ORDIN nr. 1.108 din 5 iulie 2007 privind aprobarea Nomenclatorului lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora
EMITENT
 • MINISTERUL MEDIULUI ȘI DEZVOLTĂRII DURABILE
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 629 din 13 septembrie 2007
  În baza prevederilor art. 23 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006,
  în temeiul art. 5 alin. (7) din Hotărârea Guvernului nr. 368/2007 privind organizarea și funcționarea Ministerului Mediului și Dezvoltării Durabile,
  ministrul mediului și dezvoltării durabile emite următorul ordin:

  Articolul 1

  Se aprobă Nomenclatorul lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora, prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezentul ordin.


  Articolul 2

  Ministerul Mediului și Dezvoltării Durabile, Agenția Națională pentru Protecția Mediului, agențiile regionale pentru protecția mediului, agențiile județene pentru protecția mediului și Administrația Rezervației Biosferei "Delta Dunării", în calitate de autorități competente pentru protecția mediului, au obligația de a-și deschide conturi pentru veniturile extrabugetare provenite din încasarea tarifelor la filialele Trezoreriei Statului în a căror rază teritorială își desfășoară activitatea.


  Articolul 3

  Sumele încasate de autoritățile publice pentru protecția mediului prevăzute la art. 2 se utilizează în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (3) și (4) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 265/2006.


  Articolul 4

  La data intrării în vigoare a prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului apelor, pădurilor și protecției mediului nr. 340/2000 pentru aprobarea Nomenclatorului de lucrări și servicii care se prestează de către autoritățile pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 144 din 6 aprilie 2000.


  Articolul 5

  Orice dispoziție contrară prevederilor prezentului ordin se abrogă.


  Articolul 6

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

  Ministrul mediului și dezvoltării durabile,
  Attila Korodi

  București, 5 iulie 2007.
  Nr. 1.108.

  ANEXĂ

  NOMENCLATORUL
  lucrărilor și serviciilor care se prestează de către autoritățile publice
  pentru protecția mediului în regim de tarifare și cuantumul tarifelor aferente acestora


  Secţiunea 1 Lucrări și servicii prestate de către autoritățile publice pentru protecția mediului

  Nr.
  crt.

  Scopul lucrării sau
  al serviciului

  Tipul lucrării sau al serviciului
  care se prestează

  Cuantumul
  tarifului
  care se
  încasează
  fără TVA
  (lei)

  Precizări suplimentare

  1.

  Parcurgerea procedurii de
  evaluare a impactului
  asupra mediului pentru
  anumite proiecte publice
  și private(diverse etape)
  sau revizuirea/actuali-
  zarea acordului de mediu

  Evaluarea inițială a solicitării

  100


  Etapa de încadrare a proiectului în
  procedura de evaluare a impactului asupra
  mediului

  400

  Pentru proiectele pentru care este
  obligatorie efectuarea raportului
  la studiul de evaluare a impactului
  asupra mediului nu se tarifează
  această etapă.

  Etapa de definire a domeniului evaluării și
  de realizare a raportului evaluării
  impactului asupra mediului

  1.000


  Etapa de analiză a calității raportului
  evaluării impactului asupra mediului

  2.000


  Revizuirea/actualizarea acordului de mediu

  500


  2.

  Parcurgerea procedurii de
  emitere a autorizației de
  mediu

  Evaluarea documentației în vederea
  emiterii autorizației de mediu

  500


  Analiza bilanțului de mediu

  1.000

  Se aplică și pentru analiza
  bilanțului de mediu pentru stabi-
  lirea obligațiilor de mediu.

  Finalizarea programului pentru conformare,
  după caz

  1.000


  Revizuirea autorizației de mediu

  250


  3.

  Parcurgerea procedurii de
  emitere a avizului de
  mediu pentru planuri și
  programe (diverse etape)

  Încadrare

  500


  Analiza calității raportului:  - planuri/programe locale

  500


  - planuri/programe județene

  1.500


  - planuri/programe regionale

  2.000


  - planuri/programe naționale

  2.500


  4.

