ORDONANȚĂ nr. 15 din 15 iulie 2022pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc
EMITENT
 • GUVERNUL ROMÂNIEI
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 716 din 15 iulie 2022
  Având în vedere obiectivele strategice de acordare a dreptului de organizare și funcționare a jocurilor de noroc în România, monitorizarea și controlul activităților din domeniul jocurilor de noroc din România, creșterea veniturilor bugetului de stat, în special prin prevenirea și combaterea jocurilor de noroc neautorizate, asigurarea unui climat de legalitate a mediului de afaceri, îmbunătățirea coordonării, colaborării și a schimbului de informații între instituțiile cu competențe în domeniul evaziunii fiscale, cu accent pe criminalitatea economică din sfera jocurilor de noroc,
  în scopul eficientizării controlului funcționării activităților în vederea diminuării riscului de manifestare a abaterilor de la strategiile, politicile, programele și planurile Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc, protecției minorilor sau a altor grupuri vulnerabile din punct de vedere social și economic și prevenirii dezvoltării dependenței acestora de jocuri de noroc,
  în scopul întăririi principiului de prevenție și al evitării de către operatorii autorizați de a săvârși fapte contravenționale și infracțiuni în domeniul activităților de jocuri de noroc,
  luând în considerare necesitatea asigurării de fonduri la bugetul de stat,
  în considerarea faptului că aceste elemente vizează interesul public general,
  în temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 1 pct. I.5 din Legea nr. 186/2022 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe,
  Guvernul României adoptă prezenta ordonanță.

