HOTĂRÂRE nr. 1.048 din 9 august 2006privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă
EMITENT
 • GUVERNUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 722 din 23 august 2006
  În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 51 alin. (1) lit. b) din Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006,
  Guvernul României adopta prezenta hotărâre.

  Capitolul I Dispoziții generale

  Articolul 1

  Prezenta hotărâre stabilește cerințele minime referitoare la echipamentul individual de protecție utilizat de lucrători la locul de muncă.


  Articolul 2

  Prevederile Legii securității și sănătății în munca nr. 319/2006 se aplică în totalitate domeniului menționat la art. 1, fără a aduce atingere dispozițiilor mai restrictive și/sau specifice cuprinse în prezenta hotărâre.


  Articolul 3
  (1) În sensul prezentei hotărâri, prin echipament individual de protecție se înțelege orice echipament destinat să fie purtat sau ținut de lucrator pentru a-l proteja împotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol securitatea și sănătatea la locul de muncă, precum și orice element suplimentar sau accesoriu proiectat în acest scop.(2) Sunt excluse din definitia cuprinsă la alin. (1):
  a) îmbrăcămintea de lucru și uniformele obișnuite care nu sunt proiectate în mod special pentru a proteja securitatea și sănătatea lucrătorului;
  b) echipamentul folosit de serviciile de urgenta și salvare;
  c) echipamentul individual de protecție purtat sau folosit de armata, poliție ori de alte instituții de ordine publică;
  d) echipamentul individual de protecție pentru mijloace de transport rutier;
  e) echipamentul sportiv;
  f) echipamentul de autoaparare sau de descurajare;
  g) dispozitivele purtabile pentru detectarea și semnalizarea riscurilor și factorilor nocivi.


  Articolul 4

  Echipamentul individual de protecție trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi evitate sau limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecție colectivă ori prin măsurile, metodele sau procedurile de organizare a muncii.


  Capitolul II Obligațiile angajatorilor

  Secţiunea 1 Prevederi generale

  Articolul 5
  (1) Echipamentul individual de protecție trebuie să respecte cerințele esențiale de sănătate și securitate prevăzute de Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului.
  (la 11-01-2022, Alineatul (1) din Articolul 5 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost modificat de Punctul 1, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.315 din 30 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2022 )
  (2) Orice echipament individual de protecție trebuie să îndeplinească următoarele condiții:
  a) să fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără sa conducă el însuși la un risc mărit;
  b) sa corespundă condițiilor existente la locul de muncă;
  c) sa ia în considerare cerințele ergonomice și starea sănătății lucrătorului;
  d) să se potriveasca în mod corect persoanei care îl poarta, după toate ajustarile necesare.


  Articolul 6

  În cazul în care prezenta unor riscuri multiple impune purtarea simultană a mai multor echipamente individuale de protecție, aceste echipamente trebuie să fie compatibile și să își păstreze eficacitatea în raport cu riscul/riscurile respectiv/respective.


  Articolul 7

  Condițiile de utilizare a echipamentului individual de protecție, în special durata purtării, sunt determinate în funcție de gravitatea riscului, frecventa expunerii la risc, caracteristicile postului de lucru al fiecărui lucrator și de performanță echipamentului individual de protecție.


  Articolul 8
  (1) Echipamentul individual de protecție este, în principiu, destinat purtării de către o singura persoana.(2) Dacă împrejurările impun purtarea echipamentului individual de protecție de către mai multe persoane, se iau măsuri corespunzătoare pentru a se asigura ca aceasta utilizare nu creează diferiților utilizatori nicio problema de sănătate sau de igiena.


  Articolul 9

  În cadrul întreprinderii și/sau unității trebuie să se furnizeze și să fie disponibile informații adecvate privind fiecare echipament individual de protecție impus în conformitate cu art. 5 și 6.


  Articolul 10
  (1) Echipamentul individual de protecție se distribuie gratuit de angajator, care asigura buna sa funcționare și o stare de igiena satisfăcătoare prin intermediul întreținerii, repararii și inlocuirilor necesare.(2) Abrogat.
  (la 11-01-2022, Alineatul (2) din Articolul 10 , Sectiunea 1 , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 2, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.315 din 30 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2022 )


  Articolul 11

  Angajatorul informează mai întâi lucrătorul despre riscurile împotriva cărora îl protejeaza purtarea echipamentului individual de protecție.


  Articolul 12

  Angajatorul asigura instruirea lucrătorului și, dacă este cazul, organizează antrenamente pentru modul de purtare a echipamentului individual de protecție.


  Articolul 13
  (1) Echipamentul individual de protecție poate fi utilizat numai în scopurile specificate și în conformitate cu fișa de instrucțiuni, cu excepția împrejurărilor specifice și excepționale.(2) Instrucțiunile trebuie să fie pe înțelesul lucrătorilor.


  Secţiunea a 2-a Evaluarea echipamentului individual de protecție

  Articolul 14
  (1) Înainte de a alege echipamentul individual de protecție, angajatorul trebuie să evalueze dacă echipamentul individual de protecție pe care intenționează sa îl folosească îndeplinește cerințele prevăzute la art. 5 și 6.(2) Aceasta evaluare cuprinde:
  a) analiza și evaluarea riscurilor care nu pot fi evitate prin alte mijloace;
  b) definirea caracteristicilor pe care trebuie să le posede echipamentul individual de protecție pentru a fi eficace împotriva riscurilor prevăzute la lit. a), luându-se în considerare orice riscuri pe care le poate crea echipamentul în sine;
  c) compararea caracteristicilor echipamentului individual de protecție disponibil cu caracteristicile prevăzute la lit. b).


  Articolul 15

  Evaluarea prevăzută la art. 14 este revizuită în funcție de modificările aduse oricărui element al echipamentului individual de protecție.