  Parcurgerea procedurii de
  emitere a autorizației
  integrate de mediu sau
  revizuirea/actualizarea
  acesteia (diverse etape)

  Analiza preliminară a documentației,
  realizată de către autoritățile publice
  pentru protecția mediului

  1.000


  Analiza propriu-zisă a documentației de
  susținere a solicitării autorizației
  integrate de mediu

  5.000


  Revizuirea/actualizarea autorizației
  integrate de mediu

  2.500


  5.

  Parcurgerea procedurii în
  vederea emiterii
  permisului de aplicare în
  agricultură a nămolului
  de la epurarea apelor
  uzate

  Analiza documentației depuse și
  verificarea în teren

  150


  6.

  Parcurgerea procedurii de
  autorizare a utilizării
  în condiții de izolare a
  microorganismelor modifi-
  cate genetic/parcurgerea
  procedurii de revizuire a
  autorizației de utilizare
  în condiții de izolare a
  microorganismelor
  modificate genetic
  - pentru o singură
  incintă

  Procedura de autorizare

  Evaluarea dosarului

  7.000


  Emiterea autorizației

  10.000


  Procedura de revizuire a autorizației

  Evaluarea dosarului de notificare

  4.000


  Emiterea autorizației

  6.000


  7.

  Parcurgerea procedurii în
  vederea aprobării
  importului pentru micro-
  organisme modificate
  genetic utilizate în
  condiții de izolare
  - un singur micro-
  organism modificat
  genetic

  Analiza documentației și emiterea
  acordului de import

  15.000


  8.

  Parcurgerea procedurii de
  autorizare a introducerii
  deliberate în mediu a
  unui organism modificat
  genetic/Parcurgerea
  procedurii de revizuire
  a autorizației de
  introducere deliberată în
  mediu a organismelor
  modificate genetic
  - un singur organism
  modificat genetic și o
  singură locație

  Procedura de autorizare

  Analiza dosarului de notificare

  2.000


  Emiterea autorizației

  4.000


  Procedura simplificată de autorizare

  Analiza dosarului de notificare

  2.000


  Emiterea autorizației

  6.000


  Procedura de revizuire a autorizației

  Analiza dosarului de notificare

  2.000


  Emiterea autorizației

  4.000


  9.

  Parcurgerea procedurii de
  autorizare a introducerii
  pe piață a unui organism
  modificat genetic/
  Parcurgerea procedurii
  pentru reînnoirea autori-
  zației privind intro-
  ducerea pe piață a unui
  organism modificat
  genetic

  Analiza dosarului de notificare

  7.000


  Elaborarea raportului de evaluare

  85.000


  Emiterea autorizației

  30.000


  10.

  Parcurgerea procedurii
  pentru aprobarea
  importului organismelor
  modificate genetic, în
  alte scopuri decât
  introducerea pe piață
  - un singur organism
  modificat genetic

  Analiza documentației și emiterea
  acordului de import

  15.000


  11.

  Aprobarea planurilor de
  eliminare a echipamen-
  telor și materialelor cu
  conținut de PCB/PCT

  Analiza, verificarea în teren și aprobarea
  planului de eliminare

  300


  12.

  Înregistrarea producăto-
  rilor de echipamente
  electrice și electronice

  Analiza documentației și emiterea
  formularului de înscriere în registrul de
  punere pe piață a echipamentelor electrice
  și electronice

  500


  13.

  Emiterea, revizuirea și
  vizarea anuală a licenței
  de operare pentru
  operatorii economici în
  scopul preluării
  responsabilității privind
  realizarea obiectivelor
  anuale de valorificare,
  reutilizare și reciclare,
  după caz, a deșeurilor

  Analiza documentației și eliberarea licenței
  de operare

  7.500

  Se aplică pentru deșeuri de
  ambalaje, vehicule scoase din uz
  și deșeuri din echipamente
  electrice și electronice.

