.


  Articolul 4

  Responsabilităţile părţilor
  4.1. MMDD este responsabil pentru:
  - facilitarea accesului PNUD la toate datele statistice disponibile şi informaţiile existente necesare pentru implementarea proiectului;
  - transmiterea scrisorilor către agenţiile guvernamentale şi ministere pentru formarea grupurilor de lucru ale proiectului, urmând recomandările SDD UE;
  - analiza documentelor-suport puse la dispoziţie de experţii PNUD;
  - iniţierea şi promovarea, conform regulamentelor interne, a oricăror documente necesare implementării proiectului;
  - asigurarea alocării din buget a sumelor necesare proiectului pe baza prevederilor prezentului memorandum, precum şi a bugetului şi programului de lucru incluse în documentul de proiect;
  - implementarea proiectului, ca agenţie de execuţie, aşa cum este precizat în documentul de proiect.
  4.2. PNUD este responsabil pentru:
  - asigurarea redactării unui document/unor documente-suport care să fie pus/puse în discuţia grupurilor consultative;
  - asigurarea contribuţiei proprii la fondurile proiectului, aşa cum s-a acceptat în prezentul memorandum, precum şi conform bugetului şi programului de lucru inclus în documentul de proiect;
  - asigurarea implementării proiectului în numele MMDD, conform documentului de proiect şi regulilor şi regulamentelor PNUD.
  PNUD va fi responsabil pentru managementul administrativ, financiar şi tehnic al proiectului, pentru respectarea procedurilor de achiziţie publică şi contractare de echipamente şi alte materiale necesare, pentru raportarea şi monitorizarea implementării proiectului conform modalităţilor de execuţie naţionale (NEX);
  - selecţia şi recrutarea personalului necesar implementării proiectului;
  - prezentarea unui raport intermediar de activitate pe data de 15 decembrie 2007, care condiţionează efectuarea plăţii sumelor alocate pe anul 2008, precum şi a unui raport final la sfârşitul proiectului. Ambele rapoarte vor cuprinde rapoarte tehnice şi financiare şi vor fi supuse aprobării MMDD;
  - specificarea în toate materialele publicitare sau în orice alte forme de materiale informative că proiectul este finanţat de Guvernul României prin bugetul MMDD şi de PNUD;
  4.3. PNUD va începe procedurile de implementare a proiectului pentru revizuirea SNDD imediat după ce a fost primită notificare scrisă, prin care MMDD informează că toate procedurile legale au fost îndeplinite pentru intrarea în vigoare a prezentului memorandum.


  Articolul 5

  Implementarea proiectului
  5.1. Administrarea financiară, precum şi managementul proiectului vor fi asigurate de PNUD conform regulilor şi regulamentelor PNUD, în conformitate cu prevederile documentului de proiect (anexa nr. 1 la memorandum) şi/sau cu respectarea legislaţiei naţionale în vigoare privind achiziţiile publice.
  5.2. Drepturile de administrare ale PNUD asupra fondurilor disponibile pentru managementul proiectului sunt valabile până când prezentul memorandum îşi încetează validitatea, însă nu mai târziu de data finalizării proiectului.
  5.3. Fondurile nefolosite (pentru care nu există documente care să justifice plăţile până la data finalizării proiectului) vor fi returnate MMDD în termen de 30 de zile calendaristice.


  Articolul 6

  Recrutarea personalului
  Regulile şi regulamentele PNUD de recrutare a personalului vor fi strict respectate, incluzând criterii de selecţie, termeni de referinţă, interviuri deschise şi transparente.


  Articolul 7

  Achiziţiile de bunuri
  7.1. Achiziţiile vor fi efectuate de PNUD în conformitate cu legislaţia naţională privind achiziţiile publice.
  7.2. Reprezentantul rezident al PNUD trebuie să se asigure că regulile şi procedurile relevante sunt respectate pentru toate operaţiile de achiziţie. Contractele de achiziţii vor fi semnate de reprezentantul rezident al PNUD sau de reprezentantul său autorizat. Toate drepturile rezultate din activităţile proiectului vor reveni Guvernului României, MMDD şi PNUD.
  7.3. PNUD va deţine dreptul de proprietate asupra echipamentelor şi produselor achiziţionate în cadrul proiectului, acestea urmând a fi predate MMDD în termen de 30 de zile de la predarea raportului final.


  Articolul 8

  Prevederi financiare
  8.1. Aranjamentele financiare sunt definite la art. 3 "Contribuţia părţilor", precum şi în bugetul documentului de proiect (anexa nr. 1).
  8.2. MMDD trebuie să transfere către PNUD fondurile necesare implementării proiectului conform art. 3.
  8.3. Contribuţia de la bugetul MMDD va fi primită de PNUD în contul său în lei.
  8.4. Contribuţia PNUD va fi în USD.
  8.5. PNUD are obligaţia să facă plăţi numai în concordanţă cu regulile şi regulamentele PNUD pentru implementarea proiectului conform modalităţilor NEX.
  8.6. PNUD trebuie să asigure toată informaţia necesară şi să menţină un sistem de raportare tehnică şi financiară viabilă pentru toate fondurile proiectului, exprimate în lei.
  8.7. Costurile indirecte se referă la activităţile de suport ale PNUD pentru managementul şi monitorizarea proiectului. Acestea reprezintă 5% din cheltuielile proiectului efectuate din contribuţia financiară a MMDD, aprobată în documentul de proiect.
  8.8. PNUD trebuie să păstreze şi să arhiveze toate documentele financiare, precum şi pe cele care fac referire la serviciile contractate, în baza prevederilor existente în vigoare, şi trebuie să le prezinte, pe baza unei cereri scrise, organismelor de control.