  Articolul 15^1

  Anexele nr. 1-3, care fac parte integrantă din prezenta hotărâre, au un caracter orientativ și conțin informații utile pentru angajator privind alegerea echipamentelor individuale de protecție care trebuie să fie furnizate lucrătorilor, în condițiile art. 14.
  (la 11-01-2022, Sectiunea a 2-a din Capitolul II a fost completată de Punctul 3, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.315 din 30 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2022 )


  Secţiunea a 3-a

  Abrogată.
  (la 11-01-2022, Sectiunea a 3-a din Capitolul II a fost abrogată de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.315 din 30 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2022 )


  Articolul 16

  Abrogat.
  (la 11-01-2022, Articolul 16 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.315 din 30 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2022 )


  Articolul 17

  Abrogat.
  (la 11-01-2022, Articolul 17 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.315 din 30 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2022 )


  Articolul 18

  Abrogat.
  (la 11-01-2022, Articolul 18 din Sectiunea a 3-a , Capitolul II a fost abrogat de Punctul 4, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.315 din 30 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2022 )


  Secţiunea a 4-a Informarea, consultarea și participarea lucrătorilor

  Articolul 19

  Fără a aduce atingere prevederilor art. 16 din Legea securității și sănătății în munca nr. 319/2006, lucrătorii și/sau reprezentanții acestora sunt informati cu privire la toate măsurile ce trebuie luate în domeniul securității și sănătății lucrătorilor, atunci când aceștia utilizează echipamente individuale de protecție la locul de muncă.


  Articolul 20

  Consultarea și participarea lucrătorilor și/sau a reprezentanților acestora cu privire la problemele la care se face referire în prezenta hotărâre, inclusiv în anexele la aceasta, se desfășoară în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 319/2006.


  Capitolul III Dispoziții finale

  Articolul 21

  Abrogat.
  (la 11-01-2022, Articolul 21 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 5, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.315 din 30 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2022 )


  Articolul 22

  Abrogat.
  (la 11-01-2022, Articolul 22 din Capitolul III a fost abrogat de Punctul 6, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.315 din 30 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2022 )


  Articolul 23

  Prezenta hotărâre intră în vigoare la data de 1 octombrie 2006.

  Prezenta hotărâre transpune Directiva 89/656/CEE privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentului individual de protecție la locul de muncă [a 3-a directiva specifică în sensul art. 16 alin. (1) din Directiva 89/391/CEE ], publicată în Jurnalul Oficial al Comunităților Europene (JOCE) nr. L393/1989.
  PRIM-MINISTRU
  CĂLIN POPESCU-TĂRICEANU
  Contrasemnează:
  Ministrul muncii, solidarității sociale și familiei,
  Gheorghe Barbu
  Ministrul economiei și comerțului,
  Codruț Ioan Sereș
  p. Ministrul integrării europene,
  Adrian Ciocanea,
  secretar de stat

  București, 9 august 2006.
  Nr. 1.048.

  ANEXA nr. 1

  RISCURI
  în ceea ce privește părți ale corpului care trebuie protejate de echipamente individuale de protecție*)


  FIZICECHIMICE (inclusiv nanomateriale)**)AGENȚI BIOLOGICI (conținuți în)ALTE RISCURI
  MECANICEZGOMOTTERMICEELECTRICERADIAȚIEAEROSOLILICHIDEGAZE ȘI VAPORIAEROSOLILICHIDEMATERIALE, PERSOANE, ANIMALE ETC.ÎNECLIPSĂ OXIGENLIPSĂ DE VIZIBILITATE
  ^(1)^(2)^(3)^(4)^(5)^(6)^(7)
  Căldură și/sau focFrigElectrocutare ^(8)Electricitate staticăNeionizantă ^(9)IonizantăSolizi ^(10)Lichizi ^(11)ScufundareÎmproșcări, pulverizări, jeturiSolide și lichideContact direct și indirectÎmproșcări, pulverizări, jeturiContact direct și indirect
  PĂRȚI ALE CORPULUI CARE TREBUIE PROTEJATECapCraniu

  Întregul cap

  Urechi

  Ochi

  Față

  Căi respiratorii

  Mâini

  Brațe (părți)

  Picioare

  Gambe (părți)

  Piele

  Trunchi/abdomen

  Părți ale corpului

  Întregul corp


  ^(1) Impact cauzat de căderea sau proiectarea obiectelor, coliziune cu un obstacol și jeturi cu presiune ridicată
  ^(2) Căderi cauzate de alunecare
  ^(3) Căderi de la înălțime
  ^(4) Vibrații
  ^(5) Comprimarea statică a unei părți din corp
  ^(6) Leziuni mecanice (abraziune, perforare, tăieturi, mușcături, răni sau înjunghieri)
  ^(7) Riscuri de încâlcire și prindere
  ^(8) Contact direct și indirect
  ^(9) Inclusiv lumina solară (alta decât cea survenită în cursul observării directe a soarelui)
  ^(10) Pulberi, vapori, fum și fibre
  ^(11) Aburi și ceață
  *) Această listă de riscuri/părți ale corpului este doar orientativă, nu exhaustivă. Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecție și caracteristicile sale în conformitate cu dispozițiile Hotărârii Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare.
  **) A se vedea Recomandarea privind definiția nanomaterialelor (2011/696/UE)
  (la 11-01-2022, ANEXA nr. 1 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.315 din 30 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2022 )


  ANEXA nr. 2

  LISTĂ
  neexhaustivă a tipurilor de echipamente individuale de protecție
  în ceea ce privește riscurile împotriva cărora acestea asigură protecție

