ACORD din 2 octombrie 2000
privind transportul internaţional ocazional de călători cu autocarul şi autobuzul (Acordul INTERBUS)*)
EMITENT
 • PARLAMENTUL
 • Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 515 din 17 iulie 2002  Părţile contractante:
  având în vedere dorinţa de a promova dezvoltarea transportului internaţional în Europa şi în special facilitarea organizării şi operarii acestuia,
  animate de dorinţa de a facilita turismul şi schimburile culturale între părţile contractante,
  întrucât Acordul privind transportul rutier internaţional de călători, prin servicii ocazionale, cu autocare şi autobuze (ASOR), semnat la Dublin la 26 mai 1982, nu prevede în nici un fel aderarea unor noi părţi contractante,
  deoarece experienta şi liberalizarea realizate prin acest din urma acord ar trebui susţinute,
  întrucât este de dorit să se asigure liberalizarea armonizata a unor servicii ocazionale internaţionale operate cu autocarul sau autobuzul, precum şi a operaţiunilor de tranzit aferente,
  având în vedere ca este de dorit să se prevadă anumite reguli de procedura armonizate pentru serviciile ocazionale internaţionale neliberalizate, care încă sunt supuse autorizării,
  întrucât este necesar să se atinga un înalt grad de armonizare a condiţiilor tehnice aplicabile autobuzelor şi autocarelor utilizate în serviciile ocazionale internaţionale între părţile contractante, în scopul de a îmbunătăţi siguranţa rutiera şi protecţia mediului,
  ţinând seama de faptul ca este necesar ca părţile contractante să aplice măsuri uniforme privind lucrul echipajelor autobuzelor şi autocarelor angajate în transporturile rutiere internaţionale,
  având în vedere ca este de dorit să se asigure armonizarea condiţiilor de acces la profesiunea de operator pentru transportul rutier de călători,
  întrucât principiul nediscriminarii pe motiv de naţionalitate sau al locului de stabilire al operatorului de transport şi al punctului de plecare ori de destinaţie al autobuzului sau al autocarului trebuie considerat ca fiind o condiţie fundamentală a furnizarii de servicii internaţionale de transport,
  deoarece este necesar să se asigure modele uniforme pentru documentele de transport, cum ar fi documentul de control pentru serviciile ocazionale liberalizate şi, de asemenea, autorizaţia şi formularul de cerere pentru serviciile neliberalizate, în scopul de a facilita şi simplifica procedurile de inspecţie,
  întrucât este necesar să se asigure anumite măsuri armonizate pentru aplicarea acordului, în special în ceea ce priveşte procedurile de control, sancţiunile şi asistenţa reciprocă,
  având în vedere ca este necesar să se stabilească anumite proceduri pentru aplicarea acordului, în scopul de a asigura aplicarea corecta şi de a permite unele adaptari tehnice ale anexelor,
  întrucât acordul ar trebui să fie deschis aderării viitorilor membri ai Conferintei Europene a Ministrilor de Transport, precum şi altor tari europene,
  au hotărât sa stabilească reguli uniforme aplicabile serviciilor de transport internaţional ocazional de călători cu autocarul sau autobuzul
  şi au convenit cele ce urmează:
  ---------- Notă *) Traducere.

  Secţiunea I Domeniul de aplicare şi definiţii


  Articolul 1

  Domeniul de aplicare
  1. Acest acord se aplică:
  a) transportului rutier internaţional de călători, având orice naţionalitate, prin servicii ocazionale:
  - între teritoriile a doua părţi contractante sau care începe şi se termina pe teritoriul aceleiaşi părţi contractante şi care, dacă apare necesitatea în timpul derulării unor astfel de servicii, tranziteaza teritoriul altei părţi contractante sau teritoriul unui stat care nu este parte contractantă;
  - efectuat contra plata de către operatorii de transport stabiliţi pe teritoriul unei părţi contractante în conformitate cu legislaţia naţionala a acesteia şi care deţin o licenta pentru efectuarea transportului cu autocarul sau autobuzul sub forma serviciilor ocazionale internaţionale;
  - utilizând autobuze şi autocare înmatriculate pe teritoriul părţii contractante în care operatorul de transport este stabilit;
  b) curselor în gol ale autobuzelor şi autocarelor legate de aceste servicii.
  2. Nici una dintre prevederile acestui acord nu poate fi interpretată ca oferind operatorilor stabiliţi pe teritoriul unei părţi contractante posibilitatea de a efectua servicii ocazionale naţionale pe teritoriul altei părţi contractante.
  3. Utilizarea pentru transportul de mărfuri în scopuri comerciale a autobuzelor şi autocarelor proiectate pentru transportul de călători nu face obiectul acestui acord.
  4. Prezentul acord nu se referă la serviciile ocazionale în cont propriu.


  Articolul 2

  Nediscriminarea
  Părţile contractante vor asigura respectarea principiului nediscriminarii pe motive de naţionalitate sau loc de stabilire al operatorului de transport, precum şi pe motivul punctului de plecare sau de destinaţie al autobuzului sau al autocarului, în special în ceea ce priveşte prevederile fiscale, astfel cum sunt stipulate în secţiunea a VI-a, cat şi în ceea ce priveşte controlul şi sancţiunile stipulate în secţiunea a IX-a.


  Articolul 3

  Definiţii
  În sensul prezentului acord, prin următorii termeni se înţelege:
  1. Autobuze şi autocare - vehiculele care, prin construcţie şi dotare, sunt adecvate transportului a mai mult de 9 persoane, inclusiv soferul, şi sunt destinate acestui scop.
  2. Serviciile ocazionale internaţionale - serviciile operate între teritoriile a cel puţin două părţi contractante, care nu corespund nici definitiei serviciilor regulate, nici a serviciilor speciale regulate şi nici a serviciilor naveta. Aceste servicii pot fi operate cu o oarecare frecventa fără a inceta în acest fel să fie servicii ocazionale.
  3. Serviciile regulate - serviciile care asigura transportul călătorilor potrivit frecventelor specificate şi pe rutele specificate, în care călătorii pot fi imbarcati sau debarcati în puncte de oprire dinainte stabilite. Serviciile regulate pot fi supuse obligaţiei de a respecta orare şi tarife stabilite în prealabil.
  4. Servicii regulate speciale - serviciile organizate de către oricine, prin care se asigura transportul unor categorii determinate de călători excluzând alţi călători, în măsura în care aceste servicii sunt operate cu respectarea condiţiilor prevăzute la pct. 3. Serviciile regulate speciale includ:
  a) transportul muncitorilor între casa şi locul de muncă;
  b) transportul elevilor şi al studenţilor spre şi dinspre instituţiile de învăţământ.
  Faptul ca un serviciu special poate fi modificat în raport cu nevoile utilizatorilor nu afectează clasificarea acestuia ca serviciu regulat.
  5. - (1) Serviciile naveta - serviciile în cadrul cărora, prin călătorii repetate dus-întors, grupuri de călători formate anterior sunt transportate dintr-un loc de plecare unic la o destinaţie unica. Fiecare grup format din călători care au efectuat călătoria dus va fi transportat înapoi la locul de plecare într-o cursa ulterioară efectuată de către acelaşi operator de transport. Locul de plecare şi cel de destinaţie înseamnă locul unde călătoria începe şi, respectiv, locul unde călătoria se termina, incluzând în fiecare caz şi localităţile aflate în interiorul unei zone având raza de 50 km.
  (2) Pe parcursul unei curse naveta nici un călător nu poate fi imbarcat sau debarcat în timpul călătoriei.
  (3) Prima călătorie întors şi ultima călătorie dus dintr-o serie de curse naveta se vor efectua în gol.
  (4) Cu toate acestea clasificarea unei operaţiuni de transport ca serviciu naveta nu va fi afectată de faptul ca prin acordul autorităţilor competente ale părţii sau părţilor contractante implicate:
  - călătorii, prin derogare de la prevederile pct. 1, efectuează călătoria întors cu un alt grup sau cu un alt operator de transport;
  - călătorii, prin derogare de la prevederile pct. 2, sunt imbarcati sau debarcati pe parcursul călătoriei;
  - prima călătorie dus şi ultima călătorie întors ale unei serii de curse naveta sunt, prin derogare de la prevederile pct. 3, efectuate în gol.
  6. Părţile contractante - semnatarii care s-au obligat prin acest acord şi pentru care acesta este în vigoare.
  Prezentul acord este valabil în acele teritorii în care se aplică Tratatul de înfiinţare a Comunităţii Europene şi în condiţiile stabilite prin acest tratat, precum şi în Republica Bosnia şi Hertegovina, Republica Bulgaria, Croatia, Republica Ceha, Republica Estonia, Republica Ungara, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Moldova, Republica Polona, România, Republica Slovaca, Republica Slovenia şi Republica Turcia, pe măsura semnării acordului de către acestea.
  7. Autorităţi competente - acele autorităţi desemnate de către statele membre ale Comunităţii Europene şi de către celelalte părţi contractante pentru a aduce la îndeplinire sarcinile stabilite în secţiunile V, VI, VII, VIII şi IX.
  8. Tranzit - aceea parte a operaţiunii de transport derulata pe teritoriul unei părţi contractante fără debarcarea sau imbarcarea călătorilor.