  Articolul 9

  Cadrul de implementare
  9.1. Pentru implementarea în bune condiţii a prezentului memorandum, fiecare parte trebuie să numească un reprezentant. Reprezentanţii părţilor vor monitoriza implementarea prevederilor prezentului memorandum şi se vor întâlni periodic pentru a-şi prezenta evaluările şi a formula recomandări privind cooperarea dintre părţi.
  9.2. Părţile vor nominaliza reprezentanţii în 5 zile de la intrarea în vigoare a prezentului memorandum. Ei trebuie să se întâlnească imediat pentru a stabili procedurile de lucru.


  Articolul 10

  Diverse
  Implementarea prezentului memorandum se bazează pe respectarea regulilor, procedurilor şi regulamentelor PNUD, în măsura în care obiectivele agreate de părţi au fost finanţate de către acestea sau de alţi cofinanţatori, şi cu respectarea legislaţiei naţionale privind achiziţiile publice de produse.


  Articolul 11

  Forţa majoră
  11.1. Niciuna dintre părţile semnatare nu va fi făcută responsabilă pentru neîndeplinirea unor obligaţii la termenul limită, pentru neexecutarea lor sau pentru executarea într-o manieră necorespunzătoare a oricărei obligaţii asumate prin prezentul memorandum, dacă acestea au fost determinate de forţa majoră, aşa cum este specificat în legislaţia naţională.
  11.2. Partea care invocă forţa majoră este obligată să anunţe cealaltă parte în termen de 20 de zile de la producerea evenimentului care a determinat forţa majoră şi să ia toate măsurile necesare pentru a limita consecinţele.
  11.3. Dacă în termen de 30 de zile de la producerea evenimentului care a determinat forţa majoră, incidentul nu încetează, părţile au dreptul de a anunţa anularea prevederilor prezentului memorandum, fără a putea pretinde despăgubiri. Acestea au responsabilitatea de a îndeplini toate obligaţiile asumate înainte de apariţia evenimentului.


  Articolul 12

  Notificări între părţi
  12.1. Conform înţelegerii dintre părţi, orice notificare făcută de o parte către cealaltă parte va fi considerată legală, dacă va fi depusă în scris la adresa specificată în partea introductivă a prezentului memorandum.
  12.2. Notificările trebuie depuse ca scrisori recomandate, dacă sunt trimise prin poştă, cu confirmare de primire, şi vor fi considerate ca primite la data pe care oficiul poştal o înregistrează.
  12.3. Dacă din diferite motive notificarea este trimisă prin fax, ea va fi considerată ca primită în prima zi lucrătoare de la data transmiterii.
  12.4. Notificarea verbală nu va fi luată în considerare dacă nu este urmată de una dintre metodele la care s-a făcut referire anterior.


  Articolul 13

  Rezolvarea litigiilor
  13.1. Părţile s-au înţeles ca toate neînţelegerile privind validitatea prezentului memorandum sau rezultate din interpretarea, implementarea ori încheierea acestuia să se rezolve pe cale amiabilă între părţi, prin intermediul reprezentanţilor.
  13.2. În cazul în care litigiul nu poate fi rezolvat pe cale amiabilă, soluţionarea se va realiza prin proceduri juridice, conform legislaţiei româneşti în vigoare.


  Articolul 14

  Denunţarea memorandumului
  14.1. Fiecare parte va avea dreptul să denunţe memorandumul în orice moment, printr-o notificare scrisă. Memorandumul îşi va înceta valabilitatea la o lună după primirea notei de denunţare.
  14.2. Anularea nu va avea efecte asupra acţiunilor aflate în derulare în momentul încetării valabilităţii memorandumului.
  Prezentul memorandum a fost semnat la Bucureşti la 28 august 2007, în două exemplare originale, în limbile română şi engleză, ambele texte fiind egal autentice.
  Pentru Ministerul Mediului
  şi Dezvoltării Durabile,
  Attila Korodi,
  ministru
  Pentru Programul Naţiunilor
  Unite pentru Dezvoltare,
  Soknan Han Jung,
  reprezentant rezident PNUD
  coordonator rezident ONU


  Anexa 1
  MINISTERUL MEDIULUI ŞI DEZVOLTĂRII DURABILE
  PROGRAMUL NAŢIUNILOR UNITE PENTRU DEZVOLTARE
  STRATEGIA NAŢIONALĂ PENTRU DEZVOLTARE DURABILĂ
  Scurtă descriere:
  Principalul obiectiv al acestui proiect este revizuirea şi actualizarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă, având în vedere obiectivele Strategiei revizuite pentru dezvoltare durabilă a Uniunii Europene.
  Proiectul va valorifica experienţa acumulată în cadrul proiectului "Crearea capacităţii de implementare a Agendei locale 21 în România", care a încercat să implementeze principiul dezvoltării durabile la nivel local şi regional.
  PAGINA CU SEMNĂTURI
  Ţara: România

   Indicatorii/rezultatele UNDAF: Până în anul 2009 se întăreşte capacitatea
                                      administrativă la nivel central şi local
                                      pentru dezvoltarea, implementarea şi
                                      monitorizarea politicilor şi programelor,
                                      asigurându-se transparenţă,
                                      responsabilitate şi participare.
   Indicatorii/rezultatele dorite: Creşterea responsabilităţii pentru
                                      coordonarea intersectorială şi
                                      responsabilitatea orizontală în ceea ce
                                      priveşte formularea politicilor şi
                                      implementarea pentru a susţine
                                      serviciile publice transparente şi
                                      eficiente la nivelul administraţiei
                                      centrale şi locale
   Indicatorii/rezultatele aşteptate: Strategia României pentru dezvoltare
                                      durabilă actualizată, având în vedere
                                      obiectivele Strategiei revizuite pentru
                                      dezvoltare durabilă a Uniunii Europene
   Partener executiv: Ministerul Mediului şi Dezvoltării
                                      Durabile (MMDD)
  Perioada programului: 2004-2009 Componenta programului: Democratic Governance Titlul proiectului: Revizuirea Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă ID al proiectului: Durata proiectului: 8 luni, putând fi prelungit pentru o perioadă de până la 4 luni Managementul proiectului: NEX                             Ministerul Mediului şi
                              Dezvoltării Durabile
                                Attila Korodi,
                                 ministru
  Buget: USD 383.000 Cheltuieli de administrare: USD 17.000 Buget local: USD 400.000 Resursele alocate: USD 400.000 * Administraţia centrală (MMDD) USD 340.000 * Buget PNUD/TRAC USD 60.000 * Altele: * Donor ....................... * Donor ....................... * Donor ....................... * Contribuţii în natură ....................... Buget nefinanţat: .............................                             Programul Naţiunilor Unite
                                 pentru Dezvoltare
                                  Soknan Han Jung,
                              reprezentant rezident PNUD
                               coordonator rezident ONU

