ORDONANŢA DE URGENŢĂ nr. 147 din 31 octombrie 2002
pentru reglementarea unor probleme financiare şi pentru modificarea unor acte normative
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 821 din 13 noiembrie 2002  În temeiul prevederilor art. 114 alin. (4) din Constituţie,
  Guvernul României adopta prezenta ordonanţă de urgenţă.

  Articolul 1

  (1) Cota de 2% prevăzută la art. 53 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 102/1999 privind protecţia specială şi încadrarea în munca a persoanelor cu handicap, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 310 din 30 iunie 1999, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 519/2002, nu se mai calculează şi nu se mai datorează la bugetul de stat.
  (2) Sumele restante datorate de contribuabili se vărsa la bugetul de stat, iar regularizarea eventualelor sume virate necuvenit se efectuează cu bugetul de stat.


  Articolul 2

  (1) Cota de 7% reprezentând contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate datorată de asiguraţi, prevăzută de Legea asigurărilor sociale de sănătate nr. 145/1997, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 31 iulie 1997, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce la 6,5%.
  (2) Beneficiază de asigurarea de sănătate fără plata contribuţiei şi următoarele categorii de persoane:
  a) pensionării din sistemul public de pensii;
  b) pensionării militari;
  c) pensionării I.O.V.R.;
  d) persoanele care fac parte dintr-o familie care beneficiază de ajutor social.
  (3) Sunt asigurate cu scutire de la plata contribuţiei pentru asigurările sociale de sănătate şi persoanele care beneficiază de indemnizaţii de şomaj.
  (4) Contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate în cota stabilită potrivit alin. (1), pentru persoanele prevăzute la alin. (3), se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj.


  Articolul 3

  (1) Cota de 5% reprezentând contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, datorată de angajatori potrivit art. 26 alin. (1) din Legea nr. 76/2002 privind sistemul asigurărilor pentru şomaj şi stimularea ocupării forţei de muncă, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 103 din 6 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce la 3,5%.
  (2) Cota de 6% reprezentând contribuţia la bugetul asigurărilor pentru şomaj, datorată de persoanele asigurate în baza contractului de asigurare pentru şomaj potrivit art. 28 din Legea nr. 76/2002, cu modificările şi completările ulterioare, se reduce la 4,5%.


  Articolul 4

  (1) Cota de contribuţie individuală de asigurări sociale, prevăzută la art. 21 alin. (2) din Legea nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 140 din 1 aprilie 2000, cu modificările şi completările ulterioare, este de 9,5%, indiferent de condiţiile de muncă.
  (2) Diferenţa dintre cotele de contribuţii de asigurări sociale aprobate anual prin legea bugetului asigurărilor sociale de stat şi cota de contribuţie individuală de asigurări sociale prevăzută la alin. (1) se suporta de angajator.
  (3) Începând cu luna ianuarie 2003 nu se mai include în cuantumul pensiilor din sistemul public de pensii şi alte categorii de pensii contribuţia pentru asigurările sociale de sănătate.
  (4) La stabilirea plafonului maxim al bazei de calcul al contribuţiei de asigurări sociale prevăzut de art. 23 şi 24 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se are în vedere valoarea corespunzătoare a 5 salarii medii brute lunare pe economie.
  (5) Punctajul asiguratului, stabilit conform art. 78 alin. (4) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, nu poate fi mai mare de 5 puncte într-un an calendaristic.
  (6) Contravaloarea biletelor de odihnă prevăzute la art. 109 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, se recuperează de la bugetul de stat după deducerea cotei de participare individuală, stabilită în condiţiile prevăzute de lege.


  Articolul 5

  Alineatul 2 al articolului 2 din Ordonanţa Guvernului nr. 29/1994 privind constituirea şi utilizarea Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 208 din 10 august 1994, aprobată prin Legea nr. 136/1994, cu modificările şi completările ulterioare, se modifica şi va avea următorul cuprins:
  "Valoarea taxei de dezvoltare este de 9% din tarifele energiei electrice şi de 2% din tarifele energiei termice livrate consumatorilor din economie, cu excepţia consumatorilor casnici."


