NORMĂ nr. 2 din 29 ianuarie 2021pentru modificarea și completarea Normei nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011
EMITENT
 • AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 130 din 8 februarie 2021
  Având în vedere prevederile art. 23 alin. (1) și art. 25 alin. (1) lit. (i) din Legea nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 84 și art. 87 alin. (1) lit. i) din Legea nr. 204/2006 privind pensiile facultative, cu modificările și completările ulterioare,
  în temeiul prevederilor art. 2 alin. (1) lit. c), art. 3 alin. (1) lit. b), art. 5 lit. c), art. 6 alin. (2) și ale art. 7 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 93/2012 privind înființarea, organizarea și funcționarea Autorității de Supraveghere Financiară, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 113/2013, cu modificările și completările ulterioare,
  în urma deliberărilor Consiliului Autorității de Supraveghere Financiară din ședința din data de 27 ianuarie 2021,
  Autoritatea de Supraveghere Financiară emite prezenta normă.

  Articolul I

  Norma nr. 11/2011 privind investirea și evaluarea activelor fondurilor de pensii private, aprobată prin Hotărârea Comisiei de Supraveghere a Sistemului de Pensii Private nr. 22/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 8 din 5 ianuarie 2012, cu modificările și completările ulterioare, se modifică și se completează după cum urmează:1. La articolul 2 alineatul (2), litera g) se modifică și va avea următorul cuprins:
  g) calificativ investment grade - nivel de performanță acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, în lipsa acesteia, emitentului, de către agențiile de rating menționate la lit. d), conform grilelor de evaluare specifice acestora, respectiv calificativ mai mare sau cel puțin egal cu BBB-, BBB-, Baa3;
  2. La articolul 2 alineatul (2), după litera g) se introduc două noi litere, literele g^1) și g^2), cu următorul cuprins:
  g^1) calificativ noninvestment grade - nivel de performanță acordat unei emisiuni de instrumente financiare sau, în lipsa acesteia, emitentului, de către agențiile de rating menționate la lit. d), conform grilelor de evaluare specifice acestora, respectiv calificativ mai mic de BBB-, BBB-, Baa3;
  g^2) obligațiuni fără rating - obligațiuni pentru care nu există un calificativ de performanță acordat emisiunii sau emitentului acesteia de către niciuna dintre agențiile de rating menționate la lit. d);
  3. La articolul 2 alineatul (2), litera k) se modifică și va avea următorul cuprins:
  k) abatere pasivă de la cerințele de rating - neîndeplinirea cerințelor de rating pentru un instrument financiar aflat în portofoliul unui fond de pensii private, ca urmare a scăderii sau retragerii ratingului de către agențiile prevăzute la lit. d);
  4. La articolul 17 alineatul (1), după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins:
  d) obligațiunilor corporatiste fără rating și obligațiunilor corporatiste care au calificativul noninvestment grade, dar niciunul dintre calificativele acordate de către agențiile de rating prevăzute la art. 2 alin. (2) lit. d) nu este mai mic de BB-, BB-, respectiv Ba3, ale emitenților din România, care îndeplinesc cumulativ următoarele criterii:(i) acțiunile emitenților sunt admise la tranzacționare și se tranzacționează pe o piață reglementată din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European;(ii) administratorii pot investi maximum 3% din activele fondului de pensii private;(iii) un fond de pensii private poate deține maximum 10% din fiecare emisiune de obligațiuni.
  5. La articolul 26, alineatul (4) se modifică și va avea următorul cuprins:(4) Piața cea mai relevantă din punctul de vedere al lichidității, precum și al monedei celei mai relevante, determinată în conformitate cu prevederile alin. (2), se stabilește anual, folosind datele aferente perioadei de tranzacționare 1 ianuarie-31 decembrie a anului precedent, iar data la care se schimbă prețul folosit în evaluare este 1 aprilie a anului curent.6. La articolul 51 alineatul (1) litera d), după punctul 9 se introduce un nou punct, punctul 10, cu următorul cuprins:10. obligațiunilor corporatiste fără rating ale emitenților din România, prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d);7. Anexa B se modifică și se înlocuiește cu anexa care face parte integrantă din prezenta normă.


  Articolul II

  Prezenta normă se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I, și intră în vigoare la data publicării.

  Președintele Autorității de Supraveghere Financiară,
  Nicu Marcu

  București, 29 ianuarie 2021.
  Nr. 2.

  ANEXĂ

  (Anexa B la normă)
  Nr. crt.ActivPondere aplicabilă
  1Acorduri reverse repo75%
  2Acțiuni și drepturi tranzacționate pe piețe reglementate din România, din state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European25%
  3Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și din state terțe, definite conform Asociației Administratorilor de Fonduri din Europa - EFAMA ca fiind fonduri monetare75%
  4Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și din state terțe, definite conform Asociației Administratorilor de Fonduri din Europa - EFAMA ca fiind fonduri de obligațiuni50%
  5Titluri de participare emise de organisme de plasament colectiv în valori mobiliare din România, state membre ale Uniunii Europene sau aparținând Spațiului Economic European și din state terțe, cu excepția fondurilor monetare și de obligațiuni25%
  6Titluri de participare emise de fonduri de investiții care desfășoară activități de dezvoltare și promovare imobiliară, de cumpărare și vânzare de bunuri imobiliare proprii, de închiriere și subînchiriere de bunuri imobiliare proprii sau de administrare de imobile25%
  7Titluri de participare ale organismelor de plasament colectiv în valori mobiliare tranzacționabile - exchange traded fund, ETC, și titluri de participare emise de alte organisme de plasament colectiv25%
  8Obligațiuni corporatiste fără rating, ale emitenților din România, prevăzute la art. 17 alin. (1) lit. d)25%
  9Alte active0%

  -----