  Partea I a) Analiza situaţiei

  Contextul naţional şi european
  Dezvoltarea durabilă reprezintă un concept fundamental şi complex în politica actuală. Acesta permite unei naţiuni să planifice, să pună în practică şi să monitorizeze progresele realizate de societate în direcţia atingerii obiectivelor pe termen lung, de a răspunde cerinţelor generaţiei actuale fără a împiedica generaţiile viitoare să-şi satisfacă propriile necesităţi.
  În anul 1997, la numai câţiva ani de la evenimentul istoric reprezentat de Conferinţa Naţiunilor Unite pentru Mediu şi Dezvoltare de la Rio de Janeiro, România a început procesul de elaborare a unei strategii de dezvoltare durabilă.
  Strategia naţională pentru dezvoltarea durabilă a României (SNDD) a fost finalizată în anul 1999 de către un grup de lucru constituit prin Hotărârea Guvernului nr. 305/1999. Deşi elaborată în sistem participativ, SNDD nu a prevăzut mecanismele adecvate de monitorizare a implementării pe baza cărora să poată fi făcută revizuirea sa periodică.
  De la 1 ianuarie 2007, România, în calitate de stat membru al Uniunii Europene, trebuie să ia în considerare evoluţiile de pe plan european, aşa cum sunt ele prezentate în Strategia revizuită pentru dezvoltare durabilă a Uniunii Europene (SDD UE), aprobată la Consiliul European din 15-16 iulie 2006, al cărei scop este să dezvolte şi să identifice acţiuni prin care Uniunea Europeană să poată atinge îmbunătăţirea calităţii vieţii pentru generaţiile prezente şi viitoare, prin crearea comunităţilor durabile capabile să administreze şi să folosească resursele în mod eficient şi să exploateze potenţialul inovator ecologic şi social al economiei, asigurând prosperitatea, protecţia mediului şi coeziunea socială.
  Obiectivele SDD UE sunt:
  * protecţia mediului:
  - protejarea capacităţii Pământului de a menţine viaţa în toată diversitatea ei, respectarea limitelor resurselor naturale ale planetei şi asigurarea unui înalt nivel de protecţie şi îmbunătăţire a calităţii mediului;
  - prevenirea şi reducerea poluării mediului şi promovarea producţiei şi consumului în spiritul dezvoltării durabile, pentru a determina decuplarea dintre creşterea economică şi degradarea mediului;
  * echitate şi coeziune socială:
  - promovarea unei societăţi democratice, sigure şi juste, care ţine seama de incluziunea socială şi de principiile unei vieţi sănătoase, în ceea ce priveşte drepturile fundamentale şi diversitatea culturală, care să creeze egalitatea de şanse şi să combată discriminarea în toate formele ei;
  * prosperitate economică:
  - promovarea unei economii prospere, inovative, riguroase, competitive şi ecoeficiente, care furnizează standarde înalte de viaţă şi oportunităţi de angajare deplină şi de înaltă calitate pe tot spaţiul Uniunii Europene;
  * respectarea angajamentelor internaţionale:
  - stimularea înfiinţării instituţiilor democratice şi apărarea stabilităţii acestora în lume, având la bază pacea, securitatea şi libertatea;
  - promovarea activă a dezvoltării durabile la nivel mondial şi asigurarea că politicile interne şi externe ale Uniunii Europene sunt în acord cu dezvoltarea durabilă globală şi cu angajamentele internaţionale ale Uniunii Europene.
  Principiile politice directoare ale SDD UE sunt:
  * promovarea şi protecţia drepturilor fundamentale;
  * solidaritatea între şi în cadrul generaţiilor;
  * societatea democratică şi deschisă;
  * implicarea cetăţenilor;
  * implicarea mediului de afaceri şi a partenerilor sociali;
  * coerenţa politică şi guvernarea;
  * integrarea politicilor;
  * utilizarea celor mai bune cunoştinţe disponibile;
  * principiul precauţiei;
  * principiul poluatorul plăteşte.
  Având în vedere obiectivele şi principiile politice directoare, au fost identificate 7 provocări-cheie, precum şi ţintele, obiectivele operaţionale şi acţiunile corespunzătoare acestora. Aceste provocări sunt:
  1. schimbările climatice şi energia curată;
  2. transportul durabil;
  3. producţie şi consum durabile;
  4. conservarea şi managementul resurselor naturale;
  5. sănătatea publică;
  6. incluziunea socială, demografia şi migraţia;
  7. sărăcia globală şi provocările dezvoltării.
  În SDD UE se stipulează că "Statele membre elaborează prima Strategie naţională pentru dezvoltare durabilă ce va fi finalizată până în iunie 2007. Revizuirile viitoare ale Strategiei naţionale pentru dezvoltare durabilă vor fi făcute în conformitate cu SDD UE revizuită pentru a asigura acestora consistenţă, coerenţă şi sprijin reciproc, ţinându-se cont de circumstanţele fiecărui stat membru".
  De asemenea, se menţionează că "la fiecare 2 ani Comisia va înainta un raport de progres asupra implementării SDD în UE şi în statele membre, raport ce va include şi priorităţile viitoare, orientări şi acţiuni".
  Ţinând seama de aceste decizii la nivelul Uniunii Europene, precum şi de situaţia existentă la nivel naţional, în luna septembrie 2006, fostul Minister al Integrării Europene a lansat procesul de revizuire a SNDD, însă, ca urmare a prevederilor art. 24 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 25/2007 privind stabilirea unor măsuri pentru reorganizarea aparatului de lucru al Guvernului, Ministerul Mediului şi Dezvoltării Durabile (MMDD) a preluat coordonarea procesului de elaborare, de adoptare şi de urmărire a implementării SNDD.