  Articolul 6

  (1) Prevederile art. I, II, III, IV şi V se aplică începând cu drepturile şi obligaţiile aferente lunii ianuarie 2003.
  (2) Controlul pentru stabilirea, urmărirea şi încasarea obligaţiilor prevăzute la art. I, II, III, IV şi V, aferente anului 2002 şi anilor precedenti, se efectuează potrivit actelor normative în vigoare la data operaţiunilor supuse controlului.


  Articolul 7

  (1) Disponibilităţile din anii precedenti, inclusiv cele din anul 2002, ale Fondului special al drumurilor publice şi ale Fondului special pentru dezvoltarea sistemului energetic, existente la data de 31 decembrie 2002, se utilizează pentru acoperirea deficitelor bugetului asigurărilor sociale de stat înregistrate în anii precedenti, în ordinea vechimii acestora, operaţiune pe care ordonatorii principali de credite o vor efectua până la data de 25 ianuarie 2003.
  (2) Eventualele cheltuieli angajate în condiţiile legii pe seama fondurilor speciale prevăzute la alin. (1) se efectuează din bugetul de stat.
  (3) Începând cu anul 2003 veniturile fondurilor speciale prevăzute la alin. (1) urmează regimul juridic al creanţelor bugetului de stat, iar controlul stabilirii, urmăririi şi virarii sumelor datorate se exercită de Ministerul Finanţelor Publice şi unităţile sale teritoriale prin organele de control fiscal.
  (4) Obligaţiile restante la data de 31 decembrie 2002 la fondurile speciale prevăzute la alin. (1), inclusiv cele datorate pentru luna decembrie 2002, se virează la bugetul de stat, iar regularizarea eventualelor sume virate necuvenit către fondurile respective se efectuează cu bugetul de stat.
  (5) Preluarea exercitării atribuţiilor privind stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea sumelor datorate bugetului de stat, inclusiv majorările de întârziere, penalităţile şi amenzile, se efectuează prin protocol încheiat între Ministerul Finanţelor Publice şi fiecare ordonator principal de credite care administrează fondurile speciale prevăzute la alin. (1), până la data de 31 decembrie 2002.


  Articolul 8

  (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2003 fondul "Dezvoltarea agriculturii româneşti" se desfiinţează.
  (2) Veniturile încasate de Agenţia Domeniilor Statului din activităţi de privatizare pe care le desfăşoară conform competentelor stabilite prin lege au destinaţia stabilită de Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 38/2000 privind unele măsuri pentru diminuarea datoriei publice interne, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 178 din 25 aprilie 2000, aprobată prin Legea nr. 315/2001, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Veniturile încasate de Agenţia Domeniilor Statului din celelalte activităţi pe care le desfăşoară conform atribuţiilor stabilite prin legi, rămase după deducerea cheltuielilor efectuate pentru realizarea activităţilor respective, se fac venituri la bugetul de stat.
  (4) Cheltuielile ce se efectuau potrivit legii din fondul "Dezvoltarea agriculturii româneşti", exclusiv cele pentru activitatea de privatizare, se suporta din bugetul de stat.
  (5) Sumele datorate potrivit legii la fondul "Dezvoltarea agriculturii româneşti" la data de 31 decembrie 2002, precum şi cele neachitate la termenele legale de plată urmează, începând cu data de 1 ianuarie 2003, regimul veniturilor prevăzute la alin. (2) şi (3), iar eventualele sume virate necuvenit către fondul "Dezvoltarea agriculturii româneşti" se regularizează cu bugetul de stat sau cu veniturile virate potrivit prevederilor Ordonanţei de urgenta a Guvernului nr. 38/2000.
  (6) Disponibilităţile fondului "Dezvoltarea agriculturii româneşti" la data de 31 decembrie 2002 se virează până la data de 25 ianuarie 2003 pe destinatiile prevăzute la alin. (2) şi (3), după caz.