  Analiza documentației și revizuirea licenței
  de operare

  2.000

  Analiza documentației și acordarea vizei
  anuale

  2.000

  14.

  Parcurgerea procedurii de
  aprobare pentru
  transportul deșeurilor

  Procedura de aprobare pentru transportul
  intern de deșeuri periculoase

  200


  Procedura de aprobare pentru importul
  deșeurilor periculoase destinate
  valorificării

  1.500


  Procedura de aprobare pentru importul
  sau tranzitul de deșeuri nepericuloase

  100


  Procedura de aprobare pentru exportul
  sau tranzitul de deșeuri periculoase

  500


  15.

  Parcurgerea procedurii de
  autorizare a produselor
  biocide

  Analiza documentației pentru:  - evaluarea comportării în mediu a
  substanțelor active

  1.000


  - evaluarea profilului ecotoxicologic al
  substanțelor active

  1.100


  - evaluarea comportării în mediu a
  produselor biocide

  1.000


  - evaluarea profilului ecotoxicologic al
  produselor biocide

  1.100


  - evaluarea comportării în mediu în cazul
  extinderii domeniului de utilizare a unui
  produs biocid

  1.000


  - evaluarea documentației tehnice pentru
  produse biocide de risc scăzut

  500  Secţiunea a 2-a Tarife pentru analize de laborator efectuate de autoritățile pentru protecția mediului, defalcate pe indicatori*) Notă
  *) Lucrările sau serviciile cuprinse în secțiunea a 2-a se pot organiza și desfășura numai la solicitarea operatorilor economici interesați și numai în baza unui/unei contract/convenții sau a altei înțelegeri oficiale între operatorul economic și agenția de protecție a mediului.
  Analize de laborator