  Echipamente pentru protecția capului– Căști și/sau șepci/cagule/acoperăminte pentru cap împotriva:– șocurilor cauzate de căderea sau proiectarea obiectelor;– coliziunii cu un obstacol;– riscurilor mecanice (perforare, abraziune);– comprimării statice (zdrobire laterală);– riscurilor termice (foc, căldură, frig, solide fierbinți, inclusiv metale topite);– șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate;– riscurilor de natură chimică;– radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură).– Plase de păr împotriva riscului de agățare
  Echipamente pentru protecția auzului– Apărători pentru urechi (inclusiv, de exemplu, apărători pentru urechi montate pe o cască, apărători pentru urechi cu reducere activă a zgomotului, apărători pentru urechi cu comunicare audio)– Dopuri pentru urechi (inclusiv, de exemplu, dopuri pentru urechi cu atenuare dependentă de nivel, dopuri pentru urechi personalizate)
  Echipamente pentru protecția ochilor și a feței– Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție (lentile de protecție, dacă este cazul) împotriva:– riscurilor mecanice;– riscurilor termice;– radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură);– radiației ionizante;– aerosolilor solizi și a lichidelor provenite de la substanțe chimice și agenți biologici.
  Echipamente pentru protecția aparatului respirator– Dispozitive de filtrare împotriva:– particulelor;– gazelor;– particulelor și gazelor;– aerosolilor solizi și/sau lichizi.– Dispozitive izolante, inclusiv cu aducție de aer– Dispozitive de autosalvare– Echipamente de scufundare
  Echipamente pentru protecția mâinilor și a brațelor– Mănuși (inclusiv mitene și protecție a brațului) împotriva:– riscurilor mecanice;– riscurilor termice (căldură, flacără și frig);– șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conductoare, izolante);– riscurilor de natură chimică;– agenților biologici;– radiației ionizante și contaminării radioactive;– radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură);– riscurilor asociate vibrațiilor.– Degetare de cauciuc
  Echipamente pentru protecția picioarelor și a gambelor și protecție împotriva alunecării– Încălțăminte (de exemplu, pantofi, inclusiv în anumite circumstanțe, saboți, ghete care pot avea vârfuri din oțel) pentru protecție împotriva:– riscurilor mecanice;– riscurilor de alunecare;– riscurilor termice (căldură, flacără și frig);– șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conductoare, izolante);– riscurilor de natură chimică;– riscurilor asociate vibrațiilor;– riscurilor de natură biologică.– Glezniere detașabile împotriva riscurilor mecanice– Genunchiere împotriva riscurilor mecanice– Ghetre împotriva riscurilor mecanice, termice și de natură chimică și a agenților biologici– Accesorii (de exemplu, colțari, crampoane)
  Protecția pielii - creme protectoare1)– Ar putea exista creme protectoare împotriva:– radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură);– radiației ionizante;– substanțelor chimice;– agenților biologici;– riscurilor termice (căldură, flacără și frig).
  Echipamente pentru protecția corpului/alte echipamente pentru protecția pielii– Echipamentele individuale de protecție împotriva căderilor de la înălțime, precum opritoare de cădere retractabile, hamuri pentru întreg corpul, hamuri pentru scaune, centuri de poziționare în timpul lucrului și de limitare a deplasării și cordoane pentru poziționare în timpul lucrului, dispozitive de absorbție a energiei, opritoare de cădere tip ghidaj incluzând un cordon de ancorare, dispozitive de ajustare a corzii, dispozitive de ancorare care nu sunt concepute să fie permanent fixate și care nu necesită lucrări de atașare înainte de utilizare, piese de legătură, cordoane, hamuri pentru salvare– Îmbrăcăminte de protecție, inclusiv de protecție a întregului corp (și anume combinezoane, salopete) și de protecție a unor părți ale corpului (și anume ghetre, pantaloni, jachete, veste, șorțuri, genunchiere, glugi, cagule) împotriva:– riscurilor mecanice;– riscurilor termice (căldură, flacără și frig);– substanțelor chimice;– agenților biologici;– radiației ionizante și contaminării radioactive;– radiației neionizante (radiații UV, IR, radiații solare sau radiații provenite de la sudură);– șocului electric și contactului cu piese sub tensiune neizolate (antistatice, conductoare, izolante);– riscurilor de agățare și prindere.– Veste de salvare pentru prevenirea înecării și mijloace de plutire– Echipamente individuale de protecție pentru semnalizarea vizuală a prezenței utilizatorului
  ^1) În anumite situații, ca urmare a evaluării riscului, cremele protectoare ar putea fi utilizate împreună cu alte echipamente individuale de protecție, cu scopul de a proteja pielea lucrătorilor împotriva riscurilor conexe. Cremele protectoare sunt echipamente individuale de protecție în conformitate cu art. 3 alin. (1) din Hotărârea Guvernului nr. 1.048/2006 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă, cu modificările și completările ulterioare, întrucât acest tip de echipament poate fi considerat, în anumite situații, ca fiind „suplimentar sau accesoriu“. Cu toate acestea, cremele protectoare nu sunt echipamente individuale de protecție în conformitate cu definiția de la art. 3 alin. (1) din Regulamentul (UE) 2016/425 al Parlamentului European și al Consiliului din 9 martie 2016 privind echipamentele individuale de protecție și de abrogare a Directivei 89/686/CEE a Consiliului.
  (la 11-01-2022, ANEXA nr. 2 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.315 din 30 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2022 )


  ANEXA nr. 3

  LISTĂ
  neexhaustivă a activităților și sectoarelor de activitate care pot necesita utilizarea de echipament individual de protecție*)
  I. Riscuri fizice

  Riscuri

  Părți ale corpului afectate.
  Tip de echipament individual de protecție

  Exemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de echipament individual de protecție*)

  Industrie și sectoare

  1

  2

  3

  4

  Fizice - mecanice

  Impact cauzat de căderea sau proiectarea obiectelor, coliziune cu un obstacol și jeturi cu presiune ridicată

  Craniu
  Cască de protecție

  - Lucrări pe, sub sau în vecinătatea schelelor și locurilor de muncă la înălțime
  - Lucrări de construcții și lucrări rutiere
  - Montarea și demontarea cofrajelor
  - Lucrări de asamblare și instalare a schelelor
  - Lucrări de asamblare și instalare
  - Lucrări de demolare
  - Lucrări cu explozibili
  - Lucrări în mine, șanțuri, puțuri și galerii
  - Lucrări în vecinătatea lifturilor, a dispozitivelor de ridicare, a macaralelor și a transportoarelor
  - Lucrări în subteran, cariere, excavări la suprafață
  - Lucrări la furnale industriale, containere, mașini, silozuri, buncăre și conducte
  - Lucrări în abatoare și pe linia de tăiere din abatoare
  - Manipularea sau transportul și depozitarea de încărcături
  - Lucrări silvice
  - Lucrări pe poduri metalice, construcții metalice înalte, structuri hidraulice din metal, furnale, oțelării și laminoare, containere mari, conducte mari, cazane și centrale electrice
  - Terasamente și lucrări în piatră
  - Lucrări cu bolțuri
  - Lucrări la furnale, instalații de concasare fină, oțelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matrițare la cald și turnare
  - Lucrări care implică deplasarea pe biciclete și pe biciclete propulsate mecanic