  De asemenea, în conformitate cu prevederile art. 1 din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea şi funcţionarea MMDD, acest organ de specialitate al administraţiei publice centrale asigură coordonarea interministerială a procesului de elaborare a SNDD, propune adoptarea şi urmăreşte implementarea acesteia.
  În discuţiile la nivel înalt din luna mai a acestui an dintre conducerea MMDD şi reprezentanţii Comisiei Europene s-a precizat că, în conformitate cu SDD UE, fiecare stat membru trebuie să transmită, până la data de 15 iunie 2007 şi apoi la intervale de 2 ani, informaţii privind progresele înregistrate de fiecare stat în implementarea strategiilor naţionale pentru dezvoltare durabilă. În ceea ce priveşte revizuirea SNDD, Comisia Europeană a precizat că, deşi nu există un termen limită, România trebuie să menţioneze în raportul de progrese pe care îl va efectua data până la care se va finaliza revizuirea actualei strategii conform SDD UE. De asemenea, Comisia Europeană a precizat că, deşi perioada pentru care se fac strategiile de dezvoltare durabilă variază de la un stat la altul, revizuirea comprehensivă a unei strategii trebuie să se facă o dată la 5 ani. Conform acestor discuţii, România s-a angajat în raportul transmis în luna iunie a acestui an să realizeze revizuirea SNDD până la sfârşitul anului 2008.
  Contribuţia PNUD
  PNUD, ca promotor constant al dezvoltării durabile, a susţinut începând cu anul 1997 crearea sub egida Academiei Române a Centrului Naţional pentru Dezvoltare Durabilă (CNDD). Scopul principal al acestuia este de a sprijini promovarea politicii de dezvoltare durabilă la nivel naţional, cooperând în acest sens cu Guvernul, sectorul privat, instituţiile academice, atât la nivel local, cât şi la nivel regional şi naţional.
  Realizarea strategiilor de dezvoltare durabilă fiind una dintre condiţiile esenţiale ale Conferinţei de la Rio din 1992, PNUD a sprijinit între anii 1997-1999 elaborarea SNDD, sub coordonarea CNDD. Acest proces a asigurat cadrul organizatoric de analiză şi dezbatere publică, precum şi pentru manifestarea voinţei politice de a promova participarea mai multor actori, a creat acele mecanisme care au identificat şi au dezvoltat potenţialul de colaborare cu variate sectoare ale societăţii civile (afaceri/sector privat, academii, industrie, mediu, experţi locali, tineret, agricultură etc.). Publicaţia a fost lansată de către Guvernul României în luna iulie 1999, devenind în mod oficial SNDD. Aceasta a constituit suportul pentru elaborarea Strategiei naţionale pentru dezvoltare economică pe termen mediu - document politic - care a fost transmis Uniunii Europene în anul 2000.
  Altă iniţiativă naţională susţinută de PNUD şi administrată prin intermediul CNDD a fost dezvoltarea studiului "România 2020". Acest studiu prospectiv a avut ca scop examinarea globală, cu integrarea vectorilor specifici României pentru următorii 20 de ani în ceea ce priveşte dezvoltarea durabilă. Studiul de analiză prospectivă a pornit de la convingerea că viitorul nu este deja scris, că nu poate fi exprimat a priori, ci este deschis unui număr mare de scenarii posibile. Studiul nu a însemnat doar un plan potenţial de dezvoltare a României pentru următoarele decade, ci şi o dezbatere a şanselor şi a potenţialului de dezvoltare, în spiritul conceptului dezvoltării durabile unanim acceptat la nivelul politic al României.
  Implicarea PNUD în promovarea dezvoltării durabile în România a fost prezentă şi la nivel local. Astfel, implementarea Agendei locale 21 în România a început, cu sprijinul PNUD, în anul 2000 şi a inclus până în prezent 38 de municipalităţi, oraşe şi 4 judeţe. Acest proiect a avut ca obiectiv întărirea capacităţilor operaţionale ale autorităţilor locale, creşterea procesului participativ de planificare multisectorială şi încurajarea implementării principiului dezvoltării durabile la nivel local prin pregătirea strategiilor, planurilor de acţiune şi proiectelor specifice din Agenţia locală 21.
  Angajamentul asumat de PNUD faţă de România, care se extinde până în anul 2009 şi chiar dincolo de această dată, include susţinerea eforturilor Guvernului de a face faţă provocărilor perioadei imediate postaderare.
  PNUD se va axa pe întărirea capacităţii de coordonare în formularea şi implementarea politicilor pentru a aduce îmbunătăţiri în furnizarea serviciilor publice. La nivel local şi naţional PNUD va contribui la formularea strategiilor de dezvoltare şi a planurilor de acţiune care încorporează principiul dezvoltării durabile, inclusiv prin dezvoltarea capitalului uman. Capacitatea politică strategică la nivel naţional va fi îmbunătăţită prin permanentizarea dialogului în cadrul creat prin stabilirea unui grup interinstituţional care va include instituţii guvernamentale-cheie şi societatea civilă.