  Articolul 9

  Începând cu data de 1 ianuarie 2003 se abroga art. 17 alin. (3) şi art. 19-23 din Legea nr. 73/2002 privind organizarea şi funcţionarea pieţelor produselor agricole şi alimentare în România, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 110 din 8 februarie 2002, cu modificările şi completările ulterioare.


  Articolul 10

  Litera d) a alineatului (2) al articolului 25 din Legea nr. 16/2000 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional al Persoanelor Varstnice, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 104 din 9 martie 2000, modificată şi completată prin Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 184/2000, aprobată cu modificări prin Legea nr. 457/2001, va avea următorul cuprins:
  "d) cheltuieli materiale şi servicii."


  Articolul 11

  (1) Taxele de autorizare plătite de către furnizorii de formare profesională potrivit art. 26 din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000 privind formarea profesională a adulţilor, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 711 din 30 septembrie 2002, se constituie venituri la bugetul de stat.
  (2) Cheltuielile care se efectuau din taxele de autorizare instituite prin Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, se efectuează din bugetul de stat prin bugetul Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale de către direcţiile generale de muncă şi solidaritate socială judeţene şi a municipiului Bucureşti.
  (3) Nivelul indemnizaţiilor prevăzute la art. 20 alin. (3) din Ordonanţa Guvernului nr. 129/2000, republicată, este stabilit de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor şi este avizat de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.


  Articolul 12

  Ordonanţa de urgenta a Guvernului nr. 40/2002 pentru recuperarea arieratelor bugetare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 233 din 8 aprilie 2002, aprobată cu modificări prin Legea nr. 491/2002, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 522 din 18 iulie 2002, se completează, după articolul 28, cu articolul 28^1 cu următorul cuprins:
  "Art. 28^1. - (1) Debitorii care au în derulare înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, acordate în baza actelor normative anterioare, reprezentând eşalonarea la plata a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere, şi care au achitat minimum 30% din suma esalonata la plata pot beneficia de prevederile art. 12 din prezenta ordonanţă de urgenţă. Diferenţele de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, cu excepţia majorărilor de întârziere şi a penalitatilor de întârziere, se eşalonează la plata până la concurenta numărului de rate aprobat în înlesnirea iniţială. Majorările de întârziere şi penalităţile de întârziere rămase neachitate din înlesnire se scutesc la plata.
  (2) Pentru diferenţa de impozite, taxe, contribuţii şi alte venituri bugetare, eşalonate la plata conform alin. (1), se datorează majorări în conformitate cu prevederile art. 83 din Ordonanţa Guvernului nr. 11/1996 privind executarea creanţelor bugetare, aprobată şi modificată prin Legea nr. 108/1996, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Majorările datorate pentru suma achitată din înlesnirile în derulare şi neachitate nu se mai datorează.
  (4) Debitorii, beneficiari de înlesniri la plata obligaţiilor bugetare restante, acordate în baza actelor normative anterioare, reprezentând eşalonarea la plata a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi altor venituri bugetare, inclusiv majorări de întârziere şi penalităţi de întârziere, care achită sau au achitat integral sumele ce fac obiectul acestor înlesniri la plata beneficiază de amânarea la plata pe 5 ani a majorărilor datorate şi neachitate."


  Articolul 13

  Articolul 52 din Legea nr. 521/2002 privind regimul de supraveghere şi autorizare a producţiei, importului şi circulaţiei unor produse supuse accizelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 571 din 2 august 2002, se completează astfel:
  1. La alineatul (1) se introduce litera z^1) cu următorul cuprins:
  "z^1) nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (5)."
  2. La alineatul (2) se introduce litera n) cu următorul cuprins:
  "n) cu amendă de la 200 milioane lei la 500 milioane lei şi suspendarea activităţii pe o perioadă de 3-6 luni, pentru cea prevăzută la lit. z^1)."