  Secţiunea a II-a Condiţii care se aplică operatorilor de transport rutier de călători


  Articolul 4

  1. Părţile contractante care nu au acţionat încă în acest sens vor aplica prevederi echivalente celor stabilite de Directiva Comunităţii Europene la care se face referire în anexa nr. 1.
  2. Referitor la condiţia pragului financiar adecvat la care se face referire în art. 3 paragraful 3 al acestei directive părţile contractante pot impune un capital minim disponibil şi rezerve mai mici decât suma stabilită la lit. c) a paragrafului 3 până la data de 1 ianuarie 2003 sau chiar 1 ianuarie 2005, cu condiţia ca în acest ultim caz să fie transmisă o declaraţie în momentul ratificării acordului, fără a aduce atingere prevederilor Acordului European care stabileşte o asociere între Comunitatile Europene şi statele membre ale acestora şi unele părţi contractante la prezentul acord.


  Secţiunea a III-a Condiţii tehnice aplicabile vehiculelor


  Articolul 5

  Autobuzele şi autocarele utilizate pentru efectuarea serviciilor ocazionale internaţionale prevăzute în acest acord trebuie să se conformeze standardelor tehnice stabilite în anexa nr. 2.


  Secţiunea a IV-a Accesul la piaţa


  Articolul 6

  Serviciile ocazionale liberalizate
  Următoarele servicii ocazionale sunt scutite de autorizaţie pe teritoriul oricărei părţi contractante, alta decât cea pe teritoriul căreia operatorul de transport este stabilit:
  1. Serviciile cu uşile închise sunt serviciile derulate cu acelaşi autobuz sau autocar care transporta acelaşi grup de călători de-a lungul călătoriei şi îl aduce înapoi la locul de plecare. Locul de plecare este situat pe teritoriul părţii contractante în care operatorul de transport este stabilit.
  2. Servicii în care călătoria dus se efectuează încărcat şi cea de întoarcere în gol. Locul de plecare este situat pe teritoriul părţii contractante în care operatorul de transport este stabilit.
  3. Servicii în care călătoria dus este efectuată în gol şi toţi călătorii sunt imbarcati din acelaşi loc, când este îndeplinită una dintre următoarele condiţii:
  a) călătorii formează grupuri pe teritoriul unei tari care nu este parte contractantă sau al unei alte părţi contractante - alta decât cea în care operatorul de transport este stabilit sau decât cea unde sunt imbarcati călătorii - pe baza unui contract de transport încheiat înaintea sosirii lor pe teritoriul acestei din urma părţi contractante. Călătorii sunt transportaţi pe teritoriul părţii contractante în care operatorul de transport este stabilit;
  b) călătorii au fost adusi în prealabil de acelaşi operator de transport, în condiţiile prevăzute la pct. 2, pe teritoriul părţii contractante de unde sunt imbarcati şi transportaţi pe teritoriul părţii contractante în care operatorul de transport este stabilit;
  c) călătorii au fost invitaţi sa calatoreasca pe teritoriul unei alte părţi contractante, costul transportului fiind suportat de către persoana care a lansat invitaţia. Aceşti călători trebuie să constituie un grup omogen, care nu a fost format numai în scopul de a întreprinde aceasta călătorie specială şi care este adus pe teritoriul părţii contractante în care operatorul de transport este stabilit.
  De asemenea, vor fi scutite de autorizaţie:
  4. Operaţiunile de tranzit pe teritoriile părţilor contractante asociate serviciilor ocazionale care sunt scutite de autorizaţie.
  5. Autobuzele şi autocarele neincarcate, utilizate exclusiv pentru înlocuirea unui autocar sau autobuz defect ori accidentat în timp ce desfăşura un serviciu internaţional prevăzut în prezentul acord.
  Pentru serviciile operate de către operatorii de transport stabiliţi în Comunitatea Europeană punctele de plecare şi/sau de destinaţie ale acestor servicii pot fi situate în orice stat membru al Comunităţii Europene, independent de statul membru în care este înmatriculat autobuzul sau autocarul ori în care operatorul este stabilit.


  Articolul 7

  Serviciile ocazionale neliberalizate
  1. Serviciile ocazionale, altele decât cele la care se face referire în art. 6, vor fi supuse autorizării conform art. 15.
  2. În cazul serviciilor operate de operatori de transport stabiliţi în Comunitatea Europeană punctele de plecare şi/sau de destinaţie ale acestor servicii pot fi situate în orice stat membru al Comunităţii Europene, independent de statul membru în care autobuzul sau autocarul este înmatriculat ori în care operatorul de transport este stabilit.


  Secţiunea a V-a Prevederi sociale


  Articolul 8

  Părţile contractante la acest acord, care nu au acţionat încă în acest sens, pot adera la Acordul european privind activitatea echipajelor vehiculelor care efectuează transport rutier internaţional (AETR) din 1 iulie 1970, astfel cum a fost amendat, sau vor aplica regulamentele comunitare 3.820/85 şi 3.821/85 în versiunea în care sunt în vigoare la data intrării în vigoare a acestui acord.


  Secţiunea a VI-a Prevederi fiscale


  Articolul 9

  1. Autobuzele şi autocarele angajate în operaţiuni de transport în conformitate cu prevederile acestui acord vor fi scutite de toate taxele şi impozitele legate de circulaţia sau proprietatea vehiculelor, precum şi de toate taxele şi impozitele pentru operaţiunile de transport percepute pe teritoriile celorlalte părţi contractante.
  Autobuzele şi autocarele nu vor fi scutite de la plata taxelor şi impozitelor asupra combustibilului, a taxei pe valoarea adăugată pentru serviciile de transport, a taxelor de trecere şi a taxelor pentru utilizarea infrastructurii.
  2. Părţile contractante vor asigura ca taxele de trecere şi orice alte tipuri de taxe de utilizare sa nu fie impuse în acelaşi timp pentru utilizarea aceleiaşi porţiuni rutiere. Totuşi părţile contractante pot impune taxe de trecere pe reţelele unde sunt percepute taxe de utilizare pentru utilizarea podurilor, tunelelor şi a trecatorilor.
  3. Combustibilul pentru autobuze şi autocare conţinut în rezervoarele montate în acest scop de către constructor şi în orice caz nu mai mult de 600 litri, precum şi lubrifianţii aflaţi în autobuze şi autocare numai în scopul exploatării acestora vor fi scutiţi de la plata drepturilor de import, precum şi de orice alte taxe şi plati impuse în celelalte părţi contractante.
  4. Comisia mixtă înfiinţată în baza art. 23 va întocmi o lista cu taxele percepute fiecărei părţi contractante privind transportul rutier de călători cu autobuze şi autocare. Lista va indica taxele la care se face referire la pct. 1 primul paragraf şi care pot fi percepute numai pe teritoriul părţii contractante unde este înmatriculat vehiculul. Aceasta lista va indica, de asemenea, taxele la care se face referire la pct. 1 al doilea paragraf şi care pot fi percepute în teritoriile părţilor contractante, altele decât partea contractantă unde este înmatriculat vehiculul. Părţile contractante care înlocuiesc una dintre taxele cuprinse în listele menţionate cu alta taxa diferita sau de acelaşi tip vor notifica Comisia mixtă pentru a face modificările necesare.
  5. Piesele de schimb şi uneltele importate în scopul repararii unui autobuz sau autocar avariat în timpul derulării unui serviciu rutier de transport internaţional vor fi scutite de taxele vamale şi de orice alte taxe şi plati pentru importul acestora pe teritoriul celeilalte părţi contractante, conform condiţiilor stabilite prin prevederile naţionale referitoare la importul temporar al unor astfel de bunuri. Piesele de schimb înlocuite trebuie reexportate sau distruse sub controlul autorităţilor vamale ale celeilalte părţi contractante.


  Secţiunea a VII-a Documentele de control pentru serviciile ocazionale exceptate de la autorizare


  Articolul 10

  Furnizarea serviciilor la care se face referire în art. 6 se face pe baza unui document de control emis de autorităţile competente sau de către orice alt organism legal împuternicit, aparţinând părţii contractante în care operatorul de transport este stabilit.


  Articolul 11

  1. Documentul de control este format din foi de parcurs detasabile, în doua exemplare, legate în carnete de câte 25 de file. Documentul de control va fi conform modelului prezentat în anexa nr. 3.
  2. Fiecare carnet şi foile de parcurs care îl compun vor fi numerotate. Foile de parcurs vor fi, de asemenea, numerotate consecutiv de la 1 la 25.
  3. Textul de pe coperta carnetului şi cel de pe foile de parcurs sunt tipărite în limba oficială sau în câteva dintre limbile oficiale ale părţii contractante în care operatorul de transport este stabilit.


  Articolul 12

  1. Carnetul la care se face referire în art. 11 este eliberat pe numele operatorului de transport şi nu este transferabil.
  2. Originalul foii de parcurs se păstrează în autobuz sau în autocar pe tot timpul călătoriei pentru care a fost întocmită.
  3. Operatorul de transport va fi răspunzător pentru completarea corecta şi corespunzătoare a foilor de parcurs.


  Articolul 13

  1. Foile de parcurs se completează în dublu exemplar de către operatorul de transport, pentru fiecare călătorie, înainte de începerea acesteia.
  2. În scopul punerii la dispoziţie a numelor călătorilor operatorul de transport poate utiliza o lista deja completată pe o foaie separată, care va fi anexată listei de călători. Ştampila operatorului de transport sau, în cazul în care este nevoie, semnatura operatorului de transport sau a soferului autobuzului sau autocarului va fi pusă atât pe lista anexată, cat şi pe foaia de parcurs.
  3. Pentru serviciile care implica o călătorie dus, efectuată în gol, la care se face referire în art. 6 pct. 3, lista de călători poate fi completată conform prevederilor paragrafului 2 în timpul imbarcarii călătorilor.