  Articolul I

  Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea si exploatarea jocurilor de noroc, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 439 din 26 iunie 2009, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările si completările ulterioare, se modifică și se completează, după cum urmează:1. La articolul 1^2, după alineatul (1) se introduc cinci noi alineate, alin. (2)-(6), cu următorul cuprins: (2) Contractele având ca obiect promovarea mărcilor, platformelor, aplicațiilor sau activităților de jocuri de noroc prin amplasarea mesajelor publicitare în localități și pe drumurile publice sau prin intermediul unui serviciu de televiziune, precum și orice act prin care se modifică valoarea contractului vor fi comunicate Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc de către organizatorul de jocuri de noroc în termen de 5 zile lucrătoare de la data încheierii. Nu intră sub incidența prezentului articol contractele încheiate de organizatorii de jocuri de noroc cu entitățile sau federațiile sportive, care prevăd în sarcina acestora din urmă obligația de promovare în incinta stadioanelor sau a sălilor de sport.(3) Organizatorii de jocuri de noroc datorează taxa de promovare pentru activitățile de jocuri de noroc. În cazul contractelor de publicitate având ca obiect promovarea în una dintre modalitățile prevăzute la alin. (2) a activităților de jocuri de noroc autorizate pe teritoriul României, care sunt încheiate de o entitate care nu este organizator de jocuri de noroc, taxa este datorată de prestatorul serviciilor de publicitate, potrivit contractului. În acest caz devin incidente prevederile alin. (2) și (4)-(6). (4) Taxa de promovare a activităților de jocuri de noroc reprezintă 5% din valoarea contractelor de publicitate menționate la alin. (2) și va fi achitată către bugetul de stat până la data de 25 a lunii următoare celei în care contractul de publicitate a fost încheiat. În cazul contractelor care prevăd plăți periodice către prestator, obligația de plată a taxei devine scadentă în ultima zi a lunii în care este scadentă rata contractuală periodică.(5) Suma datorată potrivit prevederilor alin. (4) se calculează de către plătitorii de taxe și se declară, până la termenul de plată, în declarația fiscală depusă la organul fiscal competent. Modelul și conținutul declarației se aprobă prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe. (6) Pentru contractele de publicitate aflate în derulare, taxa prevăzută la alin. (4) se declară și se plătește în maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a ordinului prevăzut la alin. (5).2. La articolul 10 alineatul (1), literele i) și n) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  i) jocurile de tip cazinou - la distanță - reprezentând totalitatea jocurilor de noroc, definite la lit. c)-e), care sunt desfășurate integral altfel decât în prezență fizică a jucătorilor, organizate de același operator, pe aceeași platformă de joc, care utilizează cel puțin un domeniu de internet și care sunt organizate și transmise prin intermediul oricărui sistem de comunicații de tip internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă și orice alte sisteme de transmisie și pentru care un organizator de jocuri de noroc a obținut licență și autorizație de la O.N.J.N. din România;
  ..................................................................................................
  n) tombola reprezintă acea activitate de extragere de numere, de litere sau de alte simboluri, indiferent de caracteristicile dispozitivelor mecanice, electronice, digitale sau video utilizate pentru generarea acestora sau pentru efectuarea extragerilor - cupe, urne, roți și alte asemenea mijloace, unde premiile acordate sunt fixe și nu depind de numărul și prețul biletelor vândute, al taloanelor, al jetoanelor și al altor mijloace care atestă participarea la tombolă. Câștigătorii - un număr prestabilit de participanți - vor fi stabiliți prin extragere aleatorie în conformitate cu un regulament afișat în prealabil și aprobat de Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. Tombolele se pot desfășura ca joc de noroc la distanță sau ca joc de noroc tradițional cu asigurarea posibilității prezenței fizice a jucătorilor, iar premiile pot fi doar în natură, valoarea lor neputând fi mai mică de 50% din valoarea totală a biletelor emise în vederea desfășurării jocului;