  Nr.
  crt.
  Indicatorul analizat
  Cuantumul tarifuluicare se
  încasează, fără TVA
  (lei)
  Precizări suplimentare
  1. NH(3) - valoare medie zilnică 230
  Se aplică pentru poluanți gazoși
  (imisii) - recoltare și analiză chimică
  2. NH(3) - valoare medie scurtă durată (30 minute) 50
  3. SO(2) - valoare medie zilnică 210
  4. SO(2) - valoare medie orară 45
  5. NO(2) - valoare medie orară 57
  6. H(2)S - valoare medie zilnică 240
  7. H(2)S - medie scurtă durată (30 minute) 60
  8. CO - valoare maximă zilnică a mediilor de 8 ore 150
  9. O(3) - valoare medie orară 100
  10.O(3) - valoare maximă zilnică a mediilor de 8 ore 170
  11.Cl(2) - valoare medie zilnică 80
  12.Cl(2) - medie scurtă durată (30 minute) 60
  13.
  Pulberi în suspensie-fracțiunea PM(10) - metoda
  gravimetrică, valoare medie zilnică
  160
  14.
  Pulberi în suspensie-fracțiunea PM(2,5) - metoda
  gravimetrică, valoare medie zilnică
  160
  15.Analiză metale din pulberi (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe, Hg etc.) 120
  16.Pulberi sedimentabile - valoare medie lunară 40
  17.
  Pulberi totale în suspensie - medie scurtă durată
  (30 minute)
  44
  18.Hidrocarburi totale - metoda cromatografică 250
  19.Aerosoli de H(2)SO(4) - valoare medie zilnică 80
  20.HCl - valoare medie zilnică 72
  21.HF - valoare medie zilnică 72
  22.C(6)H(5)-OH - valoare medie zilnică 72
  23.HCHO - valoare medie zilnică 57
  24.
  Analiză la coș cu diametrul < 0,3 m [H(2)S, HCl, HF]
  măsurătoare momentană
  150
  Se aplică pentru poluanți gazoși
  (emisii) în atmosferă – recoltare și
  analiză chimică.
  25.SO(2)- valoare medie zilnică 100
  26.NO(x) - valoare medie zilnică 100
  27.CO - valoare medie zilnică 100
  28.CO(2) - valoare medie zilnică 100
  29.Pulberi totale - valoare medie zilnică 280
  30.COV - măsurătoare pe component 50
  31.
  Analiză emisii la coș cu diametrul < 0,3 m [O(2), CO,
  CO(2), NO(x), SO(x), temperatura și viteza gazelor]
  măsurătoare momentană
  200
  32.
  Analiză emisii la coș cu diametrul
  > 0,3 m [O(2), CO, CO(2), NO(x), SO(x),
  temperatura] măsurătoare momentană
  250
  33.
  Compuși organici volatili - metoda cromatografică
  (9 componenți) hidrocarburi C3-C(e), benzen, toluen,
  xilen
  200
  34.
  Analiză la coș cu diametrul > 0,3 m [H(2)S, HCl, HF]
  măsurătoare momentană
  190
  35.
  Analiză la coș cu diametrul < 0,35 m (pulberi totale)
  măsurătoare momentană
  280
  36.
  Analiză la coș cu diametrul > 0,35 m (pulberi totale)
  măsurătoare momentană
  320
  37.
  Metale din pulberi (As, Cd, Cr, Co, Cu, Mn, Ni, Pb,
  Sb, Hg)
  150
  38.
  Micropoluanți organici: PAH - metoda
  cromatografică
  300
  39.
  Micropoluanți organici: PCDD/PCDF - metoda
  cromatografică
  300
  40.Nivel de zgomot 150
  41.PH 10
  Se aplică pentru determinări ale
  indicatorilor de calitate a apei.
  42.Clor liber 10
  43.Alcalinitate/Aciditate 15
  44.Duritate 25
  45.Conductivitate 13
  46.Temperatură 8
  47.Materii totale în suspensie MTS 30
  48.
  Consum biochimic de oxigen CBO(5)-analiza
  chimică
  75
  49.
  Consum biochimic de oxigen CBO(5)- metoda
  instrumentală
  120
  50.Consum chimic de oxigen CCO-Mn 25
  51.Consum chimic de oxigen CCOCr 90
  52.Amoniu 45
  53.Azotați 40
  54.Azotiți 25
  55.Azot total 60
  56.Fosfați 40
  57.Fosfor total 55
  58.Sulfați - metoda gravimetrică 50
  59.Sulfați - metoda turbidimetrică 40
  60.Sulfuri - metoda titrimetrică 20
  61.Sulfuri - metoda spectrofotometrică 65
  62.Cianuri totale 89
  63.Cloruri 25
  64.Fenoli - analiza chimică 98
  65.Fenoli - metoda gazcromatrografică 350
  66.Clorfenoli - metoda gazcromatrografică 300
  67.Produse petroliere 98
  68.
  Substanțe extractibile cu solvenți
  organici
  82
  69.
  Substanțe extractibile - metoda
  spectroscopică IR
  315
  70.
  Substanțe extractibile - metoda
  gazcromatografică
  300
  71.
  Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) –
  metoda SAA flacără
  60
  72.
  Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) –
  metoda SAA flacără
  90
  73.
  Metale grele totale (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) –