  Articolul 14

  Autorităţile competente a doua sau mai multe părţi contractante pot conveni ca întocmirea listei de călători nu este necesară. În acest caz, numărul călătorilor trebuie precizat în documentul de control.
  Comisia mixtă înfiinţată în baza art. 23 va fi informată asupra acestor înţelegeri.


  Secţiunea a VIII-a Autorizarea serviciilor ocazionale neliberalizate


  Articolul 15

  1. Pentru fiecare serviciu ocazional care nu a fost liberalizat conform prevederilor art. 6 se va elibera o autorizaţie prin înţelegere reciprocă, atât între autorităţile competente ale părţilor contractante de unde călătorii sunt imbarcati sau debarcati, precum şi între acestea şi autorităţile competente ale părţilor contractante tranzitate. Când locul de plecare sau de destinaţie este situat într-un stat membru al Comunităţii Europene tranzitul prin celelalte state membre ale Comunităţii Europene nu este supus autorizării.
  2. Autorizaţia va fi conformă modelului prezentat în anexa nr. 5.


  Articolul 16

  Cererea de autorizare
  1. Cererea de autorizare va fi înaintată de către operatorul de transport autorităţilor competente ale părţii contractante pe al carei teritoriu este situat punctul de plecare.
  Cererile vor fi conforme modelului prezentat în anexa nr. 4.
  2. Operatorii de transport vor completa cererea şi vor ataşa documentele care dovedesc ca solicitantul deţine o licenta pentru transport sub forma unor servicii ocazionale internaţionale cu autocarul sau cu autobuzul, menţionate la art. 1 paragraful 1 lit. a) liniuţa a doua.
  3. Autorităţile competente ale părţii contractante în al carei teritoriu este situat locul de plecare vor examina cererea de autorizare a serviciului în cauza şi, în caz de aprobare, o vor trimite autorităţilor competente ale părţii/părţilor contractante unde se afla locul de destinaţie, precum şi autorităţilor competente ale părţilor contractante care sunt tranzitate.
  4. Ca o excepţie de la prevederile art. 15 paragraful 1 părţile contractante ale căror teritorii sunt tranzitate pot hotărî ca aprobarea lor sa nu mai fie necesară în cazul serviciilor la care se face referire în aceasta secţiune. În acest caz Comisia mixtă înfiinţată în baza art. 23 va fi informată asupra acestei decizii.
  5. Autorităţile competente ale părţii/părţilor contractante a carei aprobare a fost cerută vor elibera autorizaţia în termen de o luna, fără discriminare din punct de vedere al naţionalităţii sau al locului unde operatorul de transport este stabilit. Dacă aceste autorităţi nu convin asupra condiţiilor autorizării, acestea vor informa autorităţile competente ale părţii/părţilor contractante în cauza asupra motivelor dezacordului.


  Articolul 17

  Autorităţile competente a doua sau mai multe părţi contractante pot conveni sa simplifice procedura de autorizare, modelul cererii de autorizare şi modelul autorizaţiei pentru transportul efectuat între aceste părţi contractante. Comisia mixtă va fi informată asupra acestor înţelegeri.


  Secţiunea a IX-a Controale, sancţiuni şi asistenţa reciprocă


  Articolul 18

  Documentele de control la care se face referire în art. 10 şi autorizaţiile la care se face referire în art. 15 vor fi păstrate la bordul autobuzului sau al autocarului şi vor fi prezentate pentru control, la cererea oricărui funcţionar autorizat sa controleze.


  Articolul 19

  Autorităţile competente ale părţilor contractante vor lua măsuri pentru ca operatorii de transport să respecte prevederile acestui acord.


  Articolul 20

  O copie legalizată de pe licenta pentru derularea de transporturi prin intermediul serviciilor ocazionale internaţionale cu autobuzul şi autocarul, la care se face referire în art. 1 paragraful 1 lit. a), liniuţa a doua, va fi păstrată la bordul autobuzului sau al autocarului şi va fi prezentată la cererea oricărui funcţionar autorizat sa controleze.
  Comisia mixtă înfiinţată în baza art. 23 va fi informată asupra modelelor acestor documente eliberate de autorităţile competente ale părţilor contractante.


  Articolul 21

  Autorităţile competente ale părţilor contractante vor stabili un sistem de sancţiuni pentru încălcarea prevederilor acestui acord. Sancţiunile astfel aplicate trebuie să fie eficiente, proporţionale şi descurajatoare.


  Articolul 22

  1. Dacă transportatorii nerezidenti au comis încălcări grave sau repetate ale reglementărilor în vigoare în domeniul transportului rutier, în special ale celor referitoare la timpul de conducere şi de odihnă şi la siguranţa rutiera şi care ar putea sa determine retragerea licenţei de execuţie ca operator de transport rutier de călători, autorităţile competente ale părţii contractante în care s-a produs încălcarea vor furniza autorităţilor competente ale părţii contractante unde operatorul de transport este stabilit toate informaţiile pe care le deţin referitoare la încălcările respective şi la sancţiunile pe care le-au impus.
  2. Autorităţile competente ale părţii contractante pe al carei teritoriu s-au produs încălcări grave sau repetate ale reglementărilor din domeniul transportului rutier, în special a celor referitoare la timpul de conducere şi de odihnă şi la siguranţa rutiera, pot interzice operatorului de transport accesul temporar pe teritoriul acestei părţi contractante.
  În ceea ce priveşte Comunitatea Europeană autoritatea competentă a unui stat membru poate interzice temporar accesul numai pe teritoriul sau.
  Autorităţile competente ale părţii contractante în care operatorul de transport în cauza este stabilit şi comisia mixtă înfiinţată în baza art. 23 vor fi informati asupra luării unor astfel de măsuri.
  3. În cazul în care un operator de transport a încălcat grav sau în mod repetat reglementările din domeniul transportului rutier, în special pe cele referitoare la timpul de conducere şi de odihnă şi la siguranţa rutiera, autorităţile competente ale părţii contractante în care operatorul de transport este stabilit vor lua măsurile adecvate pentru a preveni repetarea acestor încălcări; aceste măsuri pot include suspendarea sau retragerea licenţei de execuţie ca transportator rutier de călători. Comisia mixtă înfiinţată în baza art. 23 va fi informată asupra acestor măsuri.
  4. Părţile contractante vor garanta dreptul operatorului de transport de a face apel împotriva sancţiunilor impuse.


  Secţiunea a X-a Comisia mixtă


  Articolul 23

  1. În scopul de a asigura aplicarea prevederilor prezentului acord se înfiinţează o comisie mixtă. Aceasta comisie mixtă este formată din reprezentanţi ai părţilor contractante.
  2. Comisia mixtă se va întruni pentru prima data în termen de 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului acord.
  3. Comisia mixtă îşi va stabili propriile reguli de procedura.
  4. Comisia mixtă se va întruni la solicitarea a cel puţin uneia dintre părţile contractante.
  5. Comisia mixtă poate adopta decizii numai în cazul în care două treimi din numărul părţilor contractante, inclusiv Comisia Europeană, sunt reprezentate la reuniunea Comisiei mixte.
  6. În măsura în care comisia mixtă este solicitată sa ia decizii, este necesară unanimitatea părţilor contractante reprezentate. În situaţia în care unanimitatea nu poate fi obţinută autorităţile competente implicate se vor intalni pentru consultări într-o perioadă de 6 luni, la cererea uneia sau a mai multor părţi contractante implicate.


  Articolul 24

  1. Comisia mixtă va asigura aplicarea corespunzătoare a prezentului acord. Comisia mixtă va fi informată asupra oricărei măsuri adoptate sau care urmează să fie adoptată în scopul implementarii prevederilor prezentului acord.
  2. Comisia mixtă va avea în special următoarele atribuţii:
  a) pe baza informaţiilor transmise de către părţile contractante, sa întocmească o lista a autorităţilor competente ale părţilor contractante însărcinate cu îndeplinirea obligaţiilor menţionate în secţiunile V, VI, VII, VIII şi IX;
  b) sa amendeze sau sa actualizeze documentele de control şi alte modele ale documentelor stabilite în anexele la acest acord;
  c) sa amendeze sau sa actualizeze anexele privind standardele tehnice aplicabile autobuzelor şi autocarelor, precum şi anexa nr. 1 privind condiţiile aplicabile operatorilor de transporturi rutiere de călători, la care se face referire la art. 4, în scopul de a incorpora viitoarele măsuri întreprinse în Comunitatea Europeană;
  d) sa pregătească în scop informativ, pe baza informaţiilor furnizate de către părţile contractante, o lista cu toate taxele vamale, taxele şi tarifele la care se face referire în art. 9 paragrafele 4 şi 5;
  e) sa amendeze sau sa actualizeze cerinţele privind prevederile sociale la care se face referire în art. 8 în vederea incorporarii viitoarelor măsuri întreprinse în Comunitatea Europeană;
  f) sa rezolve orice diferend care poate rezultă din aplicarea şi interpretarea prezentului acord;
  g) să facă recomandări pentru pasii următori în scopul liberalizarii serviciilor ocazionale care constituie încă subiect de autorizare.
  3. Părţile contractante vor întreprinde măsurile necesare pentru aplicarea deciziilor adoptate de Comisia mixtă, în concordanta, dacă este necesar, cu propriile proceduri interne.
  4. În situaţia în care nu este posibila rezolvarea unui diferend în conformitate cu paragraful 2 lit. f) părţile contractante implicate pot supune diferendul unei comisii de arbitraj. Fiecare parte contractantă implicata va numi un arbitru. Comisia mixtă va numi, de asemenea, un arbitru.
  Deciziile arbitrilor vor fi luate cu majoritate de voturi. Părţile contractante implicate în diferend trebuie să întreprindă măsurile necesare pentru aplicarea deciziilor arbitrilor.