  Partea I b) Strategia

  În conformitate cu Ghidul Departamentului Naţiunilor Unite pentru Afaceri Economice şi Sociale (DNUAES), o SNDD este "un proces coordonat, participativ şi interactiv al aspiraţiilor şi acţiunilor pentru realizarea obiectivelor economice, de mediu şi sociale într-o manieră echilibrată şi integrată. Este o abordare ciclică şi interactivă pentru planificare, participare şi acţiune, accentuându-se progresul către ţintele de dezvoltare durabilă"*1).
  ────────
  *1) UNDESA 2002 în PRIME-SD, Peer Review Improvement through Mutual Exchange on Sustainable Development. A guidebook for peer reviews of naţional sustainable development strategies, document produced as part of a Framework Contract Economic Analysis în the context of environmental policies and of sustainable development (Contract No. ENV.G.1/FRA/2004/0081), February 2006
  Dezvoltarea SNDD implică analizarea situaţiei existente şi viitoare, formulându-se politici şi planuri de acţiune, implementare, monitorizare, evaluare şi revizuire periodică, în funcţie de rezultate şi de evoluţia politicilor în domeniile prioritare identificate şi acceptate politic la nivelul Uniunii Europene.
  Pentru a dezvolta o SNDD trebuie să se ţină seama de următoarele elemente*2):
  ──────────
  *2) UNDESA (2002) Guidance în Preparing a Naţional Sustainable Development Strategy: Managing Sustainable Development în the New Millennium, Background Paper No. 13, DESA/DSD/PC2/BP13
  a) Participare largă şi parteneriat:
  * canale instituţionalizate pentru comunicare;
  * acces la informare al tuturor actorilor implicaţi şi relaţionare eficientă;
  * transparenţă şi responsabilitate;
  * încredere şi respect reciproc;
  * parteneriat între Guvern, societatea civilă, sector privat şi agenţii externe.
  b) Obiective economice, sociale şi de mediu integrate între sectoare, teritorii şi generaţii şi promovarea unor politici realiste pentru realizarea acestora:
  * legătura dintre priorităţi şi acţiuni locale, naţionale, regionale şi globale;
  * legătura dintre obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung;
  * legătura dintre nivelurile naţionale, regionale şi globale;
  * legătura dintre diverse sectoare;
  * coerenţa dintre priorităţile strategiilor şi ale bugetelor necesare realizării obiectivelor.
  c) Obiective şi responsabilităţi clare:
  * obiective, acţiuni, responsabilităţi, programe şi mecanisme de integrare bine definite.
  d) Apartenenţa şi angajamentul de ţară:
  * puternic angajament politic şi angajamentul factorilor implicaţi;
  * o bună conducere şi guvernare;
  * viziune pragmatică şi politică transparentă;
  * instituţii puternice sau grup de instituţii care implementează procesul;
  * continuitatea procesului de revizuire a SNDD în funcţie de rezultate.
  e) Dezvoltarea capacităţii administrative:
  * utilizarea cunoştinţelor şi a expertizei existente;
  * utilizarea strategiilor şi a mecanismelor existente;
  f) Accent pe rezultatele şi mijloacele implementării:
  * mijloacele pentru evaluarea şi agrearea aspectelor prioritare;
  * coerenţa dintre priorităţi strategice, capacitate administrativă şi buget;
  * ţinte şi programe realiste şi flexibile;
  * legătura cu investiţiile sectorului privat;
  * susţinerea pe bază de analize economice şi tehnice temeinice;
  * mecanisme integrate pentru estimare, monitorizare, evaluare şi feedback.
  Proiectul propus va valorifica experienţa acumulată de PNUD în perioada elaborării primei SNDD (1997-1999), având în vedere noul statut al României de membru al Uniunii Europene. De asemenea, se va valorifica proiectul de succes al PNUD "Crearea capacităţii de implementare a Agendei locale 21 în România", deoarece acesta poate furniza o intrare semnificativă cu privire la implementarea principiului dezvoltării durabile la nivel local şi regional.
  Rezultatul proiectului va fi SNDD, document finalizat în urma dezbaterilor publice la nivel naţional cu toţi factorii implicaţi şi editat după aprobarea acestuia, potrivit prevederilor legale.
  La elaborarea SNDD se vor urmări provocările-cheie stabilite la nivelul Uniunii Europene prin SDD UE. Documentul va cuprinde capitole distincte cu privire la:
  - schimbări climatice şi energii curate;
  - transport durabil;
  - consum şi producţie durabilă;
  - conservarea şi managementul resurselor naturale;
  - sănătate publică;
  - incluziune socială, demografie şi migraţie;
  - sărăcia globală şi provocările dezvoltării durabile.
  De asemenea, vor fi dezvoltate capitole cu privire la temele intersectoriale:
  - educaţie şi training;
  - cercetare şi dezvoltare;
  - instrumente financiare şi economice;
  - comunicare, mobilizare actori şi multiplicarea succesului.
  În cuprinsul SNDD pot fi incluse şi alte capitole, dacă se consideră necesar, conform recomandărilor agenţiei de execuţie sau ca rezultat al dezbaterilor publice.
  Capitolul de implementare-monitorizare va fi tratat separat, în concordanţă cu cerinţele Uniunii Europene privind monitorizarea implementării SNDD. De asemenea, în cadrul procesului de elaborare a SNDD se vor identifica mecanismele de dezbatere, printr-un cadru larg participativ al rezultatelor implementării acestei strategii.
  Analiza situaţiei prezente se va face luându-se în considerare indicatorii pentru dezvoltare durabilă cel puţin de nivel 1, disponibili în România pentru toate domeniile tematice, astfel cum sunt definiţi în comunicarea Comisiei Europene pentru monitorizarea şi implementarea SDD UE.
  De asemenea, vor fi analizate toate documentele strategice sectoriale existente la nivel naţional, comparativ cu comunicările Comisiei Europene ce urmează a fi materializate în propuneri strategice/planuri şi legislative (a se vedea, de exemplu: pachetul energie-schimbări climatice, politica integrată a produsului, planul de acţiune 2004-2010 privind mediul şi sănătatea, Cartea verde a transportului urban şi altele). Aceste documente vor fi puse la dispoziţia Grupului de redactare de către MMDD.
  Structurile de implementare a proiectului vor include:
  1. Secretariatul la nivelul MMDD: va menţine baza de date a proiectului şi va asigura corespondenţa către ministere şi alte instituţii şi organizaţii relevante, prin care se solicită nominalizarea coordonatorilor şi a membrilor grupurilor de lucru pentru actualizarea SNDD;
  2. Secretariatul la nivelul CNDD/PNUD: asigură implementarea proiectului, organizează întâlnirile grupurilor de lucru, a grupului consultativ şi a celui de redactare, asigurând totodată întocmirea minutelor acestor întâlniri, organizează desfăşurarea dezbaterilor publice. Va oferi, de asemenea, consultanţă editorială, tehnoredactarea şi grafica documentului final;
  3. Grupul de redactare (GR): format din maximum 10-15 experţi, angajaţi de către PNUD în scopul punerii în aplicare a acestui proiect, care vor scrie capitolele strategiei, având ca prim suport de informare documentele strategice sectoriale naţionale şi la nivel european, precum şi rezultatele unor studii de specialitate; vor prezenta materialele elaborate în cadrul şedinţelor de dezbatere cu Grupul consultativ, cu Consiliul ştiinţific sau cu grupurile consultative regionale. Comentariile şi observaţiile rezultate în urma dezbaterilor vor fi înglobate de către GR în draftul şi versiunea finală ale SNDD;
  4. Grupul consultativ (GC): format din circa 80-100 de persoane, reprezentanţi ai ministerelor, Academiei Române, universităţilor, partidelor politice, sindicatelor, patronatelor, organizaţiilor neguvernamentale etc. Acest grup se va întâlni cu GR şi cu coordonatorii grupurilor de lucru pentru discutarea primului draft al SNDD şi după realizarea dezbaterilor publice;
  5. grupuri de lucru (GL): se vor constitui la nivelul ministerelor şi instituţiilor şi vor avea un coordonator desemnat de ministru sau de conducătorul instituţiei. Principala sarcină a acestor grupuri va fi furnizarea informaţiilor şi a datelor suplimentare pentru domeniul de competenţă respectiv, la solicitarea GR. Coordonatorii sau înlocuitorii desemnaţi ai acestora vor participa la dezbaterile publice şi vor reprezenta ministerele sau agenţiile guvernamentale;
  6. Consiliul ştiinţific (CS): format din 10-12 persoane din elita ştiinţifică şi academică, care vor analiza periodic conţinutul SNDD, prin intermediul întâlnirilor cu GR;
  7. grupuri consultative regionale (GCR): se vor constitui la nivelul celor 8 regiuni de dezvoltare. Aceste grupuri vor fi alcătuite pe structura comitetelor locale de coordonare (CLC), existente în cadrul Agendei locale 21, şi vor fi consultate în fiecare regiune, în vederea dezbaterii publice a SNDD.
  La redactarea SNDD se va ţine seama de experienţa şi de modelele proiectelor similare din alte ţări din regiune şi din Europa, inclusiv de expertiza unui specialist european în domeniu.


