LEGE nr. 166 din 12 iunie 2007privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 25/2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 406 din 18 iunie 2007
  Parlamentul României adoptă prezenta lege.

  Articolul UNIC

  Se aprobă Ordonanța Guvernului nr. 25 din 31 ianuarie 2007 pentru modificarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, adoptată în temeiul art. 1 pct. I.14 din Legea nr. 502/2006 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanțe, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 84 din 2 februarie 2007, cu următoarele modificări și completări:1. La articolul I punctul 5, litera c) a alineatului 1 al articolului 23 se modifică și va avea următorul cuprins:
  c) autorizații pentru persoane juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de măsurare, respectiv de verificator metrolog persoană fizică;
  2. La articolul I punctul 5, litera b) a alineatului 3 al articolului 23 se modifică și va avea următorul cuprins:
  b) autorizații pentru persoanele juridice privind activitatea de verificare a mijloacelor de măsurare, respectiv de verificator metrolog persoană fizică.
  3. La articolul I punctul 6, articolul 27 se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul 27

  Operatorii economici care fabrică, repară, modifică, montează sau verifică mijloacele de măsurare prevăzute la art. 15 alin. 1 își vor organiza activitățile ce fac obiectul controlului metrologic legal pe baza cerințelor din instrucțiunile de metrologie legală. Activitatea de metrologie va fi coordonată de un responsabil tehnic al activității, numit prin decizie a conducătorului operatorului economic persoană juridică.
  4. La articolul I, după punctul 6 se introduc trei noi puncte, punctele 7-9, cu următorul cuprins:7. Alineatul 2 al articolului 35 va avea următorul cuprins:
  Tarifele se propun de către Biroul Român de Metrologie Legală și se aprobă prin hotărâre a Guvernului.
  8. Alineatul 2 al articolului 36 va avea următorul cuprins:
  Organele de poliție acordă, la cerere, sprijinul necesar persoanelor desemnate să efectueze controlul metrologic legal în exercițiul funcțiunii sau să le însoțească, după caz.
  9. Alineatele 1 și 2 ale articolului 37 vor avea următorul cuprins:

  Articolul 37

  În vederea aplicării prezentei ordonanțe, Biroul Român de Metrologie Legală elaborează instrucțiuni de metrologie legală, norme de metrologie legală și transpune normele de metrologie legală CEE.
  Instrucțiunile de metrologie legală se aprobă prin hotărâri ale Guvernului; normele de metrologie legală și transpunerea normelor de metrologie legală CEE se aprobă prin ordin al directorului general al Biroului Român de Metrologie Legală, care se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.
  5. Articolul II se modifică și va avea următorul cuprins:

  Articolul II

  Ordonanța Guvernului nr. 20/1992 privind activitatea de metrologie, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 212 din 28 august 1992, aprobată cu modificări prin Legea nr. 11/1994, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu modificările și completările aduse prin prezenta ordonanță, după aprobarea acesteia din urmă de către Parlament, se va republica, dându-se textelor o nouă numerotare.

  Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 75 și ale art. 76 alin. (2) din Constituția României, republicată.
  PREȘEDINTELE CAMEREI DEPUTAȚILOR
  BOGDAN OLTEANU
  p. PREȘEDINTELE SENATULUI,
  DORU IOAN TĂRĂCILĂ

  București, 12 iunie 2007.
  Nr. 166.
  ---------