  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  -Lucrări de fabricare, instalare și întreținere a mașinilor
  - Lucrări de construcții navale
  - Lucrări miniere
  -Lucrări de producție de energie
  -Lucrări de construcție și întreținere de infrastructură
  - Industria fierului și a oțelului
  - Lucrări în abatoare
  - Lucrări de manevră feroviare
  - Porturi, transport și logistică
  - Industria forestieră

  Ochi și/sau față
  Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție

  - Lucrări de sudură, polizare și debitare
  - Lucrări manuale de ciocănire
  - Lucrări de găurire și gravare
  - Lucrări de tăiere și prelucrare a pietrei
  - Lucrări cu bolțuri
  - Utilizarea de mașini a căror funcționare se bazează pe îndepărtarea șpanului în cazul prelucrării de materiale care produc șpan
  - Matrițarea la cald
  - Îndepărtarea și mărunțirea cioburilor
  - Pulverizarea de substanțe abrazive
  - Utilizarea de mașini de tăiat arboret și de fierăstraie cu lanț
  - Proceduri stomatologice și chirurgicale

  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  - Lucrări de fabricare, instalare și întreținere a mașinilor
  - Lucrări de construcții navale
  - Lucrări miniere
  - Lucrări de producție de energie
  - Lucrări de construcție și întreținere de infrastructură
  - Industriile fierului și oțelului
  - Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului
  - Cioplirea pietrei
  - Grădinărit
  - Asistență medicală
  - Silvicultură

  Picioare și gambe (părți)
  Încălțăminte (pantofi/bocanci) cu vârfuri de siguranță sau de protecție
  Încălțăminte cu protecție pentru metatarsiene

  - Lucrări de construcții și lucrări rutiere
  - Montarea și demontarea cofrajelor
  - Lucrări de asamblare și instalare a schelelor
  - Lucrări de demolare
  - Lucrări cu explozibili
  - Lucrări de tăiere și prelucrare a pietrei
  - Lucrări în abatoare și linia de tăiere din abatoare
  - Transport și depozitare
  - Lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii
  - Manipularea de blocuri de carne congelată și butoaie metalice de alimente conservate
  - Producția, tratarea și prelucrarea produselor din sticlă plată și a recipientelor din sticlă
  - Lucrări de transformare și întreținere
  - Lucrări silvice
  - Lucrări de construcții în beton și plăci prefabricate, care presupun montarea și demontarea cofrajelor
  - Lucrări pe șantiere și în zone de depozitare
  - Lucrări de copertare
  - Lucrări pe poduri metalice, construcții metalice înalte, stâlpi, turnuri, structuri hidraulice din metal, furnale, oțelării și laminoare, containere mari, conducte mari, cazane și centrale electrice
  - Construcția de cuptoare, instalații de încălzire și ventilare și îmbinarea de metale
  - Lucrări cu furnale, instalații de concasare fină, oțelării, laminoare, ateliere metalurgice, forjare, matrițare la cald, presări la cald și trefilare
  - Lucrări în cariere, exploatări miniere la zi și halde
  - Lucrări de manipulare a formelor în industria ceramicii
  - Căptușirea cuptoarelor din industria ceramicii
  - Lucrări de manevră feroviare

  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  - Lucrări de fabricare, instalare și întreținere a mașinilor
  - Lucrări de construcții navale
  - Lucrări miniere
  - Lucrări de producție de energie
  - Lucrări de construcție și întreținere de infrastructură
  - Industria fierului și a oțelului
  - Lucrări în abatoare
  - Companiile de logistic
  - Industria prelucrătoare
  - Industria sticlei
  - Industria forestieră

  Căderi cauzate de alunecare

  Picioare
  Încălțăminte antiderapantă

  - Lucrări pe suprafețe alunecoase
  - Lucrări în medii cu umiditate

  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  - Lucrări de construcții navale
  - Lucrări în abatoare
  - Lucrări de curățare
  - Industriile alimentare
  - Grădinărit
  - Industria pescuitului

  Căderi de la înălțime

  Întregul corp
  Echipamente individuale de protecție concepute să oprească sau să prevină căderi de la înălțime

  - Lucrări pe schele
  - Asamblarea de piese prefabricate
  - Lucrări pe stâlpi
  - Lucrări de copertare
  - Lucrări pe suprafețe verticale sau înclinate
  - Lucrări în cabine de macarale amplasate la mare înălțime
  - Lucrări în cabine de stivuitoare și elevatoare amplasate la mare înălțime în depozite
  - Lucrări în partea superioară a turnurilor de sondă
  - Lucrări în puțuri și canalizări

  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  - Lucrări de construcții navale
  - Lucrări de întreținere a infrastructurii

  Vibrații

  Mâini
  Mănuși de protecție

  - Lucrări cu unelte manuale

  - Industriile prelucrătoare
  - Lucrări de construcții
  - Lucrări de construcții civile

  Comprimarea statică a unei părți din corp

  Genunchi (părți ale gambei)
  Genunchiere

  - Montarea de blocuri, plăci ceramice și pavaje

  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile

  Picioare
  Încălțăminte cu vârfuri de protecție

  - Lucrări de demolare
  - Manipularea de încărcături

  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  - Transport și depozitare
  - Întreținere

  Leziuni mecanice (abraziune, perforare, tăieturi, mușcături, răni sau înjunghiere)

  Ochi și/sau față
  Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască, ecrane faciale de protecție