  Secţiunea a XI-a Prevederi generale şi finale


  Articolul 25

  Acordurile bilaterale
  1. Prevederile acestui acord vor înlocui acele prevederi corespunzătoare acordurilor încheiate între părţile contractante. În ceea ce priveşte Comunitatea Europeană aceasta prevedere se aplică acordurilor încheiate între orice stat membru şi o parte contractantă.
  2. Părţile contractante, altele decât Comunitatea Europeană, pot conveni sa nu aplice prevederile art. 5 şi ale anexei nr. 2 şi să aplice alte standarde tehnice autobuzelor şi autocarelor care executa servicii ocazionale între aceste părţi contractante, inclusiv tranzitarea teritoriilor lor.
  3. Fără a aduce atingere prevederilor art. 6 din anexa nr. 2, prezentul acord înlocuieşte prevederile relevante ale acordurilor semnate între statele membre ale Comunităţii Europene şi celelalte părţi contractante.
  Totuşi prevederile prin care se acordă o scutire de autorizaţie, conţinute în acordurile bilaterale existente, încheiate între statele membre ale Comunităţii Europene şi celelalte părţi contractante, pentru serviciile ocazionale menţionate la art. 7 pot fi menţinute şi innoite. În acest caz părţile contractante implicate vor informa imediat Comisia mixtă înfiinţată în baza art. 23.


  Articolul 26

  Semnarea
  Acest acord va fi deschis spre semnare la Bruxelles, de la 14 aprilie 2000 până la 30 iunie 2001, la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, care va acţiona ca depozitar al prezentului acord.


  Articolul 27

  Ratificarea sau aprobarea şi depozitarul acordului
  Acest acord va fi aprobat sau ratificat de către semnatari, în conformitate cu propriile proceduri. Instrumentele de aprobare sau de ratificare vor fi depuse de către părţile contractante la Secretariatul General al Consiliului Uniunii Europene, care va notifica tuturor celorlalţi semnatari.


  Articolul 28

  Intrarea în vigoare
  1. Acest acord va intra în vigoare pentru părţile contractante care l-au aprobat sau l-au ratificat atunci când 4 părţi contractante, inclusiv Comunitatea Europeană, l-au aprobat sau l-au ratificat în prima zi a celei de a treia luni de la data la care va fi fost depus cel de al patrulea instrument de ratificare sau aprobare ori în prima zi a celei de a sasea luni de la depunerea acestuia, cu condiţia ca în acest ultim caz să se înainteze o declaraţie corespunzătoare în momentul ratificării acordului.
  2. Acest acord va intra în vigoare pentru fiecare parte contractantă care l-a aprobat sau ratificat după intrarea în vigoare conform prevederilor paragraful 1 în prima zi a celei de a treia luni de la data la care partea contractantă implicata a depus instrumentul de aprobare sau de ratificare.


  Articolul 29

  Durata acordului; evaluarea derulării acordului
  1. Acest acord este încheiat pe o perioadă de 5 ani de la data intrării în vigoare.
  2. Durata acestui acord va fi prelungită automat pe perioade succesive de câte 5 ani pentru părţile contractante care nu îşi exprima dorinţa de a-l denunta. În acest din urmă caz partea contractantă implicata va înştiinţa depozitarul asupra intentiei sale, conform prevederilor art. 31.
  3. Înainte de încheierea fiecărei perioade de 5 ani Comisia mixtă va evalua modul în care s-a derulat acest acord.


  Articolul 30

  Aderarea
  1. După intrarea în vigoare prezentul acord va fi deschis aderării ţărilor care sunt membre cu drepturi depline ale Conferintei Europene a Ministrilor de Transport (CEMT). În cazul aderării la prezentul acord a ţărilor membre la Acordul privind Spaţiul Economic European, prevederile prezentului acord nu se vor aplica între părţile contractante la Acordul privind Spaţiul Economic European.
  2. Acest acord va fi, de asemenea, deschis aderării Republicii San Marino, Principatului Andorei şi Principatului Monaco.
  3. Pentru fiecare stat care adera la acest acord după intrarea în vigoare prevăzută la art. 28 acordul va intra în vigoare în prima zi a celei de a treia luni după depunerea de către acest stat a instrumentului de aderare.
  4. Fiecare stat care adera la prezentul acord după intrarea în vigoare prevăzută la art. 28 poate beneficia de o perioadă de maximum 3 ani pentru adoptarea prevederilor echivalente celor din directivele enumerate în anexa nr. 1. Comisia mixtă va fi informată asupra adoptării oricăror astfel de măsuri.


  Articolul 31

  Denunţarea
  Fiecare parte contractantă poate să denunţe unilateral acordul prin notificarea simultană, înainte cu un an, a celorlalte părţi contractante, prin intermediul depozitarului acordului. Comisia mixtă va fi, de asemenea, informată asupra motivelor denunţării. Totuşi acordul nu poate fi denunţat în primii 4 ani de la intrarea în vigoare prevăzută la art. 28.
  Dacă acordul este denunţat de una sau mai multe părţi contractante şi numărul acestora scade sub numărul convenit iniţial pentru intrarea în vigoare prevăzută la art. 28, acordul rămâne în vigoare numai dacă Comisia mixtă formată din părţile contractante rămase nu decide altfel.


  Articolul 32

  Încetarea obligaţiilor
  O parte contractantă care a aderat la Uniunea Europeană, de la data aderării nu va mai fi tratata ca parte contractantă.


  Articolul 33

  Anexe
  Anexele la prezentul acord constituie parte integrantă a acestuia.


  Articolul 34

  Redactarea
  Prezentul acord, redactat în limbile engleza, franceza şi germană, toate textele fiind egal autentice, va fi depozitat în arhivele Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene, care va transmite câte o copie legalizată fiecărei părţi contractante.
  Fiecare parte contractantă va asigura traducerea exactă a acordului în limba sau în limbile oficiale ale acesteia. O copie de pe aceste traduceri va fi depusa la arhivele Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene.
  Depozitarul va transmite părţilor contractante o copie de pe toate traducerile acordului şi ale anexelor.
  Drept care subsemnaţii plenipotentiari au semnat acest acord.


  Anexa 1

  CONDIŢIILE
  aplicabile operatorilor de transport rutier
  de călători la care se face referire în art. 4
  Directiva Comunităţii Europene la care se face referire art. 4 este următoarea:
  -Directiva Consiliului 96/26/ECdin 29 aprilie 1996 privind accesul la profesiunea de operator de transport rutier de mărfuri şi de operator de transport rutier de călători şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor dovezi de calificare menite sa faciliteze acestor operatori dreptul la libertatea de stabilire pentru operaţiuni de transport naţionale şi internaţionale. (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 124 din 23 mai 1996, pag. 1) amendata prinDirectiva Consiliului 98/76/ECdin 1 octombrie 1998 (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 277 din 14 octombrie 1998, pag. 17)


  Anexa 2

  STANDARDE TEHNICE
  aplicabile autobuzelor şi autocarelor

  Articolul 1

  La data intrării în vigoare pentru fiecare parte contractantă a Acordului INTERBUS autobuzele şi autocarele utilizate în transportul internaţional ocazional de călători vor îndeplini condiţiile stabilite în următoarele texte legale:
  a)Directiva Consiliului 96/96/CEdin 20 decembrie 1996 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la inspecţia tehnica a autovehiculelor şi remorcilor acestora (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 46 din 17 februarie 1997, pag. 1);
  b)Directiva Consiliului 92/6/CEEdin 10 februarie 1992 privind instalarea şi utilizarea în Comunitate a dispozitivelor pentru limitarea vitezei pe anumite categorii de autovehicule (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 57 din 23 februarie 1992, pag. 27);
  c)Directiva Consiliului 96/53/CEEdin 25 iulie 1996 privind greutatile, dimensiunile şi alte caracteristici tehnice ale unor vehicule de transport rutier (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene L 235 din 17 septembrie 1996, pag. 59);
  d) Regulamentul Consiliului (CEE) nr. 3821/85 din 20 decembrie 1985 privind echipamentul de înregistrare utilizat în transporturile rutiere (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 370 din 31 decembrie 1985, pag. 8), asa cum este amendat prin Regulamentul Comisiei (CE) nr. 2135/98 din 24 septembrie 1998 (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 274 din 9 octombrie 1998, pag. 1) sau prin regulile echivalente din Acordul AETR, inclusiv protocoalele la acesta.