  Partea a II-a Grila de rezultate
  Rezultatul dorit conform Grilei de rezultate a ţării: G1-SGN3/SASN1 Creşterea responsabilităţii pentru coordonarea intersectorială şi responsabilitatea orizontală şi verticală în ceea ce priveşte formularea şi implementarea politicilor necesare în scopul dezvoltării durabile la nivel naţional şi local
  Indicatorul rezultat, aşa cum este stabilit în Grila de rezultate ale programelor şi resurse ale ţării, inclusiv linia de bază şi ţinta: Constituirea unui grup consultativ intersectorial (secretariat permanent şi grupuri tematice) care să includă instituţii publice relevante şi reprezentanţi ai societăţii civile
  Zona strategică de acordare a asistenţei: Mai buna guvernare prin planificarea strategică a dezvoltării durabile şi îmbunătăţirea proceselor de luare a deciziei la nivel naţional şi local
  Strategia de parteneriat PNUD va furniza asistenţa tehnică, va asigura promovarea şi schimbul de informaţii în procesul de formulare a politicilor strategice în domeniul dezvoltării durabile, în implementarea acestora, precum şi în coordonarea politicilor intersectoriale în scopul dezvoltării durabile
  Titlul şi numărul proiectului: xxxxxx Revizuirea SNDD
  Obiectivul de dezvoltare: Principalul obiectiv al acestui proiect este revizuirea şi actualizarea Strategiei României pentru dezvoltare durabilă, având în vedere provocările-cheie ale Strategiei revizuite pentru dezvoltare durabilă a Uniunii Europene
  Rezultate urmărite/dorite Ţinta rezultatelor Activităţi indicative Intrări
  1. Stabilirea structurilor de implementare a proiectului Stabilirea echipei proiectului şi cadrului de dezvoltare a strategiei 1.1. Stabilirea secretariatelor 1.2. Identificarea experţilor relevanţi şi constituirea GR şi a CS 1.3. Nominalizarea responsabililor şi a GL din partea ministerelor şi instituţiilor*1) 1.4. Stabilirea GC şi a GCR 1.5. Dezvoltarea Termenilor de referinţă pentru fiecare structură Consultant internaţional Echipa de proiect Consultanţi şi experţi naţionali Costuri de comunicaţie Consumabile
  2. Stabilirea mecanismelor de participare Grad înalt de conştientizare a publicului Cooperare crescută între grupurile de lucru şi grupurile consultative Contribuţii consistente de la reprezentanţii societăţii civile 2.1. Editarea materialelor promoţionale 2.2. Dezbaterea periodică a capitolelor elaborate*2) 2.3. Analizarea periodică (o dată la două luni) de către CS şi GR a materialelor elaborate*3) 2.4. Dezbateri regionale*4) 2.5. Organizarea unei conferinţe finale de prezentare a SNDD Tipărire (servicii contractuale) Echipa de proiect Costuri de deplasare Costuri de comunicaţie Consumabile Evenimente (Dezbateri publice, conferinţă)
  3. Dezvoltarea SNDD Elaborarea SNDD Document final integrat cu participare activă a tuturor factorilor relevanţi implicaţi şi cu sprijin acordat de către consultanţi specializaţi 3.1. Formularea şi agrearea conţinutului SNDD 3.2. Dezvoltarea capitolelor SNDD * draft * dezbatere publică * versiune finală 3.3. Furnizarea consultanţei specifice 3.4. Agregarea documentului final: SNDD şi avizarea de către CS, GC Consultant internaţional Echipa de proiect Costuri de deplasare pentru consultantul străin Costurile de comunicaţie Consumabile
  4. Aprobarea documentului final SNDD aprobată de Guvern 4.1. Acceptarea de către MMDD a versiunii finale a documentului 4.2. Aprobarea SNDD prin hotărâre de Guvern 4.3. Înaintarea SNDD, aprobată, către comisiile de specialitate din Parlament Costurile de comunicaţie Consumabile
  5. Tipărirea documentelor finale Editarea şi tipărirea SNDD, în limba română şi engleză 5.1. Traducere în limba engleză şi control vorbitor nativ 5.2. Editare şi tipărire pe suport hârtie (reciclată) şi electronic (CD sau DVD) 5.3. Hârtie (550 ex. Ro + 200 ex. Eng) 5.4. Electronic (300 ex. Ro + 100 ex. Eng) Echipa de proiect Traducere + vorbitori nativi Tipărire (servicii contractuale) Costurile de comunicaţie Consumabile
  6. Managementul general al proiectului Implementarea cu succes a proiectului, cu respectarea prevederilor documentului de proiect şi legislaţiei conexe 6.1. Furnizarea de asistenţă tehnică, expertiză şi consultanţă 6.2. Organizarea de evenimente publice 6.3. Organizarea selecţiilor de personal 6.4. Organizarea achiziţiilor 6.5. Suport IT 6.6. Asigurarea managementului financiar 6.7. Monitorizare, evaluare şi raportare Echipa CNDD/PNUD Consultanţi angajaţi Chirie/ utilităţi pentru GR Călătorii Echipament Raportare Audit Diverse