  3. La articolul 10, alineatul (6) se modifică și va avea următorul cuprins: (6) Termenul de plată a contribuției prevăzute la alin. (4) este după cum urmează: pentru primul an de licență, în termen de 10 zile de la data aprobării documentației, iar pentru anii următori, până la data de 25 ianuarie a fiecărui an.4. La articolul 10, după alineatul (6) se introduce un nou alineat, alin. (6^1), cu următorul cuprins: (6^1) În situația încetării valabilității licenței, din orice motive, pentru anul de licență în care survine situația de fapt care are ca efect încetarea valabilității acesteia, contribuția anuală prevăzută la alin. (4) se datorează integral.5. La articolul 12, alineatul (2) se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Operatorii economici organizatori de jocuri de noroc, precum și operatorii economici prevăzuți la art. 19 alin. (1) și la art. 20 alin. (1) și (6) vor înștiința O.N.J.N., în termen de 48 de ore prin depunerea online sau în 5 zile lucrătoare de la data înregistrării, pentru depunerea prin poștă sau la registratura O.N.J.N., despre orice modificare semnificativă adusă datelor inițiale în baza cărora a fost emisă licența de organizare a jocurilor de noroc sau autorizația de exploatare a jocurilor de noroc, respectiv licența clasa a II-a, după caz. Modificările semnificative vor fi stabilite prin ordin al președintelui O.N.J.N. în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe6. La articolul 12 alineatul (3), după litera g) se introduce o nouă literă, lit. g^1), cu următorul cuprins:
  g^1) în cazul jocurilor de tip tombolă - joc tradițional: pentru fiecare locație în care se organizează și se desfășoară această activitate;
  7. La articolul 12, după alineatul (9) se introduc trei noi alineate, alin. (10)-(12), cu următorul cuprins: (10) În situația în care operatorul economic nu mai deține nicio autorizație de exploatare a jocurilor de noroc indiferent de motivul care a generat această stare, licența de organizare a jocurilor de noroc își pierde valabilitatea cu aceeași dată.(11) În situația în care un organizator de jocuri de noroc dorește încetarea activității înainte de expirarea valabilității licenței de organizare și autorizațiilor de exploatare emise în favoarea acestuia, are obligația notificării O.N.J.N. în acest sens și totodată a achitării diferenței rămase de plată din taxele aferente desfășurării activității jocurilor de noroc.(12) Comitetul de supraveghere în situația prevăzută la alin. (11) revocă licența de organizare a jocurilor de noroc și pe cale de consecință constată încetarea valabilității autorizațiilor de exploatare.8. La articolul 14 alineatul (2), partea introductivă se modifică și va avea următorul cuprins: (2) Taxele aferente activităților din domeniul jocurilor de noroc se plătesc de către operatorii economici organizatori, precum și de operatorii economici prevăzuți la art. 19 alin. (1) și la art. 20 alin. (1) și (6), după cum urmează:9. La articolul 14 alineatul (2) litera b), pct. (ii) se modifică și va avea următorul cuprins: (ii) pentru jocurile bingo în săli de joc, tombolă joc tradițional, taxa anuală se datorează pentru fiecare locație și se plătește integral până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată;10. La articolul 15 alineatul (4), litera c) se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) au operat jocuri de noroc la distanță, astfel cum sunt prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), în România și nu au declarat și nu au plătit sumele datorate conform prezentei ordonanțe de urgență. Site-urile/Platformele/Brandul/Marca/ Logo/Aplicațiile de jocuri de noroc ale operatorilor care exploatează sau au exploatat jocurile de noroc la distanță prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h)-n), care nu au achitat taxele de licență și de autorizare, precum și alte sume datorate bugetului de stat, precum și cele care promovează activități de jocuri de noroc neautorizate în România vor fi introduse pe o «listă neagră» până la clarificarea situației și vor fi scoase din «lista neagră» doar prin decizia Comitetului de Supraveghere al O.N.J.N. Condițiile de introducere și de scoatere a site-urilor platformelor/brandurilor/mărcilor/logourilor/aplicațiilor de jocuri de noroc în/din «lista neagră» vor fi reglementate prin ordin al președintelui O.N.J.N.
  11. La articolul 15 alineatul (6), după litera n) se introduce o nouă literă, lit. o), cu următorul cuprins:
  o) în cadrul fiecărei locații în care se organizează și se exploatează activitatea de tombolă - joc tradițional, dotarea tehnică minimală trebuie să cuprindă: un dispozitiv de extragere aleatorie a numerelor, 2 panouri cu afișaj luminos, un calculator electronic coordonator de joc ce va asigura înregistrarea, stocarea, omologarea și raportarea contabilă a taxelor de participare colectate, a extragerilor efectuate și a premiilor acordate, a seriilor și numerelor biletelor de joc introduse în extragere, accesorii specifice necesare desfășurării și participării la jocul de tombolă; programul informatic al calculatorului electronic coordonator de joc va fi obținut de la o societate producătoare și/sau distribuitor de software specializat, deținătoare a unei licențe clasa a II-a.
  12. La articolul 17, alineatul (1) și partea introductivă a alineatului (2) se modifică și vor avea următorul cuprins:

  Articolul 17
  (1) Comitetul de supraveghere al O.N.J.N. dispune anularea licenței de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, precum și a licențelor clasa a II-a pentru activități conexe, după caz, atunci când se constată că la data acordării acesteia solicitanții au oferit informații incorecte sau inexacte, care, dacă ar fi fost cunoscute, ar fi condus la neacordarea licenței de organizare a jocurilor de noroc sau a autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, după caz. În această situație, o nouă solicitare de autorizare poate fi făcută după cel puțin 5 ani de la data la care decizia de anulare devine definitivă în sistemul căilor administrative de atac sau de la data hotărârii judecătorești definitive. Efectele anulării nu se răsfrâng asupra premiilor acordate participanților la jocurile de noroc care au acționat cu bună-credință. În cazul anulării licenței sau a autorizației de organizare a jocurilor de noroc, sumele încasate de organizator/ licențiatul clasa a II-a vor fi confiscate și se fac venit la bugetul de stat.(2) Comitetul de Supraveghere al O.N.J.N. dispune, în funcție de consecințele produse, măsura revocării licenței de organizare a jocurilor de noroc și a licenței clasa a II-a pentru activități conexe, în una dintre următoarele situații:
  13. La articolul 22, alineatul (1) se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 22
  (1) Nerespectarea obligațiilor prevăzute la art. 3 alin. (3), art. 7 alin. (2), art. 8 alin. (2), art. 11 alin. (3), art. 12 alin. (2) și art. 21 alin. (2), (3) și (4) constituie contravenție și se sancționează cu amendă de la 20.000 lei la 40.000 lei.
  14. La articolul 28, alineatele (2) și (7) se modifică și vor avea următorul cuprins: (2) Contravențiilor prevăzute în prezenta ordonanță de urgență le sunt aplicabile dispozițiile Ordonanței Guvernului nr. 2/2001 privind regimul juridic al contravențiilor, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 180/2002, cu modificările și completările ulterioare, cu excepția dispozițiilor art. 5 alin. (2) lit. a) și art. 28 alin. (1) ale aceluiași act normativ.
  ..................................................................................................(7) Deciziile comitetului sunt obligatorii pentru organizatorii de jocuri de noroc și pentru operatorii economici prevăzuți la art. 19 alin. (1) și la art. 20 alin. (1) și (6) și pot fi atacate la instanța competentă conform legii.
  15. La articolul 29 alineatul (8), literele a)-c) și j) se modifică și vor avea următorul cuprins:
  a) 167 euro pentru fiecare mașină electronică cu câștiguri sau post, după caz, al cărei proprietar este organizatorul, ori 300 euro pentru fiecare mașină electronică cu câștiguri sau post, după caz, în cazul în care organizatorul o deține sub o altă formă, după caz, dar nu mai mult de 60.000 euro la nivelul unui singur organizator, inclusiv pentru activitățile de jocuri de noroc pentru care se solicită autorizații de exploatare temporare;
  b) 10.000 euro pentru fiecare masă de joc din incinta cazinoului, dar nu mai mult de 175.000 euro la nivelul unui singur organizator, inclusiv pentru activitățile de jocuri de noroc pentru care se solicită autorizații de exploatare temporare;
  c) 5.000 euro pentru fiecare sală în care se organizează jocuri de bingo, dar nu mai mult de 7.000 euro la nivelul unui singur organizator, inclusiv pentru activitățile de jocuri de noroc pentru care se solicită autorizații de exploatare temporare;
  ..................................................................................................
  j) 33.000 euro pentru locația din București a unui club de poker, 23.000 euro pentru locația din țară a unui club de poker, dar nu mai mult de 55.000 euro la nivelul unui singur organizator și 50.000 euro pentru întreaga activitate a organizatorului de joc de tip Festival de poker;
  16. La articolul 29 alineatul (8), după litera j) se introduc două noi litere, lit. k) și l), cu următorul cuprins:
  k) 10.000 euro pentru activitatea operatorului economic organizator de jocuri de noroc tip tombolă, pentru fiecare locație în care se organizează și se exploatează activitatea de tombolă - joc tradițional;
  l) 100.000 euro pentru jocurile tip tombolă la distanță - online.
  17. Anexa se modifică și se înlocuiește cu anexa la prezenta ordonanță.