  Articolul 2

  De la data intrării în vigoare pentru fiecare parte contractantă a Acordului INTERBUS, părţile contractante, altele decât Comunitatea Europeană, vor aplica pentru autobuzele şi autocarele utilizate în derularea transporturilor ocazionale internaţionale de călători următoarele directive comunitare sau regulamente CEE-O.N.U. echivalente, referitoare la prevederile uniforme privind omologarea vehiculelor noi şi a echipamentelor acestora.
    SubiectulRegulamentul CEE-O.N.U./ ultimul amendamentDirectivele UE (iniţiale-ultimul amendament)Data intrării în vigoare în UE
    Emisii de ardere49/0188/771 octombrie 1993
      49/02, omologarea A91/542 etapa 11 octombrie 1996
      49/02, omologarea B91/542 etapa 2  
        96/1  
    Fum24/0372/3062 august 1972
    Nivel de zgomot51/0270/1571 octombrie 1989
        84/4241 octombrie 1996
        92/97  
    Sistem de frânare13/0971/3201 octombrie 1991
        88/1941 octombrie 1994
        91/422  
        98/12  
    Pneuri Instalaţia de iluminare şi semnalizare5492/231 ianuarie 1993
    48/0176/7561 ianuarie 1994
      91/663  
      97/28    Articolul 3

  Autobuzele şi autocarele utilizate pentru derularea următoarelor servicii:
  a) servicii din orice stat membru al Comunităţii Europene (cu excepţia Greciei) către orice parte contractantă la Acordul INTERBUS;
  b) servicii din orice parte contractantă la Acordul INTERBUS către orice stat membru al Comunităţii Europene (cu excepţia Greciei);
  c) servicii din orice parte contractantă la Acordul INTERBUS către Grecia, care tranziteaza orice alt stat membru al Comunităţii Europene şi care sunt operate de operatori de transport stabiliţi în orice parte contractantă la Acordul INTERBUS
  sunt supuse următoarelor reguli:
  1. autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima data înainte de 1 ianuarie 1980 nu pot fi utilizate pentru a opera serviciile ocazionale care fac obiectul Acordului INTERBUS;
  2. autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima data între 1 ianuarie 1980 şi 31 decembrie 1981 pot fi utilizate numai până la data de 31 decembrie 2000;
  3. autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima data între 1 ianuarie 1982 şi 31 decembrie 1983 pot fi utilizate numai până la data de 31 decembrie 2001;
  4. autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima data între 1 ianuarie 1984 şi 31 decembrie 1985 pot fi utilizate numai până la data de 31 decembrie 2002;
  5. autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima data între 1 ianuarie 1986 şi 31 decembrie 1987 pot fi utilizate numai până la data de 31 decembrie 2003;
  6. autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima data între 1 ianuarie 1988 şi 31 decembrie 1989 pot fi utilizate numai până la data de 31 decembrie 2004;
  7. începând cu 1 ianuarie 2005 pot fi utilizate numai autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima data după data de 1 ianuarie 1990 (euro 0);
  8. începând cu 1 ianuarie 2007 pot fi utilizate numai autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima data după data de 1 oct. 1993 (euro 1).


  Articolul 4

  Autobuzele şi autocarele utilizate pentru derularea următoarelor servicii:
  a) servicii din Grecia către părţile contractante la Acordul INTERBUS;
  b) servicii din părţile contractante la Acordul INTERBUS către Grecia sunt supune următoarelor reguli:
  1. autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima data înainte de 1 ianuarie 1980 nu pot fi utilizate pentru operarea serviciilor ocazionale care fac obiectul Acordului INTERBUS;
  2. autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima data între 1 ianuarie 1980 şi 31 decembrie 1981 pot fi utilizate numai până la data de 31 decembrie 2000;
  3. autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima data între 1 ianuarie 1982 şi 31 decembrie 1983 pot fi utilizate numai până la data de 31 decembrie 2001;
  4. autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima data între 1 ianuarie 1984 şi 31 decembrie 1985 pot fi utilizate numai până la data de 31 decembrie 2003;
  5. autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima data între 1 ianuarie 1986 şi 31 decembrie 1987 pot fi utilizate numai până la data de 31 decembrie 2005;
  6. autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima data între 1 ianuarie 1988 şi 31 decembrie 1989 pot fi utilizate numai până la data de 31 decembrie 2007;
  7. începând cu 1 ianuarie 2008 pot fi utilizate numai autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima data la 1 ianuarie 1990 (euro 0);
  8. începând cu 1 ianuarie 2010 pot fi utilizate numai autobuzele şi autocarele înmatriculate pentru prima data la 1 oct. 1993 (euro 1).


  Articolul 5

  Autobuzele şi autocarele comunitare utilizate în traficul bilateral între Grecia şi alte state membre ale Comunităţii Europene şi care tranziteaza părţi contractante la Acordul INTERBUS nu se supun acestor reguli privind normele tehnice, dar se supun regulamentelor din Comunitatea Europeană.


  Articolul 6

  1. Regulile privind normele tehnice incluse în acordurile bilaterale sau în alte înţelegeri încheiate între statele membre ale Comunităţii Europene şi părţile contractante la Acordul INTERBUS, referitoare la traficul bilateral şi de tranzit, şi care sunt mai restrictive decât regulile stabilite în prezentul acord pot fi aplicate până la data de 31 decembrie 2006.
  2. Statele membre ale Comunităţii Europene şi părţile contractante la Acordul INTERBUS implicate vor informa comisia mixtă înfiinţată în baza art. 23 din acord asupra conţinutului unor astfel de acorduri sau înţelegeri bilaterale.


  Articolul 7

  1. Un document care atesta data primei înmatriculări a vehiculului trebuie păstrat la bord şi prezentat la cererea oricărui funcţionar autorizat. În sensul prezentei anexe, termenul data primei înmatriculări a vehiculului înseamnă prima înmatriculare a vehiculului după fabricaţie. Când această dată a înmatriculării nu se cunoaşte, data construcţiei va fi data de referinţa.
  2. În cazul în care motorul original a fost înlocuit cu un alt motor documentul la care se face referire în paragraful 1 va fi înlocuit cu un document care să certifice compatibilitatea noului motor cu regulile omologării menţionate la art. 3.


  Articolul 8

  1. Fără a aduce atingere prevederilor lit. a) a art. 1 din prezenta anexa, părţile contractante pot organiza efectuarea în mod aleatoriu a unor inspecţii în scopul verificării respectării prevederilorDirectivei 96/96/CEde către autobuzele şi autocarele implicate. În sensul prezentei anexe, inspecţii aleatorii desemnează inspecţii neprogramate şi inopinate, efectuate de către autorităţi pe şosele, asupra autobuzelor şi autocarelor care circulă pe teritoriul unei părţi contractante.
  2. Pentru a efectua inspecţiile în trafic, la care se face referire în prezenta anexa, autorităţile competente ale părţilor contractante vor utiliza lista de control prevăzută în anexele nr. II a) şi II b). O copie de pe aceasta lista, completată de către autorităţile care au efectuat controlul, va fi înmânată soferului autobuzului sau al autocarului şi prezentată la cerere, pentru a simplifica sau a evita pe cat posibil inspecţiile ulterioare efectuate în decursul unei perioade scurte şi nerezonabile de timp.
  3. În cazul în care inspectorul considera ca insuficienta întreţinere a autobuzului sau a autocarului justifica o examinare mai profunda, autobuzul sau autocarul poate fi supus unei inspecţii tehnice într-un centru autorizat, conform art. 2 dinDirectiva 96/96/CE.
  4. Fără a aduce atingere altor sancţiuni care pot fi impuse, dacă inspecţia tehnica dovedeşte neconformitatea autobuzului sau a autocarului cu prevederileDirectivei 96/96/CEşi prin urmare autobuzul sau autocarul este considerat ca prezentând un mare risc pentru călători sau pentru alţi participanţi la trafic, atunci acestui autobuz sau autocar i se poate interzice imediat sa circule pe drumurile publice.
  5. Verificările rutiere se vor desfăşura fără discriminare din punct de vedere al naţionalităţii, al domiciliului soferului sau al înmatriculării autobuzului ori autocarului.


  Anexa II a)

  BULETIN DE CONTROL
  1. Locul verificării ........... 2. Data ............... 3. Ora .............
  4. Marca naţională a vehiculului şi numărul de înmatriculare ................
  5. Tipul vehiculului
  ┌───────────┐ Autocar*)
  └───────────┘
  ___________
  *) Autovehicule cu cel puţin 4 roţi, utilizate pentru transportul de
  persoane, având mai mult de 8 locuri în afară de locul şoferului (categoriile
  M2, M3).

  6. Numele şi adresa operatorului de transport care realizează transportul ...
  ................................................................................
  7. Naţionalitatea .......................................
  8. Şofer ................................................
  9. Expeditor, adresă, locul de îmbarcare ....................................
  10. Destinatar, adresă, locul de coborâre ...................................
  11. Masă brută ..................................................
  12. Motivele neconformităţii:
  - sistemul de frânare şi componentele acestuia;
  - sistemul de direcţie;
  - farurile, dispozitivele de iluminat şi de semnalizare;
  - roţile/butucii roţilor/pneurile;
  - sistemul de evacuare;
  - opacitatea fumului (Diesel);
  - emisii gazoase (benzină)
  13. Diverse/observaţii
  14. Autoritatea/agentul care a realizat inspecţia
  15. Rezultatul controlului:
  - aprobat;
  - aprobat cu defecte minore;
  - defecte serioase;
  - interzicerea imediat a circulaţiei.

