ORDIN nr. 203 din 17 februarie 2003
pentru aprobarea modelelor unor formulare tipizate utilizate în domeniul colectării creanţelor bugetului de stat
EMITENT
 • MINISTERUL FINANŢELOR PUBLICE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 134 din 3 martie 2003  În temeiul prevederilor art. 14 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 18/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Finanţelor Publice,
  având în vedere dispoziţiile art. 161 din Ordonanţa Guvernului nr. 61/2002 privind colectarea creanţelor bugetare, precum şi ale Ordonanţei Guvernului nr. 7/1995 privind stabilirea regimului unor formulare tipizate din domeniul financiar, republicată,
  ministrul finanţelor publice emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă modelele, caracteristicile de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare ale formularelor tipizate, cuprinse în anexa nr. 1 la prezentul ordin, care înlocuiesc modelele, caracteristicile de tipărire, difuzare, utilizare şi păstrare ale formularelor cu aceleaşi coduri din anexele nr. 1a) şi 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 268 şi 268 bis din 20 noiembrie 1995, cu modificările şi completările ulterioare:
  1. Chitanţa - MFP cod 14.13.11.99 - formular cu regim special de inseriere şi de numerotare;
  2. Înştiinţare de plată - MFP cod 14.13.09.99;
  3. Somaţie - MFP cod 14.13.28.99;
  4. Adeverinta de primire a somaţiei - MFP cod 14.13.29.99;
  5. Proces-verbal privind comunicarea somaţiei - MFP cod 14.13.29.99/a;
  6. Titlu executoriu - MFP cod 14.13.30.99;
  7. Proces-verbal privind cheltuielile de executare - MFP cod 14.13.35.99;
  8. Adresa de înfiinţare a popririi - MFP cod 14.13.12.99;
  9. Adresa de înfiinţare a popririi asupra disponibilităţilor din conturi bancare - MFP cod 14.13.12.99/a;
  10. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru - MFP cod 14.13.13.99;
  11. Proces-verbal de sechestru pentru bunuri imobile MFP cod 14.13.34.99;
  12. Proces-verbal de numire administrator sechestru MFP cod 14.13.14.99;
  13. Proces-verbal de predare-primire - MFP cod 14.13.32.99;
  14. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri mobile - MFP cod 14.13.15.99;
  15. Anunţ privind vânzarea pentru bunuri imobile MFP cod 14.13.15.99/a;
  16. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri mobile MFP cod 14.13.33.99;
  17. Proces-verbal de licitaţie pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - MFP cod 14.13.33.99/a;
  18. Proces-verbal pentru trecerea în proprietatea publică a statului a bunurilor imobile supuse executării silite MFP cod 14.13.37.99;
  19. Proces-verbal privind eliberarea sau distribuirea sumei rezultate din executare silită - MFP cod 14.13.38.99;
  20. Proces-verbal de constatare a stării de insolvabilitate MFP cod 14.13.16.99;
  21. Proces-verbal de constatare a implinirii termenului de prescripţie a dreptului de a cere executarea silită MFP cod 14.13.39.99;
  22. Nota privind compensarea impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor obligaţii de plată către bugetul de stat MFP cod 14.13.41.99;
  23. Borderou de adaugare-scădere a obligaţiilor fiscale MFP cod 14.13.24.99.


  Articolul 2

  Anexele nr. 1a) şi 1b) la Ordinul ministrului de stat, ministrul finanţelor, nr. 1.801/1995, cu modificările şi completările ulterioare, se completează cu 12 poziţii, cuprinse în anexa nr. 2 la prezentul ordin:
  1. Proces-verbal privind calculul accesoriilor pentru neplata/nevărsarea la termen a obligaţiilor faţă de bugetul de stat din anul curent - MFP cod 14.13.45.99/a;
  2. Proces-verbal privind calculul accesoriilor pentru neplata/nevărsarea la termen a obligaţiilor faţă de bugetul de stat din anul precedent - MFP cod 14.13.45.99/b;
  3. Decizie privind măsuri asiguratorii - MFP cod 14.13.02.99; 4. Adresa de înfiinţare a popririi asiguratorii - MFP cod 14.13.12.99/b;
  5. Adresa de înfiinţare a popririi asiguratorii asupra disponibilităţilor băneşti - MFP cod 14.13.12.99/c;
  6. Proces-verbal privind calculul sumelor prevăzute prin titlul executoriu - MFP cod 14.13.46.99;
  7. Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri mobile şi anexa la procesul-verbal de sechestru asigurator MFP cod 14.13.13.99/a;
  8. Proces-verbal de sechestru asigurator pentru bunuri imobile - MFP cod 14.13.34.99/a;
  9. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri imobile sau pentru ansamblu de bunuri - MFP cod 14.13.36.99/a formular cu regim special de inseriere şi de numerotare;
  10. Proces-verbal de adjudecare pentru bunuri mobile MFP cod 14.13.36.99 - formular cu regim special de inseriere şi de numerotare;
  11. Nota privind restituirea unor sume de la bugetul de stat - MFP cod 14.13.41.99/a;
  12. Proces-verbal privind calculul dobânzilor pentru nesoluţionarea în termenul legal a cererilor de compensare/restituire depuse de plătitori - MFP cod 14.13.44.99.


  Articolul 3

  Anexele nr. 1 şi 2*) fac parte integrantă din prezentul ordin.
  ────────────── Notă *) Anexele nr. 1 şi 2 se publică ulterior.


  Articolul 4

  (1) Formularele se tiparesc de către Compania Naţionala "Imprimeria Naţionala" - S.A. sau se emit prin intermediul aplicatiilor informatice ale Ministerului Finanţelor Publice, după caz, conform modelelor prezentate în anexele nr. 1 şi 2 la prezentul ordin, urmând să se distribuie de către Ministerul Finanţelor Publice, prin Direcţia generală a serviciilor administrative, patrimoniu şi arhivare, direcţiilor generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţiei generale a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, Direcţiei generale de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov şi Direcţiei Generale a Vamilor.
  (2) În cazul în care formularele se emit prin intermediul aplicatiilor informatice ale Ministerului Finanţelor Publice, organele emitente nu vor mai solicita formulare tipărite.


  Articolul 5

  Direcţia generală de administrare a veniturilor publice şi a monopolurilor, Direcţia generală de îndrumare şi control fiscal, Direcţia generală de proceduri fiscale, Direcţia generală a tehnologiei informatiei, Direcţia generală a serviciilor administrative, patrimoniu şi arhivare, Direcţia de buget şi contabilitate interna, Direcţia generală de administrare a marilor contribuabili din municipiul Bucureşti şi din judeţul Ilfov, direcţiile generale ale finanţelor publice judeţene, Direcţia generală a finanţelor publice a municipiului Bucureşti, Direcţia Generală a Vamilor, precum şi unităţile lor subordonate vor lua măsuri pentru ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentului ordin.


  Articolul 6

  Prezentul ordin intră în vigoare în termen de 30 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  Ministrul finanţelor publice,
  Mihai Nicolae Tanasescu
  Bucureşti, 17 februarie 2003.
  Nr. 203.
  ──────────────