  Articolul II

  Anexa face parte integrantă din prezenta ordonanță.


  Articolul III

  Prevederile pct. 13 intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării prezentei ordonanțe în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  PRIM-MINISTRU
  NICOLAE-IONEL CIUCĂ
  Contrasemnează:
  Ministrul finanțelor,
  Adrian Câciu
  p. Ministrul economiei,
  Mihai-Ion Macaveiu,
  secretar de stat

  București, 15 iulie 2022.
  Nr. 15.

  ANEXĂ

  (Anexa la Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009)1. Taxe anuale percepute pentru activitățile din domeniul jocurilor de noroc I. Taxe aferente licenței de organizare a jocurilor de noroc (anuale):
  A. Pentru jocurile loto: 135.000 euro
  B. Pentru pariurile mutuale: 54.000 euro
  C. Pentru pariurile în cotă fixă: 100.000 euro
  D. Pentru pariurile în contrapartidă: 100.000 euro
  E. Pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 115.000 euro
  F. Pentru jocurile caracteristice clubului de poker: 17.500 euro
  G. Pentru jocurile tip slot-machine: 75.000 euro
  H. Pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc: 11.500 euro
  I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: 90.000 euro
  J. Pentru jocurile de noroc la distanță se acordă 3 categorii de licențe după cum urmează:
  Licență clasa 1: pentru jocurile de noroc la distanță prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. i)-n) din ordonanța de urgență. Se acordă operatorilor care organizează jocuri de noroc la distanță care au contract direct cu jucătorul și se calculează în funcție de cifra de afaceri a organizatorului, după cum urmează:
  Cifra de afaceriTaxă anuală
  Până la 500.000 euro/an15.600 euro
  500.001-1.000.000 euro/an62.400 euro
  1.000.001-5.000.000 euro/an156.000 euro
  5.000.001-10.000.000 euro/an249.000 euro
  Peste 10.000.000 euro/an312.000 euro