  - Lucrări cu unelte manual
  - Lucrări de sudură și de forjare
  - Lucrări de polizare și debitare
  - Lucrări de gravare
  - Lucrări de tăiere și prelucrare a pietrei
  - Utilizarea de mașini a căror funcționare se bazează pe îndepărtarea șpanului în cazul prelucrării de materiale care produc șpan
  - Matrițarea la cald
  - Îndepărtarea și mărunțirea cioburilor
  - Pulverizarea de substanțe abrazive
  - Utilizarea de mașini de tăiat arboret și de fierăstraie cu lanț

  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  - Lucrări de construcții navale
  - Lucrări miniere
  - Lucrări de producție de energie
  - Lucrări de întreținere a infrastructurii
  - Industriile fierului și oțelului
  - Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului
  - Cioplirea pietrei
  - Grădinărit
  - Silvicultură

  Mâini
  Mănuși de protecție împotriva riscurilor mecanice

  - Lucrări cu cadre din oțel
  - Manipularea de obiecte cu muchii ascuțite, cu excepția mașinilor care prezintă riscul ca mănușa să fie prinsă
  - Utilizarea obișnuită a cuțitelor de mână în producție și abatoare
  - Schimbarea cuțitelor la mașinile de tăiat
  - Lucrări silvice
  - Grădinărit

  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  - Lucrări de construcții navale
  - Lucrări de întreținere a infrastructurii
  - Industriile prelucrătoare
  - Industria alimentară
  - Lucrări în abatoare
  - Industria forestieră

  Antebrațe
  Protecția brațului

  - Lucrări de dezosare și tranșare

  - Industria alimentară
  - Lucrări în abatoare

  Trunchi/Abdomen/Picioare
  Șorțuri de protecție, ghetre, pantaloni rezistenți la penetrare (pantaloni rezistenți la tăiere)

  - Utilizarea obișnuită a cuțitelor de mână în producție și abatoare
  - Lucrări silvice

  - Industria alimentară
  - Lucrări în abatoare
  - Industria forestieră

  Picioare
  Încălțăminte rezistentă la penetrare

  - Lucrări de construcții și lucrări rutiere
  - Lucrări de demolare
  - Montarea și demontarea cofrajelor
  - Lucrări silvice

  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  - Lucrări de construcții navale
  - Lucrări miniere
  - Industria forestieră

  Riscuri de agățare și prindere

  Întregul corp
  Îmbrăcăminte de protecție folosită acolo unde există riscul de agățare de părți mobile

  - Agățarea în piesele mașinilor
  - Prindere în piesele mașinilor
  - Prinderea articolelor de îmbrăcăminte în piesele mașinilor
  - Târâre

  - Construcția de mașini
  - Fabricarea de mașini grele
  - Inginerie
  - Construcții
  - Agricultură

  Fizice - zgomot

  Zgomot

  Urechi
  Antifoane

  - Utilizarea de prese metalice
  - Lucrări care presupun utilizarea de dispozitive cu aer comprimat
  - Activitatea personalului de la sol din aeroporturi
  - Lucrări cu unelte electrice
  - Lucrări cu explozibili
  - Lucrări de batere a piloților
  - Prelucrarea lemnului și a textilelor

  - Industria metalurgică
  - Industria prelucrătoare
  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  - Industria aeronautică
  - Lucrări miniere

  Fizice - termice

  Căldură și/sau foc

  Față/Întregul cap
  Măști de sudură, căști/șepci de protecție împotriva căldurii sau a focului, glugi de protecție împotriva căldurii și/sau a focului

  - Lucrări cu expunere la temperaturi ridicate, căldură radiantă sau foc
  - Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora
  - Lucrări cu pistoale de sudură pentru materiale plastice

  - Industria fierului și oțelului
  - Industria metalurgică
  - Servicii de întreținere
  - Industria prelucrătoare

  Trunchi/Abdomen/Picioare
  Șorțuri de protecție, ghetre

  - Lucrări de sudură și de forjare
  - Lucrări de turnare

  - Industria fierului și oțelului
  - Industria metalurgică
  - Servicii de întreținere
  - Industria prelucrătoare

  Mâini
  Mănuși de protecție împotriva căldurii și/sau a flăcărilor

  - Lucrări de sudură și de forjare
  - Lucrări cu expunere la temperaturi ridicate, căldură radiantă sau foc
  - Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora

  - Industria fierului și oțelului
  - Industria metalurgică
  - Servicii de întreținere
  - Industria prelucrătoare

  Antebrațe
  Manșoane

  - Lucrări de sudură și de forjare
  - Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora

  - Industria fierului și oțelului
  - Industria metalurgică
  - Servicii de întreținere
  - Industria prelucrătoare

  Picioare
  Încălțăminte de protecție împotriva căldurii și/sau a flăcărilor

  - Manipularea de materiale incandescente sau staționarea în apropierea acestora

  - Industria fierului și oțelului
  - Industria metalurgică
  - Servicii de întreținere
  - Industria prelucrătoare

  Părți ale corpului/Întregul corp
  Îmbrăcăminte de protecție împotriva căldurii și/sau a flăcărilor

  - Lucrări cu expunere la temperaturi ridicate, căldură radiantă sau foc

  - Industria fierului și oțelului
  - Industria metalurgică
  - Industria forestieră

  Frig

  Mâini
  Mănuși de protecție împotriva frigului Picioare
  Încălțăminte de protecție împotriva frigului

  - Lucrări în aer liber în condiții extreme de frig
  - Lucrări în camere frigorifice
  - Lucrări cu lichide criogenice

  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  - Lucrări de construcții navale
  - Lucrări miniere
  - Industria alimentară
  - Sectorul agriculturii și al pescuitului

  Părți ale corpului/Întregul corp, inclusiv capul
  Îmbrăcăminte de protecție împotriva frigului

  - Lucrări în aer liber în condiții meteorologice extreme de frig
  - Lucrări în camere frigorifice

  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  - Lucrări de construcții navale
  - Lucrări miniere
  - Industria alimentară
  - Sectorul agriculturii și al pescuitului
  - Transport și depozitare

  Fizice-electrice

  Șoc electric (contact direct sau indirect)