  Articolul 14

  (1) Contribuţiile de asigurări pentru accidentele de muncă şi boli profesionale prevăzute de Legea nr. 346/2002 privind asigurarea pentru accidente de muncă şi boli profesionale, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 27 iunie 2002, în anul 2003 se datorează numai de angajatori şi de persoanele fizice care încheie, în condiţiile legii, contracte de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale şi care sunt asigurate în sistemul public de pensii, conform Legii nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  (2) Cota de 0,5% datorată de angajatori şi de persoanele fizice care încheie contracte de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se adauga la cotele de contribuţie de asigurări sociale datorate de angajatori şi asiguraţii prevăzuţi la alin. (4) al art. 21 din Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare, iar contribuţia aferentă noii cote se virează la bugetul asigurărilor sociale de stat în condiţiile şi la termenele stabilite de Legea nr. 19/2000, cu modificările şi completările ulterioare.
  (3) Contribuţiile de asigurări pentru accidente de muncă şi boli profesionale, în cota de 0,5%, aferente şomerilor pe durata practicii profesionale în cadrul cursurilor organizate potrivit legii, se suporta din bugetul asigurărilor pentru şomaj şi se adauga la contribuţiile pentru asigurări sociale de stat pentru şomeri.
  (4) În primele 5 zile lucrătoare ale lunii, pentru luna expirată, sau, după caz, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii următoare celei în care a expirat termenul prevăzut de lege pentru plata contribuţiei de asigurări sociale casele judeţene de pensii şi Casa de Pensii a Municipiului Bucureşti calculează contribuţia aferentă cotei de 0,5% şi o virează la trezoreria statului într-un cont distinct deschis pe seama Ministerului Muncii şi Solidarităţii Sociale, pentru constituirea Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.
  (5) Pentru disponibilităţile din contul special trezoreria statului plăteşte dobânda, a carei rata este stabilită prin convenţie încheiată între Ministerul Finanţelor Publice şi Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale.
  (6) Până la data de 31 decembrie 2002 Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale şi Ministerul Finanţelor Publice vor elabora norme metodologice privind constituirea în anul 2003 a Fondului iniţial pentru funcţionarea sistemului de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale.


  Articolul 15

  (1) Începând cu data de 1 ianuarie 2004 stabilirea, constatarea, controlul, urmărirea şi încasarea contribuţiei de asigurări sociale, contribuţiei pentru şomaj, contribuţiei pentru asigurări sociale de sănătate şi contribuţiei de asigurare pentru accidente de muncă şi boli profesionale se vor realiza sub coordonarea Agenţiei de colectare a contribuţiilor, instituţie publică cu personalitate juridică ce se va înfiinţa prin hotărâre a Guvernului, în subordinea Ministerului Finanţelor Publice.
  (2) Până la data de 31 august 2003 Ministerul Finanţelor Publice împreună cu Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale, Ministerul Sănătăţii şi Familiei, Casa Naţionala de Pensii şi Alte Drepturi de Asigurări Sociale, Agenţia Naţionala pentru Ocuparea Forţei de Muncă şi Casa Naţionala de Asigurări de Sănătate vor aproba metodologiile de stabilire, evidenta, plata, control şi raportare a datelor, precum şi lista bunurilor şi persoanelor care urmează să fie preluate de către Ministerul Finanţelor Publice pe bază de protocol de predare-primire, respectiv prin transfer.
  (3) Drepturile de natura salariala care decurg din activităţile de control şi colectare a contribuţiilor potrivit alin. (1) vor fi acordate, cu respectarea dispoziţiilor legale în vigoare, atât personalului Agenţiei de colectare a contribuţiilor, cat şi personalului din instituţiile care gestionează bugetele pentru care se face colectarea.
  (4) Prin ordin comun al ministrului finanţelor publice, ministrului muncii şi solidarităţii sociale şi ministrului sănătăţii şi familiei vor fi aprobate norme de aplicare a prevederilor alin. (3).
  PRIM-MINISTRU
  ADRIAN NASTASE
  Contrasemnează:
  ---------------
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 31 octombrie 2002.
  Nr. 147.
  ------------