  ──────────
  *1) Se transmit scrisori către ministere, agenţii guvernamentale şi instituţii, prin care MMDD solicită nominalizarea coordonatorilor şi a membrilor grupurilor de lucru pentru actualizarea SNDD.
  *2) La dezbateri vor participa coordonatorii GL din ministerele implicate şi membrii GC.
  *3) La analizele periodice vor participa membrii CS şi ai GR. Întâlnirile sunt prevăzute în lunile a 3-a, a 5-a şi a 7-a.
  *4) Dezbaterile regionale sunt programate în lunile a 4-a şi a 7-a şi se vor desfăşura în fiecare dintre cele 8 regiuni de dezvoltare. La întâlniri vor participa membrii grupului de redactare şi grupuri GCR.
  Planul de lucru

  ┌──────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────────┐
  │ │ Luna │
  │ Activitate ├───┬────┬───┬───┬───┬───┬────┬───┤
  │ │ 1│ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │
  ├──────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
  │1. Stabilirea structurilor de implementare│░░░│ │ │ │ │ │ │ │
  │a proiectului │░░░│ │ │ │ │ │ │ │
  ├───────────────────────────┬──────────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
  │2. Stabilirea mecanismelor │GR +GC +cGL │ │ x │ x │ x │ x │ x │ x │ │
  │de participare ├──────────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
  │ │CS + GR + cGL │ │ │ x │ │ x │ │ x │ │
  │ ├──────────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
  │ │GR + GCR + cGL│ │ │ │ x │ │ │ x │ │
  ├───────────────────────────┴──────────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
  │3. Elaborarea SNDD │ │░░░░│░░░│░░░│░░░│░░░│░░░░│░░░│
  ├──────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
  │4. Aprobarea SNDD │ │ │ │ │ │ │░░░░│ │
  ├──────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
  │5. Tipărirea SNDD │ │ │ │ │ │ │ │░░░│
  ├──────────────────────────────────────────┼───┼────┼───┼───┼───┼───┼────┼───┤
  │6. Managementul general al proiectului │░░░│░░░░│░░░│░░░│░░░│░░░│░░░░│░░░│
  └──────────────────────────────────────────┴───┴────┴───┴───┴───┴───┴────┴───┘