  Întregul cap
  Căști electroizolante
  Mâini
  Mănuși electroizolante
  Picioare
  Încălțăminte electroizolantă
  Întregul corp/Mâini/ Picioare
  Îmbrăcăminte conductoare concepută să fie purtată de persoane calificate în timpul lucrărilor în cadrul cărora este posibil contactul cu piese sub tensiune neizolate la o tensiune nominală a sistemului electric de până la 800 kV pentru curent alternativ și 600 kV pentru curent continuu

  - Lucrări în cadrul cărora este posibil contactul cu piese sub tensiune neizolate sau în apropierea pieselor neizolate aflate sub tensiune electrică
  - Lucrări la sistemul electric

  - Lucrări de producție de energie
  - Transportul și distribuția de energie electrică
  - Lucrări de întreținere a instalațiilor industriale
  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile

  Electricitate statică

  Mâini
  Mănuși antistatice
  Picioare
  Încălțăminte antistatică/conductoare
  Întregul corp
  Îmbrăcăminte antistatică

  - Manipularea de materii plastice și de cauciuc
  - Turnare, colectare sau încărcare într-un container
  - Lucrări în apropiere de elemente foarte încărcate, precum benzi transportoare
  - Manipularea de explozibili

  - Industria prelucrătoare
  - Industria furajelor
  - Instalațiile de încărcare în saci și de ambalare
  - Fabricarea, depozitarea sau transportarea de explozibili

  Fizice-radiații

  Radiație neionizantă, inclusiv lumina solară (alta decât cea survenită în cursul observării directe a soarelui)

  Cap
  Șepci și căști

  - Lucrări în aer liber

  - Pescuit și agricultură
  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile

  Ochi
  Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție

  - Lucrări cu căldură radiantă
  - Operațiuni la furnale
  - Lucrări cu laser
  - Lucrări în aer liber
  - Lucrări de sudură și tăiere cu gaze
  - Activitatea de suflare a sticlei
  - Lămpi germicide

  - Industriile fierului și oțelului
  - Industria prelucrătoare
  - Pescuit și agricultură

  Întregul corp (pielea)
  Echipamente Individuale de protecție împotriva razelor ultraviolete naturale și artificiale

  - Lucrări în aer liber
  - Lucrări de sudură electrică
  - Lămpi germicide
  - Lămpi cu xenon

  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  - Lucrări de construcții navale
  - Lucrări miniere
  - Lucrări de producție de energie
  - Lucrări de întreținere a infrastructurii
  - Pescuit și agricultură
  - Industria forestieră
  - Grădinărit
  - Industria alimentară
  - Industria materialelor plastic
  - Industria tipografică

  Radiației ionizante

  Ochi
  Ochelari cu brațe/Ochelari de protecție de tip mască de protecție împotriva radiației ionizante
  Mâini
  Mănuși de protecție împotriva radiației ionizante

  - Lucrări în instalații cu raze X
  - Lucrări în spații de radiodiagnostic medical
  - Lucrări cu produse radioactive

  - Asistență medicală
  - Asistență veterinară
  - Instalație de deșeuri radioactive
  - Lucrări de producție de energie

  Trunchi/Abdomen/Părți ale corpului
  Șorțuri de protecție împotriva razelor X/ Haină/Vestă/Fustă de protecție împotriva razelor X

  - Lucrări în instalații cu raze X
  - Lucrări în spații de radiodiagnostic medical

  - Asistență medicală
  - Asistență veterinară
  - Asistență stomatologică
  - Urologie
  - Chirurgie
  - Radiologie intervențională
  - Laboratoare

  Cap
  Acoperăminte pentru cap și șepci
  Echipamente individuale de protecție împotriva, de exemplu, dezvoltării de tumori cerebrale

  - Locuri de muncă și instalații medicale cu raze X

  - Asistență medicală
  - Asistență veterinară
  - Asistență stomatologică
  - Urologie
  - Chirurgie
  - Radiologie intervențională

  Părți ale corpului
  Echipamente individuale de protecție pentru tiroidă
  Echipamente individuale de protecție pentru gonade

  - Lucrări în instalații cu raze X
  - Lucrări în spații de radiodiagnostic medical

  - Asistență medicală
  - Asistență veterinară

  Întregul corp
  Îmbrăcăminte de protecție împotriva radiației ionizante

  - Lucrări în spații de radiodiagnostic medical
  - Lucrări cu produse radioactive

  - Lucrări de producție de energie
  - Instalație de deșeuri radioactive

  *) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecție și caracteristicile sale în conformitate cu dispozițiile din prezenta hotărâre.
  II. Riscuri chimice (inclusiv nanomateriale)

  Riscuri

  Părți ale corpului afectate.
  Tip de echipament individual de protecție

  Exemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de echipament individual de protecție*)

  Industrie și sectoare

  1

  2

  3

  4

  Chimice-aerosoli

  Solide (pulberi, vapori, fum, fibre și nanomateriale)

  Căile respiratorii
  Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva particulelor

  - Lucrări de demolare
  - Lucrări cu explozibili
  - Lucrări de sablare și lustruire a suprafețelor
  - Lucrări în prezența azbestului
  - Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conțin nanoparticule
  - Lucrări de sudură
  - Lucrări de curățare a coșurilor
  - Lucrări pe căptușeala furnalelor și a oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja pulberi
  - Lucrări în apropierea oalelor de turnare, în cazul în care se pot degaja vapori de metale grele
  - Lucrări la gura de încărcare a furnalelor

  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  - Lucrări de construcții navale
  - Lucrări miniere
  - Industriile fierului și oțelului
  - Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului
  - Industria autovehiculelor
  - Cioplirea pietrei
  - Industria farmaceutică
  - Asistență medicală
  - Prepararea citostaticelor

  Mâini
  Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice și cremă protectoare ca protecție suplimentară/accesorie

  - Lucrări în prezența azbestului
  - Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conțin nanoparticule

  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  - Lucrări de construcții navale
  - Lucrări de întreținere a instalațiilor industriale