  metoda SAA cuptor grafit
  90
  74.
  Metale grele dizolvate (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) –
  metoda SAA cuptor grafit
  95
  75.
  Metale alcaline/alcalino-pământoase (Na,
  K, Ca, Mg)
  45
  76.
  Pesticide organoclorurate - metoda
  gazcromatografică
  250
  77.Reziduu fix 30
  78.Detergenți 80
  79.Oxigen dizolvat 35
  80.Ca - metoda complexonometrică 15,50
  81.Mg - metoda complexonometrică 15,50
  82.Cr+(6) - metoda spectrofotometrică 40
  83.Fluoruri 40
  84.
  Pesticide organofosforice - metoda
  gazcromatografică
  250
  85.PAH-uri - metoda cromatografică 250
  86.Compuși bifenil policlorurați PCB 300
  87.
  Analiză bacteriologică (coliformi totali, coliformi
  fecali, streptococi totali)
  120
  88.
  Analiză biologică (fitoplancton,
  zooplancton etc.)
  360
  89.PH 14
  Se aplică pentru analize de sol,
  deșeuri, sedimente.
  90.Conductivitate 10
  91.
  Metale grele (Pb, Cd, Cr, Mn, Fe etc.) - metoda
  SAA
  127
  92.
  Metale grele (Hg) - metoda SAA cu sistem
  generator de hidruri
  145
  93.Produs petrolier - metoda gravimetrică 95
  94.Produs petrolier - metoda gazcromatografică 350
  95.Substanțe extractibile cu solvenți organici 70
  96.Substanțe extractibile - metoda spectroscopică IR 400
  97.Azot total 80
  98.Fosfor total 70
  99.Cloruri 30
  100.Sulfați 70
  101.Carbonați 15
  102.Carbon organic 32
  103.Humus 22
  104.Umiditate 20
  105.
  Substanțe extractibile și produse
  petroliere (analiză IR)
  315
  106.
  Metale grele din vegetație (Pb, Cd, Cr,
  Mn, Fe etc.) - metoda SAA
  127
  107.
  Pesticide organoclorurate - metoda
  gazcromatografică
  300
  108.
  Pesticide organofosforice - metoda
  gazcromatografică
  300
  109.PAH-uri - metoda cromatografică 300
  110.Compuși bifenil policlorurați PCB 300
  111.
  Analiză bacteriologică (coliformi totali,
  coliformi fecali, streptococi totali)
  120
  112.
  Analiză biologică (fitobentos, zoobentos
  etc.)
  450
  113.Determinări radionuclizi gama naturali 532
  Se aplică pentru analize de
  radioactivitate a mediului.
  114.Determinări radionuclizi gama artificiali532
  115.Determinări radionuclizi alfa naturali 538
  116.Determinări radionuclizi alfa artificiali560
  117.Determinări beta globale 60
  118.Determinări alfa globale 60
  119.Determinări tritiu 350
  120.Determinări 14 C 400
  121.Determinări 90 Sr 300
  122.Estimări doză 330
  123.Determinare radon 165
  124.Determinare thoron 165
  125.Determinări doză cu stații automate 165
  126.
  Determinare doza gama în aer (valoare medie pe
  1 minut) cu stații automate
  0,15
  127.
  Determinare doza gama în aer (valoare medie pe
  1 oră) cu stații automate
  8
  128.
  Determinare doza gama în aer (valoare medie pe
  24 ore) cu stații automate
  165
  129.
  Determinare doza gama în apă (valoare medie pe
  10 minute) cu stații automate
  1,25
  130.
  Determinare doza gama în apă (valoare medie pe
  24 ore) cu stații automate
  180

  1. În structura tarifelor nu sunt prevăzute cheltuielile cu asigurarea transportului pentru prelevare probe. Beneficiarul analizei asigură transportul pentru prelevare probe sau contravaloarea transportului, prețul combustibilului decontându-se la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în funcție de tipul autovehiculului.
  2. În cazul în care transportul în vederea prelevării/măsurătorii se efectuează cu autolaboratorul din dotarea autorităților pentru protecția mediului, beneficiarul analizei asigură contravaloarea transportului, prețul combustibilului decontându-se la la valoarea în lei a combustibilului din ziua prelevării probei pentru analiză, conform normativului în vigoare, în funcție de tipul autovehiculului.
  3. În cazul în care efectuarea prelevării/măsurătorii implică și alte costuri, acestea vor fi suportate de către beneficiari și vor fi stabilite prin contracte de prestări servicii încheiate între autoritățile pentru protecția mediului și beneficiari.

  (la 22-07-2009, Anexa a fost modificată de art. II din ORDINUL nr. 890 din 16 iunie 2009, publicat în MONITORUL OFICIAL nr. 505 din 22 iulie 2009. )

  -----