  ..................................................................
  (semnătura inspectorului care a efectuat controlul/autorizaţia)

  ------------ Notă *) Autovehicule cu cel puţin 4 roti, utilizate pentru transportul de persoane, având mai mult de 8 locuri în afară de locul soferului (categoriile M2, M3).


  Anexa II b)

  NORME TEHNICE
  privind verificarea vehiculului în trafic
  Autobuzele şi autocarele, astfel cum sunt definite în art. 3, trebuie menţinute într-o asemenea stare încât autorităţile care realizează inspecţia să le poată considera conforme cu normele tehnice.
  Componentele care urmează să fie controlate le vor include pe cele considerate importante pentru funcţionarea sigura şi nepoluanta. Pe lângă verificările tehnice simple privind funcţionarea anumitor elemente (sistemul de iluminare, de semnalizare, starea pneurilor etc.) se vor efectua teste şi/sau inspecţii specifice privind sistemul de franare şi emisiile autobuzului sau ale autocarului în următoarele moduri:
  1. Dispozitivele de franare
  Este obligatoriu ca fiecare componenta a sistemului de franare şi mijloacele de actionare ale acestora să fie menţinute în condiţii de funcţionare bune şi să fie reglate în mod corespunzător.
  Franele autobuzului sau ale autocarului trebuie să poată îndeplini următoarele 3 funcţii de franare:
  a) pentru autobuze şi autocare şi remorcile acestora, un sistem de franare capabil sa incetineasca şi sa oprească vehiculul în siguranţa, rapid şi eficient, indiferent de incarcatura şi de inclinatia drumului pe care se deplaseaza;
  b) pentru autobuze şi autocare şi remorcile acestora, o frana de parcare capabilă sa menţină autobuzul sau autocarul imobil, indiferent de incarcatura, pe un drum cu o inclinare în panta sau în rampa considerabila, suprafeţele active ale franelor fiind ţinute în poziţie de franare de un dispozitiv a cărui acţiune este pur mecanică;
  c) pentru autobuze şi autocare, o frana secundară (de siguranţă) capabilă sa incetineasca şi sa oprească autocarul sau autobuzul, indiferent de incarcatura, pe o distanta rezonabila, chiar şi în cazul defectării franei de serviciu.
  În cazul în care autorităţile care realizează inspecţia au îndoieli în ceea ce priveşte condiţia de întreţinere a autobuzului sau a autocarului, acestea pot controla performanţele sistemului de franare al autobuzului sau autocarului în conformitate cu câteva sau cu toate prevederile anexei nr. II pct. 1 laDirectiva 96/96/CE.
  2. Emisii de evacuare
  2.1. Emisii de evacuare
  2.1.1. Autobuze sau autocare echipate cu motoare cu aprindere prin scanteie (cu benzina)
  a) Când emisiile de evacuare nu sunt controlate de un sistem complex de control al emisiilor, asa cum este un catalizator cu 3 cai şi o sonda lambda
  (1) Inspecţia vizuala a sistemului de evacuare, pentru a verifica dacă sunt scurgeri
  (2) Dacă este nevoie, inspecţia vizuala a sistemului de control al emisiilor, pentru a verifica dacă vehiculul este dotat cu echipamentul necesar.
  După o perioadă potrivita de condiţionare a motorului (avându-se în vedere recomandările producătorului) se măsoară conţinutul de monoxid de carbon (CO) al gazelor de esapament când motorul merge în ralanti (fără sarcina).
  Conţinutul maxim admis de CO în gazele de esapament este cel stabilit de producătorul autobuzului sau al autocarului. Când aceasta informaţie nu este disponibilă sau când autorităţile competente ale părţilor contractante hotărăsc sa nu considere aceasta cifra ca o valoare de referinţa, conţinutul de CO nu trebuie să depăşească următoarele procente:
  - pentru autobuzele şi autocarele înmatriculate sau puse în circulaţie pentru prima data între data la care părţile contractante au hotărât ca autobuzele şi autocarele să se conformeze cu prevederileDirectivei 70/220/EEC*1) şi 1 oct. 1986: CO - 4,5% vol.;
  - pentru autobuzele şi autocarele înmatriculate sau puse în circulaţie pentru prima data după data de 1 octombrie 1986: CO - 3,5% vol.
  b) Când emisiile gazelor de esapament sunt controlate de un sistem complex de control al emisiilor de tipul catalizator cu 3 cai şi sonda lambda
  (1) Inspecţie vizuala a sistemului de evacuare, pentru a verifica dacă nu sunt scurgeri şi dacă toate componentele sunt complete
  (2) Inspecţie vizuala a sistemului de control al emisiilor, pentru a verifica dacă vehiculul este dotat cu echipamentul necesar
  (3) Determinarea eficientei sistemului de control al emisiilor prin măsurarea valorii lambda şi a conţinutului de CO al gazelor de evacuare în conformitate cu prevederile pct. 4 sau cu metodele propuse de producător şi aprobate în momentul efectuării omologării de tip. Pentru fiecare testare motorul este condiţionat în conformitate cu recomandările producătorului autobuzului sau autocarului
  (4) Emisiile la teava de esapament - valorile limita:
  Măsurarea în cazul mersului în gol accelerat, turatia motorului fiind de cel puţin 2.000 rot./min:
  Conţinutul maxim admis de CO în gazele de esapament este cel stabilit de producătorul autobuzului sau al autocarului. Când aceasta informaţie nu este disponibilă, conţinutul maxim de CO nu trebuie să depăşească 0,5% vol.
  Măsurarea în cazul mersului în gol accelerat, turatia motorului fiind de cel puţin 2.000 rot./min:
  Conţinutul de CO: maximum 0,3% vol.
  Lambda: 1± 0,03, în concordanta cu specificaţiile producătorului.
  2.1.2. Autobuze şi autocare echipate cu motoare cu aprindere prin comprimare (Diesel)
  Măsurarea opacitatii gazului de esapament în accelerare libera (fără sarcina, de la turatia de mers în gol până la turatia de întrerupere a alimentarii). Nivelul concentratiei nu trebuie să depăşească nivelul înregistrat pe placuta conformDirectivei 72/306/CEE*2). Când aceasta informaţie nu este disponibilă sau când autorităţile competente ale părţilor contractante hotărăsc sa nu o considere drept valoare de referinţa, valorile limita ale coeficientului de absorbţie sunt următoarele:
  Coeficientul maxim de absorbţie pentru:
  - motor Diesel cu aspiratie naturala = 2,5 m^-1,
  - motor Diesel cu turbocompresor = 3,0 m^-1
  sau valori echivalente, acolo unde se folosesc echipamente de tip diferit de cele folosite pentru omologare de tip CE.
  2.1.3. Dispozitive de verificare
  Emisiile autobuzelor şi autocarelor sunt verificate folosindu-se dispozitivele destinate sa stabilească cu acuratete dacă acestea s-au încadrat în valorile limita prescrise sau indicate de producător.
  2.2. Atunci când este necesar se realizează o verificare asupra funcţionarii corecte a calculatorului de bord care supraveghează emisiile poluante (OBD).
  -------------
  *1)Directiva Consiliului 70/220/EECdin 20 martie 1970 privind armonizarea legislaţiei statelor membre referitoare la măsurile care trebuie luate împotriva poluarii aerului cu emisiile autovehiculelor (OJ No L 76, 9 martie 1970, pag. 1) şi corectura (OJ No L 81, 11 aprilie 1970, pag. 15), astfel cum a fost amendata deDirectiva Parlamentului European şi a Consiliului 94/12/CE(OJ No L 100, 19 aprilie 1994, pag. 42).
  *2)Directiva Consiliului 72/306/EECdin 2 august 1972 privind aproximarea legilor statelor membre referitoare la măsurile ce trebuie luate împotriva emisiilor poluante de la motoarele diesel folosite pe vehicule (OJ No L 190, 20 august 1972, pag. 1), astfel cum a fost amendata deDirectiva Comisiei 89/491/EEC(OJ No L 238, 15 august 1989, pag. 43).


  Anexa 3

  MODELUL
  documentului de control pentru serviciile
  ocazionale exceptate de autorizare
  (hârtie verde: DIN A4 - 297 x 210 mm)
                             (Coperta-faţa)
    
  (Va fi redactată în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale statului de înmatriculare a vehiculului.)