  Licență clasa a 2-a: pentru persoanele juridice implicate în domeniul jocurilor de noroc tradiționale și la distanță, precum și pentru organismele de evaluare a conformității. Se acordă:(i) operatorilor care oferă management și facilități de găzduire pe platforma de jocuri, alții decât furnizorii de rețele și servicii de comunicații electronice, astfel cum sunt definiți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2011 privind comunicațiile electronice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 140/2012, cu modificările și completările ulterioare, 9.500 euro/an;(ii) operatorilor economici care desfășoară activitățile prevăzute la art. 20 alin. (1) din ordonanța de urgență: 9.500 euro/an;(iii) procesatorilor de plăți: 9.500 euro/an;(iv) firmelor producătoare și/sau distribuitoare de software specializat în domeniul jocurilor de noroc: 9.500 euro/an;(v) afiliaților: 9.500 euro/an;(vi) certificatorilor: 9.500 euro/an;(vii) auditorilor: 9.500 euro/an;(viii) organismelor de evaluare a conformității 9.500 euro/an.
  Licență clasa a 3-a: pentru jocurile loto - la distanță - monopol de stat prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. h) din ordonanța de urgență. Se acordă operatorului de jocuri tip loteristic: 150.000 euro.

  K. Pentru Festivalul de poker: 10.000 euro
  L. Pentru jocuri temporare tip cazinou (valabilă 3 luni): 25.000 euro
  M. Pentru jocuri temporare tip slot-machine (valabilă 3 luni): 6.500 euro
  N. Pentru jocuri temporare tip bingo în sală (valabilă 3 luni): 3.000 euro
  O. Pentru jocuri tip tombolă - joc tradițional: 15.000 euro
  P. Pentru jocurile de videoloterie - joc tradițional: 60.000 euro
  II. Taxe aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc (anuale):
  A. Pentru jocurile tradiționale de tip loto: 200.000 euro
  B. Pentru pariuri mutuale - tradiționale: 21% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 100.000 euro
  C. Pentru pariuri în cotă fixă - tradiționale: 18% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 100.000 euro
  D. Pentru pariuri în contrapartidă - tradiționale: 21% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 100.000 euro
  E. Pentru jocuri de noroc caracteristice cazinourilor:(i) pentru fiecare masă, în municipiul București: 65.000 euro(ii) pentru fiecare masă, în alte locații decât municipiul București: 35.000 euro.
  F. Pentru clubul de poker:(i) pentru fiecare locație, în municipiul București: 75.000 euro(ii) pentru fiecare locație, în alte locații decât municipiul București: 35.000 euro.
  G. Pentru fiecare mijloc de joc tip slot-machine:(i) slot-machine clasa A: 4.600 euro(ii) aparatele electronice atribuitoare de câștiguri cu risc limitat clasa B: 2.000 euro.
  H. Pentru jocurile bingo desfășurate în săli de joc: 7.000 euro pentru fiecare sală, precum și 5% din valoarea nominală a cartoanelor achiziționate de la Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor
  I. Pentru jocurile de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: 23% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 130.000 euro
  J. Pentru jocurile de noroc la distanță clasa 1: 23% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 120.000 euro
  K. Pentru jocurile de noroc la distanță clasa a 3-a: 23% din veniturile din jocuri de noroc, realizate la nivelul organizatorului, astfel cum sunt definite la art. 1^1 din ordonanța de urgență, dar nu mai puțin de: 115.000 euro
  L. Pentru Festivalul de poker: 25.000 euro
  M. Pentru jocuri temporare tip cazinou - valabilă 3 luni: 20.000 euro pentru fiecare masă
  N. Pentru jocuri temporare tip slot-machine clasa A - valabilă 3 luni: 1.000 euro
  O. Pentru jocuri temporare tip bingo în sală - valabilă 3 luni: 1.750 euro, pentru fiecare locație, precum și 5% din valoarea nominală a cartoanelor achiziționate de la Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea cartoanelor
  P. Pentru jocuri tip tombolă - joc tradițional: 75.000 euro pentru fiecare locație în care se organizează și se exploatează activitatea de tombolă - joc tradițional, precum și 5% din valoarea nominală a biletelor de participare la tombolă achiziționate de la Compania Națională „Imprimeria Națională“ - S.A., care se achită în avans la Trezoreria Statului, cu prezentarea ordinului de plată vizat de trezorerie la ridicarea biletelor.
  2. Valoarea minimă a capitalului social subscris și vărsat la data solicitării cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc*)
  *) În situația în care același organizator solicită licență de organizare a jocurilor de noroc care implică utilizarea mai multor categorii de mijloace de joc, condiția de existență a unei valori minimale a capitalului social subscris și vărsat la data cererii de obținere a licenței de organizare a jocurilor de noroc se aplică cumulativ.
  A. Pentru organizatorii care exploatează jocuri loto: minimum 2.000.000 lei
  B. Pentru organizatorii care exploatează pariuri mutuale: minimum 1.000.000 lei
  C. Pentru organizatorii care exploatează pariuri în cotă fixă: minimum 1.000.000 lei
  D. Pentru organizatorii care exploatează pariuri în contrapartidă: minimum 1.000.000 lei
  E. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc caracteristice cazinourilor: minimum 1.000.000 lei
  F. Pentru organizatorii care exploatează jocurile tip slot-machine: minimum 30.000 lei
  G. Pentru organizatorii care exploatează jocurile bingo desfășurate în săli de joc: minimum 100.000 lei
  H. Pentru organizatorii care exploatează jocurile de noroc online definite la art. 10 alin. (1) lit. h)-n) din ordonanța de urgență: minimum 1.000.000 lei
  I. Pentru organizatorii care exploatează jocuri de noroc bingo organizate prin intermediul sistemelor rețelelor de televiziune: minimum 1.000.000 lei
  J. Pentru organizatorii de jocuri temporare: minimum 1.000.000 lei
  K. Pentru organizatorii de festivaluri de poker: minimum 100.000 lei
  L. Pentru organizatorii de cluburi de poker: minimum 100.000 lei
  M. Pentru organizatorii de jocuri de noroc tip tombolă - joc de noroc tradițional: minimum 100.000 lei
  3. Taxe speciale
  A. Pentru videoloterie - VLT: 3% aplicată asupra venitului din jocurile de noroc ale operatorului licențiat. Taxa se virează în totalitate la bugetul de stat până la data de 25 inclusiv a lunii următoare pentru luna anterioară.
  B. Taxa de acces - bilet de intrare:(i) pentru jocurile de noroc caracteristice cazinourilor: 50 lei(ii) pentru jocurile de noroc caracteristice cluburilor de poker: 30 lei.
  C. Taxa de viciu pentru jocurile de noroc caracteristice slot-machine prevăzute la art. 10 alin. (1) lit. e) pct. (i) și pentru videoloterie - VLT: 500 euro/post autorizat/an, care se achită de organizator odată cu taxa de autorizare, indiferent dacă mijlocul de joc autorizat se află sau nu în exploatare.
  D. Taxe administrative: (i) taxă analiză documentație: 3.000 euro plătiți la depunerea cererii pentru o licență de jocuri de noroc la distanță, împreună cu depunerea documentelor prevăzute în ordonanța de urgență;(ii) taxă de eliberare licență: 9.500 euro/licență;(iii) taxă analiză documentație solicitare licență jocuri de noroc tradiționale 500 euro, la depunerea solicitării;(iv) taxă analiză documentație solicitare autorizare jocuri de noroc 150 euro, la depunerea cererii pentru obținerea autorizației de exploatare;(v) taxă analiză documentație solicitare integrare jocuri noi/recertificare jocuri pe platforma de jocuri de noroc la distanță autorizată 150 euro, la depunerea solicitării.
  4. Valoarea în lei atât a taxelor pentru jocuri de noroc, cât și a garanțiilor stabilite în moneda euro se determină prin transformarea sumelor exprimate în echivalent euro pe baza cursului de schimb valutar stabilit în prima zi lucrătoare a lunii octombrie din anul precedent, publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Acest curs se utilizează pe toată durata anului următor.

  ----