  Întregul corp
  Îmbrăcăminte de protecție împotriva particulelor solide

  - Lucrări de demolare
  - Lucrări în prezența azbestului
  - Utilizarea de materiale care sunt compuse din/care conțin nanoparticule
  - Lucrări de curățare a coșurilor
  - Lucrări de preparare a produselor de protecție a plantelor

  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  - Lucrări de construcții navale
  -Lucrări de întreținere a instalațiilor industriale
  - Agricultură

  Ochi
  Ochelari cu brațe/Ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție

  - Prelucrarea lemnului
  - Lucrări rutiere

  - Industria minieră
  -Industriile metalurgice și de prelucrare a lemnului
  - Lucrări de construcții civile

  Lichide
  (aburi și ceață)

  Căile respiratorii
  Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva particulelor

  - Tratament de suprafață (de exemplu, lăcuirea/vopsirea, sablarea cu materiale abrazive)
  - Curățarea suprafețelor

  - Industria metalurgică
  - Industria prelucrătoare
  - Sectorul auto

  Mâini
  Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice

  - Tratament de suprafață
  - Curățarea suprafețelor
  - Utilizarea de dispozitive cu jet lichid
  - Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive

  - Industria metalurgică
  - Industria prelucrătoare
  - Sectorul auto

  Întregul corp
  Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice

  - Tratament de suprafață
  - Curățarea suprafețelor

  - Industria metalurgică
  - Industria prelucrătoare
  - Sectorul auto

  Chimice - lichide

  Scufundare
  Împroșcări, pulverizări și jeturi

  Mâini
  Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice

  - Utilizarea de dispozitive cu jet lichid
  - Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive
  - Prelucrarea materialelor de căptușire
  - Lucrări de tăbăcărie
  - Activitatea din saloanele de coafură și de înfrumusețare

  - Industria textilelor și a îmbrăcămintei
  - Servicii de curățare
  - Industria autovehiculelor
  - Servicii de înfrumusețare și de coafură

  Antebrațe
  Mâneci de protecție împotriva substanțelor chimice

  - Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive

  - Lucrări de curățare
  - Industria chimică
  - Servicii de curățare
  - Industria autovehiculelor

  Picioare
  Ghete de protecție împotriva substanțelor chimice

  - Utilizarea de dispozitive cu jet lichid
  - Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive

  - Industria textilelor și a îmbrăcămintei
  - Servicii de curățare
  - Industria autovehiculelor

  Întregul corp
  Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice

  - Utilizarea de dispozitive cu jet lichid
  - Manipulare de acizi și soluții caustice, dezinfectanți și substanțe de curățare corozive

  - Lucrări de curățare
  - Industria chimică
  - Servicii de curățare
  - Industria autovehiculelor
  - Agricultură

  Chimice - gaze și vapori

  Gaze și vapori

  Căile respiratorii
  Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva gazelor

  - Tratament de suprafață (de exemplu, lăcuirea/vopsirea, sablarea cu materiale abrazive)
  - Curățarea suprafețelor
  - Lucrări în încăperi de fermentație și distilare
  - Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor
  - Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă
  - Lucrări de curățare a coșurilor
  - Dezinfectanți și substanțe de curățare corozive
  - Lucrări în apropierea convertizoarelor și a conductelor de gaz ale furnalelor

  - Industria metalurgică
  - Sectorul auto
  - Industria prelucrătoare
  - Servicii de curățare
  - Producția de băuturi alcoolice
  - Stații de epurare a apelor uzate
  - Stații de tratare a deșeurilor
  - Industria chimică
  - Industria petrochimică

  Mâini
  Mănuși de protecție împotriva substanțelor chimice

  - Tratament de suprafață
  - Curățarea suprafețelor
  - Lucrări în încăperi de fermentație și distilare
  - Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor
  - Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă

  - Industria metalurgică
  - Sectorul auto
  - Industria prelucrătoare
  - Producția de băuturi alcoolice
  - Stații de epurare a apelor uzate
  - Stații de tratare a deșeurilor
  - Industria chimică
  - Industria petrochimică

  Întregul corp
  Îmbrăcăminte de protecție împotriva substanțelor chimice

  - Tratament de suprafață
  - Curățarea suprafețelor
  - Lucrări în încăperi de fermentație și distilare
  - Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor
  - Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă

  - Industria metalurgică
  - Sectorul auto
  - Industria prelucrătoare
  - Producția de băuturi alcoolice
  - Stații de epurare a apelor uzate
  - Stații de tratare a deșeurilor
  - Industria chimică
  - Industria petrochimică

  Ochi
  Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție

  - Vopsirea prin pulverizare
  - Prelucrarea lemnului
  - Operațiuni miniere

  - Sectorul auto
  - Industria prelucrătoare
  - Industria minieră
  - Industria chimică
  - Industria petrochimică

  *) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecție și caracteristicile sale în conformitate cu dispozițiile din prezenta hotărâre.
  III. Agenți biologici

  Riscuri

  Părți ale corpului afectate.
  Tip de echipament individual de protecție

  Exemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de echipament individual de protecție*)

  Industrie și sectoare

  1

  2

  3

  4

  Agenți biologici (conținuți în) - aerosoli

  Solide și lichide

  Căile respiratorii
  Dispozitive de protecție a căilor respiratorii împotriva particulelor

  - Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale
  - Lucrări cu expunere la agenți biologici

  - Asistență medicală
  - Clinici veterinare
  - Laboratoare de analize clinice
  - Laboratoare pentru activități de cercetare
  - Aziluri de bătrâni
  - Servicii de asistență la domiciliu
  - Stații de epurare a apelor uzate
  - Stații de tratare a deșeurilor
  - Industria alimentară
  - Producția de substanțe biochimice

  Mâini
  Mănuși de protecție împotriva microorganismelor
  Părți ale corpului/Întregul corp
  Ochi și/sau față
  Ochi și/sau față
  Ochelari cu brațe, ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție

  - Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale
  - Lucrări cu expunere la agenți biologici