  Statul în care documentul Autoritatea competenţa Carnetul Nr. ....
  de control a fost eliberat sau organismul autorizat
  - Semnul distinctiv al tarii*1)
  INTERBUS
  CARNET CU FOI DE PARCURS
  Pentru serviciile rutiere ocazionale internaţionale de călători, efectuate cu
  autobuze sau autocare stabilite prin:
  - art. 6 şi 10 din Acordul privind transporturile internaţionale ocazionale
  operate cu autocare şi autobuze - Acordul INTERBUS
  Numele sau numele comercial al operatorului de transport:
  ................................................................................
  ................................................................................
  Adresa: .....................................................................
  ................................................................................
  ..................................... ......................................
  (locul şi data eliberării carnetului) (semnătura şi ştampila autorităţii sau
  organismului care a eliberat carnetul)
  (hârtie verde: DIN A4 - 29.7 x 12 cm)
  (Pagina de gardă a carnetului cu foi de parcurs - faţă)
  (Va fi redactată în limba oficială sau în câteva dintre limbile oficiale ale Părţii Contractante unde operatorul de transport este stabilit)

  AVIZ IMPORTANT
  1. Serviciile la care se face referire în acordul INTERBUS sunt următoarele:
  1) Transportul rutier internaţional de călători având orice naţionalitate, prin intermediul serviciilor ocazionale:
  - între teritoriile a doua Părţi Contractante, sau începând şi sfârşind pe teritoriul aceleiaşi Părţi Contractante şi, dacă în timpul acestor servicii apare ca necesar, în tranzit pe teritoriul altei Părţi Contractante sau pe teritoriul unui Stat care nu este Parte Contractantă;
  - efectuate în schimbul unei plati de către operatorii de transport stabiliţi într-una din Părţile Contractante în conformitate cu legislaţia naţionala, şi care deţine o licenta de transport pentru efectuarea serviciilor internaţionale ocazionale cu autocare şi autobuze;
  - utilizând autocare şi autobuze înmatriculate pe teritoriul Părţii Contractante unde operatorul de transport este stabilit, şi care, prin construcţia şi echipamentul lor sunt destinate sa transporte mai mult de noua persoane, inclusiv soferul şi sunt folosite în acest scop;
  2) Călătoriile în gol a vehiculelor în legătură cu aceste servicii.
  3) În sensul Acordului INTERBUS, termenul "teritoriu al Părţii Contractante" reprezintă, cu referire la Comunitatea Europeană, acele teritorii unde se aplică Tratatul de înfiinţare a Comunităţii şi în condiţiile stipulate în acel Tratat.
  4) Posibilitatea de a opera servicii ocazionale naţionale într-o Parte Contractantă de către operatorii stabiliţi într-o alta Parte Contractantă nu face obiectul Acordului INTERBUS.
  5) Utilizarea pentru transportul mărfurilor în scopuri comerciale a autobuzelor şi autocarelor proiectate pentru a transporta pasageri nu face obiectul acestui Acord.
  6) Acordul INTERBUS nu se aplică serviciilor ocazionale în cont propriu.
  2. Serviciile internaţionale ocazionale exceptate de la autorizare pe teritoriul oricărei Părţi Contractante, alta decât cea în care operatorul de transport este stabilit conform prevederilor Articolului 6 al Acordului INTERBUS, sunt următoarele:
  1. serviciile cu uşile închise, sunt serviciile în care, acelaşi autobuz sau autocar este utilizat pentru a transporta acelaşi grup de călători de-a lungul călătoriei, şi de a-l aduce înapoi la locul de plecare. Locul de plecare este situat în Partea Contractantă pe teritoriul căreia operatorul de transport este stabilit.
  2. servicii în care cursa dus se efectuează încărcat şi cea de întoarcere în gol. Locul de plecare este situat pe teritoriul Părţii Contractante unde operatorul de transport este stabilit.
  3. servicii în care cursa dus se efectuează în gol şi toţi călătorii sunt imbarcati din acelaşi loc când este îndeplinită una din următoarele condiţii:
  a) călătorii formează grupuri, pe teritoriul unei tari care nu este Parte Contractantă sau al unei alte Părţi Contractante - alta decât cea în care operatorul de transport este stabilit sau decât cea unde sunt imbarcati călătorii- pe baza unui contract de transport încheiat înainte de sosirea lor pe teritoriul acestei din urma Părţi Contractante. Călătorii sunt transportaţi pe teritoriul Părţii Contractante în care operatorul de transport este stabilit.
  b) călătorii au fost adusi în prealabil, de acelaşi operator de transport, în condiţiile prevăzute la punctul 2, pe teritoriul Părţii Contractante de unde sunt imbarcati din nou şi transportaţi pe teritoriul Părţii Contractante în care operatorul de transport este stabilit.
  c) călătorii au fost invitaţi sa calatoreasca pe teritoriul unei alte Părţi Contractante, costul transportului fiind suportat de către persoana care a lansat invitaţia. Aceşti călători trebuie să constituie un grup omogen, care nu a fost format numai în scopul de a întreprinde aceasta călătorie particulară şi care este adus pe teritoriul Părţii Contractante, în care operatorul de transport este stabilit.
  3. operaţiunile de tranzit între Părţile Contractante asociate serviciilor ocazionale scutite de autorizaţie, vor fi de asemenea scutite de autorizaţie.
  5. autobuzele şi autocarele neincarcate utilizate exclusiv pentru înlocuirea unui autobuz sau autocar defect sau accidentat în timp ce desfăşura un serviciu internaţional reglementat prin acest Acord vor fi de asemenea scutite de autorizaţie.
  Pentru serviciile efectuate de către operatorii de transport stabiliţi în Comunitatea Europeană, punctele de plecare şi/sau de destinaţie ale acestor servicii pot fi în orice Stat Membru al Comunităţii Europene, independent Statul Membrul în care vehiculul este înmatriculat sau în care operatorul de transport este stabilit.
  3. Condiţii aplicabile autobuzelor şi autocarelor
  Autobuzele şi autocarele utilizate în operarea serviciilor internaţionale ocazionale la care se face referire în Acordul INTERBUS vor respecta standardele tehnice în conformitate cu Articolul 5 şi Anexa 2 ale acestui Acord.
  4. Informaţii privind modul de completare a foii de parcurs
  1. Pentru fiecare călătorie efectuată ca un serviciu ocazional, operatorul de transport trebuie, înainte de începerea călătoriei, sa completeze o foaie de parcurs, în dublu exemplar.
  Operatorul de transport poate înscrie numele călătorilor pe o lista întocmită pe o foaie separată, care va fi anexată foii de parcurs. Ştampila operatorului de transport, şi dacă este necesar, semnatura acestuia sau a soferului vehiculului, trebuie puse atât pe foaia de parcurs cat şi pe lista de călători.
  Pentru serviciile în care călătoria dus se efectuează în gol, foaia de parcurs poate fi completată în modul prezentat anterior, în momentul imbarcarii.
  Originalul foii de parcurs se va păstra la bordul autobuzului sau autocarului pe tot parcursul călătoriei şi va fi prezentată la cererea oricărui controlor autorizat.
  2. Pentru serviciile în care călătoria se efectuează în gol, la care se face referire la punctul 4C al foii de parcurs, operatorul de transport trebuie să ataseze documentului de control, următoarele documente explicative:
  - în cazurile menţionate la punctul 4 C1: copia contractului de transport sau orice alt document echivalent care să cuprindă datele esenţiale ale acestui contract (în special locul, ţara şi data încheierii, locul, ţara şi data când călătorii sunt imbarcati, locul şi ţara de destinaţie);
  - în cazul serviciilor care cad sub incidenţa punctului 4C.2: foaia de parcurs care însoţeşte autobuzul sau autocarul în timpul călătoriei la dus încărcat şi la întoarcere în gol efectuată cu scopul de duce călătorii pe teritoriul Părţii Contractante, de unde sunt readusi;
  - în cazul serviciilor operate sub incidenţa punctului 4C.3: scrisoarea de invitaţie de la persoana care lanseaza invitaţia sau o fotocopie a acesteia.
  3. În timpul derulării serviciilor ocazionale nici un călător nu poate urca sau cobori în timpul călătoriei, cu excepţia cazurilor autorizate de către autorităţile competente. În acest caz este necesară o autorizaţie.
  4. Operatorul de transport este obligat sa verifice corectitudinea şi conformitatea completării foilor de parcurs. Acestea vor fi completate cu majuscule şi cu cerneala care nu se şterge
  5. Carnetul cu foi de parcurs nu este transferabil
  -----------
  NOTĂ: C.T.C.E. Piatra-Neamt
  MODEL - FOAIE DE PARCURS se găseşte publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 515 din 17 iulie 2002, pag. 13.
  -----------
  *1) Regatul Belgiei (B), Regatul Danemarcei (DK), Republica Federala Germania (D), Republica Elena (GR), Regatul Spaniei (E), Republica Franceza (F), Republica Irlanda (IRL), Republica Italiana (I), Marele Ducat de Luxemburg (L), Regatul Ţărilor de Jos (NL), Republica Portugheză (P), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (UK), Republica Finlanda (FIN), Republica Austria (A), Regatul Suediei (S), Republica Bulgaria (BG), Republica Ceha (CZ), Republica Estonia (EST), Republica Ungaria (H), Republica Lituania (LT), Republica Letonia (LV), Republica Polonia (PL), România (RO), Republica Slovacia (SK), Republica Slovenia (SLO) - lista va fi completată.


  Anexa 4

  MODEL
  de cerere pentru autorizarea unui serviciu ocazional internaţional
                                                           (hârtie alba - A4)
    
  (Va fi redactată în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale părţii contractante unde cererea a fost înaintată.)

  CERERE DE AUTORIZARE
  PENTRU A ÎNCEPE UN SERVICIU OCAZIONAL INTERNAŢIONAL

  operat cu autocare sau autobuze
  între părţile contractante în conformitate cu art. 7 din Acordul privind
  transportul internaţional ocazional de călători cu autocare
  sau autobuze (Acordul INTERBUS)

  ................................................................................
  (autoritatea competentă a părţii contractante de unde începe serviciul,
  adică primul punct de îmbarcare a călătorilor)

  1. Informaţii referitoare la solicitantul autorizaţiei:
  Numele sau numele comercial: ..........................
  Adresa: ...............................................
  Ţara: .................................................
  Telefon: ..............................................
  Fax: ..................................................