  Partea a III-a Managementul proiectului

  MMDD este agenţia de execuţie şi va contribui cu fonduri la acest proiect. Agenţia de execuţie va numi un director de proiect, care va fi punctul focal al Guvernului şi va fi responsabil pentru execuţia generală a proiectului. Directorul va asigura o cooperare eficientă între autorităţile şi agenţiile guvernamentale şi echipa de implementare a proiectului.
  Directorul de proiect solicită, după caz, refacerea/completarea drafturilor de documente redactate în vederea elaborării SNDD, solicitări care sunt prezentate GC.
  Directorul de proiect, care trebuie să fie angajat al agenţiei de execuţie, este răspunzător în faţa ministrului mediului şi dezvoltării durabile şi a PNUD pentru implementarea proiectului, în funcţie de documentul de proiect semnat.
  PNUD va avea întreaga responsabilitate pentru conducerea tehnică şi financiară a proiectului şi va contribui cu fonduri. PNUD va fi responsabil pentru procurarea şi managementul resurselor necesare realizării proiectului. Legislaţia română referitoare la achiziţiile publice, regulile şi regulamentele PNUD se vor aplica în toate activităţile legate de proiect. PNUD va pregăti şi va actualiza planurile de lucru şi va folosi propriile mecanisme de monitorizare şi evaluare. PNUD va folosi propriile mecanisme şi regulamente pentru contabilitatea financiară şi va elabora un raport intermediar ce va include aspecte tehnice şi financiare (15 decembrie 2007), precum şi raportul final tehnic şi financiar privind implementarea proiectului.
  PNUD va implementa proiectul în colaborare cu CNDD. CNDD este o organizaţie neguvernamentală care are capacitatea de a furniza un cadru clar de analiză, precum şi o dezbatere largă a aspectelor legate de dezvoltarea durabilă. Datorită capacităţii demonstrate în calitate de coordonator al primei ediţii a SNDD - 1999, al studiului prospectiv "România 2020" şi de agenţie de implementare a PNUD privind politica dezvoltării durabile în cadrul proiectului Agenda locală 21, CNDD are capacitatea şi experienţa necesare pentru a conduce procesul de actualizare a SNDD în România. Expertiza dovedită de a coordona activităţile de dezvoltare durabilă la nivel naţional, având o gamă largă de actori implicaţi, asigură conexiunea strânsă dintre factorii şi proiectele relevante, grupul de experţi, precum şi gestionarea unei cantităţi semnificative de informaţii curente şi de resurse.
  PNUD va numi un coordonator de proiect pentru a asigura implementarea de zi cu zi a proiectului şi a coordona interacţiunea cu MMDD, cu GR, CS, GC şi cu alţi parteneri ai proiectului. PNUD va folosi, de asemenea, echipa de experţi ai CNDD pentru a gestiona activităţile financiare/administrative şi de promovare.
  Procesul de implementare va fi susţinut de secretariatele stabilite în cadrul MMDD şi CNDD/PNUD.
  Activităţile proiectului vor fi realizate şi monitorizate pe baza planului de lucru al proiectului, care va fi detaliat şi actualizat de coordonatorul de proiect şi aprobat de directorul de proiect al agenţiei de execuţie.
  Coordonatorul de proiect va pregăti Raportul intermediar şi Raportul final, ce vor cuprinde atât aspectele tehnice, cât şi aspectele financiare. Rapoartele vor fi elaborate în conformitate cu prevederile memorandumului şi trimise directorului de proiect pentru comentarii. După încorporarea acestor comentarii, în cazul în care ele există, rapoartele vor fi trimise în mod oficial MMDD pentru aprobare.
  Asistenţa PNUD în implementarea proiectului va fi considerată încheiată cu succes numai după aprobarea oficială de către Guvern a SNDD şi publicarea finală. Proiectul va fi auditat şi evaluat în conformitate cu procedurile PNUD.


  Partea a IV-a Context juridic

  Acest document va fi instrumentul la care se face referire în art. 1 al Acordului standard de bază pentru asistenţă dintre Guvernul României şi PNUD, semnat de părţi la data de 23 ianuarie 1991.
  BUGETUL PROIECTULUI
  Valoare totală: 400.000 USD
  Pe finanţatori:
  MMDD: 340.000 USD
  PNUD-TRAC: 60.000 USD

  ┌──────────────────────────────┬──────────────────────────────┬────────────────┐
  │ │ Contribuţii pe finanţatori │ │
  │ Linia de buget ├───────────────┬──────────────┤ Detaliere │
  │ │ MMDD │ PNUD │ │
  │ ├───────┬───────┼──────┬───────┤ │
  │ │ 2007 │ 2008 │2007 │ 2008 │ │
  ├────────────────────────┬─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │Consultant internaţional│71200│5.000 │ 5.000 │0,000 │ 0,000│expert, │
  │ │ │ │ │ │ │2 misiuni x │
  │ │ │ │ │ │ │3 zile │
  ├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │Consultanţi locali │71300│150.000│45.000 │30.000│ 30.000│experţi/ │
  │ │ │ │ │ │ │consultanţi │
  ├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │Deplasări în ţară │71600│9.000 │ 8.000 │0,000 │ 0,000│pentru pregătire│
  │ │ │ │ │ │ │/desfăşurare │
  │ │ │ │ │ │ │dezbateri │
  │ │ │ │ │ │ │regionale │
  ├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │Servicii contractuale │72100│8.000 │16.000 │0,000 │ 0,000│editare, │
  │ │ │ │ │ │ │tipărire, │
  │ │ │ │ │ │ │catering │
  ├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │Comunicare │72400│2.500 │ 1.500 │0,000 │ 0,000│telefon, fax, │
  │ │ │ │ │ │ │internet │
  ├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │Materiale consumabile │72500│3.000 │ 2.000 │0,000 │ 0,000│ │
  ├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │Echipamente │72800│20.000 │ 0,000 │0,000 │ 0,000│PC, imprimante, │
  │ │ │ │ │ │ │copiator, fax │
  ├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │Costuri administrative │73000│20.000 │20.000 │0,000 │ 0,000│închiriere │
  │ │ │ │ │ │ │spaţiu GR/ │
  │ │ │ │ │ │ │secretariat, │
  │ │ │ │ │ │ │utilităţi, săli │
  │ │ │ │ │ │ │dezbatere, │
  │ │ │ │ │ │ │organizare │
  │ │ │ │ │ │ │conferinţă │
  │ │ │ │ │ │ │finală │
  ├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┼────────────────┤
  │Audit │74100│0,000 │ 6.000 │0,000 │ 0,000│ │
  ├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
  │Diverse │74500│1.000 │ 1.000 │0,000 │ 0,000│ │
  ├────────────────────────┼─────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
  │Cheltuieli generale de │ │ │ │ │ │ │
  │administrare │75100│11.500 │ 5.500 │0,000 │ 0,000│ │
  ├────────────────────────┴─────┼───────┼───────┼──────┼───────┤ │
  │Total pe ani │230.000│110.000│30.000│30.000 │ │
  ├──────────────────────────────┼───────┴───────┼──────┴───────┤ │
  │Total pe finanţatori │ 340.000 │ 60.000 │ │
  ├──────────────────────────────┼───────────────┴──────────────┤ │
  │TOTAL BUGET PROIECT: │ 400.000 │ │
  └──────────────────────────────┴──────────────────────────────┴────────────────┘

  -------