  - Asistență medicală
  - Clinici veterinare
  - Laboratoare de analize clinice
  - Laboratoare pentru activități de cercetare
  - Aziluri de bătrâni
  - Servicii de asistență la domiciliu
  - Stații de epurare a apelor uzate
  - Stații de tratare a deșeurilor
  - Industria alimentară

  Agenți biologici (conținuți în) - lichide

  Contact direct și indirect

  Mâini
  Mănuși de protecție împotriva microorganismelor
  Părți ale corpului/Întregul corp
  Ochi și/sau față
  Ochi și/sau față
  Ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție

  - Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale (mușcături, înțepături)
  - Lucrări cu expunere la agenți biologici

  - Asistență medicală
  - Clinici veterinare
  - Laboratoare de analize clinice
  - Laboratoare pentru activități de cercetare
  - Aziluri de bătrâni
  - Servicii de asistență la domiciliu
  - Stații de epurare a apelor uzate
  - Stații de tratare a deșeurilor
  - Industria alimentară
  - Industria forestieră

  Împroșcări, pulverizări și jeturi

  Mâini
  Mănuși de protecție împotriva microorganismelor

  - Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale
  - Lucrări cu expunere la agenți biologici

  - Asistență medicală
  - Clinici veterinare
  - Laboratoare de analize clinice
  - Laboratoare pentru activități de cercetare
  - Aziluri de bătrâni
  - Servicii de asistență la domiciliu
  - Stații de epurare a apelor uzate
  - Stații de tratare a deșeurilor
  - Industria alimentară

  Antebrațe
  Mâneci de protecție împotriva microorganismelor

  - Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale
  - Lucrări cu expunere la agenți biologici

  - Asistență medicală
  - Clinici veterinare
  - Laboratoare de analize clinice
  - Laboratoare pentru activități de cercetare
  - Aziluri de bătrâni
  - Servicii de asistență la domiciliu
  - Stații de epurare a apelor uzate
  - Stații de tratare a deșeurilor
  - Industria alimentară

  Picioare/Gambe
  Ciorapi de protecție și ghetre

  - Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale
  - Lucrări cu expunere la agenți biologici

  - Asistență medicală
  - Clinici veterinare
  - Laboratoare de analize clinice
  - Laboratoare pentru activități de cercetare
  - Aziluri de bătrâni
  - Servicii de asistență la domiciliu
  - Stații de epurare a apelor uzate
  - Stații de tratare a deșeurilor
  - Industria alimentară

  Întregul corp
  Ochi și/sau față

  - Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale
  - Lucrări cu expunere la agenți biologici

  - Asistență medicală
  - Clinici veterinare
  - Laboratoare de analize clinice
  - Laboratoare pentru activități de cercetare
  - Aziluri de bătrâni
  - Servicii de asistență la domiciliu
  - Stații de epurare a apelor uzate
  - Stații de tratare a deșeurilor
  - Industria alimentară

  Agenți biologici (conținuți în) - materiale, persoane, animale etc.

  Contact direct și indirect

  Mâini
  Mănuși de protecție împotriva microorganismelor
  Părți ale corpului/Întregul corp
  Ochi și/sau față
  Ochi și/sau față
  Ochelari de protecție de tip mască și ecrane faciale de protecție

  - Activități care implică intrarea în contact cu fluide și țesuturi umane și animale (mușcături, înțepături)
  - Lucrări cu expunere la agenți biologici

  - Asistență medicală
  - Clinici veterinare
  - Laboratoare de analize clinice
  - Laboratoare pentru activități de cercetare
  - Aziluri de bătrâni
  - Servicii de asistență la domiciliu
  - Stații de epurare a apelor uzate
  - Stații de tratare a deșeurilor
  - Industria alimentară
  - Industria forestieră

  *) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecție și caracteristicile sale în conformitate cu dispozițiile din prezenta hotărâre.
  IV. Alte riscuri
  Riscuri
  Părți ale corpului afectate.
  Tip de echipament individual de protecție
  Exemple de activități în care poate fi necesară utilizarea tipului corespunzător de echipament individual de protecție*)Industrie și sectoare
  1234
  Lipsă de vizibilitate
  Întregul corp
  Echipamente individuale de protecție pentru semnalizarea vizuală a prezenței utilizatorului

  - Lucrări în apropierea vehiculelor în mișcare
  - Lucrări de asfaltare și de semnalizare rutieră
  - Lucrări feroviare
  - Conducerea mijloacelor de transport
  - Activitatea personalului de la sol din aeroporturi

  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  - Lucrări de construcții navale
  - Lucrări miniere
  - Servicii de transport și de transport de pasageri
  Lipsă oxigen
  Căile respiratorii
  Dispozitive izolante de protecție a căilor respiratorii

  - Lucrări în spații închise
  - Lucrări în încăperi de fermentație și distilare
  - Lucrări în interiorul rezervoarelor și digestoarelor
  - Lucrări în containere, spații înguste și cuptoare industriale alimentate cu gaz, în măsura în care poate exista riscul intoxicării cu gaz sau cantitatea de oxigen este insuficientă
  - Lucrări în puțuri, canale și alte spații subterane ale sistemului de canalizare

  - Producția de băuturi alcoolice
  - Lucrări de construcții civile
  - Industria chimică
  - Industria petrochimică

  Căile respiratorii
  Echipamente de scufundare
  - Lucrări subacvatice- Lucrări de construcții civile
  Înecare
  Întregul corp
  Vestă de salvare

  - Lucrări în sau în apropierea apei
  - Lucrări pe mare
  - Lucrări în aeronave

  - Industria pescuitului
  - Industria aeronautică
  - Construcții de clădiri
  - Lucrări de construcții civile
  - Lucrări de construcții navale
  - Lucrări în docuri și porturi

  *) Evaluarea riscurilor va stabili necesitatea de a furniza un echipament individual de protecție și caracteristicile sale în conformitate cu dispozițiile din prezenta hotărâre.

  (la 11-01-2022, ANEXA nr. 3 a fost modificată de Punctul 7, Articolul I din HOTĂRÂREA nr. 1.315 din 30 decembrie 2021, publicată în MONITORUL OFICIAL nr. 32 din 11 ianuarie 2022 )

  ----