  (a doua pagină a cererii)

  2. Scop, motive şi descrierea serviciului ocazional:
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  3. Informaţii privind itinerarul:
  a) Locul de plecare a serviciului: .............. Ţara ......................
  b) Locul de destinaţie a serviciului: ........... Ţara ......................
  Ruta principală a serviciului şi punctele de trecere a frontierei:
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  Ţările ale căror teritorii sunt tranzitate fără îmbarcarea sau debarcarea
  călătorilor:
  .......................... .........................
  .......................... .........................
  .......................... .........................
  4. Data desfăşurării serviciului: ..............
  5. Numărul (numerele) de înmatriculare al (ale)
  autobuzului (autobuzelor) sau autocarului (autocarelor): ..............
  ..............
  ..............
  6. Informaţii suplimentare: ..............
  ..............
  ..............
  7. ............................. ..................................
  (locul şi data) (semnătura solicitantului)

  (a treia pagină a cererii)

  Aviz important
  1. Operatorii de transport vor completa cererea şi vor ataşa dovada ca solicitantul are o licenta pentru a efectua transporturile internaţionale ocazionale cu autocare şi autobuze menţionate la art. 1 paragraful 1 lit. a) a doua liniuţa din Acordul INTERBUS.
  2. Serviciile ocazionale, altele decât cele la care se face referire în art. 6 al Acordului INTERBUS, vor fi supuse autorizării; este vorba despre alte servicii decât cele care urmează:
  1. Serviciile cu uşile închise sunt serviciile în care acelaşi autobuz sau autocar este utilizat pentru a transporta acelaşi grup de călători de-a lungul călătoriei şi pentru a-l aduce înapoi la locul de plecare. Locul de plecare este situat în partea contractantă pe teritoriul căreia operatorul de transport este stabilit.
  2. Servicii în care călătoria dus se efectuează încărcat şi cea de întoarcere în gol. Locul de plecare este situat pe teritoriul părţii contractante unde operatorul de transport este stabilit.
  3. Servicii în care călătoria dus este efectuată în gol şi toţi călătorii sunt imbarcati din acelaşi loc, în cazul îndeplinirii uneia dintre următoarele condiţii:
  a) călătorii formează grupuri pe teritoriul unei tari care nu este parte contractantă sau al unei alte părţi contractante - alta decât cea în care operatorul de transport este stabilit sau decât cea în care sunt imbarcati călătorii - pe baza unui contract de transport încheiat înaintea sosirii lor pe teritoriul acestei din urma părţi contractante. Călătorii sunt transportaţi pe teritoriul părţii contractante în care operatorul de transport este stabilit;
  b) călătorii au fost adusi în prealabil de către acelaşi operator de transport, în condiţiile prevăzute la pct. 2, pe teritoriul părţii contractante de unde sunt imbarcati din nou şi transportaţi pe teritoriul părţii contractante în care operatorul de transport este stabilit;
  c) călătorii au fost invitaţi sa calatoreasca pe teritoriul altei părţi contractante, costul transportului fiind suportat de către persoana care a lansat invitaţia. Aceşti călători trebuie să constituie un grup omogen care nu a fost format numai în scopul de a întreprinde aceasta călătorie specială şi care este adus în teritoriul părţii contractante în care operatorul de transport este stabilit.
  4. Operaţiunile de tranzit între părţile contractante asociate serviciilor ocazionale scutite de autorizaţie vor fi, de asemenea, scutite de autorizaţie.
  5. Autobuzele şi autocarele neincarcate utilizate exclusiv pentru înlocuirea unui autobuz sau autocar defect sau accidentat în timp ce desfăşura un serviciu internaţional prevăzut în prezentul acord vor fi, de asemenea, scutite de autorizaţie.
  Pentru serviciile operate de operatori de transport stabiliţi în Comunitatea Europeană punctele de plecare şi/sau de destinaţie ale acestor servicii pot fi în orice stat membru al Comunităţii Europene, independent de statul membru în care este înmatriculat autobuzul sau autocarul ori în care operatorul de transport este stabilit.
  3. Cererea va fi adresată autorităţii competente a părţii contractante în care serviciul începe, şi anume unde are loc prima îmbarcare a călătorilor.
  4. Autobuzele şi autocarele utilizate vor fi înmatriculate pe teritoriul părţii contractante în care operatorul de transport este stabilit.
  5. Autobuzele şi autocarele utilizate în serviciile ocazionale internaţionale la care se face referire în Acordul INTERBUS se vor conformă normelor tehnice prevăzute în anexa nr. 2 la acest acord.


  Anexa 5

  MODELUL
  autorizaţiei pentru servicii ocazionale neliberalizate
      (prima pagina a autorizaţiei)
                                                            (hârtie roz - A4)
    
  (Va fi redactată în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale părţilor contractante care emit autorizaţia.)

  Partea contractantă care Autoritatea competenţa
  a emis autorizaţia
  - Semnul internaţional distinctiv*1)
  ....................
  (ştampila)
  AUTORIZAŢIA Nr. ..............
  pentru un serviciu ocazional internaţional efectuat cu autocar sau autobuz
  între părţile contractante în conformitate cu art. 7 al Acordului privind
  transportul internaţional ocazional de călători cu autocare şi autobuze
  (Acordul INTERBUS)

  pentru: .....................................................................
  (numele, prenumele sau numele comercial al operatorului de transport)
  Adresa: .............................
  Ţara: ...............................
  Telefon: ............................
  Fax: ................................
  ........................ ............................................
  (locul şi data emiterii) (semnătura şi ştampila autorităţii emitente)

  (a doua pagină a autorizaţiei)

  1. Scopul, motivele şi descrierea serviciului ocazional:
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  2. Informaţii privind itinerarul:
  a) Locul de plecare a serviciului: ............. Ţara ......................
  b) Locul de destinaţie a serviciului: .......... Ţara ......................
  Traseul principal al serviciului şi punctele de trecere a frontierei:
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  ................................................................................
  3. Data desfăşurării serviciului: ..........................
  4. Numărul (numerele) de înmatriculare al
  (ale) autobuzului (autobuzelor) sau
  autocarului (autocarelor): .......................
  .......................
  .......................
  5. Alte condiţii:
  ................................................................................
  ......................................
  6. Lista de călători anexată:
  ...............................................
  (ştampila autorităţii care a eliberat autorizaţia)

  (a treia pagină a autorizaţiei)

  -----------
  *1) Regatul Belgiei (B), Regatul Danemarcei (DK), Republica Federala Germania (D), Republica Elena (GR), Republica Spania (E), Republica Franţa (F), Republica Irlanda (IRL), Republica Italia (I), Marele Ducat de Luxemburg (L), Regatul Ţărilor de Jos (NL), Republica Portugheză (P), Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (UK), Republica Finlanda (FIN), Republica Austria (A), Regatul Suediei (S), Republica Bulgaria (BG), Republica Ceha (CZ), Republica Estonia (EST), Republica Ungaria (H), Republica Lituania (LT), Republica Letonia (LV), Republica Polonia (PL), România (RO), Republica Slovacia (SK), Republica Slovenia (SLO)
    
  (Va fi redactată în limba oficială sau în una dintre limbile oficiale ale părţilor contractante care eliberează autorizaţia.)

  Aviz important
  1. Autorizaţia este valabilă pentru întreaga călătorie. Poate fi utilizata numai de către operatorul de transport al cărui nume şi numărul de înmatriculare al autobuzului sau autocarului sunt indicate în autorizaţie.
  2. Autorizaţia va fi păstrată la bordul autobuzului sau autocarului pe toată durata călătoriei şi va fi prezentată ori de câte ori funcţionarii împuterniciţi o vor cere.
  3. Lista călătorilor va fi anexată la aceasta autorizaţie.
  MODEL DE DECLARAŢIE
  care trebuie întocmită de către părţile contractante la Acordul INTERBUS
  (referitoare la art. 4 şi la anexa nr. 1)
  Condiţii aplicabile operatorilor de transport rutier de călători
  DECLARAŢIA ...................................
  (numele părţii contractante)
  (referitoare la art. 4 şi la anexa nr. 1)
  1. Cele trei condiţii stabilite în titlul I alDirectivei Consiliului 96/26/ECdin 29 aprilie 1996 privind accesul la ocupaţia de operator de transport rutier de mărfuri şi operator de transport rutier de călători şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor dovezi de calificare oficiale pentru a facilita acestor operatori dreptul la libera stabilire în operaţiunile de transport naţionale şi internaţionale (Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene nr. L 124 din 23 mai 1996, pag. 1), astfel cum a fost amendata prinDirectiva Consiliului 98/76/ECdin 1 oct. 1998 (Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene nr. L 277 din 14 ianuarie 1998, pag. 17),
  a) au fost adoptate în legislaţia naţionala prin ......... (referire la lege)
  b) vor fi introduse în legislaţia naţionala ............. (data, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2005)
  2. În ceea ce priveşte condiţiile referitoare la "pragul financiar", legislaţia existenta prevede că întreprinzătorul să aibă capital şi rezerve disponibile de cel puţin:
  - ........ euro (sau un curs naţional echivalent) pentru vehiculul utilizat; sau
  - ........ euro (sau un curs naţional echivalent) pentru fiecare loc al autobuzelor sau autocarelor utilizate de către operatorul de transport.
  Se are în vedere ca suma pentru "pragul financiar" să fie armonizata cu prevederileDirectivei 96/26/ECla ............ (data, dar nu mai târziu de 1 ianuarie 2005).
  ---------------